Sədnik Paşa Pirsultanlı Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar II cilddə II cild Pirsultan-2002Yüklə 0.61 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/13
tarix15.05.2017
ölçüsü0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

229
Sədnik Paşa Pirsultanlı
Ozan-aşıq
yaradıcılığına
dair
araşdırmalar
II cilddə
II cild
Pirsultan-2002

230
Elmi redaktor:
                   Sabir Əliyev
  
filologiya elmləri doktoru, 
   professor
Nəşriyyat  direktoru:         Ramiz  Təmkin 
S.P.Pirsultanlı
“Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar”
“Pirsultan”  nəşriyyatı – 2002
Tədqiqatçı  alim  Sədnik  Paşa  Pirsultanlının  ikicildlik 
“Ozan-aşıq  yaradıcılığına  dair  araşdırmalar” kitabının  2-ci 
cildinə  türk  aşıqlarından  və  mütəffəkkirlərindən  Hacı  Vəli 
Bəktaşi, Pir Sultan Abdal və Aşıq Veysəl haqqında, XIX əsrin 
böyük sənətkarı  Güvəndikli  Əhməd,  Ağdabanlı  Qurban, 
Sənətkar  Abdulla,  Aşıq  Aqil,  Tifil  Əsəd,  Ayrım  Əhməd,  Əli 
Bimar,    Seyfəli  Aşıq  Pənah,  Aşıq  Nabat  və  başqa  sənətkarlar 
haqqında portret-oçerklər və digər nəzəri məsələlərə aid nəzəri 
məqalələr daxil edilmişdir.
İnanırıq  ki,  bu  tədqiqatlar  və  araşdırmalar  ali  məktəb 
müəllim və tələbələri üçün çox faydalı olacaqdır. 
DQ 03 02 A1 – 08   
                                                           ©  2002

3
Мцяллифдян
Икижилдлик  «Озан-ашыг  йарадыжылыьына  даир  арашдыр-
малар»  китабынын  биринжи  жилдиндя  юн  сюз  йазылмышдыр. 
Мцгяддимя «Арашдырмаларын мяжрасы» адланыр, она эюря ки, 
биринжи жилддя Сядник Паша Пирсултанлынын, Сядник Пашайевин, 
С.  Гошгардаьлынын  йетмишинжи  иллярдян  бяри  мяркязи,  йерли 
гязет  вя  ъурналларда,  щятта  тцрк  мятбуатында  чап  олунмуш 
мягаляляри жямлянмишдир. 
2002-жи  ил  сентйабр  айынын  16-да  чап  едилмиш  биринжи 
жилддян  сонра  икинжи  жилд  чапа  щазырланмышдыр.  Икинжи  жилддя 
топланан  мягаляляр  ичярисиндя,  щятта  60-жы  илляря  аид 
нцмуняляр  дя    вардыр.  Икинжи  жилд  тцрк  философу  Щажы  Вяли 
Бякташи,  Пирсултан  Абдал  вя  Вейсялля  ачылыр.  Икинжи жилдин  дя 
ящатя  даиряси,  жоьрафийасы  эенишдир.  Бурада  щялялик  адлары 
ядябиййат  тарихиня  дцшмямиш  надир  сяняткарлардан,  чальы 
алятляриндян, мусиги  щаваларындан,  ащянэ вя  гайдаларындан 
сюз  ачылыр.  Бу  икижилдлийин  бир  ящямиййяти  дя  одур  ки,  озан-
ашыг  йарадыжылыьына  даир  щансы  проблемляр  30-40  ил  бундан 
яввял мятбуатда галдырылмыш вя онун якс-сядасы нядян ибарят 
олмушдур. 
Гязет  вя  ъурналларда  пяракяндя  шякилдя  галан  елми 
мягалялярдян  охужуларын,  арашдырыжыларын  бир  кцлл  щалында 
таныш  олмасы,  сямяряли  шякилдя  файдаланмасы  чятинлик 
тюрядирди. Биз  бу, икижилдлийин  щазырланыб,  китаб  шяклиндя чап 
олунмасы  зярурятини  щисс  етдик  вя  гялбимиздян  эялян  сяся 
гулаг асдыг. 
«Озан-ашыг 
йарадыжылыьына 
даир 
арашдырмалар» 
китабынын  икинжи  жилдиндя    «Щажы  Бекташ  Вели,  Бекташилик  ве 
Озан-ашык санаты», «Пир Султан Абдал», «Пирсултан даьдымы, 
кянддими,  шяхсиййятдими?»,  «Ашык  Вейселин  шиирлериндеки 
юзэцнлцк»,  «Эцвяндикли  Ашыг  Ящмяд»,  «Ашыг  Бясти», 
«Бюйцк  ел  сяняткары»  (Щцсейн  Жаван  щаггында),  Ашыг 

4
Ялясэяр  щаггында,  Аьдабанлы  Гурбан  щаггында  силсиля 
мягаляляр,  «Сяняткар  Абдулла»,  «Аьбулаглы  Ашыг  Агил», 
«Тифил Ясяд», «Айрым Ящмяд», «Яли Бимар», Сямяд Вурьун 
вя  Ашыг  Шямшир  щаггында,  «Сейфяли  Ашыг  Пянащ»,  Ашыг  Пяри 
мяжлиси, шаир Бящмян вя Кялбяжярин ел шаирляри, «Ашыг Набат», 
«Сямяд  Вурьун  вя  ашыг  сяняти»,  «Тямбур  вя  Тала 
мащнылары»,  Эцней  Азярбайжан  вя  Тцркийя  хатиряляри  вя 
диэяр  фолклорла, озан-ашыг йарадыжылыьы иля баьлы йазылар дахил 
едилмишдир. 

5
Щажы Бекташ Вели,
Бекташилик ве Озан-Ашык Санаты
Щажы  Бекташ  Вели'нин  илэинч  йашам  юйкцсц  олдукча 
фазла  араштырмайа  кону  олмуштур.  Ады  Мещмет  олан  бу 
евлийа,  Щорасан'ын  Нишабур  шещринде,  Бекташ  Мащаллесинде 
доьмуштур.  Анне  бабасы  Тцрк  сойундандыр.  Аннеси  Шейщ 
Ащмед'ин  кызы  Щасем  Щатун,  Бабасы  исе  Сейид  Султан 
Сани'дир.  Базы  кайнаклара  эюре  1248'де  доьмуш  ве  1337'де 
вефат етмиштир. Кими кайнакларда исе, бу тарищлер (1209-1271) 
оларак эюстерилмектедир факат, бизим ичин юнемли олан башлыжа 
эерчек шудур: Щажы Бекташ Вели XIII. йцзйылда Щоросан'дан 
Анадолу'йа эечмиштир. 
Бабасы,  Щажы  Бекташ  Вели'йи  даща  чожуккен 
Нишабур'ун  мешщур  евлийаларындан  ве  Ащмет  Йесеви 
дервишлеринден  олан    Локман-ы  Перенде  (Локман-ы
Щорасани)нин йанына вермиш, билим ве марифет юьренмеси ичин 
щожадан  рижада  булунмуштур.  Щажы  Бекташ  Вели,  Щожа 
Йесеви'нин  йолуну,  тарикатыны  чок  ийи  бир  шекилде  юьренмиш, 
онун  фикир  ве  фелсефесини  бенимсемиштир.  О  заманларда 
Нишабур  шещри  билим  ве  санат  йюнцнден  юнемли  бир  ортам 
олуштуруйорса  да,  сейащат  етмек  ве  дцнйайы  эюрмек,  бир 
илим ве ирфан адамы ичин чок бцйцк бир авантаъды. Бу неденле 
Щажы Бекташ Вели юнже щожасынын тавсийеси цзерине Бедещшан 
шещрине  эитмиш,  орадаки  окумуш  ве  ермиш  шащысларла 
эюрцшмцш, сонра да Нишабур'а дюнмцштцр. 
Нищайет 
онун 
Анадолу'йа 
эечмеси 
уйэун 
эюрцлмцштцр.  Бир  ривайете  эюре;  Щожа  Ащмед  Йесеви 
кендисине  эюрцнерек:  «Сулужакаращюйцк'ц  сана  йурт 
вердик» 
демиштир. 
Бу 
Сулужакаращюйцк, 
буэцнкц 
Невшещир'ин Щажыбекташ илчесидир. 
Щажы  Бекташ  Арап  алимлерийле  эюрцшебилмек  ичин 
Басра,  Баьдат,  ве  Нежеф'е  эитмиш,  орадаки  билим  ве  ирфан 

6
ещлийле  темасларда  булунмуштур.  Нежеф-и  Ешреф'де  булунан 
Щз.  Али'нин  тцрбесинде  40  эцн  чиле  чыкартмыштыр.  Цч  йыл 
Мекке'де  калмыш  ве  Щаж  эюревини  де  цч  кере  йерине 
эетирмиштир.  Орадан  Щазрети  Пейэамбер  ефендимизи  зийарет 
амажыйла Медине'йе эечмиш ве бурада да «чиле» чыкартмыштыр. 
«Чиле»  чыкармак;  инсанын  нефсини  тербийе  етме  ве 
Щак'ка  йакын  олмак  амажыйла  кырк  эцн  бир  щцжреде  ибадет 
етмек, аз бесинле йетинмек эиби шартлары ичерир. 
Сон  оларак,  Щажы  Бекташ  Вели,  Кудцс'е  эечмиш 
орадан  Щалеб'е  уьрамыштыр.  Бурада  Жами-и  Кебир'деки 
Давуд  Пейэамберин  тцрбесинде  ве  Елбистан  Есщаб-ы  Кещф 
Маьараларында чиле чыкармыштыр. 
Бу сейащат ве зийаретлери сырасында Щажы Бекташ  Вели 
заманынын,  бир  чок  цнлц  билэин  ве  евлийалары  иле  танышма  ве 
конушма  фырсаты  булмуш,  13.  йцзйылда  да  ермиш  сыфатыйла 
Анадолу'йа  дюнмцштцр.  Бу  дюнемде  Тцрк  топраьы  олан 
Анадолу зор шартлар алтында иди. Бир йандан Моьол истиласына  
каршы  диренийор,  диьер  тарафтан  Тцрк  бирликлеринин 
зайыфламасыны фырсат билип карышыклык йаратан етник эурупларла 
уьрашыйорду. 
Бу  дюнемде  Анадолу'нун  маневи  мимарлары  олан 
Мевланалар,  Йунус  Емрелер,  Щажы  Бекташ  Велилер,  Ащи 
Евранлар  мейдана  чыкарак  Анадолу  Тцрк  Бирлиьинин 
олуштурулмасы ичин бцйцк гайрет эюстермишлердир. Бу бирлиьи, 
куввети,  достлук  ве  кардешлиьи  йаратан  да  елбеттеки  Щожа 
Ащмед  Йесеви  тарикатыдыр.  Бу  екол  доьрултусунда  Щажы 
Бекташ  Вели'нин  Анадолу'даки  маневи  ве  едеби  эелишмелер 
чок  юнемли  каткылары  мевжуттур.  «Билимле  ышыкланмайан 
йолун  сону  каранлыктыр»  дийен  Щажы  Бекташ  Вели  садеже  бир 
тарикат  куружусу  оларак  калмамыштыр.  Даща  XIII.  йцзйылда 
«Бир  олалым,  ири  олалым,  дири  олалым»  сюзлерийле  эележек 
йцзйыллара  сесленмиштир.  Бу  месаъы  буэцн  де  йарын  да 
эцжеллиьини коруйажактыр. 

7
Билийоруз  ки,  тарикат  Арапчада  йол  анламына 
эелмектедир. Пеки, Ислам кадар мцщтешем ве бир тек эерчек 
йол  олдуьу  щалде  йени  бир  тариката,  йени  бир  йола  не  эерек 
варды?  дийебилирсиниз.  Цстелик  Алевилер  де,  Бекташилер  де, 
Ебубекир, Юмер  ве  Осман'ын  да  азиз  пейэамберимиз  ичин 
севэили кызы Фатиме Аннемизин еши Али кадар кыйметли ве азиз 
олдуьуну  билийорларды.  Пеки  бу  йелпазе  недир?  Неден 
мезщеп  ве  тарикатлар  ортайа  чыкмыштыр?  Бизже,  Алевилик  ве 
диэер  тарикатлар  эенелликле  Арап  еэеменлиьине  каршы  бир 
тепкинин  сонужудур.  Арап  Щалифелеринин,  щаксыз  тутумлары 
Щорасан  ве  Баьдат'та  тепкилере  йол  ачмышты.  Тцрклер    ве 
Фарслар'ын    Араплаштырылма  чабасы  да  айры  бир  тепкийе  неден 
олуйорду.  Цстелик  Арап    дили  ве  кцлтцрцне  каршы  тепки, 
Анадолу'да  бир  де  Тцрклцьц  корумак  истейен  кесимлерде 
эюрцлмектедир.  Бурада  Фарсча'йа  тепки де сюз    конусудур. 
Бизе  эюре,  1270  йылында  Щорасан'лы  еренлерден  Щажы  Бекташ 
Вели'йи Анадолу'йа эетирен бир неден де бу иди. Анадолу'даки 
улусал  ве  динсел  арайышлара  катылмак  ве  бурадаки  уйэун 
сосйал базы кулланмак ичин о, Анадолу'йу сечмишти. Эенелде 
Щажы Бекташ Вели Алевилик йанлысы деьилди. Бакын не дийорду: 
«Щер  Бекташи,  Алевидир,  ама  щер  Алеви  тарыкатымыза  дащил 
олмадыьындан Бекташи деьилдир».
Щажы Бекташ Вели'ден калан велайетнамелерден Шерщ-и 
Бесмеле'де  кендисинин  башлыжа  савлары  ве  дцшцнжелери  йер 
алмактадыр.  Вели'йе  эюре,  Тцрк  Миллетинин  Алеви  ве  Сцнни 
чожукларынын ортак маневи  деьери  Ещл-и Бейт севэиси'дир.  Бу 
севэи, Щазрети Пейэамберимизе ве онун сойундан эеленлере 
дуйулан  ве  бесленен  йцже  севэидир.  Кутсал  баьлылыктыр.  Бу 
севэиде Осман'а, Юмер'е, Ебубекир'е ве Али'йе де йер вардыр. 
Щажы Бекташ Вели'нин фикир дцнйасында Тцрк  кимлиьи
ачыкча  кендини  эюстермектедир.  Шу  сюзцне  диккат  еделим 
«Тцрк'цн  карактери,  щичбир  заман  залимин  йанында  йер 
алмайа изин вермез. Инсанлыьын вижданыны канатажак щер бир 

8
щарекет  Тцрк  вижданында  унутулмаз  ве  дерин  йаралар 
ачажактыр.»
Бир  фолклор  узманы  ве  щалк  едебийаты  араштырмажысы 
оларак  бени  даща  чок  илэилендирен  Щажы  Бекташ  Вели 
дцшцнжелеринин ве еколцнцн щалк шиирине еткисидир. 
Озанларын, щалк шаирлеринин илащи бир севэийле щак ашыьы 
олдукларына  даир  ривайет  ве  ефсанелер  Щажы  Бекташ  Вели'ден 
чок  даща  юнже  де  мевжутту.  Бир  ривайете  эюре,  Муса-
Алейщисселам  Тур-и  Сина'да  Танры'йла  конушур.  Танры  да 
йаптыклары  конушманы  сыр  оларак  калмасыны  истер.  Муса, 
даьдан дюнеркен бир озанын бир аз юнже кендисинин Танрыйла 
йапдыьы  конушмайы  копуз  чалып,  сюйледиьини  эюрцр,  Муса 
телаш  ичинде  эери  дюнцп,  дуруму  Танрыйа  илетир.  Танры  исе 
Муса'йа шюйле дер:
-Сен бу меселейе карышма! Бенимле озанлар арасында 
севэи  ве  эюнцл  баьлары  вар.  Онлар  беним  сюйледиклерими 
щимен дуйар ве билирлер. 
Щажы Бекташ  Вели'нин озан Санаты ве Щалк Шаирлиьине 
йаклашымы  ачысындан  бана  эюре  кендисинин  Йунус  Емре'йле 
сощбети  чок  илэинчтир  Вели'нин  Щалк  Озанларына  бакышы  бу 
конушмада  ачыкланмактадыр.  Щажы  Бекташ  Вели'нин  Йунус 
Емре'йе  «Сорун  бакалым  буьдаймы  щиммет    ми?    истийор,» 
дедиьи  ривайет  едилмектедир.  Иште  Щажы  Бекташ  Вели'нин 
Анадолу'йа эелишинин асыл амажы щиммет даьытмак, иман ве 
севэи  сачмакты.  Тцрк  Ислам  бирлиьи,  бцтцнлцьц  Щажы  Бекташ 
Вели ичин юнемли маневи щедеф олмуштур. 
Тапдук  Емре  иле  Йунус  Емре  арасындаки  кырдан 
эетирилмиш  ве  ибадеттен    эери  калмыш  тек    чичеьин  дерилмеси 
олайы  да  эележеьин  бцйцк  озанынын  маневи  дцнйасыны 
белирлейен эцзел бир юрнек сайылмалыдыр. 
Щажы Бекташ Вели'нин «Шерщи-Бесмеле» есерини  (Измир 
1985)  йайына  щазырлайан  билим  адамы    Рцштц  Шардаь  щалк 
озанларынын  Бекташиликле  бцйцк  бир  маневи  баьы 

9
булундуьуну    диле  эетирмиштир.  Щатта  йайында  Йунус
Емре'нин шиирлеринден де юрнеклер верилмиштир:
Муртаза'дыр, эцнеш иле эюрцнен 
Йцреклерден тутан, дуйан Али'дир.
Йунус дини бцтцн бир Мцслцман ичин тек Аллащ, тек 
Пейэамбер  ве  де  тек    китабын,  Куран-ы  Керим'ин  олдуьуну 
шиирлеринде диле эетирийорду:
Каф даьы зеррем деьил
Айла Эцнеш бана кул
Щактыр аслым, шек деьил
Мцршиттир Куран бана.
Йунус Емре'нин  йолунда йцрцйен базы щалк шаирлери 
кенди  шиирлеринде  Щажы  Бекташ  Вели'нин  фикирлерини,  фелсефесини 
ве  инанжыны  диле  эетирмишлердир.  Щатта  бунлар арасында  Щажы 
Бекташ Вели'нин адыны шиирлеринде редиф оларак куллананлар да 
олмуштур.  Щайдар  Баба,  Кайэусуз  Абдал,  Сейрани,  Щасан 
Деде,  Мискин  Ариф,  Абдал  Муса,  Перишан  баба,  Зейнал 
Баба, Серсем Али, Ващит Лцтфц Салжы ве диьер озанлар сык сык 
Бекташилик фикирлери доьрултусунда есерлер йазмышлардыр. 
Юрнек оларак Серсем Али'нин бир шиирине бакалым: 
Йеди иклим, дюрт эушейи доландым
Щцнкар Щажы Бекташ пирим щу дейц
Индим ешиьине, нийаз ейледим
Щцнкар Щажы Бекташ пирим щу дейц
Мейданда отуран мертлерин мерди
Щер сабащ окунан еренлер вирди
Щак Мущаммет, Али Пиримин жедди
Щцнкар Щажы Бекташ пирим щу дейц

10
Щактан эелди, йашыл ферман эюрцндц 
Рум'ун йерлерине жцмле окунду
Каража Ащмет Султан бендеси олду
Щцнкар Щажы Бекташ пирим щу дейц
Шаир Вели'ден бир юрнек:
Саадетлц Султан'ын назар кылдыьы
Иллери вар Щажы Бекташ Вели'нин 
Щорасан'дан сюкцн едип эелдиьи 
Йоллары вар Щажы Бекташ Вели'нин 
Шейщлери вар, атлас эийер, ал эийер
Дцлдцл атлары вар, алтун чул эийер
Дервишлери щырка эийер, шал эийер
Шаллары вар Щажы Бекташ Вели'нин 
Бекташы  Шейщлеринин,  Мцритлеринин  эийими,  йашам 
бичими  ве  давранышлары  Абдал  денен  дервишлери  щатырлатыр. 
Ващит  Лцтфц  Салжы  «Щцнкар  Щажы  Бекташ  Вели»  семаисинде 
ону шюйле ачыкламыштыр. 
Велилерин велисисин 
Щцнкар Щажы Бекташ Вели
Ер Тцрклерин бирисисин 
Щцнкар Щажы Бекташ Вели
Щорасан елинден эелдин 
Османлыйа юьцт вердин
Дюрт эушейе  йетип ердин
Щцнкар Щажы Бекташ Вели
Сен инкылапчы  бир рущсун
Севэилилер эиби шущсун

11
Бизе икинжи бир Нущ'сун
Щцнкар Щажы Бекташ Вели
Каращюйцк'де отурдун
Анадолу олду йурдун
Сен милли бир девлет курдун
Щцнкар Щажы Бекташ Вели
Пирим Ащмет Весеви'дир
Йерин калбимин евидир
Кулун Ващит Алеви'дир
Щцнкар Щажы Бекташ Вели
Азери Тцрклеринин  Озан  ве  Щалк  Шаирлери  де  Щажы 
Бекташ  Вели'нин  маневи  дцнйасындан  еткиленмишлердир.  Бу  
шаирлерин есерлеринде Бекташилик, Дервишлик Абдаллык мотифлери 
кендини эюстермектедир. Щазрети Али севэиси бу ачыдан аьырлык 
казанмыштыр. 
XVI.  йцзйылын  щалк  шаирлеринден  Мискин  Абдал  да 
Бекташилик  ноктасындан  щарекет  етмиштир  ве  дини  ичерикте 
шиирлер йазмыштыр. 
Щер ким еьер шерде шерри билмесе
Эюкте ефзел Эазанфер’и билмесе
Щер ким ки Алы’йи Вели билмесе
Онун башын Зцлфцкар’а вересен
Кадир Мевлам назар салып щер йана
Фарк  коймайып бейе, щана, султана
Абдал да сыьынып кадир сцпщана 
Сен де мейлин бейле йара вересен.
Мискин  Абдал’дан  сонра  санат  дцнйасында  эюрцлен 
Пир Султан Абдал да айны йол ве фелсефейи бенимсемиштир.

12
Пир Султан Абдал’ым аьлады эцлдц.
Кабе’йи шеринден бир нида эелди.
Щаккын емрийле дюрт китап инди.
Окуйан Мущаммет, йазан Али’дир.
Айрыжа,  XVI.  йцзйылда  йашамыш  Дирили  Курбани  де 
айны ичерикте кошмалар дизмиштир. 
Щорасан'да, кызыл эцмбет аьасы
Эюзцм сенин интизарын чекибди.
Щаккы буйурду, Щабип эитти Мираж'а 
Она пешкеш ол Курбани чекибди.
Йери эелмишкен бурада айны дюнем шаирлеринден олан 
Пир  Султан  Абдал'ла  Дирили  Курбани'нин  шиирлеринде  «шащ» 
келимесинин йоруму цзеринде дурмак истийорум. Пир Султан 
Абдал'ын бир дюртлцьц шюйледир:
Эюнцл чыкмак истер Шащын кюшкцне 
Жан бойанмак истер Али мцшкцне
Пирим Али, он ики имам ашкына 
Ачылын капылар, Шаща эиделим.
Таби  ки  бурада  кону  олан  Шащ  Иран    Шащ'ы  деьилдир. 
Бизе эюре бурада Шащ келимеси Танры анламына эелмектедир. 
Чцнкц  Аллащ  анламында  кулланылан  Шащ  келимеси  XIV. 
йцзйылдан  бери  бизим  едебийатымызда сык  сык  эюрцлмектедир. 
Юрнеьин  Ширванлы  Имадетдин  Несими'де,  бунлары  эюрцйоруз. 
Шащ  денинже  бцтцн  варлыкларын  ве  мевжут  олан  щер  шейин 
щакими  йцже  Аллащ  кастедилмектедир.  Шимди  бир  де  Дирили 
Курбани'нин бир шиирине бакалым:
Йерде эюк йоккен, бир назар кылды.
Еритти эевщери, дцрр ейледи Шащ

13
Йок йерден алеми  беркарар етди
Жисмини кандилде нурейледи Шащ
Эетирди келамы жцмле жащана
Кырклары эюстерди ещл-и ирфана
Пейэамбер щитабын эетди дещана
Щабибин сощбетин шур ейледи Шащ
Дирили Курбани, эютцр дин инди
Бойнундадыр мещеббетин кеменди
Дерйа цсте ойнатырды семенди
Юзцн Жебраил'е  пер ейледи Шащ.
Бу  дурумда  фазла  йорума  эерек  калмыйор.  18. 
йцзйылын  цнлц  Щалк  Шаирлеринден  Туфарканлы  Аббас'да  дини 
даща доьрусу Тасаввуф шиири йазмайа мераклыйды. 
Кюр оласан а эюзлерин
Аьан бурдан щара эетди?
Цч айлык бешик ичинде 
Кылынч чалан щара эетди?
Зцлфцкар'ы чекти даша
Булак чыкты, коша коша
Еъдащаны баштан баша 
Ики бюлен щара эетди?
Истерем сырры сцбщаны 
Натик окуйан Куран'ы
Аббас кими биневаны
Аьлар койан щара эетди?
XVII.  йцзйылын  бцйцк  исми,  Каражаоьлан  илк  бакышта 
дини  темалары  ишлемийор  эиби  эюрцнсе  де  шиирлери  диккатле 

14
инжелендиьи  заман  онун  дине  олан  севэиси  ве  баьлылыьыны 
ачыкча эюребилириз:
Каражаоьлан дер ки, исмим юйерлер
Ажы олду билдиьимиз шекерлер
Эцзел север  дийе иснад едерлер
Беним Щак'тан  эайры севдиьим ми вар?
Каражаоьлан'ын  шиирлеринден  биринде  Щажы  Бекташ 
Пир'ин адындан да сюз едилир. Бизе эюре XIX. йцзйылын бцйцк 
шаири Ашык Елескер Эюьчели дин конусунда даща чок дцнйеви 
бир  тутум  ичинде  каларак  мезщеп  ве  тарикат  еткисинде 
калмамыштыр.  О  Юмер,  Али,  Ебубекир  ве  Осман'ы  айны 
дережеде  йцже  тутмуш,  онлары  Аллащ'ын  ве  Пейэамбер'ин 
досту эиби тереннцм етмиштир.
Алты эцнде щалк ейледи
Алеми сцбщани мерд
Айа, эцне карар койду.
Доланды дцнйайы мерд.
Эелди Мущаммед шащнына
Доксан бин келиме тамам
Осман йазды жем ейледи
Отуз жцз Куран'ы мерд.
«Деде  Коркуд  ве  Селман-ы  Фарси»  адлы  бир  ривайете 
эюре  Салман-ы  Фарси  Пейэамбер  Ефендимизин  достуймуш. 
Цлкеде  мейдана  эелен  бцтцн  юнемли  олайлар  щемен 
Селман-ы  Фарси'йе  улаштырылыйормуш.  Бир  эцн  Салман-ы 
Фарси'йе щабер эелир. Коркуд адында бир озан щалк арасында 
долашарак  Куран  Айетлерини  назма  дизип,  копузла  чалып, 
сюйлемектедир. Селман-ы Фарси Коркуд'у копузуйла берабер 
йанына  алып  Пейэампер  Ефендимизе  эютцрцр  ве  озанын 

15
йаптыкларыны  кендисине    анлатыр.  Мущаммед  Пейэамбер, 
озана  кызмаз  ве  щак  верир:  «Она  докунмайыныз  зира  о 
озандыр.  Йаптыьы  да  кцфцр  сайылмаз.  Быракын  щалк  ичинде 
кутсал  айетлери  йайсын,  шиирле  анлатсын.  Щалк  ону  динлийорса, 
Куран'ы анлатмасы динимизе щизметтир.» О алкыша лайыктыр.
Аслында  Бекташи  тарикатынын  узун  сцре  щалк  ичинде 
еткили олушунун бир себеби де тарикат неферлеринин щалк шиирини 
кулланарак  «пропаэанда»  йапмаларыдыр.  Озан  дили  ве 
сыфатыйла щалка эиден Бекташилер табии ки башарылы олуйорларды. 
Азербайжан'а  эелинже,  Бекташилик  садеже  Нащчыван 
бюлэесинде  еткили  олмуштур.  Нащчыван'да  Бекташи  сойу  да 
билинмектедир.  Юрнеьин  мерщум  газетежи  ве  Йазар  Камил 
Бекташи  ве  Филолоъи  Доктору,  професюр  Инайет  Бекташи  сюз 
конусу  сойлу  аиленин  темсилжилеридир.  Нащчыван'да  бу  сой 
щатыры сайылыр бир мевкийе сащиптир. 
«Щалк озанларынын сеси» дерэиси,
Сайы: 2, Март 1993

16
Пир Султан Абдал
1928-жи  илдян  цзц  бяри  Фуад  Кюпрцлц,  Садяттин 
Нузщят (1929), Пяртяв Наили Боратав вя Абулбаги Кюлпинарлы 
(1943),  Жащит  Юзтелли  (1985)  айры-айры  дюврлярдя  тцрк  шаир-
озаны Пир Султан Абдалын шерлярини топлайыб няшр етдирмишляр. 
Жащид Юзтеллинин 1985-жи илдя Истанбулда йайым-ладыьы 
«Пир  Султан  Абдал»  ясяри  онун  йаздыьына  эюря,  шаирин 
щяйатыны  вя  шерлярини  там  ящатя  едян  мцкяммял 
няшрлярдяндир.  Мян  бу  китаба  мцнасибятими  билдирмяздян 
яввял Пир Султан Абдал щаггында бир-ики сюз демяк истярдим. 
Мяним йашадыьым Эянжя шящяри йахынлыьында Пирсултан даьы 
вар,  мян  щямин  даьын  ятяйиндяки  кичик  бир  кюйдя 
доьулмушам. Бу даьын ады иля баьлы рявайятляри илк дяфя ана 
няням  Лейлидян  ешитмишям.  Няням  дейярди  ки,  бу  йазыг 
Пирсултан  алланмыш,  бир  тцрк  оьлу  кими  юз  йурдунун  ичиня 
бойланмаг  явязиня  кянара  бойланмыш,  ахшам-сабащ 
«Султаным,  султаным»  демякдянся,  «шащым,  шащым» 
сюйлямиш. Бу да йухарыларын хошуна эялмямиш вя боьазындан 
асылмасына  фярман  верилмишдир.  Пир  Султаны  дар  аьажындан 
асмышлар.  Лакин  йеря  дцшяркян,  ябасынын  ичярисиндя  жясяди 
олмамыш,  гейбя  чякилмиш,  явязиндя  ябанын  ичярисиндян  бир 
эюйярчин  пырылдайыб  учмуш  вя  гяншярдяки  дик  дашын  цстцня 
гонмушдур.  Щямин  эюйярчин  Пирсултан  сойуна  мянсуб 
пярян-пярян  дцшмцш  аилялярин  бир  гисминя  бялядчилик  едиб 
Йылдыз даьынын бянзяри олан Тябризя  вя Эянжяйя йахын олан 
даьлара  апармышдыр.  Эянжя  йахынлыьында  шаир-озан  адыны 
дашыйан  Пирсултан  даьы  олдуьу  кими,  Тябризин  60  км-дя 
Гасым даьлары арасында  Пирсултан кюйц вя Пирсултан мязары 
мювжцддцр. 
Лейли  няням  Пир  Султан  Абдалын  шерляриндян  биржя 
бянд билирди вя ян гямли вахтларында о шери зцмзцмя едирди.
Сивас елляриндя зилим чалыныр,
Жамлыбелляр бюлцм-бюлцм бюлцнцр,

17
Мян достдан айрылдым, баьрым дялинир,
Катиб, ящвалымы шаща бюйля йаз. 
Сонралар  щямин  гошманы  бцтювлцкдя  шаир-тядгигатчы 
Мяммяд  Асланын  1980-жи  илдя  няшр  етдирдийи  «Тцрк  халг 
шериндян сечмяляр» китабында охудум. 
Бцтцн бунлардан сонра Жащид Юзтеллинин «Пир Султан 
Абдал»  (1985)  китабыны,  орадакы  гейдляри,  мцлащизяляри, 
шерляри, шярщляри охудум, аьыл сцзэяжиндян кечирдим. 
Китабда  йедди  яляви  шаирляри  сырасында  Нясиминин  дя 
ады  чякилир.  Ящмяд  Йясявинин  (1103-1166)  Тцркцстандан 
Хорасана, Анадолуйа мцридляр эюндярдийи, XIII ясрдя Щажы 
Вяли  Бякташинин  Анадолуйа  эялиши  тарихдян  мялумдур.  Щяр 
Ялинин адыны чякян яляви дейилдир. Нясиминин ады чякилян яляви 
шаирлярдян  фяргли  олараг  онун  системли  йарадыжылыг 
консепсийасы 
вардыр. 
Истилачы 
Теймурлянэин 
ислами 
ягидясиндян  фяргли  шякилдя  «Гуран»ы  шярщ  етмяйя  башламыш, 
юз  щцруфи  ягидясиня  эюря,  беля  щесаб  етмишдир  ки,  Нясими 
«Гуран»ы  даща  дцзэцн  баша  дцшцб,  ислами  ягидяйя  о  даща 
йахындыр. О, шярият,  тяригят, мярифят вя  щягигятин дяйярляриня 
йийялянмякля  адамларын  мяняви  жящятдян  инсани  камиллийя 
йцксялмяси  ягидясини  мцдафия  едирди.  Инсаны  мяняви  ужалыьа 
чаьырырды.  Нясими  яляви  шаири  дейил,  бцтювлцкдя  шяргин,  еляжя 
дя  тцрк  дцнйасынын  бюйцк  шаиридир.  Йунис  Имря,  Гази 
Бцрщаняддиня  гядяр,  бялкя  дя  бир  аз  да  артыг  тцрк  дилинин 
инкишафы  тарихиндя  Нясиминин  хидмятляри  вардыр.  Нясими  иля 
яляви  шаирляри тясяввцф  ядябиййатынын  нцмайяндяси  кими  бир 
нюгтядя бирляширляр. Нясими иля Пир Султан Абдалы вя йа башга 
яляви щесаб етдийимиз шаирляри узун бир заман, ясрляр айырдыьы 
кими,  дцнйа  эюрцшляри,  шерляри  дя  о  гядяр    фярглидир.  Орта 
Асийадан,  Тцркцстандан  Анадолуйа  эялиш,  гайыдыш  чох 
эцжлц  олмушдур.  Бу  изляр  бу  эцн  дя  озан-ашыг  сянятиндя 
йашамагдадыр. 
Мясялян, 
Йылдыз 
даьы 
Тцркийянин 

18
Сивасындадыр, «Йылдыз даь  Короьлу» саз  щавасы ися  тцркмян 
бахшылары (озанлары) арасында эениш йайылмышдыр. 
О ки галды Пир Султан Абдалын «Дюнян дюнсцн, мян 
дюнмязям  пиримдям»  идейасы  Нясимидян  йох,  Шащ  Исмайыл 
Хятаидян эялир. Шащ Исмайылын бабасы Шейх Жцнейд дя, атасы 
Шейх  Щейдяр  дя  щакимиййяти  динин  эцжц  иля  яля  алмаьа  сяй 
эюстярдиляр,  лакин  мцмкцн  олмады.  Эиланда  Шяриф  ханын, 
Ляля  Щцсейнин  дини  тярбийяси  иля  бюйцйян  вя  щакимиййятя 
эялян  Шащ  Исмайыл  Хятаи  бцтювлцкдя  Азярбайжаны,  Иран 
Ирагыны,  Мяряши,  Дийарбякир  вилайятини,  Баьдады  тутан, 
Хорасаны  Ирана  бирляшдирян  Шащ  Исмайыл  Хятаи  сонра  да 
эюзцнц  гоншу  дювлятляря  тикир.  Аллащын,  «Гуран»ын  вя 
Пейьямбярин  бир  олмасы,  ислам  ягидяси  бу  ишдя  она  ряваж  
верир.  28  йашлы  Шащ  Исмайыл  Хятаинин  шаирлийиндян,  йумшаг 
тябиятиндян  бажарыгла  истифадя  едян  дин  хадимляри  Шейх 
Щейдярин  вахты  иля  башладыьы  «Гызылбаш  щярякаты»ны  йенидян 
дирчялдирляр.  Бу  мягсядля  Шащ  Хятаинин  Абдаллары  эязянэи 
шаир-озанлары мейдана чыхыр. 
Хятаинин  саьлыьында  билаваситя  онун  юзцндян 
тапшырыглар  алан  Мискин  Абдал,  Чобан  Абдал  (Самух 
бюлэяси),  Сары  Абдал  (Оьуз  бюлэяси),  Ешг  Абдал  (Аьдам 
бюлэяси)  кими  шаир-озанлар  Анадолуйа  йайылыб  Ислам  дини 
ичярисиндя  мцхалифят  мювгейиндя  дайанараг  ики  гардаш 
арасында  зярярли  тохумлар  сяпирляр.  Щажы  Вяли  Бякташ 
тюрянляриндя, жям эежяляриндя охунан «няфясляр» дя бунлара 
ряваж  верир.  Бюйцк  тцрк  топлусу  арасында  Йезидя, 
Мцавиййяйя бярабяр Щязрят Яли дцшмянляри ахтарылыр. 
Бу яняняляря  мющкям баьланан Пир Султан Абдалын 
фажияси  беля  башланыр  вя  нятижядя  бу  фажиянин  гурбаны  олур. 
Сивасда  Хызыр  Пашанын  яли  иля  боьазындан  асылыр.  Бурада  бир 
щягигяти  сюйлямяк  йериня  дцшяр  ки,  тцрк  йурдунун 
бцтювлцйцня  кяж  бахан,  бу  йолда  сучу  олан  Пир  Султан 
Абдалы  щямин  Хызыр  Паша  олмаса  да,  эеж-тез  Истанбулдан 
эялян  фярманла  башга  бир  Хызыр  Паша  боьазындан 

19
асдыражагды.  Бурада  башга  бир  щягигяти  дя  сюйлямяйи  борж 
билирям.  Пир  Султан  Абдал    «Ачылын  гапылар,  шаща  эедялим» 
дедикдя  Иран  шащыны  йох,  Шащи-Мярдан  Ялини  нязярдя 
тутурду. Пир Султан Абдал Щязрят Яли иля баьлы яввял Йезидин 
дцшмян образыны йарадыр вя бундан истифадя едяряк мювжуд 
гурулуш  щаггында  истядийи  мянфи  фикирляри  онун  тимсалында 
сюйляйир  вя  буну  да  оймаг-оймаг  эязя-эязя  сазынын-
сюзцнцн  эцжцндян  истифадя  едиб  йайыр.  Бу  шаир-озанын 
сящвидир,  йанлышлыьыдыр,  фажиясидир  вя  бу    фажиянин  гурбаны 
олмасы  да  тябиидир.  Бу  инкар  едилмяз  бир  факт  олдуьу  кими, 
бу  да  бир  щягигятдир  ки,  мцхалифят  олмадан,  юлкядя  ачыг
фикря дя мейдан ола билмяз. 
Дащи шаиримиз Низами Эянжяви дейир ки, бир айна сяни  
пис  эюстярся,  ону сындырма,  юзцнц  дцзялт,  чцнки  сяни  башга 
бир  айна  да  яйри  эюстяряжякдир.  Мялумдур  ки,  Пир  Султан 
Абдал  о  дюврдя  асылан,  сцрэцн  олунан  сонунжу  шаир 
олмамышдыр. 
Мян  Тцркийянин  чох  шящярляриндя,  кюйляриндя, 
шянликляриндя олдум, еля саз-сюз мяжлиси эюрмядим  ки, орада 
Пир  Султан  Абдалын  шери  охунмасын,  бястяси  чалынмасын. 
Щятта  узун  илляр  кечмясиня  бахмайараг,  Пир  Султан  Абдал 
фажиясинин гялбляри эюйнятдийинин дя шащиди олдум. Пир Султан 
Абдал шерляриндя йашанты вар. Онда бир щяйат чаьлайыр. 
Эял, бизим баьчайа, едялим сейран,
Бцлбцл ашиг олмуш бир эцля щейран,
Сяни мяндян бир эцн айырар дювран,
Айрылыг ортайа дцшмямиш эял-эял.
Пир Султан Абдал бязян инад ется дя, сящвини дя баша 
дцшцр.  «Эежикмиш  карваным  йолларда  галды»,  «Диби  бир 
гярарсыз эюллярдя галдым» дейяряк, юз тяяссцфцнц дя билдирир. 
«Чыхарам,  бахарам,  бцлбцлцм  ютмяз»  дейян  сяняткар 
дахилян аьлайыр.

20
Бцтцн  бу  дейилянлярля  йанашы,  Пир  Султан  Абдала 
мцнасибят бу эцн дя дуру дейил. Бир пинар кими, бу эцн Пир 
Султан  Абдалын  шер  чешмясиндян  ичиб  фейзийаб  олуруг. 
Амма, она башга дон эейдиририк. 
«Пир  Султан  Абдал»  китабынын  25-жи  сящифясиндя 
охуйуруг  ки,  Пир  Султан  Абдал  асылыр,  ябасынын  ичярисиндян 
шаирин жясяди явязиня кюпяк чыхыр.
Башга  бир  рявайятя  эюря,  Пир  Султан  Абдал  Ирана 
гачыр,  шащын  гызы  Сянямля  евляниб  башга  бир  адла  Сиваса 
гайыдыр.  Гыз  Сивасда  Хызыр  Пашаны  эюрдцкдя  она  ашиг  олур. 
Хызыр Паша иля дюнцк гыз бирляшиб, Пир Султан Абдалы йенидян 
мящв  едирляр.  «Вярга  вя  Эцлша»,  «Арзу-Гямбяр» 
дастанларында  севэилиляр  юз  мцгяддясликляриня  эюря,  тязядян 
дирилиб  бир-бирляриня  говушурлар.  Тцрк  фолклорунда  да  беля 
мцгяддяс янянялярин олдуьу бизя мялумдур. 
Отуз илдян артыгдыр ки,  Азярбайжанда, Эцржцстанда, 
Ермянистанда,  Даьыстанда,  Газахстанда  вя  Орта  Асийада 
фолклор  топламагла  мяшьулам,  отуздан  артыг  китабын 
мцяллифийям.  Дцшмян  тяряфиндян  уйдурулмуш  Пир  Султанын 
юлцмц  кими    йарамаз  нцмуняляря  аз  раст  эялмишям.  Ону 
сюйляйян  гожалара  да,  жаванлара  да ар  олсун  демишям. 
Халгы,  онун  нцмайяндялярини  ужалдан,  бизя  мяьрурлуг 
эятирян нцмуняляри топлайыб гялямя алмышам.
Анадолунун мяняви мемарларындан бири олан «Пири», 
йяни  Пир  Султан  Абдалы  кюпяйя,  итя  чевирмяк  ня  дяряжядя 
ядалятли    сяслянир.  Сахта  шякилдя, сцни  сурятдя  дцзялдилян 
дастанда  аьыла  батан  одур  ки,  Пир  Султан  Абдал  чох  гожа, 
ихтийар чаьларында асылмышдыр. Пир Султанын Ирандан эятирдийи 
шащ  гызынын  йох,  атасынын  юлцмц  заманы  сачларыны  йолан 
гызынын ады Сянямдир. Сянямин аьы дейян сяси, сюзляри аз гала 
бу  эцн  дя  инсанын  гулаьында  сяслянир  вя  инсанын    гялби  даш 
олса да онун эюзцндян йаш чыхарыр.

21
Узундур, усулду дядямин бойу,
Йылдыздыр йайласы, Баназдыр кюйц,
Йаз-бащар айында буланар суйу, 
Сулар чаьлар, чаьлар Пир Султан дейя.
Пир Султан гызы идим мян дя Баназда,
Ганлы йаш ахытдым бащарда, кцздя,
Дядями асдылар ганлы Сивасда,
Дар аьажы аьлар Пир Султан дейя. 
Щяр  шейдян  яввял,  Пир  Султан  Абдал  тцрк  оьлу 
тцркдцр. Бялкя дя, Тябриз йахынлыьындакы Пирсултан кюйцнцн, 
еляжя  дя  Эянжя  йахынлыьындакы  Пирсултан  даьынын  озан  Пир 
Султанла щеч бир ялагяси йохдур, еля-беля ад охшарлыьыдыр. Бизя 
эялдикдя ися садяжя олараг кюйцмцзцн цст йанындакы даьын 
вя нясил-сойумузун ады улулардан «Пирсултан»дыр.  Щяр нежя 
олур-олсун  Пир  Султан  Абдал  тцрк  дцнйасынын  щямишяйашар 
озаныдыр,  шаиридир.  Онун  адыны  бир  шаир  кими,  улу  озан  кими 
ужа  тутмаг  щамымызын  боржудур.  Низами  Эянжявинин  бир 
сюзц  гой биз фолклорчулара  юйцд, нясищят вя вясиййят  олсун. 
О, дейир ки, аьзына пис сюз эялдикдя ону йазма. Вараьы аь, 
бяйаз бурахмаг ондан эюзялдир. 
Ян юнямлиси одур ки, щарада Пир Султан Абдалын ады 
тутуларса,  о  эюй,  о  даь,  о  даш,    о  йер  тцрк  жамеси  гядяр 
мцгяддяс  йердир,  пирдир,  ожагдыр,  халгын  тапындыьы,  зийарят 
етдийи йердир. 
Пир Султан Абдал тядгигатчылары эащ онун Йямяндян 
вя  йа  Хорасандан,  Хойдан  эялдийини  гейд  едирляр.  Бу 
йанлышдыр. Фолклорун юзцнямяхсус яняняляри вардыр. Бунлары 
дяриндян  дуймадан,  билмядян  ону  щягигятя  уйьун  шякилдя 
арашдырмаг олмаз. Биринжиси, Гараман-Анадолу бойларында 
бой-бойа  вермиш  кюйлярин  ящалиси  юзцня  тцркмян  дейир. 
Онларын  тцркмянлийиндян  нечя-нечя  йцз  илляр  кечиб.  Бу 
эюрдцйцмцз  кюйлярдяки  инсанларын  щамысы  тцрк  торпаьында 

22
тюрямиш,  артмыш,  щягиги  тцрк  вятяндашы  кими  бой  атмышдыр. 
Тцркцстандан XIII йцзилликдя эялян бу инсанларын архасынжа 
алим-шаир  Ящмяд  Йясяви  мцридляр  эюндярмиш,  онларын  дини-
яхлаги  талелярини  Щажы  Вяли  Бякташиляря,  Тапдыг  Имряляря 
тапшырмышдыр.  Онларын  башчылыг  етдикляри  топлумда  Йунис 
Имряляр, Пир Султан Абдаллар йетишиб мейдана чыхмышлар. Ян 
азы  бунлар  тцрк  дцнйасынын  мяняви  мемарларыдырлар. 
Бунларсыз  тцркцн  шер  вя  мусиги  дцнйасы  бош  эюрцняр.  Пир 
Султан  Абдал  Имам  Рзанын  мязарыны  зийарят  цчцн 
Хорасана эедя биляр, орадан Хойа да кечя биляр. Бу жоьрафи 
мяканларда  милйонларла  Азяри  тцркляри  йашайыр.  Йямян  дя 
Щязрят Ялини севян бир юлкядир. 
Эюйчянин  Кяркибаш  кяндиндя  доьулмуш  Аь  Ашыг 
(Аллащверди), XIX ясрдя йашайыб йаратмышдыр. О, Гафгаздан 
кянара  чыхмамыш,  Йямяни  ися  щеч  эюрмямишдир.  Лакин 
йаздыьы  тяжнисин  жинас  кялмяляриня  уйьун  эялдийи  цчцн 
Йямянин адыны шеря салмышдыр. Аь Ашыг йазыр:
Эейнибсян йар гяддиня бухара 
Нежя булбул бахар баьда бу хара?
Эяздим Истанбулу, Баьдад, Бухара,
Инди дя эялишимиз а Йямяндядир.
Яслиндя  Аь  Ашыг  бу  шящярлярин  щеч  бириндя 
олмамышдыр.  Пир  Султан  Абдал  Сивасын  Баназ  кюйцндя 
доьулмуш,  цряйи  гядяр  севдийи  Йылдыздаь  кими  о  да,  о 
торпаьын битили бир гайасыдыр. Тцркцн яски бир Ата сюзц вар: 
«Ясл  тцрк  яждадынын  доьулдуьу  йери  вятян  биляр.  Тюрямя 
тцрк гарнынын дойдуьу йери вятян биляр». Пир Султан Абдалын 
вятяни  Тцркийядир.  Она  щюрмят  яламяти  олараг  юлцмцндян 
сонра  Тябризин  60  км-дя  бир  кюйя  Пирсултан  ады  вермишляр. 
Эянжянин 60 км-дя дя бир язямятли даьа Пирсултан даьы ады 
верилмишдир.  Бу  йалныз  Пир  Султана  олан  дярин  щюрмятля, 
мящяббятля баьлыдыр. 

23
Пир  Султан  Абдал  бцтцн  варлыьы  иля  Щязрят  Ялийя  вя 
Кярбяла  мцсибятиндя  мящв  олмуш  он  ики  имама  сонсуз 
мящяббят бясляйир. Щятта бу севэи о дяряжяйя чатыр ки, ислам 
дининин юндяри олан Мящяммяд Пейьямбяри бу йолда вязир, 
Щязрят  Ялини  ися  падшащ  щесаб  едир.  О,  исламын  эцжцнц 
Щязрят  Ялидя,  онун  аты  Дцлдцлдя  вя  гылынжы  Зцлфцгарда 
эюрцр.  Имам  Щцсейня  олан  мящяббяти  ися  щеч  ня  иля 
мцгайися  олуна  билмяз.  Пир  Султан  Абдалын  шерляриндяки 
«шащ»  ня  Аллащдыр,  ня  дя  Шащ  Хятаи  вя  башгалары.  Онун 
кюнцл вердийи шащ – Шащи-Мярдан Ялидир. Пир Султан Абдалын 
Шащ Исмайыла олан мящяббяти дя Щязрят Яли иля баьлыдыр. Шащ 
Хятаи Ялини  севир, бу сябябдян дя Пир Султан да ону севир. 
Пир Султан ня шиядир,  ня дя гызылбаш. О, Щажы Вяли Бякташийя 
шерляр  йазмыш,  мящяббятини  билдирмишдир.  Пир  Султан  Абдал 
Бякташи  дя  дейил.  Бцтцн  бякташиляр  яляви  олсалар  да,  бцтцн 
ялявиляр бякташи дейилляр. 
Ядябиййатшцнаслара мялумдур ки, Шащ Исмайыл Хятаи 
бир нечя тяхяллцсля – шаир Хятаи, Султан Хятаи, Мискин Хятаи, 
Хястя  Хятаи  тяхяллцсляри  иля  шерляр  йазмышдыр.    Шащ  Исмайыл 
Хятаинин  саьлыьында  Абдал Щцсейн  – Мискин,  Тцркийядя 
Гожа Щейдяр – Пир  Султан, сонралар ися Тикмя-дашлы Гасым 
– Хястя  тяхяллцсляри  иля  шерляр  йазмышдыр.  Бу  адлар  да  Шащ 
Исмайыл Хятаийя Щязрят Ялидян эялир. Хятаийя эюря, Яли динин 
Султаныдыр,  Хятаи  Щязрят  Яли  хястясидир,  онун  мискин 
мцридляриндян  биридир.  Эюр  ня  гядяр  ядалятсизликдир  ки, 
Щязрят  Ялинин  ювладларыны  мящв  етдийи  цчцн  Пир  Султан 
Абдал Йезиди гынайыр, сюйцр. Тядгигатчы йазыр ки, Пир Султан 
Абдал  Йезидин  тимсалында  Османлы  дювлятини  сюйцр.  Пир 
Султан  йарадыжылыьы  бу  мювгедян  тящлил  вя  тядгиг 
олундуьундан  хяталар  йапылыр,  йанлыш  нятижяляр  чыхарылыр. 
Тарихдя  бизим  таныдыьымыз  бир  Пир  Султан  Абдал  вар.  Тцрк 
арашдырыжылары эащ онун сайыны дюрдя, эащ да алтыйа чатдырыр. 
Тцркдилли  халгларын  беля  бир  яняняси  вар.  Щяр  нясил-сой 
танынмыш  шаир  вя  гящряман  оьулларыны  заман-заман 

24
йашатмаг цчцн онларын адыны нявя-нятижяйя гойурлар. Бу ады 
дашыйан  адамлар  да  юз  бабалары  кими  шаир  вя  гящряман 
олмаг истяйир, онун йолуну изляйир, она охшамаьа чалышыр.
Хоша эялян одур ки, Анкарада, Истанбулда, Измирдя, 
Малатийада,  Хятайда  – Пир  Султан  Абдалын  адыны  дашыйан 
жямиййятляр  фяалиййят  эюстярир.  Анкарада  Пир  Султан  Абдал 
кцлтцр  вя  танытма  дярняйинин  йайым  органы  олараг  «Пир 
Султан Абдал» дярэиси чап олунур.
Мяним  тяшяббцсцмля  Эянжядя  «Тцрк  дцнйасы 
фолклор  ялагяляри  жямиййяти»  фяалиййятя  башлайажаг  вя  бу 
жямиййятин  органы  олараг  «Пирсултан»  адлы  дярэи 
йайымланажагдыр. 
Мяня  эюря,  йени  ерадан,  йени  ясрдян  етибарян  Пир 
Султан  Абдалын  йарадыжылыьына  йени  дуру  мцнасибят 
эюстяриляжяк 
вя 
арашдырмалар 
дцзэцн 
истигамятдя 
апарылажагдыр. 
«XXI яср» ядяби, публисистик, елми топлу,
Эянжя, «Ясэяроьлу», 2001-жи ил. 

25Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə