MateriALŞÜnasliq 0101 Metal nədir?Yüklə 423,44 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix14.01.2017
ölçüsü423,44 Kb.
#5200
  1   2   3

                                              MATERİALŞÜNASLIQ 

 

1.  0101   Metal nədir? A) ağır maddədir 

B)) metallik parlaqlığa malik , döyülməsi mümkün olan bərk cisimdir 

C) kimyəvi elementdir 

D) dəmirdir 

E) bərk cisimdir 

 

 2. 0101  əlvan metallar hansı qruplara bölünürlər? 

A) yüngül metallar , nəcib metallar , nadir metallar 

B)) yüngül metallar , nəcib metallar , tezəriyən metallar 

C) yüngül metallar , nəcib metallar , nadir metallar ,çətinəriyən metallar 

D) ) yüngül metallar , nəcib metallar 

E) ) yüngül metallar , nəcib metallar, çətinəriyən metallar 

 

3.  0101 metallar hansı əsas qruplara bölünürlər? A) qara metallar ,  nəcib metallar , nadir metallar 

B) qara metallar ,  yüngül metallar , nəcib  metallar 

C)) qara metallar , əlvan metallar 

D) yüngül , nəcib və  nadir metallar 

E) qara , əlvan və nəcib metallar 

 

4.  0101 qara  metallar hansı qruplara bölünürlər? A) dəmir grupu metalları, nadir metallar 

B) dəmir grupu metalları, nadir torpaq  metalları , uran metalları 

C) dəmir grupu metalları, nadir torpaq  metalları , uran metalları , asan əriyən metallar 

D) dəmir grupu metalları , çətinəriyən metallar 

D)) dəmir grupu metalları , çətinəriyən metallar , uran metalları , nadir torpaq və 

qələvi torpaq  metalları 

  

5. 0102  metallar qeyri-metaldan nə ilə fərqlənirlər ? A) plastiklik xassələrinə görə 

B) metallik parlaqlığna və plastiklik xassələrinə görə 

C) yüksək elektrik və istilik keçirməsinə görə 

D)) yüksək elektrik, istilik keçirmə, metallik parlaqlığna və plastiklik xassələrinə görə 

E) yüksək plastiki və mexaniki xasəələrinə görə 

 


6.  0102 polad kündələrini hazırlana üsulu: 

A) presləmə 

B) yayma 

 

C) tökmə D) çəkmə 

E))döymə 

 

7.  2101 reislərin hazırlanma üsulu A) tökmə 

B)) yayma 

 

C) presləmə D) döymə 

E)çəkmə 


 

 

8.  2101 yastıq diyircəklərinin hazırlanma üsulu A) tökmə 

B)) ştamplama 

 

C) döymə D) presləmə 

E)yayma 


 

 

9.2101 avtomaşınların təbəqəli ırtüklərinin hazırlanma üsulu A) yayma 

B)) ştamplama 

 

C) döymə D) tökmə 

E) çəkmə   

 

10.21.02 boruları birləşdirən bücaqlı və c. Formalı fitinglərin hazırlanma üsulu : A) ştamplama   

B)) tökmə 

C) yayma 

D) presləmə 

E)qaynaq 

 

11 . 21.02 neft-mədən vışkalarının hazırlanma üsulu: A) pərçimləmə 

B) presləmə 

 

C) lehimləmə D))qaynaq 

E)tökmə 


 

12. 21.02 

Dirsəkli valın balansirinin oxa birləşdirilməsi üsulu: 

A) yapışqan 

B)) qaynaq 

C) yayma 

D) presləmə 

E) tökmə 

 

13.2101 diametri 10mm qədər olan məftillər hansı üsulla alınır ? A) yayma 

B) presləmə 

C)) çəkmə 

D) ştamplama   

E) döymə 

 

14.  21.01 boltlar, vintlər, şuruplar və s. hissələr hansı üsulla alınır ? A) yayma 

B)) presləmə 

C) çəkmə 

D) tıkmə 

E) qaynaq 

 

15.  0102  kristallik quruluş ilk dəfə kim tərəfindən və hansı ildə ıyrənilmişdir? A) P.P. Anosov tərəfindən 1831- ci ildə 

B)) D.K. Çernov tərəfindən 1878-ci ildə 

C) N.S.Kurnakov tərəfindən 1930 –cu ildə 

D) M . Laue tərəfindən  1912 –ci ildə 

E) A.M. Boşvar tərəfindən 1950-ci ildə 

 

16. 0102  metallarda xarici elektronların sayı: A)) 1-2 

B) 6-7 


C) 4-5 

D) 5-6 


E) 7-8 

 

17.0102 qeyri-metallarda xarici elektronların sayı: A) 5-6 

B) 1-2 


C) 3-4 

D) 4-5 


E)) 5-8 

 

18. 0101 metallarda xarici elektronların nüvə ilə əlaqəsi: A)) möhkəm deyil 

B) möhkəmdir 

C) yoxdur 

D) dözümlüdür 

E) dözümsüzdür 

 

19. 0102  dəmir , kobalt, nikelin daxil olduğu grup: A)yüngül metal 

B) uran 


C) az tapılan metal 

D)) dəmir 

E) nəcib metal 

 

20.  0101 yüngül metala aiddir: A)) maqnezium  

B) dəmir 

C) volfram 

D) xrom 


E) nikel 

 

21.  0103 tez əriyən metal : A) vanadium 

B) nikel 

C) mis 

D)) galay E) alüminium 

 

22.0201 metallarda əsas kristallik qəfəslər hansılardır ? A) həcmi mərkəzləşmiş, üzləri mərkəzləşmiş kub 

B)) həcmi mərkəzləşmiş kub, üzləri mərkəzləşmiş kub, heksaqonal sıx yerləşmiş 

C) həcmi mərkəzləşmiş, üzləri mərkəzləşmiş kub, triklin, monoklin 

D) həcmi mərkəzləşmiş kub, tetraqonal və heksaqonal 

E) həcmi mərkəzləşmiş kub, üzləri mərkəzləşmiş kub, heksaqonal, tetraqonal 

 

23.  0202 atomları sıx düzülmüş heksaqonal qəfəsi necə müəyyən etmək olar ? A) yiğcamlıq əmsalına görə 

B) s/a =1 olduqda 

C) koordinasiya ədədinə görə 

D) qəfəsin formasina görə 

E)) s/a =1,633 olduqda 

 

24.0202 vakansiya nədir ? A)Dənələr arasındakı submikroçatlardır 

B)) kristallik qəfəsin bəzi qovşalarında atomların olmaması ilə yaranan nöqtəvi 

qüsurdur 

C) atom müstəvilərinin yaranması ilə əmələ gələn xətti qüsurdur 

D) kristallarda əmələ gələn səthi qüsurdur 

E) kristallarda əmələ gələn həcmi qüsurdur 

 

25.  0301 öz-özünə diffuziya nədir? A) atomların hərəkətidir 

B) atomların bir qəfəsdən o birinə keçməsidir 

C)) metal atomlarının öz atom krisstallik qəfəsində yerdəyişməsidir 

D) atomun müvazinətdən çıxmasıdır 

E) atomların toplanmasıdır 

 

26.  0302  müxtəlif işarəli dislokasiyaların bir-birini yox etməsi necə adlanır ? A) anizatropiya  

B)) anniqilyasiya  

C) qovuşma 

D) əvəz olunma 

E) kənara çıxma 

 

27. 0301 vakansiyanın olması diffuziya prosesinə necə təsir göstərir ? A)onu zəiflədir 

B) təsir etmir 

C) zəif təsir edir 

D)) diffuzuyanı intensivləşdirir  E) diffuziyanı saxlayir 

 

28.  0301 vakansiyalar hansı növ qüsurlar aid edilir ? A)) nöqtəvi   

B) səthi 

C) həcmi 

D) xətti 

E) vintvari 

 

29.  0303 dislokasiyaların neçə növü var və hansılardı ? A) kənar, səthi 

B)) səthi , vintvari 

C) kənar, vintvari 

D) kənar, həcmi 

E) həcmi , vintvari 

 

 30.  0302 kristallik qəfəslərdə hansı qusurlar ola bilər ?  

A) nöqtəvi, xətti, səthi və həcmi  

B)) nöqtəvi, xətti, səthi  

C) nöqtəvi, həcmi 

D) nöqtəvi, xətti 

E) nöqtəvi, xətti, həcmi 

 

31. 0303 dislokasiyalar hansı növ qüsurlara aid edilir? A) səthi 

B)) xətti 

C) həcmi 

D)nöqtəvi 

E) kənar 

 

32. 0302 dislokasiya nədir? A)kristallik qəfəslərin sürüşməsi ilə əmələ gələn boşluqları xarakterizə edən xətti 

qüsurdur 

B) kristallik qəfəsdə əmələ gələn boşluqlardır 

C)) kristalda atom müstəvilərinin yaranması ilə meydana gələn xətti qüsurdur 

D) kristallarda əmələ gələn xətti qüsurlardır 

E) kristallarda əmələ gələn həcmi qüsurlardır 

 


33. 0301   dislokasiyanın sıxlığının artması metalın möhkəmliyinə necə təsir edir? 

A) aşağı salır 

B) təsir etmir 

C) çox az təsir edir 

D)) yüksəldir 

E) təsir hiss edilmir 

 

34. 0301 diffuziya nədir A) atomların kristalda orta atomlararası məsafədən çox yer dəyişməsidir 

B) atomların istilik hərəkətidir 

C) atomların bir qəfəsdən başqasına keçməsidir 

D) istiliyin təsirindən atomların müvazinətdən çoxalmasıdır 

E)) mikrohəcmlərdə tərkibin dəyişməsidir 

 

35. 0303 anizotropiya nədir ? A) müxtəlif istiqamətlərdə xassələrin dəyişməməzliyidir 

B) temperaturdan asılı olaraq xassələrin dəyişməsidir 

C) eyni istiqamətlərdə xassələrin müxtəlifliyidir 

D)) müxtəlif istiqamətlərdə xassələrin  müxtəlifliyidir 

E) eyni istiqamətlərdə xassələrin eyniliyidir 

 

36. 0302  kristal qəfəsin müxtəlıf müstəvilərdə atom sıxlığı: A)) eyni deyildir 

B) eynidir 

C) vardır 

D) zəifdir 

E) yoxdur 

 

37. 0601  materialın xassəsinin bütün istiqamətlərdə eyni olması adlanır: A)modifikasiya 

B) anizotropiya 

C) allotropiya 

D) polimorfizm 

E)) kvaziizotropiya 

 

 38.  0401  mrtalın dənələrinin ölçülərini təyin edirlər: 

A)) metal mikroskopu ilə 

B) bioloji mikroskopla 


C)gözlə 

D) bərkliyi ölçməklə 

E) kimyəvi analizlə 

 

39. 0401  metal mikroskopu strukturu neçə dəfəyə qədər böyüdür ? A) 3500 

B) 3000 


C) 2500 

D) 2000 


E)) 4000 

 

40 . 0402  işıq keçirən elektron mikroskopun  böyütmə qabiliyyəti neçə dəfədir ? A) 2000-3000 

B)) 5000-20000 

C) 500-2000 

D) 1000-2000 

E) 100-1000 

 

41.  0403 elektron mikroskopunda poladlarin qırılmış səthlərini öyrənmək üçün hazırlayırlar : 

A)) replika  

B) şlif 

C) nümunə 

D) çubuq 

E) folqa 

 

 

42. 0403 replika üsulu ilə metalda hansı səthin relyefi öyrənilir ? A) azotlaşmış 

B) pardaxlanmış 

C) sianlaşmış 

D)) dağılmış 

E) sementitləşmiş 

 

43. 0401  replika üsulu ilə ərintilərin qırılmış səthlərinin öyrənilməsi adlanır : A) fotoqrafiya 

B) rentgenoqrafiya 

C)) fraktografiya 

D) mikroanaliz E) rentgenspektral 

 

44. 0302   atom – kristallik qəfəsin quruluşu öyrənilir : A) mikroskopla 

B)) rentgenstruktur analizlə 

C) kimyəvi- spektral analizlə 

D) mikrozond analizlə 

E) faza analizlə 

 

 45. 0403  ərintinin tərkibində elementlərin dəqiq paylanmasını öyrənmə üsülü : 

A) fraktografiya 

B) fotoqrafiya 

C))mikrozond 

D) kimyəvi 

E) mexaniki 

 

46. 0403 xromun ərimə temperaturu neçədir? A)) 1850 ̊ C 

B) 1499  ̊ C 

C) 1650  ̊ C 

D) 1950  ̊ C 

E) 1539  ̊ C 

 

 47 .  0403 kiçik metal dənələrinin alınması , kristal mərkəzlərinin yaranma və böyümə 

sürətinin təsiri : 

A) mərkəzlərin yaranma sürəti nə qədər yüksək olarsa , onların böyümə sürəti artar 

B) mərkəzlərin yaranma sürəti nə qədər kiçik olarsa , onların böyümə sürəti azalar 

C) mərkəzlərin yaranma sürəti nə qədər kiçik olarsa , onların böyümə sürəti artar 

D) mərkəzlərin böyümə sürəti nə qədər yüksək olarsa , onların yaranma sürəti artar 

E)) mərkəzlərin yaranma sürəti nə qədər yüksək olarsa , onların böyümə sürəti azalar 

 

 48.  0401 kristallaşma nə üçün sabit temperaturda gedir ? 

A) kristal mərkələri sürətlə yarandığına görə 

B) ifrat soyutma artdığından  

C)) ayrılan istiliklə gizli kristallaşma istiliyinin bir-birini tarazlaşdırdığına görə 

D) soyutma sürətilə temperatur dəyişmələrinin yavaş getməsilə 


E) temperaturun bərklikdən asılı olaraq yavaş dəyişməsilə 

 

49. 0402 sublimasiya nədir ? A) metalın qaz halıdır 

B) metalın əriməsidir 

C)) maddənin ərimədən birbaşa qaz halına keçməsidir 

D) kristallik qəfəsin dağılmasıdır 

E) metalın buxarlanmasıdır\ 

 

50. 0503  qızdırma və soyutma zamanı allotropik ( polimorf ) çevirmə temperaturları necə fərqlənir ? 

A)) qızdırma zamanı aşağı, soyutmada yuxarı olur 

B) qızdırma zamanı yuxarı, soyutmada aşağı olur  

C) qızdırma və soyutma zamanı bərabər olur 

D) qızdırma və soyutmadan sonra dəyişmir 

E) qızdırma və soyutmadan sonra az dəyişir 

 

51.  0501 maqnit çevrilməsi metalın mexaniki zassələrinə necə təsir edir ? A) aşağı salır 

B) artırır 

C)) təsir etmir 

D) əvvəlcə artırır, sonra azaldır 

E) kövrəkləşdirir 

 

52. 0502  metalın amorf halı necə yaranır ? A)) 

10  - 10  ̊ C ̸ san sürətlə soyutduqda kristal mərkəzlərinin yaranması və böyüməsi 

sıfra bərabər olur 

B) 


10  - 10  ̊ C ̸ san sürətlə soyutduqda kristal mərkəzlərinin böyüməsilə 

 

C) sürətlə qızdırıb sürətlə soyutduqda D) xüsusi elementlərın maye metala vetilməsilə 

E) yüksək sürətlə deformasiya etdikdə 

 

53.  0501 polimorfizm nədir? A) xassələrin müəyyən lstiqamətdə müxtəlif olmasıdıd 

B) xassələrin eyni istiqamətdə müxtəlifliyidir 

C)) temperaturdan asılı olaraq , müxtəlif kristallik fəza qəfəsinin yaranmasıdır 

D) xassələrin müəyyən istiqamətdə eyni olmasıdır 

E) xassələrin eyni istiqamətdə eyni olmasıdır 

 


54. 0601   materiala tətbiq olunan qüvvə götürüldükdə deformasiya qalarsa adlanır : 

A) puasson əmsalı 

B)) plastiki deformasiya 

C) elastiki deformasiya 

D) gərginlik 

E) modul 

 

55.  0601 metalın vahid sahəsinə düşən qüvvə miqdarı adlanır : A)) gərginlik 

B) modul 

C) deformasiya 

D) puasson əmsalı 

E) elastik modulu 

 

 56.  0601 materiala tətbiq olunan qüvvə götürüldükdə deformasiya yox olarsa  adlanır: 

A) plastiki deformasiya 

B)) elastiki deformasiya 

C) puasson əmsalı 

D) gərginlik 

E) modul 

 

57. 0602 nümunənin dağılmasına münasıb olan ən böyük yükün yaratdığı gərginliyə deyilir : 

A) axma həddi 

B) nisbi uzanma 

C) nisbi daralma 

D) mütənasiblik həddi 

E)) mıhkəmlik həddi 

 

58.  0601  deormasiya ilə gərginliyin arasında düz mütənasibliyin təmin olunmasina uyğun gələn şərti gərginliyə deyilir: 

A) mıhkəmlik həddi 

B) axma həddi 

C)) mütənasiblik həddi 

D) puasson əmsalı 

E) nisbi uzanma 

 

 


59.  0203  möhkəmlənmiş metalda dislokasiya sıxlıği: 

A) p = 


10  - 10  

 

B) p = 10  - 10  

 

C) p = 10  - 10  

 

D) p = 10  - 10  

 

E)) p = 10  - 10  

 

  

60. 0203 təmiz metalda dislokasiya sıxlıği: 

A)) 

p = 10   −   10   

B) p = 


10  - 10  

 

C) p = 10  - 10  

 

D) p = 10  - 10  

 

E) p  =   10   −   10  

 

  

61.  0601 mıhkəmlik nədir? 

A)) doformasiyaya qarşı olan müqavimət 

B) dağılmaya qarşı müqavimət 

C) yorulmaya göstərilən müqavimət 

D) metalların korroziyaya qarşı davamlılığı 

E) dəyişən qüvvə altında metalın səthəndə mikroçatların əmələ gəlməsı 

 

62. 0601  metal və ərintilərin mexaniki xassələri hansılardır A) dartılma və sıxılma 

B) elastiki və plastiki deformasiyalar 

C)) möhkəmlik, özlülük, bərklik, plastiklik,  

D) korroziyaya dözümlülük, yorulmaya müqavimət 

E) maqnit, elektrik və istilik vasitələri 

 

 63. 0601 bərklik şkalalarından hansı  Vikkers üsulunun şkalasıdır ? 

A) HRC 


B) HB 

C) HRA 


D) H 

E) HV 


 

64. 0602 dözümlülük nədir? A) dağılmaya göstərilən  müqavimət 

B)) yorulmaya göstərilən  müqavimət 

C) sınmağa göstərilən  müqavimət 

D) plastiki deformasiyaya qarşı müqavimət 

E) metalların korroziyaya qarşı müqavimət 

 

65. 0602  metallarda etibarlılıq nədir ? A) metalın plastiki deformasiyaya müqavimətidir 

B)) metalın dağılmaya müqavimətidir 

C) korroziyaya uğramaya  müqavimətdir 

D) çatlamaya müqavimətdir 

E) yeyilməyə müqavimətdir 

 

66. 0603  iri dənəli poladda əsasən hansı xassə pisləşir ? A) möhkəmlik həddi 

B) yonulma qabiliyyəti 

C) bərklik 

D) yorulma həddi 

E)) zərbə özlülüyü 

 

67. 0701 Brinel üsulu ilə təyin edilir: A) möhkəmlik 

B)) bərklik  

C) özülülük 

D) plastiklik 

E) kövrəklik 

 

68. 0701 Rokvel üsulu ilə təyin edilir: A) möhkəmlik 

B) özülülük 

C)) bərklik 

D) plastiklik 

E) kövrəklik 

 

69. 0701  Vikkers üsulu ilə təyin edilir: A) möhkəmlik 

B) özülülük 

C)) bərklik 

D) plastiklik E) kövrəklik 

 

 70. 0501 deformasiya olmuş metallı qızdırdıqda strukturda gedən ilk proses adlanır : 

A) normallaşdırma  

B)) qayıtma 

C) yumşaltma 

D) tabəksiltmə 

E) poliqonlaşma 

 

71. 0502 deformasiya olmuş metallı qızdırdıqda strukturda qayıtma və poliqonlaşmadan sonra gedən  proses adlanır : 

A) tablama 

B) normallaşdırma 

C) tabəksiltmə 

D)) rekristallaşma 

E)  yumşaltma 

 

72.  0503 plastiki deformasiyadan sonra metallın atom- kristallik qəfəsi: A) dağılır 

B) yumşalır 

C) normallaşır 

D) tablanır 

E)) təhrif olunur 

 

73. 0503  plastiki deformasiyadan sonra metalın dənələrinin istiqamətlənməsi adlanır; A) döyənəklik  

B) tekstura 

C) dağılma 

D) qayıtma 

E) poliqonlaşma 

 

 74. 0801 soyuq deformasiyadan sonra metal  adlanır; 

A) dağılmış 

B) kövrəlmiş 

C)) döyənəkləşmiş 

D) poliqonlaşmış 

E) normallaşmış  

75. 0802 rekristallaşma temperaturunda yüksək temperaturda təzyiq ilə emalda 

döyənəklik alınmırsa buna deyilir: 

A) soyuq təzyiq altında emal 

B) mexaniki emal 

C)) isti təzyiq altında emal 

D) poliqonlaşma 

E) qayıtma 

 

 

76. 0801 0802 rekristallaşma temperaturunda aşağı  temperaturda təzyiq ilə emalda döyənək yaratdıqda  buna deyilir: 

A)) soyuq təzyiq altında emal 

B) rekristallaşma yumuşaltması 

C)) isti təzyiq altında emal 

D) poliqonlaşma 

E) mexaniki emal 

 

 

77. 0802  ilkin soyuq plastiki deformasiyadan sonra doyənəkliyin kənar edilməsi üçün məmulat hansı termiki emala uğramalıdır? 

A)) rekristallaşma yumuşaltmasına 

B) tablamaya 

C) diffuziyalı yumuşaltma 

D) yumuşaltmaya 

E) köhnəlməyə 

 

 

78.  0802  plastiki deformasiya uğramış metalı qızdırdıqda onun atom – kristallik qəfəsindəki təhriflərin götürülməsi prosesi adlanır: 

A)) poliqonlaşma 

B) qayıtma 

C) boşalma 

D) döyənəklənmə 

E) vakansiya 

 

79.  0801 qayıtma prosesində möhkımlik nisbətən: A) normallaşır 

B) dəyişmir C) artır 

D)) azalır 

E) pozulur 

 

 80. 0801 qayıtma prosesində plastiklik  nisbətən: 

A) pozulur 

B) normallaşır 

C) dəyişmir 

D) azalır 

E)) artır 

 

81.1401 tablama temperaturunu lazımı həddən xeyli yuxarı götürdükdə nə baş verir ? A) ifrat soyuma  

B)) ifrat qızma 

C) ifrat sıxılma 

D) ifrat tabəksitləşmə 

E) ifrat normallaşdırma 

 

82. 1401 ifrat qızmada poladda kövrəklik : A)) artır 

B) azalır 

C) dəyişmir 

D) qayıdır 

E) olmur 

 

 83. . 1401 ifrat qızmada poladda plastiklik : 

A)) qayıdır 

B) artır 

C) dəyişmir 

D)) azalır 

E) olmur 

 

84.  1401 ifrat yanmada poladın səthi : A) xromlaşır 

B) karbonlaşır 

C) karbonsuzlaşır 

D) nikelləşir E) borlaşır 

 

 85. 1401 ifrat yanmada poladın səthi : 

A) borlaşır 

B) oksidləşmir 

C) nikelləşir 

D) xromlaşır 

E)) oksidləşir 

 

 

86. 0802 poladın isti plastik deformasiya temperaturu: A)) 

 – dən yuxarı 

B) 

 – dən aşağı C) 

 -də 


D) 

 - 


 arasında 

E) 


 - də 

 

 87. . 0802 poladın soyuq  plastik deformasiya temperaturu: 

A) 


 -də 

B) 


 – dən yuxarı 

C)) 


 – dən aşağı 

D) 


 - 

 arasında 

E) 

 - də 


 

 

88. 0601 poladda qızmar sınmanı yaradan element : A) fosfor 

B) kükürd 

C) xrom 

D) karbon 

E) azot 

 

 89.  0803  isti plastiki deformasiyada poladda döyənəklik alınması üçün : 

A) deformasiya sürəti rekristallaşma sürətindən  az olmalıdır 

B) deformasiya sürəti rekristallaşma sürətindən  yüksək olmalıdır 

C) tərkibdə silisiumun miqdarını artırmaq lazımdır D) tərkibdə manqanın  miqdarını artırmaq lazımdır 

 E) tərkibdə manqanın  miqdarını azaltmaq  lazımdır 

 

 

90. 0901 hal diaqramlarının növü əsasən nədən asılıdır ? A) temperatur və təzyiqdən  

B) kimyəvi tərkib və temperaturdan 

C) xarici və daxili amillərdən 

D)) maye və bərk halda komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsinin xüsusiyyətlərındən  

E) komponentlərin ərimə temperaturundan 

 

 91. 0901  hal diaqramı əsasən hansı tədqiqat üsulu ilə qurulur ? 

A)) termiki analiz üsulu ilə  

B) soyuma əyrilərini qurmaqla 

C) kimyəvi analiz üsulu ilə 

D) bərkliyi ölçməklə 

E) elementlərin miqdarının dəyişdirilməsi ilə 

 

 

92. 1002 ərintilərdə yaranan fazalar hansılardır ? A) tekstura, rekristallaşma strukturu, bərklil, özlülük 

B) bərk məhlullar, kimyəvi birləşmələr 

C) mexaniki birləşmələr, nizamsız bərk məhlullar 

D) qeyri – məhdud fazalar, daxilolma qatışıqları 

E) məhdud və qeyri-məhdud birləımələr 

 

 93.  1001 evtektika nədir? 

A) maye metaldan ayrılan iki kimyəvi birləşmənın mexaniki qatışığıdır 

B) maye metaldan ayrılan bərk məhlulların birləşməsidir 

C) bərk fazadan ayrılan iki və daha çox fazanın mexaniki qatışığıdır 

D)) maye metaldan eyni vaxtda ayrılan iki və daha çox kristalların mexaniki 

qatışığıdır 

E) iki və daha çox elementin birgə əridilməsindən alınan maddədir 

94. 1001 ərintilərdə əsas hansı fazalar yarana bilər ? 

A) amorf ərintilər, kimyəvi birləşmələr 

B)) mexaniki qatışıqlar, bərk məhlullar, kimyəvi birləşmələr 

C) mexaniki qatışıqlar, bərk məhlullar 


D) kimyəvi birləşmələr, mexaniki qatışıqlar 

E) amorf ərintilər, mexaniki qatışıqlar 

 

95.  1001 ərinti nədir ? A)) iki və daha çox elementin birgə əridilməsindən alınan maddədir 

B) iki və daha çox elementin mexaniki qatışığıdır 

C) iki və daha çox elementin mexaniki qatışığından alınan bərk məhluldur 

D) kimyəvi birləşmə və mexaniki qatışıqdan əmələ gəlmiş bərk məhluldur 

E) kimyəvi birləşmə və bərk məhlulların mexaniki qatışığıdır 

 

 96.  1001 faza nədir ?  

A) ərintinin bir hissəsidir 

B) komponentlərin miqdarıdır 

C) komponentlərin birləşməsidir 

D)) sistemin bircinsli hissəsi olub, başqa hissələrdən müəyyən səthlə ayrılan hissədir 

E) mexaniki qatışıqdır 

 

 

97. 1001 evtektoid nədir? A) maye metaldan eyni zamanda ayrılan kristalların mexaniki qatışığıdır 

B) kimyəvi birləşmə və bərk məhlulların mexaniki qatışığıdır 

C) maye ilə bərk məhlulun qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində əmələ gələn yeni bərk 

məhluldur 

D)) bərk məhluldan eyni zamanda ayrılan kristalların mexaniki qatışığıdır 

E) maye metaldan ayrılan kimyəvi birləşmə və bərk məhlulun mexaniki qatışığıdır 

 

 

98. 1002  hal diaqramı ərintinin halını nələrdən asılı olmasını göstərir ? A)) temperatur və konsentrasiyadan 

B) temperatur və təzyiqdən 

C) konsentrasiyadan və təzyiqdən 

D) elementlərin miqdarı və təzyiqdən 

E) temperatur və fazaların sayından 

 

99. 1002  iki komponentli ərintinin halı hansı koordinant sistemində təsfir edilir? A)) müstəvi  

B) fəza 


C) ordinant oxu üzərində 

D) absis oxu üzərində 

E) horizantal ox üzərində 

 

 

100.  1003 hal diaqramları hansı tədqiqat üsulu ilə qurulur ? A) mexaniki 

B) kimyəvi 

C)) termiki analiz 

D) faza analizi 

E) rentgen 

 

 101. 0901 iki komponent maye halında bir- birlərində qeyri – məhdud həll olduqda , 

bərk halda həll olmadlqda , kimyəvi birləşmə də yaratmadıqda yaranır : 

A)) mexaniki qatışıq 

B) bərk məhlul 

C) kimyəvi birləşmə 

D) peritektik çevirmə 

E) dörd komponentli ərinti 

 

102.  1003   Fazalar qaydasında sərbəstlik dərəcəsi necə hesablanır ? A)) K= S – F + M 

B) S = K + F  – M 

C) S = F  – K + M 

D) S = K  – F + M 

E) F =  S – K + M 

 

 103.  1003 kristallaşma zamanı ərintidə fazaların konsentrasiyasını və miqdarını 

qrafiki olaraq təyin edilməsi adlanır : 

A) fazalar qaydası 

B)) parçalar qaydası 

C) mikroskop üsulu 

D) soyutma qaydası 

E) kimyəvi üsul 

 

104. 0903  sistemdə olan faza və komponentlərin sayı ilə sistemin sərbəstlik dərəcəsi arasındakı asılılığı: 

A) hall diaqramları göstərir B) fazalar qaydası göstərmir 

C) parçalar qaydası göstərir 

D) parçalar qaydası göstərmir 

E)) fazalar qaydası göstərir 

 

 

105. 0901 ərintini təşkil edən ayrı-ayrı kimyəvi elementlərə və ya kimyəvi birləşmələrə deyilir : 

A)) komponent 

B) faza 

C) sistem 

D) sərbəstlik dərəcəsi 

E) konsentrasiya 

 

 

106. bir həcmdə yerləşən bərk, maye və qaz hallarında olan fazalarln cəminə deyilir : A) sərbəstlik dərəcəsi 

B) faza 


C) komponent 

D) konsentrasiya 

E)) sistem 

 

 107.  0902  sistemdə fazaların sayının dəyişməsinə təsir etməyən , dəyişilməsi 

mümkün olan amillərin sayına deyilir : 

A) komponent 

B) konsentrasiya 

C))sərbəstlik dərəcəsi 

D) faza 


E) sistem 

 

108.  1002  diaqramın iki fazalı sahəsinin hər hansı nöqtəsində fazaların konsentrasiyasını və miqdarını müəyyən etmək üçün istifadə edilir : 

A) sərbəstlik dərəcəsindən 

B) kimyəvi analizdən 

C) karbit analizindən 

D) fazalar qaydasından 

E)) parçalar qaydasından 

 


 

109.  1002   Likvidus və solidus xətləri arasında verilmiş nöqtədən absis oxuna paralel 

çəkilmiş xəttin likvidus xətti ilə görüşmə nöqtəsinin absis oxu üzərindəki proyeksiyası 

hansı fazanın tərkibini göstərir ? 

A))maye 

B) kristal 

C) karbid 

D) kimyəvi 

E)intermetal 

 

110. 1002 1002   Likvidus və solidus xətləri arasında verilmiş nöqtədən absis oxuna paralel çəkilmiş xəttin solidus  xətti ilə görüşmə nöqtəsinin absis oxu üzərindəki 

proyeksiyası hansı fazanın tərkibini göstərir ? 

A)maye 

B)) kristal C) karbid 

D) kimyəvi 

E)intermetal 

 

 111.  1001   likvasiya hansı qruplara bölünür ? 

A)) dendrit, yerli və xüsusi çəkiyə görə 

B) elementlərin qeyri-bərabər kristallaşmasina görə 

C) mütləq temperatur və təzyiqin dəyişməsinə görə 

D) soyutma sürətinə görə 

 

 112.  1002  iki komponent maye və bərk  halda bir- birlərində qeyri – məhdud həll 

olduqda , mexaniki qatışıq  və kimyəvi birləşmə əmələ gətirmədikdə adlanır : 

A)) bərk məhlul yaradan komponentlərin hal diaqramı 

B) mexaniki qatışıq yaradan komponentlərin hal diaqramı 

C) bir- birlərində məhdud həll olan komponentlərin hal diaqramı 

D) kimyəvi birləşmə əmələ gətirən komponentlərin hal diaqramı 

E) allotropik birləşməsi olan komponentlərin hal diaqramı 

 

 113. 0903 bərk məhlul yaradan  komponentlərin ərintilərinin son strukturu : 

A) mexaniki qatışıq kristalları  

B) kimyəvi birləşmənin kristalları 


C)intermetal birləşmə kristalları 

D)) bərk məhlul kristalları 

E) evtektika kristalları 

 

 114.  1001 ərintinin  komponentləri bərk halda bir-birində həll olması və onların 

xüsusi çəkisi arasında xeyli fərq olsa hansı növ likvasiya yaranar ? 

A) dendrit 

B) termiki 

C) yerli 

D)) xüsusi çəki 

E) kimyəvi 

 

 115. 1002 sürmə və qurğuşun ərintisində hansı növ likvasiya yarana bilər ? 

A) termiki 

B) kimyəvi 

C) yerli 

D) dendrit 

E)) xüsusi çəki 

 

 

116. 1001  iki komponent maye  halda bir- birlərində qeyri – məhdud, bərk halda məhdud  həll olduqda və kimyəvi birləşmə yaratmadıqda onların hall diaqramı  

adlanır : 

A)) bərk məhlul yaradan komponentlərin hal diaqramı 

B) mexaniki qatışıq yaradan komponentlərin hal diaqramı 

C) bir- birlərində məhdud həll olan komponentlərin hal diaqramı 

D) kimyəvi birləşmə əmələ gətirən komponentlərin hal diaqramı 

E) allotropik birləşməsi olan komponentlərin hal diaqramı 

 

117.1002   iki komponent maye  halda bir- birlərində qeyri – məhdud, bərk halda məhdud  həll olduqda və kimyəvi birləşmə yaratmadıqda hansı son strukturlar alınır ? 

A)) bərk məhlul və evlektika 

B) bərk məhlul və kimyəvi birləşmə 

C) evtektika və eftektoid 

D) mexaniki qatışıq və kimyəvi birləşmə 

E) kimyəvi birləşmə və eftektoid 

 


 

118. 1002   iki komponent maye  halda bir- birlərində həll oldub  kimyəvi birləşmə 

əmələ gətirirsə, bu hansı növ diaqramma alınır ? 

A) bərk məhlul yaradan komponentlərin hal diaqrammı 

B)  mexaniki qatışıq yaradan komponentlərin hal diaqrammı 

C) bir- birlərində həll olan komponentlərin hal diaqrammı 

D)) kimyəvi birləşmə əmələ gətirən komponentlərin hal diaqrammı 

E) allotropik birləşməsi olan komponentlərin hal diaqrammı 

 

 

119. 1003.   I növ hal diaqrammının quruluşu asılıdır iki komponentinin əmələ gətirdiyi : 

A) kristallardan 

B)) fazalardan 

C) sistemlərdən 

D) sərbəstlik dərəcəsindən 

E) molekullardan 

 

 

120.  1003  komponentlərin yaratdıği faza və birləşmələrin növü təyin edir ərintilərin : A)) xassələrini 

B) ştamplanmasını  

C) döyəclənməsini 

D) yayılmasını 

E) çəkilməsini 

 

 121.  1001  strukturu bərk məhlul olan ərintilərin maye axıcılığı : 

A)) yüksəkdir 

B) məhduddur 

C) vardır 

D) aşağıdır 

E) yoxdur 

 

 

122. 1001 evtektik ərintinin maye axıcılığı : A) aşağıdır 

B) yoxdur 

C) vardır 


D) məhduddur 

E)) yüksəkdir 

 

 

123. 0901  ərinti eyni cinsli bərk məhlul olduqda onun plastikliyi : A)) yüksəkdir 

B) aşağıdır 

C)  yoxdur 

D) məhduddur 

E) davamsızdır 

 

124. 1001  evtektika tərkibli ərinti : A) plastik olur  

B) olmur 

C)  yayılır 

D)) kövrək olur 

E) döyülür 

 

 125.  1101 ledeburit nədir ?  

 

A) kimyəvi birləşmədir B) sementitdir 

C) ferritlə austenitin mexaniki qatışığıdır 

D)) austenitlə sementitin mexaniki qatışığıdır 

E) bərk məhluldur 

 

 

126. 1101  Fe – C hal diaqramında evtektoid çevrilməsi hansı temperaturda baş verir ? A) 768 ̊ C 

B) 1147 ̊ C 

C)) 727 ̊ C  

D) 1499 ̊ C 

E) 1539 ̊ C  

 

127.  1102  sementitdə karbonun miqdarı və onun ərimə temperaturu neçədir ? A) karbonun miqdarı 9,3 %, ərimə temperaturu 1500 ̊ C - dir 

B) karbonun miqdarı 4,5 %, ərimə temperaturu 1400  ̊ C – dir 

C) karbonun miqdarı 3,2 %, ərimə temperaturu 1100 ̊ C – dir 


D)) karbonun miqdarı 6,67 %, ərimə temperaturu 1250 ̊ C – dir 

E) karbonun miqdarı 2,14 %, ərimə temperaturu 1392 ̊ C – dir  

 

 

128.   1102  ferrit və  austenitdə ən çox karbon nə qədər həll olur ? A) ferritdə 0,2 % , austenitdə 2% - dir 

B) ferritdə 0,05 % , austenitdə 1.9% - dir 

C) ferritdə 0,4 % , austenitdə 2,5% - dir 

D) ferritdə 0,03 % , austenitdə 1,7% - dir 

E)) ferritdə 0,02 % , austenitdə 2,14% - dir 

 

 129.   1103 sementitin formasına görə perlitin növləri hansılardır ? 

A)) lövhəli, dənəli 

B) nöqtəvi , uzunsov 

C) xətti , kürəşəkilli 

D) uzunsov, dənəli 

E) lövhəli, xətti 

 

 

130.   1101   ledeburitdə karbonun miqdarı nə qədərdir ? A) 3,5 % 

B) 4,1 % 

C) 2,1 % 

D)) 4,3 % 

E) 5,6 % 

 

 131. 1103  dəmir – karbon hal diaqramında peritektika , evtektika , evtektoid , 

reaksiyaları hansı temperaturda baş verir ? 

A) 1402  ̊ C, 1200  ̊ C, 900  ̊ C 

B)) 1449  ̊ C, 1147  ̊ C, 727  ̊ C 

C) 1450  ̊ C, 1100  ̊ C, 850  ̊ C 

D) 1350  ̊ C, 1050  ̊ C, 815  ̊ C 

E) 1380  ̊ C, 1350  ̊ C, 780 ̊ C 

132.  1101  evtektika prosesi  Fe – C ərintilərində hansı temperaturda gedir ? 

A) 727 ̊ C 

B) 911  ̊ C 

C) 1400 ̊ C 


D)) 1147 ̊ C 

E) 800 ̊ C 

 

133.  1101  karbonun allotropik şəkildəyişməsi hansılardır ? A) kömür, daş kömür 

B) antrasit, karbürizator 

C)) qrafit, almaz 

D) kömür, antrasit 

E) qrafit, daş kömür 

 

 134.   1101 evtektoid  prosesi  Fe – C ərintilərində hansı temperaturda gedir ? 

A)) 727 ̊ C 

B) 911  ̊ C 

C) 1147 ̊ C 

D) 850 ̊ C 

E) 750 ̊  C 

 

 

135.   1102  aşağıdakı markalardan hansılar  evtektoiddən sonraki poladlardır ? A) Ст 1, Ст 5 

B) Ст 20, Ст 40 

C) 40 X, 50XH  

D) Y10, Y13 

E) Y7, Y8 

 

 136.   1101  dəmirdə maqnit çevrilməsi hansı temperaturda baş verir? ( Küri 

temperaturu ) 

A) 911  ̊ C 

B)) 768 ̊ C    

C) 727 ̊ C 

D) 1147 ̊ C 

E) 1392 ̊  C 

 

137.  1103  strukturda austenit bərkdir yoxsa martensit ? A) martensit yumşaqdır 

B) austenit bərkdir 

C)) martensit bərkdir 


D) bərklikləri eynidir 

E) bərkliklər az fərqlənir 

 

138.   1103   dəmir – karbon ərintilərində soyutma və qızdırmada böhran temperaturları necə işarələnir ? 

A)  A, 


 

B)) 


 , 

 

C)  , A 

D) 


 , A 

E) 


 

  

139.  1201  karbonun miqdarına görə poladlar hansı müvazzinət strukturlarına 

malıkdirlər ? 

A)  0,8 % qədər evtektoidə qədərki , 4,3 % qədər evtektoidə qədərki 

B) 0,8 % qədər evtektoidə sonraki , 4,3 % qədər evtektoidə sonraki 

C)) 0,8 % qədər evtektoidə qədər, 0,8 % evtektoid ,0,8 -  2,14 % evtektoiddən sonraki 

D) 2,14 % qədər evtektoidə qədərki, 2,14 % evtektoid ,  2,14 % - çox evtektoiddən 

sonraki 


E) 4,3 % qədər evtektoidə qədər, 4,3 % evtektoid ,    4,3  % -dən çox evtektoiddən 

sonraki 


 

140.  1103  peritektika nədir ? 

A) bərk məhluldan ayrılan iki bərk fazanın mexaniki qatışığıdır 

B) əvvəlcədən ayrılan bərk faza ilə başqa bərk fazanın birləşməsidir 

C)) maye ərinti ondan ayrılan kristallarla əlaqəyə girib yeni kristall əmələ gətirir 

D) maye metaldan ayrılan iki kimyəvi birləşmənin mexaniki qatışığıdır 

E) maye metaldan ayrılan iki bərk fazanın mexaniki qatışığıdır 

 

 141. 1102   Fe – C hal diaqramında peritektik çevirmə hansı reaksiya üzrə gedir ? 

A) L → 


 

C + 


(C) 

B) 


(C) → 

 C  

C)) ) L + 

Fe(C)  → 

(C) 


D) L +

(C) → 


(C) 

E) 


 

C +  


( )→ 

(C) 


 

 

142.  1101  Fe – C ərintilərinin struktur təşkilediciləri hansılarıdır ? A) dəmir, karbon, perlit 

B) ledeburit, perilt, maye metal, sementit 

C) dəmir, karbon, ledeburit, perlit 

D)) ferrit, austenit, perlit, sementit, ledeburit 

E) sementit , perlit, , ferrit vəmaye faza 

 

 143.  1101   austenit nədir ? 

A)) karbonun   - dəmirdə bərk məhluludur 

B) karbonun   - dəmirdə bərk məhluludur 

C) sementitlə ferritin mexaniki qatışığıdır 

D) sementitlə perlitin  mexaniki qatışığıdır 

E) kimyəvi qatışığıdır 

 

144.  1102  dəmirin allotropik şəkildəyişmələrinin yaşama temperaturları hansıdır ? A) 910 ̊ C – dən aşağı , 1392 – 1539  ̊ C 

B) 910 ̊ C – dən yuxarı , 1147- 1392̊ C ,  1392 – 1539  ̊ C 

C) 910 ̊ C – dən aşağı , 910 - 1147  ̊ C, 1147 – 1539 ̊ C 

D)) 910 ̊ C – yə qədər  ,  910 – 1392 ̊ C,  1392 – 1539  ̊ C 

E) 768- 910  ̊ C 910 – 1147  ̊ C, 1147 – 1392  ̊ C 

 

 145.  dəmirin ərimə temperaturu neçədir ? 

A))1539  ̊ C 

B) 1623  ̊ C 

C) 1681 ̊ C 

D) 1520  ̊ C 

E) 1710  ̊ C 

 

 

146. 1102   Fe – C hal diaqramında evtektik  çevirmə hansı reaksiya üzrə gedir ? A) L+ 

→  


(C) 

B) L+ 


C → 

 

C )  L +(C)  → 

(C) 


D) L → 

 

C  +   ( ) 

E) L → 


 

C +   


(C) 

 

 147.  1101  ferrit nədir ? 

A)) karbonun   - dəmirdə bərk məhluludur 

B) mexaniki  qatışığıdır 

C) karbonun   - dəmirdə bərk məhluludur 

D) kimyəvi birləşmədir 

E) sementitlə ferritin mexaniki qatışığıdır 

 

 148.  1202  fosforun miqdarı ziyanlı qatışiq kimi karbonlu poladlarda nə qədər 

olmalıdır ? 

A) 0,09 % - ə qədər 

B) 0,07 % - ə qədər 

C) 0,08 % - ə qədər 

D)) 0,03 % - ə qədər 

E) 0,8 % - ə qədər 

 

 149. 1203  karbonun miqdarına görə çuqnlar hansı müvazinət strukturlarına  malıkdir? 

A)) 0,8 – 4,3 % evtektoidə qədər , 4,3% evtektoid , 4.3 – 6,67 % evtektoiddən sonraki  

B) 2,14 % - dən az evtektoidə qədər , 2,14% evtektika, 2,14 % -dən çox evtektoiddən 

sonraki 


C) 2,14-4,3  %  evtektikaya qədər , 4,3% evtektika , 4.3 – 6,67 % evtektikadan sonraki 

D) 0,8  % evtektoid , 2,14% - ə qədər evtektoidə qədər  , 2,14 % – dən çox  

evtektoiddən sonraki 

E) 0,8  %   evtektoid  , 0,8 %- qədər  evtektoidə qədər , 0,8 – 2,14  % evtektoiddən 

sonraki 

 

150.  1103     Fe – C hal diaqramında evtektoid  çevirməsi hansı reaksiya üzrə gedir ? A) L+ 

→  


(C) 

B) L →


(C) +   

 C )  

 

C →  ( ) + 

(C) 


D) L 

+

( ) →   (C)

  

E)) (C)

 →

  +

 

C     

151. 1101  sementit nədir ? 

A) mexaniki qatışıqdır  

B) ferritlə austentin mexaniki qatışığıdır 

C)) dəmirlə karbonun kimyəvi birləşməsidir 

D) ferritlə perlitin mexaniki qatışığıdır 

E) bərk məhluldur 


 

 

152.  1103  evtektoidəqədər poladları   və

 

 temperaturları arasında qızdırdıqda hansı  struktur yaranır ? 

A)) austenit + ferrit 

B) sementit + ledeburit 

C) ferrit + sementit 

D) perlit + sementit 

E) austenit + sementit 

 

 

153.  1101  perlir nədir ? A)) karbonun   - dəmirdəki bərk məhluludur 

B) austenitlə sementitin mexaniki qatışığıdır 

C) sementitlə ferritin mexaniki qatışığıdır 

D) bərk məhluldur 

E) kimyəvi birləşmədir 

 

154.  1102  1101  Fe – C hal diaqramında peritektik  çevrilmə  hansı  temperaturda baş verir ? 

A) 1147 ̊ C 

B) 1539 ̊ C 

C) 727 ̊ C  

D)) 1499 ̊ C 

E) 1392 ̊ C 

 

 

155. 1201  karbon poladın mexaniki xassələrinə necə təsir edir ? A) plastikliyi artırır, möhkəmliyi azaldır 

B) plastikliyi və bərkliyi azaldır,  möhkəmliyi artırır 

C)) plastikliyi , zərbə özülülüyünü azaldır,  bərkliyi və möhkəmliyi artırır 

D) plastikliyi  azaldır, zərbə özülülüyünü artırır 

E) möhkəmliyi azaldır, bərkliyi artırır 

156.  1201  kükürdün miqdarı ziyanlı qatışıq kimi karbonlu konstruksiya 

poladlarından nə qədər olmalıdır ? 

A)) 0,4 % - qədər 

B) 0,06 % - qədər 

C) 0,06 % 

D) 0,8 % - qədər 


E) 0,03 % - qədər 

 

 157.   1201 karbonlu  poladların  keyfiyyətinə görə növləri: 

A) adi keyfiyyətli və legirli 

B)) adi keyfiyyətli, keyfiyyətli və yüksək keyfiyyətli 

C) adi və  keyfiyyətli konstruksiya poladları 

D) adi keyfiyyətli  

E) yüksək keyfiyyətli və legirli 

 

 

158.   1202  silisiumun miqdarı daimi qatışıq kimi karbonlu poladlarda nə qədər olmalıdır ? 

A)) 0,8 - 1,2 %  

B) 0,8 % - qədər 

C) 0,17 – 0,35 % 

D) 0,5 - 0,8 %  

E) 0,8 % - dən çox 

 

 

159.   1201   polad nədir ? A) Fe-C ərintisidir 

B)) tərkibində 0.02 – 2,14 % qədər karbonu olan Fe-C ərintisidir 

C) tərkibində 2,14 % -dən çox  karbonu olan Fe-C ərintisidir 

D) tərkibində karbon, silisium, manqan olan Fe-C ərintisidir 

E) tərkibində karbon, fosfor, dəmir olan Fe-C ərintisidir 

 

 160.  1203 manqanın miqdarı qatışıq kimi karbonlu poladlarda nə qədər olmalıdır ? 

A)) 0,035 % -ə  qədər 

B) 0,35 – 0,40 % 

C) 0,8 – 1,2 % 

D) 0,5 - 0,8 %  

E) 0,8 % - dən çox 

 

 

161. 1201  poladı hansı sobada əritdikdə daha təmiz olur ? A) marten , konvertor və s. sobalarda 

B) elektrik, marten sobalarında C)) vakuumlu elektrik sobalarında  

D)  induksiyalı elektrik sobalarında 

E) qövsi elektrik sobalarında 

 

 162. 1201  karbonlu poladlarda daimi qatışıqlar hansılardır ? 

A)) karbon , silisiym, manqan, fosfor, kükürd 

B) karbon, volfram, molibden, xrom, silisium 

C) karbon, volfram, manqan, alüminium, maqnezium 

D) karbon, titan, dəmir, sink, nikel 

E) karbon, dəmir, mis, qurğuşun, manqan 

 

 

163.   1202   poladda karbonun miqdarının artması mıhkəmlik və plastikliyə necə təsir edir? 

A) plastikliyi artırır, möhkəmliyi azaldır 

B)) möhkəmliyi artırır, plastikliyi azaldır   

C) möhkəmlik və plastikliyin hər ikisini azaldır   

D) möhkəmlik və plastikliyə təsir etmir 

E) möhkəmlik və plastikliyi artırır 

 

 

164.  1203 eyni tərkibli poladda xırda dənəli strukturun yaranması üçün FeO – nun reduksiyası zamanı maye metala hansı elementlər verilməlidir ? 

A) Mn, Si 

B)) Mn, Si, Al 

C) Si, Mn, P 

D) Al, V, S 

E) Mn, W, Ni 

 

 

165.  1201 poladda karbonun miqdarının artması onun bərkliyinə təsiri: A) təsir etmir 

B) artırır 

C) azaldır 

D) az təsir edir 

E) dəyişmir 

 

 166.  1210  poladda karbonun maksimum miqdarı: 

A) 1,5% 


B)) 2,14% 

C) 1,6% 


D) 2,4% 

E) 1,8% 


 

167.  0803 metalı dıyənəklikdən azad etmək üçün onu uğradırlar: 

A)) rekristallaşma yumşaltmasına 

B) tablamaya 

C) tabəskitləşməyə 

D) normallaşdırmaya 

E) sementitləməyə 

 

168.  1201Y13 markalı poladda karbonun miqdarı: A) 0,13% 

B)) 1,3% 

C) 0,9% 

D) 0,7% 


E) 0,5% 

 

169.  0801soyuq ştamplamada  istifadə olunan vərəq poladları : A)) 05 кп, 08 кп 

B) Cт 4, Ст 5  

C) 30Г, 36Г2 

D) 18ХГ, 30ХГ 

E) 55С2, 60С2 

 

170.  0801 dərin həcmi ştamplama üçün poladın hansı xassəsi əsasdır ? A) mıhkəmliyi 

B) axıcılıq həddi 

C)) plastikliyi 

D) bərkliyi 

E) zərbə özlülüyü 

 

171.  0701  istiliyi zəif keçirən metalların yonulma qabiliyyəti , istiliyi yaxşı keçirən metallara nisbətən : 

A)) pisdir 

B) yaxşidir 


C)yonulmur   

D) bərkdir 

E) sıfırdır 

 

172.  0701  istiliyi yaxşı keçirən metalların yonulma qabiliyyəti , istiliyi pis  keçirən metallara nisbətən : 

A) pisdir 

B)) yaxşidir 

C) sıfırdır 

D) yonulmur   

E) bərkdir 

 

 

173.  0702  böyük dənəli poladın yonulma qabiliyyəti  kiçik dənəli polada nisbətən : A) yonulmur   

B) aşağıdır 

C) yüksəkdir 

D) bərkdir 

E) çox aşağıdır 

 

 174. 0702 kiçik dənəli poladın yonulma qabiliyyəti  böyük dənəli poladın yonulma  

qabiliyyətinə nisbətən : 

A) yonulmur   

B) bərkdir 

C) yüksəkdir 

D)) aşağıdır 

E) çox aşağıdır 

 

175.  0703  fosfor poladın yonulma qabiliyyətini : A))Yüngülləşdirir 

B) aşağı salır 

C)korlayır 

D) təsir etmir 

E) zəifləndirir 

 

 176.  0703  kükürd poladın yonulma qabiliyyətini : 

A) aşağı salır B)) Yüngülləşdirir 

C)korlayır 

D) təsir etmir 

E) zəifləndirir 

 

 

177.0703  avtomat poladların yonulma qabiliyyətini yaxşılaşdşrmaq üçün onlara verirlər : 

A) silisium 

B) manqan 

C)) fosfor 

D) karbon 

E)molibden 

 

178.  0703 avtomat poladların yonulma qabiliyyətini yaxşılaşdşrmaq üçün onlara verirlər : 

A) silisium 

B) manqan 

C) molibden 

D)) kükürd 

E) karbon 

 

 

179. 1401  strukturu dənəli perlitdən ibarət olan poladların yonulma qabiliyyəti : A)) yaxşidir 

B) pisdir 

C) yoxdur 

D) yonulmur   

E) bərkdir 

 

180. 1201 az karbonlu poladların və təmiz dəmirin yonulma qabiliyyəti :


Yüklə 423,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin