İsmayillida unudulmaz gorüŞLƏR


müddət arası  kəsilməyən gurultulu alqışlar, hamı ayağaYüklə 2.17 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/11
tarix07.07.2017
ölçüsü2.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

müddət arası  kəsilməyən gurultulu alqışlar, hamı ayağa 
qalxır). 
 
* * * 
İyulun 23-də rayon partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağı 
olmuşdur. 

80  
 
35 
 
Partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağı əkinçilik və heyvandarlıq 
sahəsində  işlərin gedişini və  kənd təsərrüfatı istehsalının daha da 
inkişaf etdirilməsinə dair Sov.İKP XXVI qurultayının tələbləri ilə 
əlaqədar olaraq rayon partiya təşkilatının vəzifələrini müzakirə 
etmişdir. 
Rayon partiya komitəsinin birinci katibi Q.Aslanov yoldaş 
fəallar yığıncağında kənd təsərrüfatı işlərinin gedişi barədə məruzə 
etmişdir. O göstərmişdir ki, rayonun kənd  əməkçiləri on birinci 
beşilliyin ilk ilini yüksək məhsuldarlıq ilinə çevirmək üçün var 
qüvvə ilə işləyirlər. 
Havaların 
əlverişsiz keçməsinə baxmayaraq taxılçılar 
yetişdirdikləri bol məhsulu itkisiz toplayırlar. Rayon üzrə  hər 
hektardan 40 sentner taxıl götürmək real vəzifəmiz hesab edilir. 
Q.Aslanov yoldaş dedi: 
- Son beş-altı ildə 10 min hektara yaxın üzümlük salmışıq. 
Proqram üzrə 1990-cı ildə 100 min ton üzüm istehsal etməliyik. 
Sov.İKP XXVI qurultayı şərəfinə bu səddə vaxtından beş il əvvəl - 
1985-ci ildə çatmağı öhdəmizə almışıq. Lakin imkanlarımızı bir 
daha nəzərdən keçirərək 1990-cı il səviyyəsinə 1984-cü ildə 
çatmağa söz veririk. Bu il dövlətə azı 45 min ton üzüm satacaq, 
təhvil verilən məhsulun şəkərliyində yenə respublikada birinci yerə 
çıxacağıq. 
Natiq qeyd etdi ki, yubiley beşilliyində heyvandarlıq məhsulları 
istehsalı da xeyli yüksəlmişdir.  İribuynuzlular təxminən beş min 
baş, davarlar 15 min baş, quşlar isə iki dəfəyə yaxın artmışdır. Hər 
inəkdən sağılan süd isə 600 kiloqramdan çox yüksəlib. Bütün 
bunlara baxmayaraq heyvandarlıq məhsullarının artımı  hələ  də 
qaneedici deyildir. Xüsusən naxırda inəklərin xüsusi çəkisi azdır. 
On birinci beşillikdə heyvandarlığın kəmiyyət  

80  
 
36 
 
və keyfiyyət göstəriciləri üzrə respublikada qabaqcıl yerə 
çıxacağıq. Beşilliyin sonunadək hər inəkdən sağılan südü 3000 
kiloqrama yaxınlaşdıracaq, təhvil verilən hər qaramalın diri 
çəkisini 450 kiloqrama çatdıracaq, digər heyvandarlıq məhsulları 
istehsalını daha da artıracağıq. 
Yem istehsalına diqqət getdikcə artır. Bu il şərti hesabla hər baş 
qaramala azı 30 sentner yem vahidinin toplanması  nəzərdə 
tutulmasına baxmayaraq, ümumiyyətlə, komplekslərin yanında 
mədəni otlaqların yaradılmasına və suvarmanın təşkil edilməsinə 
ciddi ehtiyac duyulur. 
Q.Aslanov yoldaş H.Ə.Əliyev yoldaşı və yığıncaq iştirakçılarını 
əmin etdi ki, rayonun kənd əməkçiləri 1981-ci ildə, bütövlükdə on 
birinci beşillikdə Vətəni həmişə rekord məhsulla sevindirəcəklər. 
"Sovet Azərbaycanının 40 illiyi" sovxozunun sağıcısı, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı Gülüstan Həsənova, "Oktyabr" kolxozu partiya 
komitəsinin katibi Xalid Qəniyev aqrar-istehsal birliyinin baş 
direktoru Təvəkkül Ağayev, Kuybışev adına sovxozun üzümçüsü 
Səhər Məmmədova, rayon xalq maarif şöbəsinin müdiri Valeh 
Salehov çıxış etmişlər. Onlar öz çıxışlarında rayonumuza gəldiyi 
üçün H.Ə.Əliyev yoldaşa dərin razılıqlarını bildirdilər və dedilər 
ki, bu etimadı doğrultmaq üçün daha da yaxşı işləyəcəklər. 
Çıxış edənlər göstərmişlər ki, nailiyyətlərlə yanaşı, kənd 
təsərrüfatı istehsalının bir sıra sahələrində ciddi nöqsanlar da 
vardır, daxili ehtiyat mənbələrindən kifayət qədər səmərəli istifadə 
olunmur. Qabaqcıl təsərrüfatların göstəriciləri ilə "ortababların" 
göstəriciləri arasında fərq hələ  də böyükdür. Dağlarda yerləşən 
kəndlərdə işçi qüvvəsindən kifayət qədər səmərəli istifadə  

80  
 
37 
 
edilmir. Üzümlüklərin seyrəkliyi  əvvəlki kimi yenə  də çoxdur 
Seyrəklik ləng aradan qaldırılır. 
Fəallar tərəfindən səmimi qarşılanan Sov.İKP MK Siyasi bürosu 
üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 
H.Ə.Əliyev yığıncaqda çıxış etmişdir. 
 
* * * 
Azərbaycan KP MK-nın katibi İ.Ə.Məmmədov, Azərbaycan 
KPMK-nın məsul işçiləri, respublikanın bir sıra nazirliklərin və 
komitələrin rəhbərləri yığıncaqda olmuşlar. 
 
"Zəhmətkeş" qəzeti,  
30.VII.1981. 

80  
 
38 
 
KALININ ADINA KOLXOZUN 
BAYRAĞINDA ORDEN 
 
İSMAYILLI. 24 iyul (Azərinforumun xüsusi müxbirlərindən). 
İldən-ilə rekord göstəricilər  əldə edən Kalinin adına kolxoz haqlı 
olaraq Azəbaycanın dağ  təsərrüfatlarının flaqmanı adlanır. 
Buradakı tarla və ferma ustaları layiqli nümunə, bacarıqlı 
təsərrüfatçılıq nümunəsi, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
etmək, istehsalı kimyalaşdırmaq və mexanikləşdirmək nümunəsi 
göstərirlər. 
Ötən beşillik milyoner kolxozun bioqrafiyasında xüsusilə 
mühüm mərhələ,  ən yüksək  əmək nailiyyətləri ilə  əlamətdar 
mərhələ olmuşdur.  Əkinçilik və heyvandarlıq məhsulları 
istehsalına və dövlətə satışına dair onuncu beşillik planlarının 
yerinə yetirilməsilə qazandığı müvəffəqiyyətlərə görə qabaqcıl 
təsərrüfat Qırmızı  Əmək Bayrağı ordeninə layiq görülmüşdür. 
Vətənin bu yüksək mükafatının təqdim edilməsi münasibətilə 
İvanovka kəndinin bayramsayağı  bəzədilən mədəniyyət evində 
kolxozçuların təntənəli yığıncağı oldu. 
Yığıncağı kolxoz partiya komitəsinin katibi V.P.Panin açdı. 
Salona toplaşanlar tərəfindən hərarətlə qarşılanan Sov.İKP MK 
Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi H.Ə.Əliyevə söz verildi. 

80  
 
39 
 
H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 
 
Əziz yoldaşlar! 
Sovet  İttifaqı ordenləri ilə qeyd edilən Azərbaycan kolxoz və 
sovxozlarının şanlı dəstəsinə yeni layiqli kollektiv daxil olmuşdur. 
Əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalına və dövlətə 
satışına dair onuncu beşillik planlarının yerinə yetirilməsində 
qazandığı müvəffəqiyyətlərə görə  İsmayıllı rayonunun Kalinin 
adına kolxozu Qırmızı  Əmək Bayrağı ordeni ilə  təltif edilmişdir. 
(Gurultulu, sürəkli alqışlar). 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti və Nazirlər Soveti 
adından sizi, əziz yoldaşlar, kolxozun bütün əməkçilərini yüksək 
dövlət mükafatı münasibətilə  hərarətlə  və  səmimi təbrik edirəm. 
(Gurultulu alqışlar).  Əziz kalininlilər, sizə cansağlığı  və 
xoşbəxtlik, partiyanın XXVI qurultayının tarixi qərarlarını  həyata 
keçirmək uğrunda mübarizədə yeni qələbələr və nailiyyətlər 
arzulayıram. (Gurultulu alqışlar). 
Qırmızı  Əmək Bayrağı ordeni sizin kolxozunuzun yarıməsrlik 
yolunun layiqli yekunudur. Bu yol Lenin kooperativ planının 
böyük müdrikliyinə  və  həyati qüvvəsinə  əyani sübutdur. 
Kollektivləşmənin ilk çağlarında, 1930-cu ilin fevralında yaradılan 
bu kolxoz 17 yoxsul təsərrüfatı birləşdirmişdi. Kol-kos basmış 
susuz torpaqlar haqqında məlumatı ancaq arxiv materiallarından 
öyrənmək olar. Kəndlinin  əsas istehsal aləti xış idi, taxıl məhsulu 
5-6 sentnerdən, hər inəkdən sağılan südün miqdarı isə 150-200 
kiloqramdan yuxarı qalxmırdı. O zaman adamların necə 
yaşadıqlarını, kəndin mədəniyyətdən nə  qədər uzaq olduğunu 
xatırlatmağa ehtiyac yoxdur, axı, kənd sakinlərinin  əksəriyyəti 
hətta oxuyub yazmağı da bacarmırdı. 
 

80  
 
40 
 
Bu gün biz İvanovka əhalisinin həyatı, əməyi və məişəti ilə tanış 
olduq. Biz müasir sovet kəndinin gözəl mənzərəsini gördük. 
Burada  əsl vətənpərvərlər, öz kolxozunun, öz rayonunun, bütün 
respublikamızın sərvətini və şöhrətini artırmağa yekdilliklə çalışan 
adamlar xoşbəxt, firavan və  mədəni həyat sürür və  işləyirlər. 
(Gurultulu, sürəkli alqışlar)
Kolxoz öz varlığı ərzində bir çox inkişaf mərhələləri keçmişdir. 
Lakin Azərbaycanın bütün kənd təsərrüfatının coşğun yüksəlişi ilə 
əlamətdar olan doqquzuncu və onuncu beşilliklər bu kolxozun 
tarixində ən yaxşı mərhələdir. Bütün respublika kimi bu kolxoz da 
yetmişinci illərdə bir-birinin ardınca yüksək zirvələri fəth etmiş və 
rekord göstəricilərə nail olmuşdur. On il ərzində təsərrüfatda taxıl 
istehsalı 1,7 dəfə,  ət istehsalı 2,2 dəfə, süd istehsalı 2,2 dəfə, 
yumurta istehsalı 2,2 dəfə, yun istehsalı 1,8 dəfə, üzüm istehsalı 3,1 
dəfə artmışdır. Dövlətə  əkinçilik və heyvandarlıq məhsulu satışı 
xeyli çoxalmışdır. Həm də xüsusi qeyd etmək istəyirik ki, bütün bu 
nailiyyətlər  əsasən intensiv amillər - kənd təsərrüfatı bitkilərinin, 
mal-qaranın və quşların məhsuldarlığının yüksəldilməsi hesabına 
əldə edilmişdir. 
Onuncu beşillikdə sizin əməyiniz ən xoş sözlərə layiqdir. Taxıl 
və üzüm istehsalı planı bir dəfə yarım, ət istehsalı planı 42 faiz, süd 
istehsaiı planı 9 faiz, yumurta istehsalı planı 12 faiz, yun istehsalı 
planı  təqribən 30 faiz artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 
Doqquzuncu beşillikdəkinə nisbətən orta illik taxıl istehsalı 10 min 
tondan 14 min tona, üzüm istehsalı 2.600 tondan, 4.600 tona, ət 
istehsalı 308 tondan 430 tona, süd istehsalı 1.600 tondan 2.200 
tona, yumurta istehsalı 572 mindən 707 minə çatmışdır. Kolxoz 
üzrə bütün tədarük planları xeyli artıqlaması ilə yerinə 
yetirilmişdir. 

80  
 
41 
 
Məlum olduğu kimi, sizin kolxozunuz suvarılan  əkinçilik 
zonasına daxil deyildir. Lakin aqrotexnikanın bacarıqla tətbiq 
edilməsi, yüksək  əkinçilik mədəniyyəti sayəsində siz keçən il 
dəmyə  şəraitində  hər hektardan 48 sentner taxıl yığmısınız. Hər 
inəkdən süd sağımı 3.800 kiloqramdan çox olmuşdur, qabaqcıl 
sağıcılar isə daha çox - 5.000 - 5.500 kiloqram süd sağırlar. 
Yoldaşlar, yuxarıda göstərilən rəqəmlərə fikir versək, kolxozun 
dünənki fərəhsiz gündən bu günkü gözəl günə çox böyük sıçrayışı 
aydın olar (Gurultulu alqışlar). 
Şöhrəti respublikanın hüdudlarını çoxdan aşıb keçən Kalinin 
adına kolxoz indi ixtisaslaşdırma və aqrar-sənaye inteqrasiyası 
yoluna möhkəm qədəm qoymuş iri, mexanikləşdirilmiş, yüksək 
rentabelli təsərrüfatdır. Burada 91 traktor, 67 avtomaşın, 32 
kombayn, çoxlu başqa kənd təsərrüfatı texnikası vardır. Bu, yaxın 
keçmişdə bütün rayonunuzun malik olduğu texnikadan artıqdır. 
Onuncu beşillik  ərzində istehsalın rentabelliyi doqquzuncu 
beşillikdəkinə nisbətən 16 faiz artmiş  və 1980-ci ildə 47,8 faizə 
çatmışdır. Bu, respublikamızda  ən yüksək göstəricilərdən biridir. 
(Gurultulu alqışlar). Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu keçən il 
5 milyon 100 min manatlıqdan çox olmuş, xalis mənfəət 2 milyon 
455 min manat təşkil etmişdir. Yaxşı nəticələrdir yoldaşlar! 
Təsərrüfatın gəlirinin artması ilə birlikdə kolxozçuların maddi 
rifahı da yüksəkdir. Son on il ərzində onların orta aylıq qazancı 
ikiqat artmış  və 1980-ci ildə 217 manat, mexanizatorların və 
heyvandarların qazancı isə 300 manat və daha çox olmuşdur. 
Beləliklə, başlıca vəzifə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir - sovet 
adamının rifahı, durmadan yüksəlir. Fərəhlidir ki, idarə heyəti,  

80  
 
42 
 
partiya təşkilatı, kənd Soveti kəndinizin sosial problemlərinin həlli 
üçün kolxozun yüksək gəlirindən düzgün istifadə edirlər. Bu gün 
gördüklərimiz çox mühüm bir nəticə  çıxarmağa imkan verir: 
İvanovkada həyat  şəraiti gözəldir,  şəhərin həyat  şəraitinə inamla 
yaxınlaşır. Şəhərlə kənd arasında fərqlər işdə, praktikada bax, belə 
silinir. (Gurultulu alqışlar). 
Sizin kəndiniz  şəhərtipli iri qəsəbədir. Onun geniş asfalt, yaşıl 
küçələrində orijinal layihələr üzrə tikilmiş  səliqə-sahmanlı evlər 
cərgə ilə düzülmüşdür. Bizə deyildiyinə görə, indi onların sayı 
1.150-dir. Bu evlərin hamısına elektrik işığı, qaz və radio 
çəkilmişdir. Hər evdə televizor, soyuducu, yaxşı mebel vardır.  
200-ə  qədər kolxozçu minik avtomaşınının sahibidir. İvanovkada 
200 nömrəlik avtomat telefon stansiyası  işləyir, məktəb, stadion, 
mehmanxana, xəstəxana, məişət evi, univermaq, yeməkxana vardır, 
700 nəfərlik tamaşa salonu olan gözəl mədəniyyət sarayı, habelə 
ticarət mərkəzi, uşaq kombinatı tikilir. Yoldaşlar, sizin hər şeyiniz 
vardır  (Gurultulu alqışlar). Kəndlilər evdə çörək bişirmək 
qayğısından azaddırlar - kəndin öz çörək zavodu vardır və 
deməliyəm ki, çox ləzzətli çörək bişirir. Biz bu gün onun dadına 
baxa bildik (Gurultulu alqışlar). 
Kolxoz idarə heyəti təsərrüfat obyektlərinin, inzibati və mədəni-
məişət öbyektlərinin tikilməsi, kəndin abadlaşdırılması üçün çoxlu 
vəsait, ayrı-ayrı illərdə 700 min manata qədər pul ayırmaqla 
düzgün hərəkət edir. Bu iş isə nəzərdən qaçmamışdır. 1979-cu ildə 
kolxoza SSRİ XTNS-nin qızıl medalı verilmişdir  (Gurultulu 
alqışlar). 
Onu da deməmək olmaz ki, tikintinin müvəffəqiyyətləri 
kolxozun öz tikinti materialları istehsalı bazasına  əsaslanır. 
Kolxozda asfalt-beton zavodu, kərpic və ağac emalı sexləri işləyir, 

80  
 
43 
 
mişarlama dəzgahları vardır. Beləliklə, başqa kəndlərdə tikintini 
məhdudlaşdıran bir çox məsələlər  İvanovkada çoxdan həll 
edilmişdir. 
Kolxozun coşğun iqtisadi və sosial-mədəni yüksəlişi kənd 
həyatına münasibətdə  əsaslı  dəyişikliklərə  səbəb olmuşdur. Gizli 
deyildir ki, əllinci-altmışıncı illərdə İvanovkadan təqribən 600 ailə 
köçüb Azərbaycanın və digər respublikaların müxtəlif  şəhərlərinə 
getmişdir. Yaxın vaxtlaradək gənclərin də çox hissəsi  şəhərə can 
atırdı. Fərəhlidir ki, vəziyyət dəyişilmişdir. Hər şeydən əvvəl, qeyd 
etmək istəyirəm ki, indi istehsalın müxtəlif sahələrində orta 
məktəbi son illərdə bitirmiş 250-dən çox adam işləyir. Bu il 35 
gənc və ya məzunların yarısı kolxoza daxil olmaq haqqında  ərizə 
vermişdir. Onlara attestatla birlikdə kolxoz əmək kitabçaları da 
təqdim edilmişdir. Doğma diyarı  tərk edənlərin də bir çoxu geri 
qayıdır. Bu da yaxşıdır ki, kolxoz öz vəsaiti ilə ev tikir və onları 
möhlətlə öz üzvlərinə, birinci növbədə gənc ailələrə satır. 
Ağıllı  təsərrüfatçı sabahkı günə qayğı göstərməsi ilə  fərqlənir. 
İndi kolxozun tarla və fermalarında 100 mütəxəssis çalışır. Lakin 
gələcək haqqında düşünən kolxoz ali və orta ixtisas məktəblərində 
təhsil almaq üçün 150-dən çox oğlan və qız göndərmişdir. Kolxoz 
tədris kombinatında traktorçular, kombaynçılar,  şoferlər, digər 
kütləvi peşə kadrları hazırlanır. 
Kalinin adına kolxoz nəinki Azərbaycanda kolxoz hərəkatının 
veteranlarından biridir, həm də  kənd təsərrüfatı  əməkçilərinin 
sosializm yarışının önündə gedir. Ötən on il ərzində kolxoz altı 
dəfə Sov.İKP MK-nın, SSRI Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və 
UİLKGİ MK-nın Qırmızı bayrağı ilə və bir dəfə respublika Qırmızı 
bayrağı ilə təltif edilmişdir (Gurultulu alqışlar). 

80  
 
44 
 
Deyilənlərə yekun vurarkən, hər  şeydən  əvvəl kolxozun 
müvəffəqiyyətlərinin qazanılmasında onun idarə heyətinin və 
partiya təşkilatının böyük rolunu qeyd etmək istərdim. Onların 
ahəngdar işi və birgə  fəaliyyəti, həmişə başlıca istiqaməti seçmək 
və bununla birlikdə xırda şeyləri də unutmamaq bacarığı, təsərrüfat 
vəzifələrinin və siyasi vəzifələrin yerinə yetirilməsinin düzgün 
əlaqələndirilməsi kolxozun və bütün kəndin ardıcıl kompleks 
inkişafına imkan yaradır. 
Hamımızın dərin hörmət bəslədiyi Nikolay Vasiliyeviç 
Nikitinin fəaliyyəti  ən yüksək qiymətə layiqdir (Gurultulu 
alqışlar). 28 ildir ki, o, sizin koxozunuzun sədridir. Bütün bu illər 
ərzində yorulmaq bilmədən, bacarıqla, təşəbbüskarlıqla çalışır. 
Respublika onu öz təsərrüfatının, respublikanın bütün kolxozlarının 
təkcə bu gününü deyil, gələcəyini də düşünən bacarıqlı  rəhbər və 
təşkilatçı kimi tanıyır. Kalinin adına kolxozda bir çox yeni və 
faydalı təşəbbüslər meydana gəlmiş və Azərbaycanda yayılmışdır. 
Təsadüfi deyildir ki, sabah burada biz yemçiliyin və heyvandarlığın 
inkişaf etdirilməsi sahəsində sizin kolxozunuzun iş  təcrübəsinin 
öyrənilməsinə dair respublika seminar-müşavirəsi keçirəcəyik. 
Nikolay Vasiliyeviç Nikitin Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 
Azərbaycan KP MK üzvü, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı 
və  rəyasət heyətinin üzvüdür. Partiya və hökumət qarşısında, 
xalqımız qarşısında onun böyük xidmətləri belə qeyd edilmişdir 
(Gurultulu alqışlar). 
Əziz dostlar, sizin kollektivinizdə bir çox diqqətəlayiq adamlar 
işləyirlər. Rəşadətli  əməyə görə 130 adam Sovet İttifaqının orden 
və medalları ilə, o cümlədən 100 adam doqquzuncu və onuncu 
beşilliklərdə əldə edilən yüksək göstəricilərə görə təltif olunmuşdur 
(Gurultulu alqışlar). 
 

80  
 
45 
 
Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı, Lenin ordenli, gənclərin 
hami tərbiyəçisi Qriqori Voropayevin briqadası daim respublika 
taxılçıları yarışının liderləri sırasında olur (Gurultulu alqışlar). 
Keçən il bu briqada hər hektardan 51,3 sentner taxıl götürmüşdür, 
indi isə 53 sentner məhsul uğrunda mübarizə aparır. Biz əminik ki, 
bu zirvə də fəth ediləcəkdir (Gurultulu alqışlar). Rəşadətli əməyə 
görə Oktyabr İnqilabı ordeni ilə  təltif elilən sağıcı Anastasiya 
Minnikova Azərbaycanda yaxşı tanınır  (Gurultulu alqışlar). 
Keçən il o, hər inəkdən 5063 kiloqram süd sağmışdır (Alqışlar). 
Briqadirlər Pavel Kazakov, Qriqori Dubrovin, Timofey 
Kozlovstsev, sağıcılar Qalina Kazakova, Anna Buzlukina, 
maldarlar Mixail Fatayev, Nikolay Novosetsev, ferma müdirləri 
İvan Kazlovtsev, İvan Smorodin, nəslən mexanizatorlar 
Prokofyevlər və Akimovlar, qoyunçular Güləliyevlər və İsayevlər, 
inşaatçılar Panfyorovlar və başqaları  əla işləyirlər  (Gurultulu 
alqışlar). 
Qırmızı  Əmək Bayrağı ordeni ilə qeyd edilən diqqətəlayiq 
qələbə bütün kollektivin zərbəçi  əməyinin bəhrəsidir  (Gurultulu 
alqışlar). Vətənin bu gün kolxoza təqdim edilən yüksək mükafatı 
haqlı olaraq ivanovkalıların bütün nəsillərinə  məxsusdur. Biz 
kolxozun təməlini qoyanları, cəbhələrdə vuruşanları  və arxada 
çalışıb qələbə gününü yaxınlaşdıranları minnətdarlıqla xatırlayırıq. 
Biz kolxozçuların yeni nəsillərinə, öz ata və babalarının ənənələrini 
göz bəbəyi kimi qoruyub zənginləşdirən, kolxozun salnaməsinə 
yeni-yeni səhifələr yazan nəsillərinə  hədsiz dərəcədə minnətdarıq 
(Gurultulu alqışlar). Biz şübhə etmirik ki, siz böyük partiyamızın 
planlarını  həyata keçirmək uğrunda ümumxalq mübarizəsinin 
həmişə önündə gedəcəksiniz (Gurultulu alqışlar). 

80  
 
46 
 
Bu təntənəli gündə biz kolxozun inkişafında rayon partiya 
təşkilatının səmərəli rolunu xüsusi qeyd etmək istəyirik.  İsmayıllı 
Rayon Partiya Komitəsi təsərrüfatın idarə heyəti və partiya təşkilatı 
ilə daim işgüzar  əlaqə saxlayır, qarşıda duran vəzifələrin yerinə 
yetiriləmsində  və vaxtı çatmış problemlərin həllində onlara əməli 
yardım göstərir. Biz bu düzgün yolda rayon partiya komitəsinə yeni 
nailiyyətiər arzulayırıq. (Gurultulu alqışlar). 
Kalinin adına kolxoz çoxmillətli Azərbaycanın, onun partiya 
təşkilatının beynəlmiləl  ənənələrini təcəssüm etdirir. Bu ənənələr 
kolxozun və bütün İsmayıllı rayonunun əməkçilərinin işində parlaq 
ifadəsini tapır; burada bir çox xalqların nümayəndələri bir ailə kimi 
yaşayır və  işləyirlər  (Alqışlar). Müxtəlif millətlərdən olan 
adamların dostluq və qardaşlıq əlaqələrini möhkəmlətmək, onların 
sıralarını daha sıx birləşdirmək, kommunizm ideallarının təntənəsi 
uğrunda birgə mübarizəyə  səfərbərliyə almaq partiya təşkilatının 
müqəddəs borcudur (Gurultulu alqışlar). 
Yoldaşlar! Doqquzuncu və onuncu beşilliklərdə Kalinin adına 
kolxozun müvəffəqiyyətləri bütün respublikamızın kənd təsərrü-
fatının diqqətəlayiq nailiyyətlərinin tərkib hissəsidir. Partiyanın 
aqrar siyasətinin ardıcıl həyata keçirilməsi, yetkin sosializm 
mərhələsində Azərbaycan kənd təsərrüfatının dinamik inkişafına 
onun daimi qayğısı yetmişinci illərdə respublikada əkinçilik və 
heyvandarlığın  əsaslı yüksəlişini təmin etmişdir. On il ərzində 
Sov.İKP Mərkəzi Komitəsi və SSRİ Nazirlər Soveti respublikanın 
kənd təsərrüfatına dair üç fundamental qərar qəbul etmişlər, həm də 
axırıncı  qərar, "Azərbaycan SSR-də  kənd təsərrüfatı istehsalını 
daha da ixtisaslaşdırmaq, üzümçülüyü və şərabçılığı  

80  
 
47 
 
inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında" 1979-cu il 22 fevral tarixli 
qərar uzun bir dövr üçün, əslində ta iki mininci ilədək fəaliyyət 
proqramımızı müəyyən etmişdir. Kalinin adına kolxozun Qırmızı 
Əmək Bayrağı ordeni ilə  təltif edilməsi respublikamızın kənd 
təsərrüfatı  əməkçilərinə partiya və hökumətin qayğısının yeni 
təzahürüdür (Gurultulu, sürəkli alqışlar). 
Azərbaycan kənd  əməkçiləri partiyaya, hökumətə, özlərinin 
hədsiz minnətdarlığını bütün göstəricilər üzrə planları  və sosialist 
öhdəliklərini hər il tamamilə  və artıqlaması ilə yerinə yetirməklə 
ifadə edirlər (Gurultulu alqışlar). 
Yoldaşlar, icazə verin, bu fərəhli bayram günündə 
yığıncağımızın iştirakçıları, Azərbaycan kəndinin bütün əməkçiləri 
adından bir-daha Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinə, MK Siyasi 
Bürosuna, Sovet hökumətinə, Azərbaycan üçün, onun xalqının 
tərəqqisi üçün qayğısına görə  səmimi minnətdarlığımızı bildirim. 
(Gurultulu, sürəkli, ardı-arası kəsilməyən alqışlar, hamı ayağa 
qalxır). 
Yoldaşlar, biz az iş görməmişik. Lakin qarşıda daha mürəkkəb 
və  məsul vəzifələr durur. Sov.İKP XXVI qurultayındakı 
məruzəsində L.İ.Brejnev yoldaş ərzaq proqramının əsası olan kənd 
təsərrüfatını daha da yüksəltmək və  ən  əvvəl  ət və başqa 
heyvandarlıq məhsulları istehsalını artırmaq lüzumunu xüsusi qeyd 
etmişdir ki, xalq təsərrüfatının başqa sahələrində olduğu kimi, kənd 
təsərrüfatı istehsalının da qarşısında duran başlıca problem 
səmərəliliyi və keyfiyyəti yüksəltmək problemidir. "Söhbət onun 
haqqında gedir ki, torpaqlardan, xüsusən melorasiya tədbirləri 
görülmüş torpaqlardan, maşınlardan, gübrələrdən, yemlərdən 
istifadə olunmasının səmərəliliyi qəti surətdə yüksəldilsin, bütün 
bitkilərin məhsuldarlığı artırılsın". 

80  
 
48 
 
Yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, respublikanın partiya təşkilatı 
Sov.İKP XXVI qurultayının və Azərbaycan Kommunist Partiyası 
XXX qurultayının qərarlarını yerinə yetirmək üçün böyük 
təşkilatçılıq işi və ideoloji iş aparır. Öz praktikanızdan sizə yaxşı 
məlumdur ki, on birinci beşilliyin birinci ilinin planlarını  və 
sosialist öhdəliklərini yerinə yetirmək uğrunda tarlalarda və 
fermalarda necə  gərgin mübarizə gedir. Yazda və yayın 
əvvəllərində havaların əlverişsiz keçməsi, sizin rayona da toxunan 
təbii fəlakətlər bu mübarizəni mürəkkəbləşdirmişdir. 
Respublikamızın  əməkçiləri sağ olsunlar ki, çətinlikləri mərdliklə 
qarşılamış  və aradan qaldırmışlar. Son illər toplanmış  təcrübə  və 
əldə edilən ustalıqlar öz bəhrələrini vermişdir. Taxıl zəmilərində, 
pambıq tarlalarında, üzümlüklərdə, bostanlarda və bağlarda, 
fermalarda və yaylaqlarda işlər keçən ildəkindən daha sürətlə gedir. 
Biz əsla şübhə etmirik ki, Azərbaycan kəndinin əməkçiləri verilən 
vədə əməl edəcək və 1981-ci il əkinçilik və heyvandarlığın bütün 
sahələrində  ən yüksək göstəricilər ilinə çevirəcəklər  (Gurultulu, 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə