MİRZƏ İsmayil qasir axundzadə 210 baki 2015Yüklə 2.32 Mb.
PDF просмотр
səhifə24/24
tarix31.01.2017
ölçüsü2.32 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24TAB (f) - Qüvvət/ güc/ taqət/ zəh-

mət/ əziyyət/ dözmə.

 

TABİSTAN (f) - Yay. 

TAK (f) - Tənək/ meynə 

TALİB  (ə)  -  Tələb  edən/  istəyən/ 

arzulayan/  həvəskar/  elm,  təhsil 

alan/ təhsil ilə məşğul olan/ tələbə/ 

şagird. TAMM (ə) - Tam/ tamam. 

TAR  (f)  -  Tel/  sap/  iplik/  əriş/  qa-

ranlıq  


TAYİR (ə) - Quş/ uçan. 

TEYR (ə) - Quş. 

490


MİRZƏ 

İSMAYIL QASİR - 210TEYHU  (f)  -  Göyərçin  cinsindən 

birquş/ çil quş. TƏB (f) - Qızdırma/ isitmə. 

TƏB (ə) - Möhür/ damğa. 

TƏBAH  (f)  -  Məhv  olmuş/  poz-

ğun/  puç  olmuş/  məhv  olma/  puç 

olma. 

TƏBƏR (f) - Balta. 

TƏBİB (ə) - Ədəb öyrətmə/ tərbi-

yə vermə/ cəza vermə. TƏB’İD  (ə)  –  Uzaqlaşdırma/ 

uzağa sürgün etmə. TƏ’BİR  (ə)  -  İfadə  etmək/  anlat-

maq/ bir məna ifadə edən söz. TƏ’DİM (ə) - Ədalətlə iş görmə. 

TƏƏB  (ə)  -  Yorğunluq/  zəhmət/ 

məşəqqət/ əziyyət. TƏƏMMÜL (ə) - Ətraflı düşünən/  

mülahizə/ tədqiq/mütaliə. TƏFƏHHÜS  (ə)  -  Diqqətlə  araş-

dırma/ tədqiq etmə/təhriq etmə. TƏFƏXƏR/TƏVƏXÜR (ə) - Fəx-

retmə/ öyünmə. TƏH (f) - Dib/ aşağı tərəf. 

TƏHAVÜL (ə) – Dəyişmə/ başqa-

laşma/  haldan-hala.  keçmə/  baş-

qahala keçmə. 

TƏHƏMMÜL  (ə)  -  Qatlaşma/ 

səbr etmə/ dözmə. TƏHƏYYUR  (ə)  -  Heyran  olma/ 

heyrətə düşmə/ mat-mətəl qalma. TƏHSİN  (ə)  -  Bəyənmə/  bəyənib 

əhsən demə/ alqışlama/ afərin. TƏHRİR  (ə)  -  Yazma/  yazılma/ 

rəsmi  kağız/  rəsmi  sənəd/  redaktə 

etmə. 

TƏKYƏ  (ə)  –  Söykənmə/  istinad 

yeri/ 


dərvişlərin, 

müridlərin 

toplandığı 

və  zikrlə  məşğul 

olduqları  yer/  şiələrin  məhərrəm 

mərasimlərini keçirdikləri yer. TƏKYƏGAH  (ə+f)  -  Söykənəcək 

yer/ istinadgah. TƏQARİB  (ə)  -  Bir-birinə  yaxın-

laşma/ bir birinə yaxın olma/ əruz-

da xüsusi bir bəhrin adı. 

TƏQAZƏ (ə) - Tələb/ istəməTƏQRİR  (ə)  -  Yerləşdirmə/  yerin 

təyinetmə/  sabitləşdirmə/  möh-

kəmlədirmə/  şifahi  söyləyib  anlat-

ma/ izhar etmə/ bəyan etmə. 

TƏ’LƏT (ə) - Üz/ sifət/ sima/ gör-

kəm/  zahiri  görünüş/  çıxma  (gü-

nəş). 

TƏLX (f) - Acı. 

TƏMƏ  (ə)  -  Tamah/  göz  tikmə/ 

acgözlük. TƏ’N  (ə) - Söymə/  danışma/  başa 

qaxınc etmə/ vurma. TƏNG  (f)  -  Dar/  darısqal/  darıx-

mış/  bezmiş/  tövşümə/  yoxsulluq/ 

çətin vəziyyət. 

TƏNNAZ  (ə)  -  Zarafatçı/  məsxə-

rəçi/ istehzaçı. TƏR  (f)  -  Yaş/  islaq/  nəm/  rütu-

bətli/ təzə. TƏRƏ (ə) - Sevinc/ şənlik/ şadlıq/ 

fərəh. 


TƏRƏBNAK  (ə)  -  Şad/  sevinc/ 

fərəhli. TƏRƏH (ə) - Qəm/ qüssə etmə. 

TƏRİQ  (ə)  -  Yol/  məslək/  vasitə/ 

səbəb/ tərz/ üslub/ ümumi yol. TƏRRAR  (ə)  -  Cibkəsən/  oğru/ 

dolandırıcı. TƏRSA (f) - Xaçpətəstxristian. 

TƏRH  (ə)  -  Çəkmə/  rəsm  etmə/ 

atma/  qoyma/  buraxma/  layihə/ 

491


MİRZƏ 

İSMAYIL QASİR - 210

plan/  qurma/  tərtibetmə/  nizama 

salma. 


TƏSPİH  (ə)  -  Açıq  söylənmə/ 

aydın danışma/ danışılma.  TƏŞBİH (ə) - Bənzətmə/ tutuşdur-

ma/ oxşatma. TƏŞNƏ  (f)  -  Susamış/  susuz/  çox 

həvəskar/ arzukeş. TƏVAN  (ə)  -  Güc/  qüvvət/  taqət/ 

güclü/ quvvətli/ var/ dövlət TƏVARİX (ə) - Tarix. 

TƏVƏCCÖ (ə) - Üz çevirmə/ bir. 

TƏVƏQQÜ (ə) - Dayanma/ daya-

nıb qalma/ durma/ durdurma. 

şeyə (adama) tərəf dönmə/ dönmə/ 

rəğbət/ meyl/ hüsn-rəğbət. TƏZƏRV (f) - Qırqovul. 

TƏZVİR  (ə)  -  Saxtalaşdırma/  ya-

lan  qarışdırma/  dolandırıcılıq/ 

hiyləgərlik. 

TİFİL (ə) – Uşa. 

TİNƏT (ə) - Maya/ əsl/ zat/ təbiət/ 

xasiyyət. TİR(f) - Ox. 

TİRƏ (f)  -  Bulanlıq/  tutqun/ qara/ 

qaranlıq/ pis/ xarab. TİRYƏGİ (ə) - Tiryəkdən 

TİZ  (f)  -  İti/  kəskin/  diribaş/  sü-

rətli/ yeyin. TOHİ (f) - Boş. 

TOVSƏN  (f)  -  Yaxşı  yeriyən/ 

başıbərk at. TÖ’MƏ (ə) -Yeyinti/ ərzaq/ azuqə/ 

loğma/ dişləm. TÖVF (ə) - Baş çəkmə/ yoxlama. 

TUBA  (ə)  -  Cənnətdə  gözəl  hün-

dür bir ağac/ hündürboy. TUL (ə) - Uzunluq/ boy/ uzun. 

TUMMAR  (ə)  -  Əmr,  məktub  və 

sair  yazılaraq  uzununa  kəsilib  si-

lindrik  formada  bürülən  ceyran 

dərisi/ lülə şəklində bürülən kağız/ 

məktub. 

TUN  (f)  -  Külxan/  hamam  külxa-

nəsi/  təmizlənmiş  bağırsaq/  iç  və 

s./ uşaqlıq yolu. 

TUŞƏ  (f)  -  Kəsər/  kəsərti/  kərki/ 

külüng. 


TÜHÜR (ə) Çox təmiz. 

TÜLLAB  (ə)  -  Tələb  edənlər/ 

tələbələr/ yüngül adam. TÜRFƏ  (ə)  -  Tapılmayan/  misli 

bərabəri  olmayan/  nadir  şey/  qəri-

bə/ əcaib şey. 

TÜRRE  (ə)  -  Alından  sallanan 

qıvrım tellər/ zülf/ tel. U,Ü 

UQAB

 

(a)


 – 

Qaraquş/ qartal. 

ÜQBA (ə) - Axirət/ o biri dünya. 

ÜZLƏT (ə) - Bir tərəfə çəkilib 

tək-başına oturan/ təklik. ÜZR (ə) - Bağışlanmasın istəyən/ 

bağışlanma/ əngəl/ bəhanə/ səbəb

.

ÜLFƏT (ə) -  Dostluq/  hüsn-rəğ-

bət/ uyuşma/ yovuşma/ qaynayıb 

qarışma/  birinə qəlbən  bağlanma/ 

həmrəylik/ yekdullik ÜLÜL-ƏLBAB (ə) - Ağıl sahib-

ləri/ ağıllı adamlar

.

482


MİRZƏ 

İSMAYIL QASİR - 210ÜMDƏ (ə)  -  Dayanacaq/  söy-

kənəcək/ dayaq/ dəstək/ ən əsas/ ən 

baş/ başlıca

.

ÜMMƏT (ə) - Xalq/ millət/ icma. ÜNS (ə) -  Alışqanlıq/ alışma/ ül-

fət/ uyuşma. ÜRƏFA (ə) -Arif lər/ arif adamlar

ÜRYAN (ə) - Lüt/ çılpaq

ÜSRƏT (ə) - Çətinlik/ zəhmət/ sı-

xıntı/ ehtiyac

.

ÜRF (ə) - Yaxşılıq/ xeyirlik/ xe-

yir/ adət/ dəb/ fövgəladə hallar qa-

nunları. 

ÜRFAN/ÜRFƏN (ə) - Ölkə

nin adə


-

tinə/ dəbinə/ vaxta görəÜFTADƏ

(f) - 


Düşmüş/ yıxılmış/ 

düşkün/ biçarə/ yazıq/ 

 təvazökar/

duçar


.

UŞTUR (f) - Dəvə

ÜŞŞAQ 

(ə) - Aşiqlar/ müğamda bir 

pərdəninən adı.VACAHƏT  (ə)  -  Gözəllik/  gözəl 

üz/ şan/ şərəf. VAHİ (ə) - Boş/ mənasız/ əsassız/ 

faydasız. VAİZ  (ə)  -  Moizə  edən/  minbərdə 

oturub  xalqa  vəz  söyləyən  din  xa-

dimi. 

VAQİF (ə) - Duran/ ayaq üstə du-

ran/ bir işdən yaxşı xəbərdar olan/ 

gözüaçıq/  məlumatlı/  vəqf  edən/ 

ianə verən/ xeyriyyəçi. VARİD (ə) - Gələn/ yetişən. 

VAVEYLA (ə) - Eyvah/ heyf/ təəs-

süflər/ qışqırıq/ bağırtı/ fəryad. VAZEH (ə) - Açıq/ aydın/ aşkar. 

VƏCH  (ə)  -  Üz/  sima/  surət/  üst/ 

səth/  ön/  alın/  üsul/  tərz/  səbəb/ 

vasitə/  pul/  vəsait/  yol/  ad/  şöhrət/ 

imtiyaz/ üstünlük/ qiymət/ dəyər. VƏHM (ə) - Əsassız və əsli olma-

yan fikir/ şübhə/ yersiz qorxu. VƏLƏD (ə) - Uşaq/ övlad. 

VƏLİ (ə) - Lakin/ amma. 

VƏLİYYÜLLAH (ə) - Allahın və-

lisi/ İmam Əlinin adlarından biri. VƏSL (ə) - Birləşmə/ qovuşma/ öz 

sevgilisinə çatmaq/ vüsal. VƏ’Z (ə) - Öyüd/ nəsihət/ minbər-

dən söylənən dini nəsihət. VƏZ’İ  (ə)  -  Qoyma/  buraxma/  at-

ma/ təyin etmə/ icad və təsis etmə/ 

boynuna  qoyma/  üzərinə  qoyma/  

duruş/ hərəkət/ biçim. VİRD (ə) - Dua/ daima təkrar edib 

söyləmə. VİZR  VƏBAL  (ə)  -  Yük/  ağırlıq/ 

günah. 


VÜCUD  (ə)  -  Var  olma/  varlıq/ 

cism/  bədən/  cəsəd/  şəxs/  zat/  nə-

fər/ məxluq.  

VÜSAL (ə) - Görüşmə/ qovuşma. 

VÜS’AT (ə) - Genişlik/ bolluq/ ri-

fah/ yayılma. 

483


MİRZƏ 

İSMAYIL QASİR - 210YAP (f) -  Dost/  yoldaş/  sevgili/ 

məşuq/  məşuqə/  tanış/  aşna/  yar-

dımçı/ köməkçi. 

YEK (f) - Bir/tək/vahid. 

YEKSƏR (f) -  Başdan-başa/    bü-

tün/ tamamilə/ birdən/ bir dəfə. YEKŞƏNBƏ (f) - Şənbədən sonra 

gələn birinci gün. YEKTA (f) -  Tək/  yalnız/  nadir/ 

tayı-bərabəri olmayan/ misilsiz. YƏD (ə) -  Əl/  kömək/ vasitə/ zor/  

güc/ qüvvət/ ağ əl/ bacarıqlı əl/ qə-

ribə iş. 

YƏMİN (ə) - Sağ əl/sağ tərəf/  sağ/ 

and. YÜMN (ə) - Uğur/ bərəkət/ bəxt. ZAD  (f)  -  Doğulmuş/  hasil  olmuş/  

törənmiş. ZAD (ə) - Azuqə. 

ZAĞ (f) - Qarğa. 

ZAİR (ə) - Ziyarətçi. 

ZAHİD (ə) - İbadətlə məşqul olan/ 

pəhrizkar/  pəhriz edən/asket. ZAHİR  (ə)  -  Aşkar/  açıq/  aydın/  

xarici görünüş. ZANÜ (f) - Diz. 

ZEYQƏM (ə) - Aslan/ şir. 

ZƏBAN (f) - Dil. 

ZƏ’F (ə) - Zəiflik/ qüvvətsizlik. 

ZƏXM (f) - Yara/ yaralama. 

ZƏM/ZƏMM (ə) - Soyuq/ həcv et-

mək. ZƏNBUR (ə) - Arı. 

ZƏN (f) - Qadın/ arvad. 

ZƏND  (ə)  -  Çaxmaq  daşı/  dirsək 

sümüyü/ bazu önü ZƏNƏZ/ZƏNƏXDAN (f) - Çənə. 

ZƏNG/JƏNG  (f)  -  Pas/  paxır/ 

yağış damcısı/ qocalıq/ qırışıq. ZƏR (f) - Qızıl. 

ZƏR  (ə)  -  Tarlaya  toxum  səpmə/  

səpilmə/  əkmə/  əkilmə/  əkilmiş 

əkin 

ZƏRD (f) - Sarı/ ət yeyən quş. 

ZİB (f) - Zinət/ bəzək. 

ZİBƏS  (ə)  -  Qədərində/  o  qədər/  

kafi miqdarda. ZİKR (ə) - Yada salma/ xatırlama/ 

ağıza alma/ adını çəkmə/  söyləmə/ 

ifadə etmə/ dua/ vird/ tərif etmə. 

ZİLLƏT  (ə)  -  Alçaqlıq/  rəzalət/ 

xarlıq/  zəhmət/  əziyyət/  rüsvay-

çılıq/  biabırçılıq. 

ZİMİSTAN (f) - Qış. 

ZİMMƏ  (ə)  -    Öhdə/  himayə/  

məsuliyyət/ vəzifə. ZİMNİ  (ə)  -  Dolayısı  ilə/  güman 

edilən. ZİNA (ə) – Qeyri-qanuni cinsi əla-

qədə olan. ZİNHAR  (f)  -  Ay  aman/  sıqın/  

ehtiyatlı  ol/  aman/  pənah/  təhlükə-

sizlik/ himayə. 

ZİNAZADƏ  -  (ə+f)  –  Qeyri-

qanuni uşaq / bicbala. ZİR (f) - Alt/ altda/ alta. 

ZİRAƏT  (f)  -  Əkinçilik/  kənd  tə-

sərrüfatı. ZİRCAM (f) - Tuman-köynək. 

Y

494


MİR

ZƏ İSMAYIL QASİR - 210ZİRCƏMƏ  (f)  -  Tuman-köynək/  

alt paltar/ tuman. ZİYA (ə) - İşıq/ aydınlıq/ nur. 

ZİYAD (ə) - Artıq/ çox. 

ZİYADƏ  (ə)  -  Artma/  çoxalma/  

artan miqdar/ çox/ daha çox/ daha 

artıq/ gərəksiz/ lüzumsuz. 

ZÖV (ə) - İşıq/ aydınlıq. 

ZUR (f) - Zor. 

ZUR (ə) - Riya/ yalan. 

ZÜHA  (ə)  -  Səhər  çağı/  günəş 

işığı. 


ZÜHƏL (ə) - Saturn. ZİVƏR (f) - 

Bəzək/ zinət. ZÜKÜR  (ə)  -  Erkəklər/  kişilər/  

zikrlər. ZÜLAL (ə) - Şirin və duru su. 

ZÜLF (f) –Saç/ tel/ hörük. 

ZMRE  (ə)  -  Zümrə-camaat/  silk/ 

ictimai təbəqə/ cins. ZÜRRİYYE/ZÜRRİYYƏT  (ə)  - 

Nəsil/ soy. ZÜRÜF (ə) - Qablar. 

495


MİRZƏ İSMAYIL QASİR  - 210

4

96MİRZƏ İSMAYIL QASİR  - 210

 

497

MÜNDƏR

İCAT

TƏRTİBÇİDƏN ÖNSÖZ ƏVƏZİ ......................................................

..........5MİRZƏ  İSMAYIL  QASİRİN  DÖVRÜ,  HƏYATI,  ƏDƏBİ  YAR

ADICI-

LIĞI VƏPEDAQOJİ FƏALİYYƏTİ.................................

...........................9MİRZƏ İSMAYIL QASİRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ

...........

...........11

Qasirin yaĢadığı XIX əsr Azərbaycan ədəbi-mədəni mühiti...........

.......14

Qasirin həyatı.............................................................................

............22

Qasir və “Fövcül-Füsəha”.........................................................

.............36

Qasirin Pedaqoji fəaliyyəti..........................................................

...........48

MİRZƏ İSMAYIL QASİRİN YAZILI İRSİ

.....................................

.........49

Qasirin təsfiri və nəĢr tarixi........................................................

............49

Qasiri irsinin ideya məzmunu və klassik ənənələri...................

............65

MİRZƏ İSMAYIL QASİRİN SƏNƏTKARLIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.

..80

Qasirin satirik qəhrəmanları......................................................

.............80

Qasirin lirik qəhrəmanları..........................................................

...........90

Qasirin dil və üslub xüsusiyyətləri...............................................

..........97

Ədəbiyyat və mənbələr..............................................................

...........115

QASİRİN ƏDƏBİ İRSİNDƏN........................................................

............121

Qasirin öz əliylə yazılmıĢ Ģeir nümunələri...........................................

..........125

Dər tohide bari təala besmellaher rəhman rəhim.................................

...........129

Dər vəsfi nəbi səlli Allah.....................................................................

...........132

ġərhi-hal (Fars dilində)......................................................................

.............133

ġərhi-hal (Fars dilindən tərcümə edən Xeyrulla Mehdi)....................

............134MİRZƏ İSMAYIL QASİR  - 210

 

498 

MƏKTUBLAR...................................................................

..........................135

QardaĢ............................................................................................

................137

Sahibə.............................................................................................

...............139

Sahibə.............................................................................................

...............141

Duz.................................................................................................

...............142

Hacı Məhəmmədə...........................................................................

..............144

Xəlilə..............................................................................................

...............146

Hüseyn YüzbaĢıya.........................................................................

................148

Bəyzadəyə.......................................................................................

...............149

Dostlarıma.......................................................................................

...............151

GuĢ eylə, ey əzizim.........................................................................

...............153

Əbu Talibə

(N)


.....................................................................................

............155

ġirəli bəyə.........................................................................................

.............160

ġirəli bəyə.........................................................................................

.............164

Katibə................................................................................................

............167

Mirzəcana..........................................................................................

............169

Molla Həbibə.....................................................................................

............170

Mir Əhməd xana................................................................................

............171

Mir Əhməd xana...............................................................................

.............174

Mir Əhməd xana..............................................................................

..............176

Mirzə Ġsa Arifə................................................................................

...............178

Mirzə Ġsa Arifə.................................................................................

..............180

Mirzə Ġsa Arifə..............................................................................

.................182

Mirzə Ġsa Arifə...............................................................................

................183

Əbdül Əhədə..................................................................................

................186

Mir Əskər xana...............................................................................

................188

Usta Qasıma...................................................................................

................190

Qasıma............................................................................................

...............192

Mahmuda........................................................................................

...............194

Ağa Səmədə.....................................................................................

..............196

Pünhan Hacı Rzaya..........................................................................

..............197

Mirzə Əbdüləhəd Novrəsə...............................................................

..............198

Mirzə Ġsa Sərrafa..............................................................................

..............200

Hacıya...............................................................................................

.............201

Bakıdan məktub..............................................................................

...............202MİRZƏ İSMAYIL QASİR  - 210

 

499

Seyyid Əziz ġirvaniyə...................................................................

................204

Qafil ġirvanini həcv.........................................................................

..............212

ġirvanĢah təxəllüslü Ģairə..................................................................

............216

ġirvanĢah təxəllüslü Ģairə...................................................................

...........218

Tağıya..............................................................................................

..............221

Tağıya...............................................................................................

.............223

Molla Əhməd Faizə...........................................................................

............224

Molla Abbasa....................................................................................

............226

Molla Fəttaha...................................................................................

.............228

Nəcəfə.............................................................................................

..............230

Mirzə MəĢhədi Əli Əkbərə................................................................

............232

Knyaza............................................................................................

...............235

Mir Ġbrahim bəyə

(N)

.......................................................................................237

Məhəmmədəli bəy Mücrühə...............................................................

...........239

Məhəmmədəli bəy Mücrühə...............................................................

...........241

Ağa Məhəmmədə...............................................................................

............242

Nə Yazım..........................................................................................

.............245

Acizə


(N)

.............................................................................................

.............248

Papaqçı Səmədə................................................................................

.............250

Eynək.................................................................................................

............251

ġərhi-hal...........................................................................................

.............253

Gəlib, ey dil.....................................................................................

..............255

Bizə gəlməkligiz,ey dost....................................................................

...........258

YazmıĢam, ey can..............................................................................

...........260

O sözlər ki, göndər...........................................................................

.............261

Əndəlibə cavab

(F)

..........................................................................................262

Təyyibu Tahirə

(N)

..........................................................................................263

MÖXTƏLİF ŞEİRLƏR

(N)


.................................................................

..........267

Yenə göftarə gəlibdir..........................................................................

...........269

Ey könül, gəl Ģurə..............................................................................

............273

Xəyaləti-aĢiqanə................................................................................

............276

Özü dərbiĢdü xanzadə.......................................................................

............278

Əyyuhənnas, baxın yazdığım..............................................................

..........279

Balaxanım........................................................................................

.............282MİRZƏ İSMAYIL QASİR  - 210

 

500 Gəlmədi............................................................................................

.............284

Nigarım...........................................................................................

...............285

Cüm’ə günü......................................................................................

.............286

Bax bu əĢarıma..................................................................................

............288

Hacı Qələmdan...............................................................................

...............290

AğadadaĢa......................................................................................

...............292

Zarafat 

(F)


.......................................................................................

................294

Birə..................................................................................................

..............295

Qatıqçı.............................................................................................

..............296

QamıĢ..............................................................................................

..............297

Ərə verdi.........................................................................................

..............298

Sən öləsən.........................................................................................

............299

Gərək................................................................................................

.............301

Vüsul oldu mənə..............................................................................

.............302

EĢitmiĢəm qalada................................................................................

..........303

YetiĢib yenə xatirimə.........................................................................

...........307

QıĢ çıxdı, bahar olmağa......................................................................

...........311

Ah, səd ah, hezar ah,..........................................................................

...........314

Uyma ey dil, qəflətə bir dəm...............................................................

.........316

Ġstəməz aləmdə Ģair...........................................................................

...........318

DüĢər hər dəmdə................................................................................

...........319

Gər kamandari-fələk..........................................................................

...........320

Küçə içrə məni..................................................................................

............321

Köç....................................................................................................

............322

ġərhi-hal və bəyani-vaqeə...................................................................

..........323

Uyma ey dil, qəflətə..........................................................................

............327

Mən bu dünyayi-fənada......................................................................

..........328

Yenə bir dosti-həqiqi..........................................................................

..........329

Qələmdanı tərif 

(F)


......................................................................................

...330


Bir gecə darıxdım 

(F)


...................................................................................

..331


Mənim covrü cəfayi-çərxdən...............................................................

.........332

KiĢilər...............................................................................................

.............334

Anlamadım......................................................................................

.............335

Papiros..............................................................................................

............336

Odun.................................................................................................

............338MİRZƏ İSMAYIL QASİR  - 210

 

501Limu.................................................................................................

.............340

Bahalıq..................................................................................................

........242

Bahalıqdan........................................................................................

............244

Pul....................................................................................................

.............346

Qara pul............................................................................................

............348

Əskinas..............................................................................................

............351

ġəhərin qazısı haqqında

(F)


........................................................................

.....354


Dünən gecə qulağıma 

(F)


...........................................................................

....356


MÜSTƏZADLAR..............................................................................

..........359

Ey qönça bədən...........................................................................

......... .359

Bu fəsldə, saqi...............................................................................

.........361

Bir yanda çıxıb Ģeyda...................................................................

.........362

Yarəb, nə kərəmdir ki.....................................................................

.......362

Bir yanda edir...................................................................................

.....363


Saqi, yetib əyyami-bahar...................................................................

....363


Saqi, dur ayağa...................................................................................

...364


QĠT’Ə

(F)


...............................................................................................

.........365

RUBAĠLƏR

(F)


...........................................................................................

...366


QƏZƏLLƏR......................................................................................

..........369

Gördüm yenə cananı.................................................................................

.....371


Əgər zəmanədə..................................................................................

............372

Ey yari-gülrux....................................................................................

...........373

Əql baĢımdan çıxıb............................................................................

...........374

Edəndə türəyi-Ģəbrəngül.....................................................................

..........375

Bərgi-gül arizi-alından......................................................................

............376

Ey sərəfraz.........................................................................................

...........377

Dindirsün ol rəgibi.............................................................................

...........379

Dilbər, məni-sitəmzadəni...................................................................

...........380

Ərəqdən arizin, ey mahvəĢ..................................................................

..........382

Bir pərizadə uyubdur

(N)


......................................................................

...........383

DüĢdü canım, bilmədim......................................................................

..........384

Ey dil, xəbərdar olgilən......................................................................

...........385

Jalədən səhradə..................................................................................

...........386

Ə’la, ey bivəfa yarım....................................................................................387 


MİRZƏ İSMAYIL QASİR  - 210

 

502Görə hər kəs camalın....................................................................

................389

Ey olan hər iki aləmdə...................................................................

...............390

Fərağında gözümdən çeĢmələr.......................................................

..............391

Ə’la, ey mah-rüxsarım............................................................................

......392

Bu dəhrdə ərbabi mürüvvət

(N)


.............................................................

..........393

Bəs ki əhsəndir yüzün.........................................................................

..........394

Olan müxbir sənin

(N)


..........................................................................

...........395

Getdi Ģövqə, dilbəra.........................................................................

.............396

Yüzü zülfün həvəsi

(N)


.......................................................................

............398

Sahiba, vəsf elədim............................................................................

...........399

Uyma ey dil

(N)


..................................................................................

.............401

Görsən, ey badi-səhər

(N)


........................................................................

........402

Yetib namən......................................................................................

............403

Dilbəra, saldın əcəb...........................................................................

...........404

VermiĢdi vəsl və’dəsi.........................................................................

..........406

Bir gün fəzayi-qəlbimə.....................................................................

............407

Nə tökmüsən yüzə..................................................................................

......408

KəsilmiĢ dil danıĢmaz

(N)


......................................................................

.........409

Bəlayi-hicr əlindən................................................................................

.......410

Bu gün küçə ara nagah............................................................................

......411

ġükrüllah ki, dünən.................................................................................

......412

Bu qəzəl yetkəc mənim......................................................................

...........413

Səd Ģükr xudaya...............................................................................

.............414

Mən fədayəm, sənin ol

(N)


....................................................................

..........416

DüĢdü əzizlərim, Ģərar.............................................................................

.....417


Nigara, bilmirəm xurĢidsən................................................................

..........419

Sənsiz gözümə tirələnib..........................................................................

......420

Nigara, dövləti hökmün

(N)


...................................................................

..........421

Ey gözüm, cəhd eylə..........................................................................

...........422

Pakbaz ol, ey gözüm.....................................................................................423 

ƏkilmiĢ həlqeyi-geysuların

(N)

.......................................................................424

HəmiĢə könlüm ol..............................................................................

...........425

Nalə edər gələndə

(N)

......................................................................................426

Xabidən nazilə...................................................................................

...........427

Qünçə görsə ləbini............................................................................

............428


MİRZƏ İSMAYIL QASİR  - 210

 

503AçılmıĢ gülĢən bəxdim......................................................................

...........429

Mənə hər dəm nələr ol.......................................................................

...........430

Ki, ey nigara,ruxi-əhmərim.......................................................................

...431


Hər ləhzə vəlvələ canıma ol.........................................................................432 

RiĢteyi-zülfün olub xəm-xəm.......................................................................433 

Dil meylini bir türreyi................................................................................

...434


Hər zaman məclisə ki...................................................................................435 

Yüzündə zülfülə......................................................................................

......436

Bir dərdilən əriyən..................................................................................

......437

Uğradım bir sənəmə................................................................................

......438

Nigari-aləmara............................................................................................

..439

Yenə baĢıma Ģövqi-vəsli...............................................................................440 Dərgahi-həqqə

(N)


.................................................................................

..........441

Ey könül, candan təma’kəs................................................................

...........442

Ey niqari-məhvəĢim.................................................................................

.....443


Çox zamandır ki 

(F)


..................................................................................

......444

Əziz ömrüm gör necə 

(F)


..........................................................................

......445

Nə səbəbdir qaçmısan 

(F)


...............................................................................446

Gəl bu qədər naz eyləmə 

(F)

..........................................................................447Bu qədər ki mənə 

(F)


............................................................................

..........448

Dedilər, bu yardan sənə 

(F)


....................................................................

........449

Keçdi əyyami-cavanlıq 

(F)


....................................................................

.........450

Yüz bəla çəkdim 

(F)


.......................................................................................451

Yar hüsnünə baxmalıyam 

(F)

.........................................................................452

Hər kəs, sənin camalını 

(F)

.............................................................................453

Bir gprüĢlı elədin 

(F)

......................................................................................454

Bilmirəm, yarım neçin 

(F)

..............................................................................455Yar mənim sirrimə 

(F)


....................................................................................456

Mehri vəfa ilə yenə 

(F)

...................................................................................457

LÜĞƏT............................................................................................

............459Çapa imzalanmışdır 26.01.2015.

Formatı 70 x 100 1/16. Fiziki çap vərəqi 31,5

Ofset çap üsulu. Sifariş 002. Tiraj 400.

"Şərq-Qərb" Nəşriyyat evinin mətbəəsində çap olunmuşdur.

AZ1123, Bakı, Aşıq Ələsgər küçəsi, 17.

Tel.: (+99412) 370 68 03, 374 83 43

Faks: (+99412) 370 68 03, 370 18 49

www. eastwest.az 

Document Outline

    • Без имени
    • Без имени
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə