Qrant proqramininYüklə 65.04 Kb.
Pdf просмотр
tarix19.07.2017
ölçüsü65.04 Kb.

2010/2011-Cİ İLDƏ BDU-NUN  UNİVERSİTETDAXİLİ «50+50» 

QRANT PROQRAMININ

 

QALİBLƏRİ 

 

§1. PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİ (ƏMƏKDAŞLAR): 

 

Mirzəyev Sabir Soltanağa oğlu  

Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  “Funksiyalar  nəzəriyyəsi  və 

funksional analiz” kafedrasının professoru “Operator diferensial 

tənliklərin  həll  olunması  və  spektral  məsələlər”  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Xanməmmədov Aqil Xanməmməd oğlu 

 

Tətbiqi  riyaziyyat  və  kibernetika  fakültəsinin  “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru “Исследование  некоторых 

нелинейных явлений в дискретных динамических системах”  

mövzusunda layihəsinə görə; 

Rəcəbov Məmməd Rəcəb oğlu  

Fizika fakültəsinin “Nəzəri fizika” kafedrasının dosenti “Kristal 

mühitlərdə 

yüksək 


enerjili 

qeyri-elastiki 

elektromaqnit 

proseslər” mövzusunda layihəsinə görə; 

Məmmədov İbrahim Qərib oğlu  

Kimya  fakültəsinin  “Neft  kimyası  və  kimya  texnologiyası» 

kafedrasının 

dosenti 


“Funksionaləvəzli 

alkenilfenol 

törəmələrinin  məhlul  sistemlərinin  NMR  metodu  ilə  tədqiqi” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Güləhmədov Sahib Qurban oğlu  

Biologiya 

fakültəsinin 

“Biokimya 

və 

biotexnologiya” kafedrasının 

dosenti 


“Süd 

turşusu 


bakteriyalarının 

bakteriosinləri  tərəfindən  pendirlərdə  biogen  aminlərin  əmələ 

gəlməsinin qarşısının alınması” mövzusunda layihəsinə görə; 

Nəbiyev Əlipaşa Əlibəy oğlu  

Coğrafiya  fakültəsinin  “Fiziki  coğrafiya”  kafedrasının  müəllimi 

“Kompüterlə  coğrafiya  nəzəriyyəsi  metodları  ilə  Azərbaycanın 

fiziki  və  iqtisadı  coğrafiyasına dair rəqəmli  xəritələrinin tərtibi” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Abadov Bəhmən Abdal oğlu   

Geologiya 

fakültəsinin 

“Hidrogeologiya 

və 

mühəndis geologiyası”  kafedrasının  dosenti  “Ekzogen  geoloji  proseslərin 

fəallaşmasında  hidroloji  və  hidrogeoloji  amillərin  rolu” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Lətifova Elvira Məhəmməd qızı  

Tarix  fakültəsinin  “Qədin  dünya  və  orta  əsrlər  tarixi” 

kafedrasının  baş  müəllimi,  t.e.n.  “Şimal-Qərbi  Azərbaycanın 

toponimikasında qədim türk tayfa izləri” mövzusunda layihəsinə 

görə; Həsənov Rəfail Musa oğlu  

Sosial  elmlər  və  psixologiya  fakültəsinin  “Sosiologiya” 

kafedrasının  professor  əvəzi,  sosiol.e.d.  “Azərbaycanda  orta 

sinif: 


təşəkkül 

problemləri 

və 

inkişaf 


perspektivləri” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

10  Məmmədov Sabir Rza oğlu 

 

Jurnalistika  fakültəsinin  “Beynəlxalq  jurnalistika”  kafedrasının dosenti    “Azərbaycan    mətbuatının  ÜmumAvropa  informasiya 

məkanına inteqrasiyası” mövzusunda layihəsinə görə; 

11  Sadıqova Solmaz Azay qızı 

 

Kitabxanaçılıq-informasiya  fakültəsinin  “Biblioqrafiyaşünaslıq” kafedrası  baş  müəllimi,  “Bakı  Dövlət  Universiteti–90: 

Biblioqrafik məlumat kitabı”– BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr 

olunmuş  əsərlərin  biblioqrafik  göstəricisinin  çap  və  elektron 

variantlarının tərtib edilməsi” mövzusunda layihəsinə görə; 

12  Cəlilbəyli Oqtay Babəli oğlu 

 

 Şərqşünaslıq  fakültəsinin  “Uzaq  Şərq  dilləri  və  ədəbiyyatı” kafedrasının  müdiri,  dosent  “Yapon  və  Azərbaycan  dillərində 

fellərin strukturu və semantikası” mövzusunda layihəsinə görə; 

13 

Süleymanov Salman Səfəralı  

İlahiyyat  fakültəsinin

 

“Dillər”  kafedrasının  ərəb  dili  müəllimi,  

oğlu  

f.e.n.,  dos.  “  Ərəb  dilində  feili  söz  yaradıcılığı”    mövzusunda 

layihəsinə görə; 

14 


Mütəllimov 

Mütəllim 

Mirzəəhməd oğlu 

 

Tətbiqi  Riyaziyyat  ETİ-nin  “Məlumat  hesablama  sistemləri” şöbəsinin  müdiri  “Neft  quyularının  qazlift  üsulu  ilə  istismarı 

zamanı  optimal  requlyatorların  qurulması  məsələsinin  həlli 

alqoritmi” mövzusunda layihəsinə görə; 

15 


Məmmədov Mübariz Zabid 

oğlu 


 

Fizika Problemləri ETİ-nin “Yarımkeçiricilər fizikası” şöbəsinin 

böyük  elmi  işçisi  “Elektrokimyəvi  aşılama  metodu  ilə  alınmış 

nazik 


nanoməsaməli 

silisium  təbəqələrinin 

lyuminissent 

xassələrinə  təbii  oksidləşmənin,  ultrabənövşəyi  şüalanmanın  və 

yüksək  temperaturlu  sürətli  termik  emalın  təsirinin  tədqiqi” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

16 

Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu 

Fizika  fakültəsinin  Nano  materiallarının  kimyəvi  fizikası 

kafedrasının  müdiri  “PE+Fe

3

O4

  və  PVDF+Fe

3

O

4  maqnit 

nanokompozisiyaların  dielektrik  və  elektrofiziki  xassələrinə 

maqnit sahəsinin təsiri” mövzusunda layihəsinə görə; 

17 


İsmayılova Nigar Nurəddin qızı 

Kitabxanaçılıq-informasiya 

fakültəsinin 

Kitabxanaşünaslıq 

kafedrasının 

baş 


müəllimi 

“Bakı 


Universitetinin 

Elmi 


Əsərlərinin  və  Elmi  Xəbərlərinin  elektron  versiyasının 

yaradılması” mövzusunda layihəsinə görə; 

18 

Aslan Knyaz İlyas oğlu  Kitabxanaçılıq-informasiya 

fakültəsinin 

Kitabxanaşünaslıq 

kafedrasının 

dosenti, 

«Bakı 


Universitetinin 

Xəbərləri. 

Biblioqrafik 

məlumat 


kitabı 

(1991-2010)» 

biblioqrafik 

göstəricisinin nəşrə hazırlanması (elektron və çap  formasında)» 

mövzusunda layihəsinə görə. 

 

§2. GƏNC (35 YAŞADƏK) PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİ (ƏMƏKDAŞLAR): 

Hüseynli Əli Abbas oğlu  

Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  “Funksiyalar  nəzəriyyəsi  və 

funksional  analiz”  kafedrasının  müəllimi  «Banax  fəzasında 

defekt  bazislər  və  adi  diferensial  operatorların  məxsusi  və 

qoşulmuş  funksiyalar  sisteminin  defekt  bazis  əmələ  gətirməsi 

haqqında» mövzusunda layihəsinə görə; 

Əliyeva Sevinc Həmzağa qızı  

Tətbiqi  riyaziyyat  və  kibernetika  fakültəsinin  “Informasiya 

texnologiyaları  və  proqramlaşdırma”  kafedrasının  müəllimi 

“Системный  анализ  и  разработка  методов  и  алгоритмов  

интеграции беспроводных и оптических сетей”  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Allahverdiyeva  Məhin  Habil qızı 

 

Kimya fakültəsinin “Alkenilfenollar kimyası” ETL-ın elmi işçisi “İzopropenilfenolun 

polifunksional 

törəmələrinin 

polimer 


sorbentlərin  alınmasında  kross-agent  kimi  tədqiqi  və  sintez 

olunmuş 


ionitlərin 

ağır 


metalların 

sulu 


məhlullardan 

ayrılmasında sorbent kimi sınağı” mövzusunda layihəsinə görə; 

Abbasova Aytən Zabil qızı  

Tarix  fakültəsinin  “Tarix  və  dil  metodikası”  mərkəzinin  baş 

laborantı  “Yaxın  Şərq  münaqişəsi  zəminində  Türkiyə-Israil 

münasibətləri və ABŞ” mövzusunda layihəsinə görə; 

Quliyev Hikmət Valeh oğlu  

Filologiya  fakültəsinin  tyutoru  “Türk  xalqları  folklorunda 

cəngavər və at obrazı” mövzusunda layihəsinə görə; 

İbrahimova Pərvanə Yəhya qızı  

Jurnalistika  fakültəsinin  “Beynəlxalq  jurnalistika”  kafedrasının 

müəllimi  “Azərbaycan  mediası  və  seçkilər”  mövzusunda 

layihəsinə görə;   

Əsgərov İdrak Mirzəbaba oğlu  

Tətbiqi 


Riyaziyyat  ETİ-nin 

“Riyazi 


modelləşdirmə 

və 


avtomatlaşdırılmış  sistemlər”  şöbəsinin  kiçik  elmi  işçisi  “Qaz-

lift  prosesində  qoyulmuş  optimal  idarəetmə  məsələsinin  

kəsilməz  və  diskret  halda  asimptotik  həll  üsulu”  mövzusunda layihəsinə görə; 

Zərbəliyeva Esmira Mənaf qızı  

Kitabxanaçılıq-informasiya 

fakültəsinin 

tyutoru 


“Bakı 

Universiteti  Xəbərlərinin  elektron  versiyasının  hazırlanması” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Məmmədova  Nərminə  Yaqub qızı 

 

 Şərqşünaslıq  fakültəsinin  Türk  filologiyası  kafedrasının  0,25 müəllimi  “Müasir  Türk  ədəbi  dilində  işlənən  Avropa  mənşəli 

alınmalar” mövzusunda layihəsinə görə; 

10 

Mirzəyeva Səbinə Həmid qızı  

İlahiyyat  fakültəsinin  “Dillər”  kafedrasının  ərəb  dili  müəllimi, 

i.e.n., dos.əvəzi “İslamda uşaq hüququ”  mövzusunda layihəsinə 

görə; 


 

§3. ASPİRANT, DİSSERTANT VƏ MAGİSTRANTLAR: 

Mustafayeva Tünzalə 

Məhərrəm qızı 

 

Mexanika  riyaziyyat  fakültəsinin  “Diferensial  və  inteqral tənliklər”  kafedrasının  aspirantı  “Hiperbolik  tənliklər  üçün 

optimal idarəetmə məsələləri” mövzusunda layihəsinə görə; 

Culfayeva Çinarə Elçin qızı  

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin II kurs magistrantı, 

“Xətti yüklənmiş parabolik tip diferensial tənlik üçün bir qarışıq 

məsələnin    həllinə  düz  xətlər  üsulunun  tətbiqi  və  alınmış  yeni 

məsələnin həllinin yığılmasının tədqiqi” mövzusunda layihəsinə 

görə; 


Məmmədov Vüsal Usub oğlu 

 

Fizika  fakültəsinin  “Fiziki  elektronika”  kafedrasının  II  kurs əyani  aspirantı  “Elektrokimyəvi  çökdürmə  üsulu  ilə  alınmış  p-

Si/Cd


1-x

Zn

xSe

1-y


Te

y

  günəş  elementlərinin  tədqiqi”  mövzusunda layihəsinə görə; 

Əliyeva Ülkər İbrahim qızı  Kimya  fakültəsinin  “Yüksək  molekullu  birləşmələr  kimyası” 

kafedrasının  aspirantı  “Au(III)-ün  polimerxelatəmələğətirici 

sorbentlə  və  polimer  matrisində  qızıl  nanohissəciklərinin 

alınmasının tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə; 

Qasımov Tural Paşa oğlu   

Biologiya  fakültəsinin  “Biofizika  və  molekulyar  biologiya” 

kafedrasının II kurs  magistrantı  “Bitki  hüceyrələrinin plazmatik 

membranında  redoks  təbiətli  proton  pompanın  fəallığının 

tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə; 

Həsənova Nailə İmran qızı  

Coğrafiya  fakültəsinin  “Hidrometeorologiya”  kafedrasının 

dissertantı  “Azərbaycan  çaylarında  daşqın  təhlükələrinin 

azaldılması  ilə  bağlı  tövsiyələrin  hazırlanması”  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Cəfərov Səməd Eldar oğlu   

Geologiya  fakültəsinin  “Kristalloqrafiya  minerologiya  və 

geokimya”  kafedrasının  II  kurs  magistrantı  “Silikat  və 

alimosilikatların  kristallokimyası  və  quruluş  tipomorfizmi” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Abbasova Səkinə İlqar qızı  

Tarix  fakültəsinin  “Türk və Qafqaz  xalqları tarixi” kafedrasının 

“Qafqazşünaslıq”  ixtisası  üzrə  II  kurs  magistrant  “Qafqaz 

regionunun dünya dövlətlərinin maraqları sisteminə daxil olması 

(XX–XXI əsrlərdə)” mövzusunda layihəsinə görə; 

İbrahimova Esmira Əlixan qızı   

Filologiya  fakültəsinin  “Türkologiya”  kafedrasının  dissertantı, 

“Yenisey  abidələrinin  dilində  mənsubiyyət  anlayışının  ifadəsi 

(Azərbaycan  dili  şivələr  ilə  müqayisədə)”  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

10 


Nəbiyeva Nərmin Namiq qızı 

 

Jurnalistika  fakültəsinin  “Televiziya  və  radio  jurnalistikası” kafedrasının  II  kurs  əyani  magistrantı  “Dağlıq  Qarabağ 

probleminin  mətbuatda  işıqlandırılmasının  forma  və  metodları” 

mövzusunda layihəsinə görə; 


 

11 Əlizadə Səbinə Hikmət qızı 

 

Sosial  elmlər  və  psixologiya  fakültəsinin  II  kurs  magistrantı, “Ailə  psixoloqlarının  hazırlığında  ali  məktəblərin  rolu” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

12 

Əhmədova Günel Mehman qızı  Şərqşünaslıq  fakültəsinin  “Ərəb  filologiyası  kafedrasının”    II 

kurs  magistrantı  “Ərəb  dilində  kommersiya  sənədlərinin  dil 

vasitələrinin  standartlaşdırılması  və  unifikasiyası”  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

13 

Verdiyev  Bəzirgan  Allahverdi  oğlu 

 

İlahiyyat  fakültəsinin  “İslam  elmləri”  kafedrasının  aspirantı “Quranda qeyd olunmuş sosial qruplar”  mövzusunda  layihəsinə 

görə; 


 

§ 4. TƏLƏBƏLƏR: 

Malik Samin Telman oğlu Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  III  kurs,  qrup  440  tələbəsi 

“Sonsuz 


oblastda 

qeyri-xətti 

elliptik 

tənliyin 

həllinin 

asimptotikası” mövzusunda layihəsinə görə; 

Məmiyeva Türkan Səyyaf qızı  

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin IV kurs, 390 qrup 

tələbəsi  “Spektrin  olmadığı  və  ya  bütün  müstəvi  spektr  olarsa 

qarışıq məsələnin həllinin araşdırılması” mövzusunda layihəsinə 

görə;

 Vəliyev Rusif  Vəli oğlu  

 

Fizika  fakültəsinin  III  kurs,  212  qrup  tələbəsi  “PVS  və  CdS əsasında alınmış nanokompozitlərin elektrik xassələrinin tətbiqi” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Adışirinli Leyla Tofiq qızı  Kimya  fakültəsinin  IV  kurs,  TKK005A  qrup  tələbəsi  “SnTe-

YbSb


2

Te

4  və  PbTe-YbSb

2

Te4

  sistemləri  əsasında  yeni 

termoelektrik  materiallarının  sintezi  və  tədqiqi”  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Kərimzadə Fatma Sabir qızı  

Biologiya fakültəsinin III kurs, 023R qrup tələbəsi “Azərbaycan 

pendirlərində  süd  turşusu  bakteriyalarının  mikroflorasının 

tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə; 

Bünyat-zadə  Səmayə  Kamran qızı  

 

Geologiya  fakültəsinin  IV  kurs,  002  qrup  tələbəsi  “Qoşa  qızıl yatağının  geoloji  quruluşu  və  əmələgəlmə  yolları”  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Xəlilov Nazim Nizami oğlu  Tarix  fakültəsinin  IV  kurs,  1028  qrup  tələbəsi  “I  Şah  İsmayıl 

Səfəvi və Azərbaycan Səfəvi dövlətinin təşəkkülü” mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı   

Filologiya fakültəsinin III kurs, 010A qrup tələbəsi “Ümummilli 

lider Heydər Əliyev və Azərbaycan dili” mövzusunda layihəsinə 

görə; 


Orucəliyeva Nübar Ramiz qızı 

 

Beynəlxalq  hüquq  və  beynəlxalq  münasibətlər  fakültəsinin  III kurs tələbəsi “İslam və terrorizm” mövzusunda layihəsinə görə; 

10 


Sultanova Samirə Yusif qızı 

 

 Şərqşünaslıq  fakültəsinin  IV  kurs,  1354  qrup  tələbəsi  “Ərəb ədəbi dilində sinonimlərin tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə. 

 

                                            

 

 

 

 

 

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə