Göz yaşları içindən baxan təbəssümYüklə 1.17 Mb.
PDF просмотр
səhifə1/10
tarix26.07.2017
ölçüsü1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3 aprel 2015-ci il № 12 (21)  *  Həftəlik ədəbi-ictimai qəzet  *  Qiyməti 50 qəpik

Göz yaşları 

içindən

baxan

təbəssüm

Üzeyir 

Hacıbəylinin 

təbrizli

varisi 

“Kitabla dost 

olan insan

heç vaxt

pis ola bilməz”

ANONS

Beynəlxalq Tərcüməçilər 

Federasiyasının prezidenti 

Tərcümə Mərkəzində

“Er mə ni soy qı rı mı” 

rusiya lı şa hid lə rin

göz ü ilə

İran şahının anası  

Bakılı Tacülmülükün 

xatirələrinin davamı

Tərcüməçinin

“yalançı dostu”

İsi Məlikzadənin 

hekayəsi

Kons la ger lər və

bü tün Al ma ni ya

İlk “avropalı” 

azərbaycanlı

Sergey Yeseninin

“İran nəğmələri”

(bir şeirin dörd tərcüməsi)

Rey Bredberi ilə 

“Tet-a-tet”

Borxesin esseləri

Çətin oxunan şedevrlər

Qarabağa muxtariyyəti 

kim verdi?

Marşakın 

şeirləri

İsa 

İsmayılzadənin 

tərcüməsində

www.aydinyol.az

Əziz

Nesin

Kərim

Tahirov

Aria

Torkanbori

Sevimli

“Avara” -

Rac

Kapur


2

N 12(21) 3.04.2015

G

e niş tər kib də gö rüş ba şa çat dıq dan son ra Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin və Şeyx Mə həm məd bin-Rə şid Əl-Mak tu mun iş-

ti ra kı ilə Azər bay can Res pub li ka sı və Bir ləş miş Ərəb Əmir-

lik lə ri ara sın da sə nəd lə rin im za lan ma sı mə ra si mi olub.

Azər bay can  Res pub li ka sı nın  Föv qə la də  Hal lar  Na zir li yi  ilə  Bir-

ləş miş  Ərəb  Əmir lik lə ri nin  Föv qə la də  Hal la rın,  Böh ran la rın  və  Fə-

la kət lə rin İda rə Edil mə si Ko mi tə si ara sın da föv qə la də hal la rın ida rə 

olun ma sı sa hə sin də An laş ma Me mo ran du mu nu Azər bay can Res pub-

li ka sı nın föv qə la də hal lar na zi ri Kə ma ləd din Hey də rov və Bir ləş miş 

Ərəb Əmir lik lə ri nin xa ri ci iş lər üz rə döv lət na zi ri Ən vər Mə həm məd 

Qar qaş im za la yıb lar.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Qiy mət li Ka ğız lar üz rə Döv lət Ko mi-

tə si ilə Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri nin Qiy mət li Ka ğız lar və Əm təə Ko-

mi tə si  ara sın da  yar dım  və  qar şı lıq lı  əmək daş lıq  haq qın da  An laş ma 

Me mo ran du mu nu Azər bay can Res pub li ka sı nın ma liy yə na zi ri Sa mir 

Şə ri fov və Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri nin iq ti sa diy yat na zi ri Sul tan Bin 

Səid Əl-Mən su ri im za la yıb lar.Qəzet Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan 

keçib. Şəhadətnamə nömrəsi: 3899

Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi

Baş redaktor: Yaşar Əliyev

İcraçı direktor: Bəhlul Seyfəddinoğlu

Redaksiya heyəti: Nəriman Əbdül rəh manlı, Kənan Hacı, Mövlud Ab dul la-

yev, Feyziyyə, Narıngül Əliyeva, Leyla Əliyeva, Sevinc Fədai

Qəzet 2014-cü ilin 24 oktyabrından çıxır.

“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Tiraj: 1250. Sifariş: 1065

Ünvan: Bakı, Topçubaşov küçəsi, 74 

Telefon: 595 16 05. E-mail: aydinyol.az@gmail.com

A

zər bay can  Res pub li-

ka sı nın  Cə nu bi  Af ri-

ka  Res pub li ka sın da kı 

sə fi r li yi  mar tın  30-da 

Xo ca lı  soy qı rı mı nın  23-cü  il dö-

nü mü  və  31  mart  -  Azər bay can-

lı la rın  Soy qı rı mı  Gü nü  ilə  əla-

qə dar  Hey dər  Əli yev  Fon du nun 

təq dim  et di yi  fo to şə kil lər dən və 

ki tab lar dan  iba rət  sər gi  təş kil 

edib.

Sə fi r li yin  bi na sın da  təş kil  edil-

miş sər gi də mart ha di sə lə ri, Xo ca-

lı fa ciəsi nin ta ri xi və ağır nə ti cə lə ri 

haq da mə lu mat ve ri lib. Qo naq la ra 

Xo ca lı  soy qı rı mı  və  31  mart  ha-

di sə lə ri  ba rə də  mə lu mat la rın  əks 

olun du ğu bro şür lər pay la nıb.

Təd bir də  çı xış  edən  sə fi r  El xan 

Po lu xov  hər  iki  soy qı rı mı  ba rə də 

qo naq la ra  mə lu mat  ve rib,  Dağ lıq 

Qa ra bağ  mü na qi şə si nin  in di yə-

dək həll olun ma dı ğı nı bil di rib. O, 

mü na qi şə nin  həl li  ilə  bağ lı  Azər-

bay ca nın  əda lət li  möv qe yi ni  diq-

qə tə çat dı rıb. Hey dər Əli yev Fon-

du nun və Fon dun vit se-pre zi den ti 

Ley la  Əli ye va nın Azər bay can  hə-

qi qət lə ri nin  dün ya ya  ya yıl ma sı 

is ti qa mə tin də gör dü yü iş lər ba rə-

də  söh bət  açıb.  Məhz  bu  səy lə rin 

nə ti cə sin də  Xo ca lı  soy qı rı mı nın 

bir çox öl kə lər tə rə fi n dən ta nın dı-

ğı təd bir iş ti rak çı la rı nın diq qə ti nə 

çat dı rı lıb.

Sə fi r  vur ğu la yıb  ki,  bey nəl xalq 

ic ti maiy yət  Er mə nis ta nın  tə ca vü-

zü nə  qar şı  qə ti  möv qe də  da yan-

ma lı dır.

Təd bir də rəs mi şəxs lər, iş adam-

la rı,  dip lo mat lar,  həm yer li lə ri miz 

və  KİV  nü ma yən də lə ri  iş ti rak 

edib lər.

Azərbaycan Birləşmiş 

Ərəb Əmirlikləri ilə 

əlaqələri genişləndirir

Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın

95 il li yi qeyd edilibA

p re lin 4-də Müs lüm Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət 

fi  lar mo ni ya sın da  xalq  ar tis ti  Rauf Ab dul la ye vin  rəh bər li-

yi ilə Üze yir Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət sim fo nik 

or kest ri nin və əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor Tər lan 

Se yi do vun for te piano sin fi  nin tə lə bə lə ri nin kon ser ti ke çi ri lə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, kon sert 

Üze yir  Ha cı bəy li  adı na  Ba kı  Mu-

si qi Aka de mi ya sı nın 95 il lik yu bi-

le yi nə  həsr  olu nan  sim fo nik  kon-

sert lər dən bi rin ci si dir.

Kon ser tin  bə dii  rəh bə ri  və  baş 

di ri jo ru  pro fes sor  Rauf  Ab dul la-

yev,  so list lə ri  –  bey nəl xalq  mü-

sa bi qə lər  laureat la rı,  BMA-nın 

pro fes sor T.Se yi do vun sin fi  nin tə-

lə bə lə ri An na Bir yu ko va və Ni gar 

Hü seyn za də dir.

Ge cə nin proq ra mı na Ro bert Şu-

man  və  Ser gey  Pro kof ye vin  for-

te piano  və  sim fo nik  or kestr  üçün 

kon sert lə ri da xil dir.

Heydər Əliyev Fondu 

CAR-da sər gi keçirib

Da hi bəs tə ka rın xa ti rə si 

kon sertlə anıldı

A

p re lin  1-də  Ni ya zi nin 

mu ze yin də  Azər bay-

can  pro fes sional  mu-

si qi si nin  və  mil li  bəs-

tə kar lıq mək tə bi nin ba ni si, da hi 

bəs tə ka rı mız  Üze yir  Ha cı bəy li-

nin  ana dan  ol ma sı nın  130  il li yi-

nə  həsr  edil miş  kon sert  təq dim 

olu nub.

Azər TAc  xə bər  ve rir  ki,  Azər-

bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv-

lət  Mu ze yi nin,  Üze yir  Ha cı bəy li 

adı na  Ba kı  Mu si qi  Aka de mi ya sı-

nın  (BMA),  klas sik  mu si qi  hə vəs-

kar la rı  klu bu nun  və  mu ze yin 

bir gə  təş ki lat çı lı ğı  ilə  ke çi ri lən 

təd bir də aka de mi ya nın və Bül bül 

adı na Or ta İx ti sas mu si qi mək tə bi-

nin tə lə bə lə ri iş ti rak edib lər.

Mu ze yin  di rek to ru  Rza  Bay-

ra mov,  BMA-nın  pro fes sor la rı 

Oq tay  Ab bas qu lu yev,  əmək dar 

in cə sə nət  xa di mi  Ül viy yə  Ha-

cı bə yo va  və  baş qa la rı  da hi  bəs-

tə ka rın  mu si qi mi zin  təb li ği  is-

ti qa mə tin də ki  xid mət lə rin dən, 

gənc  nəs lə  Azər bay can  və  Qərb 

mu si qi si nin mə nim sə dil mə si yo-

lun da fə da kar əmə yin dən söh bət 

açıb lar.

Kon sert də  BMA-nın  pro fes sor-

la rı-Nər mi nə  Quiye va,  Gül na rə 

Əh məd za də, Fi rən giz Ha cı ye va nın 

tə lə bə lə ri,  bey nəl xalq  mü sa bi qə 

laureat la rı-La lə Mə hər rə mo va, Ay-

sel Şah baz lı, Nər min Qa sım lı, Bül-

bül adı na Or ta Ix ti sas mu si qi mək-

tə bi nin XI si nif şa gir di, bey nəl xalq 

mü sa bi qə lər laureatı Vur ğun Və ki-

lov və baş qa la rı Ü.Ha cı bəy li nin və 

dün ya bəs tə kar la rı nın əsər lə ri ni ifa 

edib lər.

Kon sert ma raq la qar şı la nıb.

Həm yer li miz

Ru si ya da fərq lə nib

M

osk va da  Ru si ya  Ya-

zı çı lar 

Bir li yi nin, 

litc lub.ru, sti xi.ru və 

pro za.ru  por tal la-

rı nın  tə sis  et di yi,  UNES CO-nun 

hi ma yə si al tın da hər il bey nəl xalq 

poezi ya  gü nün də  təq dim  edi lən 

nü fuz lu  “İlin  ya zı çı sı”  mü ka fa tı 

növ bə ti  də fə  5  no mi na si ya da  öz 

sa hib lə ri ni ta pıb.

Azər TAc  xə bər  ve rir  ki,  il kin 

mər hə lə də 200 min dən ar tıq ya zı-

çı nın 2014-cü il ər zin də dərc edil-

miş  nəsr  nü mu nə lə ri  ara sın dan 

mü sa bi qə nin  təş ki lat  ko mi tə si 

tə rə fi n dən  ən  yax şı  əsər lər  se çil-

miş,  son ra kı  mər hə lə də  tər ki bin-

də Ru si ya Ya zı çı lar Bir li yi Mosk va 

təş ki la tı nın səd ri, Ru si ya Ya zı çı lar 

Bir li yi nin  ka ti bi  Vla di mir  Bo ya ri-

nov,  68-ci  Ve ne si ya  ki no fes ti va-

lın da  “Qı zıl  şir”ə  la yiq  gö rül müş 

“Faust”  fi l mi nin  sse na ris ti  Yu ri 

Ara bov, Bey nəl xalq Ya zı çı Qa dın-

lar  Li qa sı nın  pre zi den ti,  Ru si ya 

Fe de ra si ya sı  Pre zi dent  Ad mi nist-

ra si ya sı  rəs mi si  La ri sa  Va sil ye va, 

Mosk va  Döv lət  Uni ver si te ti nin, 

M.Qor ki adı na Ədə biy yat İns ti tu-

tu nun  pro fes so ru,  aka de mik  İqor 

Vol qin ki mi ta nın mış şəxs lə rin yer 

al dı ğı mün sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən 

hə min  nəsr  nü mu nə lə ri  qiy mət-

lən di ri lə rək fi  nal çı lar müəy yən ləş-

di ri lib.

Fərq lə nən lər  sı ra sın da  həm-

yer li mi zin – ya zı çı Va ri sin də adı 

var .  “Azər bay can  Te le vi zi ya  və 

Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC-nin əmək-

da şı  olan  Va ris  “Rəng siz li yin 

rəng lə ri”  nəsr  seç mə si nə  gö rə 

““Ro man ti ka”  no mi na si ya sı nın 

dip lo man tı” fəx ri adı na la yiq gö-

rü lüb.

“İlin ya zı çı sı” mü ka fa tı nın təş-ki lat  ko mi tə si nin  səd ri  Dmit ri 

Krav çuk  qa zan dı ğı  uğu ra  gö rə 

həm yer li mi zi  təb rik  edib,  çağ-

daş  dövr  ədə biy ya tı nın  ya ra dıl-

ma sın da  xid mət lə ri nə  gö rə  ona 

min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Xa tır la daq  ki,  bir  müd dət  əv-

vəl Va ris Ru si ya Ya zı çı lar Bir li yi-

nin nəsr böl mə si nin zə ma nə ti ilə 

bu qu ru ma üzv se çi lib.

Gənc rəssamın gözü ilə 

dünyaya yeni baxışA

prelin 1-də “Qalereya 1969” sərgi salonunda xeyriyyə sər-

gisi açılıb. AzərTAc xəbər verir ki, sərgidə serebral ifl icdən 

əziyyət çəkən 22 yaşlı Ağasəlim Abdullayevin rəsm əsərləri 

nümayiş olunub. Daha çox rəngkarlıq üslubunda işlənmiş 

əsərlər gənc rəssamın gözü ilə dünyaya yeni bir baxışı əks etdirir.

Tədbirdə  çıxış  edən  “Da-ART”  Təsviri  İncəsənət  Mərkəzinin  rəh-

bəri, əməkdar mədəniyyət işçisi, rəssamın müəllimi Dilarə Atakişiyeva 

bildirib ki, bu gün müəllif üçün fərqli gündür: “Bu sərgi ad gününü 

qeyd edən gənc istedadın yeni bir uğurudur. Bu əsərlər vasitəsilə şa-

girdim A.Abdullayev bir daha göstərir ki, onun dünyası al-əlvan, ca-

zibədar, baxışları isə mehribandır. Bu sərginin fərqli cəhəti də odur ki, 

əldə olunan gəlir şagirdimin istəyi ilə uşaq evlərinə veriləcək.

“Hər  bir  əsər  böyük  bir  sevgidən  yaranır  və  insan  qəlbinin  bir 

parçasıdır”,  -deyən  xalq  rəssamı Arif  Hüseynov  vurğulayıb  ki,  belə 

əsərlər  evlərə  işıq  gətirməlidir.  Çünki  rəssamın  göz  nuru,  dünya 

rəngləri bu əsərlərdə əksini tapır. Xalq rəssamı A.Hüseynov D.Atakişi-

yevanı təbrik edərək bildirib ki, onun zəhmətin hədər getmə yib.

Maraqla qarşılanan sərgidə iştirak edən sənətsevərlər Ağasəlim Ab-

dullayevi təbrik edərək ona işlərində uğurlar arzulayıblar.


M

art  ayı nın  31-də 

Bey nəl xalq  Tər-

cü mə çi lər 

Fe-

de ra si ya sı nın 

pre zi den ti  Hen ri  Liu,  vit se-

pre zi den ti Rey ner Hard və qu-

ru mun ka ti bi Sa bi ne Co lom be 

Tər cü mə Mər kə zin də olub lar. 

Gö rüş  za ma nı  Mər kə zin  di-

rek to ru Afaq Mə sud Tər cü mə 

Mər kə zi nin  fəaliy yə ti  ba rə də 

qo naq la ra  ge niş  mə lu mat  ve-

rə rək qeyd edib:

“Bu  gün  öl kə miz  bü tün  sa-

hə lər də  di na mik  sü rət lə  dün-

ya ya  in teq ra si ya  et mək də dir. 

Tər cü mə  Mər kə zi nə  ve ri lən 

bu yük sək sta tus döv lət baş çı-

sı, cə nab İl ham Əli ye vin dil və 

tər cü mə  işi nə  ver di yi  yük sək 

qiy mə tin  tə za hü rü dür.  Mər-

kəz  bu  sta tus la  ar tıq  6  ay dır 

fəaliy yət  gös tə rir  və  bu  müd-

dət də  “Tər cü mə  Mər kə zi nin 

ki tab la rı”  se ri ya sın dan  9  ki tab 

işıq  üzü  gö rüb,  həf tə lik  “Ay-

dın yol” qə ze ti, rüb lük “Xə zər” 

dün ya  ədə biy ya tı  jur na lı  nəşr 

olu nub.  Mər kə zin  veb say tı  8 

dil də  ya yım la nır.  Öl kə  üz rə 

ən  bö yük  tər cü mə  mü sa bi qə si 

olan “Də(f)inə yar pa ğı” mü sa-

bi qə si ni ke çir mi şik. Ya xın gün-

lər də  açıq ki tab.az  ad lı  elekt-

ron  ki tab xa na mız  oxu cu la rın 

ix ti ya rı na  ve ri lə cək.  Mər kə zin 

mət bu or qan la rı nın sayt la rı da 

fəaliy yət  gös tə rir.  Tər cü mə nin 

təd ri si nə  dair  Gənc  Tər cü mə-

çi lər As so siasi ya sı ilə bir gə mo-

ni to rinq lər təş kil et mi şik. Ya xın 

vaxt lar da bu sa hə də apa rıl ma sı 

va cib  bi li nən  is la hat la rı  El mi 

Şu ra nın mü za ki rə si nə çı xar ma-

ğı  plan laş dı rı rıq.  Biz  həm  də 

öl kə  uni ver si tet lə rin də  Azər-

bay can di li nə tər cü mə edil mə si 

va cib bi li nən yüz lər lə dərs li yin 

ka ta lo qu nu  tər tib  et mi şik.  Bu 

si ya hı nı  TQDK  ilə  bir gə  mü-

za ki rə edib, hə min dərs lik lə rin 

tər cü mə si ni  hə ya ta  ke çir mək 

niy yə tin də yik.  Mər kə zin  nəşr 

et di yi  ədə biy yat la rın  ka ta lo qu 

mü tə ma di  ola raq  5  dil də  çap 

edi lir.  Bu  al tı  ay  ər zin də  Mər-

kəz  dün ya nın  ən  apa rı cı  ki tab 

sər gi lə rin də iş ti rak edib. İs tan-

bul da, Minsk də, Şar ca da, Qa hi-

rə də,  Hö te borq da.  Ya xın  gün-

lər də Lon don Bey nəl xalq Ki tab 

sər gi si nə  get mə yə  ha zır la şı rıq. 

Gö rü lən iş lər çox dur. Bu ba rə-

də ət rafl  ı mə lu ma tı bi zim veb-

say tı mız dan da ala bi lər si niz”.

Da ha son ra dok tor Hen ri Liu 

fi  kir lə ri ni bö lü şüb:

“Mər kə zin  fəaliy yə ti  ba rə də 

ver di yi niz  mə lu mat lar,  hə qi qə-

tən  tə sir li dir.  Кa ta lo qu nuz dan 

da  gö rü nür  ki,  bö yük  və  cid di 

iş lər gör mü sü nüz. İn sa nı hey rə-

tə gə ti rən mə qam həm də odur 

ki, bu qə dər uğu ra cə mi 6 ay ər-

zin də nail olu nub. Təq di rə la yiq 

hal dır ki, siz tər cü mə nin təd ri si 

mə sə lə sin dən baş la ya raq, tər cü-

mə çi li yin pe şə kar lıq prob lem lə-

ri ni əha tə edən ge niş fəaliy yət lə 

məş ğul su nuz.  Tər cü mə yə  ba za 

sə viy yə sin dən  –  yə ni  təh sil dən 

baş la ma ğı nız  ol duq ca  uğur lu 

ad dım dır. Gənc lə ri tər cü mə işi-

nə  yön lən dir mək,  bu  sa hə nin 

si tu muş dı rıl ma sın da  cid di  ha-

di sə dir.

Döv lət  baş çı sı  cə nab  İl ham 

Əli ye vin  rəh bər lik  et di yi niz 

Mər kə zə  be lə  bir  sta tus  ver-

mə si  isə,  onun,  öl kə nin  dil  və 

tər cü mə  sa hə si nə  olan  cid di 

mü na si bə ti nin  gös tə ri ci si dir. 

Biz xalq la rı və öl kə lə ri on la rın 

di li, ədə biy ya tı ilə ta nı yı rıq. Bu 

mə na da tər cü mə nin, xalq lar və 

öl kə lər  ara sın da  ədə bi-mə də ni 

kör pü lə rin,  bağ lan tı la rın  qu-

rul ma sın da önəm li ro lu var.

Çox  is tər dik  ki,  si zin  Mər-

kəz  Bey nəl xalq  Tər cü mə çi lər 

Fe de ra si ya sı nın  2017-ci  il də 

Avstrа li ya da  ke çi ri lə cək  növ-

bə ti  konq re si nə  də  qa tıl sın. 

Bir mə qa mı da vur ğu la yım ki, 

dün ya nın bü tün apa rı cı öl kə lə-

rin də tər cü mə çi lik işi xü su si ra-

zı lıq  əsa sın da  hə ya ta  ke çi ri lir. 

62 il lik fəaliy yə ti miz döv rün də 

biz bu stan dart la rın real laş ma-

sın da müəy yən iş lər gör mü şük 

və  is tər dik  ki,  qar şı lıq lı  əmək-

daş lıq  müd də tin də  öl kə ni zin 

bu sa hə də apa rı cı qu ru mu olan 

Tər cü mə Mər kə zi də öz töh fə-

lə ri ni ver sin”.

3

N 12(21) 3.04.2015

Beynəlxalq Tərcüməçilər 

Federasiyasının prezidenti 

Tərcümə Mərkəzində

Ni ki ta Mi xal kov Ba kı da 

us tad dər si ke çib

M

a r  t ı n 

3 1 - d ə 

R u  s i  ya 

Ki ne ma-

toq raf çı lar  İtt  i fa qı nın 

səd ri və Ru si ya Mə də-

niy yət Fon du nun pre-

zi den ti,  ki no re jis sor, 

sse na ri çi və pro dü ser, 

RSFSR-in  Xalq  ar tis-

ti,  “Gü nəş dən  usan-

mış lar”  fi l mi nə  gö rə 

(1994-cü il) “Xa ri ci dil-

də  ən  yax şı  fi lm”  no-

mi na si ya sın da “Os kar” ki no mü ka fa tı laureatı 

Ni ki ta Mi xal kov Ba kı da us tad dər si ke çib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Ru si ya ki no su nun ən 

par laq  nü ma yən də lə rin dən  bi ri  olan  N.Mi xal-

kov gənc Azər bay can ki ne ma toq raf çı la rı ilə iki 

saat da vam edən ün siy yət za ma nı ye ni ki ne ma-

toq raf çı lar nəs li nin in ki şa fı na, müx tə lif öl kə lə-

rin gənc ar tist lə ri ara sın da ya ra dı cı lıq əla qə lə-

ri nin və sə mi mi mü na si bət lə rin ya ra dıl ma sı na, 

təc rü bə  mü ba di lə si nə  kö mək  gös tər mək  məq-

sə di da şı yan Yay ki no aka de mi ya sın dan, təh sil 

la yi hə sin dən,  ki no  və  teatr  mü tə xəs sis lə ri nin 

–  akt yor la rın,  re jis sor la rın,  ope ra tor la rın,  pro-

dü ser lə rin, sse na rist lə rin ya ra dı cı lıq şə raitin də 

dərs keç mə sin dən bəhs edib.

N.Mi xal kov  çə ki liş  kol lek ti vi nin  çə tin lik lə rin-

dən,  in san lar  ara sın da  mü na si bət lər dən,  hər  bir 

kə sin  işi  üçün  mak si mum  ra hat  şə rait  ya ra dıl-

ma sı  zə ru rə tin dən  və  im kan la rın dan  da nı şıb. 

Us tad de yib: “Çə ki liş mey dan ça sı gə lə cək fi l min 

ya ra dıl dı ğı bir yer dir. Həm ka rı nın uğur la rı na se-

vin mə dən, onun la bir lik də hə yə can ke çir mə dən, 

mey dan ça da kı bir gə hə yat da iş ti rak et mə dən iş-

lə mək və işin dən zövq al maq müm kün de yil”.

N.Mi xal kov  “Beş  ax şam”,  “Me xa ni ki  piano 

üçün  ya rım çıq  pyes”,  “Ob lo mo vun  hə ya tın dan 

bir ne çə gün”, “Şa hid siz”, “Qa ra göz lər”, “Ur qa: 

mə həb bət əra zi si”, “Gü nəş dən usan mış lar”, “Si-

bir bər bə ri”, “12” və baş qa fi lm lə rin müəl li fi  dir.

Azərbaycanın xalq 

yazıçısı Elçinin 

romanı Türkiyədə

A

zər bay ca-

nın  Xalq 

ya zı çı sı El-

çin  qar daş 

Tür ki yə də  ən  ta nın-

mış müasir ya zı çı lar-

dan  bi ri dir.  Qar daş 

res pub li ka nın nü fuz-

lu  nəş riy yat la rı  tə rə-

fi n dən ədi bin ro man, 

po vest  və  he ka yə lə ri 

də fə lər lə  nəşr  edi lib, 

onun  pyes lə ri  An ka-

ra,  İs tan bul,  Kon ya, 

Ər zu rum  və  baş qa 

şə hər lə rin  teatr la rın da  ta ma şa ya  qo yu lub. 

Gör kəm li  ya zı çı mı zın  ya ra dı cı lı ğı  haq qın da 

dis ser ta si ya lar  mü da fi ə  edi lib,  el mi  mo noq-

ra fi  ya lar  ya zı lıb,  Xalq  ya zı çı sı   özü  isə  bir  sı-

ra Tür ki yə uni ver si tet lə ri nin fəx ri dok to ru və 

pro fes so ru se çi lib.

Azər TAc  xə bər  ve rir  ki,  Tür ki yə nin  məş hur 

nəş riy yat la rın dan olan “Ötü ken”də El çi nin “Ağ 

də və” ro ma nı ilk də fə 1999-cu il də çap olu nub.

Bu  gün lər də  isə  nəş riy yat  oxu cu la rın  ma ra-

ğı nı nə zə rə ala raq “Ağ də və”ni ye ni tər ti bat da 

tək rar nəşr edib. Ro ma nı türk di li nə pro fes sor 

Ali Duy maz uy ğun laş dı rıb. O, ey ni za man da, 

ki ta ba “Ön söz” ya za raq, El çi nin ya ra dı cı lı ğı nı 

və onun türk dil li ədə biy yat da tut du ğu möv qe-

yi yük sək qiy mət lən di rib.

Bu ye ni ki tab xalq ya zı çı sı nın “Ötü ken” nəş-

riy ya tı tə rə fi n dən çap edil miş on bi rin ci, ümu-

mi lik də  isə,  Tür ki yə də  nəşr  olun muş  iyir mi 

üçün cü ki ta bı dır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə