SÄkerhetsdatabladYüklə 84,75 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü84,75 Kb.
#15900

Sida : 1

SÄKERHETSDATABLAD

Versions Nr. : 1

Datum : 18 / 7 / 2012

Ersätter : 18 / 7 / 2012Fosgen

EIGA099_SE

ê

Tê

C

o {T+ : Mycket giftigt

C : Frätande

2.3 : Giftig gas.

8 : Frätande ämnen

M

Á

M»

M

«Fara

AVSNITT 1.  Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1.  Produktbeteckning

Handelsnamn

: Fosgen


Säkerhetsdatablad nr

: EIGA099_SEKemiskt namn

: Fosgen


CAS-nr :000075-44-5

EG-nr :200-870-3

Index-nr :006-002-00-8

Registrerings-Nr.

: Registreringens slutdatum ej överskridet.Kemisk formel

: CCl2O


1.2.  Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar : Industriell och professionell. Gör en risk analys före användning.

Laboratoriebruk Kemisk reaktion / Syntes. Test gas / Kalibrerings gas.

Kontakta leverantören för mer användarinformation.

1.3.  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsidentifikation

: AGA Gas AB

S-181 81  Lidingö,  Sweden

Tel: +46 (0)8-706 95 00

E-mail: kundservice@se.aga.com

Hemsida: www.aga.se1.4.  Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer

: Kemiakuten: 020-99 60 00 (24 h)AVSNITT 2.  Farliga egenskaper

2.1.  Klassificering av ämnet eller blandningen

Faroklass och kategorikod  Förordning EC 1272/2008 (CLP)

• Hälsofaror

: Akut toxicitet, vid inhalation - Kategori 1 - Fara (H330)

Frätande på huden - Kategori 1B - Fara  (H314)

STOT SE : Frätande for luftvägarna. (EUH071)• Fysikaliska faror

: Gaser under tryck - Kondenserade gaser - Varning  (H280)Klassificering EC 67/548  eller  EC 1999/45

: T+; R26

C; R34

2.2.  Märkningsuppgifter

Märknings Förordning EC 1272/2008 (CLP)

AGA Gas AB

  S-181 81  Lidingö,  Sweden

Tel: +46 (0)8-706 95 00

E-mail: kundservice@se.aga.com

Hemsida: www.aga.se


Sida : 2

SÄKERHETSDATABLAD

Versions Nr. : 1

Datum : 18 / 7 / 2012

Ersätter : 18 / 7 / 2012Fosgen

EIGA099_SE

AVSNITT 2.  Farliga egenskaper  /...

• Faropiktogram

• Faropiktogramskod

: GHS06 - GHS05 - GHS04• Signalord

: Fara


• Faroangivelserna

: H330 - Dödligt vid inandning.

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.• Kompletterande faroinformation

: EUH071 - Frätande på luftvägarna.• Skyddsangivelser

     - Förebyggande

: P260 - Andas inte in gaser, ångor.

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

     - Åtgärder

: P304+P340+P315 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon

vilar i en ställning som underlättar andningen. Sök omedelbart läkarvård.

P303+P361+P353+P315 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla

nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Sök omedelbart läkarhjälp.

P305+P351+P338+P315 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart

läkarhjälp.     - Förvaring

: P405 - Förvaras inlåst.

P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.

Etikettering EC 67/548 eller EC 1999/45

• Symbol(er)

: T+ : Mycket giftigt

C : Frätande

• R-Fras(er)

: R26 : Mycket giftigt vid inandning.

R34 : Frätande.

• S-Fras(er)

: S9 : Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S26 : Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontaka läkare.

S36/37/39 : Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller

ansiktsskydd.

S45 : Vid olycksfall,illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. (Visa om

möjligt etiketten).

2.3.  Andra faror

: Ingen.


AVSNITT 3.  Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1.  Ämne / Blandning

Ämne.


Komponentnamn

Innehåll

CAS-nr

EG-nr

Index-nr

Klassificering

Fosgen

:

100 %75-44-5

200-870-3

006-002-00-8

* 2


T+; R26

C; R34


----------------------------------

Acute Tox. 1 (H330)

Skin Corr. 1B (H314)

EUH071


Liq. Gas (H280)

Innehåller inga andra komponenter eller föroreningar som påverkar klassificeringen av produkten.

* 1: Medtaget i Annex IV / V REACH, undantaget från registreringen.

* 2: Registreringens slutdatum ej överskridet.

* 3: Inget krav på registrering: Substans tillverkad eller importerad < 1t/y

Full text av R-fraser se kapitel 16.  Full text av H-fraser se kapitel 16AGA Gas AB

  S-181 81  Lidingö,  Sweden

Tel: +46 (0)8-706 95 00

E-mail: kundservice@se.aga.com

Hemsida: www.aga.se


Sida : 3

SÄKERHETSDATABLAD

Versions Nr. : 1

Datum : 18 / 7 / 2012

Ersätter : 18 / 7 / 2012Fosgen

EIGA099_SE

AVSNITT 3.  Sammansättning/information om beståndsdelar  /...

AVSNITT 4.  Åtgärder vid första hjälpen

4.1.  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning

: Flytta den skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Se till att den

skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

- Hudkontakt

: Tag av nedstänkta kläder. Tvätta angripet område med vatten i minst 15 minuter.- Kontakt med ögonen

: Skölj ögonen genast med vatten i minst 15 minuter.- Förtäring

: Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.4.2.  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

: Långvarig exponering för låga koncentrationer kan resultera i lungödem.

Kan orsaka svåra frätskador i hud och hornhinna. Lämplig första hjälpsbehandling skall finnas

omedelbart tillgänglig. Sök medicinsk rådgivning före användning av produkten.

Fördröjd skadlig verkan möjlig.

Hänvisa till sektion 114.3.  Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

: Sök medicinsk hjälp.

Behandla med kortikosteroid spray så fort som möjligt efter inandning.

AVSNITT 5.  Brandbekämpningsåtgärder

5.1.  Släckmedel

Släckmedel

- Lämpliga släckmedel

: Alla kända släckningsmedel kan användas.5.2.  Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Specifika risker

: Kontakt med eld kan orsaka bristning/explosion av flaskan.Farliga förbränningsprodukter

: Inga mer giftiga än ämnet självt.5.3.  Råd till brandbekämpningspersonal

Specifika metoder

: Rikta släckningsarbetet mot omgivande eldsvåda. Kyl utsatta flaskor med sprutvatten från en

skyddad plats. Töm inte förorenat släckningsvatten i dagvattenbrunnarna.

Om det är möjligt, stoppa flödet av ämnet.Speciell skyddsutrustning för

: Använd tryckluftsapparat med egen behållare och kemskyddsdräkt.brandmän

AVSNITT 6.  Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1.  Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

: Iaktag koncentration av frisatt produkt.

Använd tryckluftsapparat med egen behållare och kemskyddsdräkt.

Utrym området.

Försök att stoppa utsläpp.

Se till att luftväxlingen är tillräcklig.

Bör hindras från att komma ned i avloppssystem, källare och gropar, eller andra platser där

gasansamling kan vara farlig.6.2.  Miljöskyddsåtgärder

: Försök att stoppa utsläpp.

Reducera ångan med vattendimma eller spreja med vatten.

6.3.  Metoder och material för inneslutning och sanering

: Ventilera området.

Tvätta förorenad utrustning eller området för läckage med mycket vatten.

Spola området med vatten.AGA Gas AB

  S-181 81  Lidingö,  Sweden

Tel: +46 (0)8-706 95 00

E-mail: kundservice@se.aga.com

Hemsida: www.aga.se


Sida : 4

SÄKERHETSDATABLAD

Versions Nr. : 1

Datum : 18 / 7 / 2012

Ersätter : 18 / 7 / 2012Fosgen

EIGA099_SE

AVSNITT 6.  Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  /...

6.4.  Hänvisning till andra avsnitt

: Se också avsnitt 8 och 13.AVSNITT 7.  Hantering och lagring

7.1.  Försiktighetsmått för säker hantering

Säker användning av produkten

: Endast erfarna och ordentligt instruerade personer får hantera komprimerad gas.

Produkt måste hanteras enligt god industrihygien och säkerhets rutiner.

Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess tryck och

temperatur. Kontakta din gasleverantör vid osäkerhet.

Undvik exponering, sök speciella instruktioner före användning.

Rök inte under hantering av produkten.

Säkerställ att hela gas systemet har (eller regelbundet) kontrollerats för läckor före

användning.

Installation av ett kors spolningssystem mellan gasflaska och regulator rekommenderas.

Spola systemet  med torr inert gas (t.ex helium eller nitrogen) innan gas tillförs och när

systemet inte används.

Undvik tillbakaströmning av vatten, syra och alkalier.

Säker hantering av gaskärlet

: Se leverantörens instruktioner för hantering av gasflaskor.

Förhindra tillbakaströmning in i flaskan.

Skydda gasflskor från fysisk skada; du får inte dra, rulla, slira eller välta flaskan.

Använd tralla som är avsedd för gasflaskor även om gasflaskan endast flyttas  korta sträckor.

Låt ventilkåpa och skyddsmutter sitta kvar tills flaskan säkrats mot en vägg eller bänk eller

placerats i ett flaskställ klart för användning.

Om användare upplever svårigheter vid hantering av gasflaskan så stoppa användandet och

kontakta leverantören.

Försök aldrig själv reparera eller modifiera behållarventiler eller tryckavlastningsanordningar.

Skadade ventiler bör omedelbart rapporteras till leverantör.

Håll behållarventiler fria från föroreningar såsom vatten och olja.

Så snart behållare frikopplats från utrustning sätt tillbaka  skyddsmuttrar och skyddskåpa.

Stäng behållarens ventil efter varje användning även när den är tom och fortfarande är

ansluten till ett instrument.

Försök aldrig överföra gaser från en flaska/behållare till en annan.

Använd aldrig öppen låga eller elektriska värmesystem för att öka trycket i behållaren.

Du får inte avlägsna eller vanställa leverantörens etiketter som finns till för att berätta om

innehållet i gasflaskorna.

7.2.  Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

: Förvara flaskan i väl ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50°C.

Ta i beaktande alla regleringar och lokala krav vad avser förvaring av behållare. Behållare bör

lagras upprätt och säkert fastspända för att förhindra tippning. Kontrollera periodvis

lagerhållna behållare för läckage. Behållar huvor eller kåpor måste vara på plats. Förvara

behållare på platser fria från brandrisk och borta från värme och antändningskällor. Förvaras

åtskilt från brandfarliga ämnen.

Behållare bör inte förvaras på plats där de kan utsättas för korrosion.7.3.  Specifik slutanvändning

: Ingen.


AVSNITT 8.  Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1.  Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på

arbetsplatsen

Fosgen

: TGV (SV) - 15 min - [ppm] : 0.05DNEL  Härledd nolleffektnivå [ppm]

: Ingen tillgänglig.PNEC  Uppskattad

: Ingen tillgänglig.nolleffektskoncentration [ppm]

AGA Gas AB

  S-181 81  Lidingö,  Sweden

Tel: +46 (0)8-706 95 00

E-mail: kundservice@se.aga.com

Hemsida: www.aga.se


Sida : 5

SÄKERHETSDATABLAD

Versions Nr. : 1

Datum : 18 / 7 / 2012

Ersätter : 18 / 7 / 2012Fosgen

EIGA099_SE

AVSNITT 8.  Begränsning av exponeringen/personligt skydd  /...

8.2.  Begränsning av exponeringen

8.2.1.  Lämpliga tekniska

: Produkten bör hanteras i ett slutet system och under strikt kontrollerade förhållanden.kontrollåtgärder

Använd helst läcktäta installationer (t.ex svetsade rör)

System under tryck borde kontrolleras regelbundet för läckage.

Säkerställ att exponering är under nivågränsvärden.

Alarm detektorer måste användas om giftiga gaser råkar frisättas.

Förse med tillräcklig allmän och lokal avgas-ventilation.

Ta i beaktande arbetstillstånd t.ex för underhållsaktiviteter.

8.2.2.  Personlig skyddsutrustning

: En riskbedömning bör genomföras och dokumenteras i varje arbetsområde för att bedöma

riskerna i samband med användningen av produkten och för att välja PPE som matchar den

aktuella risken. Följande rekommendationer bör övervägas.

Skydda ögon, ansikte och hud från stänk av vätska.

Använd skyddshandskar av läder och skyddsskor med stålhätta vid hantering av gasflaskor.

Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Använd skyddsglasögon och ansiktsskärm vid fyllning eller frånkoppling av gasanslutningar.

Andningsapparat med egen behållare skall finnas tillgänglig för användning vid olyckstillfällen.

Lämpliga skyddskläder skall finnas tillgängliga för användning vid olyckstillfällen.8.2.3.  Miljöexponeringenskontroll

: Hänvisa  till lokala regleringar och restriktioner vad beträffar utsläpp till atmosfär. Se sektion

13 för specifika metoder för hantering av avfallsgas.

AVSNITT 9.  Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1.  Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

- Fysikaliskt tillstånd vid 20°C / 101.

: Gas.


3kPa

- Färg

: Färglös.Lukt

: Mögligt hö.

Dålig luktvarning vid låga halter.

Sötaktig.Lukttröskel.

: Luktgränsen är subjektiv och otillförlitlig för att varna om en eventuell överexponering.pH-värde

: Om löst i vatten kommer pH-värdet att påverkas.Smältpunkt  [°C]

: -128


Kokpunkt  [°C]

: 7.4


Flampunkt [°C]

: Ej lämpligt för gaser och gasblandningar.Avdunstningshastighet (eter=1)

: Ej lämpligt för gaser och gasblandningar.Brännbarhetsgränser [vol% i luft]

: Ej brandfarlig.Ångtryck [20°C]

: 1.6 barRelativ densitet, gas (luft=1)

: 3.5


Relativ densitet, vätska (vatten=1)

: 1.4


Vattenlöslighet [mg/l]

: Fullständigt löslig.Fördelningskoefficient: n-oktanol/

: Ej lämpligt för inorganiska gaser.vatten

Självantändningstemperatur [°C]

: Gäller inte.9.2.  Annan information

Annan data

: Gas/ångan är tyngre än luft. Kan samlas i slutna utrymmen, speciellt vid eller under

marknivån.

Molekylvikt [g/mol]

: 99


Kritisk temperatur [°C]

: 182


AGA Gas AB

  S-181 81  Lidingö,  Sweden

Tel: +46 (0)8-706 95 00

E-mail: kundservice@se.aga.com

Hemsida: www.aga.se


Sida : 6

SÄKERHETSDATABLAD

Versions Nr. : 1

Datum : 18 / 7 / 2012

Ersätter : 18 / 7 / 2012Fosgen

EIGA099_SE

AVSNITT 10.  Stabilitet och reaktivitet

10.1.  Reaktivitet

: Ingen reaktivitet fara, utöver de effekter som beskrivs i moment nedan.10.2.  Kemisk stabilitet

: Stabil i normala förhållanden.10.3.  Risken för farliga reaktioner

: Ingen.


10.4.  Förhållanden som skall undvikas

: Undvik fukt i installationssystem.10.5.  Oförenliga material

: Reagerar med vatten under bildandet av frätande syror.

Kan reagera våldsamt med alkalier.

Orsakar tillsammans med vatten snabb korrosion av vissa metaller.

Fukt.

Reagerar med de flesta metaller i närvaro av fukt under bildning av väte, som är en mycketbrandfarlig gas.

För ytterligare information om lämplighet hänvisas till ISO 1111410.6.  Farliga sönderdelningsprodukter

: Vid normal användning och förvaring bör inga farliga sönderdelningsprodukter uppkomma.AVSNITT 11.  Toxikologisk information

11.1.  Information om de toxikologiska effekterna

Akut giftighet

: Exponering ger sjukliga förändringar i lungorna: sammandragning av luftrören, förtjockning av

slemhinnan, lungödem och förstorade lungblåsor.

Vid inandning (råtta) LC50  [ppm/4h]

: 2.5


Frätande/irriterande på huden

: Irriterande för huden.Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

: ² Irriterande för ögon.Luftvägs-/hudsensibilisering

: Ingen känd effekt från denna produkt.Cancerogenitet

: Ingen känd effekt från denna produkt.Mutagenitet

: Ingen känd effekt från denna produkt.Reproduktionstoxicitet

: Ingen känd effekt från denna produkt.Specifik organtoxicitet – enstaka

: Irritation av luftvägar.exponering

Specifik organtoxicitet – upprepad

: Ingen känd effekt från denna produkt.exponering

Fara vid aspiration

: Ej lämpligt för gaser och gasblandningar.AVSNITT 12.  Ekologisk information

12.1.  Toxicitet

: Inga data tillgängliga.12.2.  Persistens - nedbrytbarhet

: Inga data tillgängliga.12.3.  Bioackumuleringsförmåga

: Inga data tillgängliga.12.4.  Rörligheten i jord

: Inga data tillgängliga.AGA Gas AB

  S-181 81  Lidingö,  Sweden

Tel: +46 (0)8-706 95 00

E-mail: kundservice@se.aga.com

Hemsida: www.aga.se


Sida : 7

SÄKERHETSDATABLAD

Versions Nr. : 1

Datum : 18 / 7 / 2012

Ersätter : 18 / 7 / 2012Fosgen

EIGA099_SE

AVSNITT 12.  Ekologisk information  /...

12.5.  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

: Inga data tillgängliga.12.6.  Andra skadliga effekter

: Kan orsaka pH förändringar i vattensystem.Påverkan på ozonskiktet

: Ingen.


Effekt på global uppvärmning

: Ingen känd effekt från denna produkt.AVSNITT 13.  Avfallshantering

13.1.  Avfallsbehandlingsmetoder

: Får inte släppas ut till luften.

Gas kan tvättas med alkaliska lösningar under kontrollerade förhållanden för att undvika

våldsam reaktion.

Hänvisa till koden av praxis EIGA (Doc. 30/10"Disposal of Gases, downloadable at http://

www.eiga.org) för mer info om metoder för  lämpligt avyttrande13.2.  Ytterligare information

: Ingen.


AVSNITT 14.  Transportinformation

UN-nummer:

: 1076


ADR, IMDG, IATA märkning

: 8 : Frätande ämnen

2.3 : Giftig gas.

Landtransport (ADR/RID)

H.I. nr

: 268


Officiell transportbenämning

: FOSGEN


Faroklass för transport

: 2


Klassificeringsregler

: 2 TC


Packing Instruction(s)

: P200


Tunnel Restriction

: C/D : Transport i tank: Passage förbjuden genom tunnlar av kategori C, D och E, Annan

transport: Passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E

Miljöfaror

: Ingen.


Sjötransport (IMDG)

Proper shipping name

: PHOSGENEClass

: 2.3


Emergency Schedule (EmS) - Fire

: F-C


Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-U

Packing instruction

: P200


Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Proper shipping name (IATA)

: PHOSGENEClass

: 2.3


Passenger and Cargo Aircraft

: DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT.Cargo Aircraft only

: FORBIDDEN.AGA Gas AB

  S-181 81  Lidingö,  Sweden

Tel: +46 (0)8-706 95 00

E-mail: kundservice@se.aga.com

Hemsida: www.aga.se


Sida : 8

SÄKERHETSDATABLAD

Versions Nr. : 1

Datum : 18 / 7 / 2012

Ersätter : 18 / 7 / 2012Fosgen

EIGA099_SE

AVSNITT 14.  Transportinformation  /...

Särskilda försiktighetsåtgärder

: Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten.

Säkerställ att chauffören förstår den potentiella faran av sin last och vet vad han skall göra i

händelse av olycka.

Vid transport av produktbehållare :

- Skall behållare vara fastspända.

- Se till att flaskventilen är stängd och inte läcker.

- Se till att ventilens skyddsmutter eller tätplugg (i förekommande fall) är korrekt påsatt.

- Se till att ventilskyddet (i förekommande fall) är korrekt påsatt.

- Se till att tillräcklig ventilation säkerställs.AVSNITT 15.  Gällande föreskrifter

15.1.  Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU lagstiftning

Användningsrestriktioner

: Ingen.


Seveso direktiv 96/82/EC

: Medtaget

: Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs upp.

15.2.  Kemikaliesäkerhetsbedömning

: Denna produkt är antingen befriad från REACH, eller uppfyller inte de minimum volymkrav

som krävs för en CSR (Kemikaliesäkerhetsrapport) eller CSA (

Kemikaliesäkerhetsbedömning).AVSNITT 16.  Annan information

Indikering om byte

: Reviderat Säkerhetsdatablad enligt kommisionens förordning (EU) No 453/2010Träningsinstruktion

: Se till att operatören förstår giftfaran.

Användare av andningsapparater måste utbildas.

Lista med fullständiga R-fraser i

: R26 : Mycket giftigt vid inandning.sektion 3.

R34 : Frätande.Lista med fullständiga H-fraser i

: EUH071 - Frätande på luftvägarna.sektion 3.

H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H330 - Dödligt vid inandning.Anmärkning

: Detta säkerhetsdatablad har utformats i enlighet med Europeiska Unionens lagstiftning.FRISKRIVNINGSKLAUSUL

: Det tages inget ansvar för eventuell skada eller förlust som kan uppstå som följd av

användandet av detta dokument.

Detaljer i dokumentet värderades vara korrekta vid utgivningstillfället. Före användning av

produkten i en ny process eller försök bör en genomgång av materialkompabilitet och

säkerhetsstudie genomföras.Slut på dokumentet

AGA Gas AB

  S-181 81  Lidingö,  Sweden

Tel: +46 (0)8-706 95 00

E-mail: kundservice@se.aga.comHemsida: www.aga.se

Yüklə 84,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin