İNGİLTƏRƏYüklə 0.52 Mb.
PDF просмотр
səhifə1/29
tarix22.07.2017
ölçüsü0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
24387

M
ÜNDƏRİCAT
İNGİLTƏRƏ..........................................................................................................2
FRANSA..............................................................................................................12
RUSİYA...............................................................................................................21
ABŞ......................................................................................................................37
OSMANLI...........................................................................................................47
ALMANİYA........................................................................................................60
İTALİYA..............................................................................................................66
AVSTRİYA-MACARISYAN..............................................................................70
HİNDİSTAN........................................................................................................74
ÇİN.......................................................................................................................80
YAPONİYA.........................................................................................................90
BİRİNCİ D
ÜNYA MÜHARİBƏSİ......................................................................98
M
ÜNDƏRİCAT
İNGİLTƏRƏ..........................................................................................................2
FRANSA..............................................................................................................12
RUSİYA...............................................................................................................21
ABŞ......................................................................................................................37
OSMANLI...........................................................................................................47
ALMANİYA........................................................................................................60
İTALİYA..............................................................................................................66
AVSTRİYA-MACARISYAN..............................................................................70
HİNDİSTAN........................................................................................................74
ÇİN.......................................................................................................................80
YAPONİYA.........................................................................................................90
BİRİNCİ D
ÜNYA MÜHARİBƏSİ......................................................................98
1
M
ÜNDƏRİCAT
İNGİLTƏRƏ..........................................................................................................2
FRANSA..............................................................................................................12
RUSİYA...............................................................................................................21
ABŞ......................................................................................................................37
OSMANLI...........................................................................................................47
ALMANİYA........................................................................................................60
İTALİYA..............................................................................................................66
AVSTRİYA-MACARISYAN..............................................................................70
HİNDİSTAN........................................................................................................74
ÇİN.......................................................................................................................80
YAPONİYA.........................................................................................................90
BİRİNCİ D
ÜNYA MÜHARİBƏSİ......................................................................98

İNGİLT
İNGİLTƏ
Ə
R

Ə
XIX
XIX əəsrin I yarısında
srin I yarısında


XIX
XIX əəsrin
srin ortalarında
ortalarında İngilt
İngiltəərrəəddəə fabrik
fabrik vvəə zavodlar
zavodlar bütün
bütün ssəənaye
naye
sah
sahəəlləərind
rindəə üstünlük
üstünlük ttəəşkil
şkil edirdil
edirdiləərr..


İngilt
İngiltəərrəə burjuaziyasının
burjuaziyasının dünya
dünya bazarlarında
bazarlarında rrəəqibi
qibi yox
yox idi
idi.. O
O dövrd
dövrdəə
maşınları
maşınları yalnız
yalnız İngilt
İngiltəərrəə ixrac
ixrac edirdi
edirdi..


XIX
XIX əəsrin
srin ortalarında
ortalarında fabrikl
fabrikləərrəə lazım
lazım olan
olan avadanlıqların,
avadanlıqların, ddəəzgah
zgah vvəə
maşınların
maşınların özü
özü ddəə artıq
artıq maşınlar
maşınlar vasit
vasitəəsil
siləə hazırlanırdı
hazırlanırdı.. Bu,
Bu, artıq
artıq ssəənaye
naye
(texniki)
(texniki) çevrilişinin
çevrilişinin başa
başa çatması
çatması dem
deməəkk idi
idi.. İqtisadiyyatda
İqtisadiyyatda aparıcı
aparıcı rol
rol
ssəənayey
nayeyəə keçdi
keçdi..


Xırda
Xırda vvəə orta
orta mü
müəəssis
ssisəəlləərr iri
iri mü
müəəssis
ssisəəlləərr ttəərrəəfind
findəənn "udulur",
"udulur", bununla
bununla
da
da istehsalda
istehsalda
ttəəm
məərküzl
rküzləəşm
şməə
baş
baş verirdi
verirdi.. İngilt
İngiltəərrəə ssəənaye
naye m
məəhsullarına
hsullarına
gör
görəə
dünyada
dünyada birinci
birinci yer
yerəə
çıxdı
çıxdı..


Onu
Onu "dünya
"dünya emalatxanası"
emalatxanası" adlandırırdılar
adlandırırdılar..


SSəənayenin
nayenin inkişafı
inkişafı nnəəqliyyata,
qliyyata, ilk
ilk növb
növbəəddəə parovozlu
parovozlu ddəəmir
mir yollarına
yollarına
ttəəlləəbatı
batı artırdı
artırdı..


Dünyada
Dünyada
ilk
ilk ddəəmiryolu
miryolu
1825
1825--ci
ci ild
ildəə İngilt
İngiltəərrəəddəə ççəəkildı
kildı..


D
Dəəmiryol
miryol
nnəəqliyyatı
qliyyatı
şşəəbbəəkkəəsinin
sinin
genişl
genişləənm
nməəsi
si
daşınmaları
daşınmaları
ucuzlaşdırır
ucuzlaşdırır vvəə ticar
ticarəətin
tin canlanmasına
canlanmasına köm
köməəkk edirdi
edirdi..
İNGİLT
İNGİLTƏ
Ə
R

Ə
XIX
XIX əəsrin I yarısında
srin I yarısında


XIX
XIX əəsrin
srin ortalarında
ortalarında İngilt
İngiltəərrəəddəə fabrik
fabrik vvəə zavodlar
zavodlar bütün
bütün ssəənaye
naye
sah
sahəəlləərind
rindəə üstünlük
üstünlük ttəəşkil
şkil edirdil
edirdiləərr..


İngilt
İngiltəərrəə burjuaziyasının
burjuaziyasının dünya
dünya bazarlarında
bazarlarında rrəəqibi
qibi yox
yox idi
idi.. O
O dövrd
dövrdəə
maşınları
maşınları yalnız
yalnız İngilt
İngiltəərrəə ixrac
ixrac edirdi
edirdi..


XIX
XIX əəsrin
srin ortalarında
ortalarında fabrikl
fabrikləərrəə lazım
lazım olan
olan avadanlıqların,
avadanlıqların, ddəəzgah
zgah vvəə
maşınların
maşınların özü
özü ddəə artıq
artıq maşınlar
maşınlar vasit
vasitəəsil
siləə hazırlanırdı
hazırlanırdı.. Bu,
Bu, artıq
artıq ssəənaye
naye
(texniki)
(texniki) çevrilişinin
çevrilişinin başa
başa çatması
çatması dem
deməəkk idi
idi.. İqtisadiyyatda
İqtisadiyyatda aparıcı
aparıcı rol
rol
ssəənayey
nayeyəə keçdi
keçdi..


Xırda
Xırda vvəə orta
orta mü
müəəssis
ssisəəlləərr iri
iri mü
müəəssis
ssisəəlləərr ttəərrəəfind
findəənn "udulur",
"udulur", bununla
bununla
da
da istehsalda
istehsalda
ttəəm
məərküzl
rküzləəşm
şməə
baş
baş verirdi
verirdi.. İngilt
İngiltəərrəə ssəənaye
naye m
məəhsullarına
hsullarına
gör
görəə
dünyada
dünyada birinci
birinci yer
yerəə
çıxdı
çıxdı..


Onu
Onu "dünya
"dünya emalatxanası"
emalatxanası" adlandırırdılar
adlandırırdılar..


SSəənayenin
nayenin inkişafı
inkişafı nnəəqliyyata,
qliyyata, ilk
ilk növb
növbəəddəə parovozlu
parovozlu ddəəmir
mir yollarına
yollarına
ttəəlləəbatı
batı artırdı
artırdı..


Dünyada
Dünyada
ilk
ilk ddəəmiryolu
miryolu
1825
1825--ci
ci ild
ildəə İngilt
İngiltəərrəəddəə ççəəkildı
kildı..


D
Dəəmiryol
miryol
nnəəqliyyatı
qliyyatı
şşəəbbəəkkəəsinin
sinin
genişl
genişləənm
nməəsi
si
daşınmaları
daşınmaları
ucuzlaşdırır
ucuzlaşdırır vvəə ticar
ticarəətin
tin canlanmasına
canlanmasına köm
köməəkk edirdi
edirdi..
İNGİLT
İNGİLTƏ
Ə
R

Ə
XIX
XIX əəsrin I yarısında
srin I yarısında


XIX
XIX əəsrin
srin ortalarında
ortalarında İngilt
İngiltəərrəəddəə fabrik
fabrik vvəə zavodlar
zavodlar bütün
bütün ssəənaye
naye
sah
sahəəlləərind
rindəə üstünlük
üstünlük ttəəşkil
şkil edirdil
edirdiləərr..


İngilt
İngiltəərrəə burjuaziyasının
burjuaziyasının dünya
dünya bazarlarında
bazarlarında rrəəqibi
qibi yox
yox idi
idi.. O
O dövrd
dövrdəə
maşınları
maşınları yalnız
yalnız İngilt
İngiltəərrəə ixrac
ixrac edirdi
edirdi..


XIX
XIX əəsrin
srin ortalarında
ortalarında fabrikl
fabrikləərrəə lazım
lazım olan
olan avadanlıqların,
avadanlıqların, ddəəzgah
zgah vvəə
maşınların
maşınların özü
özü ddəə artıq
artıq maşınlar
maşınlar vasit
vasitəəsil
siləə hazırlanırdı
hazırlanırdı.. Bu,
Bu, artıq
artıq ssəənaye
naye
(texniki)
(texniki) çevrilişinin
çevrilişinin başa
başa çatması
çatması dem
deməəkk idi
idi.. İqtisadiyyatda
İqtisadiyyatda aparıcı
aparıcı rol
rol
ssəənayey
nayeyəə keçdi
keçdi..


Xırda
Xırda vvəə orta
orta mü
müəəssis
ssisəəlləərr iri
iri mü
müəəssis
ssisəəlləərr ttəərrəəfind
findəənn "udulur",
"udulur", bununla
bununla
da
da istehsalda
istehsalda
ttəəm
məərküzl
rküzləəşm
şməə
baş
baş verirdi
verirdi.. İngilt
İngiltəərrəə ssəənaye
naye m
məəhsullarına
hsullarına
gör
görəə
dünyada
dünyada birinci
birinci yer
yerəə
çıxdı
çıxdı..


Onu
Onu "dünya
"dünya emalatxanası"
emalatxanası" adlandırırdılar
adlandırırdılar..


SSəənayenin
nayenin inkişafı
inkişafı nnəəqliyyata,
qliyyata, ilk
ilk növb
növbəəddəə parovozlu
parovozlu ddəəmir
mir yollarına
yollarına
ttəəlləəbatı
batı artırdı
artırdı..


Dünyada
Dünyada
ilk
ilk ddəəmiryolu
miryolu
1825
1825--ci
ci ild
ildəə İngilt
İngiltəərrəəddəə ççəəkildı
kildı..


D
Dəəmiryol
miryol
nnəəqliyyatı
qliyyatı
şşəəbbəəkkəəsinin
sinin
genişl
genişləənm
nməəsi
si
daşınmaları
daşınmaları
ucuzlaşdırır
ucuzlaşdırır vvəə ticar
ticarəətin
tin canlanmasına
canlanmasına köm
köməəkk edirdi
edirdi..
2İlk
İlk paroxod
paroxod ABŞ
ABŞ--da
da meydana
meydana ggəəls
lsəə ddəə,, İngilt
İngiltəərrəəddəə daha
daha geniş
geniş yayıldı
yayıldı..


Buxarla
Buxarla işl
işləəyyəənn ticar
ticarəətt vvəə hhəərbi
rbi donanmanın
donanmanın yaradılması
yaradılması bu
bu ölk
ölkəənin
nin
"d
"dəəniz
niz hökmdarı"
hökmdarı"
mövqeyini
mövqeyini möhk
möhkəəml
mləətdi
tdi..


SSəənayenin
nayenin
inkişaf
inkişaf
etm
etməəsi,
si,
maşınların
maşınların
ttəətbiqi,
tbiqi,
istehsalın
istehsalın
ttəəm
məərküzl
rküzləəşm
şməəsi
si işsizl
işsizləərr ordusunun
ordusunun sayının
sayının artmasına
artmasına ssəəbbəəbb olurdu
olurdu..


İşsizl
İşsizləərr bunun
bunun ssəəbbəəbini
bini maşın
maşın--ddəəzgahlarda
zgahlarda gördükl
gördükləərind
rindəənn onları
onları
sındırırdılar
sındırırdılar..


Bununla
Bununla da
da XIX
XIX əəsrin
srin əəvv
vvəəlllləərind
rindəə
maşınşındıranlar
maşınşındıranlar
(Ludçular)
(Ludçular)
hhəərrəəkatı
katı başlandı
başlandı..


SSəənayenin
nayenin coşqun
coşqun inkişafı
inkişafı 1825
1825--ci
ci ild
ildəə
dünyada
dünyada ilk
ilk ddəəffəə olaraq
olaraq iqtisadi
iqtisadi
böhrana
böhrana
ssəəbbəəbb oldu
oldu..


İqtisadi
İqtisadi böhranın
böhranın yaranmasını
yaranmasını göst
göstəərrəənn əəsas
sas əəlam
laməətltləərr bunlar
bunlar idi
idi::
1.1. İstehsalın
İstehsalın kkəəskin
skin azalması,
azalması, fabrik
fabrik vvəə zavodların
zavodların əəks
ksəəriyy
riyyəətinin
tinin
bağlanması
bağlanması..
2.
2. Ə
Ə
m
məəkk haqqının
haqqının çox
çox az
az olması
olması..
3.
3. Uşaq
Uşaq vvəə qadın
qadın əəm
məəyinin
yinin geniş
geniş ttəətbiqi
tbiqi..


İqtisadi
İqtisadi böhranlar
böhranlar üçün
üçün dövrilik
dövrilik ssəəciyy
ciyyəəvi
vi idi
idi..


İlk
İlk paroxod
paroxod ABŞ
ABŞ--da
da meydana
meydana ggəəls
lsəə ddəə,, İngilt
İngiltəərrəəddəə daha
daha geniş
geniş yayıldı
yayıldı..


Buxarla
Buxarla işl
işləəyyəənn ticar
ticarəətt vvəə hhəərbi
rbi donanmanın
donanmanın yaradılması
yaradılması bu
bu ölk
ölkəənin
nin
"d
"dəəniz
niz hökmdarı"
hökmdarı"
mövqeyini
mövqeyini möhk
möhkəəml
mləətdi
tdi..


SSəənayenin
nayenin
inkişaf
inkişaf
etm
etməəsi,
si,
maşınların
maşınların
ttəətbiqi,
tbiqi,
istehsalın
istehsalın
ttəəm
məərküzl
rküzləəşm
şməəsi
si işsizl
işsizləərr ordusunun
ordusunun sayının
sayının artmasına
artmasına ssəəbbəəbb olurdu
olurdu..


İşsizl
İşsizləərr bunun
bunun ssəəbbəəbini
bini maşın
maşın--ddəəzgahlarda
zgahlarda gördükl
gördükləərind
rindəənn onları
onları
sındırırdılar
sındırırdılar..


Bununla
Bununla da
da XIX
XIX əəsrin
srin əəvv
vvəəlllləərind
rindəə
maşınşındıranlar
maşınşındıranlar
(Ludçular)
(Ludçular)
hhəərrəəkatı
katı başlandı
başlandı..


SSəənayenin
nayenin coşqun
coşqun inkişafı
inkişafı 1825
1825--ci
ci ild
ildəə
dünyada
dünyada ilk
ilk ddəəffəə olaraq
olaraq iqtisadi
iqtisadi
böhrana
böhrana
ssəəbbəəbb oldu
oldu..


İqtisadi
İqtisadi böhranın
böhranın yaranmasını
yaranmasını göst
göstəərrəənn əəsas
sas əəlam
laməətltləərr bunlar
bunlar idi
idi::
1.1. İstehsalın
İstehsalın kkəəskin
skin azalması,
azalması, fabrik
fabrik vvəə zavodların
zavodların əəks
ksəəriyy
riyyəətinin
tinin
bağlanması
bağlanması..
2.
2. Ə
Ə
m
məəkk haqqının
haqqının çox
çox az
az olması
olması..
3.
3. Uşaq
Uşaq vvəə qadın
qadın əəm
məəyinin
yinin geniş
geniş ttəətbiqi
tbiqi..


İqtisadi
İqtisadi böhranlar
böhranlar üçün
üçün dövrilik
dövrilik ssəəciyy
ciyyəəvi
vi idi
idi..


İlk
İlk paroxod
paroxod ABŞ
ABŞ--da
da meydana
meydana ggəəls
lsəə ddəə,, İngilt
İngiltəərrəəddəə daha
daha geniş
geniş yayıldı
yayıldı..


Buxarla
Buxarla işl
işləəyyəənn ticar
ticarəətt vvəə hhəərbi
rbi donanmanın
donanmanın yaradılması
yaradılması bu
bu ölk
ölkəənin
nin
"d
"dəəniz
niz hökmdarı"
hökmdarı"
mövqeyini
mövqeyini möhk
möhkəəml
mləətdi
tdi..


SSəənayenin
nayenin
inkişaf
inkişaf
etm
etməəsi,
si,
maşınların
maşınların
ttəətbiqi,
tbiqi,
istehsalın
istehsalın
ttəəm
məərküzl
rküzləəşm
şməəsi
si işsizl
işsizləərr ordusunun
ordusunun sayının
sayının artmasına
artmasına ssəəbbəəbb olurdu
olurdu..


İşsizl
İşsizləərr bunun
bunun ssəəbbəəbini
bini maşın
maşın--ddəəzgahlarda
zgahlarda gördükl
gördükləərind
rindəənn onları
onları
sındırırdılar
sındırırdılar..


Bununla
Bununla da
da XIX
XIX əəsrin
srin əəvv
vvəəlllləərind
rindəə
maşınşındıranlar
maşınşındıranlar
(Ludçular)
(Ludçular)
hhəərrəəkatı
katı başlandı
başlandı..


SSəənayenin
nayenin coşqun
coşqun inkişafı
inkişafı 1825
1825--ci
ci ild
ildəə
dünyada
dünyada ilk
ilk ddəəffəə olaraq
olaraq iqtisadi
iqtisadi
böhrana
böhrana
ssəəbbəəbb oldu
oldu..


İqtisadi
İqtisadi böhranın
böhranın yaranmasını
yaranmasını göst
göstəərrəənn əəsas
sas əəlam
laməətltləərr bunlar
bunlar idi
idi::
1.1. İstehsalın
İstehsalın kkəəskin
skin azalması,
azalması, fabrik
fabrik vvəə zavodların
zavodların əəks
ksəəriyy
riyyəətinin
tinin
bağlanması
bağlanması..
2.
2. Ə
Ə
m
məəkk haqqının
haqqının çox
çox az
az olması
olması..
3.
3. Uşaq
Uşaq vvəə qadın
qadın əəm
məəyinin
yinin geniş
geniş ttəətbiqi
tbiqi..


İqtisadi
İqtisadi böhranlar
böhranlar üçün
üçün dövrilik
dövrilik ssəəciyy
ciyyəəvi
vi idi
idi..
3

1832
1832--ci il parlament islahatı
ci il parlament islahatı


Burjua
Burjua inqilabından
inqilabından sonra
sonra İngilt
İngiltəərrəəddəə əəsas
sas probleml
problemləərr başqa
başqa ölk
ölkəəlləərrəə
nisb
nisbəəttəənn münaqiş
münaqişəəlləərr yolu
yolu ililəə deyil,
deyil, ttəəkamül,
kamül, dinc
dinc parlament
parlament yolu
yolu ililəə
hhəəllll edilirdi
edilirdi..


İngilis
İngilis parlamentinin
parlamentinin böyük
böyük ssəəlahiyy
lahiyyəətltləərrəə malik
malik olması
olması əəsas
sas
probleml
problemləərin
rin dinc
dinc yolla
yolla hhəəllll olunmasına
olunmasına imkan
imkan verirdi
verirdi..


Parlamentd
Parlamentdəəki
ki üstünlükl
üstünlükləərind
rindəənn istifad
istifadəə ed
edəənn iri
iri torpaq
torpaq sahibl
sahibləəri
ri
1815
1815--ci
ci ild
ildəə
"Taxıl
"Taxıl qanunları"
qanunları"
adlı
adlı qanun
qanun qqəəbul
bul edilm
edilməəsin
sinəə nail
nail oldular
oldular..


H
Həəmin
min qanun
qanun ölk
ölkəəyyəə taxıl
taxıl idxalını
idxalını qadağan
qadağan edir,
edir, torpaq
torpaq sahibl
sahibləərini
rini
varlandırır
varlandırır vvəə burjuaziyanın
burjuaziyanın maliyy
maliyyəə vvəəziyy
ziyyəətini
tini sarsıdırdı
sarsıdırdı..


Burjua
Burjua islahatlarının
islahatlarının ttəərrəəfdarları
fdarları ümumi
ümumi seçki
seçki hüququ
hüququ uğrunda
uğrunda
mübariz
mübarizəəyyəə başladılar
başladılar..


Burjua
Burjua islahatları
islahatları ttəərrəəfdarları
fdarları ililəə ordu
ordu arasında
arasında 1819
1819--cu
cu ild
ildəə
Mançesterd
Mançesterdəəki
ki qanlı
qanlı toqquşmadan
toqquşmadan sonra
sonra “Taxıl
“Taxıl qanunları"
qanunları" yumşaldıldı
yumşaldıldı..


Parlament
Parlament 1824
1824--cü
cü ild
ildəə hhəəmkarlar
mkarlar ittifaqını
ittifaqını qadağan
qadağan ed
edəənn qanunu
qanunu
lləəğv
ğv etdi
etdi..


N
Nəətic
ticəəddəə ffəəhl
hləəlləərin
rin peş
peşəəlləərin
rinəə gör
görəə ittifaqları
ittifaqları
tred
tred--yunlonlar
yunlonlar
yaradıldı
yaradıldı.. Tred
Tred--yunlonların
yunlonların əəsas
sas mübariz
mübarizəə forması
forması
ttəətil
til
idi
idi..
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə