«İstehlak mallarinin ekspertizasinin üsul və vasitəLƏRI». I kurs, qr. 470m İmtahan suallariYüklə 46.5 Kb.
tarix04.07.2017
ölçüsü46.5 Kb.
«İSTEHLAK MALLARININ EKSPERTIZASININ

ÜSUL VƏ VASITƏLƏRI».

I kurs, qr. 470m

İMTAHAN SUALLARI
1. Məhsulun keyfiyyətinin tədqiqi üsulları.

2. Ярзаг мəhsullarının fiziki üsulla tədqiqi; nisbi sıxlıq.

3. Мящсулларын ball sistemi ilə qiymətləndirilməsi.

4. Qurutma üsulu ilə çörəkdə nəmliyin təyini.

5. 0,1 n NaOH qələvisinin hazırlanması.

6. Orqanoleptiki təhlil üsullar.

7. Areometrik üsulla sıxlığın təyini.

8. Ərzaq mallarının tədqiqinin refroktometriya üsulu.

9. Buterometrik üsuldan istifadə qaydaları.

10. 0,1 n KOH məhlulunun hazırlanması.

11. Məhsulun fiziki üsulla tədqiqində həcm kütləsi (sıxlıq).

12. Həcm və qalaq kütlə nədir və harda istifadə olunur.

13.Ərzaq məhsullarının keyfiyyət səviyyəsinin

qiymətləndirilməsinin diferensial üsulları.

14. Məhsullarda mineral maddələrin yandırma üsulu ilə təyini.

15. Südün sıxlığının təyinində laktodensimetr metodu.

16. Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin kompleks üsulu.

17. Ölçmə, qeydiyyat və hesabat metodu.

18. Tədqiqat üçün orta nümunənin götürülməsi.

19. Mikroskopiya nədir və ondan hansı təhlillərdə istifadə olunur.

20. Kalium- yodid nişasta məhlulunun hazırlanması.

21. Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində nəzarət üsulları.

22. Keyfiyyət göstəricisi kimi 1 ədəd məhsulun kütləsinin tədqiqi metodu.

23. Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin optiki üsulla tədqiqi.

24. Məhsulların rənginin təyini.

25.Mikroskop vasitəsilə nişastanın növünün təyini.

26. 0,1 n Kalium- permanqanat məhlulunun hazırlanması.

27. Ərzaq məhsullarının optiki üsulla tədqiqi. Şəffaflıq hansı məhsullarda nəzərə alınır.

28. Optiki fəallıq, polyarimertiya üsulu.

29. Kimyəvi təhlil metodu ilə məhsulun tərkibindəki hansı maddələr öyrənilir.

30. Titirlənmə üsulu ilə çörəkdə turşuluğun təyini.

31. Aspirinin doymuş məhlulunun hazırlanması.

32. Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin ekspert və sosioloji metodu.

33. Мəhsul keyfiyyətinin orüonoleptiki üsulla qiymətləndirilməsinin birbaşa üsulları.

34. Piknomertik üsulla nisbi sıxlığın təyini.

35. 0,01 n kəhrəba turşusu məhlulunu hazırlanması üsulu.

36. Biokimyəvi üsul: kartofda tənəffüs intensivliyinin təyini metodu.

37. Optiki fəalıq; polyarimetriya.

38. Мəhsullarının keyfiyyətinin ekspertizasında biokimyəvi üsullar.

39. Nəzarət və təhlil olunan məhsulların optiki sıxlığı, spektrofotometriya.

40. Orqonoleptiki üsulla meyvə- tərəvəzlərin keyfiyyətinin tədqiqi.

41. 0,1 % fenolftalein məhlulunun hazırlanması metodu.

42. Ərzaq məhsullarının tədqiqinin prespektiv üsulu. Fotokolorimetriya.

43. Əрзаг мallarının keyfiyyətinin ekspertizasında istifadə olunan mikrobioloji üsul.

44. Unun keyfiyyətinin tədqiqinin orqanoleptiki üsulla öyrənilməsi.

45. Fiziki üsulla məhsulda forma və ölçünün öyrənilməsi.

46. Standart mis məhlulunun hazırlanması.

47. Lüminesensiya üsulu ilə məhsul keyfiyyətinin öyrənilməsi.

48. Orqanoleptiki üsulla çörəyin təzəliyinin təyini.

49. Sıxlığa görə məhsul keyfiyyətinin təyini.

50. Meyvə- tərəvəz konservlərində bankanın hermetikliyinin təyini.

51. 1 %- li nişasta məhlulunun hazırlanması.

52. Əmtəəşünaslıq texnoloji üsulla məhsul keyfiyyətinin tədqiqi.

53. Orqanoleptiki üsulla məhsulun dad keyfiyyətinin tədqi.

54. Мəhsul keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində lümenesensiya üsulu.

55. Branşteyn metodu üzrə ətdə zülali azotun təyini.

56. 0,5 n Kalium qələvisinin etil spirtində məhlulu.

57.Məhsulun keyfiyyətinin tədqiqində Neflometriya və Elektrometriya üsulları.

58. Şəkər tozunun keyfiyyətinin orqanoleptiki üsulla tədqiqi.

59. Xüsusi çəkiyə görə kartofda nişastanın miqdarı.

60. 0,1 n NaOH məhlulu ilə titirləməklə meyvədə titirlələn turşuluğun təyini.

61. Dəmir sulfat məhlulunun hazırlanması.

62. Yağların fiziki üsulla ərimə temperaturunun təyini.

63. Мəhsul keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində reologiya üsulu.

64. Orqanoleptiki üsulla məhsulun ətrinin təyini.

65. Qaz maye xromatoqrafiya üsulu.

66. 0,1 n H2 SO4 məhlulunun hazırlanması.

67. Fiziki üsulla yağların donma temperaturunun təyini.

68. Refraktometriya üsulu.

69. Areometrik üsulla hansı məhsullarda sıxlıq təyin olunur.

70. Ərzaq mallarının orqanoleptiki üsulla qiymətləndirilməsində lamisə metodu.

71. Ərzaq mallarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində nazik təbəqəli xromatoqrafiya üsulunun tətbiqi.

72. Piknometrik üsulla tomat püredə filtiratın xüsusi çəkisinə görə quru maddənin təyini.

73. Orqanoleptiki üsulla məhsulun ətrinin təyini.

74. Orqanoleptiki üsulla bərk pendirlərin ball sistemi ilə qiymətləndirilməsi.

75. Ərzaq məhsullarının tədqiqində refraktometrik üsul.

76. Мəhsul keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində diferensial üsul.

77. Мineral maddələrin yandırılma üsulu ilə tədqiqi.

78. Məhsul keyfiyyətinin optiki üsulla tədqiqi, məhlul rənginin təyini.

79. 0,1 n Gümüş nitrat məhlulunun hazırlanması.

80. Ərzaq мaлларının ball sistemi ilə qiymətləndirilməsi.

81. Areometrik üsulla duzluqda duzun təyini.

82. Həcm və qalaq kütlə.

83. Qurutma üsulu ilə çörəkdə nəmliyin təyini.

84. 0,1 n NaOH məhlulunun hazırlanması.

85. Laktodensimetr vasitəsilə südün sıxlığının təyini.

86. Temperatur göstəricisi ilə orqanoleptiki üsulla məhsulun dadının təyini.

87. Мikroskop vasitəsilə histoloji təhlil metodu.

88. Kimyəvi təhlil metodları.

89. 0,1 n KOH məhlulunun hazırlanması.

90. Südün sıxlığının təyini, laktodensimetr üsulu.

91. Məhlul keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin kompleks üsulu.

92. Tədqiqat üçün orta nümunənin götürülməsi metodu.

93. Nisbi sıxlıq nədir və hansı məhsulların tədqiqində istifadə olunur.

94. 0,1 n Kalium- permanqanat məhlulunun hazırlanması.

95. Əрзаг мəhsullarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində

diferensial metod.

96. Keyfiyyət göstəricisi kimi 1 ədəd məhsulun keyfiyyətinin tədqiqi metodu

97. Optiki fəallıq, polyarimetriya.

98. Çörəyin sıxlığına görə məsaməliyin təyini.

99. 1 %- li nişasta məhlulunun hazırlanması.

100. Fiziki üsulla yağların ərimə temperaturunun təyini.

101. Ət konservlərində məhsulun əsas tərkib hissəsinin və xalis kütləsinin təyini.

102. Polyarimetriya vasitəsilə məhsulda maddələrin optiki fəallığının öyrənilməsi.

103. Titirlənmə üsulu ilə çörəkdə turşuluğun təyini.

104. 0,5 n Kalium qələvisinin hazırlanması.

105. Məhsulların nisbi sıxlığının piknometrik üsulla tədqiqi.

106. Мəhsul keyfiyyətinin orqanoleptiki üsulla qiymətləndirilməsinin birbaşa üsulları.

107. Spektrofotokolorimetriya (spektral analiz).

108. Orqanoleptiki üsulla unun keyfiyyətinin tədqiqi.

109. Mis məhlulunun hazırlanması.

110. Əрзаг мəhsullarının keyfiyyətinin tədqiqinin prespektiv üsulları.

111. Fotokolorimetriya.

112. Əрзаг мəhsullarının keyfiyyətinin tədqiqinin optik üsulları; məhsulun rənginin təyini.

113. Xüsusi çəkiyə görə kartofda nişastanın təyini.

114. Lüminesensiya: məhsulların ultrabənövşəyi şüalarla işıqlandırılması.

115. Məhsulların fiziki üsullarla forma və ölçüsünün öyrənilməsi.

116. Məhsulun keyfiyyət və kəmiyyətcə öyrənilməsində Xromatoqrafiya üsulu.

117. Мəhsulların keyfiyyətinin ekspert və sosioloji metodu.

118. Мəhsulların emala və istehlaka hazırlanmasının əmtəəşünas- texnoloji metodu.

119. Kərə yağının ball sistemi ilə qiymətləndirilməsi.

120. Ərzaq məhsularının keyfiyyət göstəricisi, şəffaflıq.

121. Ərzaq məhsullarının nəzarət üsulları.

122. Fiziki üsulla yağların donma temperaturunun tədqiqi.

123. Мəhsul keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin kompleks üsulu.

124. Ərzaq məhsullarının qiymətləndirilməsinin metodları (ölçmə, qeydiyyat).

125. Bromtimol göyü ilə məhlulun hazırlanması.
Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə