Przedsiębiorstwo ekos karta charakterystyki niebezpiecznej substancjiYüklə 103,62 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü103,62 Kb.
#15896

 

Przedsiębiorstwo EKOS  

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

                                        

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. 

FOSGEN 

Data wydania:    21.08.2006 

Data aktualizacji:     

Strona/stron 1/8 

 

 

  

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA 

Nazwa produktu:   

Fosgen 

Wzór chemiczny:    

CCl2O 

Inne nazwy:   

chlorek karbonylu, tlenochlorek węgla 

Producent: 

 

Dystrybutor: 

 

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

Substancja stwarzająca zagroŜenie: 

 

Nazwa chemiczna 

% wag. 

Nr CAS 

Nr WE 

Symbol 

ostrzegawczy 

Zwroty zagroŜenia (R)*

 

fosgen 


100 

75-44-5 


200-870-3 

T+ 


26-34 

Objaśnienie:  T+

=  bardzo  toksyczny,  T=  toksyczny,  C=  Ŝrący,  Xn=  szkodliwy,  Xi=  draŜniący,  E=  wybuchowy,  O=  utleniający,               

F

+

= skrajnie łatwopalny,  F= wysoce łatwopalny,  N= niebezpieczny dla środowiska                                    

 

*Pełne znaczenie zwrotów zagroŜenia R z punktu 2 ujęto w punkcie 16  3. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 

Substancja 

została 

zaklasyfikowana 

jako 

niebezpieczna 

zgodnie obowiązującym prawem. 

 T+ 

ZagroŜenie poŜarowe:  Gaz niepalny. W ogniu wydzielają się toksyczne produkty rozkładu. 

ZagroŜenie 

toksykologiczne: 

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. 

Powoduje  oparzenia.  Fosgen  działa  na  człowieka  dusząco  bez  pojawiania 

się  wcześniejszych  sygnałów  ostrzegawczych.  W  tym  działaniu  jest  15  razy 

silniejszy  od  chloru.  Przebieg  zatrucia  zaleŜy  od  stęŜenia  fosgenu  w 

powietrzu. ZagroŜenie 

ekotoksykologiczne: 

Fosgen działa silnie trująco na organizmy Ŝywe, w szczególności organizmy 

wodne i glebowe. 

4. PIERWSZA POMOC 

Uwaga:  W  pierwszej  kolejności  naleŜy  wyprowadzić  poszkodowaną  osobę  ze  skaŜonego  fosgenem 

ś

rodowiska. UłoŜyć na lewym boku z głową skierowaną w dół. Skontaktować się z lekarzem. Ratujący muszą zadbać o własne bezpieczeństwo. 

Następstwa wdychania:  

1. 


Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeŜe powietrze. 

2. 


W  razie  potrzeby  natychmiast  rozpocząć  sztuczne  oddychanie  lub  z  przerwami  podawać  tlen.  W 

razie moŜliwości zastosować respirator automatyczny. W przypadku obrzęku krtani intubować lub 

wykonać tracheotomię. 

Zapewnić jak najszybszą pomoc lekarską. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 

ZagroŜenia poŜarowe:  Gaz niepalny. W ogniu wydzielają się toksyczne produkty rozkładu. 

W przypadku poŜaru 

sąsiednich obiektów: 

Stosować środki w zaleŜności od natury i rozmiaru poŜaru. Uwaga: W przypadku wydostania się do otaczającej przestrzeni fosgen ulega 

w  zetknięciu  z  wodą  hydrolizie,  z  wydzieleniem  ditlenku  węgla  i 

chlorowodoru.  W  środowisku  bezwodnym  jest  trwały  i  wyniszcza  wszelkie 

istoty  Ŝywe.  Z  wodą  się  nie  miesza.  Nad  akwenami  tworzy  trującą  i  Ŝrącą 

mieszaninę. 


 

Przedsiębiorstwo EKOS  

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

                                        

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. 

FOSGEN 

Data wydania:    21.08.2006 

Data aktualizacji:     

Strona/stron 2/8 

 

 

  

Zalecenia szczegółowe:  Uwaga: W ogniu wydzielają się z fosgenu inne toksyczne gazy, pary i dymy. 

Sprzęt ochronny 

straŜaków: 

Aparaty izolujące drogi oddechowe. NiezaleŜne aparaty oddechowe. Uwaga dodatkowa: 

Gaz silnie toksyczny. 6.  POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  NIEZAMIERZONEGO  UWOLNIENIA 

DO ŚRODOWISKA 

Zalecenia ogólne: 

W  przypadku  wydostania  się  fosgenu  w  pomieszczeniu  zamkniętym,  do 

likwidowania  skaŜenia  mogą  przystąpić  wyłącznie  przeszkolone  w 

ratownictwie  chemicznym  osoby,  zabezpieczone  stosownymi  ochronami 

osobistymi,  a  w  szczególności  aparatami  oddechowymi  i  kombinezonami 

gazoszczelnymi.  Osoby  dokonujące  jakichkolwiek  czynności  związanych  z 

akcją  ratowniczą,  w  skaŜonej  fosgenem  atmosferze,  powinny  być 

ubezpieczane  jeszcze  przez  dodatkowe  dwie  osoby.  Jedna  osoba  asystuje 

wewnątrz  skaŜonego  pomieszczenia  (obiektu,  którym  mogą  być  równieŜ 

zbiorniki,  kanały,  studzienki  kanalizacyjne,  studnie,  zagłębienia  terenowe  i 

inne), zaś druga, która znajduje się na zewnątrz tego pomieszczenia (obiektu), 

w  kaŜdej  chwili  musi  być  gotowa  do  udzielenia  lub  sprowadzenia  pomocy. 

SkaŜone  pomieszczenia  (obiekty)  muszą  być  intensywnie  wentylowane 

ś

wieŜym powietrzem. Środki ochrony 

osobistej: 

Unikać  kontaktu  z  uwolnionym  fosgenem.  Stosować  ubrania  ochronne  z 

tkanin  gazoszczelnych,  rękawice  ochronne,  okulary  ochronne  w  szczelnej 

obudowie,  niezaleŜne  aparaty  oddechowe.  NaleŜy  pamiętać  o  ograniczonym 

czasie działania ochronnego filtrów gazowych i cząsteczkowych (filtr gazowy 

oznaczony  kolorem  szarym  i  literą  B,  filtr  cząsteczkowy  oznaczony 

symbolem P3). 

Zalecenia szczegółowe:  Starać  się  odciąć  źródło  skaŜenia  środowiska  (uszczelnić  uszkodzone 

opakowanie  i  umieścić  w  opakowaniu  awaryjnym),  odciąć  dopływ  z 

instalacji.  Stosować  środki  mechaniczne,  szczelne  pojemniki,  sorbenty 

pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Zabezpieczenie 

środowiska: 

Zabezpieczyć  studzienki  ściekowe.  W przypadku  skaŜenia  wód  powiadomić 

odpowiednie władze. Metody utylizacji: 

Unieszkodliwianie  na  drodze  spalania  –  zgodnie  z  wymogami  prawa 

krajowego.  Fosgen  neutralizuje  się  amoniakiem  gazowym  lub  wodą 

amoniakalną  –  najlepiej  w  postaci  rozpylonej.  Do  neutralizacji  stosuje  się 

równieŜ 30% roztwór wodorotlenku sodu i wody. Wykorzystuje się równieŜ 

węgiel aktywny lub adsorbuje na pumeksie i neutralizuje wapnem sodowym i 

urotropiną. 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 

Zapobieganie 

zatruciom: 

Podczas  stosowania  fosgenu  nie  jeść,  nie  pić,  unikać  kontaktów  z 

siarkowodorem,  unikać  wdychania  gazu,  przestrzegać  zasad  higieny 

osobistej,  stosować  odzieŜ  i  sprzęt  ochrony  osobistej,  pracować  w 

wentylowanym  pomieszczeniu.  W  przypadku  wydostania  się  do  otaczającej 

przestrzeni,  fosgen  ulega  w  zetknięciu  z  wodą  hydrolizie,  z  wydzieleniem 

ditlenku  węgla  i  chlorowodoru.  W  środowisku  bezwodnym  jest  trwały  i 

wyniszcza  wszelkie  Ŝycie.  Z  wodą  się  nie  miesza.  Nad  akwenami  tworzy 

trującą i Ŝrącą mieszaninę. 

Zapobieganie 

poŜarom/wybuchom: 

Gaz niepalny. Magazynowanie: 

W  oryginalnych,  właściwie  oznakowanych  opakowaniach,  w  magazynie  

Przedsiębiorstwo EKOS  

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

                                        

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. 

FOSGEN 

Data wydania:    21.08.2006 

Data aktualizacji:     

Strona/stron 3/8 

 

 

  

gazów  technicznych,  niepalnych,  trujących,  wyposaŜonym  w  instalację 

wentylacyjną. 

Przechowywać 

odpowiednio zabezpieczonych 

pomieszczeniach.  Na  terenie  magazynu  przestrzegać  zakazu  palenia, 

spoŜywania  posiłków,  uŜywania  otwartego  ognia.  Zasady  magazynowania 

określa norma PN-89/C-81400. Metody postępowania 

z odpadami: 

Za  odpad  moŜna  uznać  fosgen,  który  w  Ŝadnej  postaci  nie  nadaje  się  do 

zagospodarowania.  Odpadowy  fosgen  odstawiany  jest  do  wskazanego  przez 

słuŜbę ochrony środowiska miejsca, celem utylizacji. Fosgen neutralizuje się 

amoniakiem  gazowym  lub  wodą  amoniakalną  –  najlepiej  w  postaci 

rozpylonej.  Do  neutralizacji  stosuje  się  równieŜ  30%  roztwór  wodorotlenku 

sodu  i  wody.  Wykorzystuje  się  równieŜ  węgiel  aktywny  lub  adsorbuje  na 

pumeksie i neutralizuje wapnem sodowym i urotropiną. 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Rozwiązania  techniczne:  Stosowanie  się  do  rygorów  bezpiecznej  pracy  (ochrony  osobiste,  wentylacja 

wyciągowa,  brak  moŜliwości  skaŜenia  kanalizacji  i  otaczającego  środowiska).  Wszelkie  manipulacje 

wykonywać pod czynnym dygestorium. 

Osobiste wyposaŜenie ochronne: 

Drogi oddechowe: 

Maski  ochronne  z  filtrami  par  i  cząsteczkowych  (filtr  gazowy 

oznaczony  kolorem  szarym  i  literą  B,  filtr  cząsteczkowy  oznaczony 

symbolem P3). Ręce: 

Rękawice ochronne z tworzywa powlekanego. Oczy: 

Okulary ochronne w szczelnej obudowie. Skóra i ciało: 

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Fartuchy ochronne. Ogólne środki ochrony:

 

Higiena pracy: 

Obowiązują  przepisy  ogólne  przemysłowej  higieny  pracy.  Unikać 

bezpośredniego  kontaktu  powierzchni  ciała  i  dróg  oddechowych  z 

fosgenem.  Nie  wdychać  par  i  aerozoli.  Zanieczyszczone  ubranie 

wymienić.  Po  pracy  dokładnie  wymyć  powierzchnię  ciała.  Nie  jeść, 

nie  pić  podczas  pracy.  Natychmiast  usuwać  wszelkie  rozlewy.  Przed 

ich zebraniem przysypywać materiałem chłonnym. Obowiązujące w Polsce najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie (mg/m

3

) w środowisku pracy:

  

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29.11.2002r.  (Dz.U.  Nr  217,  poz.  1833)    w  sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z 

dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769). 

 

Składnik 

NDS (mg/m3) 

NDSCh (mg/m3) 

fosgen 


0,08 

0,16 


9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

Masa cząsteczkowa: 98,92 g/mol 

Postać fizyczna, barwa, zapach: W warunkach normalnych fosgen jest niepalnym, bezbarwnym, silnie 

duszącym  gazem  (działa  15  razy  silniej  aniŜeli  chlor),  o  zapachu  podobnym  do  gnijącego  zielonego 

zboŜa, świeŜo skoszonego siana, zgniłych owoców. Produkt techniczny jest zabarwiony na kolor Ŝółty 

lub Ŝółtoczerwony. W temperaturze 25ºC i ciśnieniu 760 mm Hg: 1 mg/dm3 =247 ppm i 1 ppm= 4,05 

mg/m3. 

Temperatura topnienia: 7,56ºC 

Temperatura wrzenia: -60,2ºC 

Gęstość ciekłego fosgenu w temperaturze 0ºC wynosi 1,432 g/cm³ 


 

Przedsiębiorstwo EKOS  

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

                                        

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. 

FOSGEN 

Data wydania:    21.08.2006 

Data aktualizacji:     

Strona/stron 4/8 

 

 

  

Gęstość gazu względem powietrza: 3,50 

Rozpuszczalność  w  wodzie:  Fosgen  rozpuszcza  się  w  wodzie  z  rozkładem  do  ditlenku  węgla  i 

chlorowodoru. Dobrze rozpuszcza się w lodowatym kwasie octowym, toluenie, ksylolu, nitrobenzenie, 

tetrachloroetanie, chloroformie. 

PręŜność par w 20ºC: 1,564 mbar 

ZagroŜenie wód: DuŜe. 

Reaktywność:  Siarkowodór jest  substancją reaktywną  chemicznie.  Gwałtownie,  a  nawet  wybuchowo, 

reaguje  z  tlenkami  halogenów,  nadtlenkami,  dymiącym  kwasem  azotowym.  Dezaktywuje  wiele 

katalizatorów stosowanych w przemyśle. 

Właściwości korozyjne: Wyraźne w środowisku kwaśnym. 

Inne:  Fosgen  otrzymywany  jest  przez  katalityczną  syntezę  z  tlenku  węgla  i  chloru.  UŜywany  jest  w 

wielu  syntezach  organicznych,  m.in.  do  wyrobu  barwników,  diizocyjanianów  toluilenowych, 

poliwęglanów  (w  reakcji  z  bisfenolem  A),  chlorków,  jako  środek  bielący.  Z  amoniakiem  tworzy 

mocznik. 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ  

Stabilność i reaktywność

Fosgen  powstaje  podczas  rozkładu  węglowodorów  alifatycznych, 

zwłaszcza  czterochlorku  węgla,  chloroformu,  chlorku  metylenu, 

polichlorku winylu i freonów. Fosgen pochłania się i neutralizuje węglem 

aktywnym, 

pumeksem, 

wapnem 

surowym, urotropiną. 

Bardzo 


reaktywny.  Pod  wpływem  światła  i  przy  ogrzewaniu,  poczynając  od 

temperatury 200ºC, rozkłada się na chlor i tlenek węgla. Właściwości korozyjne: 

Fosgen  działa  na  metale,  szczególnie  w  stanie  wilgotnym.  Rozkłada 

gumę.  

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Drogi naraŜenia człowieka: Wdychanie, kontakt z oczami.  

Informacja  ogólna:  Fosgen  działa na  człowieka  dusząco,  bez  pojawiania  się  wcześniejszych  sygnałów 

ostrzegawczych. W tym działaniu jest 15 razy silniejszy od chloru. Przebieg zatrucia zaleŜy od stęŜenia 

fosgenu  w  powietrzu.  StęŜenie  0,004  mg/dm³  nie  jest  groźne  nawet  po  godzinnym  oddychaniu.  MoŜe 

jedynie  spowodować  przemijające  podraŜnienie  spojówek  i  dróg  oddechowych.  MoŜliwe  jest  równieŜ 

pojawienie  się  lekkiego  drapania  w  gardle  i  nieprzyjemnego  zapachu  w  ustach.  Przy  wyŜszych 

stęŜeniach,  po  2-12  godzinach  utajnienia,  pojawiają  się  objawy  cięŜkiego  uszkodzenia  płuc,  poraŜenia 

serca  i  krąŜenia.  Wśród  męczącego  kaszlu  z  obfitą,  brunatno-pienistą  plwociną  i  szybko  wzrastającą 

dusznością,  gwałtownie  rozwija  się  sinica.  StęŜenia  rzędu  0,1  mg/dm³,działające  w  ciągu  30  minut, 

powodują  50%  zatruć  śmiertelnych.  Tętno  staje  się  przyspieszone,  ciśnienie  krwi  obniŜa  się,  oddech 

ulega przyspieszeniu i jednocześnie spłyceniu. Postępująca sinica, w wyniku niedostatecznego utleniania 

krwi,  prowadzi  do  śmierci  wskutek  ostrej  niewydolności  serca.  Wysokie  stęŜenie  fosgenu  działa  silnie 

draŜniąco na tkankę płucną, mogąc powodować nagłą śmierć przez uduszenie. Nie ma wówczas okresu 

utajonego  działania.  Oddychanie  powietrzem  o  zawartości  fosgenu  w  ilości  5  mg/dm³    w  ciągu  kilku 

sekund powoduje śmierć. Fosgen szybko powoduje upośledzenie powonienia, stąd niebezpieczne stęŜenia 

mogą być wdychane bez ostrzegawczych objawów. W następstwie zatrucia fosgenem mogą powstawać: 

wtórne  zapalenie  płuc,  uszkodzenie  wsierdzia,  zapalenie  nerwów,  niekiedy  zaburzenia  w  przemianie 

materii. Kontakt  gazowego  fosgenu  z  oczami  powoduje  silne  zapalenie  spojówek.  ChociaŜ  początkowo 

rogówka  wydaje  się  nieuszkodzona,  jej  zmętnienie, jak  równieŜ  zaburzenia  widzenia,  mogą  powstawać 

później.  Mechanizm  toksycznego  działania  fosgenu  polega  na  jego  oddziaływaniu  ze  ściankami 

pęcherzyków płucnych, które powodują zahamowanie wymiany gazowej w płucach i przenikanie osocza 

krwi  do  wnętrza  pęcherzyków.  Wskutek  tego  ustaje  transport  tlenu  do  tkanek  organizmu.  Uszkodzenie 

naczyń  krwionośnych  włoskowatych  powoduje  obrzęk  płuc  lub  odoskrzelowe  zapalenie  płuc.  

Przedsiębiorstwo EKOS  

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

                                        

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. 

FOSGEN 

Data wydania:    21.08.2006 

Data aktualizacji:     

Strona/stron 5/8 

 

 

  

Uszkodzenia  te  są  odwracalne,  poniewaŜ  proces  ten  nie  powoduje  wytworzenia  się  kolagenu  w  tkance 

podścieliskowej. 

Powikłania:  zapalenie  płuc,  zatory,  uszkodzenie  mięśnia  sercowego,  dychawica  oskrzelowa, 

encefalopatia, zapalenie nerwów. Zapobieganie: wszędzie tam, gdzie występuje moŜliwość pojawienia się niebezpiecznych stęŜeń fosgenu 

naleŜy,  stosować  indywidualne  środki  ochrony  osobistej  (sprzęt  ochrony  dróg  oddechowych,  okulary 

ochronne). NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zasady, Ŝe maksymalna zawartość fosgenu w powietrzu nie 

moŜe  przekraczać  0,1  mg/m³  (stęŜenie  30-minutowe),  0,03  mg/m³  (stęŜenie  średniodobowe),  0,0043 

mg/m³  (stęŜenie  średnioroczne).  Konieczne  jest  instalowanie  urządzeń  odsysających  i  wentylatorów  w 

miejscach zagroŜonych. Niezbędna jest stała kontrola lekarska.  Reakcje człowieka na róŜne stęŜenia fosgenu w powietrzu 

1 ppm 


maksymalna ilość dla dłuŜszej ekspozycji 

1,25-2,5 ppm 

niebezpieczne dla Ŝycia przy dłuŜszej ekspozycji 

5 ppm 


kaszel i inne subiektywne objawy w ciągu 1 minuty ekspozycji 

10 ppm 


draŜnienie oczu w czasie krótszym od 1 minuty 

12,5 ppm 

niebezpieczne dla Ŝycia w ciągu 30-60 minut 

20 ppm 


cięŜkie uszkodzenie płuc w czasie 1-2 minuty 

25 ppm 


niebezpieczne dla Ŝycia w czasie 30 minut 

90 ppm 


szybka śmierć 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Stopień zagroŜenia wód: skrajny. 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Metody unieszkodliwiania: 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628)  oraz  rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206)  

Zawartość opakowania wg: 

rodzaju 

06 07 99 

inne niewymienione odpady Opakowania wg: 

rodzaju 

15 01 04    opakowania z metalu 

Sposób  likwidacji  (D10)  -  termiczne  przekształcanie  odpadów  w  instalacjach  lub  urządzeniach 

zlokalizowanych na lądzie. 

ZuŜyte opakowania dostarczać do uprawnionych  do ich przerabiania przedsiębiorstw.  

Opakowania opróŜnić całkowicie.  14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

Numer UN (ONZ): 

1076 

 

Klasa RID/ADR/IMO: 

2  

Kod klasyfikacyjny: 

2TC 

Ilości ograniczone: 

LQ0 

Numer rozpoznawczy zagroŜenia: 

268 

 

Przedsiębiorstwo EKOS  

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

                                        

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. 

FOSGEN 

Data wydania:    21.08.2006 

Data aktualizacji:     

Strona/stron 6/8 

 

 

  

Nalepki ostrzegawcze wg ADR/RID Nr 2 + 8: 

     


 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Substancja została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. 

Na etykietach naleŜy umieścić następujące informacje: 

Symbole ostrzegawcze na opakowaniach 

jednostkowych 

 T+ 

Napis ostrzegawczy na opakowaniach 

jednostkowych 

Produkt bardzo toksyczny. 

Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia 

R 26 

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. R 34 

Powoduje oparzenia. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania 

S 1/2 

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. S 9 

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. S 26 

Zanieczyszczone  oczy  przemyć  natychmiast  duŜą  ilością  wody  i  zasięgnąć  porady 

lekarza. 

S 36/37/39 

Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 

ochronę twarzy. 

S 45 

W  przypadku  awarii  lub  jeŜeli  źle  się  poczujesz,  niezwłocznie  zasięgnij  porady 

lekarza – jeŜeli to moŜliwe, pokaŜ etykietę. 

Kartę wykonano zgodnie z: 

 Ustawą  o  substancjach  i  preparatach  chemicznych  z  dnia  11.01.2001r.  (Dz.U.11  poz.84;  z  późniejszymi 

zmianami). 

 

Rozporządzeniem  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i  preparatu  niebezpiecznego.  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  (Dz.  U.  Nr  140,  poz.  1171)  ze  zmianą  z  dnia 

14.12.2004r. (Dz.U. 2 z 2005r. poz.2). 

 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r  w sprawie  wykazu substancji niebezpiecznych  wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  - ZAŁĄCZNIK  (Dz.U.201  poz.1674),  (29ATP).  

 Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2.09.2003r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z późniejszymi zmianami). 

 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki    Społecznej  z  dnia  29.11.2002r.  (Dz.U.  Nr  217,  poz.  1833)    w 

sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769). 

 Ustawą    z    dnia  27.04.2001r.  o  odpadach,  (Dz.U.62  poz.628)    oraz    rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z 

dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).  

 

Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638).        

Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

 

Przedsiębiorstwo EKOS  

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

                                        

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. 

FOSGEN 

Data wydania:    21.08.2006 

Data aktualizacji:     

Strona/stron 7/8 

 

 

  

 Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199 

poz. 1671)  z późniejszymi zmianami.                                                                                                    

 

Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    

 Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  30.12.2004  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86). 

 

Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21.12.2005r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

 Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    

 

Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  30.12.2004  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86). 

 Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21.12.2005r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  środków 

ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).  16. INNE INFORMACJE 

Chemiczne określenie produktu:   

 Fosgen 

Symbol ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych 

T+ 

Produkt bardzo toksyczny. Normy na sprzęt ochronny: 

PN-EN 141:2002 

Sprzęt  ochrony  układu  oddechowego.  Pochłaniacze  i  filtropochłaniacze,  wymagania, 

badanie, znakowanie; 

PN-EN 344:1996  

Wymagania  i  metody  badania  obuwia  bezpiecznego,  ochronnego  i  zawodowego  do 

uŜytku w pracy. Zmiana A1; 

PN-EN 166:2002 (U) 

Ochrona indywidualna oczu. Wymagania;    PN-EN 374-3:2004 (U) 

Rękawice  chroniące  przed  chemikaliami  i  mikroorganizmami.  Wyznaczanie 

odporności na przenikanie chemikaliów;  

PN-EN 466:1998 

OdzieŜ  ochronna.  Ochrona  przed  ciekłymi  chemikaliami.  Wymagania  dotyczące 

odzieŜy  chroniącej  przed  chemikaliami  z  połączeniami  nieprzepuszczającymi  cieczy 

(typ 3); Powietrze na stanowiskach pracy 

PN-EN 1540:2004 

Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia PN-EN 689:2002 

 

Powietrze  na  stanowiskach  pracy.  Wytyczne  oceny  naraŜenia  inhalacyjnego  na 

czynniki  chemiczne  przez  porównanie  z  wartościami  dopuszczalnymi  i  strategia 

pomiarowa. 

 

Uwaga: 

 

 UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów 

prawa  krajowego.  Informacja  zawarta  w  powyŜszej  karcie  stanowi  opis  wymogów  bezpieczeństwa 

uŜytkowania preparatu. UŜytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu 

do  określonych  celów.  Zawarte  w  niniejszej  karcie  dane  nie  stanowią  oceny  bezpieczeństwa  miejsca  pracy 

uŜytkownika. Karta charakterystyki nie moŜe być traktowana jako gwarancja właściwości preparatu. 

 

Produkt  nie  moŜe  być  uŜywany  bez  pisemnej  zgody  w  Ŝadnym  innym  celu  aniŜeli  podanym  w  p.1  karty charakterystyki. 

 

Karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości  wszystkich  informacji  lub  zaleceń w  niej  zawartych.      

 

Kartę wykonano w Przedsiębiorstwie EKOS S.C. 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (0-58)305-37-46, 

www.ekos.gda.pl

  e-mail: 

ekos@ekos.gda.pl

    na  podstawie  informacji  i  konsultacji  uzyskanych  od 

Zamawiającego oraz materiałów z własnej bazy danych. 

 

Informacje  zawarte  w  niniejszej  karcie  charakterystyki  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  naszej  wiedzy  i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.  

 

Informacje  zawarte  w  niniejszej  karcie  charakterystyki  nie  są  gwarancją  parametrów  technicznych  czy  

Przedsiębiorstwo EKOS  

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

                                        

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. 

FOSGEN 

Data wydania:    21.08.2006 

Data aktualizacji:     

Strona/stron 8/8 

 

 

  

przydatności do określonych zastosowań. 

* * * * *

 

 Yüklə 103,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin