Organska azotna jedinjenja Uz kiseonik, azot je verovatno najzastupljeniji heteroatom u organskim jedinjenjimaYüklə 464 b.
tarix28.04.2017
ölçüsü464 b.
#15947


Organska azotna jedinjenja

 • Uz kiseonik, azot je verovatno najzastupljeniji heteroatom u organskim jedinjenjima

 • Organska azotna jedinjenja čine veliku grupu strukturno različitih jedinjenja

 • Azot ulazi u sastav većeg broja funkcionalnh grupa:

  • amino
  • nitro
  • amido
  • nitrilna
  • nitrozo
  • heterociklične alifatične i aromatične grupe sa azotom u prstenu, itd.
 • Mnoga azotna jedinjenja pokazuju snažnu bioaktivnost, kao na primer penicilin, alkaloidi, itd


Alifatični amini

 • Strukturno se izvode iz amonijaka, zamenom jednog ili više vodonikovih atoma alkil-grupama

 • Nomenklatura

  • Alifatični amini dobijaju imena tako što se imenu alkil-grupe (ili grupa) doda reč amin.
   • CH3-NH2 – metilamin
   • (CH3)2NH – dimetilamin
   • (CH3)3N - trimetilamin
  • Primarni (R-NH2), sekundarni (R2NH2) i tercijarni (R3NH2) amini
  • Nesimetrični sekundarni i tercijarni amini, ukoliko nisu suviše složeni, imenuju se kao N-supstituisani derivati primarnih amina


Nomenklatura (nastavak)

 • Ime alkil-grupe sa najvećim brojem C-atoma uzima se kao osnova imena primarnog amina, a ostale grupe navode se po abecednom redu:Nomenklatura (nastavak)

 • Složene linearne poliamine najlakše je imenovati tzv. zamenskom nomenklaturomDobijanje amina

 • Amonoliza halogenalkana • Reakcija se može završiti dajući kvaternernu amonijumovu soRedukcija nitrila (alkil-cijanida)Redukcija nitro-jedinjenja

 • Nitro-jedinjenja se mogu redukovati u principu na dva načina:

  • katalitičkom hidrogenizacijom pomoću molekulskog vodonika i
  • redukcijom nascentnim vodonikom, koji se obično dobija u reakciji metala sa kiselinom
 • metoda se, naravno, ne može primeniti kada molekul sadrži i druge funkcionalne grupe koje se lako mogu hidrogenizovati, kao što je, recimo, dvoguba vezaHoffmann-ova degradacija amida

 • kada se na amid deluje alkalnim rastvorom NaOCl ili NaOBr, nastaje primarni amin, koji ima jedan C-atom manje od polaznog amida

 • metoda za skraćivanje niza C-atoma polaznog jedinjenja

 • ako je polazno jedinjenje alkohol, onda se do amina sa jednim C-atomom manje može doći sledećim nizom reakcija:Dobijanje sekundarnih i tercijarnih amina

 • Korektnim izborom reaktanata u nekoj od prethodno opisanih reakcija, recimo u reakciji amonolize halogenalkana ili reduktivnoj aminaciji, mogu se dobiti sekundarni i tercijarni amini: • anilin (1) N-metilanilin (2) N,N-dimetilanilin (3) • Čisti tercijarni amini dobijaju se iz dialkil-hloramina i Grignard-ovog reagensa

 • R2NH + Cl2 + NaOH R2NCl + NaCl + H2O

 • R2NCl + R'MgCl R2NR' + MgCl2Reduktivna aminacija

 • Reakcija predstavlja redukciju aldehida i ketona u prisustvu amonijaka

 • Redukcija se može izvršiti katalitički, ili pomoću natrijum-cijanoborhidrida, NaBH3CN. • Pri reduktivnoj aminaciji ketona dobijaju se amini sa sekundarnom alkil-grupom, koje je vrlo teško dobiti amonolizom, zbog tendencije sekundarnih halogenalkana ka eliminaciji • Tokom reakcije, aldehid ili keton može reagovati ne samo sa amonijakom, nego i sa već nagrađenim primarnim aminom, što dovodi do građenja izvesne količine sekundarnog amina.Fizičke osobine

 • Vodonikovi atomi vezani za azot imaju manju težnju da napuste molekul kao proton, ili da budu privučeni koncentracijom negativne šarže na drugim atomima, od onih vezanih za kiseonik

 • Zbog male tendencije da grade vodoničnu vezu slabo su asosovaniFizičke osobine (nastavak)

 • Slobodan elektronski par amina može da gradi vodoničnu vezu sa molekulima vode i svi tipovi amina sa malom molekulskom masom su rastvorni u vodi

 • Niži amini imaju miris koji podseća na amonijak; miris trimetilamina je opisan kao "miris na ribu". Kako raste molekulska masa, miris postaje neprijatniji.Reakcije

 • Bazne osobine

  • Pošto alkil-grupe pokazuju +I efekat, to bi amini trebalo da budu nešto jače baze od amonijaka. Red baznosti trebalo bi da je
 • R3N > R2NH > RNH2 > NH3

  • U vodi ili drugim rastvaračima koji grade vodonične veze sa molekulima amina, red baznosti amina može biti promenjen
  • efekat koji se mora uzeti u obzir: solvataciona stabilnost amina.
  • hidratacija slobodnih amina preko vodonične veze tipa >N-H - - - :OH2 opada u nizu
  • NH3 > RNH2 > R2NH > R3N


 • Razlog: tim redom opada i broj vodonikovih atoma vezanih za azot, preko kojih se ostvaruje vodonična veza sa molekulima vode, kao i dostupnost elektronskog para azota usled sternih smetnji

 • odgovarajuće konjugovane kiseline, tj. amonijum-joni, grade jače vodonične veze s vodom nego slobodne baze, jer azotov atom sa pozitivnom šaržom ima veću elektronegativnost nego kad je bez šarže (neutralan) • I u ovom slučaju će solvatacija biti utoliko efikasnija ukoliko je u amonijum-katjonu veći broj vodonikovih atoma vezano za azot, pa je red stabilnosti amonijum-katjonova:Alkilovanje

 • Kao što amonijak reaguje sa alkil-halogenidima dajući smesu 1o, 2o i 3o amina i kvaternerne amonijum soli, tako i amini mogu reagovati sa 1o alkil-halogenidima dajući takođe 2o i 3o amine i kvaternerne amonijum soliAcilovanje

 • Uvođenjem acil-grupe u 1o i 2o amine dobijaju se N-supstituisani amidi amidi

  • 2RNH2 + XCOR'  RNHCOR' + RNH3+X-
  • RNH2 + (R'CO)2O  RNHCOR' + R'COOh
  • RNH2 + R'COOR"  RNHCOR' + R"OH
 • tercijarni amini ne podležu ovoj reakciji, što je iskorišćeno za njihovo odvajanje iz smeše sa primarnim i sekundarnimReakcije sa aldehidima i ketonima

 • Enaminska reakcija

  • Sekundarni amini reaguju sa aldehidima koji imaju H-atom na -C-atomu dajući enamine
Reakcija sa HNO2

 • U prisustvu jakih kiselina, primarni amini reaguju sa azotastom kiselinom uz izdvajanje azota

 • RNH2 + HONO  ROH + N2 + HOH

 • Sekundarni amini daju nitrozoamineOksidacija

 • Oksidacija primarnih i sekundarnih amina može dati niz proizvoda, kao što su hidroksilamini, oksimi, nitrozo- i nitro-jedinjenja

 • Oksidacija permanganatom tercijarnih alkil-amina u tercijarna nitro-jedinjenja je od preparativnog značaja

 • Tercijarni amini obično zamenjuju hidroksilni jon iz peroksida, sa daljim gubitkom protona, dajući klasu jedinjenja poznatih kao amino-oksidiAromatični amini

 • Aromatični amini imaju amino-grupu ili alkil- odnosno aril- supstituisanu amino-grupu vezanu direktno za aromatični prsten

 • Nomenklatura

  • Aromatični amini mogu biti primarni, sekundarni ili tercijarni
  • Poznatiji su pod uobičajenim imenima


Nomenklatura (nastavak)

 • Sekundarni ili tercijarni amini nazivaju se kao derivati primarnih amina, ili kao derivati amonijakaAromatični amini. Dobijanje

 • Redukcijom oksidovanih azotnih jedinjenjaAmonolizom halogenskih derivata

 • Halogen vezan za aromatični prsten obično je vrlo stabilan prema hidrolizi ili amonolizi. Ako su, međutim, prisutne grupe koje privlače elektrone u orto i para-položaju, halogen se mnogo lakše zamenjujeFizičke osobine

 • Kao što benzen (t.k. 80C) ključa na višoj temperaturi od n-heksana (t.k. 69C), tako i anilin (t.k. 184C) ima višu tačku ključanja od n-heksilamina (t.k. 130C)

 • Veća razlika u tačkama ključanja može se pripisati činjenici da anilin ima dipolni momenat 1,60, a n-heksilamin 1,30 D

 • N-Metilanilin (t.k. 195C) ključa na višoj temperaturi od anilina, ali i od N,N-dimetilanilina (t.k. 193C), jer ovaj poslednji ne gradi vodonične veze. • p-supstituisani anilini imaju najvišu tačku topljenja, pa je p-toluidin čvrsto jedinjenje na sobnoj temperaturi, dok su o- i m-izomeri tečnostiFiziološke osobine

 • Aromatični amini, kao i aromatični ugljovodonici i njihovi halogeni i nitro- derivati, su vrlo toksični. Tečnosti se vrlo lako apsorbuju kroz kožu, pri čemu i niske koncentracije para proizvode simptome trovanja kada se inhaliraju duže vreme

 • Prema Američkoj agenciji za zaštitu okoline (EPA ) maksimalna dozvoljena koncentracija para anilina u vazduhu za kontinualnu inhalacionu izloženost ljudi u toku dužeg perioda procenjuje se da iznosi oko 0,001 mg/m3Fiziološke osobine

 • Pare anilina mogu proizvesti simptome trovanja posle nekoliko časova pri izlaganju koncentracijama nižim od 7 ppm-a

 • Anilin deluje na krv i na nervni sistem

 • Hemoglobin krvi se pretvara u methemoglobin sa sniženjem kapaciteta prenosa kiseonika, što stvara cijanozu

 • Direktno depresiono dejstvo se dešava sa srčanim mišićem

 • Produženo izlaganje vodi mentalnoj poremećenosti • Hlor- i nitro- supstituisani amini u prstenu, N-alkilovani i acilovani amini i diamini takođe su vrlo toksični

 • N-fenilamini su znatno manje toksični od N-alkil-derivata. Fenolna hidroksilna grupa u izvesnoj meri smanjuje toksičnost, dok prisustvo slobodne karboksilne ili sulfonske grupe u prstenu snižava toksičnost u znatnoj meriReakcije

 • Reakcije aromatičnog prstena

  • Supstitucija vodonika deuterijumom
  • Oksidacija
  • Halogenovanje
  • Nitrovanje
  • Sulfonovanje
 • Reakcije amino-grupe

  • Baznost - građenje soli
  • Alkilovanje i arilovanje
  • Acilovanje
  • Reakcija sa azotastom kiselinom


Supstitucija vodonika deuterijumom

 • do reakcije dolazi samo u prisustvu jakih kiselina pod anhidrovanim uslovima

 • amino-grupa je tako snažno aktivirajuća, da se izmena vodonika u orto- i para-položajima vrši relativno brzo u vodenim rastvorima (ali ipak sporije nego sa vodonikom amino-grupe)Oksidacija aromatičnog prstena

 • aromatični amini se lako oksiduju dajući veliki broj oksidacionih proizvoda, što zavisi od vrste upotrebljenog oksidacionog sredstva

 • Pored amino grupe, mogu se oksidovati i C-atomi benzenovog prstena koji su u o- i p-položaju prema amino grupi, pri čemu nastaju aminofenoliHalogenovanje

 • Zbog jako aktivirajućeg dejstva amino-grupe, nije potreban katalizator za reakciju halogenovanja.

 • Iz istog razloga, do supstitucije halogenom dolazi obično u svim slobodnim orto- i para-položajima.

 • Proizvod koji nastaje lako se može izolovati, na primer, 2,4,6-trihlor- ili 2,4,6-tribromanilin.

 • Tri atoma halogena u orto- i para-položaju smanjuju baznost amino-grupe i vodeni rastvor ne gradi so sa kiselinama.Nitrovanje

 • Direktno nitrovanje anilina ili drugih aril-amina teško je izvodljivo i praćeno je značajnim gubicima polazne supstance zbog građenja smeše oksidacionih proizvoda

 • Osim toga, u jako kiseloj sredini potrebnoj za nitrovanje, amino-grupa se nalazi u protonovanom obliku, kao anilinijum-katjon.

 • Ovo ima za posledicu da supstitucija nije pod kontrolom NH2, već –NH3, grupe, koja je meta-usmeravajuća.

 • Stoga se prethodno amino-grupa zaštiti acilovanjem, najčešće acetil-hloridom ili anhidridom sirćetne kiseline:Nitrovanje (nastavak)

 • Rezonancijom amidne grupe smanjuje se interakcija usamljenog elektronskog para na azotu sa aromatičnim prstenom (odnosno njegova delokalizacija na prsten):

 • Nakon što je N-acil zaštitna grupa obavila svoju ulogu, može se ukloniti hidrolizom, čime se oslobađa amino-grupa:Sulfonovanje

 • Sulfonovanje anilina na sobnoj temperaturi pušljivom H2SO4 daje smešu o-, m- i p-aminobenzensulfonskih kiselina

 • iako bi trebalo očekivati samo proizvode m-supstitucije (građenje soli), izvesna količina o- i p-izomera se takođe stvara, verovatno zbog sulfonovanja malih količina slobodnog amina, koji je u ravnoteži sa svojom soli

 • Kada se anilin zagreva sa H2SO4 više časova na 180C, jedini proizvod je p-izomer, sulfanilna kiselina

Reakcije amino-grupe. Baznost

 • Baznost aromatičnih amina je manja od alifatičnih, ali veća nego kod amida (uticaj aromatičnog prstena)

 • Vezivanjem drugog aromatičnog prstena za azotov atom smanjuje se baznost, kao što je slučaj kod difenilamina.

 • S druge strane, uvođenjem alkil-grupa baznost se povećava, pa su N-metilanilin i N,N-dimetilanilin jače baze od anilinaAlkilovanje i arilovanje

 • Kao i alifatični amini, primarni aromatični amini reaguju sa halogenalkanima dajući sekundarne i tercijarne amine i kvaternerne amonijum-soli

 • Sa prostim halogenarenima reaguju teškoAcilovanje

 • Anhidridi kiselina i acil-halogenidi pretvaraju primarne i sekundarne aromatične amine u amideReakcija sa azotastom kiselinom

 • Primarni amini

  • daju diazonijum-soli na oko 0oC


 • Tercijarni amini

  • daju p-nitrozo derivate
Diazonijum-soli

 • Diazonijum-soli prvi je dobio Peter Gris 1858. godine, dejstvom azotaste kiseline na so primarnog aromatičnog amina

 • u toku sledećih pet godina reakcije diazonijum-soli su mnogo istraživane, kao i azo-boje, koje su iz njih industrijski dobijane

 • ispitivanje strukture diazo-jedinjenja odigralo je važnu ulogu u razvoju teorijskih aspekata organske hemijeStruktura i fizičke osobine

 • Proizvodi reakcije aromatičnih primarnih amina sa azotastom kiselinom u jako kiselom rastvoru pokazuju osobine soli:

  • čvrsta jedinjenja rastvorna u vodi, a nerastvorna u organskim rastvaračima
  • merenje električne provodljivosti pokazuje da su potpuno jonizovana u razblaženim rastvorima
 • Jedina struktura koja odgovara ovim eksperimentalnim činjenicama je ona u kojoj je jedan azotov atom kvaterneran, kao u amonijum-solima, i u kojoj su azotovi atomi vezani trogubom vezom.Nomenklatura

 • Prilikom imenovanja ovih jedinjenja, ime ugljovodonika iz kojeg se izvode dobija sufiks diazonijum, i tome se doda ime anjonaDobijanje

 • diazotovanje – reakcija aminske soli i HNO2

 • izvodi se u jako kiselom rastvoru, da bi se sprečila reakcija diazonijum-soli sa još neizreagovalim aminom (tzv. kuplovanje)

 • Većina diazonijum-soli je nestabilna na sobnoj temperaturi, pa se reakcije izvode na 0C i rastvor odmah upotrebljava

 • u reakciji dolazi do nukleofilnog napada amina na azot-trioksid, koji je u ravnoteži sa azotastom kiselinom

Reakcije

 • Podležu velikom broju reakcija, što je delimično posledica činjenice da se one mogu odvijati kako jonskim, tako i radikalskim mehanizmom

 • Reakcije pri kojima ne dolazi do oslobađanja azota rezultat su elektrofilne supstitucije diazonijum-jonom

Reakcije kuplovanja

 • Diazonijum-jon je slab elektrofil

 • supstitucija u prstenu nekog aromatičnog jedinjenja moguća samo kada je prsten jako aktiviran hidroksilnom ili amino-grupom

 • Proizvod je intenzivno obojeno azo-jedinjenje, a ova reakcija daje industrijski važne azo-boje

 • U navedenim primerima kuplovanjem diazonijum-soli sa fenolom dobija se p-hidroksiazobenzen, a sa N,N-dimetilanilinom p-N,N-dimetilaminoazobenzen

 • Do reakcije kuplovanja dolazi u slabo kiselom, neutralnom ili alkalnom rastvoru

 • Kuplovanje se vrši i sa primarnim i sekundarnim alifatičnim aminima, pri čemu se dobijaju diazoamino-jedinjenja • Da bi se sprečila ova reakcija pri diazotovanju anilina, diazotovanje se vrši u jako kiseloj sredini, jer aminska so ne podleže kuplovanju

 • Kada se diazoamino-jedinjenje zagreva u prisustvu soli amina da bi se katalizovala reakcija, vrši se premeštanje u aminoazo-jedinjenje • Razlika između azo- (R'N=NR" ili Ar'N=NAr") i diazo-jedinjenja (RN=NX) je u tome što kod ovih poslednjih grupa X nije vezana za azot preko ugljenikovog atomaSupstitucija hidroksilnom ili alkoksidnom grupom

 • zagrevanjem vodenog rastvora diazonijum-sulfata izdvaja se azot i gradi fenol

 • Reakcija ima kinetiku I reda i ako je u p-položaju prisutna grupa koja odvlači elektrone, kao što je nitro-grupa, smanjuje se brzina reakcijeSupstitucija halogenom

 • Diazo-grupa se može lako supstituisati ma kojim halogenom, ali u posebnim eksperimentalnim uslovima

 • Za supstituciju hlorom ili bromom, vodeni rastvor odgovarajuće soli zagreva se sa bakar(I)-hloridom ili bakar(I)-bromidom

 • Reakcija je poznata kao Sandmeyer-ovaSupstitucija cijanidom

 • U reakciji diazonijum-soli sa bakar(II)-cijanidom (CuCN) dolazi do supstitucije diazo-grupe -CN grupom

Nitroalkani

 • Struktura i nomenklatura

  • Alifatična nitro-jedinjenja imaju opštu formulu RNO2. Slično karboksilatnom jonu, nitroalkan je rezonancioni hibrid:


Dobijanje nitroalkana

 • Iz halogenalkana i nitrita

  • reakcija SN tipa
  • od strukture halogenalkana zavisi kojim će mehanizmom teći (SN1 ili SN2) i koji će proizvod nastati
  • tercijarni halogenalkan  vrlo verovatno SN1 mehanizam  nastajanje estra alkil-nitrita
  • Ukoliko struktura RX favorizuje SN2 mehanizam  proizvod će biti nitroalkan.


Nitrovanje ugljovodonika u gasnoj fazi

 • Niži nitroalkani industrijski se dobijaju reakcijom propana sa HNO3 na 420COksidacija oksima

 • Primarna i sekundarna nitro-jedinjenja mogu se dobiti oksidacijom oksima trifluorpersirćetnom kiselinom

Fizičke osobine

 • imaju veliki dipolni momenat (3,6 D)

 • abnormalno visoke tačke ključanja

 • rastvorljivost u vodi je mnogo manja od alkohola (ne grade vodonične veze)

 • dobri rastvarači za dipolarna jedinjenjaHemijske osobine - reakcije

 • Građenje soli

  • vodonik na -ugljenikovom atomu nitroalkana ima kisele osobine, pored ostalog i zato što je anjon stabilizovan rezonancijom


 • pri zakiseljavanju, proton se adira mnogo brže na kiseonikove atome anjona nego na -ugljenikov atom, tako da se dobija tautomer polaznog nitroalkana, tj. aci-oblik

 • pošto je termodinamički manje stabilan, brzo prelazi u nitroalkan.Bromovanje

 • Primarna i sekundarna nitro-jedinjenja, kao i aldehidi i ketoni, lako se bromuju u alkalnom rastvoruReakcije sa azotastom kiselinom

 • primarna nitro-jedinjenja reaguju sa azotastom kiselinom dajući nitrozo-derivate

 • proizvodi su poznati kao nitralne kiseline, koje se rastvaraju u alkalijama dajući soli crvene boje • Sekundarna nitro-jedinjenja daju plave nitrozo-derivate, koji su nerastvorni u alkalijamaRedukcija u primarne amine

 • može se izvršiti:

  • katalitički (vodonikom na platini ili niklu kao katalizatoru) ili
  • vodonikom koji se izdvaja u reakciji metala (Fe, Zn, Sn) i neke mineralne kiseline (najčešće hlorovodonične)


Aromatična nitro-jedinjenja

 • Ova jedinjenja upotrebljavaju se kao intermedijeri za dobijanje boja još od 1856. godine, kada je Perkin otkrio anilinsko crveno

 • Kasnije se koriste kao eksplozivi, intermedijeri pri dobijanju farmaceutskih proizvoda, itd.

 • Dobijanje

  • nitrovanjem aromatičnih jedinjenja


Fizičke osobine

 • obično su čvrsta, kristalna jedinjenja, bezbojna ili žuto obojena

 • Samo nekoliko mononitroaromatičnih jedinjenja su tečnosti na sobnoj temperaturi

 • Zbog velikog dipolnog momenta imaju visoke tačke ključanja

 • praktično su nerastvorni u vodi

 • Tečnosti su dobri rastvarači za većinu organskih jedinjenja, pa čak i za mnoge neorganske soliReakcije

 • Reakcije prstena

  • dezaktivirajući i m-usmeravajući efekat nitro-grupe na elektrofilnu supstituciju u prstenu
  • aktivacija prstena za nukleofilnu supstituciju
 • Reakcije nitro-grupe

  • najvažnija reakcija nitro-grupe je redukcija, kojom se ona prevodi u amino-grupu
  • u ovoj reakciji, iz nitrobenzena u kiseloj sredini nastaju sledeći intermedijerni proizvodi:


 • Reakcija se može izvoditi i u baznoj sredini, uz drugačije međuproizvode:Yüklə 464 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin