Tarix v ə CoğrafiyaYüklə 0.94 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/13
tarix03.07.2017
ölçüsü0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


 
##book_id= 622//book_name= 
Biocoğrafiya
 //  
##fk=104//ks=02//fn=622// sumalltest= 279 //  
## Fakültənin adı
 . . . . Tarix v
ə
 
Coğrafiya
  
## Şöbə
: . . . . . . . . . . . . 
Ə
yani  
## İxtisas…………
. . . . .Tarix 

 
coğrafiya müə
llimliyi  
## F
ənnin adı……
. . . . . B
iocoğrafiya: I
II kurs 

 301 qr (
T/coğ
)  
## Bölmə…………
. . . . . Az
ə
rbaycan  
## Müəllimin adı: c
.e.d. M.A. Abduyev; 
müə
l. C.S. M
ə
mm
ə
dova  
## Ümumi coğrafiya kafedrasının müdiri : c
.e.d. M.A.Abduyev  
 
MÜN
D
Ə
R
İ
CAT 
Mövzu № 1.Biocoğrafiya fənninin məqsəd və vəzifələri , tədqiqat obyekti və tədqiqat sahələri, 
elmlər sistemində yeri , praktiki əhəmiyyət və bölmələri......................................................səh 2-5 
Mövzu № 2. Biocoğrafiyanın  inkişaf mərhələləri. Əsas anlayışları və onların mahiyyətı...səh 5-9 
Mövzu  №  3.Biosfer  haqqında  anlayış.Biosfer  haqqında  Vernadski  təlimi.Biosferin  əsas 
qanunauyğunluqları və geokimyəvi tərkibi. Bioloji ehtiyatlar və bioloji məhsuldarlıq....səh 10-12 
Mövzu № 4.Orqanizmlərin yayılma formaları və coğrafi yayılma sahələri......................səh 12-15 
Mövzu  №  5.Areal  haqqında  anlayış.  Arealın  tipləri,  parçalanma  səbəbləri,  formalaşması  
mərhələləri,mərkəzinin təyini...........................................................................................səh 15-18 
Mövzu  № 6.Müasir canlıların yayılmasında paleocoğrafi amillərin rolu........................səh 18-21 
Mövzu: №7 .Mədəni bitkilərin törəmə mərkəzləri və orada yayılan növlərin müsir  
vəziyyəti...........................................................................................................................səh 21-24 
Mövzu: №8.Qurunun Flora  bölgüsünün  əsas pirinsipləri. Flora  vilayətləri  və  vilayətlərdə   yayılan 
növlərin əsas xüsusiyyətləri..............................................................................................səh 24-27 
Mövzu:  №9.Qurunun  fauna  bölgüsünün  əsas  prinsipləri.  Notogey    Neogey  Paleogey,  Arktogey  
qurularının ümumi səciyyəsi.............................................................................................səh 28-30 
Mövzu: №10.Dəniz və okeanların ekoloji zonaları..........................................................səh 30-33 
Mövzu: №11.Dəniz və okeanların zoocoğrafi vilayətlərinin bölgü prinsipləri. Arktika və Antraktida, 
Tropik  Hind Passifiya  və  Tropik  Atlantika ,  Bareo Atlantika  və  Bareo                              Passifiya  
zoocoğrafi vilayətləri. Bipolyarlıq, Amfiboreallıq hadisələri onların yaranma səbəbləri..... səh 33-36 
Mövzu:  №  12.  Qurunun  biofilotik  bölgüsünün  əsas  prinsipləri  .Biofilotik  aləmlər,                      
Oriental,  Həbəş,  Avstraliya,  Kap,  Madaqaskar.  Biofilot    vilayətlərin    biofilotlarının  əsas 
xüsusiyyətləri....................................................................................................................səh 36-39 
Mövzu № 13. Antarktida, Neotropik, Paleoarktik, Neoarktik алямlərинин
 
цмуми сяъиййяси вя 
биофилотунун ясас хцсусиййятляри...................................................
...........
səh 40-43 
Mövzu 14. Dəniz bitkiləri və onların təsərrüfat əhəmiyyəti...............................................səh 43-46
 
Mövzu:  №15.Azərbaycanın  bitki  örtüyü  onun  formalaşmasının  tarixi  və  ekoloji    amilləri.  Botaniki-coğrafi 
rayonlaşdırılması .Azərbaycanın təbi kompleksləri və onların mühafizəsi..........................................səh 46-50 
 


 
##num= 1/ level= 1// sumtest= 0// name= 
Biocoğrafiya fə
nninin m
ə
qs
ə
d v
ə
 v
ə
zif
ə
l
ə
ri , 
t
ə
dqiqat obyekti v
ə
 t
ə
dqiqat sah
ə
l
ə
ri, elml
ə
r sistemind
ə
 yeri , praktiki 
ə
h
ə
miyy
ə
t v
ə
 
bölmə
l
ə
ri //  
1. 
Uyğunluğu müə
yy
ə
n edin:  
1. 
Biocoğrafiyanın
 
ə
sas t
ə
dqiqat obyekti  
2. 
Biocoğrafiyanın tə
dqiqat sah
ə
l
ə
ri  
3. 
Biocoğrafiyanın ə
sas m
ə
qs
ə
di  
a - 
canlı
 orqanizml
ə
r  
b - xologiya , biosenologiya , ekologiya  
c - 
mühit amillə
ri il
ə
 
yanaşı orqanizm qruplarının
 ayri - ayri komponentl
ə
rinin 
qarşılıqlı 
ə
laq
ə
l
ə
ri  
A) 1 - a, 2 - c, 3 - b 
B) 1 - b, 2 - a, 3 - c  
C) 1 - c, 2 - b, 3 - c  
D) 1 - a, 2 - b, 3 - c 
E) 1 - b, 2 - a, 3 - c  
2. 
Uyğunluğu müə
yy
ə
n edin:  
1. Orqanizml
ə
rin 
populyasiyasını və
 
qrupların
 m
əskunlaşdığı mühiti
;  
2. Orqanizml
ə
rin 
dinamikasını

quruluşunu və
 t
əsnifatını
;  
3. Orqanizml
ə
rin 
yaşını 

formasını
 v
ə
 antropogen t
ə
sir
ə
 m
ə
ruz 
qalmasını
  
a - ekologiya  
b - biosenologiya  
c - xorologiya  
A) 1 - c, 2 - a, 3 - b 
B) 1 - a , 2 - b, 3 - c 
C) 1 - b, 2 - a, 3 - c  
D) 1 - c, 2 - b, 3 - a  
E) 1 - a, 2 - c, 3 - b  
3. Orqanizml
ərin coğrafiyası və
 orqanizml
ərin populyasına daxil deyil:
  


 
A) 
Göbə
l
ə
kl
ərin coğrafiyası
 
B) 
Qrupların ümumi coğrafiyası
  
C) Bitkil
ə
rin 
coğrafiyası
  
D) 
Heyvanların coğrafiyası
  
E) Orqanizml
ərin ümumi coğrafiyası
 
4. 
Biocoğrafiyanın bölmə
l
ə
rin
ə
 aiddir:  
A) 
Quşların coğrafiyası
, orqanizml
ərin coğrafiyası
 
B) H
əşəratların coğrafiyası

qrupların coğrafiyası
  
C) 
Qrupların coğrafiyası
, orqanizml
ərin coğrafiyası
 
D) 
Populyasiyaların coğrafiyası

qrupların coğrafiyası
  
E) Orqanizml
ərin coğrafiyası
, h
əşəratların coğrafiyası
  
5. 
Biocoğrafiyanın
 
ə
laq
ə
d
ə
 
olduğu elmlə
r:  
1. geomorfologiya  
2. fiziologiya  
3. 
iqlimşunaslıq
  
4. hidrologiya  
5. stomotolgiya  
6. okeanologiya  
7. biologiya  
8. astronomiya  
A) 1, 3, 4, 6, 7  
B) 1, 2, 4, 5, 8  
C) 2, 3, 6, 7, 8  
D) 2, 3, 5, 6, 7  
E) 1, 4, 5, 6, 8  
6. 
Biocoğrafiya ə
sas
ə

hansı elmlə
rin birliyind
ə

formalaşır:
  
A) geologiya v
ə
 ekologiya 
B) 
coğrafiya və
 biologiya 


 
C) geofizika v
ə
 geokimya  
D) biologiya v
ə
 hidrologiya  
E) geomorfologiya v
ə
 ekologiya  
7. K. Linneyin elmi f
ə
aliyy
ə
ti n
ə
tic
ə
sind
ə
  
1. orqanizml
ə
rin 
coğrafi
 
zonallıq üzrə
 d
əyişdiyi
 izah 
edilmiş
  
2. ilk herbaril
ə
r t
əşkil
 
olunmuş
  
3. orqanizml
ə
ri sinif , ail
ə

sıra
, cins v
ə
 
növ kimi qruplara
 
ayırmağın
 vacibliyi 
sübüt edilmiş
  
4. 
”Tə
bi
ə
tin 
sistemi “ monoqrafiyası dərc edilmiş
  
5. 
”Tə
bi
ətin atası”
 
ə
s
ə
rind
ə
 
236 bitki adı verilmişdir
  
A) 2, 3, 4 
B) 2, 4, 5  
C) 1, 2, 4  
D) 1, 3, 4 
E) 1, 3, 5  
8. Bitki v
ə
 heyvan 
növləri haqqında
 ilk m
əlumatlar hansı alimlə
rin 
ə
s
ə
rl
ə
rind
ə
 
verilmişdir:
  
A) Feofrast, Bobrinski, Rulye 
B) Aristotel, Homer, Darvin  
C) Hippokrat, Linney, Marko Polo  
D) Homer, Hippokrat, Feofrast 
E) Homer, Linney, Aristotel  
9. 
İlk botanika
 
bağlarının
 
yarandığı
 
şə
h
ə
rl
ə
r:  
1. Venesiya  
2. Madrid  
3. Paduya  
4. Paris  
5. Piza  
A) 2, 3, 5 


 
B) 1, 2, 4  
C) 1, 3, 5 
D) 1, 2, 4  
E) 2, 4, 5  
10. Orqanizml
ə
ri sinif, ail
ə

sıra
, cins v
ə
 
növ kimi qruplara
 
ayırmağın
 vacibliyi 
sübut 
edilmişdir:
  
A) P. Pallas 
B) K. Linney 
C) A. Humbolt  
D) A. Dekandolu  
E) K. Rulye  
11. A. Humboltun elmi f
ə
aliyy
ə
ti n
ə
tic
ə
sind
ə
 :  
1. botaniki - 
coğrafi tə
dqiqatla
rın
 
zoocoğrafi
 t
ə
dqiqatlar t
ətbiqi ideyası irəli sürülmüş
  
2. botaniki - 
coğrafi biliklə
rin sistemli istiqam
ə
tl
ə
rinin 
əsası qoyulmuş
  
3. bitkil
ə
rin iqlimd
ə

asılı olaraq
 
yayıldığı
 
göstərilmiş
  
4. flora 
coğrafiyasının
 
əsası
 
qoyulmuş 
, fitosenologiya v
ə
 geob
otanikanın
 
bünövrə
si 
yaradılmış
  
5. 
zoocoğrafiya coğrafiya
 elml
ə
ri sistemin
ə
 , 
coğrafi
 zoologiya is
ə
 biologiya elml
ə
ri 
sistemin
ə
 
aid edilmiş
  
6. 
dünya
 
okeanında
 v
ə
 quruda 
zoocoğrafi alə
min 
ayrılması
  
7. 
biocoğrafiyanın
 katastrof v
ə
 t
əkamül nə
z
ə
riyy
ə
l
əri iş
l
ənilmiş
  
A) 2, 3, 6, 7 
B) 1, 3, 5, 7  
C) 2, 4, 5, 6  
D) 1, 4, 6, 7  
E) 1, 2, 3, 4 
12. 
Zoocoğrafiyanı coğrafiya
 elml
ə
ri sistemin
ə
 , 
coğrafi zoologiyanı isə
 biologiya 
elml
ə
ri sistemin
ə
 
daxil etmişdir:
  
A) N. Bobrinski  


 
B) A. Humbolt  
C) N. Severtsov  
D) 
Ç
. Darvin  
E) E. Forbs  
13. 
Aşağıdakı fikirlə
rd
ən Ç
. Darvin
ə
 
aid olanlarını seçin:
  
1. Xuan - Fernandes, Folklend v
ə
 
Qalapaqes adalarının
 heyvanat al
əmi haqqında
 
m
ə
lumatlar 
toplamışdır
  
2. H
ər bir növ hansısa bir vilayə
td
ə
 
yaranıb əlverişli
 
şə
raitd
ə
 mani
ə
y
ə
 rast g
ə
l
ə
n
ə
 q
ə
d
ə

yayılmışdır fiziki irəli sürülmüşdür
  
3. 
Növün
 
mövcudluğunun
 zaman v
ə
 m
ə
kanla fasil
ə
siz 
bağlılığı müə
yy
ə

edilmişdir
  
4. Bitkil
ə
rin iqlimd
ə

asılı
 olaraq 
yayıldığı göstərilmişdir
  
5. 
Biocoğrafiyanın
 katastrof v
ə
 t
əkamül
 n
ə
z
ə
riyy
ə
l
əri işlə
n
ilmişdir
  
6. M
ə
m
ə
lil
ə
rin t
əsnifatını vermişdir
  
A) 2, 4, 6 
B) 1, 2, 3 
C) 1, 3, 5  
D) 1, 2, 5  
E) 2, 3, 6  
14. 
Biocoğrafiya kursunun tə
drisi 
başlanmışdır:
  
A) 1960 - 
cı ildə
 A. Voronov t
ə
r
ə
find
ə
n Sankt - Peterburqda 
B) 1895 - ci ild
ə
 A. Ortman t
ə
r
ə
find
ə
n Londonda  
C) 1935 - ci ild
ə
 V. 
Dokuçayev tə
r
ə
find
ə
n Voronejd
ə
  
D) 1920 - ci ild
ə
 S. Qriqoryev t
ə
r
ə
find
ə
n MDU - d
ə
 
E) 1978 - ci ild
ə
 V. Vernadski t
ə
r
ə
find
ə
n Moskvada  
15. Q. 
İ
. Tanfilyev t
ə
r
ə
find
ən çap olunan xə
rit
ə
:  
A) Rusiyada 1:150 000 00 miqyasda ilk faunistik x
ə
rit
ə
 
B) 
Dünyada 1:20 000
 000 miqyasda ilk paleontoloji x
ə
rit
ə
  
C) Rusiyada 1:25 000 
000 miqyasda ilk zoocoğrafi xə
rit
ə
  
D) Rusiyada 1:25 000 000 miqyasda ilk geobotanik x
ə
rit
ə
 


 
E) Rusiyada 1:100 000 miqyasda ilk floristik x
ə
rit
ə
  
16. E. Z
immermanın
 elmi f
ə
aliyy
ə
ti n
ə
tic
ə
sind
ə
:  
1. 
ayrı
 - 
ayrı heyvan
 
növlə
rinin 
törə
m
ə
 m
ə
rk
ə
zinin 
mövcudluğu irəli sürülmüş
  
2. 
”Rusiyanın
 
florası” adlı dörd
 
cildlik monoqrafiya çap olunmuş
  
3. 
heyvanların
 
yayılmasında
 materik v
ə
 
okeanların
 rolu 
göstərilmiş
  
4. m
ə
m
ə
lil
ə
rin t
əsnifatı verilmiş
  
5. zooloji 
–coğrafiya
 v
ə
 
coğrafi zoologiya
 sah
ə
l
əri ayrılmış
  
6. 
dünya
 
okeanında
 v
ə
 quruda 
zoocoğrafi aləm ayrılmış
  
A) 1, 2, 4, 6 
B) 2, 3, 5, 6  
C) 1, 3, 4, 5 
D) 1, 3, 5, 6  
E) 1, 2, 3, 5  
17. Hadis
ə
l
ə
ri q
ə
dimd
ə
n cavana 
doğru ardıcıllıqla
 
düzün:
  
1. Tanfileyev t
ə
r
ə
find
ə
n ilk geobotaniki x
ə
rit
ə
nin 
çap olunması
  
2. Skleter t
ə
r
ə
find
ə

zoocoğrafi
 vilay
ə
tl
ə
r sisteminin 
hazırlanması
  
3. Lidekker t
ə
r
ə
find
ə
n Yer 
kürə
sind
ə
 
zoocoğrafi aləmin ayrılması
  
A) 2 - 1 - 3 
B) 1 - 2 - 3  
C) 3 - 2 - 1  
D) 1 - 3 - 2  
E) 2 - 3 - 1 
18. 
Uyğunluq
 
gözlənilmişdir:
  
I. S. Qriqoryev 1. 1920 - ci ild
ə
 MDU - d
ə
 
Biocoğrafiya kursunun tədrisi başlanmışdır
  
II. K. Mebius 2. 1877 - ci ild
ə
 ilk d
ə
f
ə
 Biosenoz terminini t
əklif etmişdir
  
III. A. Beketov 3. 1896 - 
cı ildə
 bo
taniki coğrafiyaya aid tə
dris v
ə
saiti d
ərc etdirilmişdir
  
A) I - 1; II - 3; III - 2 
B) I - 1; II - 2; III - 3 


 
C) I - 2; II - 1; III - 3  
D) I - 3; II - 1; III - 2  
E) I - 2; II - 3; III - 1  
19. 
Yer kürə
sind
ə
 
canlı alə
min t
ə
dqiqind
ə
 
mövcud
 
olan yanaşmalar:
  
A) taksonomik v
ə
 
müqayisə
li 
B) ekoloji v
ə
 
coğrafi
  
C) 
coğrafi və
 taksonomik 
D) 
müqayisə
li v
ə
 bioloji  
E) 
biocoğrafi
 v
ə
 
zoocoğrafi
  
20. 
Uyğunluq
 
gözlənilmişdir:
  
I. Y. Lamark  
II. E. Zuss  
III. 
Xatçinson
  
1. biosfer 
haqqında anlayış
  
2. biosfer termini  
3. parabiosfer  
A) I - 2; II - 1; III - 3  
B) I - 1; II - 2; III - 3  
C) I - 3; II - 2; III - 1  
D) I - 2; II - 3; III - 1  
E) I - 1; II - 3; III - 2 
##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= Biocoğrafiyanın inkişaf mərhələləri. Əsas 
anlayışları və onların mahiyyətı // 
 
1. 
Biocoğrafiyanın inkişaf
 m
ə
rh
ə
l
ə
l
ə
ri:  
1 - fauna v
ə
 flora m
əlumatlarının
 dini 
ə
saslarla 
toplanması
 
dövrü
  
2 - t
ə
bii f
ə
lak
ə
tl
ə
r n
ə
z
ə
riyy
ə
sinin 
hakimliyi dövrü
  
3 - orta 
ə
srl
ə
rin intibah 
dövrü
  
4 - botaniki - 
coğrafi 

zoocoğrafi və
 ekoloji t
ədqiqatların
 
inkişaf dövrü
  


 
5 - vahid 
biocoğrafiyanın
 
inkişafı
 v
ə
 ekoloji t
ədqiqatların
 
inkişafı dövrü
  
6 - aerokosmik t
ədqiqatların
 
inkişafı dövrü
  
A) 1, 3, 4, 6 
B) 2, 3, 5, 6  
C) 1, 2, 4, 5 
D) 1, 4, 5, 6  
E) 2, 3, 4, 6  
2. 
Biocoğrafi problemlərin öyrə
nilm
ə
sind
əki yanaşmalar :
  
1 - Flora - fauna  
2 - 
müqayisə
li - regional  
3 - kauzal - s
ə
b
ə
bli  
4 - biosenoz - saprofit  
5 - populyasiya - biotop  
6 - saprofit - fatsiya  
A) 1, 3, 5 
B) 1, 2, 3 
C) 2, 4, 6  
D) 1, 5, 6  
E) 2, 3, 5  
3. 
Biocoğrafiyanın II inkişaf mə
rh
ə
l
ə
si:  
A) XVI 
əsrin başlanğıcına qə
d
ər toplanmış müxtə
lif m
ə
lumatlar daxildir 
B) XVI 
əsrin başlanğıcı
 - XVIII 
əsrin ortalarına qə
d
ər dünyada fauna və
 flora 
m
əlumatlarının dini əsaslarla toplandığı dövr
  
C) XIX 
əsrin II yarısında darvin nə
z
ə
riyy
ə
si 
ə
sas
ında biosenologiyanın yaranması
, botaniki 

zoocoğrafi
, ekoloji t
ədqiqatşıların güclü inkişafı dövrü
  
D) XX 
əsrin ortalarından başlayaraq müxtəlif dövlə
tl
ərin hakim ideyaları əsasında 
biocoğrafiyanın vahid inkişafı dövrü
  
E) XVIII 
əsrin ortalarını ə
hat
ə
 ed
ən botaniki coğrafi işlə
rin 
ə
laq
ə
l
ə
ndirildiyi, t
ə
bii f
ə
lak
ə
tl
ə
ri 
hakimliyi dövrü
  

10 
 
4. 
Biocoğrafiyanın III inkişaf mə
rh
ə
l
əПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə