MagistrləRİn s. A. AYüklə 136.29 Kb.
səhifə1/9
tarix10.06.2017
ölçüsü136.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

SİYAHI.
MAGİSTRLƏRİN S.A.A.

MÖVZULARIN ADLARI

ELMİ RƏHBƏRLƏRİxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Təhsil, elm və sosial – mədəni sahənin iqtisadiyyatı” Qrup 34
1.

Bayramova Gülxanım Həsən

İslahatlar şəraitində xidmət sferasının idarə edilməsi xüsusiyyətləri

dos. F.Ə.Qurbanova

2.

Əyyubov Şahmar Elçin

Həyat səviyyəsinin tənzimlənməsi problemləri

dos. Ə.H.Namazəliyev

3.

Səmədov İlyas Arif

Azərbaycanda sahibkarliğın mövcud vəziyyəti və sosial inkişaf meylləri

i.f.d. K.A.Nəcəfova

4.

Əsgərli Pərviz Şamil

Yoxsulluğun mahiyyəti və sosial- iqtisadi nəticələri

dos. Ə.H.Namazəliyev

5.

Muxtarov Sərxan İlfan

Əhalinin həyat səviyyəsi və sosial inkişaf

prof. Ə.Q.Əlirzayev

6.

Abdullayev Nurullah İbrahim

İstehlakın tənzimlənməsi problemləri

i.e.n. T.Ə.Əlirzayevaİxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” Qrup 44
1.

Əhmədova Arzu Nazim

Müasir şəraitdə qiymətli kağızlar bazarının fəaliyyətinin normativ-hüquqi

dos. S.Z.İsayev

təminatı məsələləri

2.

Ələkbərli Ələmdar Zülfü

Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyətinin

prof. F.P.Rəhmanov

normativ-hüquqi təminatı

3.

Əliyeva Fatimə Elmar

Müasir qlobal problemlər və onların həllinin hüquqi aspektləri

dos. B.N.Məmmədov

4.

Əmrahov Nicat Faiq

Beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində ÜTT-nin rolu və onun fəaliyyətinin

dos. B.N.Məmmədov

normativ-hüquqi əsasları

5.

Həsənova Səbinə Elçin

Vergitutma sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın hüquqi aspektləri

dos. S.Z.İsayev

6.

Əzizova Aysel İsa

Dövlətin sosial müdafiə sistemi və onun fəaliyyətinin normativ-hüquqi təminatı

i.f.d. V.M.Quliyev

7.

Hüseynov Ramazan Məzahir

Müasir şəraitdə inhisarçılığa qarşı mübarizənin təşkilati-hüquqi aspektləri

i.f.d. V.M.Quliyev

8.

Hüseynzadə Aqil Tofiq

Azərbaycan Respublikasında bank sisteminin fəaliyyətinə dövlət nəzarəti və

i.f.d. C.G.Hacıyev

onun normativ-hüquqi təminatı məsələləri

9.

Məmmədov Abbas Etibar

Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq və

prof. O.F.Əfəndiyev

onun hüquqi aspektləri

10.

Nəcəfova Sevinc Salman

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının ekoloji aspektləri: beynəlxalq hüquqi

prof. O.F.Əfəndiyev

mexanizmlərdən istifadənin istiqamətləri
11.

Vəliyev Cavid Ayaz

Beynəlxalq səhiyyə təşkilatının fəaliyyətinin normativ-hüquqi aspektləri

dos. F.E.Hətəmzadə

12.

Firudinzadə Xalıqverdi

Azərbaycan Respublikasında gömrük əməliyyatlarının normativ-hüquqi

dos. Ə.A.Hacılı

Firdovsi

təminatı məsələləri

13.

Rəhimli Rəşad Faiq

Xarici investisiya qoyuluşlarının tənzimlənməsinin hüquqi aspektləri

dos. F.E.Hətəmzadəİxtisas:060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” Qrup 45
1.

Abbasov Emin Aydın

Правовые аспекты деятельности Организация Исламская Конференция

prof. F.P.Rəhmanovİxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Makroiqtisadi siyasət” qrup 66
1.

İsmayılova Rəna İsmayıl

Milli iqtisadiyyatın antiinhisar tənzimlənməsi və rəqabət üstünlüklərinin

i.e.n. G.Ü.Quliyeva

reallaşdırılması mexanizmləri

2.

Mehdiyev Kənan Fazil

Strateji yol xəritəsinin tələbləri baxımından milli innovasiya sisteminin

i.e.n. M.M.Mürsəlov

formalaşdırılması və reallaşmasının dövlət mexanizmi

3.

Mirzəzadə Orxan Səməd

Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorlarında iqtisadi artımın davamlılığının

prof. M.A.Əhmədov

təmin edilməsinin başlıca istiqamətləri

4.

Paşayev Səbuhi Mehman

Qlobal maliyyə böhranı şəraitində milli iqtisadiyyatın inkişafının pul-kredit

dos. M.M.Sadıxov

mexanizmi və onun tənzimlənməsinin xarakterik cəhətləri

5.

Hacıyev Ənvər Sərvət

Azərbaycanda milli iqtisadiyyatının GZİT təhlili və rəqabət qabiliyyətliliyinin

dos. M.M.Sadıxov

yüksəldilməsi problemləriİxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” Qrup 70
1.

Hüseynov Şaiq İbrahim

Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorlarında rəqabətqabiliyyətliliyin təmin

prof. M.A.Əhmədov

edilməsinin dövlət mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

2.

Dünyamalıyeva Minə İslam

Azərbaycanın regionlarında məşğulluq və işsizliyin tənzimlənməsinin əsas

prof. G.A.Əzizova

istiqamətləri

3.

Əhmədov Bayram Kamran

Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin

dos. M.Ə.Əliyev

dövlət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

4.

Şükürova Solmaz Gülağa

Qeyri-neft sahələrinin diversifikasiyasının mexanizmləri və onun

dos. K.S.Qafarov

təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri

5.

Mustafazadə Mustafa Mehman

İntellektual mülkiyyət bazarının tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi

i.e.n. A.M.Hüseynov

problemləri

6.

Hüseynov Orxan Rafiq

Müasir dövrdə Azərbaycanda dövlətin regional siyasətinin reallaşdırılması

dos. İ.M.Mahmudova

mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
7.

Yusibov Seymur Əliyaroğlu

Müasir dövrdə əhalinin sosial müdafiəsinin tənzimlənməsinin

dos. M.Ə.Əliyev

təkmilləşdirilməsi prioritetləri

8.

Məmmədli Hüseyn Məmməd

Milli iqtisadiyyatın inkişafının neft amilinin GZİT qiymətləndirilməsi

dos. A.K.Əmiraslanov

9.

Əsgərova Aysel Mahal

Qlobal maliyyə böhranı şəraitində milli iqtisadiyyatın inkişafının qiymət

i.e.n. N. Q.Hacıyev

mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi problemləri

10.

Aslanov İsmayıl Nemət

Strateji yol xəritəsinin məqsədləri baxımından iqtisadi təhlükəsizliyin təmin

i.e.n. Ə.X.Kazımlı

edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləriİxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” Qrup 79
1.

Əlizadə Əsmər Oruc

Роль прямых иностранных инвестиций в обеспечении конкуренто

dos. G.Ş.Mikayılzadə

способности экспортного потенциала Азербайджанаİxtisas: 060803“”İxtisaslaşma: “Elektron idarəetmə” Qrup 100
1.

Cəfərov Cahangir Maarif

Elektron hökümət konsepsiyası əsasında vergi və gömrük orqanlarının ticarət

dos. N.H. Qurbanov

şəbəkəsilə inteqrasiyası

2.

İmanova Nüşabə İlham

Azərbaycanda elektron hökümətin mövcud vəziyyəti və inkişafı istiqamətləri

dos. A.A. Ələsgərova

3.

Nuriyeva Şəhrabani Sədayət

İnzibati idarəçilik sistemində elektron hökümətin tətbiqi xüsusiyyətləri

prof. Ş.T. Quliyeva

4.

Qaraşova Leyla Kərəm

“ASAN” xidmətin təşkili, tətbiqi və onun inkişaf istiqamətləri

dos. V.N. Nəsibovİxtisas:060401 “Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq ticarət” Qrup 108
1.

XXX Cahid Dadaş

Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələrində kreditləşmə və ödəmə sisteminin

i.e.n.,dos.H.M.Əsgərov

təkmilləşdirilməsi.

2.

Quliyev İsmayıl Şirin

Neft strategiyası və onun xarici ticarət əlaqələrinin inkişafına təsiri

prof.A.Ş.Şəkərəliyev

3.

Seyfullalı Rüxsarə İlqar

Müasir şəraitdə idxalın dövlət tənzimlənməsinin sosial-iqtisadi inkişaf

i.e.n.dos. M.M.Məmmədli

proseslərinə təsiri

4.

Tağızadə Elbəy Kamandar

Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixrac potensialından istifadənin mövcud

i.e.n.dos. M.M.Məmmədli

vəziyyəti və onun qiymətləndirilməsi

5.

Yaqublu Sadiq Sabir

Xarici ticarətin iqtisadi artıma təsiri mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi

i.e.n.dos.X.N.Bayramova

6.

Nəbizadə Abbas Nəbi

Xarici ticarət əlaqələrin inkişafının maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsinə

prof.A.Ş.Şəkərəliyev

təsiriİxtisas: 060410 “Dövlət və bələdiyyə idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Dövlət strukturunda menecment” Qrup 116
1.

Əsgərzadə Lalə Mayıl

Dövlət idarəçiliyində innovasiya prosesinin təkmilləşdirilməsi xüsusiyyətləri

prof. K.A.Şahbazov

2.

Hüseynzadə Ülkər Misir

Dövlət qulluğunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

dos. M.H.Məmmədov

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə