FƏnn sillabusuYüklə 451,01 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.12.2016
ölçüsü451,01 Kb.

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

FƏNN SİLLABUSU 

                                                            

                                                               

                                                               Təsdiq edirəm _______Əmir Əliyev_________ 

                                                                                                    (kafedra müdiri) 

                                                               

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “_13_” ____yanvar_____2015___ -ci il 

 

Kafedra: ___İnsan Hüquqları və informasiya hüququ________________________________  

Fakültə: ___Hüquq __________________________________________________ 

 

I. 

Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:__Bioetika və tibbi hüquq____________________________________________ 

Tədris yükü (saat) cəmi:_54_ mühazirə_30_seminar_15_ praktik (laboratoriya)______ 

 

Tədris ili ___2015_____ Semestr___II___ Bölmə _azərb.__________________ Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) _______________ 

 

II. 

 Müəllim haqqında məlumat:___Qələndərli _Nigar _Hüseyn _qızı _________ 

                                            (Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: ______________________________________________________ 

E-mail ünvanı: ___Nigar_qh@hotmail.com__________________________________________ 

İş telefonu:____________________________________________________________________ 

 

III.

 

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1._____Bioetika baza tədris proqramı ______________________________ 

2._____Bioetika: sənədlər və terminlər______________________________ 

3._____Əmir Əliyev İnsan Hüquqları_______________________________ 

4._________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________  

Əlavə: 

1.         Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası _________________ 

 

2.         Azərbaycan Respublikasının сinayət мəcəlləsi._______________  

3.         Rassel Potterin: “Qlobal bioetika” _________________________ 

5.         Bioetikaya dair YUNESKO-nun proqram____________________ 

 

IV. 

Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 

tədrisinin  məqsədləri.  Bu  fənni  öyrənməklə  tələbələrin  nəyi  biləcəkləri,  nəyə  nail  olacaqları  və 

hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) Kursun qısa  təsviri:__

  Bioetikanın  problemləri  həm  insanlara  və  həm  də  ümumiyyətlə 

cəmiyyətə  aid  olan  problemlərdir.  Gələcəyin  vətəndaşları  olaraq  tələbələr  öz  həyati 

istiqamətlərini  seçməklə  yanaşı,  həm  də  cəmiyyətin  inkişaf  istiqamətini  müəyyən 

edən  hərəkətverici  qüvvədirlər.  Bioetika  sahəsində  biliklərə  malik  olan  gənc  nəsil 

daha  dərin  əsaslandırılmış  sosioloji  və  siyasi  həllər  qəbul  etməyə  qadir  olan 

vətəndaşlar olurlar.

 

__________________________________________________________  

Kursun  məqsədi:__  Mahiyyət  etibarı  ilə  bioetikanın  tədrisinin  əsas  məqsədi  tələbələrdə  kritik 

anlarda  düzgün  qərar  qəbul  etmək,  yaxşını  pisdən  ayırd  edə  bilmək,  həyati  məsələlərin  insani 

həllini tapmaq bacarığını formalaşdırmaqdır. _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

V.

 

Fənnin təqvim planı: 

VI.

 

 

Həftələr 

Mövzunun adı və qısa icmalı 

Mühazirə 

Məşğələ 

Saat 


Tarix 

 

Mövzu №1 

 Fənlə tanışlıq; Bioetikanın prinsipləri 

Qısa icmalı: 

Bioetika elm kimi XX əsrin ikinci  yarısında 

yaranıb.  "Bioetika"  termini  amerikalı  alim 

Potter  tərəfindən  təklif  olunub.  Bioetikanın 

prinsipləri. 

Həkimlərə 

və 


digər 

tibb 


işçilərinə,  əczaçılıq  və  qida  məhsullarının 

istehsalçılarına 

eksperimen-tatorlara 

və 


tədqiqatçılara  sağlamlığının  mühafizəsi  ilə 

bağlı hansı qərar qəbul etmək öhtəliyi düşür.  

 

 

 

 

Bir  çox  faktlar,  qarşılaşdığı  dəyərli mahiyyətini 

özündə 


daşıyır, 

onların 


qərarlarının, 

insan 


rifahı, 

həyat 


və 

sağlamlıqlarını asılıdır.  

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Bioetika baza tədris proqramı 

2. Rassel Potterin: “Qlobal bioetika  

3. Nürenberq məcələsi  

4. Bioetika: sənədlər, terminlər  

 

 

Mövzu № 2 

 

Bioetikanın,  etikanın  mahiyyəti  və  yaranma tarixi. 

 

Qısa icmalı:  

_Bioetika,  etikanın  nə  olduğunu,  etika 

aləmini, 

universal 

təcrübəsini, 

insan 


əxlaqının  universal  və  dəyişkən  olmasını, 

onun kriteriyalarını görsədilir.  

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 

1._Rassel Potterin: “Qlobal bioetika”  2._Bioetika, 

tibbi 


hüquq 

və 


yeni 

texnologiyalar  

 

 

 

 

 

 

Mövzu  №  3

 

Bioetikanın  inkişafı  və  onun  Azərbaycan 

Respublikasında 

hüquqi 

təminatı. Qısa icmalı: 

Azərbaycan 

Respublikasının 

dövlət 


müstəqilliyi  və  demokratik  inkişaf  yolu 

azərbaycan  alimlərinə  bioetika  sahəsində  

 

 

 

 

 

dünya nailiyyətləri ilə eyni səviyyədə olmaq imkanı  verib.  Dovlətdaxili  qanunvericiliyi 

beynəlxalq 

tövsiyələrə 

uyğun 


milli 

xüsusiyyətlər  nəzərə  alınmaqla  qurulur. 

Həyat 

təhlükəsizliyin qorunması, 

sağlamlığın 

qorunması 

və 


s., 

AR 


Konstitusiyasında,"Sağlamlığının qorunması 

haqqında  Qanuna"  və  digər  bir  sıra 

qanunlarda əksini tapir.  

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. 


Azərbaycan 

Respublikasının 

Konstitusiyası  

2.  Azərbaycan  Respublikasının  сinayət 

мəcəlləsi  

3. Sağlamlığın qorunması haqqında qanun 

4. Ə.Əliyev İnsan Hüquqları 

5.  Z. Əsgərov. Konstitusiya hüququ  

Mövzu № 4 

Tibbi hüququ. 

Qısa icmalı: 

Tibbi  hüquq  bioetikanın  əsas  qollarından 

biri olan və hüquqi məsələləri əhatə edir - bu 

diaqnostika,  müalicə,  reabilitasiya,  tibb  və 

səhiyyə  ilə  bağlı  məlumatlandırılmış  razılıq 

xəstələrin 

şəxsi 


muxtariyyəti 

və 


toxunulmazlıq, məxfilik və s. 

 

 1. 

Bioetika: 

sənədlər, 

terminlər. 

A.İ.Mustafayevanın  

2.  Azərbaycan  Respublikasının  сinayət 

мəcəlləsi.  

3. 


Azərbaycan 

Respublikasının  

  

 

 

 

Konstitusiyası /Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu.  

4.  Azərbaycan  Respublikasının  səhiyyə 

qanunvericiliyi 

5. 


Bioetika, 

tibbi 


hüquq 

və 


yeni 

texnologiyalar   

Mövzu  №  5  Pasientlərin  hüquqlarının 

qorunması. 

 

Qısa icmalı: _  Pasient  ola  bilər,  və  bildiyimiz  kimi,  hər 

bir  ölkənin  vətəndaşı  olur.  Məhz  buna  görə 

də  vətəndaşların  hüquqlarının  müdafiəsi 

üçün  həyat  təhlükəsizliyi  və  sağlamlığının 

qorunması  təsadüfi  xarakter  daşımır,  və  bu 

problem  yalnız  səhiyyə  sisteminin  vəzifəsi 

deyil,bunun 

ümumdövlət 

və 

ictimai 


əhəmiyyəti  var,  xüsusən  müasir  şəraitdə, 

insanlar  öz  həyat  və  sağlam  həyat  tərziyə 

daha  çox  diqqət  yetirirlər.  Pasiyentlərin 

hüquqları 

qanunla 

təhkim 


olunmalıdır.__________________________ 

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.

 3.  Əliyev 

Ə.İ.  Müasir  beynəlxalq 

hüquqda insan hüquqları, əhali və miqrasiya 

problemləri.  

4. 

 Əliyev 


M.N.  İnsanın  yaşamaq 

hüququ  və  onun  sosial  müdafiə  sahəsində 

təminatları.  

5. 


 Əliyev 

Ş. 


İnsan 

hüquqları 

sistemində sosial hüquqlar.  

 

 

 

 

 

Mövzu  №6  İnsan  ləyaqəti  və  insan    

 

 

 

Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı 

Mühazirə 

Məşğələ 

Saat 


Tarix 

 

Mövzu №7 Muxtariyyat və şəxsi məsuliyyət 

Qısa icmalı: 

_bioetikanın  ən  mühüm  mövzularından 

biridir.  Hər  bir  kəsin  öz  sağlamlığının 

qayğısına  qalmaqda,  tibbi  yardıma  ehtiyacı 

var.  Həkimlər  pasiyentlərin  muxtariyyat 

hüququna və məsuliyyət hisslərinə hörmətlə 

yanaşmalıdırlar.   

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 

1._ Bioetika, 

tibbi 


hüquq 

və 


yeni 

texnologiyalar  

2.

 

13.  Biologiya və 

təbabətin 

nailiyyətlərinin  tətbiqi  ilə  əlaqədar  insan 

hüquqlarının 

və 

insan 


ləyaqətinin 

qorunmasına dair Konvensiya  

3.İnsan hüquqları və bioetikaya dair Ümumi 

bəyannamə _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Mövzu №8  

 

 

 

hüquqları 

Qısa icmalı: 

    Bütün insanlar cinsindən, yaşından, sosial 

statusundan və  etnik mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq 

eyni 

ləyaqətə malikdirlər. 

Şəxsiyyətin  ləyaqətinin  tanınması  onun 

hüquqlarına  hörmət  etməyi,  şəxsi  həyatına 

qayğıkeş  münasibətdə  olmağı,  qeyri-qanuni 

təcavüzlərdən  qorumağı  və  cəmiyyətdə  öz 

layiqli  yerini  tutmasına  kömək  etməyi 

nəzərdə tutur  

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 

1._ 

Ə.  Əliyev İnsan hüquqları __ 

2.__Azərbaycan 

Respublikasının 

Konstitusiyası  

3.__Azərbaycan  Respublikasının  сinayət 

мəcəlləsi.____________________________ 

3.__Bioetika, 

tibbi 

hüquq 


və 

yeni 


texnologiyalar  

4._


 

Əsgərov Z.A. Konstitusiya hüququ 

 


 

Razılıq vermə  prinsipi Qısa icmalı: 

Razılıq  prinsipi  insan  ləyaqətinə  və 

hüquqlarına 

hörmət 


prinsipləri 

ilə 


əlaqələndirilir.  Bu  prinsip  muxtariyyət  və 

fərdi  məsuliyyət  prinsiplərinin  praktiki 

olaraq  dəqiqləşdirilməsidir.  Onun  məqsədi 

pasiyentin sərbəstliyini, insan kimi statusunu 

təsdiq  etmək,  məcburiyyət  və  aldatmaq 

hallarını  aradan  qaldırmaq,  həkimin  özünə 

tənqidi  yanaşmasını  və  ictimaiyyəti  geniş 

mənada tərbiyələndirməkdir ____________ 

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 

1._  İnsan  hüquqları  və  bioetikaya  dair Ümumi bəyannamə __________________ 

2._  Biologiya  və  təbabətin  nailiyyətlərinin 

tətbiqi  ilə  əlaqədar  insan  hüquqlarının  və 

insan 


ləyaqətinin 

qorunmasına 

dair 

Konvensiya ________________________ 3._Məmmədov  V.Q.,  Mustafayeva  A.İ., 

Bəndəliyeva  A.B.  Pasient  hüquqlarını  əks 

etdirən  beynəlxalg  sənədlərin  və  xarici 

ölkələrin qanunlarının tədqiqi __________  

4.__________________________________ 

 

Həftələr 

Mövzunun adı və qısa icmalı 

Mühazirə 

Məşğələ 

Saat 


Tarix 

 

Mövzu №9


 

Şəxsi  həyatın  toxunulmazlığı  və  məxfilik 

mövzusu 

 

Qısa icmalı: Pasiyentin  şəxsi  həyatı  toxunulmazdır  və 

məxfiliyə  əməl  edilməsi  vacibdir. 

 

Səhiyyə 


işçiləri,  həkimlər  və  eləcə  də  bu  sahənin 

rəsmiləri  pasiyentin  şəxsi  həyatını  müdafiə 

etməli,  onun  haqqında  bütün  məlumatları,  o 

cümlədən 

genetik 

məlumatları 

gizli 

saxlamalıdırlar .______________________  

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 

1.  İnsanın  genetik  məlumatları  haqqında YUNESKO-nun bəyannaməsi  

2. İnsan hüquqları və bioetikaya dair Ümumi  

 

 

 

 

bəyannamə 3.

 

Mustafayeva A.İ. Beynəlxalq hüquqda və milli  qanunvericilikdə  bioetik  nor-malar  və 

prinsiplər  

 

 

Mövzu  №  10  Gen  mühəndisliyi  və  insan 

hüquqları. 

 

Qısa icmalı: Biotibbin,  təbabətin,  gen  kimi  -  insan 

yaratma  inkişafı  ilə  bağlı  birbaşa  şəkildə 

mühüm  sosial  və  mənəvi-hüquqi  aspektləri 

yaradır. Bu gün elm genlərlə insanın istədiyi 

kimi 

sərəncam edə 

bilər, 


məsələn, 

"körpələrin  dizayn"    etməsi,    insan  ehtiyat 

orqanları    yaranması  və  s.  Dünya 

ictimaiyyəti 

belə 

təzahürlərə qarşı 

münasibəti birmənalı deyil. 

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 

1. Əliyev  C.Ə.,  Məmmədov  Ə.Ç.  Gen 

mühəndisliyi,  biotexnologiya,  təhlükəsizlik 

problemləri və bioetika  

2. 


Bioetika: 

sənədlər, 

terminlər. 

A.İ.Mustafayevanın  redaktəsi  ilə.  Bakı: 

Elm, 2009. 336 s. 

3. 


İnsan  genomu  və  insan  hüquqları 

haqqında 

YUNESKO-nun 

Ümumi 


bəyannaməsi 

4. 


İnsanın  klonlaşdırılması  haqqında 

Birləşmiş 

Millətlər 

Təşkilatının 

bəyannaməsi.  

5. 


Muller  H.J.  Means  and  Aims  of 

Human  Genetic  Betterment.  In  Ethical 

Issues in Modern Medicine 

 

 

 

 


 

 

Mövzu №11 

Genetik 


Modifikasiya 

olunmuş 


qida 

məhsulları 

Qısa icmalı: 

 Gen  mühəndisliyi  ilı  insan  təbiyətdən  daha 

qabağagedərəı  genləri  yalnız  eyni  növlər 

daxilində  deyil,həm  də  mühtəlif  növlər 

arasında  köçürməyi  bacarmışdır.__  Gen 

mühəndisliyi  yolu  iləgenomu  dəyişdirilmiş 

orqanizm  ,  genetik  yeniləşdirilmiş  və  ya 

genetik  modifikasiya  olunmuş  orqanizm  – 

GMO 

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 

1. 

YUNESKO-nun bioetika üzrə baza tədris 

proqramı  

2. 


Bioetika, 

tibbi 


hüquq 

və 


yeni 

texnologiyalar  

3. Əliyev C.Ə. Müasir agribiotexnologiyada 

bioetik problemlər  

4.  İnsan  üzərində  tibbi  tədqiqatların  etik 

prinsiplərinə 

dair 

Ümumdünya tibb 

assosiasiyasının Helsinki bəyannaməsi  

 

 

 

 

 

 

Mövzu №12 Reproduktiv texnologiyalar və 

Bioetika 

Qısa icmalı: 

  Reproduktiv  texnologiyalar  -  bioetikanın 

mühüm  istiqamətdir.  bu  həmçinin  ailə 

planlaşdırılması 

sahəsində 

insan 

fəal 


müdaxilə  ilə  bağlıdır.    Surroqat  analıq,  eko 

mayalanma,  embrion  parçalardan  istifadə 

etmək  və  s.  İnsanıların  münasibəti    bu 

problemlərə 

əhalinin  dünyagörüşündən, 

ənənələrindən 

müəyyən 

ediliretik 

Modifikasiya olunmuş qida məhsulları 

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 

1. Bioetika: 

sənədlər, 

terminlər. 

 

 

 

 


10 

 

A.İ.Mustafayevanın redaktəsi ilə.  2. 

Bioetikaya 

dair 

YUNESKO-nun proqramı  

3. 


Azərbaycan  Respublikasının  сinayət 

мəcəlləsi 

 

 

 

Mövzu  №13  Reproduktiv  hüquqlar  insanın təbii hüququ kimi. 

Qısa icmalı: 

 Cəmiyət  həmişə  ailə  planlaşdırılması  və 

reprodukriv  fəailətinin  aktivləşməsi  üzrə 

müxtəlif  tədbirlər  görməyə  çalışır.  Bu 

tədbirlə 

hüqüqi 

 

noqtə nəzrdən 

baxılmalıdır._________________________ 

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  İnsanın  genetik  məlumatları  haqqında 

YUNESKO-nun bəyannaməsi __________ 

2.  İnsan  üzərində  tibbi  tədqiqatların  etik 

prinsiplərinə 

dair 


Ümumdünya 

tibb 


assosiasiyasının Helsinki bəyannaməsi ____ 

3. İnsan hüquqları və bioetikaya dair Ümumi 

bəyannamə _________________________ 

4.  Azərbaycan  Respublikasının  сinayət 

мəcəlləsi.____________________________ 

5.  “Bioetika,  hüquq  və  insan  hüquqları” 

Ayten Mustafayeva 

 

  

 

 

 

Mövzu 


№14 

Yoluxucu 

xəstəliklərlə 

mübarizə sahəsində hüquq pozuntuları 

Qısa icmalı: 

İÇV infeksiya təkçə sırf tibbi deyil, eləcə də 

sosial-etik,  hüquqi  problemdir.  Bioetika  da 

hüquq  kimi  ən  müxtəlif  sosial  normaların: 

dini,  tibbi-etik,  iqtisadi  və  s.  Təsirini  öz 

üzərində hiss edirş__________ 

 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 

1. Bioetika, 

tibbi 


hüquq 

və 


yeni 

texnologiyalar  

2.  İnsanın  genetik  məlumatları  haqqında 

YUNESKO-nun bəyannaməsi  

3.

 

İnsan hüquqları və bioetikaya dair Ümumi bəyannamə  

4.  Azərbaycan  Respublikasının  сinayət 

мəcəlləsi. 

 

  

 

 

 

11 

 

  

VII.

 

İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VIII.

 

Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. A)

 

Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 (imtahana keçid bal – 25) 

Dərsə davamiyyətə görə 

10 bal 

Mühazirə mətnlərinin tərtibatına görə 5 bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  

Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa  təsviri,  təqdim  olunma  şərtləri,  vaxtı  və  qiymətləndirmə  üsulu  dəqiq 

göstərilir. 

5 bal 


Seminar  (məşğələ)  və  ya  laboratoriya  dərslərinin  nəticələrinə  görə  (eyni 

fəndən  həm  seminar  (məşğələ),  həm  də  laboratoriya  dərsləri  nəzərdə 

tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). 

20 bal 


Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 

nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 

dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 


 

B)

 

Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Mövzu  №15  Etik  komitələri  və  onların 

fəaliyyəti. 

 

Qısa icmalı: Bioetika üzrə  komitə  -    həyat  haqqında tibb 

elmlərin etik aspektlərini, səhiyyə sahəsində 

innovasiya  siyasətinin,  eləcə  də  digər 

sahələrdə  həyat  fəaliyyətiylə  insan  və  onun 

sağlamlığı ilə bağlı məşğul olur. Azərbaycan 

Respublikasında Milli komitəsi 1999-ci ildə 

yaradılmış bioetika, elm və texnologiyaların 

etikası üzrə fəaliyyət göstərir. 

Oxu  materialları  (kitabın  adı,  müəlliflər  və 

lazımi səhifələr göstərilməklə):  

1. Bioetika, hüquq və insan hüquqları Ayten 

Mustafayeva 

2. İnsan hüquqları və bioetikaya dair Ümumi 

bəyannamə 

3. Bioetika baza tədris proqramı 12 

 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 25-dən az olmamalıdır. C)

 

Semestr  nəticəsinə  görə  qiymətləndirmə  (imtahan  və  imtahana  qədər  toplanan  ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal 

əla 81 – 90 bal 

çox yaxşı 71 – 80 bal 

yaxşı 61 – 70 bal 

kafi 51 – 60 bal 

qənaətbəxş  51 baldan aşağı 

qeyri-kafi   

 

Müəllim:__Qələndərli Nigar Hüseyn qızı__              İmza:____________________ 

                         (soyadı, adı, atasının adı) 

 

Tarix: ___17.11.2014____ 


Yüklə 451,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə