Конкурс за избор у звање наставника универзитета oбавезна садржина I подаци о конкурсу, комисији и кандидатимаYüklə 75.71 Kb.
tarix18.12.2016
ölçüsü75.71 Kb.
növüКонкурс
Образац 4
Факултет медицинских наука

Универзитета у KрагујевцуИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА

НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
- oбавезна садржина -

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА


1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:

Одлука Декана Факултета 01-10774, 20.10.2015.године

2. Датум и место објaвљивања конкурса:

28.10.2015.године, новине "Послови"3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:

Један наставник у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен:

1. Проф.др Драган Ђоковић, председник, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (изабран 06.06.2000.)

2. Проф.др Маријан Новаковић, члан, редовни професор у пензији за ужу научну област Хирургија Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду (изабран 03.12.2009.)

3. Проф.др Слободан Јанковић, члан, редовни професор за уже научне области Фармакологија и токсикологија и Клиничка фармација Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (изабран 07.12.2000. и 13.10.2006.)


5. Пријављени кандидати:

Проф. др Дејан Д. ВуловићII БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА


1. Име, име једног родитеља и презиме:

Дејан Драган Вуловић2. Звање:

Ванредни професор за ужу научну област Хирургија, Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Примаријус, Специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије, Клинички центар „Крагујевац“3. Датум и место рођења, адреса:

01.12.1965.године, Крагујевац, Владике Николаја Велимировића 1/19, 34000 Крагујевац4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус:

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ванредни професор на предмету Хирургија
Центар за пластичну хирургију, Клинички Центар „Крагујевац“, Специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:

1984- 1991. Медицински факултет Универзитета у Београду, 9,18, доктор медицине
6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:

1993-1997. Војномедицинска Академија, Београд, Специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије, оцена 5

1991-1993. Медицински факултет Универзитет у Крагујевцу, Опште магистарске студије, Магистар медицинских наука
7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

"Морфологија и васкуларизација медијалне главе musculus gastrocnemius-a"

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена:

Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, Пластична и реконструктивна хирургија, 1999.година9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:

"Могућности употребе потколене фасције у реконструктивним хируршким захватима код мекоткивних дефеката у пределу потколенице и стопала", 2004., Доктор медицинских наука10. Знање светских језика-наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро,
задовољавајуће:

енглески језик говори са оценом одлично11. Област, ужа област:

Хирургија, пластична и реконструктивна хирургија
12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:

Атина, болница "Игија" 1997. година13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и
звање - навести сва звања):

Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, асистент на предмету Анатомија, 1992-1996.године,

Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, асистент од 1999. до 2005. године

Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, доцент од 2006. до 2011. године

Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, ванредни професор од 2011.године до сада
Клинички Центар "Крагујевац", Центар за пластичну хирургију, од 1994.године до сада,


14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:

СЛД, (Српско лекарско друштво)
СРБПРАС, (Српско удружење за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију)

ЕУПРАС, (Европско удружење за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију)

БАПРАС, (Балканско удружење за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију

БУОН, (Балканско удружење онколога)


Лекарска комора Србије
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)


1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач):

a) у ранијем периодуб) у току последњег изборног периода2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и издавач):

a) у ранијем периодуб) у току последњег изборног периода3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе и
уметнички наступи):


a) у ранијем периоду
 1. Vulović D., Stepić N. Importance of proper initial treatment of moderate and major burns. Vojnosanit Pregl. 2008; 65(4): 281-5. M23=3 бода

 2. Novaković M., Lukač., M. Kozarski J., Đorđević B., Stepić N., Vulović D., Rajović M., Milev B., Milićević S. Principles of surgical treatment of congenital, developmental and acquired female breast asymmetries. Vojnosanit Pregl. 2010; 67(4): 313-20 М23=3 бода ИФ 0,199 коефицијент научне компетенције 0,067

3. Vulović D, Stepić N, Pavlović A, Piščević B. Reconstruction of the columella and the tip of the nose with an island-shaped forehead flap. Vojnosanit Pregl. 2011. 68(3): 277-80. М23=3 бода ИФ 0,179 коефицијент научне компетенције 0,134Коефицијент научне компетенције у ранијем периоду: 0,201

б) у току последњег изборног периода
1. Vulović D, Novaković M, Sarenac T, Janicijevic- Petrovic M, Petrovic N, Sreckovic S, Milicevic S, Piscevic B. Congenital upper eyelid coloboma with ipsilateral eyebrow hypoplasia. Vojnosanit Pregl 2012; 69(9): 809–11. М23=3 бода ИФ 0,210 коефицијент научне компетенције 0,078

2. Janicijevic- Petrovic M, Sarenac T, Srećković S, Janićijević K, Petrović M, Vulović D. Kliničko praćenje Grejvsove oftalmopatije. Srp Arh Celok Lek. 2012;140(11-12):694-8 М23=3 бода ИФ 0,228 коефицијент научне компетенције 0,114

3. Janicijevic- Petrovic M, Sarenac T, Sreckovic S, Petrovic M, Vulovic D, Janicijevic K. Evaluation of the patients with Grave`s ophtalmopathy after the corticosteroids therapy. Vojnosanit Pregl 2012; 69(3): 249-52. М23=3 бода ИФ 0,210 коефицијент научне компетенције 0,105

4. Janicijevic- Petrovic M, Sarenac T, Sreckovic S, Vulovic D, Janicijevic K. Orbital metastases form breast cancer: a case report. Bosn J Basic Med Sci. 2011;11(4):253-5 М23=3 бода ИФ 0,489 коефицијент научне компетенције 0,293

5. Janićijević-Petrović MA, Sarenac T, Petrović M, Vulović D, Janićijević K. Cyclocryotherapy in neovascular glaucoma treatment. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona. 2012; 9(1): 106-9. М23=3 бода ИФ 0,202 коефицијент научне компетенције 0,121

6. Sarenac TS, Janicijevic-Petrovic MA, Sreckovic SB, Radovanovic MR, Vulovic DD, Janicijevic KM. Prostatic carcinoma bilateral iris metastases. Bosn J Basic Med Sci. 2012; 12(2):134-6. М23=3 бода ИФ 0,5 коефицијент научне компетенције 0,25

7. Petrovic MJ, Vulovic TS, Vulovic D, Janicijevic K, Petrovic M, Vujic D. Cataract surgery in patients with ocular pseudoexpholiation. Ann Ital Chir. 2013; 84(6):611-5. М23=3 бода ИФ 0,683 коефицијент научне компетенције 0,341

Коефицијент научне компетенције у последњем изборном периоду: 1,302

Укупни коефицијент научне компетенције у ранијем и последњем изборном периоду: 1,503

Кумулативни ИФ свих радова: 2,9


4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу):

a) у ранијем периодуб) у току последњег изборног периода
1. Janićijević-Petrović MA, Šarenac-Vulović TS, Janićijević KM, Vulović DA, Andrijana PB, Vujić DI. Evaluation of central corneal thickness in patients with ocular hypertension and primary open-angle glaucoma. Med Glas (Zenica). 2014; 11(1):115-9. M51=2 бода

2. Janicijevic-Petrovic MA, Sarenac-Vulovic TS, Janicijevic KM, Vujic DI, Vulovic DD. Congenital blindness and visual impairment cause infection or non infection. Materia Socio Medica, 2013;25(2):101-4. M51=2 бода
5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне домаће изложбе и уметнички наступи у земљи):

a) у ранијем периоду
 1. Vulović Dejan, Pavlović R., Vukosavljević S. i ost. Pokrivanje mekotkivnih defekata u predelu potkolenice i stopala. Novine u vaskularnoj hirurgiji i angiologiji. 2001;6: 235-47 (није категорисан)


 1. Vulović D., Vukosavljević S., Vulović T., Pavlović A., Azanjac G. Inicijalni treman kod ekstenzivnih opekotina. ABC-Časopis urgentne medicine. 2003;3(2): 61-2 (није категорисан)
 1. Vulović D., Đorđević G., Vulović T. Prva pomoć kod povreda šake. ABC-Časopis urgentne medicine. 2003;3(2):89-90 (није категорисан)

( 1. Vulović D. Modifikovana palatoplastika kod dugotrajnog defekta tvrdog nepca- prikaz slučaja. Medicinski časopis, 2007; 1: 25-7. (није категорисан)

 2. Piscevic B, Novakovic M., Vulovic D, Stojiljkovic V. Adequate selection of implants in augmentative mammoplasty. Medicus, 2008; 8(4): 147-51. M52=1,5 бода
б) у току последњег изборног периода6. Саопштења на међународним научним скуповима:

a) у ранијем периоду
 1. Jančić S., Katić V., Živković., Vulović D. Polypeptide YY cells in the transitional mucosa surrounding colorectal cancer. 5th International Symposium on Colorectal Cancer. Torin. Italy. 1991.

 2. Stojadinović D., Mrvaljević D., Knežević M., Sazdanović P, Vulović D. Anatomical relationships between the renal venous arrangement and the kidney colecting system. Der Erneste nationale Kongress Der Romanischen Anatomischen Gessellschaft. Temeswar. 1994.

3. Sazdanović P., Mrvaljević D., Jovanikić O., Stojadinović D., Vulović D. Morfologic mathematical model of larynx. XII International Symposium on Morphological Sciences. Greece. 1995.

4. Jovanikić O., Mrvaljević D., Sazdanović P., Stojadinović D., Vulović D. Embrional significance of valleculae epiglotticae: morfology and its mathematical model. XII International Symposium on Morphological Sciences. Greece. 1995.

5. Vulovic D., Veljkovic M., Vulovic T. Distal based medial supramalleolar fasciocutaneous flap for covering defects of the lower third of the leg and foot. II Balcan Congres of Plastic Reconstructive and Esthetic Surgery. Belgrade. 2001.

6. Vulovic D., Vukosavljevic S., Vulovic T. Correction of the severe back lipodystrophya-case report. II Balcan Congres of Plastic Reconstructive and Esthetic Surgery. Belgrade. 2001.

7. Vulović D. The possibility of auricular corretion in cases of prominent ears. 1 st Congress with international partipitation of Association of plastic-reconstructive and maxillofacial surgeons of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo. September 24th - 27th. 2003.

8. Vulović D., Vukosavljević S., Vulović T. Azanjac G., Pavlović A. Fascioadipose Cross finger flap. 1 st Congress with international partipitation of Association of plasticreconstructive and maxillofacial surgeons of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo. September 24th - 27th. 2003.

9. Vulović D., Vulović T., Djordjević G. Malignant melanoma-surgical treatment. 1 st Congress with international partipitation of Association of plastic-reconstructive and maxillofacial surgeons of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo. September 24th - 27th. 2003.

10. T. Vulovic 1, M. Veljovic 2, S. Zeba 2, D. Vulovic. Effects of adding an opioid and muscle relaxant to intravenous regional anesthesia (IVRA) in hand surgery. IV International Congress of Regional anesthesia. Belgrade. September. 2002.

11. T. Vulovic, R. Pavlović, I. Grgić, D. Vulović, B. Miličić.. Effect of the addition of fentanyl to lignocaine in axillary brachial plexus block during elective hand operations with pneumatic tournique. First joint SARAESRA Congress. Belgrade. September. 2002.

12. Vulović D. M. Veljković, T. Vulović., B. Miličić. Corrective rinoplasty with analgosedation, regional, topical and local infiltrative anesthesia. First joint SARA-ESRA Congress. Belgrade.September. 2002.

13. Vulovic D., Novakovic M., Stepic N. Treatment of dermatofibrosarcoma protuberans- our experiences. 10th Congress of the European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. Vienna, 2006. 34. 22. Vulović D. Nasal reconstruction after radical excision of malignant tumors. 5th Congress Balcan Union of Oncology, Belgrade, 2005.

14. Milisavljevic S, Vulovic D, Milivojevic N. eLearning Toward Effective. Proceedings of the eLearning Conference. Education and Training in the Information SocietyThoracis surgery eLearning course. Belgrade July 2007, 97-105. M34=0,5 бодова

15. D. Vulovic, S.Vukosavljevic, A.Pavlovic, G.Azanjac, T. Sarenac. Orbital exenteration in palpebral and canthal malignant tumors. ESPRAS Europian Appointed National Congress od SRBPRAS, May 19-22. 2010.

Belgrade.

16. G.Azanjac, S.Mitrovic, D.Vulovic, S.Vukosavljevic, N.Arsenijevic. Uterus and vaginas fall. reconstruction concept. ESPRAS Europian Appointed National Congress od SRBPRAS, May 19-22. 2010. Belgrade.

17. Vukosavljevic, D. Vulovic, A. Vukosavljevic. Application of surgery knot with slipping loop. ESPRAS Europian Appointed National Congress od SRBPRAS, May 19-22. 2010. Belgrade.б) у току последњег изборног периода
1. Vulovic D., Azanjac G., Sarenac T., Vukosavljevic S., Pavlovic A. Foucher Flap In Thumb Reconstruction. Usmena prezentacija. BAPRAS 2011, 14-17 September, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina М34=0,5 бодова

2. T.S. Sarenac, D.D. Vulovic, M.A. Janicijevic-Petrovic Reconstruction of the medial canthal region- our experiences during the 13 years. Joint Congress of SOE AAO, 4-7 June, 2011, Geneva, Switzerland М34=0,5 бодова
7. Саопштења на домаћим научним скуповима:

a) у ранијем периоду
 1. Vulović D., Jovanović Z., Grujović. Kineski radijalni podlakatni reverzni režanj u rekonstrukcijama kod posttraumatskih defekata u predelu šake. XXVI oktobarski zdravstveni dani. Kragujevac. 1998.

 2. Vulović D. Tangencijalna ekscizija i aplikacija kožnih homotransplantata u lečenju rinofime. XXVI oktobarski zdravstveni dani. Kragujevac. 1998.

 3. Vulović D., Janković M., Milisavljević S. Hirurško lečenje malignih tumora gornje usne. XXVI oktobarski zdravstveni dani. Kragujevac. 1998

 4. Vulović D., Veljković M., Rekonstrukcija medijalnog kantusa posle radikalne ekscizije malignih tumora.

 5. XXVI oktobarski zdravstveni dani. Kragujevac. 1998.

 6. Vulović D., Petrović N., Vulović T. i ost. Rekonstrukcija očnih kapaka i kantusa ostrvastim čeonim režnjem. Kongres oftalmologa Srbije. Kragujevac 2000.

 7. Vulović D. Rinoplastika bez tamponade i imobilizacije, Stručni skup SRBPRAS, Kragujevac, Novembar, 2009.

 8. Stojadinović D., Mrvaljević D., Sazdanović P, Vulović D. Neke morfološke karakteristike testikularnih i gonadalnih vena. Folia Anatomica. 1994;21:41 M64=0,2 boda

 9. Stojadinović D., Mrvaljević D., Sazdanović P, Vulović D. Anatomski odnosi između bubrežne vene i njihovog sabirnog sistema. Folia Anatomica. 1994;22:10 M64=0,2 boda

 10. Vulović D. Lečenje kompleksnih preloma šake. Medicus. 2001;.2(Suppl. 1):17. M64=0,2 boda

 11. Vulović D. Korekcija ušnih školjki kod otapostaze modifikovanom metodom po Chonchat-u. Medikus. 2001;2(Suppl. 1): 26. M64=0,2 boda

 12. Vulović D., Vukosavljević S., Janković M., Vulović T. Hirurško lečenje ekstenzivnih tumora očnih kapaka i kantusa. Medicus. 2001;2(Suppl. 1):7. M64=0,2 boda

 13. Vukosavljević S., Vulović D., Pajević S. Defekti vrha prsta-konzervativno vs. Hirurško lečenje. Medicus. 2001;2 (Suppl. 1): 26-7. M64=0,2 boda

 14. Novaković B., Vulović D. Uticaj oblika karotidnog sinusa na lokalnu hemodinamiku i razvoj ateromatoznog plaka. Folia anatomica. 1994;22:66 M64=0,2 boda

 15. Vulović D., Stojadinović D., Sazdanović P. i ost. Morfološke karakteristike tabanskog mišića čoveka. Folia anatomica. 1994;21:50 M64=0,2 boda

 16. Vulović D., Novaković B., Vulović T. Dopler detekcija septokutanih perforantnih krvnih sudova u planiranju fasciokutanih i fascioadipoznih režnjeva na potkolenici. Novine u vaskularnoj hirurgiji i angiologiji. 2001;6: 41 M64=0,2 boda

 17. Toševski J., Vulović D., Stojadinović D. Nucleus accumbens septi čoveka: Golgi studija. I Kongres jugoslovenskog udruženja za neuronauke. Beograd. 1993. 25 M64=0,2 boda

 18. Jevtović D., Griva B., Kozarski J., Ga

 19. ević M., Vulović D., Hirurško le

 20. enje malignih tumora nosa. 19. Kongres hirurga Jugoslavije. Bar. 1996. 35 M64=0,2 boda

 21. Vulović D., Veljković M., Vulović T. Rekonstrukcija donje usne ostrvastim režnjem po Nakajima-i. Kongres maksilofacijalnih hirurga. Beograd. 2000.

 22. Vulović D., Veljković M. Vulović T. Carpal Tunnel Sy. - naša iskustva u hirurškom le

 23. enju. 21. Kongres hirurga Jugoslavije. Beograd. 2001.

 24. Vulović D., Vukosavljević S., Vujadinović M. Pavlović R. Mikrohirurška replantacija skalpa nakon avulzivnepovrede - prikaz slu

 25. aja. 21. Kongres hirurga Jugoslavije. Beograd. 2001.

 26. Vulović D., Veljković M., Vukosavljević S., Vulović T. Fasciokutani i fascijalni radijalni režanj u rekonstruktivnim hirurškim zahvatima u predelu šake. 21. Kongres hirurga Jugoslavije. Beograd. 2001.

 27. Vulović D., Vukosavljević S., Vulović T., Veljković M. Fascioadipozni reverzni suralni režanj. 21. Kongres hirurga Jugoslavije. Beograd. 2001.

 28. Vukosavljević S. Vulović D. Rekonstrukcija kod defekata vrha prsta. 21. Kongres hirurga Jugoslavije. Beograd 2001.

б) у току последњег изборног периода
1. Dejan Vulović. Inhalacione opekotine. Plenarno predavanje. XXXVIII oktobarski zdravstveni dani. 2013. Kragujevac M64=0,2 boda

2.Vulović D., Šarenac T. Petrović-janićijević M., Petrović N. Ostrvasti arterijalni čeoni režanj u rekonstrukciji očnih kapaka i medijalnog kantusa- naša iskustva. Usmena prezentacija. XVI Kongres Oftalmologa Srbije 08-10. Septembar 2011.g, Aranđelovac M64=0,2 boda8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, уметничким манифестацијама:

a) у ранијем периодуб) у току последњег изборног периода9. Уређивање часописа и публикација:

a) у ранијем периодуб) у току последњег изборног периода10. Обављање консултантских послова:

a) у ранијем периодуб) у току последњег изборног периода11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.):

a) у ранијем периоду
1. eLearning toward effective 2006. World University Service M86 2


б) у току последњег изборног периода
1. Јуниор пројекат Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу: Имунска основа псеудоексфолијативног синдрома/глаукома, ЈП 05-11

12. Признања, награде и одликовања за професионални рад:

a) у ранијем периоду
1. Награда Клинике за ортопедију и трауматологију Клиничког центра у Крагујевцу за допринос у мултидсициплинарном лечењу болесника са отвореним преломима у пределу потколенице и стопала. 08.08.2008.год.
2.Захвалница Клинике за дечију хирургију Клиничког центра у Крагујевцу за дугогодишњу сарадњу у лечењу деце са урођеним аномалијама, туморима и мекоткивним повредама, 16.08.2008.
3.Признање Центра за неурохирургију Клиничког центра у Крагујевцу којим се одаје захвалност за дугогодишњу, несебичну и успешну стручну и колегијалну сарадњу. 31.12.2009.год.
4.Признање Клинике за хирургију-општа хирургија Клиничког центра у Крагујевцу којим се одаје захвалност за дугогодишњу, несебичну и успешну стручну и колегијалну сарадњу. 06.01.2010.год.
5.Признање Одељења за грудну хирургију Клиничког центра у Крагујевцу којим се одаје захвалност за дугогодишњу,несебичну и успешну стручну и колегијалну сарадњу. 06.01.2010.год.


б) у току последњег изборног периода13. Остало:

Ментор студентских радова: М.Гачевић, А.Зекић, Д.Цветановић. Инциденција малигног меланома у 2008.години у КЦ Крагујевац. Конгрес студената медицине, Доњи Милановац, 2009.
IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ


а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника):

1. Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова:

Студијски програм: доктор медицине, наставни предмет: Хирургија, VIII, IX, i X, XI семестар; 194


2. Педагошко искуство:

Демонстратор на предмету Анатомија (1986-1991.).
Асистент на предмету Анатомија Медицинског факултета у Крагујевцу Универзитет у Крагујевцу,
1992-1996.година,
Асистент на предмету Хирургија Медицинског факултета у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу
1999-2005.
Доцент на предмету Хирургија Медицинског факултета у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу 2005-2011.

Ванредни професор на предмету Хирургија Медицинског факултета у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу 2011- до данас
3. Реизборност у звање асистента (од – до, број):
4. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на предмету, са фондом
часова):
5. Оцена приступног предавања:
б) Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника – ванредни професор и редовни професор)

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова
(на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):

Студијски програм: Интегрисане академске студије медицине, наставни предмет Хирургија 2

Студијски програм: Интегрисане академске студије медицине, наставни предмет Ургентна стања у медицини и примарна здравствена заштита, XI семсестар, фонд часова: 25

Студијски програм: Академске докторске студије, наставни предмет Клиничка и експериментална хирургија, друга година студијског програма, фонд часова: 16
Студијски програм: Академске докторске студије, наставни предмет Онкологија, друга година студијског програма, фонд часова: 5
Студијски програм: Основне струковне студије: наставни предмет Хирургија, IV семестар, фонд часова:
5


2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева):
3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.):
4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач):

1. Vulović D. Termičke povrede- opekotine. U: Poskurica M, eds. Hitna stanja u medicini. 1th ed Kragujevac: Medicinski fakultet u Kragujevcu, 2006: 341-80. ISBN 86-7760-016-7

2. Vulović D. Termičke povrede- smrzotine. U: Poskurica M, eds. Hitna stanja u medicini. 1th ed Kragujevac: Medicinski fakultet u Kragujevcu, 2006: 341-80. ISBN 86-7760-016-7

3. Vulović Dejan, Novaković B. Dopler ultrasonografija u plastičnoj hirurgiji. Novaković B. Vaskularna dopler ultrasonografija. Centar za naučna istraživanja, Srpska Akademija nauka i umetnosti. Kragujevac. 1999. (ISBN 86-7084-033-2)

4. Vulović Dejan, Vukosavljević S. Plastična i rekonstruktivna hirurgija. Pavlović Radomir i sar. Zbirka test pitanja iz hirurgije. Repetitorijum hirurgije. Univerzitet u Kragujevcu. Medicinski fakultet. 2001. (ISBN 86- 82477-51-3)

5. Вуловић Дејан. Термичке повреде (271-305.): Траума- примарно збрињавање трауматизованих болесника. Уредник Јасна Јевђић, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2011. ISBN 978-86-7760-063-1


5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач):
6. Награде и признања Универзитета, педагошких и научних асоцијација:

1. Награда Универзитета у Крагујевцу у у току прве и друге године студија медицине,

2. Признање Универзитета у Крагујевцу са допринос у едукацији из области Доплер ултрасонографије7. Извођење наставе на Универзитетима ван земље:
8. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим актом
Универзитета и факултета:

Одлука Комисије за обезбеђење квалитета од 10.11.2015. године: Проф.др Дејан Вуловић обављао је наставу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу према важећим стандардима и процедурама обезбеђивања квалитета наставног процеса Факултету медицинских наука у Крагујевцу и Комисије за акредитацију високошколских програма и установа.

9. Остало:

V РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА


1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (број радова, име и презиме студента, ужа научна област и наслов рада):
2. Руковођење – менторство докторских дисертација (број радова, име и презиме докторанта, ужа научна област и наслов дисертације):

Ментор докторске дисертације кандидата Бранислава Пишчевића „Анализа фактора ризика за поремећај функције коже дојке код жена после естетске имплантације силиконске протезе„ Факултет медицинских наука у Крагујевцу (12.седница ННВ одржана 10.07.2013. године)

3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација:

И.Марић. Евалуација дијагнистичке сензитивности диферанцијационих маркера у меланому коже. Магистарска теза. Медицински факултет у Крагујевцу, 11.05.2007.

Ј.Трипковић. Специјалистички испит из Опште медицине, 06.07.2009.

А.Велисављевић. Специјалистички испит из Опште медицине, 03.12.2009. Н. Костадиновић. Специјалистички испит из Опште медицине, 18.02.2010.

В. Крстић. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 06.07.2005.

З.Јовановић. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 28.09.2007.

И. Марјановић, Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 12.11.2007.

З. Бјелановић, Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 12.11.2007.

И.Милојевић. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 31.01.2008.

Д.Маџарац. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 31.01.2008.

Г.Павлићевић, Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 01.02.2008.

Д. Стаменковић. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 01.02.2008.

А.Ристановић. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 01.02.2008.

Н.Остојић. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 16.07.2008.

Д. Ранђеловић. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 16.07.2008.

М. Комадина Вуковић. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 16.07.2008.

Љ. Павичевић. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 16.07.2008.М. Милојевић. Докторски испит из Клиничке и експерименталне хирургије, 16.07.2008.
VI ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ


1. Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета:

1. Секретар Катдере за анатомију, патологију и судску медицину од 1992. до 1994.

2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника:
3. Руковођење на факултету и Универзитету:
4. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета:

Ментор за специјалистички стаж из Пластичне и реконструктивне хирургије на Медицинском факултету у Београду oд 2002.године до данас
Члан Председништва секције и српског удружења за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију (СРБПРАС) од 2000.год. до данас
Члан испитне Комисије за полагање специјалистичког испита из Пластичне и реконструктивне хирургије у Војномедицинској академији у Београду од 2006 године до данас.
Организатор првог научног скупа из области пластичне хирургије на Медицинском факултету у Крагујевцу, 2009.
Организатор семинара КМЕ: „Савремени принципи лечења меланома“ 10.11.2012. Факултет медицинских наука у Крагујевцу (Одлука Здравственог савета Србије о акредитацији 153-02-321/2012-01, евиденциони број А-1-623/2012, од 01. 03. 2012. године)
Титула Примаријуса: решење Министарства здравља Републике Србије од 19.06.2014. године.одлуком број 153-07-86/2014-04.


5. Вођење професионалних (струковних) организација:
6. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних уметничких и спортских манифестација (изложбе, фестивали, уметнички конкурси, спортска такмичења, конференције и скупови):
7. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација:

Члан Председништва секције и српског удружења за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију (СРБПРАС) од 2000.год. до данас
Лиценцирани лекар Карате Федерације Србије од 2011. до сада


8. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката:

Рецензент стручних и научних радова у Медицинском часопису Подружнице СЛД Крагујевац и часопису Санамед


9. Пружање консултантских услуга заједници:

Судски вештак за област пластичне хирургије,

Лекар- цензор у Осигуравајућем друштву "Дунав"

Лиценцирани лекар Карате Федерације Србије од 2011. до сада
VII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста)


1.ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Проф. Др Дејан Вуловић је запослен на Факултету медицинских наука у Крагујевцу од 1999. године, најпре као асистент а затим као доцент на предмету Хирургија. Пре тога је био асистент на предмету Анатаомија на истом факултету од 1992. године. У наведеном периоду, Проф. Др Дејан Вуловић је активно укључен у извођење теоријске и практичне наставе на студијама за доктора медицине, на докторским академским и специјалистичким студијама и основним струковним студијама. Према обавезама се односи савесно, предавања су добро припремљена, а у извођењу наставе користи савремена средства као и примере из праксе.
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Током израде магистарког рада и докторске дисертације као и у већини објављених радова др Дејан Вуловић је свој истраживачки рад је прво био усмерио на хируршку анатомију, посебно на њен део који има значај у пластичној и реконструктивној хирургији. Научно-истраживачки рад из области пластичне и реконструктивне хирургије је обухватио све области ове хируршке гране: хирургију расцепа усне и непца, реконструкције носа, очних капака, усана, термичке повреде, хирургију шаке, радикалан третман малигних тумора коже и меких ткива различитих регија, примену комплексних артеријалних и острвастих режњева, микрохирургију, естетке операције. Међу првима у нашој држави је испитао употребу Доплер ултрасонографије у пластичној хирургији у циљу планирања различитих режњева, посебно фасциокутаних и фасцијалних на подлактици и потколеници, а затим и успешно применио методу у клиничкој пракси. У својим радовима је објавио серије реконструктивних хируршких захвата, као што су острвасти подлакатни радијални режањ код дефеката на шаци, острвасти режањ по Накајима- и у реконструкцији доње усне, тоталне реконструкције очних капака, острвасти режањ на а.супратрохлеарис и а.фациалис, острвасти миокутани латисимус дорзи режањ, Бакамјиан-ов режањ, ингвинални режањ, фасцијални и фасциокутани реверзни режњеви на потколеници, микроваскуларни радијални и латисимус режањ и други. Аутор је или коаутор преко 50 стручних публикација од којих се десет налазе на СЦИ листи.

3. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА

Проф. др Дејан Вуловић је био ментор студентских радова, члан комисије за одбрану магистарских радова и докторских дисертација.4.ОЦЕНА АНГАЖОВАЊА У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Као секретар катедре за анатомију, патологију и судску медицину Проф. Др Дејан Вуловић је активно учествовао у изради планова и програма на основним студијама. У оквиру Катедре за хирургију је увео савремене и значајне теме наставе.
У свим наведеним активностима на унапређењу наставе, Проф. Др Дејан Вуловић је испољио добро познавање струке и најновијих сазнања која су нашла своју примену у пракси, као и дар да своја сазнања и искуство пренесе студентима и другим колегама.
VIII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО

На конкурс за једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија пријавио се један кандидат, досадашњи наставник, др Дејан Вуловић, ванредни професор.


Кандидат испуњава одређене услове прописане:

а) Законом о високом образовању, јер поседује одговарајући стручни (доктор медицине), академски (специјалиста пластичне хирургије) и научни (доктор медицинских наука) назив

б) Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу јер има:


 • Позитивно мишљење Комисије за квалитет

 • Руковођење једним курсом континуиране медицинске едукације у оквиру Факултета

в) Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу јер има:


 • 3 рада са SCI листе, категорије М21, М22 или М23 у којима је први или главни аутор (потребно 2)

Кандидат не испуњава одређене услове прописане:

г) Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу јер нема:


 • Кумулативни импакт фактор свих публикација не сме бити мањи од 7, при чему у бар два рада кандидат мора бити први, последњи или кореспондирајући аутор или два рада категорије М22 или М21 у којима је први или последњи или кореспондирајући аутор (кандидат има кумулативни ИФ 2,9)

 • Менторство у најмање две докторске дисертације од којих бар једна мора бити одбрањена (кандидат је ментор једне прихваћене докторске дисертације)

д) Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу јер нема:

 • Минималан број поена (коефицијент научне компетеције) за избор је 5 поена, остварених на основу објављених научних радова или ревија у часописима са SCI листе (кандидат има КНК 1,503)

 • Ментор најмање једне прихваћене и једне одбрањене докторске дисетације (кандидат је ментор једне прихваћене докторске дисертације)

У следећој табели извршена је квантификација најважнијих индивидуалних научноистраживачких резултата кандидата проф. др Дејана Вуловића, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
М23

М51; М52

М34; М64

Укупно бодова

10х3

2х2; 1х1,5

3х0,5; 11х0,2

39,2
на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан:

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање.


IX ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА


Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности и допринос у настави, менторства у изради завршних радова и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата, проф. др Дејана Вуловића.

Комисија закључује да проф. др Дејан Вуловић испуњава услове Закона о високом образовању, али не испуњава све услове Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, који су прописани за избор у звање ванредни професор.

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да се изјасни по овом питању и утврди коначан предлог за избор проф. др Дејана Вуловића у звање ванредни професор за ужу научну област Хирургија

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ


 1. Проф.др Драган Ђоковић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник

_____________________________________________________

 1. Проф.др Маријан Новаковић, редовни професор у пензији за ужу научну област Хирургија Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду, члан

_____________________________________________________

 1. Проф.др Слободан Јанковић, редовни професор за уже научне области Фармакологија и токсикологија и Клиничка фармација Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан

_____________________________________________________
Крагујевац,

16.12.2015. годинеНАПОМЕНА:

Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.

Разврставање и рангирање радова врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и правилника надлежног министарства.

Оцена испуњености услова за избор у звање врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.


Прилог извештају


 1. Кандидат Проф. др Дејан Вуловић је у меродавном изборном периоду од 2011.г до 20.10.2015.г када је расписан овај Конкурс, објавио 7 референци међународног нивоа које су на SCI листи, 2 референце националног нивоа у другим државама, имао 2 саопштења на међународним, и 2 на домаћим научним скуповима, аутор поглавља у уџбенику: Траума- примарно збрињавање трауматизованих болесника. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, учествовао у пројекту Факултета ЈП 05-11, организовао на Факултету семинар КМЕ: „Савремени принципи лечења меланома“ 10.11.2012.г, одређен за Ментора докторске дисертације кандидата Др Бранислава Пишчевића на ФМН у Крагујевцу, добио позитивну оцену Комисије за обезбеђивање квалитета 10.11.2015. године.

 2. Кандидат Дејан Вуловић је у настави на Медицинском факултету у Крагујевцу (садашњем Факултету медицинских наука) континуирано 30 година, тј. од 1986. године, са прекидом од 4 године, када је био у Београду на специјализацији из Пластичне и реконструтивне хирургије.

 3. Прошао је комплетан развојни наствно-научни поступак, који може да буде пример за будуће и садашње сараднике у настави, нарочито у хируршким клиничким предметима: студент демонстратор- 4 године на предмету Анатомија: 4 године, волонтер- на предмету Анатомија за време лекарског стажа: 1 година, асистент-приправник- на предмету Анатомија: 4 године, асистент– на предмету Хирургија: 4 године, доцент- на предмету Хирургија: 5 година, ванредни професор- на предмету Хирургија: 5 година. При томе је у року и са одличном оценом завршавао све студије и стручна усавршавања: студије медицине- магистарске студије- специјализација из Пластичне и реконструтивне хирургије- докторат. Такође је увек у року био биран у виша наставна звања.

 4. Кандидат Дејан Вуловић је једини Наставник на Факултету медицинских наука у Крагујевцу из области Пластичне и реконструктивне хирургије на предмету Хирургија за студенте медицине, сотоматологије, и основних струковних студија. Такође, он је једини Наставник на Факултету из области Пластичне и реконструктивне хирургије за студенте медицине на предметима: Ресуститација, Ургентна стања у медицини и Вештина комуникације са пацијентом.

 5. Увидом у стручне радове Дејана Вуловића види са да је први аутор у највећем броју радова и да је највећи број радова искључиво из његове струке-специјализације: пластичне и реконструктивне хирургије, на основу чега се врло лако закључује висок степен његовог реалног учешћа у изради тих радова, односно ауторству.

 6. Кандидат Дејан Вуловић је у меродавном изборном периоду и додатно допринео угледу Факултета, тиме што је добио титулу Примаријуса, реизабран за члана Председништва Српског удружења за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију (СРБПРАС), изабран за лиценцираног лекара Карате федерације Србије (КФС).

 7. Овај Конкурс се односи на први реизбор кандидата за ванредног професора

 8. Од ступања на снагу правилника Универзитета у јануару 2015.г, до дана расписивања конкурса 20.10.2015.г, прошао је кратак временски период да би кандидат могао да допуни све потребне нове услове, који се разликују од услова који су били важећи у моменту када је засновао радни однос као ванредни професор.
Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə