MÜASİr fəLSƏFƏ, elm və MƏDƏNİYYƏT: postqeyri-klassik epistemologiYAYüklə 3 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/49
tarix22.07.2017
ölçüsü3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

MÜASİR FƏLSƏFƏ, ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT: 

POSTQEYRİ-KLASSİK EPİSTEMOLOGİYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

F

əlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu 

“Müasir f

əlsəfə problemləri” şöbəsi 

 

MÜASİR FƏLSƏFƏ, ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT: 

POSTQEY

Rİ-KLASSİK EPİSTEMOLOGİYA 

 

(Respublika konfransının materialları, 18 may 2011-ci il) 

      

B

akı -“Elm”-2011 

  

Национальная Академия наук Азербайджана 

Институт философии, социологии и права 

Отдел «Современные проблемы философии» 

 

 

 

 

Современная философия, наука и культура: 

постнеклассическая эпистемология 

(Материалы Республиканской конференции, 18 мая 

2011 г.) 

 

 

 

Баку –“Елм”- 2011 

 

 

 

 

Məqalələr toplusu AMEA Fəlsəf, Sosiologiya və  Hüquq  İnstitutunnun 

Elmi  Şurasının  4 iyul  2011-  ci  il tarixli  iclasında  müzakirə  edilmiş  və 

çapa m

əsləhət görülmüşdür ( 6 saylı protokol) Elmi redaktorlar: 

F

əlsəfə elmləri doktoru, professor Əli Abasov F

əlsəfə elmləri doktoru, professor, Rusiya Pyotr Akademiyasının müxbir 

üzvü 

Əbülhəsən Abbasov  

Redaksiya hey

əti: 

Abasov Əli –  fəlsəfə elmləri doktoru, professor 

Abbasov Əbülhəsən –  fəlsəfə elmləri doktoru, professor 

Allahyarova Tahir

ə –  fəlsəfə elmləri doktoru 

Əliyev Rafiq –  AMEA müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor 

Əsğərov Şahlar – fizika-riyaziyyət elmləri doktoru, professor   

Qurbanov Füzuli –  f

əlsəfə elmləri doktoru 

M

əmmədəliyev Zakir –  fəlsəfə elmləri doktoru, professor M

əmmədov Nizami  –  Rusiya təbii elmlər Akademiyasının  və  Rusiya 

ekologiya 

Akademiyasının həqiqi üzvü, fəlsəfə elmləri doktoru, professor 

M

əmmədzadə İlham –  fəlsəfə elmləri doktoru  M

əsimov Eldar  –    fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Rusiya 

Pyotr 

Akademiyasının və Rusiya təbii elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Rüst

əmov İzzət –  fəlsəfə elmləri doktoru, professor  

Şirinov Aydın –  professor 

M

əsul katib:  Mətləb Mahmudov, fəlsəfə doktoru; Elşən Bayramzadə 

     

MÜASİR FƏLSƏFƏ, ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT: POSTQEYRİ-

KLASSİK EPİSTEMOLOGİYA. Bakı, “Elm”, 2011, ... səh. 

İSBN....  

 

 

 

Mündəricat –  Оглавление 

Konfransda 

əsas müzakirə mövzuları… 

Основные темы обсуждения на конференции

 

Ön söz –  Əbülhəsən Abbasov… 

Вместо введения – Али Абасов… 

 

 

I Bölm

ə 

Стёпин В. С. Динамика научной рациональности: от 

классики к постнеклассике… Аббасов  А.Ф

Постнеоклассическая    эпистемология:  необхо-димость и сущность

... 


Абасов А.С

 Монолог классицизма, диалог неклассицизма и 

полилог постнеклассицизма

… 

Князева Е.Н

Специфика социальной самоорганизации: роль субъективного фактора

… 

Федотова  В.Г.

 

Проблема  истинности  и  рациональности  в социально-гуманитарных науках

…. 


Мамедов Н.М. Гуманизм: постнеклассическая концепция… 

Allahyarova  T.B.  Yeni elmi istiqam

ətlər nəzəri və  tətbiqi 

politologiyanın hədəfində... 

Аршинов  В.И.,  Буров  В.А

.

 Постнеклассическая  научная 

рациональность,  гуманитарные  технологии  и  менеджмент 

второго порядка

 …. 


Гурбанов  Ф.М.  Процесс  формирования  междисциплинарной 

методологии: проблемы и перспективы…

 

M

əmmədəliyev Z. Praqmatik idrak paradiqması: gücün təntənəsi, 

yoxsa aciliyin harayi? (Y.Habermasın nəzəriyyəsi kontekstində)... Баксанский О. Е.,  Гезалов А. А. Компетентностный подход. 

Типология компетенций Лепский В. Е. Философские основания становления 

средовой парадигмы (от классической рациональности к 

постнеклассической)… 

Аббасов  А.  Ф

 

Эволюция  общества  и  мира:  

постнеоклассическое видение... Баширов Т. К.  Принцип конкретизации субъекта познания... 

 

II Bölmə 

Abbasov 

Ə.F. Milli fenomenlərin dərki və şərhində adekvat epis-

temologiya z

ərurəti... 

Şirinov A.Ə.

 

İctimai elmlərdə həqiqət problemi

 

Rüstəmova A.B. Müasir dövrdə kommunikasiya fenomeni... 

Q

əşəmoğlu Ə. Ahəngyol elmi – müasir dövrün tələbi kimi... 

Мяммядов Р.T.

 

Сосиал парадигмаларын формалашмасында елми вя дини дцнйаэюрцшцн ролу… 

Mahmudova (Qaraqoyunlu)  Y.

 

Q

lobalaşma  prosesində  inkişaf tendensiyaları: vesternləşmə və modernləşmə

… 

Abdullayev  F.N

Miqrasiya probleminin siyasi aspektinin t

ədqiqi sahəsində  yeni  formalaşan    elmlərarası istiqamət və 

n

əzəriyyələr… 

İlyasov R.Ə. Müasir analitik fəlsəfədə dil-əxlaq əlaqələrinin 

epistemoloji t

əməlləri... 

  

III Bölmə

 

 Мирзаева  В.А.  Дженератика  –    новое  междисциплинарное 

направление познания … Фархадова  С

Принцип  неконкретного  мышления  как источник духовного знания

… 

Ulusel R. M

ədəniyyət – tənqid – ədəbiyyat koordinatlarında 

(Kulturoloji polemika)...  Talıbzadə A. Şərq və Qərb dixotomiyası maarifçilik kontekstində 

(t

ək və cüt üçün çətir)... 

Мехти Н. M.

 

Опыт устранения субстанциональной «тяжести» 

из  неустранимого  противостояния  «своих»  и  «чужих»

 

(азербайджанский  проект  симулятивного  национализма  и симулятивной религиозности)

…    


 

Тагиев (Даими) Т 

Записки перцептивного нигилиста, или 

жизнь после философии. Перцептология versus семиология

… 

Əlizadə A.А. Modernizm və çağdaş Azərbaycan… 

Гарагезов Р. Р., Кадырова Р. Г

Интерпретация одной интерпретации или карабахский конфликт  в ракурсе 

постнеоклассической социальной  эпистемологии: 

культурные основания предвзятых интерпретаций

… 

Mahmudov M.Ə. Multikulturalizm: yeni təfəkkürə tələbat. Mehdizad

ə O.N. Kulturologiyada non-linear düşüncə... 

 

 Tezislar – 

Тезисы 

 

R

əsulov T.Ə.

 

 Sosial-m

ədəni proseslərin idarə olunmasına 

sistemli yanaşma (Azərbaycan Respublikası timsalında)

... 


Axundov A.M.

 

Azərbaycan milli mədəniyyəti və müasirlik

... 


Hümm

ətova L.Ə.

 

Postneoklassik fəlsəfi düşüncənin  evristik 

potensialı...  Ибрагимов Г.Г. Взгляд на этнические проблемы  периода 

глобализации… 

 

Xulas

ə –  Резюме –- Summary 

 əlliflər –  Авторы  


 

Konfransda əsas müzakirə mövzuları: 

1.

 F

əlsəfə və elmi idrak. 

2.

 

Klassik, neoklassik və postneoklassik paradiqmalar. 

3.

 Müasir t

əbiətşunaslıqda və riyazi elmlərdə yeni 

epistemologiyalar z

ərurəti. 

4.

 

Sosial idrakın yeni tələbləri: lokal, reqional, qlobal təqdimatda v

ə təkcə, xüsusi, ümumi aspektlərdə. 

5.

 

Postneoklassik sosial epistemologiya: təşəkkül və  inkişaf  

xüsusiyy


ətləri, mahiyyəti, yeri və rolu. 

6.

 C

əmiyyətdaxili və 

dünya probleml

ərinin həllində 

postneoklassik f

əlsəfənin verə biləcəyi töhfə. 

7.

 

Cəmiyyətin, dövlətin,  iqtisadiyyatın,  intellektual  resursların 

idar


ə olunmasının postneoklassik fəlsəfəsi. 

8.

 Mür

əkkəblik fəlsəfəsinin və  tənqidi-sinergetik təfəkkür 

konsepsiyasının  perspektivləri. 

          

Основные темы обсуждения на конференции 

1. 


Философия и современное научное познание. 

2. 


Классическая, неоклассическая и постнеоклассическая 

парадигмы. 

3. 

Необходимость формирования  новых эпистемологий в естественнонаучных  и математических дисциплинах. 

4. 


Новейшие потребности социального познания: в 

локальных, региональных, глобальных постановках и в 

аспектах единичного, частного, общего 

 5. 


Постнеоклассическая социальная эпистемология: 

особенности становления и развития, сущность, роль и место. 

6. 

Возможный вклад постнеоклассической философии в разрешении внутриобщественных и мировых проблем. 

7. 


Постнеоклассическая философия управления обществом, 

государством, экономикой, культурой, интеллектуальными 

ресурсами. 

8. 


Перспективы философии сложности и концепции 

критическо-синергетического мышления.  

Ön söz əvəzi   

 

Müasir dövrd

ə  elmi-intellektual  potensial  davamlı  və  sabit 

inkişafın  əsasını  təşkil  edərək hər bir cəmiyyətə  qarşıya 

qoyduğu strateji məqsədləri uğurla həyata keçirmək, sürətlə 

yenil

əşən dünyada layiqli yer tutmaq, nüfuz sahibi olmaq 

imkani  yaradır.  Tarix  göstərir  ki,  ümumi  inkişaf 

strategiyasını,  cəmiyyətin idarəetmə  fəlsəfəsini, ictimai 

h

əyat sahələrinin fəaliyyətini  qabaqcıl  elmi  tələblər, 

müt

ərəqqi milli və  bəşəri  ənənələr səviyyəsində  qurmaqla, 

daimi t

əkmilləşmə  və  yeniləşmə  yolunu tutmaqla, 

innovasion  çağırışlara  çevik  və  ağıllı  münasibət 

göst

ərməklə  dövlətlər milli tərəqqiyə  nail olur, günbəgün 

artan r

əqabətə davam gətirirlər. Məhz bu həqiqətləri rəhbər 

tutan Az

ərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

öz nitq v

ə  çıxışlarında  maddi-iqtisadi  resursların  insan 

kapitalının  inkişafına  yönəldilməsini dəfələrlə  vurğulamış, 

bu m

əqsədlə  də  iqtisadi və  siyasi modernləşmənin  ardıcıl 

olaraq davam etdirilm

əsini,  demokratiyanın  inkişafını 

mühüm v

əzifə kimi qarşıya qoymuşdur. 

Şübhəsiz, ictimai tərəqqi və  milli  maraqların  ödənilməsi 

baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu vəzifə, onun 

doğru-düzgün həlli ilə  bağlı  çoxsaylı  problemlər 

c

əmiyyətimizin diqqət mərkəzindədir. Sözsüz ki, burada 

elmin v

ə alimin üzərinə də böyük məsuliyyət düşür. Belə ki, 

h

ər bir halda, qəbul ediləcək qərarların,  görüləcək  işlərin 

t

əməlində, xoş niyyətlə yanaşı, məhsuldar təfəkkür, qüdrətli 

z

əka dayanır.  O təfəkkür və zəka ki, özləri yeniləşməyə həm 

meylli, h

əm də  qadirdilər,  ədəb və  həya, nizam və  ədalət 

vasit

əsilə  fəzilətlərə  yol  açır,  Haqqın  nuruna  qovuşdurur. 

Müdriklik x

əzinəsi olan mötəbər mənbələrdə  aşağıdakı 

 

kəlamların  söylənilməsi heç də  təsadüfi deyil: “Öncə 

t

əfəkkür et, sonra əməl”, “Təfəkkür edib əməl göstərsən, 

murada çatarsan”, “T

əfəkkür həqiqətin  tarlası,  şəriətin 

yoludur”, “T

əfəkkür isabətli dünyagörüşün əsasıdır” və s. 

Ümumil

əşmiş bir xülasə şəklində desək, bu gün elmimizin, 

o cüml

ədən ictimai və  humanitar elmlərimizin  başlıca 

qay

əsi, məqsədi, fikrimcə, ondan ibarətdir  ki,  yararlı 

ideyaların  doğulması  ilə  yanaşı,  bu  ideyaların  böyüdülüb 

başa  çatdırılmasına  da  qadir  olaq.  Yalnız  bu  gücü  əldə 

etdikd

ən  sonra  biz  qlobal  dünyanın  qlobal  təfəkkürə  olan 

ehtiyacının  ödənilməsində  öz töhfəmizi verə  bilərik.  

Eynilıə, belə intellektual kamillik, düşünürəm ki, Prezident 

Administrasiyasının  rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev 

t

ərəfindən  aktuallığı  və  əhəmiyyəti  əsaslandırılan  bir  çox 

taleyüklü m

əsələlərin həllində olduqca mühüm rol oynaya 

bil

ər. Hörmətli oxucuların diqqətinə təqdim edilən “Müasir 

f

əlsəfə, elm və  vədəniyyət: postneoklassik epistemologiya” 

adlı bu kitab da məhz həmin məqsədin və ondan irəli gələn 

v

əzifələrin reallaşması qayğısından yaranıb.   

Müasir f

əlsəfənin vəziyyətinə  və  perspektivlərinə  dair  

n

əzərdə  tutulmuş  əsərlər silsiləsində  sayca ikinci olan bu 

elmi m

əqalələr toplusunda metodoloji, qnoseoloji, aksioloji 

probleml

ərə,  elmi  idrakın  müasir  tələblər  baxımından 

xüsusiyy

ətlərinə,  sosial  epistemologiyanın  vəziyyətinə, 

yenil

əşməkdə  olan mahiyyətinə  və  perspektivlərinə  dair 

mülahiz

ələrə, məqsədli  surətdə,  daha  çox    yer  ayrılıb. 

“Müasir f

əlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, təhsil” adlı 

birinci kitab bu ilin 

əvvəlində  nəşr  edilmişdir.  Dərin 

minn

ətdarlıq hissi ilə vurğulamaq istərdik ki, bu kitabların 

işıq  üzü  görməsi ölkəmizdə  fəlsəfi tədqiqatların  inkişafına 

böyük maraq v

ə  qayğı  göstərən Azərbaycan Milli Elmlər 

10 

 

Akademiyasının prezidenti, akademik Mahmud Kərimovun h

ərtərəfli dəstəyi hesabına mümkün olmuşdur. 

Aşağıda aparıcı mövzunun “nüvə”sinə, yəni postneoklassik 

epistemologiyaya dair az

ərbaycandilli  oxucularımız  üçün 

yığcam  bir  məlumatın  (açıqlamanın)  verilməsini  zəruri 

bildik. Burada t

əqdim olunmuş müddəalar daha əhatəli və 

əsaslandırılmış  surətdə  müəllifin bu topluda rus dilində 

n

əşr  edilmiş  “Postneoklassik  epistemologiya:  zərurəti və 

mahiyy

əti” başlıqlı məqaləsində işıqlandırılır.   

F

əlsəfə, ictimai və  humanitar elmlər kompleksi üçün epistemologiya m

əsələləri həmişə mühüm əhəmiyyət kəsb edib və 

diqq

ət mərkəzində  olub.  Köklü  transformasiyalar  şəraitində  isə adekvat epistemologiyalara t

ələbat daha da artır, qlobal və ictimai 

inkişafın  müxtəlif sahələrilə  bağlı  ciddi  problemlərin həllı 

z

ərurətindən doğan koqnitiv müstəvilərin qurulması, səmərəli üsul v

ə  yanaşmaların,  idraki  alətlərin  axtarışı,  yeni  qnoseoloji-

metodoloji z

əminlərin  işlənib  hazırlanması,  aksioloji  meyarların 

d

əqiqləşdirilməsi, müvafiq ideya və  prinsiplər sisteminin, hətta leksika v

ə  prosedurların  təklif edilməsi aktual və  təxirəsalınmaz 

v

əzifəyə  çevrilir. Belə  ki, epistemoloji qeyri-müəyyənlik, qnoseoloji q

ərarsızlıq  və  yaxud da səmərəsizliyi,  yanlışlığı 

əvvəlcədən bəlli olan metodologiyalara müraciət, innovasion 

t

ələblərə cavab verən idraki silahın yoxluğu nəinki konkret ictimai v

ə  bəşəri problemlərin həllini çətinləşdirir,  eyni  zamanda  fəlsəfə 

v

ə  sosiohumanitar elmlərin öz daxilində  yaşanan  böhranı d

ərinləşdirir.  Nəticədə  həm elmlərin  öz  inkişafında  tənəzzül  baş 

verir, h

əm də onların qarşısında qoyulan sosial sifarişlər ödənilmir. 

Bu gün, mahiyy

əti üzrə  desək, söhbət  yalnız  hansısa  ayrıca 

metodoloji yanaşmadan və yaxud prinsipdən, mövcud olan idraki 

konsept


ə, təhlil  arsenalına  nəyisə  əlavə  etməkdən getmir. 

Günd


əlikdə, ümumən, yeni elmi paradiqma, optimal 

epistemologiya problemi dayanır. Vacibdir ki, idraki konseptin özü 

köklü sur

ətdə  yeniləşsin,  zamanın  tələblərinə  cavab verən 11 

 

məzmun-mahiyyət daşısın. Yalnız belə əsaslı konsept əvəzlənməsi, 

epistemoloji yenil

əşmə  çərçivəsində  aktual problemlərin yetərli 

h

əlli mümkündür. Bu səbəbdən də hal-hazırda Azərbaycan fəlsəfə elminin qarşısında duran vəzifə və prioritetlər onun qabaqcıl elmin 

müasir epistemologiya sah

əsində  əldə  etdiyi səviyyəyə 

müvafiqliyi kontekstd

ən qavranılmalı və reallaşdırılmalıdır. 

Ən əvvəl, söhbət  müasir dünyada qərarlaşan postneoklassik elmi 

paradiqmanın  mahiyyətinə  varmaqdan, onu mənimsəyərək  milli 

z

əmində inkişaf etdirməkdən gedir. Sanballı söz, fikir-əməl sahibi kimi beyn

əlxalq elmi əlaqələr sisteminin fəal və  nüfuzlu aktoru 

olmaq  arzusu  da  buradan  keçir.  İnteqrativ  missiya,  təfəkkür və 

əməldə  nizamyaradıcı  funksiya  daşıyan,  zəmanənin dərkini və 

özünüd

ərkini,  gedişatın  rasionallıq  (konstruktivlik)  şəbəkəsinin  qurulmasını üzərinə götürmüş fəlsəfəmiz  “əmək bölgü”sündə öz 

borcunu  qabaqcıl  elmin  əldə  etdiyi zirvəyə  yüksəlməklə  ödəyə 

bil

ər. Məhz bu epistemoloji zirvəyə  yüksəlməklə  o, Azərbaycan elminin, xüsus

ən də ictimai və humanitar fənlərin gücünü, sosial 

sifarişlərə  çevik və  işgüzar  reaksiya  vermək qabiliyyətini 

t

əminatlandırar,  dünya  elminə  dəyərli töhfələr təqdim etməkdə yardımcı  olar.  Elə  fəlsəfə  və  elmimizin milliliyi də  bundadır  – 

“b

əşəri sərvət”  adına  layiq  intellektual məhsulun ortaya qoyulmasında!  Bu,  “XXI  əsr  –  kreativ, zəngin və  qüdrətli 

Az

ərbaycan”  strateji  proyektinin  reallaşması  üçün  başlıca qarantdır. 

Postneoklassik elm v

ə  epistemologiya klassik və  neoklassik 

idrakdan mütl

əq imtinanı nəzərdə tutmur. O, əvvəlki mərhələlərə 

münasib


ətdə  yeni olsa da, müəyyən mənada  onların  yaradıcı 

davamıdır,  yəni varislik prinsipi əsasında  formalaşmaqdadır  və 

buna  uyğun  da  fəaliyyət göstərməkdədir. Hətta, deyərdim ki, 

klassik v

ə xüsusən də neoklassik idrakın bir sıra dəyərli prinsipləri 

m

əhz postneoklassik idrak sistemi daxilində  daha da böyük evristik  güc,  instrumental  dolğunluq  və  səmərəlilik  əldə  edirlər. 

Bunu  ayrı-ayrı  sahələrdə  aparılan  konkret  elmi  tədqiqatlar 

t

əsdiqləyir. 12 

 

Burada, öncədən, bir terminoloji məqama da münasibət bildirmək 

ist


ərdim. Söhbət “postneoklassik” və  “postqeyri-klassik” 

terminl


ərindən gedir. Hal-hazırda ikisindən də  istifadə olunur. Bu 

m

ənzərəni təqdim etdiyimiz  toplunun məzmunundan da görmək mümkündür. Müasir rus t

ədqiqtçıları, iqtisadçılar istisna olmaqla, 

“qeyri”d

ən istifadə  edirlər, yəni “qeyri-klassik elm”, “qeyri-

klassik metodologiya”, “qeyri-klassik paradiqma” kimi ifad

ələr 


işlədirlər.  Analoji olaraq, onlar –  ilk növbədə  filosoflar nəzərdə 

tutulur  –  yeni m

ərhələni, akademik V. S. Styopindən başlayaraq, 

“postqeyri-klassik” m

ərhələ  adlandırırlar.  Yalnız  rus  iqtisadçı 

aliml


ərin əksəriyyəti, ABŞ, Qərbi Avropa, Yaponiya, Çin və başqa 

aparıcı  ölkələrin mütəxəssisləri kimi  “neo”ya üsiünlük verirlər. 

M

əsələn, “qeyri-klassik iqtisadiyyat” yox, “neoklassik iqtisadiyyat” deyirl

ər. Azərbaycan elmində  və  fəlsəfəsində  də 

yekdil fikir yoxdur, seçim müxt

əlifdir. Elə  filosoflarımızın  çoxu, 

sanki rus elmi 

ənənəsinə  uyğun  olaraq,  “qeyri”  önşəkilçisinə 

müraci

ət edirlər.  Sual  yaranır:  bəs, məqbul olan nədir  –  “neo”, yoxsa “qeyri”? “Neoklassik” v

ə  “postneoklassik” deməliyik, 

yoxsa “qeyri-klassik” v

ə “postqeyri-klassik”?   

Fikrimc

ə, “neo” önşəkilçisinin istifadəsi bir sıra səbəblər üzündən daha m

əqbuldur. Belə  ki: 1) “neo”, “qeyri”dən fərqli olaraq, 

mexaniki inkara,  t

əkzibə  deyil, varisliklə  innovasiyalığı  üzvi 

şəkildə sintezləşdirən ardıcıl və dinamik inkişafa işarədir –  yəni, 

yenil


əşmə  həmişə  zəruri və  mümkündür, lakin  tarixi təcrübəyə, 

elmi-m


ədəni irsə,  keçmiş  qazanclara  qayğıkeş  və  həssas 

münasib


ət, onlardan müasirlik naminə  yaradıcı  istifadə  hər bir 

pozitiv yenil

əşmənin,  islahatlar  sisteminin  mühüm  şərtidir; 2) 

“neo”nun daşıya biləcəyi intellektual yük formalaşmaqda olan və 

artıq  qüdrətini göstərən  yeni  epistemologiyanın  ideya  və 

prinsipl


ərinin mahiyyətinə daha müvafiqdir; 3) hər halda, müasir 

dövrün bir çox görk

əmli alimləri, o cümlədən  –  Nobel  mükafatı 

laureatları, “neo”ya üstünlük verirlərsə, deməli, düşünməyə dəyər.   

Postneoklassik  epistemologiya  aşağıdakı  şərtlər daxilində 

formalaşmaqdadır: 13 

 


Каталог: assets -> files
files -> From: Executive Director, Trade Compliance and Facilitation
files -> К рабочей программе курса «Эндонтия» дисциплины «Стоматология» Цель освоения дисциплины
files -> Исследование диагностических моделей по Пону и Коркхаузу
files -> К рабочей программе курса «Пародонтология» дисциплины «Стоматология» Цели освоения дисциплины
files -> 1. Цели освоения дисциплины
files -> Кафедра детской анестезиологии и реаниматологии зав кафедрой к м. н., доцент Л. Л. Миронов
files -> Закон Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей». Правовые основы донорства


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə