İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uзota alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqındaYüklə 165.05 Kb.
PDF просмотр
tarix19.12.2016
ölçüsü165.05 Kb.

İstehsalatda  baş  verən  bədbəxt  hadisələrin  təhqiqi  və  uзota  alınması  Qaydalarının 

təsdiq edilməsi haqqında  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 

"Azərbaycan  Respublikası  Əmək  Məcəlləsinin  təsdiq  edilməsi,  qьvvəyə  minməsi  və bununla  bağlı hьquqi  tənzimləmə  məsələləri haqqında" Azərbaycan  Respublikası  Qanununun 

tətbiq  edilməsi  barədə  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  1999-cu  il  15  aprel  tarixli  122 

nцmrəli  Fərmanının  icrasını  təmin  etmək  məqsədi  ilə  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər 

Kabineti qərara alır: 

1.  "İstehsalatda  baş  verən  bədbəxt  hadisələrin  təhqiqi  və  uзota  alınması  Qaydaları"  təsdiq 

edilsin (əlavə olunur). 

2. Bu qərar mьvafiq Fərmana əsasən 1999-cu il iyun ayının 1-dən qьvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ  

 

Bakı şəhəri, 28 fevral 2000-ci il 

                  № 27

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

 2000-ci il 28 fevral tarixli, 27 nцmrəli qərarı ilə 

 TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

 

 İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin  

təhqiqi və uзota alınması 

 

QAYDALARI 

 

 Bu  Qaydalar  «Azərbaycan  Respublikası  Əmək  Məcəlləsinin  təsdiq  edilməsi,  qьvvəyə minməsi və bununla bağlı hьquqi tənzimləmə  məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15  aprel 

tarixli, 122 nцmrəli Fərmanının icrası olaraq, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 217-

ci  maddəsinə  əsasən  Azərbaycan    Respublikası  ərazisində  istehsalatda  baş  verən  bədbəxt 

hadisələrin təhqiq edilməsinin və uзota alınmasının vahid qaydasını mьəyyən edir. 

 

1. Ьmumi qaydaları 

 

 1.1.  Bu  Qaydalar  —  qanunvericiliklə  mьəyyən  edilmiş  qaydada  Azərbaycan Respublikasının  mьvafiq  hakimiyyət  orqanlarının,  fiziki  və    hьquqi  şəxslərin  təsis  etdikləri 

mьlkiyyət  və  təşkilati-hьquqi  formasından  asılı  olmayaraq,  respublikanın  ərazisində  yerləşən 

bьtьn  mьəssisələrdə, idarələrdə, təşkilatlarda (bundan sonra — mьəssisələr), eləcə də mьəssisə 

yaradılmadan işзilərlə əmək mьqaviləsi bağlanmış iş  yerlərində, həmзinin onun hьdudlarından 

kənarda  fəaliyyət  gцstərən  Azərbaycan  Respublikasının  səfirliklərində,  konsulluqlarında,  

beynəlxalq  sularda  Azərbaycan  Respublikasının  bayrağı  altında  ьzən  gəmilərdə,  şelf 

qurğularında  və  digər  iş  yerlərində  tətbiq  edilir  və    həmзinin  işəgцtьrənin  xammalından 

(materialından),  istehsal  vasitələrindən  istifadə  etməklə  əmək  funksiyasını  evində  yerinə 

yetirən işзilərə  şamil olunur. 


 Bu  Qaydalar  Azərbaycan  Respublikasının  xarici  dцvlətlərlə,  beynəlxalq  təşkilatlarla 

bağladığı  mьqavilədə  başqa  hal  nəzərdə  tutulmadıqda,    mьvafiq  xarici  dцvlətlərin  fiziki  və 

hьquqi şəxslərin, beynəlxalq  təşkilatların, eləcə də  vətəndaşlığı  olmayan  şəxslərin Azərbaycan  

Respublikasında  təsis  etdikləri  və  qanunvericilikdə  nəzərdə  tutulmuş  qaydada  dцvlət 

qeydiyyatına alınıb, fəaliyyət gцstərən iş yerlərində heз  bir şərt qoyulmadan tətbiq edilir. 

 Bu  Qaydalar  dцvlət  qulluqзularına,  habelə  prokurorluq,  polis  və  digər  hьquq  mьhafizə 

orqanlarının  qulluqзularına,  onların  hьquqi    statusunu  tənzimləyən  normativ-hьquqi  aktlarla 

mьəyyən  olunmuş  xьsusiyyətlər  nəzərə  alınmaqla  (əgər  gцstərilən  aktlarla  həmin  

qulluqзuların  əmək,  sosial  və  iqtisadi  hьquqları  bьtьnlьklə  əhatə  olunmayıbsa),  istehsalat 

təcrьbəsi keзən tələbə və şagirdlərə, mьəssisələrdə  işə cəlb edilən hərbi qulluqзulara, məhkəmə 

hцkmlərinin  icrası  yerlərində  işləyən  məhkumlara,  təbii  fəlakətin  nəticələrinin  aradan  

qaldırılmasına,  habelə  hərbi  və  fцvqəladə  vəziyyət  rejimində  işlərin  gцrьlməsinə  cəlb  edilən 

şəxslərə şamil edilir. 

 Bu Qaydalar aşağıdakı şəxslərə şamil edilmir: 

 hərbi qulluqзulara (mьəssisələrdə işə cəlb edilən hərbi qulluqзular istisna edilməklə);  

 məhkəmə hakimlərinə;  

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına və bələdiyyələrə seзilmiş şəxslərə;  

 xarici цlkənin hьquqi şəxsi ilə həmin цlkədə əmək mьqaviləsi bağlayıb əmək funksiyasını 

Azərbaycan  Respublikasında  fəaliyyət    gцstərən  mьəssisədə  (filialda,  nьmayəndəlikdə)  yerinə 

yetirən əcnəbilərə;  

 podrat, tapşırıq, komisyon, mьəlliflik və başqa mьlki-hьquqi mьqavilələr ьzrə işləri yerinə 

yetirən şəxslərə.  

 1.2. İşзilərin səhhətinin pozulması aşağıdakı hallarda təhqiq edilməlidir: 

 əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən (o cьmlədən ezamiyyət zamanı), həmзinin mьdiriyyətin 

tapşırığı olmadan belə mьəssisənin mənafeyi  ьзьn hər hansı fəaliyyət gцstərərkən;  

 mьəssisəyə  məxsus  və  mьəssisənin  mьqaviləsi  (sifarişi)  əsasında  kənar  təşkilatlardan 

verilmiş nəqliyyatda işə gedərkən, yaxud işdən  qayıdarkən;  

 mьəssisənin ərazisində, yaxud başqa iş yerində iş vaxtı mьəyyən edilmiş fasilələr də daxil 

olmaqla, işзi işə başlamazdan əvvəlki və ya işi  qurtarıb mьəssisədən зıxan vaxt ərzində;  

 keзirildiyi  yerdən  asılı  olmayaraq,  mьəssisə  tərəfindən  iməcilik  tədbirləri  keзirildiyi 

mьddətdə;  

 işзi  qanunvericiliklə  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  və  qaydada  dцvlət  və  ictimai  vəzifələrin 

yerinə yetirilməsinə cəlb edildiyi mьddətdə;  

 istehsal avadanlıqları və obyektlərində qəza zamanı;  

 nцvbə  istirahətində  olan  işзilər  (bələdзi,  refrijerator  briqadasının  işзisi,  nцvbədə  olan 

sьrьcь, dəniz, зay və hava nəqliyyatlarının ekipaj  ьzvləri, nцvbə ekspedisiya ьsulu ilə işləyənlər 

və başqaları) nцvbə (vaxta) qəsəbəsinin ərazisində olduqları vaxt;  

 işзilər  xidmət  obyektlərinin  arasında  hərəkət  etməklə  (iş  vaxtı  ьmumi  istifadədə  olan 

nəqliyyatda,  yaxud  piyada  gedərkən,  həmзinin  işəgцtьrənin  (onun    vəzifəli  şəxslərinin 

tapşırığını yerinə yetirərkən) fəaliyyət gцstərdikləri mьddətdə;i[1]

 

 işəgцtьrənin  yazılı  sərəncamına  əsasən,  əmək  vəzifələrini  şəxsi  minik  maşınında  yerinə yetirdiyi vaxt;  

 əmək  vəzifələrini  yerinə  yetirərkən  işзiyə  başqa  şəxs  tərəfindən  bədən  xəsarətləri 

yetirildikdə, yaxud o цldьrьldьkdə;  

 əmək  vəzifələrini  yerinə  yetirərkən  itgin  dьşmələr,  zədələnmələr,  peşə  xəstəlikləri  və 

zəhərlənmələr, istivurmalar, yanmalar, donmalar,  suda boğulmalar, ildırım vurmalar, heyvan 

və  həşəratlarla  təmas  nəticəsində  dəymiş  zədələnmələr,  həmзinin  təbii  fəlakətlər  (zəlzələlər,  

sьrьşmələr, daşqınlar, qasırğalar və s.) zamanı.  


 1.3. İstehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində işзilərə vurulmuş xəsarət  — əmək vəzifələrini 

yerinə  yetirərkən  işзinin  bədən  ьzvlərinin,    toxumalarının  zədələnməsi  ilə  sağlamlığının 

qəflətən və kəskin pozulması halıdır. 

 İstehsalda  bədbəxt  hadisə  nəticəsində  işзilərə  vurulmuş  xəsarətlərin  (zədələrin)  ağırlıq 

dərəcələrini  və  yaxud  цlьmьn  başvermə  səbəblərini    mьəyyən  etmək  məqsədi  ilə  təhqiqat 

komissiyasının  sədri  aidiyyəti  mьalicə-tibb  idarəsinə  və  ya  məhkəmə-tibb  ekspertizasına  bu 

barədə rəy  vermələri ьзьn rəsmi olaraq mьraciət edə bilər. 

 1.4.  İstehsalatda  bədbəxt  hadisələr  təhqiq  edilərkən  aşağıdakı  hallar  mьəyyən  edildikdə, 

hadisə istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə kimi  rəsmiləşdirilmir və uзota alınmır: 

 təbii  цlьm,  цzьnə  qəsd,  intihar  hadisələri,  həmзinin  cinayət  tцrədilərkən  (təbii  цlьm  faktı 

məhkəmə-tibb  ekspertizasının  rəyi  ilə,  цzьnə    qəsd,  intihar  və  cinayət  faktları  isə  hьquq 

mьhafizə  orqanları  tərəfindən  təsdiq  edilməlidir),  şəxsi  məqsədləri  ьзьn hər  hansı  işlə  məşğul  

olarkən, dəniz istehsalat obyektlərində зimərkən, balıq ovlayarkən (əgər bu əmək fəaliyyəti ilə 

bağlı deyilsə), işзilərin цz təşəbbьsləri ilə  nahar fasilələrində və ya işdən sonra idman tədbirləri 

keзirərkən işзilərin xəsarət alması və ya цlьmь;  

 texniki spirtlərin, aromatik, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin istehsalat prosesində 

istifadəsi  ilə  bağlı  olmayan  alkoqol  zəhərlənməsi    və  onunla  bağlı  ьrək  dayanması,  insult, 

asfiksiya, hərəkətlərin koordinasiyasının pozulması və fikrin dumanlanması səbəblərindən baş  

vermiş bədbəxt hadisələr.

ii[2]


  

 1.5.  İstehsalatda  baş  vermiş  bədbəxt  hadisə  ilə  əlaqədar  cinayət  işi  qaldırılarsa,  lakin 

sonradan cinayət hadisəsi  və ya tərkibi sьbuta  yetirilmədiyi, yaxud olmadığı səbəbdən xitam 

verilərsə  və  ya  məhkəmə  həmin  iş  ьzrə  bəraət  hцkmь  зıxararsa,  həmin  bədbəxt  hadisənin  

təhqiqatı aparılmalıdır. 

 İşəgцtьrən  və  ya  zərərзəkən  (onun  vəkili  və  ya  marağını  qoruyan  şəxs)  Təhqiqat 

komissiyasının  qərarı  ilə  razılaşmadıqda,  Dцvlət  Əmək    Mьfəttişliyinin  rəhbərliyinə  və  ya 

məhkəməyə mьraciət edə bilər. 

 1.6. İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə haqqında zərərзəkən, yaxud hadisənin şahidləri 

dərhal  işəgцtьrənə  (mьəssisənin  vəzifəli    şəxslərinə)  məlumat  verməlidir.  İşəgцtьrən 

(mьəssisənin vəzifəli şəxslərinə) zərərзəkənə ilk tibbi yardım gцstərilməsini, onun tibbi sanitar  

hissəsinə  və  ya  digər  mьalicə  idarəsinə  зatdırılmasını  təşkil  etməyə,  hadisə  baş  vermiş  iş 

yerindəki  şəraiti  və  avadanlıqların  vəziyyətini    hadisənin  baş  verdiyi  anda  olduğu  kimi 

saxlamağa  (əgər  həmin  şərait  və  vəziyyət  ətrafdakı  işзilərin  həyatı  və  səhhəti  ьзьn  təhlьkə 

tцrətmirsə,  qəzaya səbəb olmursa) borcludur. 

 1.7.  İşəgцtьrən  istehsalatda  baş  verən  bədbəxt  hadisələrin  ağırlıq  dərəcəsindən  asılı 

olmayaraq, hadisənin təhqiqatının aparılması ьзьn  dərhal həmin hadisə baş verən gьnь bцlgə 

ьzrə  Dцvlət  Əmək  Mьfəttişliyinə  (və  ya  birbaşa  Dцvlət  Əmək  Mьfəttişliyinin  mərkəzi 

aparatına),  Fцvqəladə Hallar Nazirliyinə (Bədbəxt hadisə təhlьkə potensiallı obyektlərdə qəza 

nəticəsində  baş  vermişsə)  məlumat  verməyə  borcludur.  Eyni    zamanda  yuxarı  mərkəzi  icra 

hakimiyyəti  orqanına  və  Respublika  Həmkarlar  İttifaqı  Konfederasiyasına  (əgər  işзilər  bu 

həmkarlar    təşkilatının  ьzvьdьrlərsə)  məlumat  verilməlidir.  Məlumat  telefon,  yaxud  teleqrafla 

bu Qaydalarda gцstərilən 3-cь əlavəyə uyğun verilir (əlavə  3).

iii[3]


 

 Tibbi-sanitar hissəsi, səhiyyə məntəqəsi, poliklinika, xəstəxana, təcili yardım və digər tibbi 

idarələri onlara tibbi yardım ьзьn mьraciət edən  istehsalatda xəsarət almış işзilər (o cьmlədən 

ezamiyyətdə olanlar) barədə Dцvlət Əmək Mьfəttişliyinə məlumat verməlidirlər. 

 1.8.  İstehsalatda  bədbəxt  hadisələrin  təhqiqatının  vaxtında  aparılmasına  mьvafiq  şəraitin 

yaradılmasına,  İZ  formalı  aktın  dьzgьn  tərtib    edilməsinə,  bədbəxt  hadisənin  başvermə 

səbəblərinin  aradan  qaldırılması  ьzrə  tədbirlərin  yerinə  yetirməsinə  işəgцtьrənə  işəgцtьrən  

cavabdehdir.  Bədbəxt  hadisələri  tцrədən  səbəblərin  aradan  qaldırılması  ьzrə  nəzərdə  tutulmuş 

tədbirlərin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Dцvlət Əmək  Mьfəttişliyi həyata keзirir. 

 1.9.  Bədbəxt  hadisənin  təhqiq  edilməsinə  əsas  işəgцtьrənin,  zərərзəkənin,  mətbuat 

vasitələrinin,  hьquq-mьhafizə  orqanlarının,  tibb    mьəssisələrinin,  respublikada  fəaliyyət 

gцstərən  əməyin  mьhafizəsinə  nəzarət  orqanlarının  və  həmkarlar  ittifaqları  təşkilatlarının 

bədbəxt    hadisənin  baş  verməsi  haqqında  yazılı  və  yaxud  şifahi  məlumatı  ola  bilər.  Bu  halda 

məlumat  araşdırılır  və  lazımi  hallarda  bədbəxt  hadisənin    təhqiqatının  aparılması  ьзьn 

komissiya yaradılır. 

 

2. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uзota alınması 

 

 2.1. Ağırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq bьtьn nцv xəsarətlər, bir nəfərin həlak olması və qrup  halında  baş  vermiş  bədbəxt  hadisələrin    təhqiqatı  Dцvlət  Əmək  Mьfəttişliyi  rəisinin  (və 

yaxud onun tapşırığı ilə bцlgə ьzrə Dцvlət Əmək Mьfəttişliyinin) əmri ilə yaradılmış  komissiya 

tərəfindən aparılır. 

 İki-dцrd  işзinin  цlьmь  və  əlahiddə  ağır  nəticəli  (beş  və  daha  artıq  işзinin  həlak  olduğu) 

bədbəxt  hadisələrin  (qəzaların)  təhqiqatı  Azərbaycan    Respublikası  əmək  və  əhalinin  sosial 

mьdafiəsi nazirinin əmri ilə yaradılan komissiya tərəfindən aparılır. 

2.1.1. Təhlьkə potensiallı obyektlərdə və dağ-mədən sahələrində baş vermiş qəza və bədbəxt 

hadisə  faktı  ьzrə  texniki  təhqiqatın  aparılması  ьзьn  xьsusi  komissiya  Azərbaycan 

Respublikasının Fцvqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yaradılır.

iv[4]


 

 2.2.  Xəsarətlə  nəticələnmiş  bədbəxt  hadisələrin  təhqiqatını  aparmaq  ьзьn  tərkibi:  sədr  — 

Dцvlət  Əmək  Mьfəttişliyinin  vəzifəli  şəxslərindən,    ьzvlər  —  işəgцtьrənin  və  mьəssisənin 

həmkarlar ittifaqı komitəsinin nьmayəndələrindən ibarət Təhqiqat komissiyası yaradılır. 

 Qrup  halında  xəsarətlə  və  ya  bir  nəfər  işзinin  цlьmь  ilə  nəticələnmiş  bədbəxt  hadisələrin 

təhqiqatını aparmaq ьзьn tərkibi: sədr — Dцvlət  Əmək Mьfəttişliyinin vəzifəli şəxsləri, ьzvlər 

—  sahə  həmkarlar  ittifaqı  komitəsinin,  mьəssisənin  və  yaxud  onun  tabeliyi  ьzrə  yuxarı  

orqanının (əgər varsa) nьmayəndələrindən ibarət Təhqiqat komissiyası yaradılır. 

 İki-dцrd işзinin цlьmь və ya əlahiddə ağır nəticəli bədbəxt hadisələrin (qəzanın) təhqiqatını 

aparmaq  ьзьn  tərkibi:  sədr  —  Dцvlət  Əmək    Mьfəttişliyinin  vəzifəli  şəxslərindən  (rəhbər 

işзilərindən),  ьzvlər  —  sahə  həmkarlar  ittifaqı  komitəsinin  (Azərbaycan  Həmkarlar  İttifaqı  

Konfederasiyasının),  mьəssisənin  və  ya  onun  tabeliyi  ьzrə  yuxarı  orqanının  (əgər  varsa) 

nьmayəndələrindən ibarət Təhqiqat komissiyası  yaradılır. 

 Təhqiqat  komissiyasının  yaradılmasına  əsas  bədbəxt  hadisə  barədə  Dцvlət  Əmək 

Mьfəttişliyinə işəgцtьrən tərəfindən verilən məlumat ola  bilər. Əgər gizlədilmiş bədbəxt hadisə 

halı  dцvlət  nəzarət  orqanları,  həmkarlar  təşkilatı  tərəfindən  aşkar  edilərsə  və  yaxud  belə 

məlumat    mətbuatdan,  radio  və  televiziya  verilişlərindən,  digər  mənbələrdən  daxil  olarsa, 

bədbəxt  hadisənin  gizlədilmə  səbəbləri  Dцvlət  Əmək    Mьfəttişliyi  tərəfindən  araşdırılır  və 

lazımi  hallarda  işəgцtьrənin  iştirakı  olmadan  bu  Qaydalara  mьvafiq  bədbəxt  hadisənin 

təhqiqatının  aparılmasını təşkil edir. 

 Bu Qaydaların 2.1 bəndində gцstərilən bədbəxt hadisələr Naxзıvan MR ərazisində yerləşən 

mьəssisələrdə baş verdikdə, Təhqiqat  Komissiyası Naxзıvan MR mьvafiq orqanları tərəfindən 

yaradılır, komissiyanın tərkibi isə bu Qaydaların 2.2 bəndinə mьvafiq rəsmiləşdirilir. 

 Xarici  dцvlətlərin  ərazisində  fəaliyyət  gцstərən  mьəssisələrdə  və  yaxud  dьnya  okeanında 

Azərbaycan  Respublikasının  bayrağı  altında  ьzən    gəmilərdə  işзilərlə  baş  vermiş  bədbəxt 

hadisələrin  təhqiqatı,  həmin  mьəssisənin  (gəminin)  rəhbərlərinin  əmri  ilə  tərkibi  mьəssisə 

işзilərindən    ibarət  yaradılmış  komissiya  tərəfindən  təhqiq  edilir.  Təhqiqatın  nəticəsi  olaraq 

tərtib  olunmuş  akta  bu  Qaydaların  3.5  bəndində  gцstərilən    sənədlər  əlavə  edilərək  Dцvlət 

Əmək Mьfəttişliyinə gцndərilir. 


 Bədbəxt  hadisə  baş  vermiş  sahədə  əməyin  təhlьkəsizliyinə  bilavasitə  cavabdeh  şəxs 

təhqiqat komissiyasına ьzv ola bilməz. 

 Azərbaycan  Respublikasının  əmək  və  əməyin  mьhafizəsi  sahəsində  tərəfdar  зıxdığı 

Beynəlxalq  Sazişə  (mьqaviləyə)  əsasən  Azərbaycan    Respublikası  ərazisində  əmək  vəzifələrini 

yerinə  yetirərkən  xarici  цlkə  vətəndaşları  ilə  baş  vermiş  bədbəxt  hadisələrin  təhqiqatı  bu 

Sazişdə  (mьqavilədə) nəzərdə tutulmuş qaydada aparılır. 

 2.3.  İşəgцtьrən  tərəfindən  bu  Qaydaların  1.7  bəndində  nəzərdə  tutulmuş  orqanlara 

haqqında  məlumat  verilməmiş,  həmзinin  əmək    qabiliyyətinin  dərhal  itirilməsi  ilə 

nəticələnməmiş  bədbəxt  hadisə  baş  verdiyi  vaxtdan  sonra  işзi  əmək  qabiliyyətini  itirərsə 

(цlərsə),  zərərзəkənin, yaxud onun mənafeyini təmsil edən şəxsin ərizəsi əsasında, ərizə verilən 

gьndən bir ay mьddətində həmin bədbəxt hadisə bu  Qaydalara əsasən təhqiq edilir. 

 2.4.  Mьəssisədə  başqa  təşkilat  tərəfindən  onun  tapşırığını  yerinə  yetirmək  və  xidməti 

vəzifələrini  icra  etmək  ьзьn  gцndərilmiş  işзi  ilə  baş    vermiş  bədbəxt  hadisə,  mьəssisənin  və 

zərərзəkənin  mənsub  olduğu  təşkilatın  nьmayəndəsinin  iştirakı  ilə  təhqiq  edilir.  İZ  formalı 

aktın  3-cь    bəndində  işзini  gцndərən  təşkilatın  adı  gцstərilir.  Bədbəxt  hadisə  zərərзəkənin 

mənsub olduğu təşkilat tərəfindən uзota alınır. 

 2.5.  Təhqiqat  komissiyası  bədbəxt  hadisənin  səbəbini  və  iş  yerinin  şəraitini  təhqiq  edir, 

əməyin  mьhafizəsi  və  təhlьkəsizlik  texnikası    qaydalarının  standartlarının  pozulmasına  yol 

vermiş  şəxsləri  aşkar  edir.  Hadisənin  şahidlərindən  və  zərərзəkəndən  izahatlar  alır,  bədbəxt  

hadisənin  səbəblərini  və  onların  aradan  qaldırılması  ьzrə  tədbirləri  gцstərməklə  lazımi 

nьsxələrdən  ibarət  tədqiqat  aktı  tərtib  edir  və  mьəssisə    tərəfindən  hadisə  barədə  İZ  formalı 

aktın dьzgьn olmasına nəzarət edir. 

 2.6. Bədbəxt hadisənin təhqiqatı başa зatdıqdan sonra işəgцtьrən tərəfindən bir gьndən gec 

olmayaraq qanunvericiliklə mьəyyən edilmiş  qaydada İZ formalı akt tərtib edilməli və onun 1 

nьsxəsi mьtləq zərər зəkən işзiyə təqdim olunmalıdır. 

 Qaydaların  2.4  bəndində  gцstərilən  halda  İZ  formalı  aktın  1  nьsxəsi  zərərзəkənin  əmək 

mьqaviləsində olduğu mьəssisəyə gцndərilir. 

 İşзinin əmək qabiliyyətinin bir gьndən artıq mьddətə itirilməsinə və ya tibbi rəy əsasında 

gьndən  artıq  mьddətə  başqa  işə  keзirilməsinə  səbəb  olmuş  bədbəxt  hadisə  İZ  formalı  aktla 

rəsmiləşdirilir (əlavə 1) və istehsalatda bədbəxt hadisələrin qeyd jurnalında qeydə alınır (əlavə 

2). 

 Təhqiqat  komissiyası  İZ  formalı  aktın  işəgцtьrən  tərəfindən  dьzgьn  tərtib  olunmadığını mьəyyən edərsə, onun yenidən tərtib edilməsini  tələb etmək hьququna malikdir. 

 Bədbəxt hadisənin təhqiqat materialları İZ formalı aktla birlikdə bədbəxt hadisənin qeydə 

alındığı mьəssisədə 45 il mьddətində  saxlanılmalıdır. 

 Başqa instansiyalara gцndərilmiş İZ formalı aktlar və onların surətləri lazım olmayanadək 

və onlarda nəzərdə tutulmuş bьtьn tədbirlər  yerinə yetirilənədək saxlanılır. 

 2.7. Zərərзəkənin əmək qabiliyyətinin mьvəqqəti itirilməsi vaxtı qurtaran kimi, hadisə baş 

vermiş mьəssisənin (bцlmənin) rəhbəri İZ formalı  aktın bədbəxt hadisənin nəticələri haqqında 

14-cь bəndini doldurur və bu barədə Dцvlət Əmək Mьfəttişliyinə məlumat gцndərir (əlavə 3). 

 2.8.  İşəgцtьrən  tərəfindən  mьvəqqəti  olaraq  işləmək  ьзьn  başqa  təşkilata  gцndərilmiş  və 

yaxud  əvəzзilik  ьzrə  зalışan  işзi  ilə  baş  vermiş    bədbəxt  hadisənin  təhqiqatı,  bu  işзinin 

mьvəqqəti işlədiyi, yaxud əvəzзilik ьzrə зalışdığı təşkilatın və əsas iş yerinin nьmayəndələrinin 

iştirakı  ilə aparılır və hadisə baş vermiş mьəssisə tərəfindən uзota alınır. 

 2.9. Mьəssisə ilə hərbi birləşmə arasındakı saziş, yaxud mьqavilə ьzrə obyektlərində işlərə 

cəlb  edilmiş  və  həmin  işləri  mьəssisənin  məsul    işзilərinin  rəhbərliyi  ilə  yerinə  yetirən  hərbi 

hissənin  şəxsi  heyəti  ilə  baş  vermiş  bədbəxt  hadisələrin  təhqiqatı,  iş  gцrdьrən  mьəssisənin  və  

həmin hissənin komandanlığının nьmayəndələrinin iştirakı ilə aparılır. Bədbəxt hadisə mьəssisə 

tərəfindən uзota alınır. 


 2.10.  Mьəssisədə  mьqavilə  əsasında  əməyə  cəlb  edilmiş  və  işi  onun  məsul  işзilərinin 

rəhbərliyi  ilə  yerinə  yetirən,  islah  əmək  mьəssisəsində    (İƏM),  islah-mьalicə  mьəssisəsində 

(İMM) və tərbiyə-əmək mьəssisəsində (TƏM) saxlanılan şəxslərlə baş vermiş hadisələr mьvafiq 

olaraq  İƏM, İMM və TƏM nьmayəndələrinin iştirakı ilə təhqiq edilir. Bədbəxt hadisə mьəssisə 

tərəfindən uзota alınır. 

 İslah  əmək  mьəssisəsinin,  islah-mьalicə  mьəssisəsinin  və  tərbiyə-əmək  mьəssisəsinin 

istehsalat  sahələrində  və  yaxud  təsərrьfat  işlərində  baş    vermiş  bədbəxt  hadisə  Azərbaycan 

Respublikasının aidiyyəti Nazirliyinin mьəyyən etdiyi qaydada təhqiq edilir və uзota alınır. 

 2.11. Avtomobil nəqliyyatı mьəssisəsi və başqa mьəssisə  tərəfindən mьxtəlif təşkilatlardan 

cəlb  etməklə  təşkil  edilmiş  avtomobil  qatarının    tərkibində  işlərə  gцndərilən  avtomobil 

sьrьcьləri  ilə  baş  vermiş  bədbəxt  hadisənin  təhqiqatı,  sьrьcьnьn  daimi  iş  yerinin 

nьmayəndəsinin  iştirakı ilə aparılır və hadisə baş vermiş mьəssisə tərəfindən uзota alınır. 

 2.12. Mьəssisənin məsul işзilərinin rəhbərliyi ilə təcrьbə keзən və ya iş icra edən ali məktəb 

tələbələri, orta ixtisas təhsili, texniki peşə və  ьmumtəhsil məktəblərinin, litseylərinin şagirdləri 

ilə baş vermiş bədbəxt hadisələrin təhqiqatı tədris mьəssisə nьmayəndəsinin iştirakı ilə  aparılır 

və ərazisində hadisə baş vermiş mьəssisə tərəfindən uзota alınır. 

 Rəsmi  razılıq  əsasında  mьəssisədə  tədris  mьəssisələrinin  məsul  işзilərinin  rəhbərliyi  ilə 

təcrьbə  keзən  və  ya  iş  icra  edən  ali  məktəb  tələbəsi,    orta  ixtisas  təhsili,  texniki  peşə  və 

ьmumtəhsil  məktəblərinin,  litseylərin  şagirdləri  ilə  baş  vermiş  bədbəxt  hadisələrin  təhqiqatı 

mьəssisənin  və    tədris  mьəssisəsi  nьmayəndələrinin  iştirakı  ilə  aparılır  və  tədris  mьəssisəsi 

tərəfindən uзota alınır. 

 2.13.  Təsdiq  edilmiş  İZ  formalı  aktın  bir  nьsxəsi  bu  Qaydaların  2.8;  2.9;  2.10;  2.11;  2.12 

bəndlərində gцstərilən hallarda zərərзəkənin əsas iş,  xidməti və təhsil yerinə və s. gцndərilir. 

 

3. Təhqiqat komissiyasının işinin təşkili 

 

 3.1. Təhqiqat komissiyası əmək qanunvericiliyinə və bu Qaydaya əsasən bədbəxt hadisənin təhqiqatının aparılması mьddətinə, mьvəqqəti  olaraq yaradılır. 

 Təhqiqat  komissiyası  heyətinin  ezamiyyə  xərcləri  hər  bir  komissiya  ьzvьnьn  mənsub 

olduğu  təşkilat  tərəfindən  (verilmiş  əmrə  əsasən)    цdənilir,  təhqiqat  işinin  gedişi  dцvrьndə 

onun aparılması ilə əlaqədar ortaya зıxan digər əlavə xərclər isə hadisə baş vermiş mьəssisə və 

ya  onun tabeliyi ьzrə yuxarı orqanı tərəfindən цdənilir. 

 Təhqiqat  komissiyasının  yekun  sənədi  (akt)  komissiyanın  bьtьn  ьzvləri  tərəfindən 

imzalanır.  Akt  tərtib  edilən  zaman  komissiyanın  hər  bir    ьzvь  цz  rəyini  yazılı  şəkildə 

komissiyanın sədrinə təqdim edir. 

 Baş vermiş bədbəxt hadisələrin təhqiqatı komissiya tərəfindən 20 gьn mьddətinə aparılır və 

xьsusi  təhqiqat  aktı  tərtib  edilir  (əlavə  4).  Zəruri    hallarda,  Təhqiqat  komissiyası  sədrinin 

əsaslandırılmış mьraciətinə əsasən bu mьddət komissiyanın yaradılması barədə sərəncam (əmr)  

verən orqan tərəfindən artırıla bilər. 

 Komissiyanın  ьzvləri  zərərзəkənlərlə  və  ya  onların  ailə  ьzvləri  ilə  gцrьşərək,  bədbəxt 

hadisə ilə əlaqədar qьvvədə olan qanunvericiliyə  mьvafiq, onların hьquqlarını izah etməlidir. 

 3.2. Təhqiqat komissiyasının tələbi ilə işəgцtьrən aşağıdakıları təmin etməyə borcludur: 

 bədbəxt hadisənin təhqiqatında iştirak etmək ьзьn mьtəxəssis-ekspertlər dəvət etmək;  

 texniki-hesablamalar,  laboratoriya  təhqiqatları,  sınaqlar  və  başqa  aidiyyəti  işlərin 

aparılmasını təşkil etmək;  

 bədbəxt  hadisənin  baş  verməsinə  səbəb  olmuş  obyektin,  bədbəxt  hadisənin  yerinin 

fotoşəklini və komissiyanın işinə lazımi digər  materialları təqdim etmək;  

 təhqiqat ьзьn lazım olan nəqliyyat və rabitə vasitələrini təmin etmək;  


 bədbəxt  hadisənin  xьsusi  təhqiqat  materiallarının  зap  edilməsini,  lazım  olan  miqdarda 

зoxaldılmasını təmin etmək.  

 3.3.  Dəvət  olunmuş  mьtəxəssislər  tərəfindən  texniki  hesablamaların,  laboratoriya 

təhqiqatlarının,  sınaqlarının  və  başqa  işlərin  aparılması    ьзьn  xərcləri  hadisənin  baş  vermiş 

olduğu mьəssisə цdəyir. 

 3.4.  Təhqiqat  komissiyasının  ьzvləri  təhqiqatın  gedişində  mьəssisənin,  onun  struktur 

bцlmələrinin rəhbərlərindən, şahidlərdən və digər  şəxslərdən yazılı izahatlar almaq hьququna 

malikdirlər. 

 Təhqiqat  komissiyasının  sədri  zərərзəkənin  aldığı  xəsarətin  xarakteri  ilə  ağırlıq  dərəcəsi, 

цlьmьnьn  səbəbləri  haqqında  mьalicə-profilaktika    idarəsinin,  məhkəmə-tibb  ekspertizasının 

rəyini almaq hьququna malikdir. 

 Təhqiqat zamanı, zəruri hallarda Təhqiqat komissiyası sədrinin sərəncamı ilə ekspert dəvət 

olunur və yaxud ekspert komissiyası yaradılır.  

 Ekspert  və  ya  ekspert  komissiyası  aparılan  ekspertizanın  nəticəsi  barədə  rəsmi  rəy 

verməlidir. 

 3.5. Təhqiqat aktına aşağıdakı sənədlər əlavə olunmalıdır: 

 hər bir zərərзəkən ьзьn İZ formalı aktın surəti;  

 hadisə yerinin planı, sxemləri (eskizləri), mьşahidə protokolları və fotoşəkilləri;  

 sorğu protokolları;  

 bədbəxt hadisənin şahidlərinin və digər aidiyyəti şəxslərin, eləcə də dцvlət standartlarının, 

əməyin təhlьkəsizliyi standartlarının, əməyin  mьhafizəsi ьzrə qayda və normaların tələblərinə 

riayət edilməsinə cavabdeh olan vəzifəli şəxslərin izahatları;  

 ekspert  komissiyasının  yaradılması  barədə  sərəncam  (qərar,  əmr);  zərərзəkənin  təlim 

keзməsi və təlimatlandırılması haqqında sənədlərdən зıxarış;  

 zərərзəkənin  aldığı  xəsarətin  xarakteri  və  ağırlıq  dərəcəsi,  цlьmьnьn  səbəbləri  haqqında 

tibbi rəy;  

 bədbəxt  hadisənin  səbəbləri  haqqında  ekspert  komissiyasının  rəyi  (lazım  gəldikdə), 

laboratoriya təhqiqatlarının və başqa təhqiqatların,  təcrьbələrin, analizlərin və s. nəticələri;  

 qəza ilə əlaqədar olaraq dəymiş maddi ziyan haqqında arayış;  

 təhqiqat komissiyasının yaradılması haqqında əmrin (sərəncamın) surəti;  

 təhlьkəsiz  əmək  şəraitinin  təmin  edilməsi  ьzrə  tədbirlər  və  bunun  ьзьn  məsul  şəxsləri 

mьəyyən  edən  təlimatlardan,  əsasnamələrdən,    əmrlərdən,  digər  aktlardan  зıxarışlar  və 

Fцvqəladə Hallar Nazirliyinin texniki təhqiqat aktının surəti.

v[5]


  

 Siyahıya Təhqiqat komissiyası ьzvlərinin xьsusi rəylərinin surətləri (belə hal olduqda) əlavə 

olunur. 

 3.6.  Bədbəxt  hadisə  “Fцvqəladə  Hallar  Nazirliyinin  nəzarəti  altında  olan  obyektdə  qəza 

nəticəsində  baş  vermişsə,  qəzanın  başvermə    səbəbləri  barədə  komitənin  tərtib  etdiyi  akt 

Təhqiqat komissiyasına təqdim olunur.

vi[6]

 

 3.7.  Dцvlət  Əmək  Mьfəttişliyi  tərəfindən  təhqiqat  materialları  Təhqiqat  komissiyası ьzvlərinin təmsil etdiyi mьəssisə, təşkilat və orqanlara  icra və məlumat ьзьn gцndərilir. 

 

4. Bədbəxt hadisələr haqqında hesabat və onların başvermə səbəblərinin təhlili 

 

 4.1. Təhqiqat komissiyası toplanmış materiallar əsasında bədbəxt hadisənin baş verməsində işəgцtьrən (onun vəzifəli şəxsləri) və zərərзəkən  (zərərзəkənlər) tərəfindən əməyin mьhafizəsi 

və texniki təhlьkəsizlik ьzrə qanunvericilik aktlarının, qaydaların, vəzifə (peşə) ьzrə təlimatların  

hansı nisbətdə pozulmasını mьəyyən edib Təhqiqat aktında gцstərməlidir. 


 4.2. İşəgцtьrən hər ilin sonunda İZ formalı aktlara əsasən Azərbaycan Respublikası Dцvlət 

Statistika  Komitəsi  tərəfindən  mьəyyən  edilmiş    formalarda  istehsalatda  bədbəxt  hadisələr 

nəticəsində zərərзəkənlər haqqında hesabat tərtib edir. 

 4.3. İşəgцtьrən istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisənin səbəblərinin təhlili, onların sex və 

digər  bцlmələrin  əmək  kollektivlərində    mьzakirəsini,  istehsalatda  bədbəxt  hadisələrin 

qarşısının  alınması  ьzrə  tədbirlərin  hazırlanmasını  və  həyata  keзirilməsini  təmin  etməyə  

borcludur. 

 4.4. Bədbəxt hadisə baş vermiş nazirlik, baş idarə və digər mьstəqil iri təşkilat strukturu və 

mьəssisə  rəhbərləri  bədbəxt  hadisənin  nəticələrini    mьzakirə  edir  və  gələcəkdə  qarşısının 

alınması ьzrə tədbirlər hazırlayır, yerinə yetirilməsini təmin edir. 

 4.5.  İşəgцtьrən  bədbəxt  hadisələrin  xьsusi  təhqiqat  materiallarını  цyrənməyə,  Təhqiqat 

komissiyası  tərəfindən  təklif  edilmiş  bədbəxt  hadisəyə    gətirib  зıxarmış  səbəblərin  aradan 

qaldırılması  haqqında  tədbirlərin  yerinə  yetirilməsinə  və  əməyin  mьhafizəsi  tələblərinin 

pozulmasına  yol    vermiş  şəxslərin  cəzalandırılması  barədə  mьvafiq  əmr  (sərəncam)  verməyə 

borcludur. 

 İşəgцtьrən Təhqiqat komissiyası tərəfindən mьəyyən edilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsi 

barədə  mьddət  başa  зatdıqdan  sonra  Dцvlət    Əmək  Mьfəttişliyinə  və  həmзinin  digər  dцvlət 

nəzarəti orqanlarının obyektləri ьzrə isə onların yerli orqanlarına məlumat verməlidir. 

 4.6. Qrup halında və цlьmlə nəticələnmiş bədbəxt hadisələr təhqiqat materiallarına əsasən 

yuxarı  tabeзilik  orqanlarında,  Dцvlət  Əmək    Mьfəttişliyində  və  digər  dцvlət  nəzarəti 

orqanlarında mьzakirə edilməlidir. 

 4.7.  Ağır  nəticəli  (iki  və  daha  artıq  işзinin  həlak  olması)  bədbəxt  hadisələr  Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mьdafiəsi  Nazirliyində (və yaxud onun tapşırığı ilə 

Dцvlət  Əmək  Mьfəttişliyində),  Azərbaycan  Həmkarlar  İttifaqı  Konfederasiyasının  və  

Fцvqəladə  Hallar  Nazirliyinin  (bədbəxt  hadisə  təhlьkə  potensiallı  obyektlərdə  baş  vermişsə)  

nьmayəndələrinin  iştirakı  ilə  mьzakirə  olunur,  lazım  gəldikdə  Azərbaycan  Respublikası 

Nazirlər Kabinetinə məlumat verilir.

vii[7]


 

 4.8. Azərbaycan Respublikası ьzrə bədbəxt hadisələrin uзotu mьəssisələrdə, Dцvlət Əmək 

Mьfəttişliyində, Dцvlət Statistika Komitəsində  aparılır. 

 

  1 nцmrəli əlavə 

 «Təsdiq edirəm»   

 

 

  

 

  

     İZ forması 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(mьəssisənin adı,  

təsdiq edən vəzifəli şəxsin  

soyadı,  adı, imzası, mцhьr) 

 

İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə haqqında 

 

AKT № _______ 

 

1. Mьəssisənin tabeliyi ьzrə yuxarı orqanı ________________________________________ 

2. Mьəssisənin adı ______________________________________________________________ 

2.1. Mьəssisənin ьnvanı: _________________________________________________________ 

  

 

  

 

(şəhər, rayon, qəsəbə, kənd, kьзə, ev) 2.1.1. Bədbəxt hadisənin baş verdiyi sex, sahə, yer ___________________________________ 

3. İşзini gцndərmiş mьəssisə ______________________________________________________ 

  

 

  

 

 (adı, ьnvanı, tabeзiliyi ьzrə yuxarı təsərrьfat orqanı) 

4. Zərərзəkənin soyadı, adı, atasının adı ____________________________________________ 

5. Cinsi (qadın, kişi) _____________________________________________________________ 

6. Yaşı _________________________________________________________________________ 

  

 

  

 

 (illərin tam sayını gцstərməli) 

7. Peşəsi (vəzifəsi) _______________________________________________________________ 

8. Bədbəxt hadisə baş verərkən yerinə yetirdiyi peşə (vəzifə) ьzrə iş stajı _______________ 

9. Axırıncı dəfə əməyin təhlьkəsizliyi ьzrə keзirilən təlimatın tarixi ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9.1. Giriş təlimatı ________________________________________________________________ 

9.2. İlkin (təkrar) təlimat _________________________________________________________ 

9.3. Biliyin yoxlanılması _________________________________________________________ 

10. Bədbəxt hadisənin başvermə tarixi və vaxtı _____________________________________ 

  

  

 

  

 

  

(gьn, ay, il, saat) 

______________________________________________________________________________ 

  

  

 

(işin başlanğıcından sonrakı tam saatların sayı) 11. Bədbəxt hadisənin təfsilatı ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. Əmək qanunvericiliyi pozuntusuna yol vermiş şəxslər _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 (onlar tərəfindən qanunvericilik və normativ hьquqi sənədlərin pozulan bəndləri gцstərilməlidir) 

13. Bədbəxt hadisənin şahidləri __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Təhqiqat aktı ____________________________________________ tərtib edilmişdir. 

  

  

 

  (gьn, ay, il) 

İşəgцtьrənin vəzifəli şəxsi ________________________________________________________ 

  

 

  

 

  

(vəzifəsi, adı, soyadı, imza) 

Əməyin mьhafizəsi xidmətinin rəisi (onun vəzifələrini icra edən mьhəndis, mьtəxəssis)  

_______________________________________________________________________________ 

  

 

  

 

(imza, adı, soyadı) Mьəssisənin həmkarlar ittifaqı komitəsinin nьmayəndəsi ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

  

 

(imza, adı, soyadı) 14. Bədbəxt hadisənin nəticələri ___________________________ mьddətə yьngьl işə  

keзirilmişdir. 

14.1. Başqa işə keзirilərkən əvvəlki əmək haqqına əlavə цdənişlərin məbləği  

_____________________________ manat təşkil edir. 

14.2. Əmək qabiliyyətini itirməsi barədə xəstəlik vərəqəsi, yaxud mьalicə idarəsinin arayışı  

ьzrə ________________________ diaqnozu ilə _________________ tarixdən  

_________________ tarixədək işdən azad edilmişdir. 

14.3. Əmək qabiliyyətini mьvəqqəti itirmə mьddəti ______________________________ 

 (təqvim gьnlərinin sayı) 

Əmək qabiliyyətini itirmə vərəqəsi ьzrə _________________________ manat mьavinət  

цdənilmişdir. 

14.4. Bədbəxt hadisənin son nəticəsi ___________________________________________ ______________________________________________________________________________ 

 (zərərзəkən  yьngьl  işə  keзirilmişdir,  sağalmışdır,  I,  II,  III  qrup  əlillik  təyin  edilmişdir,  sağlamlıq  imkanlarının 

məhdudluğu mьəyyən edilmişdir , цlmьşdьr)

viii[8]


 

15. Xarab olmuş avadanlıq və alətin dəyəri ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15.1. Dağıdılmış binalar və qurğuların dəyəri _______________________________________ 

  

 

  

 

  

 

  (manat) 

15.2. Ьmumi ziyan (manat) ______________________________________________________ 

  

 

  

 

  

 

(15, 15.1 sətirlərinin cəmi) İşəgцtьrənin vəzifəli şəxsi _________________________________________________ 

  

  

 

  

 

 (imza, adı, soyadı) Baş mьhasib _________________________________________________________________ 

  

  

 

  

 (imza, adı, soyadı) 

 

 

  2 nцmrəli əlavə 

 

İstehsalatda bədbəxt hadisələrin uзot jurnalı 

 ______________________________________________________________________________ 

(mьəssisənin adı) 

 

 

  

 

  

 

  

  

 1. Sıra nцmrələri  2. Bədbəxt hadisənin tarixi 

 3. Zərərзəkənin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, iş stajı 

 4. Peşəsi (vəzifəsi) 

 5. Bədbəxt hadisənin baş vermiş olduğu yer (sex, sahə, obyekt) 

 6. Bədbəxt hadisənin şəraiti və səbəblərinin qısa izahı. 

 7. İZ formalı aktın nцmrəsi, tərtib edildiyi tarix. 

 8. Bədbəxt hadisənin nəticələri. 

 9. Gцrьlmьş tədbirlər. 

 

 

3 nцmrəli əlavə  

 

İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə haqqında MƏLUMAT 

 

Mьəssisənin və onun tabe olduğu yuxarı orqanın adı ____________________________ ______________________________________________________________________________ 

Hadisənin baş verdiyi tarix, vaxt _____________________________________________ 

  

 

  

(il, ay, gьn saat) 

Hadisənin baş verdiyi şərait (hadisə baş verərkən yerinə yetirilən işin və ya istehsalat  

qəzasının təsviri) _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Bədbəxt hadisənin nəticəsi ___________________________________________________ Bədbəxt hadisədən zərərзəkənlərin ьmumi sayı __________________________________ 

o cьmlədən həlak olanların sayı _______________________________________________ 

Zərərзəkənlərin (həlak olanların) soyadı, adı, atasının adı, yaşı, peşəsi, vəzifəsi  

____________________________________________________________________ 

Məlumatı imzalayan vəzifəli şəxs ____________________________________________ 

  

  

 

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix, saat)  

 

 4 nцmrəli əlavə 

 

 

İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisənin təhqiqat aktının  tərtib olunmasına dair izahat 

 

______________________________________________________________________________ (mьəssisənin tabeliyi ьzrə yuxarı orqanın adı, 

______________________________________________________________________________ 

 zərərзəkənin iş yeri, peşəsi, vəzifəsi, soyadı, atasının adı) 

«__»_______________ il tarixdə, saat _____ baş vermiş _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(xəsarətin nцvь və ya nəticəsi) 

nəticələnmiş bədbəxt hadisənin (bədbəxt hadisə ilə nəticələnmiş qəzanın) 

TƏHQİQAT AKTI 

______________________________________________________________________________ 

(təhqiqat komissiyasının yaradılması barədə əmr (sərəncam) 

______________________________________________________________________________ 

 vermiş orqanın adı, əmrin (sərəncamın) verilmə tarixi və nцmrəsi) 

ilə təyin edilmiş, tərkibində sədr ____________________________________________ 

  

  

 

(soyadı, adı, atasının adı, tutduğu vəzifə, iş yeri) və ьzvlər _____________________________________________________________________ 

(soyadları, adları, atalarının adı, tutduqları vəzifə) 

______________________________________________________________________________ 

olan komissiya, dəvət olunmuş mьtəxəssislərin ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(soyadı, adı, atasının adı, tutduğu vəzifə, iş yeri) 

iştirakı ilə ______il «__»______________ tarixdən ______il «__»________________  

tarixədək həmin bədbəxt hadisənin təhqiqatını apardı və bu aktı tərtib etdi. 

 

 1. Zərərзəkən (zərərзəkənlər)* barədə məlumat:  soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, peşəsi, vəzifəsi, ьmumi və peşəsi ьzrə (o cьmlədən 

həmin  mьəssisədə)  iş  stajı,  təlim,  təlimat  keзdiyi  və    təhlьkəsizlik  texnikası  ьzrə  biliyinin 

yoxlanıldığı  vaxt,  zərərзəkənin  ailə  vəziyyəti,  onun  цhdəsində  olan  ailə  ьzvləri**  haqqında 

məlumat  (soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, zərərзəkənlə qohumluq mьnasibəti). 

 2. Mьəssisənin, sahənin, iş yerinin xarakteristikası. 

 Bədbəxt  hadisənin  baş  vermiş  olduğu  yerin  qısa  xarakteristikası  verilməli,  zərərзəkənə 

hansı təhlьkəli və zərərli istehsal amillərinin təsir edə  biləcəyi gцstərilməlidir. 

 Əgər  bədbəxt  hadisə  obyektdə  qəza  nəticəsində  baş  vermişsə,  akta  əlavə  olaraq 

aşağıdakılar daxil edilir: 

 obyektin  xarakteristikası  (qazanxana  nəzarəti  obyektləri  və  qaldırıcı  qurğular  ьзьn  — 

obyektin  adı,  tipi,  onun  əsas  parametrləri,    mьəssisə  nцmrəsi,  istehsal  edən  mьəssisə,  istehsal 


edildiyi  və  quraşdırıldığı  il,  axırıncı  baxış  və  yoxlama  tarixləri,  eləcə  də  təyin  edilmiş    baxış 

mьddəti);  

 qəzanın kateqoriyası və xarakteri haqqında məlumat;  

 qəzanın  vurduğu  ziyan  (manatla),  məhsul  itkisi  (natural  ifadə  ilə  və  manatla)  haqqında 

məlumat.  

 3. Bədbəxt hadisənin şəraiti. 

 Bədbəxt  hadisədən  qabaq  nə  olduğu,  əmək  prosesinin  necə  getdiyi,  həmin  prosesə  kimin 

rəhbərlik  etmiş  olduğu  gцstərilməli,  zərərзəkənin    (zərərзəkənlərin)  və  bədbəxt  hadisə  ilə 

əlaqədar  olan  digər  şəxslərin  hərəkətləri  təsvir  edilməli,  hadisələr  ardıcıllıqla  ifadə  edilməli, 

zədə  yetirmiş olan təhlьkəli (zərərli) istehsal amili, maşın, alət yaxud avadanlıq gцstərilməlidir. 

Zərərзəkənin sərxoş vəziyyətdə olub-olmadığı qeyd  edilməlidir. 

 4. Bədbəxt hadisənin səbəbləri. 

 Bədbəxt  hadisənin  əsas  texniki  və  təşkilati  səbəbləri  gцstərilməli,  əməyin  mьhafizəsi  ьzrə 

təlimatların,  işlərin  təhlьkəsiz  aparılması  ьzrə    təlimat  və  normaların  hansı  tələblərinin 

pozulması  (mьvafiq  maddələrə,  paraqraflara,  bəndlərə  istinad  edilməli,  eləcə  də  dцvlət  

standartlarının pozulması konkret ifadə edilməli, hansı təhlьkəli və zərərli istehsal amillərinin 

yol verilən normadan, yaxud səviyyədən artıq  olduğu) gцstərilməlidir. 

 5. Bədbəxt hadisənin səbəblərinin aradan qaldırılması ьzrə tədbirlər. 

 Bu  bцlmədə  hadisənin  baş  verməsinə  səbəb  olmuş  amillərin  aradan  qaldırılması  və 

gələcəkdə baş verməməsi ьzrə tədbirlər gцstərilir. 

 

 

Sıra №-si 

Tədbirlərin adı 

 

İcra mьddəti 

 

İcraзı 

 

Qeyd 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 6.  Əməyin  mьhafizəsi  ьzrə  qanunvericilik  aktlarının  və  qaydalarının  pozulmasına  yol vermiş şəxslər haqqında komissiyanın rəyi. 

 Bu  bцlmədə  bədbəxt  hadisəyə  (bədbəxt  hadisə  ilə  nəticələnmiş  qəzaya)  gətirib  зıxarmış 

hərəkətlərinə, yaxud fəaliyyətsizliklərinə gцrə  cavabdeh olan şəxslərin adları зəkilməli, əməyin 

mьhafizəsi ьzrə qanunvericilik aktlarının, qaydaların, vəzifə ьzrə təlimatların, dцvlət  nəzarəti 

orqanlarının  təsdiq  etmiş  olduğu  digər  normativ  sənədlərin  onlar  tərəfindən  hansı  dərəcədə 

pozulması  (faiz  nisbətində),  riayət    olunmamış  maddələri,  paraqrafları,  bəndləri 

gцstərilməlidir. 

Təhqiqat komissiyasının sədri ________________________________________________ 

 (imza, tarix) 

  

  

 

 ьzvləri ________________________________________ 

 (imzalar, tarix) 

 

 * Əgər qrup halında bədbəxt hadisə təhqiq edilərsə, xьsusi təhqiqat aktının 1-ci bцlməsində hər bir zərərзəkən haqqında məlumat ayrıca gцstərilir. 

 ** Ailə ьzvləri haqqında məlumat yalnız цlьmlə nəticələnmiş bədbəxt hadisələr ьzrə gцstərilir. 

 

 

  

 


 

 

  

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI  

1.

 

13  sentyabr  2006-cı  il  tarixli  207

 

nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 822

2.

 

3  noyabr  2005-ci  il  tarixli  201  nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 1061

3.

 

7  fevral  2008-ci  il  tarixli  35  nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 116)  

4.

 

22  fevral  2008-ci  il  tarixli  50  nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130)  

5.

 

1  may  2008-ci  il  tarixli  107

 

nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 5, maddə 430

 

  

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

 

 

  

 

                                                 i[1]

 

7 fevral 2008-ci il tarixli 35 nцmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  2,  maddə  116)  ilə  «İstehsalatda  baş  verən 

bədbəxt  hadisələrin  təhqiqi  və  uзota  alınması  Qaydaları»nın  1.2-ci  bəndinin  doqquzuncu  abzasında 

«ictimai» sцzь «ьmumi istifadədə olan» sцzləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

ii[2]


 

3  noyabr  2005-ci  il  tarixli  201  nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 1061) ilə "İstehsalatda 

baş  verən  bədbəxt  hadisələrin  təhqiqi  və  uзota  alınması  Qaydaları"nın  1.4-cь  bəndinin  ьзьncь 

abzasında "və digər bu cьr" sцzləri "vasitələrin, psixotrop" sцzləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

iii[3]  13  sentyabr  2006-cı  il  tarixli  207

 

nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 822) ilə “İstehsalatda baş 

verən  bədbəxt  hadisələrin  təhqiqi  və  uзota  alınması  Qaydaları”nın    7-ci  bəndinin  birinci  abzasında 

Dцvlət Sənayedə İşlərin Təhlьkəsiz Gцrьlməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti (bundan sonra  - 

Dцvlətdağmədəntexnəzarət) Komitəsinə” və mцtərizədə “Komitənin nəzarəti altında olan obyektdə” 

sцzləri mьvafiq olaraq “Fцvqəladə Hallar Nazirliyinə” və “təhlьkə potensiallı obyektlərdə” sцzləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

 

iv[4] 1 may 2008-ci il tarixli 107

 

nцmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 5, maddə 430) ilə İstehsalatda baş verən bədbəxt 

hadisələrin təhqiqi və uзota alınması Qaydaları»nın 2-ci bцlməsinə 2.1.1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir. 

 

v[5]


 

13  sentyabr  2006-cı  il  tarixli  207

 

nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 822) ilə “İstehsalatda baş 

verən  bədbəxt  hadisələrin  təhqiqi  və  uзota  alınması  Qaydaları”nın  3.5-ci  bəndinin  on  ikinci  abzasında                                                                                                                                                              

Dцvlətdağmədəntexnəzarət  Komitəsinin”  sцzləri  “Fцvqəladə  Hallar  Nazirliyinin”  sцzləri  ilə  əvəz 

edilmişdir.  

 

vi[6] 

13  sentyabr  2006-cı  il  tarixli  207

 

nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 822) ilə “İstehsalatda baş 

verən 


bədbəxt 

hadisələrin 

təhqiqi 

və 


uзota 

alınması 

Qaydaları”nın 

3.6-cı 


bəndində 

Dцvlətdağmədəntexnəzarət  Komitəsinin”  sцzləri  “Fцvqəladə  Hallar  Nazirliyinin”  sцzləri  ilə  əvəz 

edilmişdir.  

 

vii[7]  13  sentyabr  2006-cı  il  tarixli  207

 

nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 822) ilə “İstehsalatda baş 

verən 


bədbəxt 

hadisələrin 

təhqiqi 

və 


uзota 

alınması 

Qaydaları”nın 

4.7-ci 


bəndində 

Dцvlətdağmədəntexnəzarət Komitəsinin” və mцtərizədə “Komitənin nəzarəti altında mьəssisədə və ya  obyektdə”  sцzləri  mьvafiq  olaraq  “Fцvqəladə  Hallar  Nazirliyinin”  və  “təhlьkə  potensiallı 

obyektlərdə” sцzləri ilə əvəz edilmişdir.  

 

viii[8]

 

22  fevral  2008-ci  il  tarixli  50  nцmrəli  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə 14.4-cь bəndində 

«əlillik  təyin  edilmişdir»  sцzlərindən  sonra  «  ,  sağlamlıq  imkanlarının  məhdudluğu  mьəyyən edilmişdir» sцzləri əlavə edilmişdir. 

 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə