R. T. ƏLİyev, M.Ə. AbbasovYüklə 65,28 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/27
tarix04.05.2017
ölçüsü65,28 Kb.
#16553
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

  
         

 296 
ƏDƏBİYYAT 
 
1.
 
Abbasov M.Ə. Diploid və tetraploid buğda növ və növmüxtəlif-
liklərinin  duzluluq  stresinə  davamlılığının  ilkin  fizioloji  diaqnostikası  / 
Azərbaycan Aqrar Elmi, 2007. s.125-127       
2.
 
Abbasov M.Ə.  Buğdanın quraqlığa davamlılığının tarla şərai-
tində öyrənilməsi, AKTA-nın elmi əsərləri, Gəncə, 2007, s.17-20 
3.
 
Abbasov M.Ə. Diploid və tetraploid buğda  genotiplərinin qu-
raqlıq  və  duzluluq  streslərinə  davamlılığı  və  tolerantlığın  fizioloji-ge-
netik  əssasları.  Biologiya  elmləri  namizədi  dissertasiyası,  Bakı,  2008, 
186 s  
4.
 
Abbasov M.Ə.Əliyev R.T. Buğda növ və növmüxtəlifliklərin-
də  genetik  yaxınlığın  RAPD  markerləri  ilə  öyrənilməsi  //  Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, 2007, 
№ 5-6, s.100-108  
5.
 
Abışeva X.Ş. Quraqlıq stresinin təsirindən buğda genotiplərində 
baş verən dəyişmələr və bu dəyişmələrə fitohormonların təsiri. AMEA 
Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2007, XVII cild, s.265-268 
6.
 
Axundova E.M. Ekoloji Genetika. Bakı, 2004, 264 s 
7.
 
Babayev M.Ə. Kompleks təsərrüfat qiymətli əlamətlərə  malik 
olan  yeni  sortların  yaradılmasında  seleksiya  məqsədi  üçün  payızlıq 
arpanın yeni sortnümunələrindən başlanğıc materialın seçilməsi // Azər-
baycan Aqrar Elmi, 2004, № 4-6, s.288-291 
8.
 
Babayev M.Ə. Azərbaycanın yerli arpa sortnümunələrinin aq-
robioloji  xüsusiyyətləri  və  onların  seleksiyada  əhəmiyyəti.  Kənd  təsər-
rüfatı elmləri namizədi dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı, 2009, 19s  
9.
 
Əkpərov  Z.İ.  Genetik  Ehtiyatların  toplanması,  mühafizəsi  və 
tədqiqinin  perspektivləri  /  Biomüxtəlifliyin  Genetik  Ehtiyatları.  I  Bey-
nəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, Azərbaycan, 27-28 İyun, 2006, s.13 
10.
 
Əliyev  R.T.  Bitkilərin  stres  amillərə  davamlılığının  fizioloji 
metodlarla  diaqnostikası.  Genetik  Ehtiyatlar  İnstitutunun  elmi  əsərləri, 
Bakı-2009, I cild, s. 504-512 
11.
 
Əliyev R.T., Hacıyeva Ş.I., Cavadova L.H. Stres faktor-
ların  təsirindən  genomun  struktur-funksional  dəyişkənlikləri  və 

 
297 
onların bərpa yollarının tədqiqi. Azərbaycan respublikası EA Genetika və 
seleksiya insstitutunun əsərləri. Bakı, 2000, s.290-298  
12.
 
Əliyev R.T., Hacıyeva A.F. İntroduksiya olunmuş çiyələk sort 
və  formalarında  quraqlığa  davamlılığın  tədqiqi.  AMEA  Botanika 
İnstitutunun elmi əsərləri, , Bakı “ Elm”-2008, XXVIII cild, s.278-281 
13.
 
Əliyev R.T., Hacıyeva Ş.İ., Cavadova L.H., Cəfərova R.H., 
Rzayeva  S.P.  Müxtəlif  buğda  genotiplərinin  əlverişsiz  mühit  şəraitinə 
davamlılığının  qiymətləndirilməsi.  Genetik  Ehtiyatlar  İnstitutunun  elmi 
əsərləri, 2009, I cild, s. 40-46  
14.
 
Əliyev R.T., Hacıyeva Ş.İ., Məcidova Q.İ. və b.
 
Bərk buğda 
nümunələrinin quraqlıq və istilik streslərinə davamlılıq dərəcələrinə görə 
qiymətləndirilməsi.  Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat  Əkinçilik  İnstitutunun 
Elmi Əsərləri məcmuəsi, 2012, XXIII cild ,s.95-97 
15.
 
Hacıyeva A.F. Çiyələk sortlarının duzluluq stresinə davamlılığı 
və genomda baş verən dəyişmələr // AMEA Gəncə Regional Elm Mərkəz 
Xəbərlər Məcmuəsi, 2008, s.15-20 
16.
 
Hacıyeva A.F. Azərbaycanın yerli çiyələk sortlarının duza da-
vamlılığının fizioloji və genetik parametrlər əsasında öyrənilməsi. AMEA 
Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2009, XXIX cild, s.771-776 
17.
 
Qasımov  N.A. Bitki  fiziologiyası. Bakı:  Bakı  Dövlət  Univer-
sitetinin nəşriyyatı, 2008, 483 s 
18.
 
Qasımov N.A., Əliyeva N.Ş. Tahirli S.M., Abduyeva-Isma-
yılova S.M. Bitki  Anatomiyası.  Bakı: Bakı  Dövlət  Universitetinin  nəş-
riyyatı, 2010, 378 s 
19.
 
Quliyev R.Ə., Əliyeva K.A. Genetika. Bakı, 2002, 250 s. 
20.
 
Rahnemoun  H.G.  Duzlu  şəraitdə  badam  bitkisində  fizioloji-
biokimyəvi proseslərin tədqiqi. Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasi-
yasının avtoreferatı, Bakı, 2012, 20 s. 
21.
 
Rəhimli  V.R.  Quraqlığın  təsirindən  arpa  (Hordeum  L.)  geno-
munda baş  verən dəyişikliklər və onların bərpa yollarının öyrənilməsi // 
AMEA Xəbərləri (biologiya elmləri), 2009, № 1-2, s. 102-106 
22.
 
Rəhimli  V.R.  Arpa  genotiplərinin  duzluluq  stresinə  davam-
lılığı və genomda baş verən dəyişmələr. Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun 
elmi əsərləri, Bakı, “Elm”, 2009, I cild, s.110-117 

 298 
23.
 
Rəhimli  V.R.  İki  cərgəli  və  çox  cərgəli  arpa  nümunələrinin 
genetik müxtəlifliyinin monomer prolamin ehtiyat zülalları əsasında təd-
qiqi.  Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat  Əkinçilik  İnstitutunun  elmi  əsərləri 
məcmuəsi, 2010, XXII cild, s. 46-51 
24.
 
Rəhimli V.R. Stres amillərin  arpa (Hordeum L.)  genomunun 
quruluş  və  funksional  fəallığına  təsiri  və  davamlılığın  diaqnostikası. 
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası. Bakı, 2011, 156 s 
25.
 
Şərifova  S.S.  Meyvəli  tərəvəz  bitkilərinin  əlverişsiz  mühit 
şəraitinə davamlılığı və stres amillərin təsirindən genomda baş verən də-
yişmələr. Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası, Bakı, 2010, 193 s 
26.
 
Şərifova S.S., Babayev. Ə.H.  Pomidor  genotiplərinin quraq-
lığa  davamlılığının  fizioloji-genetik  əsaslarının  öyrənilməsi  //  AMEA 
Xəbərləri, 2008, №5-6, s.139-145 
27.
 
Şhiri M. Quraqliq stresinin qarğidali (Zea mays L.) xətlərinin 
kombinasiya  qabiliyyətinə  və  hibrid  bitkilərin  genetik  xüsusiyyətlərinə 
təsiri. Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası. Bakı-2013, 187 s 
28.
 
Təmrazov  T.H.  Quraqlığa  davamlılığın  və  məhsuldarlığına 
görə fərqlənən xarakterik buğda genotiplərinin fotosintetik funksiyası və 
əlamətləri.  Biologiya  elmləri  namizədi  dissertasiyasının  aftoreferatı, 
Bakı, 2004, 19 s 
29.
 
Alina B.  A.,  Çernobay,  N.P.,  Amircanova  G.M.  Tuzluluk 
Ortamında  Arpa  Kloroplastlarının  Özellikleri  /  Tarım  Biyoteknolojisi 
Kongre Bildirileri, 25-28 haziran 1991, s.193-194 
30.
 
Алиев Д.А., Акпаров З.И. Генетические ресурсы расте-
ний Азербайджана // AMEA xəbərlər, 2002, № 1-6, с. 57 
31.
 
Aliyev  R.T.,  Akparov  Z.,  Axundova  E.,  Mammedov  A. 
Tuzluluq ve kuraklıq stresinin yabanı  ve kültür buğday türlerinde  mey-
dana getirdikleri değişmeler / XVII. Ulusal Bioloji Konqresi, 2.Seksion 
Bildiri Özetleri, 21-24, hazıran 2004, Adana (Türkiye) 2004, s. 34 
32.
 
Aliyev R.T., Coşkunçelebi K., Beyazoğlu O. Misir (Zea 
mays  L.)  Genetik  Sistemlerinde  GA
3
-in  Meydana  Getirdiyi  Degiş-
meler // Tr. J. of Biology Ankara, 1996, v.20, s. 201-205 
33.
 
Aliyev  R.T.,  Gülçü  М.  Buğday  genomunda  kuraklılıq 
stresi  etkisindən  meydana  gelen  degişmeler.  XIV.  Ulusal  Bioloji 

 
299 
konqresi.  Bitki  Fiziyolocisi-  Bitki  Anatomisi  ve  Hidrobioloci  Se-
ksiyonları kitabı Samsun (Türkiye), 1998, II cilt, s.83-93  
34.
 
Altınkut,  A.,  İpekçi  Z.,  Türet,  M.,  ve Gözükırmızı, 
N.  Arpa  ve  Buğdayda  Kuraklığa  Dirençli  Genotiplerin  Fiz-
yolojik  ve  Genetik  Parametrlerle  Seçilmesi  /  Bitkilerde  Stres 
Fizyolojisinin Moleküler Temelleri, İzmir, 1998, s. 156-162 
35.
 
Çaykırlar, H. ve Topçuoğlu, Ş.F., Çölleşen Dünya ve 
Türkiye Örneği Sempozyumu / Atatürk Universitesi Çevre So-
runları Araştırma Merkezi, Mayis 13-17, Erzurum, 1985, s.108-
129 
36.
 
Elliatioğlu, S., Tipirdamaz, R, Doku Kültürünün Tuz 
Stresine Dayanıklılıkta Kullanımı / Bitkilerde Stres Fizyolojisi-
nin   Moleküler    Temelleri,   22-26   haziran  1998,   İzmir,  1998. 
s.70-78. 
37.
 
Eryüce,  N.,  Gürel,  A.,  Harekerler,  H.  Farklı  Su 
Stresi  Koşullarının  Bitkilrde  Besin  Alınımı  Üzerine  Etkileri, 
Bitkilerde  Stres  Fizyolojisinin  Moleküler  Temelleri,  İzmir, 
1998., s. 97-104 
38.
 
Kabar,  K.,  Tohum  Çimlenmesinde  Sıcaklık  ve  Tuz 
Stresi  Etkilerinin  Hormonal  İlişkileri,  Dokora  Tezi,  Ege  Üni -
versitesi, İzmir, 1984, 170 s 
39.
 
Kuru  M.  Gözükara  S.E.  Genetik,  Palme  Yayınçılıq, 
Ankara 2001, 360s 
40.
 
Öncel  Keleş.  Tuz  stresi  altındakı  buğday  genotiple-
rinde  büyüme,  piqment  içerigi  ve  çözünür  maddə  kompozis-
yonunda  degişmeler  //  C.U.  Fen-  edəbiyyat  fakultesi,  Fen 
bilimleri dergisi, 2002, cilt 23, sayı 2, s.34-36  
41.
 
Öztürk,  M.A.,  Seçmen,  Ö.  Bitki  Ekolojisi,  İzmir, 
1988., s.90-92 
42.
 
Sadıqov  S.T.  Canlılarda  moleküler  düzenleme  meka-
nizmaları. Kayseri (Türkiye), 2001, 249 s 
43.
 
Абышева  Х.Ш.  Изменения  в  генетических  систе-
мах хлоропластов и митохондрий в листьях различных сор-
тов пшеницы  (T. aestivum L.) в связи засухой // Российская 

 300 
Академия Естествознания. Современные проблемы науки и 
образования «Биологические науки», 2008, №6, c.24-27. 
44.
 
Азизов  И.В.,  Асадова  С.Ш.,  Маммедова  М.Г.,  Барха-
лова  Ф.Р.,  Карагезов  Т.Г.  Формирование  фотосинтетического 
апарата  у  эмбриоидов  люцерны  (Medicago  sativa  L.)  в  условиях 
солевого стреса // Известия Националной Академии Наук Азербай-
джана, серия биологические науки, 2004, № 3-4, с. 3-11 
45.
 
Албертс Б., Брей Д., Люьис Дж., Рефф М., Робертс К., 
Уотсон Дж. Молекулная биология клетки, Москва «Мир», 1987, т. 
3, 296 с 
46.
 
Алексеев В.Г. Гетерогенность ДНК проростков пшеницы 
и активность генома // Труды по прикладной ботанике, генетике и 
селекции, Ленинград, 1973, том 52, вып 1. с.46-56  
47.
 
Алиев Дж.А. Значение фотосинтеза различных органов в 
синтезе белков в зерна генотипов пшеницы при водном стрессе // 
AMEA-nın Xəbərləri // 2002, № 1-6, c. 5-12 
48.
 
Алиев  Дж.А.  Физиологические  основы  селекции  пше-
ницы, толерантной к водному стрессу // AMEA-nın Xəbərləri, 2002 
// № 1-6, c.30 
49.
 
Алиев  Дж.  А.  Селекция  пшеницы  в  Азербайджане  // 
Известия НАН Азербайджана, серия биол. науки, 2006, № 3-4, с.3-
32 
50.
 
Алиев Дж.А., Казибекова Э.Г. Особенности фотосин-
теза высокопродуктивной пшеницы и использование фотосин-
тетических  признаков  в  селекции  //  Известия  НАН  Азербай-
джана, серия биол. науки, 2002, № 1-6, с.20-29 
51.
 
Алиев Р.Т. Изменения соотношения фракций повторя-
ющихся последовательностей  в  геномах  растений  при  гетеро-
зисе // Генетика, Москва, 1993, т. 29, № 6, с 990-994 
52.
 
Алиев  Р.Т.,  Гаджиева  Ш.  И.,  Джавадова  Л.  Г. 
Изменение структурного состояния ДНК в листьях пшеницы а 
связи  с  засухой  /  Тезисы  докладов  Третьего  съезда  Всесоюз-
ного  Общества  физиологов  растений.  Санкт-Петербург,1993, 
том 1, c.5 

 
301 
53.
 
Алиев Р.Т., Гаджиева Ш. И., Джавадова Л. Г. Изме-
нение содержания нуклеиновых кислот митохондрий пшеницы 
в связи с засухой / Тезисы докладов Третьего съезда Всесоюз-
ного  Общества  физиологов  растений.  Санкт-Петербург,1993, 
том 1, c.6 
54.
 
Алиев  Р.Т.,  Мамедова  А.Д.,  Гасанова  Г.И.  Оценка 
устойчивости сортов хлопчатника к засухе // Azərbaycan Aqrar 
Elmi, 2004, №1-3, c.94-96 
55.
 
Алиев  Р.Т.,  Мамедова  А.Д.,  Гасанова  Г.И.  Физио-
логическая реакция генотипов хлопчатника на стрессе засухи 
//  Известия  Национальной  Академии  Наук  Азербайджана, 
серия биол. науки, 2005, № 3-4, c.129-137 
56.
 
Али–заде М. А., Алиев Р.Т.  Содержание ДНК в со-
матической  клетке  и  хромосоме  у  полиплоидных  форм  пше-
ницы // Доклады АН СССР. Москва,1972, т.203, № 4, с. 942-
944 
57.
 
Альтергот В.Ф. Становление функциональной жаро-
устойчивости растений. Сб. Физиология приспособления рас-
тений к почвенным условиям. Новосибирск, 1973,170 c 
58.
 
Anna  Mantzavinou,  Penelope  J.Bebeli  and  Pantouses 
J.Kaltsikes.  Estimating  genetic  diversity  in  Greek  durum  wheat 
landraces  with  RAPD  markers  //  Australian  Journal  of  Agricul-
tural Research, 2005, v. 56, p.1355-1364 
59.
 
Ахметов  Р.Р.,  Хангильдин  В.Г.,  Фаттахова  Ф.З., 
Конарев  В.Г.  Структурное  состояние  хромосом  клеточных 
ядер  у растений  гетерозисных  гибридов., Вопросы биохимии 
гетерозиса у растений, Уфа, БФ АН СССР, 1971, с. 69-76 
60.
 
Блехман Г.Н. Возможные механизмы засухоустойчи-
вости растений. Молекулярные и надмолекулярныу аспекты // 
Физиология и биохимия культурных растений., 1991, т.23. № 
3, с.211-222 
61.
 
Волкова А.М., Перепадня Ю.Г.  Диагностики  жаро-
устойчивости пшеницы, ячменя и огурцов по всхожести сем-
ян  после  прогревания.  В  кн,  Методы  оценки  устойчивости 

 302 
растений к неблагоприятным условиям среды. Л, Колос, 1976, 
121 с 
62.
 
Гасанова Г.М. Реакция ядерного генома, пластома и 
хондриома  ржи  на  действие  стрессовых  факторов  /  Мат.  IV 
межд.  научно-прак.  конф.  Интродукция  нетрад  и  редких  с/х 
растений. Ульяновск- 2002, т. 1, с.304-306  
63.
 
Гиясидинов  Б,Б.,  Солиева  Б.Ф.,  Абдуллаева  Х.А., 
Каримов  Х.Х.  Интенсивность  фотосинтеза  в  зависимости  от 
расположения  листьев  на  кусте  тонковолокнистого  хлопчат-
ника /  Достижения  современной физиологии  растений:  теоре-
тические и прикладные аспекты. Душанбе, 2008, с.21-22 
64.
 
Гончарова Э.А. Оценка устойчивости к разным стрес-
сам плодово-ягодных и овощных культур. В. кн. «Диагностика 
устойчивости  растений  к  стрессовым  воздействиям  (методи-
ческие указание)». Л., 1988, с.46-62 
65.
 
Гусейнова  И.М.,  Сулейманов  С.Ю.,  Азизов  И.В., 
Магеррамова Э.Г., Алиев Д.А. Изменение структурно – функ-
циональных компонентов фотосинтетических мембран различ-
ных генотипов пшеницы, вырашенных при водном дефиците // 
Известия  Националной  Академии  Наук  Азербайджана,  серия 
биологические науки, 2007, № 1-2, с. 3-19 
66.
 
Гусейнова  И.М.,  Сулейманов  С.Ю.,  Д.А.  Алиев. 
Регуляция  синтеза  и  сборки  пигмент  -  белковых  комплексов 
пшеницы. Москва, наука 2009, 157c. 
67.
 
Даниленко  Н.Г.,  Давыденко  О.Г. Миры  генов  орга-
нелл. Минск: технология, 2003, 494 c 
68.
 
Дубинин Н.П. Синтетическая  теория  эволюции.  Эко-
логическая  генетика  и  эволюция.  Кишинев,  Штиинца,  1987, 
с.7-49 
69.
 
Еланская  И.В.  и  др.  Генетический  контроль  и  меха-
низмы устойчивости к солевому и гиперосмотическому стрес-
су // Генетика, 2005, т. 41, № 12, с. 1-12  
70.
 
Еланская И.В., Карандашова И.В. Молекулярные ме-
ханизмы  устойчивости  к  солевому  стрессу  у  цинабактерии 

 
303 
nechocystis  sp.  РСС  //  Вестник  МГУ,  сер  биология,  2006,  №  4, 
с.8-12  
71.
 
Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Ново-
сибирск, 2003, 478с. 
72.
 
Зелепухин В.Д., Зелепухин И.Д. Содержание хлорофилла 
и водный режим листа // Физ. Раст., АН СССР, 1967, т.14, вып.1 
73.
 
Ивлева  Л.А.,  Гилязетдинов  Ш.Я.  Интенсивность  син-
теза ДНК в проростках гетерозисных гибридов и их родительских 
форм.,  Вопросы  биохимии  гетерозиса  у  растений,  Уфа,  БФ  АН 
СССР, 1971, с. 36-41. 
74.
 
Климов В.В. Фотосинтез и биосфера // Соросовский обра-
зовательный журнал, 1996, № 6, с.6-13 
75.
 
Колупаев Ю.Е. Реакция проростков озимой пшеницы и 
семядолей огурца на циклоекеллеид и ионы калия в условиях жест-
кого высокотемпературного стресса // Физиол. и биохимия культ. 
рас. 2000, т.32, № 1, с.41-46  
76.
 
Кузнецов В.В. и др.  Пролин при стрессе: биологическая 
роль , метаболизм, регуляция //Физология растений, 1999, т.46, № 
2, с. 321-336 
77.
 
Кулаева  О.Н.  Экспрессия  генома  растений  и  ее  регуля-
ция.  Геном  растений.  Под  ред.  К.М.  Сытника,  Киев,  Наукова 
Думка, 1998, с. 83-136.  
78.
 
Кулаева  О.Н.,  Микулович  Т.П.,  Веселова  Т.В.  и  др. 
Белки  теплового  шока  и  фотосинтетическая  активность  при  дли-
тельном  температурном  воздействии  на  семядоли  тыквы  //  Докл. 
АН СССР, 1988, 300, № 5, с.1277-1280 
79.
 
Кушниренко М.Д., Медведева Т.Н.  Роль зеленых плас-
тид в упорядечении воды в листьях растений различной устойчи-
вости к засухе. В.кн. Водный режим культурных растений. «Шти-
инца», Кишинев, 1971, с.38-51 
80.
 
Ладыгин B.Г. Влияние ранних этапов биосинтеза хлоро-
филла на формирование и функционирование мембран хлороплас-
тов., Институт фундаментальных проблм биологии РАН, Пушино 
Московская обл., 2006 т.20, №1, с.61-76 

 304 
81.
 
Овчинникова  М.Ф.,  Яковлев  А.П.  Комплементация 
хлоропластов  и  прогнозирование.  //  Селекция  и  семеноводство, 
1978, №2, с.77.   
82.
 
Олейникова  Т.В.,  Осипов  Ю.Ф.  Определение  засухо-
устойчивости сортов пшеницы и ячменя, линий и гибридов куку-
рузы по прорстанию семян на растварах сахарозы к высоким ос-
мотическим давлениям. В. Кн. Методы оценки устойчивости рас-
тений к неблагоприятным условиям среды. Л. 1976, с.23-32 
83.
 
Осипов  Ю.Ф.,  Каленич  В.М.  Оценка  засухоустойчи-
вости пшеницы на ранних этапах ее развития. Сб. Физ. Зерновых 
культур  в  связи  с  задачами  селекции.  Краснодар,  1980,  вып.23, 
с.19 
84.
 
Плотников  В.К.,  Бакалдина  Н.Б.  Посттранскрипци-
онная регуляция экспрессии генов эукариот: влияния стрессов на 
стабилность  мРНК  in  vitro.  Генетика,  1998,  т.34,  №  96,  с.  1205-
1211 
85.
 
Полевой  В.В.  Физиология  растений.  Москва:  Высшая 
школа, 1989, с.446 
86.
 
Слухай  С.И.,  Ткачук  К.С.  Влияния  засухи  на  содер-
жание  нуклеиновых  кислот  озимой  пшеницы  //  Доклады  АН 
УССР, 1972, № 12, с. 1124-1127 
87.
 
Таран Н.Ю. Изменения адаптации липидных компонен-
тов мембран хлоропластов вследствие влияния факторов окружа-
ющей  среды // Украинский  Биохимический  журнал,  2000,  т.72,  
№ 1, с.21-31. 
88.
 
Тарчевский И.А. Mеханизм влияния засухи на фотосин-
тетическое  усвоение  CO
2
.  Физиология  фотосинтеза.  М.  Наука, 
1982, с.118-129. 
89.
 
Удовенко  Г.В.  Исследование  физиологии  устойчивости 
растений к неблагоприятным условиям среды // Труды по приклад-
ной  ботанике,  генетике  и  селекции,  Ленинград  1975,  Том  56, 
Выпуск 1, с.151-161  
90.
 
Шаманин В.П. Устойчивость к неблагоприятным фак-
торам пшеницы // Докл. АН/РАН., 2003, т.362, № 5, с.41-46 

 
305 
91.
 
Abbasov M., Wolfgang Spielmeyer, Kenneth Street, Rana 
Munns, Ramiz Aliyev, Caitlin Byrt, Yuri Shavrukov, Mark Tester. 
Eco-geographic distribution of two  genes  for salinity tolerance in  dip-
loid  wheats.  5
th
 international  crop  science  congress. Jeju,  Korea,  April 
13-18, 2008 
92.
 
Abbasov  M.,  Caitlin  Byrt,  Wolfgang  Spielmeyer,  Zeynal 
Akparov,  Yuri  Shavrukov,  Kenneth  Street,  Prem  Mathur,  Mark 
Tester,  Rana  Munns.  Screening  diploid  wheats  with  various  eco-
geographic distribution for two salt tolerance genes. From seed to Pasta: 
The  durum  wheat  Chain, International  Durum  Wheat  Symposium. 
Book of Abstracts, Bologna, Italy, June 30- July 3, 2008, p.174 
93.
 
Abebe  T.,  Guenzi  A.C.,  Martin  B.,  Cushman  J.C.  To-
lerance  of  mannitol  accumulating  transgenic  wheat  to  water  stres 
and salinity // Plant Physiol., 2003, No 131, p. 1748-1755 
94.
 
Acquaah G. Principles of Plant Genetics and Breeding. 
Wiley-Blackwell, 2006, 584 p.  
95.
 
Agrama  H.A.S.,  Mounir  E.M.  Mapping  QTLs  in  bree-
ding  for  drought  tolerance  in  maize  (Zea  mays  L.)  //  Euphytica, 
1996, v. 91, p. 89-97 
96.
 
Agrawal  D.,  Sukumar-Saha  C.,  May  L.  Use  of  cross-
species simple sequence repeat (SSR) primers for developing poly-
morphic DNA markers // J. New Seeds, 1999, v.1, p. 25-37 
97.
 
Ahmadi A., Sio-Se Mardeh A. The effects of water stres 
on  soluble  carbohydrates,  chlorophyll  and proline  contents of  four 
Iranian  wheat  cultivars  under  different  moisture  regimes  //  Iranian 
J. Agric. Sci., 2004, vol. 35, p.753-763 
98.
 
Ahmadzadeh  A.  Determination  of  best  selection  criteria 
for  drought  tolerance  in  maize  inbred  line:  M.Sc.  thesis  on  plant 
breeding, University of Theran, Iran, 1997, 238 p 
99.
 
Ahron, G.S., Apse, M.P., Duan, S., et al. Characterization 
of a family of  vacuolar Na
+
/H
+
 antiporters in Arabidopsis thaliana 
// Plant Soil., 2003, No 253, p. 245-256 
100.
 
Akhundova  N.A.,  Aliev  R.T.  Supposed  mechanisms  of 
the Humav biofield signal to vegetable cell. FEBS Specif/ Meeting 

 306 
cell signaling Mechanisms from Membrane to nucleus, Amsterdam
Netherlands, 1997, p.96-102 
101.
 
Yüklə 65,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin