MÜNDƏRİcat ön söZ 4Yüklə 1.02 Mb.

səhifə1/14
tarix29.05.2017
ölçüsü1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

MÜNDƏRİCAT

ÖN SÖZ 

4

2. ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ NEFT FONDU 

10

2.1. Makroiqtisadi mənzərə 10

2.2. Neft Fondunun gəlirləri 15

2.3. Neft Fondunun xərcləri 18

 

3. İNVESTİSİYA STRATEGİYASI VƏ RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ  

28

3.1. 2012-ci ildə dünya iqtisadiyyatı 28

3.2. Neft Fondunun investisiya portfeli 

37

3.3. Neft Fondunun gəlirliliyi  42

3.4. İnvestisiya məhdudiyyətləri  

44

3.5. Risklərin idarə edilməsi  46

4. İDARƏETMƏ  

54

 

5. NEFT FONDU – ŞƏFFAF SUVEREN FOND  66

5.1. Neft Fondunun ictimaiyyətlə əlaqələri 66

5.2.  Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində

       Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) sahəsində fəaliyyət  

67

5.3. Suveren Fondların Beynəlxalq Forumu  69

6.  BİZİM DƏYƏRLƏRİMİZ: 

HÖRMƏT, KOLLEKTİV İŞ, İNAM, ŞƏFFAFLIQ  

76

7. DÖVLƏT NEFT FONDUNUN 2012-Cİ İL BÜDCƏSİNİN İCRASI 77

8.  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN   

KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI 

88

ƏLAVƏ 136

4

İLL


İK HESABAT

2012


AZ

Ə

RBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVL


Ə

T NEFT FONDUÖN SÖZ

Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan qara qızılın satışından əldə edilmiş gəlirlərin toplanması, 

idarə edilməsi və bu vəsaitlərin gələcək nəsillərə çatdırılması missiyasını yerinə yetirən Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Fondu 2012-ci ildə yaradılmasının 13-cü ilini qeyd etmişdir.  Əvvəlki 

illərdə olduğu kimi, 2012-ci ildə Neft Fondunun vəsaitində artım qeydə alınmışdır. Fondun vəsaiti 

il ərzində 14,5% artaraq ilin sonuna 34,1 milyard ABŞ dollarına çatmış, Fondun daxilolmalarının 

22,7%-i yığıma yönəldilmişdir.

Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelinin diversifikasiyası baxımından 2012-ci il uğurlu il hesab 

oluna bilər. 2012-ci ildən etibarən qəbul edilmiş yeni investisiya siyasətinə uyğun olaraq Dövlət 

Neft Fondunun investisiya portfelinə yeni aktivlər, o cümlədən London Qiymətli Metallar Bazarı 

İştirakçılarının Assosiasiyası tərəfindən tətbiq edilən tələblərə uyğun olan qızıl külçələr, daşınmaz 

əmlak daxil edilmişdir. Eyni zamanda Fondun valyuta portfelinə Rusiya rublu, Türkiyə lirəsi və 

Avstraliya dolları əlavə edilmişdir.

2010-cu ildən başlayaraq Neft Fondu tərəfindən qəbul edilmiş 5 illik qərara əsasən Fond tərəfindən 

dərc edilən illik hesabatlarda Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simaları haqqında məlumatlar 

və yaradıcılıqlarından nümunələr yerləşdirilir. Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il üzrə illik hesabatı 

Azərbaycan dilində fəlsəfi şeirin banisi, görkəmli şair İmadəddin Nəsimiyə həsr edilmişdir.

Qeyd edək ki, 2010-cu il üzrə Neft Fondunun illik hesabatı dahi Nizami Gəncəviyə, 2011-ci ildə isə 

Məhəmməd Füzuliyə həsr edilmişdir. Ədəbi əsərlərlə zənginləşdirilmiş illik hesabatın yeni tərtibat 

üslubu eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatının xarici auditoriyaya tanıdılması prosesinə Fondun 

kiçik bir töhfəsi olacaqdır. 


Seyèd Èmadÿddèn Nÿsèmè 

(1369-1417)

eyid Èmadÿddin Nÿsimi (1369-1417) Azÿrbaycan 

xalqûnûn XlV yözillikdÿ ÿrsÿyÿ gÿtirdiyi ÿn bþyök 

mötÿfÿkkir øairlÿrdÿn vÿ ideya fÿdailÿrindÿn biridir. 

Èslam Øÿrqinin hÿr ö÷ ÿdÿbi dilindÿ ÿsÿrlÿr yazmûø bu 

möqtÿdir øair, daha ÷ox Azÿrbaycan törkcÿsindÿ qÿlÿmÿ aldûüû 

þlmÿz qÿzÿllÿri ilÿ tanûnûr.  

Avropa øÿrqøönaslarûndan H.Purqøtall, Gibb, H.Ritter, 

K.Höart, F.Babinger, E.Braun, A.Bomba÷i, Amerikada K. Buril 

vÿ baøqalarûnûn tÿdqiqat ÿsÿrlÿri Nÿsimi ilÿ baülû bir sûra ÿdÿbi vÿ 

fÿlsÿfi problemlÿrÿ iøûq salûr.

Øair þz ÿsÿrlÿrini “Seyyid”, “Höseyni”, “Nÿsimi”, “Haøimi”, 

“Qöreyøi”, “Èbrahimi” tÿxÿllöslÿri ilÿ qÿlÿmÿ almûødûr ki, bunlarûn da 

arasûnda ÿn ÷ox yayûlanû “Nÿsimi”dir.

Seyid Èmadÿddin Nÿsimi 1369-cu ildÿ Azÿrbaycanûn 

qÿdim mÿdÿniyyÿt vÿ øeir-sÿnÿt mÿrkÿzlÿrindÿn biri olan Øamaxû 

øÿhÿrindÿ anadan olmuødur. Øairin hÿyatû vÿ möhiti, reallûq vÿ 

ÿfsanÿ dumanlarûnda itib-batdûüûndan, qaynaqlarda Nÿsiminin 

yaxûn adamlarûndan yalnûz qardaøû Øah Xÿndan haqqûnda möÿyyÿn 

bilgilÿrÿ rast gÿlinir. Qÿstÿmonulu Lÿtifi þz tÿzkirÿsindÿ Nÿsiminin 

“Julidÿmu” (Daüûnûq sa÷lû) lÿqÿbli qardaøû Øah Xÿndandan bÿhs 

a÷mûø, Ali isÿ “Könhöl-ÿxbar”ûnda Øah Xÿndanûn þz qardaøû 

Nÿsimiyÿ yazdûüû mÿøhur beytinÿ (“Gÿl bu sirri alÿmÿ faø eylÿmÿ, 

xani-xasû amÿyÿ aø eylÿmÿ”) ÿsaslanaraq, onu ayrûca bþlmÿdÿ 

 

øair kimi qeyd etmiødir. Øah Xÿndanûn qÿbrinin Øamaxûda olmasû vÿ uzun möddÿt oranûn ziyarÿtgah sayûlmasû ilÿ baülû S.Mömtazûn 

verdiyi mÿlumatlar sonrakû tÿdqiqat÷ûlar tÿrÿfindÿn qiymÿtli fakt 

kimi qÿbul edilmiødir. S. Mömtazûn bu fikrÿ gÿlib ÷ûxmasûnda bþyök 

Azÿrbaycan øairi S.ß.Øirvaninin:

Mÿn þlÿndÿ Øaxÿndanda basdûrûn,

×önki onun Øahidi-Xÿndanû var,

e

x

mÈ

d


– beyti yardûm÷û olmuødur. Törk araødûrmalarûnda Øah Xÿndanûn 

1426-cû ildÿ Øamaxûda vÿfat etmÿsi faktû tÿsdiq olunur.

1387-ci ildÿ hörufiliyi qÿbul etdikdÿn sonra Nÿsimi tÿxminÿn 30 

il ÿrzindÿ iman gÿtirdiyi ideyalarû tÿbliü etmÿk ö÷ön Yaxûn Øÿrqin 

bir sûra øÿhÿrlÿrini gÿzmiø, nÿhayÿt, 1417-ci ildÿ Suriyanûn Hÿlÿb 

øÿhÿrindÿ onu köfrdÿ gönahlandûran mörtÿce din xadimlÿrinin fitvasû 

ilÿ gönahsûz yerÿ qÿtlÿ yetirilmiødir. Rÿvayÿtÿ gþrÿ, øairin gÿnc 

möridlÿrindÿn biri onun qÿzÿlini oxuyarkÿn tutulmuø, dar aüacûna 

aparûlanda Nÿsimi irÿli ÷ûxaraq, øeirin möÿllifi olduüunu bildirmiø 

vÿ gÿnci þlömdÿn xilas etmiødi. ßvÿzindÿ onun þzönö hÿbs edÿrÿk, 

dÿrisi soyulmaqla þlöm cÿzasûna mÿhkum etmiødilÿr.

Øair bu cÿzanû ÷ox mÿrdliklÿ qarøûlamûø, verilÿn iøgÿncÿlÿr onun 

iradÿsini sûndûra bilmÿmiødi. ×oxlu qan itirdiyindÿn rÿngi saralan 

øairÿ bir din xadimi istehza ilÿ demiødi: “Sÿn ki, mÿn haqqam, 

deyirdin, bÿs rÿngin niyÿ saraldû?” Nÿsimi son qövvÿsini toplayûb 

belÿ cavab vermiødi: “Mÿn ÿbÿdiyyÿt gþylÿrindÿ doüan hÿqiqÿt 

gönÿøiyÿm. Gönÿø batanda saralar.”

Baøqa bir rÿvayÿtdÿ deyilir ki, øairÿ þlöm hþkmö ÷ûxaran ruhani 

belÿ bir fitva da veribmiø ki, bu kafirin qanûndan hara döøsÿ kÿsib 

atmaq lazûmdûr. Nÿsiminin dÿrisi soyularkÿn onun qanûndan bir 

damcû tÿsadöfÿn sû÷rayûb hÿmin ruhaninin barmaüûna döøör. Onun 

barmaüûnûn kÿsilmÿsini tÿlÿb edÿnlÿrÿ deyir ki, mÿn bunu hÿrfi 

mÿnada demÿmiødim. Þlöm halûnda olan øair mÿürur baxûølarûnû 

hÿmin ruhaniyÿ zillÿyib bu beyti deyir:

Zahidin bir barmaüûn kÿssÿn, dþnöb hÿqdÿn qa÷ar;

Gþr bu miskin aøiqi sÿrpa soyarlar, aürûmaz.

Hÿr halda, Nÿsiminin faciÿli, hÿr øeydÿn þncÿ isÿ, gönahsûz 

þlömö onu xalq arasûnda daha da populyarlaødûrmûø, øairin 

øÿhidlik zirvÿsinÿ yöksÿlmÿsi nÿticÿsindÿ onun mÿzarû ziyarÿtgaha 

÷evrilmiødir. Nÿsiminin mÿqbÿrÿsindÿ-tÿkyÿgahûnda onun dÿfn 

olunduüu göndÿn bu gönÿ qÿdÿr möcavirlik edÿn vÿ Nÿsimi soyadûnû 

daøûyanlarûn isÿ, øairin nÿslindÿn olmalarû barÿdÿ irÿli sörölÿn 

mölahizÿlÿr, ÷ox göman ki, tarixi hÿqiqÿtÿ yaxûndûr.


10

İLL


İK HESABAT

2012


İLL

İK HESABAT

2012

AZ

ƏRBAYCAN RESPUBL

İKASI


DÖVL

Ə

T NEFT FONDUAZ

Ə

RBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVL


Ə

T NEFT FONDU

ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ NEFT FONDU

11

2. ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ NEFT FONDU

2.1. Makroiqtisadi mənzərə

Dünya iqtisadiyyatında, xüsusilə  də Avrozonada davam edən maliyyə böhranı  şəraitində ölkə 

iqtisadiyyatı öz dayanıqlığını qoruyub saxlamışdır. Neft hasilatının aşağı düşməsi və buna səbəb 

olaraq neft sektorunda Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) istehsalının azalması fonunda qeyri-neft 

sektorunda artım makroiqtisadi inkişafın  əsas mənbəyinə çevrilmişdir. 2012-ci ildə qeyri-neft 

sektorunun hesabına formalaşan ümumi iqtisadi artım 2,2% təşkil etmişdir. 2012-ci ildə qeyri-

neft sektorunda artım 9,7% təşkil edərək qlobal maliyyə böhranından sonrakı dövrdə ÜDM-in 

strukturunda ən yüksək səviyyəyə çatmışdır.   

2012-ci ildə əsas kapitala 15,3 milyard manat həcmində investisiyalar yatırılmış, bunun təqribən 

79%-ni daxili investisiyalar, 21%-ni isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. Adambaşına düşən 

ÜDM-in həcmi 5,9 min manat səviyyəsində olmuş, əhalinin gəlirləri real ifadədə 12,5% artmış, 

işsizlik 5,2%, yoxsulluq 6%-ə kimi azalmışdır.  İnflyasiya  əvvəlki illərlə müqayisədə  ən aşağı 

səviyyəsinə, 1,1%-ə çatmışdır.

Real sektor. 2012-ci ildə neft hasilatında azalma sənaye istehsalı həcminin 3,8%-ə qədər aşağı 

düşməsinə səbəb olmuşdur. Real ifadədə ÜDM-in artımı əvvəlki ilə nəzərən daha böyük olmuş, 

ÜDM istehsalında və artımında qeyri–neft sektorunun çəkisi neft sektorunu üstələmişdir. Qeyri-

neft sektorunun ÜDM-də çəkisi 52,7%-ə çatmışdır.            

Qrafi k 2.1.1. 

Qeyri-neft sektorunun ÜDM-də çəkisi 

37,8%


45,3%

50,3%


48,8%

52,7%


2008

2009


2010

2011


2012

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

ÜDM-in istehsal üzrə strukturunda əsas yeri sənaye istehsalı tutmuş  və bu sahənin ÜDM-də 

çəkisi 50,0%-ə bərabər olmuşdur. Bununla yanaşı, qeyri-neft sektorunun sahəvi inkişafında da 

əhəmiyyətli artımlar baş vermişdir. Belə ki, tikinti sahəsində real artım 18,4%, xidmətlərin istehsalı 

sahəsində 7,6%, məhsula və idxala xalis vergilər üzrə 7,0%, kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları 

sahəsində 5,8% təşkil etmişdir. İstehsal sahələrinin ÜDM-dəki çəkisi və artım dinamikaları Qrafik  

2.1.2. və 2.1.3.-də göstərilmişdir.

              

5,8%

7,0%


7,6%

18,4%


Qrafik 2.1.3.

ÜDM-in

Qeyri-neft

istehsal sah

üzr

ımı

ələri

ə art

Tikinti


Xidmətlərin

istehsalı

Məhsula və idxala

xalis vergilər

Kənd, meşə və

balıqçılıq

təsərrüfatları

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının  

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının

 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi   

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Yerli və beynəlxalq aidiyyatı təşkilatların proqnozlarına əsasən artımın növbəti ildə daha pozitiv 

olması gözlənilir. Belə ki, Dünya Bankının (DB), Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF), Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB), eləcə də Asiya İnkişaf  Bankının (AİB) son hesabatlarına 

əsasən 2013-cü ildə ölkədə iqtisadi artımın  4% ətrafında olması proqnozlaşdırılır.

Qrafi k 2.1.4. 

Gözlənilən iqtisadi artım

4,0%


3,1%

4,1%


4,2%

2013


AY

İB

AİBBVF

DB

Strateji valyuta ehtiyatları. 2012-ci ilin əvvəlinə 29 800,0 milyon ABŞ dolları  təşkil etmiş Fondun 

vəsaiti il ərzində 4 329,4 milyon ABŞ dolları və ya 14,5% artaraq ilin sonuna 34 129,4 milyon ABŞ 

dolları təşkil etmişdir.12

ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ NEFT FONDU

İLL

İK HESABAT2012

İLL


İK HESABAT

2012


AZ

Ə

RBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVL


Ə

T NEFT FONDU

AZ

Ə

RBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVL


Ə

T NEFT FONDU

ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ NEFT FONDU

13

Qrafi k 2.1.5.

 2001-2012-ci illər ərzində Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin artım dinamikası 

(31.12.2012 tarixinə, milyon ABŞ dolları ilə)

Son illər  ərzində Neft Fondunun vəsaitinin ÜDM-də  çəkisi  əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır və 

2012-ci ildə bu göstərici 50% səviyyəsində olmuşdur.

Qrafi k 2.1.6. 

Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin ÜDM-ə nisbəti

31 dekabr 2012-ci il tarixinə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları ilə birlikdə ölkənin strateji valyuta 

ehtiyatlarının həcmi 45,8 milyard ABŞ dollarını keçmişdir ki, bu vəsaitin 74,5%-ə  qədəri Neft 

Fondunun vəsaiti hesabına formalaşmışdır.     Qrafi k 2.1.7. 

Azərbaycan Respublikasının strateji valyuta ehtiyatları (milyard ABŞ dolları ilə)

2001-2012-ci illər ərzində Neft Fondunun daxilolmaları 83,7 milyard ABŞ dolları təşkil etmiş, bu 

vəsaitin təqribən 40,8%-i yığıma yönəldilmişdir. Neft Fondunun illər üzrə yığım səviyyəsi Qrafi k 

2.1.8.-də göstərilir. Qrafi k  2.1.8.

 2001-2012-ci illər  ərzində Neft Fondunun yığım səviyyəsinin dinamikası 

(milyon ABŞ dolları ilə)

Ümumilikdə ötən ilin sonuna kimi Fonda daxil olan vəsaitlərin 41%-ə qədəri yığıma, 59%-i isə 

istifadəyə yönəldilmişdir.


14

ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ NEFT FONDU

İLL

İK HESABAT2012

İLL


İK HESABAT

2012


AZ

Ə

RBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVL


Ə

T NEFT FONDU

AZ

Ə

RBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVL


Ə

T NEFT FONDU

ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ NEFT FONDU

15

Qrafi k 2.1.9.

 2001-2012-ci illər ərzində Dövlət Neft Fondunun yığım səviyyəsi

Fiskal dayanıqlığın təmin edilməsi. Son illərdə ölkədə fiskal dayanıqlığın təmin edilməsində 

Neft Fondunun rolu artmaqda davam etmişdir. 2008-ci ildən sonrakı illərdə Dövlət Neft 

Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfertlərin həcmində ciddi artımlar baş vermişdir. 2012-ci 

ildə Neft Fondundan 9 905,0 milyon manat dövlət büdcəsinə transfert edilmiş və bu vəsait dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında əhəmiyyətli yer tutmuşdur. 

Qrafi k 2.1.10. 

2003-2012-ci illər ərzində Dövlət Neft Fondundan transfertin dövlət büdcə 

gəlirlərində nisbəti 

Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin mühüm  istiqamətlərindən biri olaraq, 2012-ci ildə Fondun 

vəsaitinin bir hissəsi ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən strateji əhəmiyyətli ümummilli 

layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. 2012-ci ildə Neft Fondunun vəsaiti hesabına 

yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramları  və  tədbirlər həyata keçirilmiş, infrastruktur 

sahələri, habelə xaricdə təhsil hesabına insan kapitalının inkişafı üzrə vəsaitlərin ayrılması təmin 

edilmişdir.    

Xarici ticarət. Qlobal iqtisadi böhranın mənfi təsiri xarici ticarətdən də yan keçməmişdir. Dünya 

ticarət dövriyyəsində qabaqcıl ölkələrin mövqeyi əvvəlki ilə nisbətən daha da zəifləmişdir. Belə ki, 

2012-ci ildə qabaqcıl ölkələrdə ixracın artım həcmi 2011-ci ildəki 5,6%-dən 2,1%-ə qədər, inkişaf 

edən ölkələrdə 6,6%-dən 3,6%-ə qədər aşağı düşmüşdür.

2012-ci ildə dünya bazarlarında xam neftin qiymətlərinin yüksək olması ilə əlaqədar xarici ticarətdə 

Azərbaycanın mövqeyi əlverişli olmuşdur. Xarici ticarət dövriyyəsi 33 560,8 milyon ABŞ dolları, o 

cümlədən ixrac əməliyyatlarının həcmi 23 908,0 milyon ABŞ dolları, idxal əməliyyatlarının həcmi 

isə 9 652,9 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Xarici ticarət balansı  təqribən 14 255 milyon dollar 

həcmində profisitlə bağlanmışdır (Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi).

Eyni zamanda ixrac əməliyyatlarının həcmində ötən il ilə müqayisədə 10%, idxal əməliyyatlarının 

həcmində isə 1%-dən artıq azalma olmuşdur. 2012-ci ildə ölkə ixracında azalmaya neft sektorunda 

hasilatın azalması təsir göstərmişdir.2.2. Neft Fondunun gəlirləri

2012-ci il Neft Fondunun gəlirlərinin formalaşma mənbələrini Azərbaycan Respublikasının payına 

düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilmiş gəlirlər, tranzit haqları ilə bağlı ödənişlər, bonus 

ödənişləri, akrhesabı ödənişlər, Fondun vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər və 

digər daxilolmalar təşkil etmişdir. Ötən il ərzində göstərilən mənbələr üzrə Fonda ümumi həcmi 

13 674,1 milyon manat (17 405,4 milyon ABŞ dolları) təşkil edən vəsait daxil olmuşdur.Qrafik 2.2.1. 

2012-ci il ərzində Neft Fondunun gəlirlərinin formalaşma mənbələri (milyon 

ABŞ dolları ilə) 

Mənfəət neftinin və qazın satışından  əldə edilən gəlirlər.  2012-ci il ərzində Azərbaycan 

Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından Neft Fonduna 13 117,4 milyon manat 

və  ya 16 695,8 milyon ABŞ dolları daxil olmuşdur. Gəlirlərin strukturu Qrafik 2.2.2.-də göstərilir.


16

ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ NEFT FONDU

İLL

İK HESABAT2012

İLL


İK HESABAT

2012


AZ

Ə

RBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVL


Ə

T NEFT FONDU

AZ

Ə

RBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVL


Ə

T NEFT FONDU

ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ NEFT FONDU

17

Qrafi k 2.2.2. 

2012-ci il ərzində mənfəət nefti və qazın satışı üzrə gəlirlərin yataqlar üzrə 

strukturu (milyon ABŞ dolları ilə)

0,2


0,9

8,6


9,0

9,1


9,7

12,5


23,0

16 257,3


365,5

Azəri-Çıraq-Günəşli

Şahdəniz

Balaxanı


Binəqədi

Zığ-Hövsan

Kürsəngi-Qarabağlı

Suraxanı


Kürovdağ

Neftçala


Bahar

Mənfəət neftinin satışı ilə bağlı məbləğlər Dövlət Neft Fonduna köçürülərkən neftin nəql edilməsi 

üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta 

xərcləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən tutulur.Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər. Neft Fondunun vəsaitlərinin 

idarə edilməsindən  əldə edilən gəlirlər 544,0 milyon manat və ya 693,5 milyon ABŞ dolları  təşkil 

etmişdir. 2012-ci ildə Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsi ilə bağlı gəlirliliyi 2,2% təşkil etmişdir.

Tranzit haqları ilə bağlı daxilolmalar. 2012-ci ildə Neft Fondunun digər daxilolma mənbəyini 

karbohidrogenlərin Azərbaycan Respublikasının  ərazisi ilə ötürülməsindən  əldə edilən gəlirlər 

(tranzit haqqı) təşkil etmişdir və bu mənbə üzrə Fondun gəlirləri  7,9 milyon manat və ya 10,0 

milyon ABŞ dolları  səviyyəsində olmuşdur. Tranzit haqları ilə bağlı Fonda daxilolmalar Cədvəl 

2.2.1.-də göstərilir.

Cədvəl 2.2.1.

 2012-ci ildə Neft Fondunun tranzit haqları ilə bağlı daxilolmaları

Vəsaiti köçürən 

qurumun adı

Tarix

Məbləğ

mln. ABŞ dolları

mln. AZN

ABƏŞ


12.01.2012

0,6


0,5

ABƏŞ


14.02.2012

1,0


0,8

ABƏŞ


02.04.2012

0,9


0,7

ABƏŞ


12.04.2012

1,0


0,8

ABƏŞ


24.05.2012

1,0


0,7

ABƏŞ


14.06.2012

0,4


0,3

ABƏŞ


12.07.2012

0,4


0,3

ABƏŞ


14.08.2012

1,0


0,8

ABƏŞ


13.09.2012

1,0


0,8

ABƏŞ


12.10.2012

0,9


0,7

ABƏŞ


14.11.2012

0,8


0,7

ABƏŞ


13.12.2012

1,0


0,8

Cəmi

10,0

7,9

Akrhesabı ödənişlər ilə bağlı daxilolmalar. Neft Fondunun digər daxilolma mənbəyini 

karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə  əlaqədar xarici sərmayəçilər tərəfindən müqavilə 

sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər təşkil etmişdir. Hesabat ilində Dövlət Neft 

Fonduna daxil olmuş akrhesabı ödənişlərin ümumi məbləği 3,0 milyon manat və yaxud 3,8 milyon 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. Şirkətlər üzrə akrhesabı ödənişlər Cədvəl 2.2.2.-də göstərilir.

Cədvəl 2.2.2. 

2012-ci ildə Fondun akrhesabı ödənişlər ilə bağlı daxilolmaları 

Vəsaiti köçürən qurumun adı

Yatağın adı

Tarix

Məbləğ

mln.ABŞ 

dolları

mln. 

AZN

GDF SUEZ E&P ABŞERON Bi.Vi.

Abşeron

28.06.20120,5

0,4


Total E & P Azərbaycan Bi.Vi.

Abşeron


29.06.2012

1,0


0,7

BP İnternational

Şəfəq-Asiman

29.06.2012

2,1

1,7


Bahar Enerji Opereytinq Limited

Bahar və Qum-dəniz 10.10.2012

0,2

0,2


Cəmi

3,8

3,0

Bonus ödənişlərindən əldə edilən gəlirlər. Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı 

sərmayəçilər tərəfindən ödənilmiş bonuslar (mükafatlar) Neft Fondunun növbəti daxilolmasını 

təşkil etmişdir. 2012-ci ildə Fonda daxil olmuş bonus ödənişlərinin ümumi məbləği 1,6 milyon 

manat və yaxud 2,0 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir (Cədvəl 2.2.3.).Cədvəl 2.2.3. 

2012-ci ildə Neft Fonduna bonus ödənişləri ilə bağlı daxilolmalar

Vəsaiti köçürən 

qurumun adı

Yatağın adı

Tarix

Məbləğ

mln.ABŞ 

dolları

mln. AZN

UQE-LANSER

Balaxanı

02.02.2012

2,0

1,6
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə