Kurs dır. S kurs • • QiymYüklə 169.53 Kb.
Pdf просмотр
tarix22.05.2017
ölçüsü169.53 Kb.

Kate

danı

Kurs

Kurs

dır. S


KursQiymGRBS

günd


şәklin

Qeyd

Qeyd

Müşt


digәr

İmta


keçir

Xaric

GRBS


әylәn

Qeyd


  

 

erinq Sәnayışıqlar apar

s bitdikdә iş

 Müştәrilә

 İngilis dil

 Katerinq 

sa yazılmaq

Sәviyyәni müsun keçirilm

 Kursun ü

 Qruplar q

mәt:  

 340 AZN 

 380 AZN 

S

® Tәdris Mә

dәn sonra ke

ndә geri qayt

diyyat:  

 ONLAYN

  

Faks vә y

437-10-5

 Yerlәr mә

diyyatın tәx

tәri hazırlıq k

r hazırlıq 

hanlar üzrә m

rilmәlidir, әks

cdәn olan m

S

® aşağıdakı 

ncәvi proqram

diyyat Forma

yesi üçün 

rmaq istәyә

ştirakçılar: 

әrlә effektiv ü

lini istifadә e

sәnayesilә bq üçün tә

üәyyәn etmәkmә müddәti

ümumi müdd

qeydiyyat bit

(ӘDV xaric)

(ӘDV xaric)

әrkәzinin "Tr

eçirilәn treni

tarılır. 

rejimindә qe

ya E-mail: h

51/ 61 vә ya 

әhduddur, qaxirәsalınma

kursunda iştir

kursuna 

menecerinә 

s halda kurs 

müştәrilәr ü

әlavә xidmә

mlar (

daha ә


sı (PDF)

 

İngilis dilәnlәr üçün n

 

ünsiyyәt qurmedәrәk öz vәz

bağlı İngilis telәblәr:  Kur

k üçün namizi vә vaxtı: 

әti 32 saat / 

tdikdә formal

 -  saat 18:0

 -  saat 18:0

reninqlәrin/S

inqin/semina

eydiyyat (dah

hazırkı elana 

mail@grbs.c

abaqcadan q

a/lәğv edilm

rak etmәmәk

keçirmәk 

şifahi yaxud

haqqının 30%

üçün: 

әtlәri tәqdim

әtraflı

). 


i Proqramı

nәzәrdә tut

mağı  


zifә öhdәlilәr

erminalogiya

rsda iştirak 

zәdlәr kursda

16 dәrs. 

laşır. Dәrslәr

00-dәk. 

00-dәn sonra

Seminarların 

arın keyfiyyәt

ha sürәtli vә

 әlavә olunm

com  

elektron


qeydiyyat olm

mә prosedu

k üçün qeydi

arzusunda 

d yazılı  şәkild

%-ni tәşkil ed

m edir: müştı müştәrilә

tulub.  

ini lazımınca 

asını mәnimsә

etmәk üçün

an öncә Diaq

r hәftәdә 2 d

Tәşkili vә  Kti ilә  mәmnu

rahat servis)

muş qeydiyya

n poçt ünvan

mağınızı tövsi

uru: 

iyyatını lәğv 

olduqda, 

dә bildirmәlid

dәn mәblәğ 

tәrinin qarşılәrlә ünsiyy

yerinә yetirm

әmәyi bacara

n  tәlәb olun

qnostik Testd

dәfә iş günlәr

Keçirilmәsi"  s

un olmazsa, 

).  

at formasını nına göndәrin

iyә edirik. 

etmәk, keçir

o, bu 


dir. Bildiriş  ә

hәcmindә cә

lanması  vә  m

yәt qurmaq

mәyi vә 


acaqlar.  

nan  İngilis 

dәn keçmәlid

ri әrzindә keç

standartlarına

onun tәrәfi

doldurub qe

n. 


rilmә tarixini 

barәdә 


әn azı 5  (be

әrimә ödәnilm

müşayiәti, o

q  vә  İngilis

dili sәviyyәs

dirlәr. 

çirilәcәk. 

a  әsasәn, Hö

indәn ödәnilm

eyd olunan n

dәyişdirmәk

GRBS

® 

şiş) iş  günü  q

mәlidir.   

teldә yerlәşd

s dilli insa

si – Interm

örmәtli Müştә

miş  mәblәği 

ömrәlәrә  (9

k vә ya qeyd

irkәtinin Bey

qabaqcadan 

dirilmә  vә  m

anlarla 

mediate-


әri 1-ci 

100% 


994 12) 

iyyatını 

ynәlxalq 

hәyata 


mәdәni-Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə