Firudin ZeynallıYüklə 0.75 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/7
tarix19.06.2017
ölçüsü0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 
 
 

 
171
Tarixi  daşlarda  yaşayacaqsan 
 
Min illər keçəcək ay əziz balam
Beləcə daşlarda yaşayacaqsan. 
Xoş təbəssümlə verərək salam, 
Çallaşmış saçlarda yaşayacaqsan 
 
  
Vaxtsız ölümündən xəbər bilərək, 
  
Gözlərindən axan yaşı silərək. 
 
 
Qəbrinin önündə heykəlləşərək, 
 
 
Əyilmiş başlarda yaşayacaqsan. 
 
Dərdindən od tutub alışammıyan, 
Qızım yoxluğunla barışammıyan. 
Allahın işinə qarışammıyan, 
Çatılmış qaşlarda yaşayacaqsan. 
 
  
Firudinəm gətirirəm diləcə, 
  
Qocalmayıb qalacaqsan beləcə. 
 
 
Mənim balam necə varsan eləcə, 
  
Tarixi 
daşlarda yaşayacaqsan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
172
Əsrdən  əsirə  yaşayacaqsan 
 
Yaşının üstünə yaşlar gəlsə də, 
Qızım otuz səkkizinlə yaşayacaqsan. 
Səninlə birlikdə atan ölsə də, 
Orda da onunla yaşayacaqsan. 
 
 
 
 
  
Güc 
çatmadı saxlamğa əlində, 
  
Bu 
ağır yükünü kimsə belində. 
  
Balaların, nəvələrin dilində, 
 
 
Əsirdən əsirə yaşayacaqsan. 
 
Dəyişir ruzigar, dəyişir aləm, 
Atanın, ananın gözlərində nəm. 
Üzündə sezilən o kədər, o qəm, 
Nəsildən nəsilə yaşayacaqdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
173
Təkcə  sən  bilmirsən  ay  nakam  qızım 
 
Təbiət  oyanıb hər tərəf gülür, 
Təkcə sən gülmürsən ay nakam balam. 
Güllərin qədrini bülbüllər bilir, 
Təkcə sən bilmirsən ay nakam balam. 
 
 
Yaram qövr eyləyir yaram irilir, 
 
İlahi sirrini, İlahi bilir. 
 
Torpaq cana gəlir, hər şey dirilir, 
 
Tək sən dirilmirsən ay nakam balam. 
 
Günəşin nurundan torpaq güc alır, 
Quşlar yuvasında züm-zümə çalır. 
Hamı bayram edir, hamı kef alır, 
Təkcə sən almırsan ay nakam balam. 
 
 Firudin 
dərd üstə yeni dərd alır, 
 Suallar 
önündə məəttəl qalır. 
 
Sənin tay-tuşunun hamsı qocalır, 
              Sənsə qocalmırsan ay nakam balam. 
 
 
 
 
 
 
 

 
174
Niyə  dağlar,  niyə  dağlar 
 
Lalənin köksü qaradı, 
Niyə dağlar, niyə dağlar. 
Bülbülün qəlbi yaradı, 
Niyə dağlar, niyə dağlar. 
 
  
Çöllər,çəmənlər güllənir, 
  
Balamın ruhu yellənir. 
  
Gözümün 
yaşı sellənir, 
  
Niyə dağlar, niyə dağlar. 
 
Zirvələrdə qar görünər, 
Sinəndə duman sürünər. 
Ürəyim qana bürünər, 
Niyə dağlar, niyə dağlar. 
 
  
Ana 
saçını yolubdu, 
  
Bağçam saralıb solubdu. 
 
 
Əfi ilanla dolubdu, 
  
Niyə dağlar, niyə dağlar. 
  
Zirvələrdə qar görünər, 
Qızım kəfənə bürünər. 
Firudun çən tək sürünər, 
Niyə dağlar, niyə dağlar. 
 
 
 

 
175
Əfsus ki, halallıq  alammamışam 
 
Gözlərinin işığıydı adamın, 
Dərmanıydı, məlhəmiydi yaramın. 
Zəhməti çox olub əziz balamın, 
Əfsus ki, halallıq alammamışam. 
 
 
İlahi baxçama tufan gətirib, 
 
Əzab ilə boya-başa yetirib. 
 
Kəmalətək Mələk qızı itirib, 
 
Nə üçün odlara qalanmmamışam. 
 
Qalıbdı qızımın bağlı otağı, 
Nədəndi ömrümün bu ahıl çağı. 
Çəkirəm sinəmə çəkilən dağı, 
Yaxşı ki, hələlik talanmamışam. 
 
 
 
İnsan belə olub əzəl binadan, 
 Olmayıb əcəldən onu oyadan. 
 Firdunam 
köçəcəm mən də dünyadan, 
 
İllərdən-illərə calanmamışam. 
 
 
 
 
 
 
 

 
176
Dünyadan  doymamış  gedən  balamın 
 
Ölüm yaraşmırdı onun yaşına, 
Dünyadan doymamış gedən balamın. 
Əzrayılın daşı düşdü başına, 
Dünyadan doymamış gedən balamın. 
 
 
 
 Biləmmədim Əzrayılın tasını, 
 
Kim bilirdi tutacağıq yasını. 
Nəcəf balasının toy xınasını, 
                    Əlinə yaxmamış gedən balamın. 
 
Dünyadan köç etdi gözü, könlü tox, 
İndi əziz balam yanımızda yox. 
Ömrü qısa oldu, arzuları çox, 
Onlara çatmamış gedən balamın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
177
Simləri  qırılmış  saz  qoşalaşır 
 
Torpaqdan boylanır bu vaxtı lalə, 
Qəlbimin yarası yaz qoşalaşır. 
Balam qarşılardı əldə piyalə, 
Qızımın etdiyi naz qoşalaşır. 
 
 
 Dünyanın işləri yalandır yalan, 
 Balamın həyatı tez oldu talan. 
 
Qəm üstə köklənib laylalar çalan, 
 Simləri qırılmış saz qoşalaşır. 
 
Hər gün zəng eliyib əhval biləndə, 
Dərdim yox olurdu balam güləndə. 
Göylərdən göstəriş əmr gələndə, 
Balasın itirmiş qaz qoşalaşır. 
 
 Dolanım başına halım qananın, 
 Firudin 
dərdinə qəlbən yananın. 
 
Əzizin itirmiş ata-ananın, 
 Sevimli 
günləri az qoşalaşır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
178
Nakam  Kəmaləmə  çatacağammı? 
 
Hər kəsin içində əjdaha yatır, 
Bir gün kama yetib məqsədə çatır. 
Hamı itənini axtarıb tapır, 
Bəs mən itənimi tapacağammı? 
Nakam Kəmaləmə çatacağammı? 
 
 Allahdır hər ömrün divarın hörən, 
 Yoxdur 
ürəkləri hələlik görən. 
 Sinəmdə kök salıb inilti verən
 
Dərd-qəmi haçansa atacağammı? 
 Nakam 
Kəmaləmə çatacağammı? 
 
Qızım Mələklərdən düzəldib cərgə, 
Bizim aramıza çəkilib pərdə. 
Boyuma biçilmiş kəfənlə birgə, 
Məzarımda rahat yatacağammı? 
Nakam Kəmaləmə çatacağammı? 
 
 Hiss 
edirəm cana düşüb vəlvələ, 
 Az-çox 
dizlərimdə taqət var hələ. 
 Firdunam 
deyirəm mən indən belə, 
 Ömrümə şad günlər qatacağammı? 
 Nakam 
Kəmaləmə çatacağammı? 
 
 
 
 
 

 
179
Kəmalə  bir daha qayıtmayacaq 
 
İllər arxasınca keçəcək illər, 
Kəmalə bir daha qayıtmayacaq. 
Nəsillər dalınca gələr nəsillər, 
Kəmalə  bir daha qayıtmayacaq. 
 
  
Çölləri, düzləri dəyişər əllər, 
  
Güllənər, səhralar, güllənər çöllər. 
  
Ötər günlər, aylar, gələr fəsillər,
 
 
Kəmalə  bir daha qayıtmayacaq. 
 
Fikir, xəyal ömrümüzü kəsirlər, 
Əcəl gəldi yaranmışlar əsirlər. 
Keçəcəkdi milyon-milyon əsrlər, 
Kəmalə  bir daha qayıtmayacaq. 
 
 
 
Ətrafımı cin-səyatin alsa da, 
  
Ömrümə bir həftə, bir gün qalsa da. 
  
Firudin 
nə qədər haray salsa da, 
 
 
Kəmalə  bir daha qayıtmayacaq. 
 
 
 
 
 
 
 

 
180
Mənim gül balama 
 
Üz tutub göylərə yalvarıb belə deyirəm, 
Ey yaradan necə qıydın mənim gül balama. 
Axşamlar şam yerinə zəhrimar yeyirəm, 
Ey yaradan necə qıydın mənim gül balama. 
 
              Hər gün əhval soruşub dərdimə şərik olanım, 
              Bundan sonra heç bilmirəm necə dolanım. 
              O olacaqdı ancaq üstündə saçın yolanım, 
              Ey yaradan necə qıydın mənim gül balama. 
 
 
Əzrayıla hökm edərək vaxtsız aldırdın canını, 
Yandırdın Firudinin dinini imanını. 
Tökdürdün balamın nahaqdan qanını, 
Ey yaradan necə qıydın mənim gül balama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
181
Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən 
 
Niyə alışmadım niyə yanmadım, 
Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən. 
Qəflət yuxusundan tez oyanmadım, 
Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən. 
 
  
Açmadım üzünü görəm gözünü, 
  
Dinləyə bilmədim axır sözünü. 
  
Anlaya 
bilmədim sözün düzünü, 
 
 
Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən. 
 
Ağlım əldən gedib elə bilsəydim, 
Özümdə deyildim,bilmirəm nəydim. 
Yırtıb kəfənini kaş geyinəydim, 
Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən. 
 
 
Səndən başqa bir kimsəni görmədim, 
 Hardaydım, neynirdim onu bilmədim. 
 Firdunam deyirəm niyə ölmədim? 
 
Qızım, yoxluğunu eşidəndə mən. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
182
Sormayır 
 
Səkkizi mart gəlibdi, anan nigaran qalıb, 
Deyir bəs balam niyə əhvalımı sormayır. 
Atanda dərd əlindən fikir-xəyala dalıb, 
Deyir bəs balam niyə əhvalımı sormayır? 
 
 Hamılar bu bayramda sevinərək güləndə, 
 Balalar 
analara 
hədiyyələr verəndə. 
 
Sənisə yazıq anan yuxusunda görəndə, 
 Deyir 
bəs balam niyə əhvalımı sormayır? 
 
Eşitmirik, görmürük şaqraq gülüşlərini, 
Silə bilmirsən niyə gözlərimin nəmini. 
İçəsi olsa yenə əcəlin şərbətini, 
Deyir bəs balam niyə əhvalımı sormayır? 
 
 
Ağlayır gecə-gündüz qızı düşəndə yada, 
 
Şəkilini asdığı qəmkeş otağında da. 
 Yazıq anan ay qızım ölüm yatağında da, 
 Deyir 
bəs balam niyə əhvalımı sormayır? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
183
Mən necə şad olum o gündən belə 
 
Ay qızım bayramımı qara gətirdin, 
Mən necə şad olum o gündən belə. 
Bənövşə yerinə qanqal bitirib, 
Mən necə şad olum o gündən belə. 
 
 
Min cür dərd gətirir insan öləndə
 
Dərdimdən xəbərsiz olan güləndə; 
 
Hər gün yoxluğunu hiss eliyəndə, 
 
Mən necə şad olum o gündən belə. 
 
Ay balam sən hara, de ölüm hara, 
Ahu-naləm yetişəcəkmiş hara. 
Öz əlimlə tapşırmışam məzara, 
Mən necə şad olum o gündən belə. 
 
 Vaxtından tez həyatı itirmisən, 
 Sinəm üstə tikanlar bitirmisən. 
 Firdunun 
dərdinə dərd gətirmisən, 
 
Mən necə şad olum o gündən belə. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
184
Neyləyim? 
 
Dur qızım dur, qonaqların gəlibdi, 
Sən gəlməsən qəbirim yansa, neyləyim? 
Sənin dərdin ürəyimi dəlibdi, 
Dəlməsən qəbirim yansa neyləyim. 
 
 
Mən uşaq deyiləm heç nə qanmayım, 
 Necə yandırmayım, necə yanmayım. 
 
O, Nakam qızımı hər gün anmayım? 
 Anmasam 
qəbirim yansa neyləyim? 
 
Rəbbimin qanunu qətidir-qəti, 
İçirir hamıya ölüm şərbəti. 
İlahi yazdığı bu həqiqəti, 
Qanmasam qəbirim yansa neyləyim? 
 
 
Bal da yesəm ağızım olacaq acı, 
 
Bədbəxt Firudinin varmı əlacı. 
 Öləncən qızımı başının tacı, 
 Sanmasam 
qəbirim yansa neyləyim? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
185
Qoruyammadım 
 
Görünür küsmüsən ay qızım məndən, 
Haqqın var əcəldən qoruyammadım. 
Gəlir doğum günün, gəlir ad günün, 
O, günə əzəldən qoruyammadım. 
 
                      Cəhənnəm sanıram sənsiz hər günü, 
                      Anana-atana olan sevgini. 
                      Ömrünün açılan gül-çiçəyini, 
                      Tökülən xəzəldən qoruyammadım. 
 
Qoy Allah qorusun cüt nemətini, 
Qızım vermədilər öz qiymətini. 
Əzrayılın olan bəd niyyətini, 
Sənin tək incidən qoruyammadım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
186
Sən isə hamının şirini oldun 
 
Özünlə aparıb dizimin girin, 
Göydə mələklərin şirini oldun. 
Hər kəsin balası özünə şirin, 
Sən isə hamının şirini oldun. 
 
                               Gözlərimə gəldi çən ilə duman, 
                               Məzarda görüşə qalıbdı güman. 
                               Deyirəm dərdinə aman-əlaman, 
                               Niyə əzrayılın şirini oldun. 
 
Qızımın dərdini, balasın alam, 
Başıma haranın daşını salam; 
Vaxtsız ölümünlə ay nakam balam, 
Firdunun yarası, irini oldun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
187
Öldürəcək məni qızım 
 
Sənin dərdin gələndə yaz, 
Öldürəcək məni qızım. 
Həm qış, həm yay, həm də payız, 
Öldürəcək məni qızım. 
                               Qapına gəlmir qonağın, 
                               Yandırılmır od-ocağın. 
                                Sinəmə çəkilən dağın, 
                                Öldürəcək məni qızım. 
 
Gəlmir səsi bül-bülümün, 
Solan vaxtıdır gülümün. 
Balam bədahət ölümün. 
Öldürəcək məni qızım. 
 
                                  Yanmayır odu ocağı, 
                                  Kəmaləmin qəm otağı. 
                                  Firudinin bala dağı, 
                                  Öldürəcək məni qızım. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
188
Yaman  kövrəkləşirəm 
 
Qocalıqdı, ya nədi, 
Yaman kövrəkləşirəm. 
Boğduqca kədər məni, 
Yaman kövrəkləşirəm. 
 
 Sevinmirəm, gülmürəm, 
 Heç dərdimi bilmirəm. 
 Biləndə ki ölərəm, 
 Yaman kövrəkləşirəm. 
 
Xoş danışıq olanda, 
Bənövşələr solanda. 
Gözüm yaşla dolanda, 
Yaman kövrəkləşirəm. 
 
Səbr eylə deyənlər çox, 
Dərdimi bilənlər yox. 
Sinəmə dəyəndə ox, 
Yaman kövrəkləşirəm. 
 
Kəfənliyim boynumda, 
Bu fələyin oynunda. 
Əzrayılın qoynunda
Yaman kövrəkləşirəm. 
 
 
 

 
189
Aman ver Əzrayıl, 
aman ver mənə 
 
Yaralarım qövr eyləyibdi yenə, 
Gecə-gündüz yalvarıram mən sənə. 
Aman ver Əzrayıl, aman ver mənə, 
Balamın balasın yerbəyer edim, 
Qızımın yanına üzü ağ gedim. 
 
İtkinimin həsrətini çəkərək, 
Göz yaşımı ürəyimə tökərək. 
Bağçasında yeni güllər əkərək, 
Balamın balasın yerbəyer edim, 
                  Qızımın yanına üzü ağ gedim. 
 
Yarı yolda qalan arzularını, 
Həyata keçirim ruhu şad olsun. 
Bir yana çıxarım oğlanlarını, 
Balamın balasın yerbəyer edim, 
Qızımın yanına üzü ağ gedim. 
 
Qoy ruhu atadan incik qalmasın, 
Ruhlar arasında seçkin olmasın. 
Nəcəflə Orxanı qəmə dalmasın, 
Balamın balasın yerbəyer edim, 
                  Qızımın yanına üzü ağ gedim. 
 
Firdunam həyatım olmayıb hamar, 
Fələk mənim ilə oynamış qumar. 

 
190
Ondan bir arzum var, bir istəyim var, 
Balamın balasın yerbəyer edim, 
Qızımın yanına üzü ağ gedim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
191
Səndən ayrı deyib-gülmərəm qızım 
 
Atdığım ilk oxum daşa toxundu, 
Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım. 
Natamam ömrünə yasin oxundu, 
Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım, 
Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
                İnsan var anadan xoşbəxt doğulur, 
                İnsan da var zülm içində boğulur. 
                Qəbrini görəndə gözüm ovulur, 
                Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım, 
                Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
Qara çuxan düz otuz səkkiz il, 
Dalınca sürünüb onu yaxşı bil. 
Axır mələkləri eylədi vəkil, 
Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım,  
Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
                Əzrayıl atımı yıxana qədər, 
                Ölümün gözünə baxana qədər. 
                Ruhum bədənimdən çıxana qədər, 
                Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım, 
                Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
Mənim ki, əzəldən bəxtim qaradı, 
Ürəyimin başı para-paradı. 
İndi getdiyim yol bilməm haradı, 

 
192
Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım, 
Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
                O, dünya var, qıl körpü var, ölüm var, 
                Bu dünyada ziyafət var zülüm var. 
                Hələlik ki, söz deməyə dilim var, 
                Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım, 
                Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
Firudin söyləyir ahıl yaşımda, 
Kəmalə balamın fikri başımda. 
Çimirəm gözümdən axan yaşımda, 
Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım. 
Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
                 Bir doyunca danışmadım gülmədim, 
                 İmkan tapıb göz yaşını silmədim. 
                 Balam niyə səndən qabaq ölmədim, 
                 Səndən sonra deyib-gülmərəm qızım. 
                 Ürəyimin odun silmərəm qızım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
193
Yasın qara gəldi Kəmalə qızım 
 
Ömrün otuz səkkizində, 
Yasın qara gəldi qızım. 
İkimin on üçüncü ilin sonunda
Yaşın qara gəldi Kəmalə qızım. 
 
 
Şaxta vurdu vaxtından tez sovuldun, 
 Bu 
xoşbəxt dünyadan niyə qovuldun? 
 Qara 
bəxtlər cərgəsinə qoşuldun, 
               Yaşın qara gəldi Kəmalə qızım. 
 
Çevirdin günümü illərə mənim, 
Tuş etdin gözümü millərə mənim. 
Saldın dastanımı dillərə mənim, 
Yaşın qara gəldi Kəmalə qızım. 
 
Ruhum Məcnun kimi düşüb dağlara, 
Bülbüllərdə həsrət qalıb bağlara. 
Rast gəlməzlər Firudin tək ağlara, 
Yaşın qara gəldi Kəmalə qızım. 
 
 
 
 
 
 
 

 
194
Göz yaşım sellənir yada düşəndə 
 
İldırımlar çaxır başımın üstə, 
Göz yaşım sellənir yada düşəndə. 
Vaxtsız yaş gəlinir yaşımın üstə, 
Göz yaşım sellənir yada düşəndə. 
 
Zimistana dönür baharım da yazım da, 
Qəm üstə köklənir simli sazım da. 
Fikrimdə, dilimdə, hər avazımda, 
               Göz yaşım sellənir yada düşəndə. 
 
Ey məzar balamı aldın əlimdən, 
Fələk kəmənd atıb vurdu belimdən. 
Deyəndəki mən qorxmuram ölümdən, 
Göz yaşım sellənir yada düşəndə. 
 
Firdunam dözməyə taqət qalmayıb, 
Varlığımda şad günlərim olmayıb. 
Balamın qırx yaşı tamam olmayıb, 
               Göz yaşım sellənir yada düşəndə. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
195
VI BÖLÜM 
 
Bayatılar 
 
Əzizinəm hər ayı, 
Hər həftəni, hər ayı. 
Yolçunu yoldan eylər, 
Emilyanın harayı. 
 
Əzizim dağdan aşdı, 
Səbirim  dolub daşdı. 
Kəmalə küsüb getdi, 
Mən qaldım gözü yaşlı. 
 
Əzizim ağı qaldı, 
Gözümün ağı qaldı. 
Ürəyimin başında, 
Kəmalə dağı qaldı.  
 
Əzizim, qaşa neynim, 
Gözümdə yaşa neynim. 
Mənim sevimli balam, 
Dönübdü daşa neynim. 
 
Gülşəni sar alıbdı, 
Yarpaqlar saralıbdı. 
Balam əkdiyi güllər, 
Bəs niyə qaralıbdı?! 
 

 
196
Əzizim qaşı yaxşı, 
Kipriyi qaşı yaxşı. 
Qızım yatan məzarın, 
Torpağı daşı yaxşı. 
 
Hey yandım, alışmadım, 
Ölməyə çalışmadım. 
Balam getdi əlimdən, 
Bəs niyə alışmadım. 
 
Əzizim layla deyim, 
Qəm yeyim layla deyim. 
Balam yatıb məzarda, 
Mən ona layla deyim. 
 
Nə yaman ağladıbsan, 
Sinəmi dağladıbsan. 
Üzünü görəmmədim, 
Gözlərim bağladıbsan. 
 
Əzizinəm bayramı, 
Bu gün yığışıb hamı. 
Sənsiz axı mən necə, 
De, keçirim bayramı ?
 
 
Əzizinəm oyadan, 
Səs çıxarmı qayadan. 
Dərin yuxuya gedib, 
Yox balamı oyadan. 

 
197
 
Əzizinəm dağlıyam, 
Yaralıyam dağlıyam. 
Taqətim də qalmayıb, 
Bir doyunca ağlıyam. 
 
Dəmlənib bayram aşı, 
Axır gözümün yaşı. 
Ay qızım ahı-naləm, 
Yandırar dağı-daşı. 
 
Əzizim yanıma gəl, 
Susama qanıma, gəl. 
Qızım təvəqqəm budur, 
Qalxaraq yanıma gəl. 
 
Əzizim od ələndi, 
Dünyam yasa bələndi. 
Kəmaləm ölən günü, 
Başıma od ələndi. 
 
Əzizim adı qaldı, 
Ağzımda dadı qaldı. 
Balamın bişirdiyi, 
Xörəyin dadı qaldı. 
 
Fələk məni çaşırdı, 
Üstümə qəm aşırdı. 
Mənim sevimli balam, 

 
198
Güllərə yaraşırdı. 
 
Əzizinəm oyubdu, 
Yaş gözümü oyubdu. 
Kəmaləm küsüb gedib, 
Məni yetim qoyubdu. 
 
Əzizim dolanaydı, 
Saç belə dolanaydı. 
Qızım cüt balasıyla, 
Məhlədə dolanaydı. 
 
Əzizim oldu getdi, 
Güllərim soldu getdi. 
Yaradana neynədim, 
Mən yazığa zülm etdi. 
 
Əzizim kədərlidi, 
Yaxınlar kədərlidi. 
Balama nə olubki, 
Gözləri kədərlidi. 
 
Əzizim qəm içində, 
Ətrafım qəm içində. 
Atan ölə bilməyir, 
Qovrulur qəm içində. 
 
Qəmə batan atandı, 
Qoynunda mar yatandı. 

 
199
Qızım məzarın üstə, 
Odsuz yatan atandı. 
 
Əzizim daşlar ağlar, 
Ağarmış başlar ağlar. 
Atanın naləsindən, 
Ətrafda daşlar ağlar. 
 
Əzizim kainata, 
Üz tutub kainata. 
Qızım atan dərd-qəmdən, 
Sığmayır kainata. 
 
Dağları dələr naləm, 
Oyanar bütün aləm. 
Qızım  sənin atanın, 
Qəlbini dəlir ələm. 
 
Əzizim qaralıbdı, 
Dağları qar alıbdı. 
Əziz balam, atanın, 
Ağ günü qaralıbdı. 
 
Əzizim ovulubdu, 
Bağ-bağçam sovulubdu. 
Qızım sən gedən gündən
Xoş günün qovulubdu. 
 
 

 
200
 
Əzizinəm pis günə, 
Calanmışam pis günə. 
Qızım məni tərk edib, 
Qalmışam lap pis günə. 
 
Əzizinəm yasdayam, 
Ayaqda yox başdayam. 
Balam yox olan gündən, 
Şad olmuram yasdayam. 
 
 
Əzizinəm başdadı, 
Ağarmış saç başdadı. 
Balamı itirəndən, 
 
   Gözlərim qan yaşdadı. 
 
Əzizim bu nə haldı, 
Ürəyimi qəm aldı, 
Təkcə cüt balan deyil, 
Atan da yetim qaldı. 
 
Əzizim qəhər oldu, 
Dünyam birtəhər oldu. 
Səndən sonra bal yedim, 
Ağzımda zəhər oldu. 
 
Əzizinəm gül hanı, 
Bülbül hanı, gül hanı. 

 
201
Hər gün atacan deyən, 
Şirin şəkər dil hanı?! 
 
Əzizim bəd nəfəsə, 
Bəd gözə bəd nəfəsə. 
Mənim istəkli balam, 
Tuş gəldi bəd nəfəsə. 
 
 
 
 
Əzizim dilim ağlar, 
Ağzımda dilim ağlar. 
Anan sənsiz dünyada, 
Başına qara bağlar. 
 
 
Əzizim yasım olar, 
Yaxından yasım olar. 
 Xatirimdə ay qızım, 
Qalan,  göz yaşım olar. 
 
Əzizinəm qıymadın, 
Bu həyatdan doymadın. 
Evə gəlin gətirib, 
Ələ xına qoymadın. 
 
 
 
                   
 Göydə ulduzun axdı, 
 Başında şimşək çaxdı. 
 Oğul toyu çaldırıb, 
  
 
 
 Etmədin xina yaxdı. 
 

 
202
 Əzizinəm qan sızıb, 
 Su yerinə qan sızıb. 
 Ağlamaqdan ananın, 
Gözlərinə qan sızıb. 
 
 
  
 
 
 Əzizim lal olubdu, 
  
 
 
 Anan bihal olubdu. 
 Görsən heç tanımazsan, 
 
    
Saçlarını yolubdu. 
 
Əzizim sinəsinə, 
Mərmərtək sinəsinə. 
Ölümün dağ çəkibdi, 
Ananın sinəsinə. 
 
Əzizim oda yandı, 
Balalar oda yandı. 
Ananın naləsindən, 
Sinəmdə od qalandı. 
 
Əzizinəm talandı, 
Ahıl ömrüm talandı. 
Olan qalan günlərim, 
Ocaqlara qalandı. 
 
Əzizinəm hər ayı, 
Hər həftəni, hər ayı. 
Ah naləmdən alışır, 

 
203
Gecələr də çarpayı. 
 
Əzizinəm çaya bax, 
Dəryayı bax, çaya bax. 
Ömrün yarımçıq qaldı, 
Allah verən paya bax
 
 
Əzizinəm atına, 
Girdim dərdin qatına. 
Qızım vaxtsız minibdi, 
Əzrayılın atına. 
 
Əzizim sona neynim, 
Oyan bu yana, neynim?
 
Ana balası üçün, 
Od tutub yana, neynim?
 
 
Əzizinəm yanıma, 
And olsun vicdanıma. 
Sənsizlik yuxumda da, 
Odu salır canıma. 
 
Əzizim qatammıram, 
Başımı qatammıram. 
Qızım yada düşəndə, 
Gecələr yatammıram. 
 
Əzizinəm çatmadı, 
Qaşlar çatma-çatmadı. 

 
204
Balam çox əhd eylədi, 
Heç birinə çatmadı. 
 
Əzizinəm yuvası, 
Hər quşun öz yuvası. 
Balam vaxtsız köçübdü, 
Boş qalıbdı yuvası. 
 
Əzizim perik düşüb, 
Quşlar da perik düşüb. 
Sevimli balaların, 
Evindən perik düşüb. 
 
Əzizim Orxanına, 
Nəcəflə Orxanına; 
Atan yaman tələsir, 
Gəlmək üçün yanına. 
 
Əzizinəm qara bax, 
Yayda yağan qara bax. 
Ananın gözlərində
Sənsiz intizara bax. 
 
Əzizinəm narına, 
Baxçandakı narına. 
Qızım mən necə dözüm, 
Sənin intizarına. 
 
 

 
205
Əzizim balam hanı,  
İlahi balam hanı. 
Hər gün haray salıram, 
Soruram balam hanı. 
 
Əzizim qovğalıdı, 
Günlərim qovğalıdı. 
Əzəldən də atanın, 
Başı çox qovğalıdı. 
 
Əzizinəm aşıma, 
 Zəhər qatdın aşıma. 
Qızım vaxtsız gətirdin, 
Yaş üstündən yaşıma. 
 
Əzizim külü qaldı, 
Ocağın külü qaldı. 
Qızım sənin dərdindən, 
Belim bükülü qaldı. 
 
Əzizinəm sinəmə, 
Taxtalanmış sinəmə; 
Dağlar boyda dağ çəkdin, 
Ay qızım bu sinəmə. 
 
Əzizim əkdiyimi, 
Biçmədim əkdiyimi. 
Bircə yaradan bilir, 
Mən nələr çəkdiyimi.! 

 
206
 
Əzizinəm bu dağa, 
Gözüm dönüb bulağa, 
İlahi necə dözüm, 
Sinəmdəki bu dağa?! 
 
Əzizim ilə baxdım, 
Dönübdü külə baxdım. 
Aylar keçdi gəlmədi, 
Çevrilib ilə baxdım. 
 
Əzizim bərəsinə, 
Övçünün bərəsinə. 
Balam niyə tuş oldu, 
Fələyin bərəsinə. 
 
Əzizinəm axşama, 
Ümüd qalıb axşama. 
Qızım səhər gəlmədi, 
Göz tikmişəm axşama. 
 
 
Əzizim yandırıbdı, 
Hər yeri yandırbdı. 
Ay Kəmalə ölümün, 
Hamını yandırıbdı. 
 
Əzizinəm dünyadan, 
Kim doyubdu, dünyadan. 

 
207
Ay qızım əl götürüb, 
Nakam getdin dünyadan. 
 
Əzizinəm küsübdü, 
Bülbül güldən küsübdü. 
Məni tək qoyub getdin, 
Qəlbim səndən küsübdü. 
 
Əzizim oda yandı, 
Sinəmdə od qalandı. 
Kəmaləm ölüb getdi, 
Nəcəfim oda yandı. 
 
Əzizinəm ələndi, 
Dağlara qar ələndi. 
Balamdan ayrı düşdüm, 
Üstümə qar ələndi. 
 
Əzizinəm tora bax, 
Köksümdəki qora bax. 
Fələyin balam üçün, 
Toxuduğu tora bax. 
 
Əzizinəm qatara, 
Hay-küy düşdü qatara. 
Çox çalışdım çatmadım, 
Balam minən qatara. 
 
 

 
208
Əzizim karvanıdı, 
Bu kimin karvanıdı. 
Əbədiyyətə gedən, 
Balamın karvanıdı. 
 
Əzizinəm ayıldı, 
Aləmə qəm yayıldı. 
Balamın karvanının, 
Sarvanı Əzrayıldı. 
 
 
 
 
Əzizinəm vuranı, 
 
 
 
Tut əlində quranı. 
   Milyon 
sağalda bilməz, 
 
 
 
Bir Əzrayıl vuranı. 
 
Əzizinəm nə etdi, 
Fələk gör nələr etdi. 
Mələklər cərgəsinə, 
Balam qoşulub getdi. 
 
 
 
 
Əzizim qayıdarmı? 
 
 
 
Çay geri qayıdarmı? 
 
 
 
Qızım əbədiyyətdən, 
 
 
 
Geriyə qayıdarmı? 
 
Əzizim nübar edib, 
Ürəyim qubar edib. 
Mənim nakam balamı, 
Əzrayıl nübar edib. 

 
209
 
 
 
 
Əzizinəm yaxıldı, 
 
 
 
Aləm yandı yaxıldı. 
   Balam 
köçdü 
dünyadan, 
   Orxan 
yandı-yaxıldı. 
 
Əzizim karvanında, 
Dəvənin karvanında. 
Bizdən küsüb gedibdi, 
Balam qəm karvanında. 
 
 
 
 
Əzizim daşa çaldı, 
   Oxumu 
daşa çaldı. 
   Balam 
köçdü 
dünyadan, 
 
 
 
Atası yetim qaldı. 
 
Əzizinəm hədəfə, 
Ox dəymədi hədəfə. 
Qəm-qüssə qismət oldu, 
Yeniyetmə Nəcəfə. 
 
 
 
 
Əzizim harasıdı, 
   Ömrümün 
harasıdı. 
 
 
 
Ürəyimin başında, 
 
 
 
Balamın yarasıdı. 
 
Əzizim çarasıdı, 
Hələ bu harasıdı. 
Balamın şəfa əli, 

 
210
Yaramın çarasıdı. 
 
Əzizinəm aşanı, 
Dağ-dərəni aşanı. 
Atanın ah-naləsi, 
Yandırar kəhkəşanı. 
 
Əzizim əl çəkənim, 
Əl tutub, əl çəkənim. 
Bu dünyadan köçübdü, 
Başıma əl çəkənim. 
 
 
 
 
Əzizim eyliyənim, 
 
 
 
Məni şad eyləyənim. 
 
 
 
Vaxtsız köçüb dünyadan
   “Can 
ata” 
söyləyənim. 
 
Əzizim eyləmədi, 
Məni şad eyləmədi. 
Gizlin köçdü dünyadan, 
Dərdini söyləmədi. 
 
 
 
 
Qızım yandırdı məni, 
   Odsuz 
yandırdı məni. 
   Son 
sözünü 
demədi, 
   Oda 
yandırdı məni. 
 
Əzizinəm yağında, 
Balam cənnət bağında. 

 
211
Şamlarını yandırdım, 
Gözlərimin yağında. 
 
 
 
 
Əzizim tikə-tikə, 
 
 
 
Kəfənim tikə-tikə. 
 
 
 
Balamı unutmaram, 
 
 
 
Etsələr tikə-tikə. 
 
Əzizinəm qalmağa, 
Həvəsim yox qalmağa. 
Qızım gümanım yoxdu, 
Ad gününə qalmağa. 
 
Əzizim borc alımmı, 
Ömrünü borc alımmı. 
Allaha yalvararaq, 
İlinəcən qalımmı?! 
 
Əzizim çalışmıram, 
Heç kimə alışmıram. 
Səbr et, unut deyirlər, 
Bunlarla barışmıram. 
 
Əzizim haralıyam, 
Ömrü, günü vaylıyam; 
Fələyin oxu dəyib, 
Ürəkdən yaralıyam. 
 
 
 
 
 
 

 
212
Əzizinəm oydu qızım, 
 
 
 
Məni yetim qoydu qızım. 
 
 
 
Gəlib çatdı doğum günü, 
 
 
 
Kaş doğulmuyeydi qızım. 
 
Əzizim paralandım, 
Köksümdən yaralandım. 
Fələk bir gediş etdi, 
Balamdan aralandım. 
 
 
 
 
Əzizim əkəmmərəm, 
 
 
 
Gül-çiçək əkəmmərəm. 
 
 
 
Fələk sinəmə çəkən, 
 
 
 
Bu dağı çəkəmmərəm. 
 
Əzizim parçalandı, 
Həyatım parçalandı. 
Balam yox olan gündən, 
Ömrüm də parçalandı. 
 
 
 
 
Əzizinəm bu dağa, 
 
 
 
Bu çeşməyə bu dağa. 
   Bala 
itirən ata, 
 
 
 
Çətin dözər bu dağa. 
 
Əzizim eylədilər, 
Gör mənə neylədilər. 
Mənim qönçə balamın, 
Ömrünü çeynədilər. 

 
213
 
 
 
 
Əzizim dağdan aşdı, 
   Dilim 
yaman 
dolaşdı. 
   Balam 
dünyadan 
köçdü, 
 
 
 
Mən qaldım gözü yaşlı. 
 
Əzizim arşınıyla, 
Fələyin arşınıyla. 
Balamın ömrün ölçdü, 
Allah öz arşımıyla. 
 
 
 
 
Əzizim dərələrdə, 
 
 
 
Dağlarda dərələrdə. 
 
 
 
Balamı itirəndən, 
 
 
 
Qalmışam bərələrdə. 
 
Əzizim çalışmışam, 
Boş yerə çalışmışam. 
Balam üçün göz yaşı, 
Tökməyə alışmışam. 
 
 
 
 
Əzizim çəkin dara, 
 
 
 
Qəlbimi çəkin dara. 
   Balama 
çatmaq 
üçün, 
 
 
 
Tez məni çəkin dara. 
 
Əzizinəm çinara, 
Əlim çatmaz çinara. 
Ay mənim nakam qızım, 

 
214
Sən hara, ölüm hara. 
 
 
Əzizim yaralıdı, 
 
 
 
Dağları qar alıdı. 
 
 
 
İncitdilər balamı, 
 
 
 
Ürəyim yaralıdı. 
 
Əzizim qar alıdı, 
Çəmənlər saralıdı. 
Toxunmayın balama, 
Köksündən yaralıdı. 
 
 
 
 
Əzizim ceyranımı, 
 
 
 
Qaçırdım ceyranımı. 
   Balam 
damarlarımda, 
   Dondurubdu 
qanımı. 
 
Əzizim qaçammıram, 
Yol tutub qaçammıram. 
Fələyin bu işindən, 
Heç cür baş açammıram. 
 
 
 
 
Əzizim yaraşarmı, 
   Qar 
yaya 
yaraşarmı. 
 
 
 
Ölüm sənə ay qızım, 
 
 
 
Bu yaşda yaraşarmı?! 
 
 
Əzizim düşdüm hara, 

 
215
Ünüm çatacaq hara. 
Səndən sonra uf deməm, 
Çəksələr məni dara. 
 
 
 
 
Əzizim ovçusudu, 
 
 
 
Tərlanlar ovçusudu. 
 
 
 
Mənim nakam balamın, 
 
 
 
Əzrayıl ovçsudu. 
 
Əzizinəm aşdı gəl, 
Səbrim dolub-daşdı gəl. 
Əziz balam bu atan, 
Qalıb gözü yaşdı gəl. 
 
 
 
 
Əzizim yollarına, 
 
 
 
Qurbanam yollarına. 
   Bir 
cüt 
balan 
hər axşam, 
   Göz 
tikir 
yollarına. 
 
Əzizinəm əlində, 
Şirin nəğmə dilində. 
Orxan deyir ki, anam, 
Pay gətirir əlində. 
 
 
 
 
Əzizim uzaqdadı, 
 
 
 
Fələk məni budadı. 
 
 
 
İndi hiss edirəm ki, 
   Balam 
çox 
uzaqdadı. 
 

 
216
Əzizinəm gəlmədi, 
Gəlib dərdim bilmədi. 
Cəmi balalar gəldi, 
Tək mənimki gəlmədi. 
 
 
 
 
 
Əzizim bağlanıbdı, 
 
 
 
Yollarım bağlanıbdı. 
 
 
 
Qızım ölən saatdan
 
 
 
Ürəyim dağlanıbdı. 
 
Əzizinəm dəyişər, 
Çay mənbəyin dəyişər. 
Atan kəfənin geyib, 
Libasını dəyişər. 
 
 
 
 
Əzizim qalmaqalda, 
   Çürüdüm 
qalmaqalda. 
 
 
 
Qızım öləndən bəri, 
        
 
Qalmışam qalmaqalda. 
 
Əzizim qəm dağıdı, 
Dərdimi kim dağıdı. 
Balamın həsrətindən, 
Ürəyim qəm dağıdı. 
 
 
 
 
Əzizinəm çağlamaz, 
 
 
 
Sellər sular çağlamaz. 
 
 
 
Qızım vuran yaralar, 

 
217
   Heç 
vaxt 
qaysaq 
bağlamaz. 
 
Əzizim dalğalandı, 
Əzrayıl can alandı. 
Atanın naləsindən, 
Dənizlər dalğalandı. 
 
 
 
 
Əzizim aparaydı, 
 
 
 
Əzrayıl aparaydı. 
 
 
 
Sənin yerinə qızım, 
 
 
 
Kaş məni aparaydı. 
 
Əzizim günə qurban, 
Gəzdiyin günə qurban. 
Orxanı əzizləyib, 
Sevdiyin günə qurban. 
 
 
 
 
 
Əzizinəm yarıda, 
 
 
 
Yol kəsildi yarıda. 
 
 
 
Ay qızım arzuların, 
 
 
 
Niyə qaldı yarıda. 
 
Əzizim gecə yarı, 
Olubdu gecə yarı. 
Əziz balam ömürün, 
Niyə qalıbdı yarı. 
 
 
 
 
 

 
218
 
 
 
Əzizinəm oduna, 
   And 
içirəm adına. 
   Firudun 
gecə-gündüz, 
 
 
 
Yanır sənin oduna. 
 
Əzizim ağlar qaldı, 
Baxçalar ağlar qaldı. 
Qızım sinəm üstünə, 
Çəkdiyin dağlar qaldı.  
 
 
   
 
Əzizinəm yetmədi, 
 
 
 
Harayıma yetmədi. 
 
 
 
Balam əbədi gedib, 
   Arzusuna 
yetmədi. 
 
Əzizim qara çəkdi, 
Bəxtimə qara çəkdi. 
Özü ilə bərabər, 
Məni də dara çəkdi. 
 
 
 
 
Əzizim oldu qızım, 
   Saralıb soldu qızım. 
 
 
 
Bilmədim son nəfəsdə, 
 
 
 
Sözün nə oldu qızım. 
 
Əzizim aldı səni, 
Dərd-qəmə saldı. 
Əlimizdən ay qızım, 
Əzrayıl aldı səni. 

 
219
 
 
 
 
Əzizim ağlar qaldı, 
 
 
 
El-oba ağlar qaldı. 
 
 
 
Sənsiz keçən günləri, 
   Balalar 
ağlar qaldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
220
TƏRCÜMEYİ-HAL 
 
           1944-cü    ildə    Qərbi   Azərbaycanın  Göyçə 
mahalının Basarkeçər  rayonunun Pəmbək kəndində  
doğulmuşdur. 1964-cü  ildə  orta  məktəbi  bitirərək, 
keçmiş  Lenin  adına  APİ-nin  fizika-riyaziyyat   
fakültəsinin  fizika   şöbəsinə  qəbul  olmuşdur. 
          1964-1967-ci    illərdə    hərbi   xidmətdə  
olmuşam, APİ-nin  fizika fakültəsini 1972-ci  ildə   
bitirərək, 1974-cü  ilə    qədər  təyinatлa    Şamaxı   
rayonunda, 1974-1983-cü  illərdə  Bakının  50  saylı  
orta   məktəbində  müəllim  işləmişdir. 
       1983-cü ildə APİ-nun fizika fakültəsinin“Nəzəri  
fizika”  kafedrasına  baş  laborant   vəzifəsinə   təyin  
olunmuşdur. 1990-ci  ildə ”Təbiət–riyaziyyat  silsiləli  
fənlərin   əlaqəli  tədrisi  prosesində   şagirdlərin   elmi   
dünyagörüşünün   formalaşdırılması”  mövzusunda  
dissertasiya   müdafiə    edərək  pedaqoji   elmlər   
namizədi  alimlik   dərəcəsi   almışdır. 1993-cü ildə 
Politexnikuma tədris işləri üzrə direktor müavini 
vəzifəsinə  təyin edilmişdir. 1994-cü  ildə “Nəzəri  
fizika”  kafedrasında  baş    müəllim   vəzifəsinə   
seçilmişdir. 1996-cı  ildə “Nəzəri  fizika” 
 
kafedrasında  0,5  ştatda saxlanылmaqla  Azərbaycan  
Dövlət Televiziyasının  “Elmi  kütləvi  təhsil  
proqramлары” baş redaksiyasına   böyük  redaktor 
vəzifəsinə  dəvət  olunmuşdur. 
        2010-cu    ildə  yenidən  ADPU-nun “Nəzəri  
fizika”  kafedrasına  tam  ştatla  baş  müəllim  

 
221
vəzifəsinə  təyin   olunmuş, 2011-ci  ildə    həmin  
kafedrada  dosent  vəzifəsinə    seçilmiş, hal-hazırda  
həmin  vəzifədə  işləyir. Beş kitabın, 20-dən  çox  
elmi-metodik  məqalənin  müəllifidir. Fakültə  elmi  
şurasının  üzvüdür. 
 
 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə