Pakkausseloste noradrenalin Hospira 1 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta vartenYüklə 87.85 Kb.
PDF просмотр
tarix21.04.2017
ölçüsü87.85 Kb.

 PAKKAUSSELOSTE 

 

Noradrenalin Hospira 1 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten 

Noradrenaliini (noradrenaliinitartraattina) 

 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 

-

 Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 

-

 Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 

-

 Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 

-

 

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 

 

 Tässä pakkausselosteessa esitetään:  

1. 


Mitä Noradrenalin Hospira on ja mihin sitä käytetään 

2. 


Ennen kuin käytät Noradrenalin Hospira -valmistetta 

3. 


Miten Noradrenalin Hospira -valmistetta käytetään 

4. 


Mahdolliset haittavaikutukset 

5. 


Noradrenalin Hospira -valmisteen säilyttäminen 

6. 


Muuta tietoa 

 

 1. 

MITÄ NORADRENALIN HOSPIRA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 

 

Noradrenalin Hospira -valmistetta käytetään hätätilanteissa verenpaineen kohottamiseen normaaliksi.   

Noradrenaliinia, jota Noradrenalin Hospira sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä 

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta 

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita. 

 

 

2. ENNEN KUIN SAAT NORADRENALIN HOSPIRA -VALMISTETTA 

 

Sinulle ei saa antaa Noradrenalin Hospira -valmistetta 

jos olet allerginen (yliherkkä) noradrenaliinille tai Noradrenalin Hospira -valmisteen jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6). 

 

Erityistä varovaisuutta noudatetaan  

 

jos sinulla on diabetes  

jos sinulla on korkea verenpaine  

jos sinulla on kilpirauhasen liikatoimintaa  

jos veresi happipitoisuus on alhainen  

jos veresi hiilidioksidipitoisuus on suuri  

jos sinulla on veritukoksia tai ahtaumia sydämeen, suolistoon tai muihin kehon elimiin johtavissa verisuonissa 

 jos sinulla on sydänkohtauksen jälkeinen matala verenpaine  

 jos sinulla on taipumus rintakipuun nimeltään Prinzmetalin angina  

 jos olet iäkäs. 

 

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita 

lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. 

 

Monien lääkkeiden tiedetään lisäävän noradrenaliinin haitallisia vaikutuksia, esim.:  monoamiinioksidaasin estäjät (masennuslääkkeitä) 

 trisykliset masennuslääkkeet 

 linetsolidi (antibiootti) 

 anesteetit (etenkin nukutuskaasut) 

 adrenergiset-serotoninergiset lääkkeet, joita käytetään esim. astman ja sydänsairauksien 

hoidossa.  

 

Raskaus ja imetys 

Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai imetät. Noradrenaliini voi vaikuttaa haitallisesti lapseen. Lääkäri 

päättää, voiko sinulle antaa Noradrenalin Hospiraa. 

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.  

 

Tärkeää tietoa Noradrenalin Hospiran sisältämistä aineista 

Yksi 2 ml:n ampulli sisältää 6,7 mg natriumia ja yksi 4 ml:n ampulli sisältää 13,3 mg natriumia. Tämä 

on otettava huomioon, jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota. 

 

 3. 

MITEN NORADRENALIN HOSPIRA -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN 

 

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Noradrenalin Hospiraa sinulle sairaalassa. Se laimennetaan ja annetaan infuusiona laskimoon.  

 

Aloitusannos määräytyy terveydentilasi mukaan. Tavanomainen annos on 0,4 mg - 0,8 mg tunnissa.  

Lääkäri määrittää sinulle sopivan annoksen. Aloitusannoksen jälkeen lääkäri arvioi vastettasi hoitoon 

ja säätää annosta sen mukaan.   

 

Jos saat enemmän Noradrenalin Hospiraa kuin sinun pitäisi  

On epätodennäköistä, että saisit liikaa lääkettä, koska valmiste annetaan sairaalassa.  Keskustele 

lääkärin tai hoitajan kanssa, jos olet epävarma.  

 

Yliannostuksen oireita ovat erittäin korkea verenpaine, alhainen sydämen syke, voimakas äkillinen päänsärky, valoherkkyys, rintakipu, kalpeus, voimakas hikoilu ja oksentelu. 

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 

 

 4. 

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 

 

Kuten kaikki lääkkeet, Noradrenalin Hospirakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 

 

Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu seuraavia oireita 

 

äkillinen kutiseva ihottuma (nokkosihottuma), käsien, jalkaterien, nilkkojen, kasvojen, huulten, suun tai nielun turvotus (joka saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia) sekä 

pyörrytys. 

 

kipu ja/tai turvotus pistoskohdassa.  

Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos sinulle ilmaantuu 

 

hidas sydämensyke  

poikkeava sydämen rytmi  

hengitysvaikeuksia  

ahdistuneisuutta  

päänsärkyä  

käsien ja jalkojen kylmäämistä  käsien ja jalkojen kipua.  

 

Lääkäri seuraa verenpainettasi ja kiertävän veren määrää.   

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai 

kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 

 

 5. 

NORADRENALIN HOSPIRA -VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.  

Säilytä alle 25 °C.  

 

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.  Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 

 

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi käyttää heti laimentamisen jälkeen.  

Tätä lääkevalmistetta ei saa käyttää, jos liuoksen väri on ruskea. 

 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

 

 6. 

MUUTA TIETOA 

 

Mitä Noradrenalin Hospira sisältää 

Vaikuttava aine on noradrenaliini (noradrenaliinitartraattina). 

 

1 ml infuusiokonsentraattia liuosta varten sisältää 2 mg noradrenaliinitartraattia, mikä vastaa 1 mg noradrenaliiniemästä. 

 

Yksi 2 ml:n ampulli sisältää 4 mg noradrenaliinitartraattia, mikä vastaa 2 mg noradrenaliiniemästä.  

Yksi 4 ml:n ampulli sisältää 8 mg noradrenaliinitartraattia, mikä vastaa 4 mg noradrenaliiniemästä. 

 

Muut aineet ovat:   

natriumkloridi  

kloorivetyhappo (pH:n säätöön)  

natriumhydroksidi (pH:n säätöön)  

injektionesteisiin käytettävä vesi  

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 

Tämä lääkevalmiste on infuusiokonsentraatti, liuosta varten.  Liuos on kirkas, väritön tai kellertävä 

liuos.  

 

Sitä on saatavana pakkauksissa, joissa on 5 x 2 ml:n ampulli tai 5 x 4 ml:n ampulli.   

Myyntiluvan haltija  

Hospira UK Limited 

Queensway 

Leamington Spa 

Warwickshire, CV313RW 

Iso-Britannia 

 

Valmistajat 

Hospira S.p.A. 

Via Fosse Ardeatine 2 

20060 Liscate - Milano 

Italia 

 

Hospira UK Limited  Queensway, Leamington Spa 

Warwickshire, CV31 3RW 

Iso-Britannia 

 

Hospira Enterprises B.V. Randstad 22-11 

1316 BN Almere 

Alankomaat 

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.  Hospira Nordic AB, Box 34116, 100 26 Tukholma, Ruotsi. Puh: + 46 (0)8- 672 85 00  

 

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa 

seuraavilla kauppanimillä: 

 

Alankomaat:  

 

 Noradrenaline Hospira 

Espanja: 

 

 

 Noradrenalina Hospira 

Iso-Britannia:   

 

 

Noradrenaline (Norepinephrine) Itävalta, Suomi ja Ruotsi:   

 

Noradrenalin Hospira Ranska:  

 

  

Noradrénaline Hospira 

 

 

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 23.12.2011 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Noradrenalin Hospira 1 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten 

 

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain lääkäreille ja muille hoitoalan ammattilaisille:  

Laskimoon.  

Laimennettava ennen käyttöä. 

Annetaan laimennettuna keskuslaskimokatetrin kautta.  

Infuusio on annettava kontrolloidulla nopeudella joko ruiskupumppua, infuusiopumppua tai 

tippalaskinta käyttäen. Yhteensopimattomuudet 

Noradrenaliinitartraattia sisältävien infuusioliuosten on raportoitu olevan yhteensopimattomia 

seuraavien aineiden kanssa: alkaliset ja hapettavat aineet, barbituraatit, kloorifeniramiini, 

klooritiatsidi, nitrofurantoiini, novobiosiini, fenytoiini, natriumbikarbonaatti, natriumjodidi, 

streptomysiini.  

Laimennusohjeet: 

Laimennetaan ennen käyttöä johonkin seuraavista: 5 % glukoosiliuos tai 9 mg/ml (0,9 %) 

natriumkloridi + 5 % glukoosiliuos.  

 


Lisää joko 2 ml konsentraattia 48 ml:aan 5-prosenttista glukoosiliuosta (tai 9 mg/ml (0,9 %) 

natriumkloridi + 5 % glukoosiliuosta) ruiskupumpulla antamista varten, tai lisää 20 ml konsentraattia 

480 ml:aan 5-prosenttista glukoosiliuosta (tai 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi + 5 % glukoosiliuosta) 

tippalaskimella antamista varten.  

 

Kummassakin tapauksessa infuusioliuoksen lopullinen pitoisuus on 40 mg/l noradrenaliiniemästä (mikä vastaa 80 mg/l noradrenaliinitartraattia).  Myös muita laimennoksia kuin pitoisuutta 40 mg/l 

noradrenaliiniemästä voidaan käyttää. Jos käytetään muuta laimennosta kuin 40 mg/l 

noradrenaliiniemästä, infuusionopeuslaskelmat on tarkistettava huolellisesti ennen hoidon 

aloittamista.  

Valmiste on yhteensopiva PVC:tä sisältävien infuusiopussien kanssa. 

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Kestoaika laimentamisen jälkeen 

Liuoksen kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys käytön aikana on 24 tuntia 25 °C:ssa säilytettynä, kun 

se on laimennettu 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuoksella tai 5 % glukoosiliuoksella vahvuuteen  

4 mg/l ja 40 mg/l noradrenaliiniemästä. Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi kuitenkin käyttää 

heti.  Jos valmistetta ei käytetä heti, antoa edeltävä käytönaikainen säilytysaika ja -olosuhteet ovat 

käyttäjän vastuulla eivätkä saisi tavallisesti ylittää 24 tuntia 2-8 °C:n lämpötilassa. 

 
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN 

 

Noradrenalin Hospira 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. 

 

Noradrenalin (som noradrenalintartrat) 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 

-

 Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. 

-

 Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 

-

 Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar symtom som liknar dina. 

-

 

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

 

 I denna bipacksedel finner du information om

1. 


Vad Noradrenalin Hospira är och vad det används för 

2. 


Innan du använder Noradrenalin Hospira  

3. 


Hur du använder Noradrenalin Hospira 

4. 


Eventuella biverkningar 

5. 


Hur Noradrenalin Hospira ska förvaras 

6. 


Övriga upplysningar 

 

  

1. 

VAD NORADRENALIN HOSPIRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 

 

Noradrenalin Hospira används i akuta fall i sjukvården för att höja blodtrycket till normal nivå.  

Noradrenalin som finns i Noradrenalin Hospira kan också vara godkänd för att behandla andra 

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan 

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 

 

 

2. INNAN DU ANVÄNDER NORADRENALIN HOSPIRA 

 

Använd inte Noradrenalin Hospira 

-

 

om du är allergisk (överkänslig ) mot noradrenalin eller mot något av övriga innehållsämnen i Noradrenalin Hospira (se avsnitt 6). 

 

Var särskilt försiktig med Noradrenalin Hospira 

-

 om du har diabetes 

-

 om du har har högt  blodtryck 

-

 om du har hypertyreos 

-

 om du har låga nivåer av syre i blodet 

-

 om du har höga nivåer av koldioxid i blodet 

-

 om du har blodpropp eller förträngningar i de blodkärl som försörjer hjärtat, tarmarna eller 

andra delar av kroppen 

-

 

om du har lågt blodtryck efter en hjärtattack -

 

om du har en typ av kärlkramp (bröstsmärta) som kallas Prinzmetals angina -

 

om du är äldre  

Användning av andra läkemedel 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även 

receptfria sådana. 

 


Ett antal läkemedel är kända för att öka den toxiska effekten av noradrenalin. Dessa är: 

-

 

MAO-hämmare (antidepressiva) -

 

Tricykliska antidepressiva -

 

Linezolid (antibiotika) -

 

Narkosmedel (särskilt narkosgaser) -

 

Adrenerga-serotonerga läkemedel tex. som används vid behandling av astma och hjärtsjukdomar.  

Graviditet och amning 

Berätta för din behandlande läkare om du är gravid eller ammar. Noradrenalin kan skada ditt ofödda 

barn. Din läkare kommer avgöra om du skall behandlas med Noradrenalin Hospira. 

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.  

Viktig information om något innehållsämne i Noradrenalin Hospira 

2 ml ampullen innehåller 6,7 mg natrium och 4 ml ampullen innehåller 13,3 mg natrium. Ta detta i 

beaktning om du ordinerats saltfattig kost. 

 

3. HUR DU ANVÄNDER NORADRENALIN HOSPIRA 

 

Noradrenalin Hospira kommer ges på sjukhus av en läkare eller sjuksköterska. Det späds först och sedan ges det via en ven. 

 

Startdosen för Noradrenalin Hopsira kommer att bero på ditt medicinska tillstånd. Vanlig dos är mellan 0,4 och 0,8 mg per timme. Din läkare kommer bestämma den rätta dosen för dig. Efter första 

doseringen kommer din läkare att utvärdera ditt svar på behandlingen och anpassa fortsatt dosering 

därefter. 

 

Om du använt för stor mängd av Noradrenalin Hospira 

Det är osannolikt att du kommer få för stor mängd av detta läkemedel då det endast ges på sjukhus. 

Men prata med din läkare eller sjuksköterska om du har några funderingar. 

 

Syptom på överdosering är allvarligt högt blodtryck, långsam puls, kraftig huvudvärk, ljuskänslighet, smärta i bröstet, blekhet, intensiva svettningar och kräkningar. 

 

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.  

 

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 

 

Liksom alla läkemedel kan Noradrenalin Hospira orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 

 

Berätta omedelbart för din läkare om du upplever följande: 

-

 

Plötsliga kliande utslag (rodnader), uppsvullna händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun eller hals (vilket kan orsaka svårighet att svälja eller andas), en känsla av att du håller på att svimma. 

-

 Smärta och/eller svullnad vid injektionsstället. 

 

Berätta så fort som möjligt för din läkare om du upplever följande: -

 

Långsamma hjärtslag -

 

Onormal hjärtrytm -

 

Svårigheter att andas -

 

Ångest -

 

Huvudvärk -

 

Kalla armar eller ben -

 

Smärta i armar eller ben  

Din läkare kommer övervaka ditt blodtryck och blodvolym.  

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

 

 5. 

HUR NORADRENALIN HOSPIRA SKA FÖRVARAS 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.  

Förvaras vid högst 25 °C. 

 

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 

 

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas direkt efter utspädning.  

Använd inte Noradrenalin Hospira om lösningen är brunfärgad. 

 

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

 

 6. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 

Innehållsdeklaration 

 

- 

Den aktiva substansen är noradrenalin (som noradrenalintartrat). 

 

1  ml  koncentrat  till  infusionsvätska,  lösning  innehåller  2  mg  noradrenalintartrat  motsvarande  1  mg noradrenalin. 

1 ampull på 2 ml innehåller 4 mg noradrenalintartrat motsvarande 2 mg noradrenalin. 

1 ampull på 4 ml innehåller 8 mg noradrenalintartrat motsvarande 4 mg noradrenalin. 

 

Övriga innehållsämnen är: -

 

natriumklorid  -

 

saltsyra (för pH-justering) -

 

natriumhydroxid (för pH-justering) -

 

vatten för injektionsvätskor  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

Detta läkemedel är koncentrat till infusionsvätska, lösning. Lösningen är en klar färglös eller gulaktig 

lösning. 

 

Noradrenalin Hospira kan finnas tillgängligt i förpackningar om 5x2 ml ampuller eller 5x4 ml ampuller. 

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare  

Innehavare av godkännande för försäljning  

Hospira UK Limited 

Queensway 

Leamington Spa 

Warwickshire, CV313RW 

Storbritannien 

 

Tillverkare 

Hospira S.p.A. 

Via Fosse Ardeatine 2 

20060 Liscate - Milano 

Italien 

 

Hospira UK Limited  Queensway, Leamington Spa 

Warwickshire, CV31 3RW 

Storbritannien 

 

Hospira Enterprises B.V. Randstad 22-11 

1316 BN Almere 

Nederländerna 

 

Ytterligare  upplysningar  om  detta  läkemedel  kan  erhållas  hos  ombudet  för  innehavaren  av 

godkännandet för försäljning: Hospira Nordic AB, Box 34116, 100 26 Stockholm, Tel: 08-672 85 00 

 

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:  

Frankrike 

Noradrénaline Hospira 

Nederländerna 

Noradrenaline Hospira 

Spanien 


Noradrenalina Hospira 

Storbritannien 

Noradrenaline (Norepinephrine) 

Österrike, Finland, Sverige 

Noradrenalin Hospira 

 

 Denna bipacksedel godkändes senast 23.12.2011 (i Finland), 2011-12-15 (i Sverige) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Noradrenalin Hospira 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. 

 

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal :  

För intravenös användning. 

Spädes före användning. 

 

Ges som en utspädd lösning via en central venkateter.  

Infusionen skall ha en kontrollerad hastighet genom att använda en sprutpump, eller en infusionspump 

eller en droppräknare. 

 

Inkompatibiliteter 

Infusionslösningar som innehåller noradrenalintartrat har rapporterats vara inkompatibla med följande 

ämnen: alkalier och oxidationsmedel, barbiturater, klorfeniramin, klortiazid, nitrofurantoin, 

novobiocin, fenytoin, natriumbikarbonat, natriumjodid, streptomycin. 

 

Spädningsinstruktioner 

Spädes före användning med 5% glukoslösning eller 9 mg / ml (0,9%) natriumklorid med 5% 

glukoslösning. 

 

Tillsätt antingen 2 ml koncentrat till 48 ml 5% glukoslösning (eller 9 mg / ml (0,9%) natriumklorid 10 

med 5% glukoslösning) för administrering av sprutpump eller tillsätt 20 ml koncentrat till 480 ml 5% 

glukoslösning (eller 9 mg / ml (0,9%) natriumklorid  med 5% glukoslösning) för administrering av 

droppräknare. 

 

I båda fallen är den slutliga koncentrationen av infusionsvätskan 40 mg / liter noradrenalin (vilket motsvarar 80 mg / liter noradrenalintartrat). Andra spädningar än 40 mg / liter noradrenalin kan också 

användas. Om andra spädningar än 40 mg / liter noradrenalin används, kontrollera beräkningen av 

infusionshastighet noggrant innan behandlingen påbörjas. 

 

Produkten är kompatibel med PVC-infusionspåsar.  

Oanvänt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.  

Hållbarhet efter spädning 

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar i 25 °C när spätt till 4 mg/liter och 40 

mg/liter noradrenalin i 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid lösning eller 5% glukoslösning. Ur 

mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är 

förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och skall normalt inte vara 

mer än 24 timmar vid 2ºC-8ºC.  

 

  

 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə