Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar


) Fotokimyəvi parçalanmanın son məhsullarına nə aiddir?Yüklə 0,68 Mb.
səhifə5/7
tarix25.11.2016
ölçüsü0,68 Mb.
#73
1   2   3   4   5   6   7

296) Fotokimyəvi parçalanmanın son məhsullarına nə aiddir?
A) Kükürd oksidləri

B) Qurğuşun birləşmələri

C) Karbon oksidi, karbon 2 oksid və üzvi birləşmələr

D) Azot oksidləri

E) Kanserogen maddələr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
297) Mazut yanacağının yanması nəticəsində əmələ gələn maddələr hansılardır?
A) Kanserogen maddələr- benz(a)piren, karbon oksidi

B) Toz hissəcikləri, qurğuşun birləşmələri

C) Qurğuşun birləşmələri, kanserogen maddələr

D) Karbohidrogenlər, karbon oksidi, vanadium 5 oksid

E) Fotooksidontlar, toz hissəcikləri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
298) Təbii qazın yanması nəticəsində əmələ gələn maddələr hansıdır?
A) Aerozollar, karbohidrogenlər

B) Kükürd oksidləri, aerozollar

C) Fotooksidantlar, karbon oksidləri

D) Azot oksidləri və karbohidrogenlər

E) Karbon oksidləri, aerozollar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973г.
299) Neft emalı müəssisələrindən havaya daxil olan atmosfer çirkləndiricilərinə hansılar aiddir?
A) Sulfat və sulfit birləşmələri

B) Karbon qazı, sulfat birləşmələri

C) Azot oksidləri, sulfit birləşmələri

D) Hidrogen sulfit, karbohidrogenlər, kükürd qazı, karbon oksidi

E) Kanserogen maddələr, oksidantlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
300) “Neft məhsulu” anlayışına aşağıda sadalananlardan hansılar aiddir?
A) Halogenlər

B) Yağlar

C) Heç biri

D) Toz və hislər

E) Toz və aerozollar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
301) Sənaye müəssisələrinin sinflərinin təsnifatında sanitar-mühafizə zolağının radiusu nəyə əsasən təyin olunur?
A) Ərazinin mikroiqlim şəraitinə əsasən

B) Temperatur intensivliyinin tezliyinə əsasən

C) Sənaye müəssisələrinin işçilərinin sayına görə

D) Sənaye müəssisələrinin gücü, texnoloji proseslərin xüsusiyyəti, tullantı maddələrinin miqdarı və keyfiyyətinə əsasən

E) Sənaye müəssisələrinin iş rejiminə əsasən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
302) Sənaye müəssisələrinin qaz halında tullantılarının tutulması üçün hansı üsuldan istifadə olunur?
A) Filtrasiya üsulu

B) Skrubber, köpükləndirmə aparatları, barbaterlər, absorbsiya və adsorbsiya prosesləri

C) Distilyasiya üsulu

D) Elektrofiltrasiya və ion mübadiləsi üsulu

E) Həlletmə üsulu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
303) İş yerlərin havasında olan aerozolların miqdarına nəzarət məqsədilə onların hansı konsentrasiyası yoxlanılır?
A) Orta sutkalıq

B) Maksimal birdəfəlik

C) Yol verilən konsentrasiya həddi

D) Orta növbəlik

E) Minimal birdəfəlik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973 г.
304) Verilmiş kimyəvi maddələrdən hansı üzvi həlledici sayılmır?
A) Benzol

B) Toluol

C) Civə

D) AsetonE) Dixloretan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973г.
305) Yeni texnologiyanın kanserogen təhlükəsini proqnozlaşdırmaq üçün hansı üsullardan istifadə olunur?
A) Statistik

B) Toksikoloji

C) Epidemioloji

D) Fizoloji

E) Kliniki
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
306) Temperaturun ölçü vahidi hansıdır?
A) Dərəcə selsi

B) Farada

C) Desibel

D) Metr/san

E) Luks
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
307) Dalğıcların hava balonunda dəm qazının yol verilən konsentrasiya həddi nə qədər olmalıdır?
A) 0,028 mq/m3 -ə qədər

B) 0,02 mq/m3 -ə qədər

C) 0,032 mq/m3 -ə qədər

D) 0,025 mq/m3 -ə qədər

E) 0,030 mq/m3 -ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Единые правила безопасноститруда на водолазных работах» Москва Мортехинформреклама 1992.
308) Sənaye müəssisələrində qaynaq işləri zamanı hansı komponentə görə hava nümünəsi götürülür?
A) Alminium, azot 4 oksid

B) Heç biri

C) Dəmir və manqan

D) Ümumi karbohidrogenlər

E) Civə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Методические указания. Москва 1981
309) Toz anlayışına hansılar aiddir?
A) Halogenlər

B) Oksidlər

C) Aerozollar

D) Turşular

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973г.
310) Sənaye müəssisələri havası üçün sulfat anhidridinin yol verilən konsentrasiya həddi hansıdır?
A) 12 mq/m3

B) 95 mq/m3

C) 98 mq/m3

D) 9 mq/m3

E) 1 mq/m3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
311) Az fibrogen aktivliyə malik tozları göstərin
A) Tərkibində sərbəst xrom olanlar

B) Tərkibində sərbəst silisium dioksid olanlar\

C) Tərkibində silisium dioksid olmayanlar

D) Tərkibində sərbəst kobalt olanlar

E) Tərkibində sərbəst kobalt olmayanlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
312) İş yerləri havasında buxar və qazların müayinəsində hansı mikroiqlim göstəricisi mütləq nəzərə alınır?
A) Nəmlik dərəcəsi

B) Ventilyasiya effektivliyi

C) Havanın temperaturu

D) Heç biri

E) Hava cərəyanı hərəkəti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973г.
313) Verilmiş maddələrdən hansı karbohidrogenlərin aromatik sırasına daxildir?
A) Qurğuşun

B) Dəm qazı

C) Civə

D) Arsen


E) Benzol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973г.
314) Verilmiş kimyəvi birləşmələrdən hansı real kanserogen və 1-ci sinif təhlükəli maddə sayılır?
A) Xrom

B) Asbest

C) 3,4-benz(a)piren

D) Dəm qazı

E) Aseton
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973г.
315) Verilmiş kimyəvi birləşmələrdən hansının əsas təsir əlaməti hipoksiyadır?
A) Civə

B) Dəm qazı

C) Benzol

D) Pestesidlər

E) 3,4- benz(a)piren
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: М.С. Буховская. С.Л.Гинзбург «Метод определения вредниых веществ в воздухе» Медицина. 1966
316) İstehsalatda yüksək temperatur şəraiti kimyəvi maddələrin orqanizmə daxil olmasına necə təsir edir?
A) Dəri ortüyü ilə azalır

B) Mədə-bağırsaq traktı ilə azalır

C) Mədə-bağırsaq traktı ilə artır

D) Tənəffüs yollari ilə azalır

E) Tənəffüs yollari ilə artır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
317) İş yerlərinin mikroiqlim anlayışına nə aid deyil?
A) Temperatur

B) Hava cərəyanının sürəti

C) Ventilyasiya

D) Vibrasiya

E) Rütubət
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская «Руководство к Лабораторным занятиям по общей гигиене» Москва: 1980г.
318) Verilmiş kimyəvi maddələrdən hansı üzvi həlledicilərə aiddir?
A) Dəm qazı

B) Pestisidlər

C) Civə

D) DixloretanE) Qurğuşun
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: E.A.Пергуд. М.С.Буховская. Е.Б. Гернет. «Химический анализ воздуха промыщленных предприятий» Ленинград 1973г.
319) İş yerləri havasında civənin yol verilən konsentrasiya həddi neçədir?
A) 0,01 mq/m3-ə qədər

B) 0,03 mq/m3-ə qədər

C) 0,02 mq/m3-ə qədər

D) 0,05 mq/m3-ə qədər

E) 0,04 mq/m3-ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г.
320) Minimal təbii işıqlanma əmsalı normaları neçə kateqoriya iş yerləri üçün müəyyənləşdirilir ?
A) 4

B) 3


C) 5

D) 6


E) 2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Руководство к лабoраторным зaнятиям по общей гигиене»Москва 1980
321) İş yerinin havasında hidrogen- xloridin yol verilən konstrentrasiya həddi nə qədərdir?
A) 6,5 mq/m3

B) 5 mq/m3

C) 8 mq/m3

D) 5,8 mq/m3

E) 12 mq/m3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г
322) Sənaye müəssisələrində qaynaq tozunun tərkibində olan dəmir və manqanın yol verilən konsentrasiya həddi hansılardır?
A) Dəmir 2mq/m3, manqan 0,1 mq/m3 -ə qədər

B) Dəmir 2,8mq/m3, manqan 0,15 mq/m3 -ə qədər

C) Dəmir 3mq/m3, manqan 0,20 mq/m3 -ə qədər

D) Dəmir 4 mq/m3, manqan 0,3 mq/m3 -ə qədər

E) Dəmir 4,5 mq/m3, manqan 0,18 mq/m3 -ə qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г
323) Nitrat turşusu buxarlarının sənaye müəssisələri havasında yol verilən konsentrasiya həddi hansıdır?
A) 1,0 mq/m3 –a qədər

B) 2 mq/m3 –a qədər

C) 1,5 mq/m3 –a qədər

D) 3,2 mq/m3 –a qədər

E) 2,8 mq/m3 –a qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСТ 12.1.005-88. Сентябр 1999г

Bölmə 4.Toksikoloji laboratoriya üzrə suallar

324) Boyalar tətbiq edilən iş yerləri havasında təyin edilən zəhərli maddələrin miqdarı hansı ölçü vahidi ilə hesablanır?
A) ml

B) Heç biri

C) l

D) mq/m3


E) mq/l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров,В.Ф.Кириллов,Н.Н Трахтман «Общая и коммунальная гигиена»М.,1978 Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
325) Kütləsi 100 qr olan kosmetik vasitənin sabit çəkisi 9,6 qram olduqda qalıq nə qədərdir?
A) 4,40

B) 7,0


C) 1,6

D) 2,8


E) 3,10
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
326) Kütlə payı hansı ölçü vahidi ilə hesablanır?
A) ml

B) l


C) mq/m3

D) mq


E) %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
327) Oyuncaqların rənglənməsində istifadə edilən rənglərə qatılan toksik xassəli metal hansıdır?
A) Cu

B) Al


C) Ba

D) Mn


E) Cd
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Polimer və başqa sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələrinə dair təlimat. Moskva-1972
328) Məişətdə istifadə olunan polietilen torbaların tərkibində hansı toksiki maddələrin müayinəsi aparılır?
A) Hamısı

B) Asetaldehid, formaldehid

C) Formaldehid

D) Heç biri

E) Stirol, DBF
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
329) Məişətdə istifadə olunan mebellərdə hansı müayinə aparılmır?
A) Bromlaşmaya görə

B) Fenola görə

C) Metanola görə

D) Ammonyaka görə

E) Formaldehidə görə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
330) Konserv qablarında insan orqanizminə zərərli təsir göstərən metallar hansılardır?
A) Cu, Cd

B) Mg, Mn

C) Heç biri

D) Zn, Pb

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
331) Uşaq oyuncaqlarında qoxunun intensivliyi hansı ölçü vahidi ilə ölçülür?
A) mq

B) ml


C) bal

D) mq/l


E) %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
332) Uşaq geyimlərinin gigiyenik normalara uyğun olması üçün parçanın hiqroskopikliyinin səviyyəsi nə qədərdir?
A) 15

B) 14


C) Hamısı

D) Heç biri

E) 20
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat.Moskva-1972
333) Boyalarda zəhərli maddələrin müayinəsi üçün nümunə götürülməsində istifadə edilən cihaz hansıdır?
A) Aspirator

B) Heç biri

C) Kolorimetr

D) Nasos


E) PH- metr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
334) Uşaq bezlərinin tərkibində hansı toksiki maddələr müayinə edilir?
A) Fenol, metil spirti

B) Hamısı

C) Metanol, stirol

D) Formaldehid, stirol

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat.Moskva-1972
335) Polietilendən qida məhsulları üçün hazırlanmış məişət qablarında təyin olunan ən toksiki maddə hansıdır?
A) Vinilasetat

B) Hamısı

C) Heç biri

D) Formaldehid

E) Stirol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
336) Qida məhsulları üçün polistiroldan hazırlanmış məişət qablarında təyin olunan ən toksiki maddə hansıdır?
A) Stirol

B) Hamısı

C) Formaldehid

D) Heç biri

E) Vinilasetat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
337) Dırnaq boyalarında hansı toksiki elementin müayinəsi aparılır?
A) Al

B) Hg


C) Cu

D) Hamısı

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
338) Diş pastasında hansı duzun normadan artıq olması diş ətinə mənfi təsir göstərir?
A) CaSO4

B) Ca, Mg karbonatları

C) Hamısı

D) NaCl


E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
339) Əl-üz sabununda hansı birləşmə olmamalıdır?
A) NaOH

B) NaCl


C) Hamısı

D) Na2CO3

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
340) Üz və dəri üçün kremlərdə hansı maddə mütləq olmalıdır?
A) Soda

B) Hamısı

C) Heç biri

D) Qliserin

E) Spirt
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəricisi. San. PİN 1.2.681-97
341) Yuyucu vasitələrdə əsas göstərici hansıdır?
A) Xloramin

B) Heç biri

C) Hamısı

D) Paltar sodası

E) Səthi aktiv maddələr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
342) Uşaq oyuncaqlarında bu müayinələrdən hansı aparılmır?
A) Oksidləşdirici maddələr

B) Dibutilftalat

C) Formaldehid

D) Bromlaşdırıcı maddələr

E) Stirol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
343) Hansı maddə saç boyasında normadan artıq olarsa, saçın tökülməsi baş verər?
A) Hamısı

B) Karbonatlar

C) Qliserin

D) Heç biri

E) Ammonyak
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
344) Verilmış maddələrdən hansının əl-üz sabununda normadan az olması dəri aşınmasına səbəb ola bilər?
A) Hamısı

B) Xlorid turşusu

C) Azot turşuları

D) Heç biri

E) Yağ turşuları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
345) Hansı məhlul dəqiq məhlul sayılır?
A) Doymuş məhlul

B) 20 % KOH

C) 10 % KOH

D) Fiksanal KOH

E) 40 % KOH
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
346) Hansı növ pestisidlər xarici mühit amillərinin təsiri nəticəsində yüksək davamlılıq göstərərək, kənd təsərrüfatı bitkilərinə intensiv surətdə keçir və onlarda uzun müddət qalır?
A) Heç biri

B) Fosfor üzvlü pestisidlər

C) Xlor üzvlü pestisidlər

D) Herbisidlər

E) Civə üzvlü pestisidlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yeyinti məhsullarında, yemdə, ətraf mühitdə pestisidlərin mikromiqdarının təyini haqqında göstərişlər II-XVII hissə. Moskva.
347) Açıq sahədə bitən hansı bitki məhsulunda nitratın miqdarı digər məhsullara nisbətən daha yüksək olur?
A) Göyərti

B) Pomidor

C) Çuğundur

D) Baş soğan

E) Kök
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yeyinti məhsullarında, yemdə, ətraf mühitdə pestisidlərin mikromiqdarının təyini haqqında göstərişlər II-XVII hissə. Moskva.
348) Kolbasa məmulatlarının qablaşdırıldığı sintetik örtüklərdə hansı göstəricilərə görə müayinələr aparılır?
A) Kadmium, xrom

B) Hamısı

C) Formaldehid, metanol

D) Heç biri

E) Dibutilftalat, stirol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
349) Bitki məhsullarında nitratlarının təyini zamanı hansı maddənin 1%-li məhlulundan istifadə olunur?
A) Heç biri

B) Alyumokalium zəyi

C) Natrium nitrat

D) Ammonium nitrat

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Bitki məhsullarında nitratların təyini. Metodik göstərişlər N5048-89 04.07.1989.
350) Verilmiş maddələrin hansı “civə üzvi” birləşmələrə aiddir?
A) Qranozan

B) Heksaxloran

C) Xlorofos

D) DDT


E) Metafos
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
351) Hansı üzvü birləşmələr suda həll olmur, lakin yağlarda və lipidlərdə yaxşı həll olur?
A) Xlor üzvü birləşmələr

B) Heç biri

C) Civə üzvü birləşmələr

D) Hamısı

E) Fosfor üzvü birləşmələr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
352) Rəngli plastmas uşaq oyuncaqlarında hansı toksiki maddənin müayinəsi aparılır?
A) Kadmium

B) Heç biri

C) Mis

D) AlüminiumE) Hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
353) Oyuncaqlarda və qida ilə təmasda olan sintetik materiallarda dadın ölçü vahidi hansıdır?
A) kq

B) mq


C) sm

D) qr


E) bal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Qida məhsulları ilə təmasda olan polimer və digər sintetik materiallardan hazırlanmış məhsulların sanitar-kimyəvi müayinələri haqqında təlimat. Moskva-1972
354) Kosmetik vasitələrdə istifadə olunan ağır metallar hansılardır?
A) Mis, dəmir, sink

B) Sink, alüminium, manqan

C) Arsen, civə, qurğuşun

D) Heç biri

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
355) Pestisidlər ən çox insanın hansı orqanlarında toplanır?
A) Ağciyərdə

B) Ürəkdə

C) Heç birində

D) Mədədə

E) Qaraciyərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
356) Pestisidlərin insan orqanizmində çox toplanması hansı xəstəliyə səbəb ola bilər?
A) Heç biri

B) Bruselyoz

C) Şəkər xəstəliyi

D) Onkoloji xəstəliklər

E) Malyariya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
357) Sulfat turşusunu adi üsulla təyin etmək üçün onda isladılmış kağız parçası necə olur?
A) Göyərir

B) Saralır

C) Qaralır

D) Alovlanır

E) Qızarır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
358) Ağardıcı kremlərdə əsas hansı toksiki kimyəvi element müayinə olunur?
A) Kükürd

B) Civə


C) Maqnezium

D) Sink


E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
359) Brommetilin təyini hansı məhsulda aparılır?
A) Heç birində

B) Dənli bitkilərdə

C) Süddə

D) Ətdə


E) Meyvədə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yeyinti məhsullarında, yemdə, ətraf mühitdə pestisidlərin mikromiqdarının təyini haqqında göstərişlər II-XVII hissə. Moskva.
360) Nitratın təyinində hansı cihazdan istifadə olunur?
A) Heç biri

B) Ariometr

C) Aspirator

D) Kolorimetr

E) Nitratomer
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Bitki məhsullarında nitratların təyini. Metodik göstərişlər N5048-89 04.07.1989.
361) Diş pastasında əsas nəyi müayinə edirlər?
A) Turşuluq

B) Nəmlik

C) Xloridlər

D) Heç biri

E) Kalsium, maqnezium duzları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
362) Keçmiş SSRİ-də və indi Azərbaycanda istifadəsi qadağan olunmuş pestisid hansıdır?
A) Xlorofos

B) DDT


C) Heç biri

D) Heksaxloran

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
363) Hansı pestisid dəri üzərinə düşdükdə çox təhlükəlidir?
A) Fosfamid

B) Hamısı

C) Xlorofos

D) Heç biri

E) Ftalofos
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
364) Bu fosfor üzvü birləşmənin işlədilməsi əksər ölkələrdə,o cümlədən Azərbaycanda qadağandır?
A) Merkaptofos

B) Hamısı

C) Heç biri

D) Karbofos

E) Xlorofos
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Pestisidlər haqqında məlumat. Kiyev 1977.
365) Bu üsulların ən dəqiqi hansıdır?
A) Nazik xromatoqrafiya

B) İonometrik

C) Kolorimetrik

D) Titrometrik

E) Xromotoqrafiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy
366) Kosmetik vasitə olan dodaq boyasında, kosmetik qələmlərdə hansı qələvinin gigiyenik normativi var?
A) Heç biri

B) Kalium

C) Litium

D) Kalsium

E) Natrium
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
367) Üzün, bədənin dərisinə qulluq etmək üçün kremlərdə, emulsiyalarda, südlərdə hansı qələvinin kütlə payı təyin edilir?
A) Ca(OH)2

B) NaOH


C) KOH

D) LiOH


E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Parfumer, kosmetik məhsulların fiziki-kimyəvi göstəriciləri. San. Q və N 1.2.681-97
368) Məktəblilər üçün dəftər-kitablarda digər gigiyenik müayinələrlə yanaşı daha hansı müayinə aparılır?
A) Bulanıqlıq

B) Təmizlik

C) Hamısı

D) Zibillilik

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Bükmə kağız. ГОСT R 52354-2005
369) Qələvi içmiş adama qələvini neytrallaşdırmaq üçün nə içmək lazımdır?
A) 1-2% limon və ya sirkə turşusu

B) Soda


C) Sulfat turşusu

D) Xlorid turşusu

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Laborator işlərin texnikası. F.Raçinskiy


Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin