Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsizYüklə 7,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/77
tarix29.11.2016
ölçüsü7,66 Mb.
#453
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   77

2.10. Seleksiya Nailiyy

ətlərinin Sınağı və Mühafizəsi 

üzr

ə Dövlət Komissiyası 

 

Azərbaycanda Dövlət sort-sınaq  komissiyası  ilk  dəfə  1937-ci ildə  keçmiş 

Sovet  Sosialist  Respublikaları  İttifaqının  (SSRİ)  Nazirlər Sovetinin qərarı  ilə 

“Az

ərbaycan SSR-də  kənd təsərrüfatı  bitki  sortlarının  sınağı  üzrə  Dövlət Komissiyası  Müfəttişliyi”  yaradılmışdır.  Ölkə  öz müstəqilliyini bərpa etdikdən 

(1991) sonra, “Seleksiya nailiyy

ətləri  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu q


əbul edilmiş (15 noyabr 1996-cı il, № 197-İQ) və bu qanunun tələblərinə 

uyğun olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 133 nömrəli 

əmri ilə  Nazirliyin nəzdində  kənd təsərrüfatı  bitkilərinin sort-sınağı  üzrə  Dövlət 

Komissiyası  bazasında  Seleksiya  Nailiyyətlərinin  Sınağı  və  Mühafizəsi üzrə 

Dövl

ət Komissiyası yaradılmışdır.   

Dövl

ət Komissiyasının məqsəd və vəzifələri 

 

Dövl


ət  Komissiyasının  əsas məqsədi seleksiya nailiyyətlərinin  sınağı  və 

mühafiz


əsi sahəsində  vahid dövlət xidmətini və  Azərbaycan  Respublikasında 

seleksiya nailiyy

ətlərinin mühafizə  olunmasıi  sahəsində  vahid siyasətini həyata 

keçirm


əkdir. 

Dövl


ət Komissiyasının əsas vəzifələri: 

-

 seleksiya nailiyy

ətlərinin  sınağı  və  mühafizəsi sahəsində  vahid siyasəti 

h

əyata keçirir; -

 

seleksiya nailiyyətlərinin mühafizə hüququnu təmin edir

-

 seleksiya nailiyy

ətlərinin  sınaqdan  keçirilmə-si və  mühafizəsində  vahid 

dövl

ət xidmətinin effektivliyini təmin edir; -

 

tabeçiliyində  olan struktur bölmələrin elmi-metodoki və  təşkilati-

t

əsərrüfat fəaliyyətlərinə rəhbərlik edir; -

 

seleksiya nailiyyətlərinin mühafizəsi və  istifadəsi sahəsində  beynəlxalq 

əməkdaşlığı həyata keçirir; 

Dövl

ət  Komissiyası  öz  fəaliyyətində  Azərbaycan  Respublikasının qanunlarını,  Hökumətin qərar və  sərəncamlarını,  Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi 

t

ərəfindən təsdiq  olunmuş  və  Azərbaycan Respublikası  Ədliyyə  Nazirliyi t

ərəfindən qeydə  alınmış  Əsasnaməsini rəhbər tutur, həmçinin “Bitkilərin Yeni 

Sortlarının Mühafizəsi haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə əsaslanır.  

 

Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağa Qəbul Edilməsi və  

Rayonlaşdırılması üzrə Komissiya 

 

Seleksiya Nailiyy

ətlərinin Sınağa Qəbul Edilməsi və Rayonlaşdırılması üzrə 

Komissiya K

ənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq əmri ilə yaradılır. Komissiyanın 

əsas məqsədi Seleksiya Nailiyyətlərinin  Sınağı  və  Mühafizəsi üzrə  Dövlət 

Komissiya

sı  tərəfindən  rayonlaşdırmaya  tövsiyə  edilən və  kənd təsərrüfatı 

bitkil

ərinin  yeni  yaradılmış  sort  və  hibridlərinin  sınağa  qəbul edilməsinə  dair t

əklifləri müzakirə  etmək, Dövlət  Komissiyasının  fəaliyyəti ilə  əlaqədar  hesabatı  

dinləmək, onun fəaliyyətini qiymətləndirmək və  müvafiq qərar qəbul etməkdən 

ibar


ətdir. Hal-hazırda  fəaliyyət göstərən komissiya Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyinin 

17 fevral 2006-

cı il tarixli 47 nömrəli əmri ilə yaradılıb. Komissiya ictimai əsasda 

f

əaliyyət göstərir. İldə bir dəfə Ümumrespublika müşavirəsinə toplanır. Zəruri olan hallarda komissiya 

əlavə  müşavirələr keçirə  bilir.  Komissiyanın  tərkibi Kənd 

T

əsərrüfatı  Nazirliyinin  nümayəndələrindən, Seleksiya Nailiyyətlərinin  Sınağı  və Mühafiz

əsi üzrə  Dövlət  Komissiyasının  sədrindən, Aqrar Elm Mərkəzinin  baş 

direktoru v

ə Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının direktorlarından ibarətdir. 

 

Dövl

ət Komissiyasının rolu 

 

Dünyanın  əksər ölkələrində  kənd təsərrüfatının  məhsuldarlığının artırılmasını seleksiyasız, sort-sınaqsız təsəvvür etmək mümkün deyldir. Bitkilərin 

yeni “güclü”, yüks

ək məhsuldar  sortları  kənd təsərrüfatında  ən vacib istehsal 

vasit


əsidir.  Sortların  yaxşılaşdırılması  ərzaq məhsulları  istehsalının  kəmiyyət və 

keyfiyy


ətcə  yüksəldilməsində, həmçinin xammal mənbələrinin yenilənməsində 

iqtisadi ba

xımdam  ən  əlverişli  yol  hesab  edilir.  Yeni  sortun  yardılması  böyük 

z

əhmət, əmək sərfi, material ehtiyatları, vaxt və vəsait tələb edir.  Sortun sınağının təşkili və idarə olunması daha çox mürəkkəb bir prosesdir. 

Sınaq üçün istifadə olunan kriteriyalar, müxtəlif təşkilatların və fermerlərin iştirak 

s

əviyyəsi onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində və sortun identifikasiyasının düzgün mü

əyyən  olunmasında  kritik  yanaşma  tələb  edir.  Bundan  başqa  sortun 

regional v

ə yaxud milli səviyyədə sınağı, sınaq üçün sahənin seçimi, sınağın idarə 

olunması  və  göstəricilərin  interpretasiyası  son  nəticəyə  gəlinmsəində  çox böyük 

əhəmiyyətə malikdir. 

 

$

Seleksiya pitomniki

Nəzarət pitomniki, 1-2 il

Müsabiqəli sort sınağı, 2-3 il

Toxum artırma

Yeni sortun/ hibridn 

dövlət 

sort-

sınaq məntəqələrində 

sınagı (1-3 il) 

Seleksiya və sort-sınaq prosesi

İkin materialın öyrənilməsi

(kolleksiya pitomniki) 

Yeni sortun/ hibridin 

təsərrüfatlarda əkilməsi

 


 

Sortun  sınağı  seleksiya  prosesinin  cox  əhəmiyyətli bir hissəsidir. Bu, seleksiyaçılar  tərəfindən  də  aparıla  bilər. Lakin arzuolunan hal, yəni məqsəd 

ondan ibar

ətdir ki, bu müstəqil  sınaq  sistemi  tərəfindən həyata keçirilsin və 

seleksiyaçıların  məlumatlarına  tam  əminlik  olmasın.  Digər tərəfdən yeni sorta 

sahiblik hüququ, müv

əffəqiyyət  qazanmış  seleksiyaçılar  üçün  xərclərin 

kompensasiyası  və  sonrakı  investisiya  üçün  əlavə  vəsaitlərin cəlb edilməsi cox 

vacib m


əqsədlərdir. Ona görə  də  bu məqsədlərə  nail  olmaqdan  ötrü  Dünyanın 

əksər ölkələri seleksiyaçıların hüquqlarını qorumaq üçün müvafiq qanunlar qəbul 

etmişlər. Eyni zamanda bu hüqüqları Beynəlxalq səviyyədə qorumaq məqsədilə 2 

dekabr 1961-ci ild

ə “Bitkilərin yeni sortlarının mühafizəsi haqqında” Beynəlxalq 

Konvensiya q

əbul  edilmişdir.  Azərbaycan 5 dekabr 2003-cü il tarixdən bu 

konvensiyaya qoşulmuşdur.  

 “Seleksiya nailiyy

ətləri haqqında”, “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının 

mühafiz

əsi və səmərəli istifadəsi haqqında”, “Taxılçılıq haqqında”, “Toxumçuluq haqqında”, 

“Fitosanitar n

əzarəti  haqqında”, 

Az

ərbaycan  Respublikasının Qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 mart 2006-cı il tarixli 

1368 nömr

əli Sərəncamı  ilə  təsdiq  edilmiş  “Azərbaycan  Respublikasında  bioloji 

müxt


əlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə dair Milli Strategiya və Fəaliyyət 

Planı”nın, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  25 avqust 2008-ci il tarixli 3004  

nömr

əli Sərəncamı  ilə  təsdiq  edilmiş  “2008-2015-ci illərdə  Azərbaycan Respublikasında  əhalinin  ərzaq məhsulları  ilə  etibarlı  təminatına  dair  Dövlət 

Proqramı”nın müvafiq bəndlərinin tələblərində, eləcə də Hökumət tərəfindən qəbul 

edilmiş  müvafiq  qərar və  sərəncamlarda  seleksiya  işlərinin, kənd təsərrüfatı 

bitkil


ərinin yeni məhsuldar sortlarının sınaqdan keçirilməsi və rayonlaş-dırılması, 

genetik  ehtiyatların  qorunması  və  səmərəli istifadəsi sahəsində  çox mühüm 

v

əzifələr qarşıya qoyulmuşdur.   Göst

ərilən vəzifələrin yerinə  yetirilməsində  Seleksiya Nailiyyətlərinin 

Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyası (SNSMDK) və onun regionlardakı 

sort-


sınaq  məntəqələri xüsusi rola malikdir. Qeyd edilməlidir  ki,  dünyanın  əksər 

ölk


ələrində  sınaq  və  qeydiyyat sistemindən  çox  geniş  istifadə  olunur. Burada 

m

əqsəd yerli ərazilərdə  adaptasiya oluna bilməyən və  buna görə  də  istehsal probleml

ərinə səbəb olan həmin sortların qəbul edilməsinin qadağan olunmasında 

fermerl

əri müdafiə etməkdir. Bazar  iqtisadiyyatı  və  rəqabətliliyin çox yüksəldiyi bir zamanda ölkə 

seleksiyaçıları tərəfindən yeni yaradılmış, həmçinin xarici ölkə seleksiyaçılarından 

v

ə  şirkətlərindən daxil olan bitki sort və  hibridlərinin tez bir zamanda, qanunvericiliyin v

ə  metodiki göstərişlərin tələblərinə  uyğun  olaraq  sınaqlarının 

keçirilm

əsi,  əvvəlki sortlardan məhsuldarlığı,  keyfiyyəti, xəstəliklərə  davamlılığı 

v

ə digər göstəriciləri üstün olan sortların qiymətləndirilərək Dövlət reyestrinə daxil edilm

əsi və  istifadəsinə  icazə  verilməsi fermerlərin və  digər təsərrüfatların 

g

əlirlərinin artırılmasında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bu fəaliyyətlərin h

əyata keçirilməsində Seleksiya Nailiyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 

Komissiyası müstəsna rola malikdir.  

 


 

Beynəlxalq əməkdaşlıq 

 

Seleksiya Nailiyy

ətlərinin  Sınağı  və  Mühafizəsi üzrə  Dövlət  Komissiyası 

Yeni  Bitki  Sortlarının  Mühafizəsi üzrə  Beynəlxalq Birliklə  (UPOV)  əməkdaşlıq 

edir. UPOV Bitkil

ərin  yeni  sortlarının  mühafizəsi üzrə  Beynəlxalq Konvensiya 

(

“UPOV  Konvensiyası”)  təsis  etmiş  və  bu Konvensiya 2 dekabr 1961-ci ildə Parisd

ə imzalanmışdır. Konvensiya 1968-ci ildə qüvvəyə minmiş, 1972, 1978 və 

1991-ci ill

ərdə yenidən baxılmışdır.  

Az

ərbaycan  Respublikası  5  dekabr  2003-cü il tarixli 534-IIQ nömrəli q

anunla  “Yeni  bitki  sortlarının  mühafizəsi  haqqında”  Beynəlxalq Konvensiyaya 

qoşulmuş və 9 dekabr 2004-cü il tarxdən isə UPOV-un üzvü seçilmişdir. 

 

Bakı kimya-texnoloji laboratoriyası 

 

Bakı  kimya-texnoloji  laboratoriyası  1960-cı  ildə  yaradılmışdır.  Əsas 

m

əqsədi ən yaxşı seleksiya nailiyyətlərinin (yeni sort, hibrid) rayonlaşdırılması və istehsalata t

ətbiqi  üçün  perspektivli  olmasını  və  yaxud  sort  sınağından 

çıxarılmasını müəyyən etməkdir.  

Laboratoriyada:  

-

 

dövlət sort-sınağında  olan  yeni  sortların  keyfiyyətini müəyyən etmək 

m

əqsədilə  analizlər aparılır; -

 

keyfiyyəti müəyyən ediləcək nümunələrin  seçilib  hazırlanmasına,  eləcə  də 

nümun


ələrin saxlama müddətlərinin və nəqliyyata davamlılığına elmi-metodiki 

r

əhbərlik göstərir; -

 

dənli, dənli-paxlalı,  çoxillik  ot  və  kartof  sortlarının  keyfiyyət göstəriciləri 

əyyən edilir; -

 

sınaqda  olan  dənli, dənli-paxlalı,  yem,  meyvə, tərəvəz, kartof və  texniki bitkil

ərdə quru maddənin; şəkərin; turşuluğun; ümumi zülalın; yağın; vitamin 

C-

nin;  nişastanın;  sellülozanın;  karotinin;  aşındırıcı  maddələrin analizləri aparılır.  

Son 5 ild

ə aparılmış analizlərin həcmi aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 

 

Bakı kimya-texnoloji laboratoriyasında aparılan analizlər  

İllər


 

D

ənli, paxlalı v

ə yem 


bitkil

əri 

Tərəvəz 

b

itkiləri 

Meyvə 


bitkiləri

 

Texniki 


bi

tkilər


 

Yekun


 

N

ümunə

rin say

ı 

Ana

liz


rin


 

say


ı 

N

ümunə

rin say

ı 

Ana

liz


rin


 

say


ı 

N

ümunə

rin say

ı 

Ana

liz


rin


 

say


ı 

N

ümunə

rin say

ı 

Ana

liz


rin


 

say


ı 

C

əmi nüm

unə


rin 


say

ı

 

C

əmi 


an

al

izlər

in

 say

ı

 

2007 

141 


182 

46 


158 

23 


76 

13 


13 

223 


429 

2008 


156 

223 


40 

143 


19 

76 


13 

13 


228 

455 


2009 

199 


290 

29 


123 

11 


66 

17 


17 

256 


496 

 

2010 184 

266 


31 

93 


23 

160 


18 

18 


256 

537 


2011 

266 


322 

35 


102 

22 


158 

18 


18 

341 


600 

H

ər il orta hesabla 

189.2 


257.6 

36.2 


123.8 

19.6 


107.2 

15.8 


15.8 

260.1 


503.4 

 

Mövcud sort-

sınaq məntəqələri 

 

Dövl


ət  Komissiyasının  strukturuna  16  sort-sınaq  məntəqəsi daxildir. Sort-

sınaq  məntəqələri ölkənin  əksər  regionlarını  əhatə  etməklə  əsasən torpaq-iqlim 

xüsusiyy

ətlərinə  görə  yerləşdiril-mişdir.  Meyvə  bitkilərinin sort-sınağını  həyata 

keçir

ən məntəqələrdə seleksiya və təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərin mənbəyi olan sortlar,  yerli  xalaq  seleksiyası  sortları,  məxsusi genetik ehtiyatlar və  donorlar 

vardır. Həmin məntə-qələrinin əsas vəzifələrindən biri də sort-sınaq işləri ilə yanaşı 

m

əntəqənin  ərazisində  olan meyvə  bitkilərinin  genetik  ehtiyatlarının  canlı  halda indiki v

ə  gələcək nəsillər üçün zəmanətli  qorunub  saxlanmasını,  onların  ərzaq 

m

əhsulları  istehsalında,  elmi-tədqiqat, seleksiya və  digər fəaliyyətdə  istifadəsini, bitki  materiallarına  olan  ehtiyacın  davamlı  ödənilməsini, habelə  dövlətin  ərzaq, 

ekoloji v

ə bioloyji ehtiyatlar təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılmasını təmin etməkdir. 

 

Ağdam kompleks sort-sınaq məntəqəsi 

(II.Şirvan-Qarabağ suvarılan düzən zonası) 

 

  

Ağdam  taxılçılıq,  pambıqçılıq,  suvarma  sınaq  məntəqəsi  adı  ilə  1969-cu 

ild

ə Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndində yaradılıb (1937-ci ildə Bərdədə təşkil edilib,  daha  sonra  Ağdama  köçürülüb).  “Telman”  adına  kolxozun  ərazisində 

f

əaliyyət göstərib. Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyinin  22  may  1997-ci il tarixli 133 nömr

əli  əmri ilə  Seleksiya Nailiyyətlərinin  Sınağı  və  Mühafizəsi üzrə  Dövlət 

Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Ağdam kompleks sort-sınaq məntəqəsi” 

adlandırılıb 

Ağdam  rayonunun  keçmiş  T.Məmmədov  adına  kolxozunun  ərazisindən 53 

hektar torpaq sah

əsi Ağdam kompleks sort-sınaq məntəqəsinə təhkim olunub. 

Sort-


sınaq  məntəqəsinin  əsas məqsədi kənd təsərrüfatı  bitkilərinin yeni 

yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını keçirməkdir. Məntəqədə hər il orta hesabla 

d

ənli-taxıl, yem və digər bitkilərin 35-dən artıq sortu üzrə sort-sınaq işləri aparılır.  

G

ədəbəy kompleks sort-sınaq məntəqəsi 

(

X.Orta dağlıq zonası-Böyük və Kiçik Qafqazın orta dağlıq yarımzonası)  

G

ədəbəy taxılçılıq, dəmyə, çəmən-otlaq sınaq məntəqəsi adı ilə 1938-ci ildə Slavyanka k

əndində  yaradılıb.  Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyinin  22  may  1997-ci il 

tarixli 133 nömr

əli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə 

Dövl

ət  Komissiyasının  tabeçiliyində  olmaqla  “Gədəbəy kompleks sort-sınaq m

əntəqəsi” adlandırılıb. 

Hal-


hazırda  Gədəbəy kompleks  sort-sınaq  məntəqəsində  dənli taxil 

bitkil


ərinin 19, kartofun 8 sortu sınaqdadır.  

 

Göyçay ipəkçilik sort-sınaq məntəqəsi 

(II.Şirvan-Qarabağ suvarılan ovalıq zonası) 

     


Göyçay ip

əkçilik, suvarma sınaq məntəqəsi adı altında ilk dəfə 1956-cı ildə 

yaradılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 133 nömrəli əmri 

il

ə  Seleksiya Nailiyyətlərinin  Sınağı  və  Mühafizəsi üzrə  Dövlət  Komissiyasının tabeliyind

ə olmaqla “Göyçay ipəkçilik sort-sınaq məntəqəsi” adlandırılıb. 

Göyçay  rayonunun  keçmiş  S.Vurğun  adına  üzüm  istehsalı  və  emalı 

əssisəsinin  ərazisindən  3,52  hektar  tut  bağı  Göyçay  ipəkçilik sort-sınaq m

əntəqəsinə təhkim olunub. 

Sort-

sınaq  məntəqəsinin  əsas məqsədi Seleksiya Nailiyyətlərinin  Sınağı  və Mühafiz

əsi üzrə Dövlət Komissiyasının təsdiq etdiyi plan əsasında yeni yaradılmış 

tut ip

əkqurdu çins və  hibridlərinin və  tut  sortlarının  sınağını  keçirməkdir. M

əntəqədə hər il orta hesabla 30-dan artıq sort və tut ipəkqurdu  cinslərinin sınağı 

keçirilir. 

Göyçay subtropik sort-

sınaq məntəqəsi 

(II.Şirvan-Qarabağ suvarılan ovalıq zonası) 

 

Göyçay meyvəçilik, üzümçülük, subtropik, suvarma sınaq məntəəqəsi 1957-

cı  ildə  Göyçay rayonunun Qarabaqqal kəndində  yaradılıb  “Nizami”  adına 

sovxozun 

ərazisində  fəaliyyət göstərib. Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyinin  22  may 

1997-ci il tarixli 133 nömr

əli  əmri ilə  Seleksiya Nailiyyətlərinin  Sınağı  və 

Mühafiz

əsi üzrə Dövlət Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Göyçay subtropik sort-

sınaq məntəqəsi” adlandırılıb 

 

Xaçmaz kompleks sort-

sınaq məntəqəsi 

(IV.Samur-Şabran suvarılan ovalıq zonası) 

 

Xaçmaz meyv

əçilik, üzümçülük, suvarma sınaq məntəqəsi adı altında 1958-

ci ild


ə yaradılıb. (1954-cü ildə Xaçmaz sort-sınaq məntəqəsi adlanıb). Xaçmaz  30-

cu q


əsəbə  ərazisində  fəaliyyət göstərib. Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyinin  22  may 

1997-ci il tarixli 133 nömr

əli  əmri ilə  Seleksiya Nailiyyətlərinin  Sınağı  və 

Mühafiz


əsi üzrə Dövlət Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Xaçmaz kompleks 

sort-

sınaq məntəqəsi” adlandırılıb. 

X

açmaz  rayonunun  keçmiş  Nərəcan sovxozunun ərazisindən 44,5 hektar (meyv

ə  bağı  və  əkin sahəsi) torpaq sahəsi Xaçmaz  meyvəçilik kompleks sort-

sınaq məntəqəsinə təhkim olunub. 

Sort-


sınaq  məntəqəsinin  əsas məqsədi kənd təsərrüfatı  bitkilərinin yeni 

yaradılmış  sort  və  hibridlərinin  sınağını  keçirmək, müxtəlif meyvə  bitkilərinin 

sortla

rının,  kolleksiya  bağının  qorunub  saxlanması  və  seleksiya məqsədilə istifad

əsini təmin etməkdir. Məntəqədə hər il orta hesabla müxtəlif kənd təsərrüfatı 

bitkil

ərinin 70-dən artıq sort-sınaq işləri həyata keçirilir.  

 

 

 

İsmayıllı kompleks sort-sınaq məntəqəsi (VIII.Böyük v

ə Kiçik  Qafqazın alçaq dağlıq zonası) 

 

İsmayıllı  taxılçılıq  sort-sınaq  məntəqəsi 1937-ci ildə  İvanovka  kəndində 

“Kalinin”  adına  kolxozun  ərazisində  yaradılıb.  Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyinin  22 

may 1997-ci il tarixli 133 nömr

əli  əmri ilə  Seleksiya Nailiyyətlərinin  Sınağı  və 

Mühafiz


əsi üzrə  Dövlət  Komissiyasının  tabeçiliyində  olmaqla  “İsmayıllı 

kompleks sort-

sınaq məntəqəsi” adlandırılıb. 

M

əntəqədə  İsmasyıllı  rayonunun  Nikitin  adına  kolxozun  ərazisindən 43,2 hektar torpaq sah

əsi təhkim olunub. 

Sort-

sınaq  məntəqəsinin  əsas məqsədi kənd təsərrüfatı  bitkilərinin yeni yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını keçirməkdir. Məntəqədə hər il dənli taxıl, 

paxlalı,  yem  bitkilərinin orta hesabla 50-dən  artıq  sort-sınaq  işləri və  sort-

t

əcrübələri (becərmə texnologiyaları) həyata keçirilir.  

Qazax meyv

əçilik sort-sınaq məntəqəsi 

(

III.Dağətəyi düzən suvarılan zona)  

Qazax üzümçülük, ip

əkçilik,  suvarma  sınaq  məntəqəsi  adı  ilə  1963-cü 

Ağstafa şəhəri, Keçəsgər kəndində yaradılıb. “Nizami” adına sovxozun ərazisində 

f

əaliyyət göstərib. Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyinin  22  may  1997-ci il tarixli 133 nömr

əli  əmri ilə  Seleksiya Nailiyyətlərinin  Sınağı  və  Mühafizəsi üzrə  Dövlət 

Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Qazax meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsi” 

adlandırılıb. 

Qazax 

rayonunun  keçmiş  Əzizbəyov sovxozunun 3,0 hektar torpaq sahəsi Qazax meyv

əçilik sort-sınaq məntəqəsinə təhkim olunub. Sort-sınaq məntəqəsinin 

əsas məqsədi kənd təsərrüfatı  bitkilərinin  yeni  yaradılmış  sort  və  hibridlərinin 

sınağını  keçirməkdir. Məntəqədə  hər il orta hesabla 4-dən  artıq  sort-sınaq  işləri 

h

əyata keçirilir.  


Yüklə 7,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin