Şərqi Avropa tərəfdaş ölkələrinin kəndYüklə 0.68 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/9
tarix26.07.2017
ölçüsü0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

  

 

Şərqi Avropa tərəfdaş ölkələrinin kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafının 

qiymətləndirilməsi

 

 

 

 

  

Azərbaycan Respublikası

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Avropa İttifaqı Qonşuluq Proqramı 

 

  

  

Avropa Birliyi t

ərəfindən maliyyələşdirilimişdir 

 

   

     


  

 

  

 

    

   FAO tərəfidən icra edilmişdir 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Avropa 

və Mərkəzi Asiya Regional Ofisi 

Benczur utca 34.  

H-1068 Budapest 

Hungary  

Tel: +36 1 4612000 Faks: +36 1 3517029  

E-poçt:FAO-RO-Europe@fao.org 

 

 

GCP/RER/041/EC 

ENPI 2012/298-262 

 

 Ba

şlanğıc tarixi: 16 Ijul 2012-ci il 

Başa çatma tarixi: 31 Dekabr 2012-ci il

 

  

 

 

 

 

 

 

Bu nəşr Avropa İttifaqının dəstəyi ilə hazırlanmışdır. Nəşrin məzmununa FAO şəxsən məsuliyyət daşıyır və  

o, heç bir şəkildə Avropa İttifaqının mövqeyi kimi başa düşülə bilməz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu nəşrdə istifadə edilmiş adlar və materialın təqdimatı BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) 

tərəfindən hər hansı bir ölkənin, ərazinin, şəhərin və ya sahənin, yaxud onun səlahiyyətli orqanlarının hüquqi 

statusu və ya tərəqqi statusu, yaxud onun sərhədlərinin hüdudlarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar hər hansı 

fkrin ifadəsi kimi başa düşülə bilməz.Konkret istehsalçı şirkətlərinin və ya məhsullarının adının qeyd edilməsi

onların patentləşdirilmiş olub-olmamasından asılı olmayaraq, həmin şirkətlərin və ya məhsulların adları burada qeyd 

edilməmiş oxşar xarakterli şirkətlər və ya məhsullarla müqayisədə FAO tərəfindən dəstəklənməsi və ya tövsiyə 

edilməsi kimi başa düşülə bilməz. 

 

 

 


 

 

  

 

 

 Abreviaturaların siyahısı  

 

KTKİ   Kə nd Tə sə rrüfatının və  Kə nd Yerlə rinin İnkişafı 

AZN  


Azə rbaycan manatı, (1Euro:1, 02AZN, Sentyabr 2012)

 

AİİTF              Azə rbaycanda İxracın və  İnvestisiyaların Tə şviqi Fondu  DHATZ Də rin və  Hə rtə rə fli Azad Ticarə t Zonası  

ŞT 


 

Şə rq Tə rə fdaşlığı 

ENPARD        Kə nd Tə sə rrüfatının və  Kə ndYerlə rinin İnkişafı üzrə  Avropa Qonşuluq  

                        Proqramı 

ENRD  

Kə nd Yerlə rinin İnkişafı üçün Avropa Şə bə kə si  Aİ  

 

Avropa İttifaqı FADN  

Fermer Tə sə rrüfatlarının Mühasibat Mə lumatları Şə bə kə si 

ÜDM   

Ümumi daxili mə hsul HACCP Tə hlükə lə rin Tə hlili və  Ciddi Nə zarə t Mə ntə qə lə ri  

IFAD  


Kə nd Tə sə rrüfatının İnkişafı üzrə  Beynə lxalq Fond 

IIN  


İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

KTN  


Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyi  

LİQ 


 

Layihə nin İcra Qrupu 

AQP 

Alıcılıq Qabiliyyə ti Paritetinə  (AQP) görə  ÜDM DİİF   

Dayanıqlı İqtisadi İnkişaf Fə aliyyə ti 

SDC  

İsveç İnkişaf Kooperasiyası SKMF  

Sahibkarlığa Kömə k Milli Fondu 

YAİİDP 

Yoxsulluğun azaldılması və  iqtisadi inkişaf üzrə  Dövlə t Proqramı TİİDP   

Azə rbaycanda Ticarə t və  İnvestisiya İslahatlarına Də stə k Proqramı  

USAID 

ABŞ Beynə lxalq İnkişaf Agentliyi DB 

            Dünya Bankı 

ÜTT   

Ümumdünya Ticarə t Tə şkilatı 1

 

 

 2

 

 

 MÜNDƏRİCAT  

 

ABREVIATURALARIN SIYAHISI .......................................................................................................5 

1. GIRIŞ .....................................................................................................................................................9 

2. ÜMUMI MƏLUMAT VƏ ƏSAS RƏQƏMLƏR ..............................................................................11 

2.1.

 

Ü

MUMI ŞƏRAIT VƏ IQTISADI GÖSTƏRICILƏR

 ...................................................................................................... 11

 

3. KƏND TƏSƏRRÜFATININ VƏ KƏND YERLƏRININ INKIŞAFI SEKTORLARI ÜZRƏ 

DÖVLƏT SIYASƏTI ..............................................................................................................................23 

3.1.

  

M

ILLI QANUNVERICILIKDƏKI HAZIRKI VƏZIYYƏTIN TƏSVIRI VƏ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI

 ........................................ 23

 

3.2.

 

D

ÖVLƏTIN KƏND TƏSƏRRÜFATININ VƏ KƏND YERLƏRININ INKIŞAFINA DAIR SIYASƏTƏ HAZIRKI VƏ PLANLAŞDIRILAN 

MÜDAXILƏSININ VƏ YA STRATEGIYALARININ TƏSVIRI VƏ TƏHLILI

................................................................................ 24

 

3.3.

 

M

ÜVAFIQ 

D

ÖVLƏT PROQRAMLARI 

ENPARD

IN METODLARINA NECƏ UYĞUN GƏLIR

 ............................................  26

 

3.4.

 

S

IYASƏT VƏ STRATEGIYANIN TƏHLILI

 ................................................................................................................. 26

 

4. İNSTITUSIONAL POTENSIALIN (DÖVLƏT SEKTORU VƏ ÖZƏL SEKTOR) 

QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI VƏ ÇATIŞMAZLIQLARIN TƏHLILI ................................................28 

4.1.

 

ENPARD-

IN METODLARININ IDARƏ EDILMƏSI

,

 HƏYATA KEÇIRILMƏSI VƏ MONITORINQI ÜÇÜN DÖVLƏT 

QURUMLARININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI

 .................................................................................................................... 28

 

4.2.

 

ENPARD-

IN METODLARININ IDARƏ EDILMƏSI

,

 HƏYATA KEÇIRILMƏSI VƏ MONITORINQI ÜÇÜN KƏND TƏSƏRRÜFATI 

VƏ KƏND IQTISADIYYATININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI

 .................................................................................................. 29

 

4.3.

 

ENPARD-

IN METODLARINDAN ISTIFADƏ ETMƏK ÜÇÜN ÖZƏL SEKTORDAN OLAN MARAQLI TƏRƏFLƏR DƏ DAXIL 

OLMAQLA

,

 KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ KƏND IQTISADIYYATININ MARAQLI TƏRƏFLƏRININ EHTIYACLARININ 

QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI

 ............................................................................................................................................ 30

 

5. DAVAM EDƏN MÖVCUD PROQRAMLARIN NƏZƏRDƏN KEÇIRILMƏSI ........................31 

5.1.

 

M

ÜXTƏLIF MƏLUMAT MƏNBƏLƏRINDƏN NƏTICƏLƏRIN TOPLANMASI VƏ MÜQAYISƏSI

 ..........................................  31

 

5.2.

 

O

RIYENTIR GÖSTƏRICILƏRININ TƏQDIM EDILMƏSI

 ............................................................................................. 35

 

6. ÇATIŞMAZLIQLARIN TƏHLILI VƏ GZİT (SWOT) TƏHLILI ................................................36 

6.1.

 

S

EKTORLARA ÜÇÜN XARAKTERIK 

GZİT

 

(SWOT)

 TƏHLILI

 .................................................................................. 36

 

6.2.

 

Ə

N MÜNASIB PRIORITET SAHƏLƏRIN SIYAHISI

 .................................................................................................... 38

 

7. İKITƏRƏFLI MÜHITDƏ HƏYATA KEÇIRILMƏSI MÜMKÜN OLAN FƏALIYYƏTLƏRƏ 

DAIR TÖVSIYƏLƏR .............................................................................................................................39 

7.1.

 

G

ƏLƏCƏK FƏALIYYƏTLƏR ÇƏRÇIVƏSINDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ KƏND SEKTORUNUN INKIŞAFI ÜÇÜN 

MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMIŞ ÇATIŞMAZLIQLAR

 ................................................................................................................. 40

 

7.2.

 

A

ZƏRBAYCANDA VƏ 

C

ƏNUBI 

Q

AFQAZDA BU ÇATIŞMAZLIQLARI ARADAN QALDIRMAQ ÜÇÜN FƏALIYYƏTLƏRƏ DAIR 

TƏKLIFLƏR

 ............................................................................................................................................................. 42

 

8. REGIONAL BOŞLUQLARIN MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMƏSI VƏ GƏLƏCƏK TƏDBIRLƏR 

ÜÇÜN PRIORITETLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR .....................................................................................44 

8.1.

 

K

ƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARI ISTEHSALI VƏ KƏNDLƏRIN INKIŞAFI SAHƏLƏRINDƏ

,

 O CÜMLƏDƏN 

HEYVANDARLIQ SEKTORUNDA REGIONAL FƏRQLƏRIN VƏ UYĞUNSUZLUQLARIN QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI

........................ 45

 

8.2.

 

R

EGIONAL KONTEKSTDƏ HƏYATA KEÇIRILƏ BILƏCƏK

/

 HƏYATA KEÇIRILMƏLI OLAN FƏALIYYƏTLƏRƏ DAIR 

TÖVSIYƏLƏR

 ........................................................................................................................................................... 48

 

9. NƏTICƏLƏR VƏ ÖYRƏNILMIŞ DƏRSLƏR ................................................................................50 

9.1

 

X

ÜLASƏ

 ............................................................................................................................................................ 50

 

3


 

 

 9.2.

 

K

ƏND TƏSƏRRÜFATININ VƏ KƏNDLƏRIN INKIŞAFI ÜZRƏ 

Q

RUPA DAIR 

Ü

MUMI 

R

EGIONAL 

P

ROQRAM PROBLEMLƏRI

 .............................................................................................................................................................................. 51

 

10. ƏDƏBIYYAT SIYAHISI ..................................................................................................................53 

11. ƏLAVƏLƏR ......................................................................................................................................54 

 

Əlavə 1: Seminara dair hesabat 

Əlavə  2:Kənd təsərrüfatının və kəndlərin inkişafı sahəsində mövcud proqramlar

 

4


 

 

 1. Giriş 

 

1.1. Sektorun təhlilinin konteksti və məqsədi 

Şə rq Tə rə fdaşlığı (ŞT) ölkə lə rinin ə ksə riyyə ti  öz mə şğulluğunu tə min edə n, yaşamaq üçün 

müə yyə n də rə cə də  kiçik və  bölünmüş pay torpaqlarından, hə mçinin ictimai və  dövlə t 

mülkiyyə tində  olan otlaqlardan asılı olan kə nd ə halisinə  malikdir.  Bu kiçik mülkə darlar zə if 

artım potensialı olan çox mə hdud resurslara malikdirlə r.  Bu torpaqlardan alınan mə hsul  çox 

vaxt yalnız yaşayış mə qsə dlə ri üçündür.  Artıq qalan mə hsulun satışını mütə şə kkil bazarlarla 

ə laqə nin mə hdud olması, hə mçinin hə r hansı emal, saxlama, idarə etmə , qablaşdırma və  ya 

distribusiya imkanlarından istifadə nin mə hdud olması və  ya qə tiyyə n olmaması çə tinlə şdirir. 

 

Dövlə tin hə yata keçirdiyi fə aliyyə tlə rə  yanaşı, yardım göstə rə n donorlar da vardır (Aİ və  FAO onların arasındadır), lakin ə rzaqın yüksə k qiymə ti ilə  müşayiə t olunan hazırkı qlobal böhran bir 

sıra nə ticə lə rlə  yanaşı, aqrar/kə nd icmalarının kömə ksiz və ziyyə tdə  olmasını və  ŞT ölkə lə rinin 

kiçik femerlə rə  və  fermer tə şkilatlarına kömə k etmə yə , kə nd tə sə rrüfatı sektorunda özə l sektoru 

və  dövlə t sektorunu tə msil edə n maraqlı tə rə flə rə  də stə k göstə rmə yə , kə nd tə sə rrüfatı 

sektorunda dayanıqlı şə kildə  struktur də yişikliklə ri aparmağa, aqrar istehsalı müasirlə şdirmə yə  

və  kə nd yerlə rini inkişaf etdirmə yə  yönə lmiş aqrar siyasə tlə rin hazırlanmasını daha da 

artırmasına tə lə batın olduğunu nümayiş etdirdi.   

 

Kə nd tə sə rrüfatı sektorunun və  kə nd yerlə rinin ümumi qiymə tlə ndirilmə si  münasib strategiya və  siyasə tlə rin hazırlanması üçün  çox vacibdir. Bu layihə  çə rçivə sində  nə zə rdə  tutulan hə min 

araşdırmalaryerli dövlə t sektorundan və  özə l sektordan olan maraqlı tə rə flə rlə  mə slə hə tlə şmə  

şə raitində , bu sektorda və ziyyə tin qiymə tlə ndirilmə sinə  kömə k edə cə k, alt-sektorları, müdaxilə  

edilmə li sahə lə ri və  benefisiarları prioritetlə şdirə cə k və  hə də fə  alacaqdır. 

 

Layihə nin ümumi miqyası  Kə nd Tə sə rrüfatının və  Kə nd Yerlə rinin İnkişafı üzrə  Avropa Qonşuluq Proqramına (ENPARD), Aİ-nin kə nd tə sə rrüfatının və  kə nd yerlə rinin inkişaf 

etdirilmə si sahə sində  nümunə vi tə crübə lə ri ə sasında yaradılmış Aİ tə şə bbüsünə  uyğundur. Bu 

layihə nin nə ticə lə rinə  ə sasə n, maraqlı olan ŞT ölkə lə rində  ENPARD proqramları və  

fə aliyyə tlə ri müə yyə nlə şdirilə cə k, işlə nib hazırlanacaq və  hə yata keçirilə cə kdir . 

 

1.2. Tədqiqat Qrupu 

 

Bu hesabat aşağıda adları qeyd olunmuş işçi heyə ti tə rə fində n hazırlanmışdır:  

x  AK/FAO İdarə  Heyə ti 

x  Richard Eberlin, FAO-nun Kə ndlə rin inkişafı və  torpağa mülkiyyə t mə sə lə lə ri 

üzrə  mə sul ə mə kdaşı, REUDD  

x  Magali Herranz, FAO-nun Heyvanların sağlamlığı mə sə lə lə ri üzrə  Yardımçı  

eksperti, REUDD 

x  Mark Le Seelleur, Beynə lxalq mə slə hə tçi 

x  Adrian Neal, Beynə lxalq mə slə hə tçi 

x  Seamus O’ Grady, Beynə lxalq mə slə hə tçi 

x  Dragan Angelovski, Beynə lxalq mə slə hə tçi 

x  Bariz Mehdiyev, Milli mə slə hə tçi 

5


 

 

 1.3. Minnətdarlıq  

 

İşi hə yata keçirə n FAO heyə ti AK-I bu qısa, lakin gə rgin layihə nin icrası  zamanı göstə rdiyi də stə yə  və  verdiklə ri tə limatlara görə  minnə tdarlığını bildiririr. Xüsusi ilə : 

 

o Avropa Komissiyasından olan, Jesus Laviña, Isabelle Combes və  Dominik Olewinskiyə   o Avropa Birliyinin Azə rbaycandakı nümayə ndə lə yində n olan, Olaf Heinelbach və   Pə rviz 

Yusifova xüsusi minnə tdarlıq bildirilir. 

 

Bununla yanaşı layihə yə  maraqlarını göstə rə n və  araşdırma zamanı öz də yə rli fikirlə ri ilə  tə şə bbüs göstə rə n dövlə t və  özə l qurumlara, elə cə  də  və tə ndaş cə miyyə ti tə şkilatlarına, xüsusi 

ilə  Azə rbaycan Respublikası Kə nd Tə sə rrüfatatı Nazirliyinə  minnə tdarlığımızı bildiririk. 

 

Və  son olaraq FAO heyə ti layihə nin icrasına də stə k verə n və  sıx ə mə kdalıq edə n aşağıdakı şə xslə rə  öz sə mimi tə şə kkürünü bildirir:  

 

o FAO-nun Azə rbaycandakı nümayə ndə si Tə rana Bə şirovaya. o REU-da Sahə  Proqramı Şöbə sində n Eszter Bartha, Aghasi Harutyunyan, Raimund Jehle, 

Javier Sanz və  Goran Stavrikə . 

 

 

6 

 

 2. Ümumi məlumat və əsas rəqəmlər 

2.1. Ümumi şərait və iqtisadi göstəricilər 

 

Azə rbaycan Respublikasının ümumi ə razisi 86,6 min km2

-dir və  Cə nubi Qafqazda yerlə şir. 

Azerbaijan  Qafqazın cə nub-şə rq hissə sini tutaraq, İran və  Rusiya Federasiyası (Dağıstan) 

arasında Xə zə r də nizi boyunca uzanır. 

 

Azə rbaycanın şimal, cə nub və  qə rb regionlarında dağlar üstünlük tə şkil edir.Dağlarölkə nin tə qribə n 43%-ni ə hatə  edir.  Düzə nlik ə razilə r  isə  Azə rbaycanın  quru ə razisinin  yerdə   qalan 

57%-ni ə hatə  edə rə k, ölkə nin mə rkə zi hissə si boyunca uzanır.Meşə lə r ümumi quru ə razisinin 

tə qribə n 12%-ni tutur; ölkə nin ə razisinin  tə qribə n 54,9%-i aqrar isteshal üçün münasibdir. 

Diaqram 1: Azərbaycanın topoqrafik və inzibati xəritələri 

 

 

Topoqrafiya 

 

Rayonlar / Şəhər rayonları 

 

 

K/t-nın ÜDM-də payı: 7% AQP-nə görə ÜDM (2010): 92,92  

milyard $  CİNİ indeksi (2008): 33,71 

AQP-nə görə ÜMG (2010) adambaşına:  

10 200 $ İİİ 0,731 Dərəcə (2011): 76 

 

10 iqtisadi zona; 66 rayon; 11 şə hə r, 13 şə hə r rayonu, 77 şə hə r; 258 qə sə bə ; 

1700  kə nd ə razi dairə si, 4253 kə nd 

yaşayış mə ntə qə si, 817 700 ailə -kə ndli 

tə sə rrüfatı O cümlədən Naxçıvan Muxtar 

Respublikası: 7 rayon və 1 şəhər

 

  

Əhali: 9,235 milyon 

Kənd əhalisi 47,1% (4,35 milyon) 

Cəlb olunmuş əhali: 

Kənd təsərrüfatına - 40% 

Ümumi ərazi: 8,63 milyon ha 

K/t torpaqları 55%: 4,78 milyon ha 

Əkinə  yararlı torpaqlar 36%, 1,72 

milyon ha 

Çoxillik bitkilər 3%, 0,16 milyon ha 

Çəmənliklər  2%, 0,11 milyon ha 

Bağlar 5%, 0,26milyon ha 

Otlaqlar 54% 2,53milyon ha 

Meşə 12%: 1,04 milyon ha 

Aqrar istehsalın strukturu:  

Fərdi torpaq sahələri 97% 

Dövlətə məxsus torpaq sahələri 3 % 

 

Azə rbaycanın ə halisi 2006-cı  ildə   mövcud olmuş 8,5 milyon nə fə rdə n artaraq, 2012-ci ildə  

9,235 milyon nə fə r olmuşdur. Ölkə  və tə ndaşlarının tə qribə n 52,9%-i şə hə r ə razilə rində , 47,1%-i 

7


 

 

 isə  kə nd yerlə rində  yaşayır. Bu ə razilə rə   ölkə nin ümumi ə razisində n ayrılıqda qalmış Naxçıvan 

Muxtar Respublikası (hazırda bu ə raziyə  quru yolu bağlı olduğu üçün oraya yalnız hava yolu ilə  

getmə k mümkündür) və   (işğal olunmuş) Dağlıq Qarabağ regionu da daxildir. 

1991-ci ildə   öz müstə qilliyini  ə ldə   etdikdə n sonra Azə rbaycanın iqtisadiyyatı  tə nə zzülə  

uğradı.1995-ci ilə də kÜDM 1989-cu ildə  mövcud olmuş 37% hə ddində  qalmışdır.Bu tə nə zzül 

nə ticə sində  iqtisadi yaxşılaşma çox zə if getmişdir və   ÜDM yalnız 2005-ci ildə   özünün 1989-cu 

ildə n ə vvə lki sə viyyə sinə  dönmüşdür. Azə rbaycanın iqtisadiyyatı1995-ci ildə n etibarə n inkişaf 

mə rhə lə sinə   keçmişdir. 1995-2003-cü  illə rdə   ÜDM 90%-də k artmışdır, dövlə t büdcə sinin 

gə lirlə ri  üç  də fə də n artıq, beynə lxalq ehtiyatlar 85 də fə yə də k artmış, ümumi kapital 

investisiyası 20 milyard ABŞ  dollarından artıq olmuşdur. Bundan sonra artım sürə tlə nmişdir. 

2004-2009-cu illə r ə rzində  real ÜDM 2,8 də fə yə də k– 43 milyard $-də k, adambaşına düşə n 

ÜDM baxımından isə  2,2 də fə də n çox – hazırkı mübadilə  mə zə nnə si ilə  4874,1 $-də k artmışdır. 

Azə rbaycan 1995-ci ildə n etibarə n, planlaşdırılmış  iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına 

keçmə k  üçün bazara yönə lmiş  islahat siyasə ti hə yata keçirmə yə   başlamışdır. Müstə qillikdə n 

sonra aşkar olmuşdur ki,siyasi və   sosial-iqtisadi sistemi də yişmə k, demokratik dövlə t sistemi 

ə sasında müstə qil milli iqtisadiyyat sistemi, o cümlə də n azad bazar münasibə tlə ri 

formalaşdırmaq  üçün islahatlara başlamaq lazımdır. Yeni siyasi-iqtisadi quruluşa keçid yolu 

rə van olmamışdır. Əsas tə hlükə ni qismə n islahat modeli tə şkil etmişdir. 

 

Hazırda iqtisadiyyat neft və   qazın aparıcı  iqtisadiyyat sektoruna çevrildiyi inkişaf mə rhə lə sində dir. Ölkə də   ə n çox inkişaf etmiş digə r sektorlar tikinti və  kiçik miqyaslı sə nayedir. 

Lakin kə nd tə sə rrüfatı  və   kiçik miqyaslı  aqrar sə naye bu ə sas sektorların kölgə sində  

qalmışdır.2011-ci ilin statistikasına  ə sasə n, AQP-nə   görə   ÜDM 2010-cu illə müqayisə də  

0,1%artaraq, 93,02 milyard $, 2009-cu ildə   mövcud olmuş  adambaşına düşə n  9900 $ ÜDM  

göstə ricisində n artaraq adambaşına tə qribə n 10 200 $tə şkil etmişdir.  Ölkə nin makroiqtisadi 

göstə ricilə ri Cə dvə l 1-də  verilmişdir:  

 

Cədvəl 1: Azərbaycanın makroiqtisadi göstəriciləri, 2011, ABŞ dolları ilə 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə