Magistratura mərkəzinin 2014/2015-ci tədris ilində magistraturayaYüklə 408.54 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/4
tarix10.06.2017
ölçüsü408.54 Kb.
  1   2   3   4

 

 

Magistratura mərkəzinin 2014/2015-ci tədris ilində magistraturaya  qəbul olmuş əyani şöbə magistrantların dissertasiya mövzularının 

 

S YAHISI 

  

MAG STRLƏR N S.A.A. 

MÖVZULARIN ADLARI 

ELM  RƏHBƏRLƏ

 

 

xtisas: 060404“ qtisadiyyat” 

xtisaslaşma: “Təhsil, elm və sosial – mədəni sahənin iqtisadiyyatı” Qrup 30 

1. 


bişli Səlbinaz Alıqulu 

Azərbaycan Respublikasında pullu xidmətlərin təşkili problemləri 

Dos. Qurbanova F.Ə. 

2. 


smayıllı Şəhanə  lham 

Müasir şəraitdə əhalinin sosial müdafiəsi problemləri 

Dos.Namazəliyev Ə.H. 

3. 


Quluzadə Arzu Ehtibar 

Səhiyyə sisteminin sosial-iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi 

Dos.Quluzadə M.M. 

4. 


Baratlı Samir Rəyasət 

Sosial müdafiənin maliyyələşməsi problemləri 

Prof.Əlirzayev Ə.Q. 

5. 


Ə

sgərli Abbas Yəhya 

Mədəni sferanın təşkili və idarə edilməsi 

Dos.Yusifova X.H. 

 

xtisas: 060404“ qtisadiyyat” 

xtisaslaşma: “ qtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” Qrup 40 

1.

 Abbaszadə Ləyyaxanım Surxay 

Azərbaycan Respublikasında sosial iqtisadi tərəqqinin mühüm şərti kimi iqtisadi 

artımın hüquqi təminatı məsələləri 

dos. S.Z.  sayev 

2.

 

Ağayev Elvin Cəmilağa qtisadiyyatın  tənzimlənməsi  sistemində  hüquqi  tənzimləmə  aləti  kimi  dövlət 

proqramlarının əhəmiyyəti 

h.e.d. O.F. Əfəndiyev 

3.

 Alıyev Pərviz Musa 

Azərbaycan  Respublikasının  iqtisadi  təhlükəsizlik  sisteminin  formalaşmasında 

iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi və onun hüquqi təminatı məsələləri 

dos. S.Z.  sayev 

4.

 

Əliyeva Nərmin Muxtar 

Azərbaycan  Respubllikasında  inhisarçılığa  qarşı  mübarizənin  və  rəqabət 

mühütünün təkmilləşdirilməsinin normativ-hüquqi təminatı məsələləri 

i.ü.f.d. V.M.Quliyev  

5.

 

Mirzəyeva Nuranə Azər Azərbaycan  Respublikasında  iqtisadiyyatın  hüquqi  tənzimlənməsi  sistemi  və 

normativ-hüquqi aktların formalaşdırılması mexanizmi  

dos. S.Z.  sayev 

6.

 Quliyeva Nərminə Elşən 

nteqrasiya  proseslərinin  sürətlənməsi  şəraitində  beynəlxalq  iqtisadi 

münasibətlər sistemində hüquq 

prof. F.P. Rəhmanov  

7.

 

Sadıqlı Dadaş Qardaşxan Azərbaycan Respubllikasında əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi və 

onun təkmilləşdirilməsi məsələləri  

i.ü.f.d. V.M.Quliyev

 

8. 

Yüzbaşiyeva Ayşən Təmraz 

Azərbaycan  Respublikasında  xarici  iqtisadi  fəaliyyətin  əsas  istiqamətləri  və 

tənzimlənməsinin hüquqi təminatı  

h.e.d. O.F. Əfəndiyev 

9.

 Qarayev Cəfər Vəli 

Azərbaycan Respublikasında sığorta münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin  dos. Ə.A. Hacılı  

 

2təkmilləşdirilməsi məsələlri 

10.


 

Məmmədov Elçin Məhərrəm 

Azərbaycan 

Respublikasının 

geoiqtisadi 

inkişaf 


strategiyasının 

formalaşdırılmasının hüquqi təminatı məsələləri                                                                                                     

h.e.n. S.Z. Səbzəliyeva

 

11. 

Talıbov Nicat Allahverdi 

Müasir dövrdə elektron ticarətin formalaşdırılmasının və onun təhlükəsiz-

liyinin hüquqi təminatı məsələləri 

prof. F.P. Rəhmanov 

12.


 

Rəsulzadə Emin Nizami 

nformasiya texnologiyalarının iqtisadi fəaliyyətə tətbiqi və bu sahəsində 

törədilən cinayətlərə qarşı mübarizənin hüquqi təminatı  

dos. S.Z.  sayev 

 

xtisas:060404 “ qtisadiyyat” xtisaslaşma: “ qtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” Qrup 41 

1.

   Bayramova Tahirə Yaşar 

Нормативно

-правовое  обеспечение  миграции  трудовых  ресурсов  в 

мировой


 экономике 

dos. B.N. Məmmədov

 

2.

   Əhməd-zadə Fərhad   smayıl 

Совершенствование

  правового  регулирования  социальной  зашиты  в 

Азербайджанской

 Республике 

prof. F.P. Rəhmanov  

3.

 

  Əlizadə Lalə Natiq Современные

  тенденции  развития  и  правового  регулирования  мирового 

рынка

 нефти 


h.e.d. O.F. Əfəndiyev 

4.

   Məmmədov Elnur Fikrət 

Международный

 опыт правового регулирования сферы здравоохранения 

h.ü.f.d., F.E.Hətəmzadə 

5.

 

  Panəliyeva Leyla Elyas Международный

 опыт правового обеспечения повышения эффективности 

системы

 социальной зашиты населения  dos. B.N. Məmmədov 

6.

   Abdurahmanlı Məmməd 

Ə

hməd Экономико

-правовые механизмы обеспечение национальной безопасности 

в

 современных условиях   h.ü.f.d., F.E.Hətəmzadə 

7.

   Məmmədzadə Emin Rasim 

Правовые


 

основы


 

деятельности

 

международных 

экономических

 

организации в системе международных экономических отношений 

h.e.d. O.F. Əfəndiyev 

8.

 

 Məmmədov Raul  smayıl

 

Правовые  аспекты  управления  инвестиционными  процессами  в  регионах 

Азербайджанской

 Республики  

dos. Ə.A. Hacılı 

 

xtisas: 060404“ qtisadiyyat” 

xtisaslaşma: “Makroiqtisadi siyasət” qrup 64

 

1.

   Cəfərli Məhəmməd Yasin 

Ятраф мцщитин мцщафизяси иля баьлы дювлятин макроигтисади сийасятинин 

тякминляшдирилмясинин ясас истигамятляри 

Проф. Щ.Б.Аллащвердийев 

2.

 

  Məmmədov Mikayıl Yusif Дювлятин макроигтисади сийасятинин реаллашдырылмасы механизмляри вя онун 

тякминляшдирилмясинин приоритетляри 

Проф.Я.М.Ящмядов 

3.

   Vəliməmmədov Məcidxan 

Ş

ahin Дювлятин инвестисийа сийасятинин реаллашдырылмасы механизми вя онун 

тякмилляшдирилмясинин ясас истигамятляри 

Дос. М.С.Мяммядов 

4.

   Yaqubova Türkay Qaraxan 

Глобал малиййя бющраны шяраитиндя фискал сийасятин тякминляшдирилмясинин 

Дос. Гафаров К.С. 


 

 

3ясас истигамятляри  

5.

   Əlizadə Azad Yelmar 

Глобаллашма шяраитиндя дювлятин структур сийасяти вя онун 

тякминляшдирилмясинин  макроигтисади аспектляри 

Дос. М.Я.Ялийев 

 

 

xtisas: 060404“ qtisadiyyat” xtisaslaşma: “ qtisadiyyatın  tənzimlənməsi” Qrup 76 

1.

   Ələsgərova Könül Camal 

Азярбайжанда мяшьуллуьун дювлят тянзимлянмяси 

Проф. Э.А.Язизова 

2.

   Hacızadə Azər  mran 

Ясаслы тикинтидя инвестисийа гойулушларынын тянзимлянмяси вя онун 

тякмиlляшдирилмясинин приоритетляри 

Проф.Щ.Б.Аллащвердийев 

3.

 

  Həsənov Elvin Mehman Венчур фондларıнын фяалиййятинин харижи тяжрцбяси вя онлардан Азярбайжанда 

истифадя имканлары 

Дос. Щцсейнов А.К. 

4.

   brahimova Lamiyə  qbal 

Мцасир дюврдя дювлятин фискал тянзимлянмясинин тякминляшдирилмясинин ясас 

истигамятляри  

Дос.М.С.Мяммядов 

5.

 

  Mirzəyeva Sevil Şərbət Азярбайжанда реэионал инкишафын тянзимлянмясинин характерик жящятляри вя 

онун тякмилляшдирилмясинин приоритетляри 

Дос. И.М.Мащмудова 

6.

   Orucova   lahə  Süleyman 

Мцасир дюврдя милли игтисадиййатын инкишафынын дювлят тянзимлянмясинин 

тякмилляшдирилмясинин приоритетляри 

Дос. К.С.Гафаров 

7.

 

  Qasımzadə Cəmilə Telman Мцасир дюврдя Азярбайжанда дювлятин инновасийа сийасятинин 

тякмилляшдирилмясинин приоритетляри 

Дос. А.Щцсейнов 

8.

   Rüstəmli Tərlan  brahim 

Мцасир дюврдя инновасийалы инкишаф моделиня кечидин дювлят механизми 

Дос. А.К.Ямирасланов 

9.

   Sadıqov Elşən Natiq 

Глобаллашма шяраитиндя игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясинин дювлят 

механизми 

Дос. М.М.Мцрсялов 

10.

   Süleymanlı Azər Məzahir Мцасир дюврдя Азярбайжанда сащибкарлыьын инкишафынын реэионал 

проблемляри вя онун тянзимлянмясинин хцсусиййятляри 

Дос. И.М.Мащмудова  

11.


  

brahimov Amil Nəriman 

Мцасир дюврдя  ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясинин дювлят 

механизми  

Дос.М.Я.Ялийев 

12.


   Səfərli Ayxan Mahir 

Глобал малиййя бющраны шяраитиндя рягабят габилиййятлилийинин тямин 

едилмясинин дювлят механизми 

Дос. З.А.Баьыров 

13.

   Əzizov Qüdrət Füzuli Мцасир дюврдя дювлятин антиинщисар тянзимлянмяси вя онун 

тякмилляшдирилмясинин приоритетляри 

Проф.М.А.Ящмядов 

14.


   Kərimli Vəli Rasim 

Глобал малиййя бющраны  шяраитиндя милли игтисадиййатын дювлят 

тянзимлянмясинин тякмиlляшдирилмясинин ясас истигамятляри  

Проф. М.А.Ящмядов 

15.

   Aslanlı Orxan Nazim Милли игтисадиййатын инкишафында нефт амили вя ондан сямяряли истифадянин 

дювлят механизминин тякмилляшдирилмяси истигамятляри 

Дос. Садыхов М.М. 

16.


   Mehdizadə Şəhriyar Füzuli 

Мцасир дюврдя инвестисийа потенсиалындан сямяряли истифадянин дювлят 

Дос. М.М.Мурсялов 


 

 

4механизминин тякмилляшдирилмясинин приоритетляри 

 

xtisas: 060404“ qtisadiyyat” xtisaslaşma: “ qtisadiyyatın  tənzimlənməsi” Qrup 75 

1.

   Dolxanova Fatimə Eldəniz 

Экологическая

 политика в условиях перехода к модели устойчивого 

развития 

Дос. Э.Ф.Жямилова 

2.

   Əlizadə Günay  ntiqam 

Регулирование

 безработицы в Азербайджане 

Проф. Э.А.Язизова 

3.

 

  smayılova Nailə Rauf Политика

 привлечения и регулирования иностранных инвестиций в 

Азербайджане

 

Дос. Э.Ш.Микайылзадя 4.

 

  Kərimli Tural Ramiz Государственные

 механизмы обеспечения устойчивого развития 

Азербайджана

 в условиях глобализации  

Дос. М.М.Садыхов 

 

xtisas: 060409“Biznesin  idarə edilməsi” xtisaslaşma : “ Biznesin təşkili və idarə edilməsi” Qrup 88 

1.

  

Cəfərov Rəşad Eldar 

Biznes sistemində innovasiya layihələrinin iqtisadi səvərəliliyinin artırılmasının 

təşkilati-iqtisadi amilləri 

i.ü.f.d., dos. M.Ə.Əliyev 

 

2. 

  Hacıyev Elxan Nəzir 

Ş

irkətin investisiya strategiyasının formalaşması və modelləşdirilməsi i.e.d., prof. A.B.Abbasov 

3.

   Heydərli Rüfət Valeh 

Biznesin inkişafında səhmdar cəmiyyətlərinin rolu 

i.e.d., prof. R.Ş.Muradov 

4.

   Hüseynli Hüseyn Tahir 

 Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üsulları  

i.ü.f.d., dos.H. .Həmidov 

5.

   brahimova Günay Rövşən 

stehsal potensialından istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi məsələləri  i.ü.f.d. b\m A.H. Ağarzayev 

6.

 

  Kələntərli Həmid Məhərrəm Biznes – inkubatorlar  və  kiçik sahibkarlığın inkişafında onların rolu 

i.e.d., prof. A.B.Abbasov 

7.

 

  Qaraçobanova Aygün Tahir Biznesdə tərəfdaşlıq əlaqələrinin təşkili 

i.ü.f.d., b/m. A.S.Şükürova 

8.

 

  Zeynalova Lalə Vidadi Audit xidməti sahibkarlığın növü kimi 

i.ü.f.d. dos. A.H. Fərruxov 

9.

 

  Məmmədli Əli Məhəmməd nnovasiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi 

i.ü.f.d., dos. M.Ə.Əliyev 

10.

   Məmmədzadə Elkin Elşad stehlak bazarının formalaşması və inkişafı 

i.e.d., prof. R.Ş.Muradov 

11.

   Məmmədov Azər Oktay Biznes-proseslərin reinjinirinqi 

i.ü.f.d., dos. N.Ə.Həsənov 

12.

   Hüseynov Misirxan Misirxan Müştərək sahibkarlığın inkişafı məsələləri 

i.ü.f.d., dos. Ə.Ş. manov 

13.

   Əhmədov Edilbəy Fazil Biznesin tənzimlənməsində dövlətin rolu 

i.ü.f.d., dos. Ə.Ş. manov 

14.

  

smayılzadə Fərid Sakit Marketinq xidmətləri bazarının formalaşması və inkişafı məsələləri 

i.ü.f.d., dos. M.Ə.Əliyev 

15.

   Hacıbəyli Kamal Hüseyn Biznesin inkişafında lizinqin rolu 

i.ü.f.d., b/m. A.S.Şükürova 

16.

  

driszadə Arzu Suraxan Biznesdə reklam fəaliyyətinin zəruriliyi 

i.ü.f.d., b/m. A.T.Hüseynli 

 

xtisas: 060409“Biznesin idarə edilməsi” 

xtisaslaşma: “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” Qrup 89 

1.

  

Ağakərimova Elnara Rufətovna 

Azərbaycanda restoran biznesinin təşkili məsələləri 

i.ü.f.d., dos. L.A.Kaşıyeva 

2.

 

  Hüseynov Murad Kamran Biznes-inkubatorlar və kiçik biznesin inkişafında onların rolu 

i.ü.f.d., dos. E.R.Səmədova  

 

53.

 

  Mustafayev Mehrab Yəhya Müasir şəraitdə Azərbaycanda hotelçilik biznesinin inkişafı problemləri 

i.ü.f.d., dos. L.A.Kaşıyeva 

4.

 

  Kərimov Emin Xanhüseyn ş

güzar strategiya və onun effektivliyi 

i.ü.f.d. dos. S.M. Xanlarzadə 

 

xtisas: 060409“Biznesin  idarə edilməsi” xtisaslaşma: “Biznes inzibatçılığı” Qrup 94

 

1.

  Ə

liyeva Lalə Rauf 

Biznesin səmərəliliyinin artırılmasında insan resurslarının idarə edilməsinin 

strateji rolu 

i.ü.f.d. b/m. A.T.Hüseynli 

2.

  Hacılı Elxan Asif 

Strateji planlaşdırma prosesinin təşkili xüsusiyyətləri 

i.ü.f.d., dos. H. .Həmidov 

3.

  smayılzadə Səma Fuad 

Kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili məsələləri 

i.ü.f.d. müəl.A.Ə.Təhməzova 

4.

  Məmmədova Nargilə  ntizam 

Biznesin innovasiyalı inkişafının əsas istiqamətləri 

i.ü.f.d. b\m E.A. brahimov 

5.

  Rəşidli Sərxan Cabir 

Biznesdə maliyyə menecmentinin təşkili məsələləri 

i.ü.f.d. müəl.N.L.Hüseynova 

6.

  Salmanona Ləman Sərdar 

Marketinq xidmətləri bazarının innovativ  texnologiyalardan istifadə 

perspektivləri 

i.ü.f.d., dos. E.R.Səmədova 

7.

  

Qafarlı Nicat Mahir Biznesdə innovasiya fəaliyyətinin təşkili prinsipləri 

i.ü.f.d., dos. R.Ə.Abbasova 

8.

  

Həmidli Aqşin Ceyhun Biznesin strateji idarə edilməsi və onun təkmilləşdirilməsi 

i.e.d., prof. A.B.Abbasov 

 

xtisas: 060409“Biznesin  idarə edilməsi” 

xtisaslaşma: “Biznes inzibatçılığı” Qrup 95 

1.

   Nəsibova Nigar Qabil 

Biznes-planın hazırlanması və reallaşdırılması məsələləri 

i.ü.f.d.S.K.Məmmədova 

 

xtisas:060401 “Dünya iqtisadiyyatı” xtisaslaşma: “Beynəlxalq ticarət” Qrup 104 

1.

   Bədəlova Əfsanə Adil 

Азярбайжанда игтисади артымын тямин едилмясиндя харижи тижарят ялагяляринин 

ролу 

i

.е.н.б/м Щ.М.Ясэяров 2.

 

  Hüseynov Elvin Məhəmmədəli Азярбайжанын харижи тижарят ялагяляринин тянзимлянмяси вя онун 

тякмилляшдирилмяси истигамятляри  

Проф.А.Ш.Шякярялийев 

3.

   Vəliyeva Könül Nazim 

Азярбайжанын нефт стратеэийасы вя онун харижи тижарят ялагяляриня тясири 

Дос.М.М.Мяммядли 

 

xtisas:060401 “Dünya iqtisadiyyatı” xtisaslaşma: “Beynəlxalq ticarət” Qrup 103 

1.

   Əliyeva Nuranə Rəcəb 

Основные


 проблемы в процессе вступления Азербайджанской Республики 

во

 Всемирную Торговую Организацию Prof.Q.N.Manafov 

2.

   Hüseynov Emin Mirzə 

Проблемы


 оптимизации таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической

 деятельности Азербайджана  

Prof.Q.N.Manafov 

3.

 

  Nemətzadə Nicat Qədrəddin Проблемы

 регулирования использования экспортного потенциала 

Азербайджана

 

i.e.n.X.H.Bayramova  

xtisas:060404 “ qtisadiyyat” 

xtisaslaşma: “Əməyin iqtisadiyyatı” Qrup 152 

 

 

61.

 

  Əliyev Xəyal Cavanşir Peşə-ixtisas təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

dos.H.S.Zeynalov 

2.

 

  Əlizadə Şövkət Mehman Ə

mək normativləri və onun  əməyin səmərəli təşkilinə təsiri 

dos.A.B.Məmmədov 

3.

   Mustafayev Adil Müqbil 

Respublikada işsizliyin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və  tənzimlənməsi 

dos.Ə. .Məmmədov 

 

xtisas: 060404“ qtisadiyyat” xtisaslaşma: “Əməyin iqtisadiyyatı” Qrup 153

 

1. 

  Salahov Orxan Xanmirzə 

Müəssisələrdə kadr potensialından səmərəli istifadə yolları 

dos.E.C.Əzizova  

 

xtisas: 060407 “Menecment” 

xtisaslaşma: “Heyətin idarə edilməsi” Qrup 162 

1.

   Abdurahmanlı Nuridə Hüseyn 

Heyət və onun səmərəli sktrukturu 

Dos. Ələsgərova A. A 

2.

   Balikani Nərmin Valeh 

Motivasiya sisteminin idarə edilməsi prosesi 

Dos. Nəsibov V. N. 

3.

   Cabbarlı Lalə Allahverdi 

Mütəxəssis kadırlara təlabatın müəyyən edilməsi 

dos.Ə. .Məmmədov 

4.

   Cəfərli Səkinə Cahid 

Bazarın tələbinə uyğun işçi heyətinin  treninqi və kadr potensialının inkişafı 

dos.Ə.A. smayılzadə 

5.

   Məmmədova Ramella Mahir 

Heyətin əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri  

Dos. Qurbanov N. H. 

6.

   Novruzova Aysel Əkrəm 

Müəssisənin strategiyası və heyətin idarə edilməsi 

i.e.n. Axundova N. A. 

7.

   Muradlı Vəli Əlvan 

darəetmə qərarlarının  keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri 

prof.N.Ə.Qasımov 

8.

   Nəcəfov Kənan Sabir 

Müəssisələrdə kadırlarla aparılan iş və onun təkmilləşdirilməsi yolları 

dos.S.R.Bayramov 

9.

   Nəcimov Təbriz Ruhəddin 

Müasir idarəetmənin etik problemləri 

Dos. Mirzəyev Z. . 

 

xtisas: 060407 “Menecment” xtisaslaşma: “Heyətin idarə edilməsi” Qrup 163 

1.

   Ayvazov Orxan Elxan 

Эффективность

 управление персоналом 

Dos. Mustafayeva G.M. 

2.

 

  Əhmədova Ayşən Elşən Heyətin strateji idarə edilməsi 

prof.T.Ə.Quliyev 

 

xtisas: 060410 “Dövlət və bələdiyyə idarə edilməsi” 

xtisaslaşma: “Dövlət strukturunda menecment” Qrup 112 

1.

   Əhmədova Aynur Qalib 

Azərbaycanın iqtisadi strategiyasının reallaşdırılmasında dövlətin rolu 

Prof. Şahbazov K. A 

2.

   Əkbərova Nigar Ramin 

Dövlət idarəçiliyinin Yaponiya modeli 

Müəl. Musayeva S. N. 

3.

   Musayev Anar Qəzənfər 

Dövlət idarəçiliyinin ABŞ modeli 

Dos. Məmmədov M. H. 

 

xtisas: 060410 “Dövlət və bələdiyyə idarə edilməsi” xtisaslaşma: “Bələdiyyə menecmenti” Qrup 122 

1.

   Mənsimov Səbuhi Şahmur 

Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin formalaşması xüsusiyyətləri 

Prof. Həsənov H.S. 

2.

   Sultanova Ürfət Canbulat 

Bələdiyyələr və ərazinin sosial inkişafı  

Dos. Mirzəyev Z.  . 

 

xtisas: 060404 “ qtisadiyyat” xtisaslaşma: “Iqtisadi kibernetika” Qrup 130 

1. 


Hüseynov Aqil Rasim 

qtisadi sistemlərin optimal davranışı modellərinin həssaslığı və dayanıqlılığının  Dos. Y. . Hacızalov  

 

7iqtisadi-riyazi təhlili 

.2.  Kərimova Leyla Şəmsəddin 

Bazar strukturlarında ehtiyatların optimal idarə edilməsi strategiyalarının 

qurulması 

Dos. M.Y.Zeynalov 

 

xtisas: 060407 “Menecment” xtisaslaşma: “Menecment” Qrup 224 

1.

   Məlikli Hüseyn Firuz 

Firmanın əmtəə strategiyası 

Dos. Xanlarov E. N. 

2.

   Həsənov Vüsal Nuşirəvan 

Strateji dəyişikliklərin idarə edilmə istiqamətləri 

Prof. Şahbazov K.A. 

3.

   smayılov Xəzər  lqar 

Təşkilati strukturun müəssisənin təsərrüfat nəticələrinə təsiri 

Prof. Həsənov H.S. 

4.

   Niftəliyev Tural Həsən 

nnovasiyalı idarəetmənin effektivliyinin bəzi aspektləri 

Dos. Məmmədov M.H. 

 

xtisas: 060405“Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” xtisaslaşma: “ stehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə) Qrup 236 

1.

   Əliyeva Nailə Elxan 

Restrukturizasiya və sənaye müəssisəsinin təşkilati quruluşunun 

təkmilləşdirilməsi məsələləri 

Dos.S.M. Məmmədov 

2.

 

  Rəhimli Arzu Kərim Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətləri 

Dos.A.S.Mehtiyev 

3.

 

  Abdullayeva Lalə Bəhruz Azərbaycan sənayesinin dünya təsərrüfatına inteqrasiyası 

Dos.Ə.V.Hacıyev 

4.

 

  Şabanov Asiman Eldar Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal infrastrukturunun inkişaf məsələləri 

Dos.B.S.Əhmədov 

5.

 

  Bəşirov Hüseyn Zakir Azərbaycanda yeyinti sənayesinin perspektiv inkişaf imkanları 

Dos.S.M.Məmmədov 

 

xtisas: 060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” 

xtisaslaşma: “ stehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə) Qrup 235 

1.

  

Kolosovskaya Dina Valentinovna 

Перспективы

 создания промышленных зон и технопарков в Азербайджане  Dos.L.A.Həmidova 

 

xtisas: 060405 “ qtisadiyyat” 

xtisaslaşma: “Ətraf mühitin iqtisadiyyatı” Qrup 242 

1. 


Amanov Vüsal Kamal 

Бярк сянайе туллантыларынын тякрар емалынын игтисади сямярялилийи. 

дос.Новрузова Ф.М. 

2. 


Ocaqlı Elnur Subhi 

Нефт мящсулларынын емалы заманы йаранан еколоъи проблемляр вя дяйян 

игтисади зярярин щесабланмасы 

дос.Новрузова Ф.М. 

3. 

Ramazanov Ruslan Marif  Бакы Полад ширкятиндя ятраф мцщитя атылан зярярли туллантыларын азалдылмасы 

тядбирляринин еколоъи гиймятляндирилмяси. 

дос.Ибращимов Й.Н. 

xtisas: 060405 “ qtisadiyyat” 

xtisaslaşma: “Ətraf mühitin iqtisadiyyatı” Qrup 243 

1. 


Adbullayev Emin Rövşən 

 Базар игтисадиййаты шяраитиндя Азярбайжанын тясяррцфат сащяляринин йаратдыьы 

еколоъи проблемляр вя онларын щялли истигамятляри.        

дос.Ялякбяров А.Я. 

 

xtisas: 060510 “Ekologiya” 

xtisaslaşma: “Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası” Qrup 256 

1.

   Əhmədova Aysel Zahid 

Qara  metallurgiya  sənayesinin  çугуняритмя  технолоъи  просесляриндя  ятраф  дос.Ибращимов Й.Н.  

 

8мцщитин мцщафизя тядбирляринин техники-игтисади сямярялилийи 

2.

  

Həşimzadə Seyid Zeynəb Fətdax 

Ятраф  мцщитя  вя  инсан  саьламлыьына  ионлашдырыжы  шцаларын  тясиринин 

гиймятляндирилмяси 

ж.е.н. б/м.Ясэярова М.А. 

 

3. 

  Hətəmova Lalə Nizami 

Еколоъи-игтисади районлашманын сосиал-игтисади аспектляри 

проф.Щцсейнов Т.Б. 

4.

 

  Mahmudova Şəhrabanı Qardaşəli 

Kiçik Qafqazın Şimal-şərq yamacında torpaqların ağır metallarla 

çirklənməsinin ekoloji qiymətləndirilməsi 

dos.Məmmədov A.S 

 

5.

   Səfərli Nərgiz  ntiqam 

Нахчыван МР-нын даьлыг зона торпагларынын еколоъи вязиййяти вя мцщафизяси  дос.Еминов Ф.Б. 

6.

 

  Qurbanov Azər Vərulla Абшерон  йарıмадасында  чирклянмиш  торпагларын  биолоъи  рекултивасийасынын 

апарылма методлары 

ж.е.н. б/м.Щясянов Р.Ш. 

 

7. 

  Ərtünov Nofəl Bünyami 

Азярбайжан Ресpубликасында ятраф мцщитин мцщафизясинин тянзимлянмяси вя 

идаря олунмасынын еколоъи-щцгуги вя игтисади механизмляри 

дос.Хялилов И.Б. 

 

 xtisas: 060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” 

xtisaslaşma: “Müəssisənin iqtisadiyyatı” qrup 262 

1.

   Abdullayeva Günay Mirxas 

Regionların sənaye potensialının gücləndirilməsi istiqamətləri 

Prof. R.P.Sultanova 

2.

   Babazadə Nərmin Abbas 

Azərbaycanda neft biznesinin inkişafı prespektivləri 

Dos. Ə.V.Hacıyev 

3.

   Əlizadə Cavid Fəxrəddin 

Sənaye müəssisəsində məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi 

Prof. M.A.Həsənova 

4.

   Kazımov Rəşad Fazil 

Sənaye müəssisəsinin inkişafında xarici investisiyaların rolu 

i.e.n ,B/m  S. .Vəliyeva 

5.

   Hacıyev Mahmud Rüstəm 

Azərbaycanda sənaye-texnologiya parklarının yaradılması və inkişafı 

Dos. S.M.Məmmədov 

6.

   Niftiyev  brahim Müslüm 

Azərbaycan sənayesinin rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması yolları 

Dos.A.S.Mehtiyev 

7.

   Əhmədli Fərid Vidadi 

Qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının artırılması perspektivləri 

Prof. R.P.Sultanova 

8.

   Qasımov Tale Talıb 

Azərbaycanın iqtisadi modelləşdirilməsində sənayenin rolu 

dos.Y.M.Əliyev 

 

xtisas: 060404 “ qtisadiyyat” xtisaslaşma: “Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma” Qrup 280 

1. 


Ə

sgərzadə Veysəl Rövşən 

Азярбайжан  Ресpубликасынын  су  ещтийатларынын  təsərrüfat  вя  еколоъи 

ящямиййяти. 

дос.Мещдийева В.З. 

2. 


Hüseynova  Ayşən Mədalət 

Минерал  вя  тякрар  хаммалларын  комплекс  истифадясинин  иштисади-еколоъи 

аспектляри 

дос.Мещдийева В.З. 

3. 

Salahova Xəyalə Rahat Нахчыван  МР-да  ятраф  мцщит  компонентляринин  мцасир  екожоьрафи 

вязиййяти вя мцщафизясинин сосиал-игтисади, еколоъи-щцгугы аспектляри 

дос.Хялилов И.Б. 

 

 xtisas: 060408 “Marketinq” 

xtisaslaşma: “Logistika” Qrup 312 

1.   Ağayeva Səidə Mirkazım 

“Базар мцнасибятляри шяраитиндя коммерсийа      фяалиййятинин лоэистик тяшкили 

механизми”                        

дос.Ъ.Ъ.Мяммядов 

2. 


Çəndirli Nurlan Mehdi 

“Базар мцнасибятляринин  инкишафына лоэистиканын тясир имканларынын 

дос.Я.М.Бабашов 


 

 

9гиймятляндирилмяси”                           

3. 


Novruzzadə Göyçək Nayiq 

“Мцяссисялярдя сатыш цзря реклам фяалиййятинин идаряедилмяси стратеэийасынын 

сечилмяси”                          

дос. М.М.Ящмядов 

4. 

Quliyev Pərviz Vaqif  “Истещсал сферасынын материал ресурслары иля тяминатынын тяшкилаты-игтисади 

механизми” 

дос. Е.Н.Гулийев                   

5. 


Vəlizadə Sevinc Ayaz 

“Фирмадахили рягабятин потенсиал лоэистик тяминаты”                       

и.ц.ф.д. Х.С.Кяримли  

6. 


Mustafazadə Fəda Abduləli 

“Мцяссисялярдя сатышын тяшкилинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри”                                      

дос. Т.И.Иманов 

 

xtisas:060408 “Marketinq” xtisaslaşma: “Marketinq” Qrup 324 

1.

   Abdullayev Ramil Sabir 

“Базар тяряфдашлары вя мящсулйеридилиши каналларынын сечилмяси цзря 

маркетинг фяалиййятинин тяшкили” (конкрет мцяссися тимсалында)                      

дос. С.Я.Новрузова Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə