Üç dağ qoynunda yatan Tarovlum Kitab, dünyasını dəyişmiş tarovlularınYüklə 7.55 Mb.
Pdf просмотр
səhifə38/44
tarix31.01.2017
ölçüsü7.55 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44

242
  
xidm
ə
td
ə
 olub. H
ə
rbi xidm
ə
td
ə
n sonra 
doğma
 k
ə
ndin
ə
 qa-
yıdan
 
İnqilab
 
kişi
 
ə
vv
ə

çalışdığı
  kolxozda 
sürücü
 
işlə
yib. 
Üç
 
övladı
, s
ə
kkiz n
ə
v
ə
si var. 
Tarovlu k
ə
ndinin h
ə

daşına
-k
ə
s
ə
yin
ə
 b
ə
l
ə
d olan Cava-
dov 
İnqilab
 
kişi
  k
ə
ndin  yaranma  tarixi 
haqqında
  ulu-
larından
 bildikl
ə
rini, 
eşitdiklə
rini 
söylə
y
ə
r
ə
k deyir: 
«
Tarovlu 
k
ə
ndinin yaran
ması
 
Tarı
 
kişi
 v
ə
 onun 
qardaşlarının
 
adı
 il
ə
 
bağlıdır.
  K
ə
ndin 
üç
 
bulağı
  var  idi.  Bu 
bulaqların
  suyunu 
içdikcə
,  ada
mın
  sanki, 
bütün
 
ağrıları
 
canından
 
çıxırdı.
 
Atam  Qaytaran 
kişi
 
çoban
 
işlə
yib.  K
ə
nd 
ziyalılarından
 
Q
ədimalıyev
 
Ə
li,  Q
ədimalıyeva
  Suraya, 
Şah
bazov  Ziyad-
xan, 
Bağırov
  M
ə
d
ə
t,  Q
ədimalıyev
 
İdris,
  H
ə
s
ə
nov 
Nüsrə

v
ə
 
başqaları
 k
ə
nd ca
maatının
 
savadlanması
 istiqam
ə
tind
ə
 
lazımi
 
işlə

görə
r
ə
k  izahatlar 
aparıb,
 
görüşlə

keçiriblə
r. 
Bugünki
  n
ə
sil 
ziyalılarımızın,
 
şə
hidl
ə
rimizin 
keçdiyi
 
şə
r
ə
fli 
ömür
 yolundan 
nümunə
 
götürür
l
ə
r. 
Torpaqlarımız
 
uğrunda
 
öz
 
canlarını
 f
ə
da ed
ə
n Tarovlu igidl
ə
ri s
ə
daq
ə
ti, v
ə
t
ə
np
ə
r-
v
ə
rliyi  il
ə
 
yaddaşlara
  h
ə
kk  olunublar.  1993-

  il  avqustun 
31-d
ə
  Qubad
lını
  t
ə
rk  ed
ə
nl
ə

arasında
 
İnqilab
  Qaytaran 
oğlu
 Cavadovun da ail
ə
si var idi. Bu gun
ə
 q
ə
d
ə

torpağını
 
m
ə
cburi  t
ə
rk  ed
ə

İnqilab
 
kişi
  h
ə
l
ə
  1988-1989-cu  ill
ə
rd
ə
 
k
ə
ndin 
üstündə

atılan
  top at
əşlə
rinin  s
ə
sinin  ara  verm
ə
-
diyini 
xatırlayaraq
  deyir  ki,  Zeyv
ə
  kolxozunun  partkomu 
Mardin,  Sovet  s
ə
dri  Qarnit  sabitliyin  yara
dıl
ma

  il
ə
 
bağlı
 
Tarovluya 
danışıqlara
  g
ə
l
mişdilə
r.  Amma  onlar  verdiyi 
s
özə
 
ə
m
ə
l  etm
ə
dil
ə
r, 
razılıq
 
ə
ld
ə
  edib 
qayıtdıqdan
  sonra 
bizi top at
əşinə
 tutdular
»
.  
Tarovluda 
ötə

günlə
ri  yenid
ə

yaşamaq,
  bu  torpaqda 
uluların
  m
əzarlarını
  ziyar
ə
t  etm
ə
k  arzusunda  olanlardan 
biri  d
ə
 
İnqilab
  Qaytaran 
oğlu
  Cavadov  v
ə
  onun  ail
ə
 
üzvlə
ridir.  
*** 
 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
243
  
Tarovlu k
ə
ndin
ə
 sonradan g
ə
l
ə
n n
ə
sill
ə

 
Zamanlar n
ə
sli 
 
Bu 
tayfanın
 
nümayə
nd
ə
l
ə
ri 
Süleymanov
 
Baxış,
 
Mikayılov
 
Rafiq  v
ə
  k
ə
nd  sakinl
ə
ri 
Şahb
azov  Oqtay, 
İbişov
  Xasay  v
ə
 
Q
ədimalıye

Çə
rk
ə

kişinin
 verdikl
ə
ri m
ə
lumata 
ə
sas
ə
n Qu-
badlı
  rayonunun  Q
ə
zyan  k
ə
ndi 
ətrafında
  yerl
əşə

«
Zaman-
lar  kaha
»
 
sından
  Zamanlar 
tayfasının
 
nümayə
nd
ə
si 
Atakişi
 
Tarovluya p
ə
nah g
ə
tirib. 
 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
244
  
 
 
Famil 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
245
  
Baxış
 
Atakişi
 
oğlu
 
Süleymanov
 
 
15  fevral  1936-

  ild
ə
  Tarovlu 
k
ə
ndind
ə
 
kolxozçu
 ail
ə
sind
ə
 ana-
dan  olub.  Tarovlu  k
ə
nd 
dörd
illik 
ibtidai m
ə
kt
ə
bini, sonra is
ə
 
qonşu
 
Çardaxlı
  k
ə
ndind
ə
  yeddillik  m
ə
k-
t
ə
bi 
bitirmişdir.
 O 1957-ci ild
ə
 Ba-

 
şə
h
ə
rin
ə
  g
ə
l
ə
r
ə
k  Qa
radağ
  ra-
yonunun 
daş
 karxanala
rın
da on il 
f
ə
hl
ə
 
işləmişdir.
  O  1967-ci  ild
ə
 
k
ə
nd
ə
 qa
yıdaraq
 kolxozda anbar-
dar 
işləmiş
dir.  1980-ci  ild
ə
  Qu-
badlı
  rayonunda  yerl
əşə

daş
  karxanala
rında
,  sonra 
PMK-21  tikinti  idar
ə
sind
ə
  f
ə
hl
ə
 
işləmişdir.
  1993-

  ilin 
avqust 
ayında
  Quba
dlı
  rayonu 
işğal
  olunduqdan  sonra 
Baxış
 
Süleymanov
  ail
ə
 
üzvlə
ri  il
ə
  birlikd
ə
 
Qaradağ
 
rayonunun 
Lökbatan
  q
ə
s
ə
b
ə
sind
ə
  m
ə
s
kunlaşıb.
  O  1957-
ci ild
ə
 h
ə
mk
ə
ndlisi 
İbişo
va 
Kübra
 B
əşir
 
qızı
 il
ə
 ail
ə
 qurub. 
Onların
 iki 
övladı
 
beş
 n
ə
v
ə
si var. 
Baxış
 
kişi
 hal-
hazı
rda t
əqaüdçüdür.
 
«
Tarovlunun  geri 
alınan
 
gününü
 
görsə
m,  can-ba
şla
 
geri  qa
yıt
ma
ğa
 
hazırlaşacam
.  Gec
ə
l
ə
r  elim,  obam  yuxu-
ma  girir.  Qa
yıtsaydım
  o  ell
ə
r
ə

çıxardım
 
ə

hündür
  zirv
ə
 
olan K
ə
rt 
dağına
 v
ə
 
bütün
 elimi, 
obamı
 seyr ed
ə
rdim. 
Ə

böyük
 arzum bel
ə
c
ə
 yerin
ə
 yet
ə
rdi
»

 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
246
  
Vaqif 
Atakişi
 
oğlu
 
Süleymanov
 
 
15 mart 1944-

 ild
ə
 Tarovlu 

k
ə
ndind
ə
 
kolxozçu
 ail
ə
sind
ə
 ana-
dan  ol
muş
dur.  D
örd
illik  m
ə
kt
ə
bi 
doğ
ma  Tarovlu  k
ə
ndind
ə
,  yeddil-
lik  m
ə
kt
ə
bi  qon
şu
 
Xocamsaxlı
 
k
ə
ndind
ə
  bitir
miş
dir.  1959-cu  ild
ə
 
Ba

 
şə
h
ə
rind
ə
  yerl
əşə
n  6 

-li 
peşə
  m
ə
kt
ə
bind
ə
  3  il  oxuyaraq 
çilingə

peşə
sin
ə
  yiy
ə
l
ə
n
miş
dir. 
Vaqif 

leymanov 
ə
m
ə
k  f
ə
aliy-
y
ə
tin
ə
  Qara
dağ
  rayonunda  yerl
ə
-
şə

daş
 karxa
nalarında
 f
ə
hl
ə
 
işlə
-
m
ə
kl
ə
 
baş
la
mışdır.
  O  1966-

  ild
ə
  Ba
kını
n  qara 
şə
h
ə

adlanan  hiss
ə
sind
ə
  yerl
əşə

sürücülük
  m
ə
kt
ə
bini  d
ə
 
bitirmişdir.
  1968-ci  ild
ə
 
doğulub
  boya-
başa
 
çatdığı
  k
ə
nd
ə
 
qayıdaraq
 
Qubadlı
  rayon  m
ə
rk
ə
zind
ə
  yerl
əşə
n  PMK-21 
idar
ə
sind
ə
  1993-

  il
ə
d
ə

sürücü
 
işləmişdir.
  Rayon 
işğal
 
olunduqdan  sonra  ail
ə
 
üzvlə
ri  il
ə
  b
ə
rab
ə

Qaradağ
  rayo-
nunun 
Lökbatan
 q
ə
s
ə
b
ə
sind
ə
 m
əskunlaşıb.
 1993-2001

ci 
ill
ə
rd
ə
 Azneftin t
ə
rkibind
ə
 olan tikinti idar
ə
sind
ə
 f
ə
hl
ə
 

l
ə
-
miş
dir.  2002-ci  ild
ə
n  t
əqaüdçüdür.
  Vaqif.
Süleymanov
 
1974-ci ild
ə
 

leymanova S
ə
fur
ə
 
Ə
yyub 
qızı
 il
ə
 ail
ə
 qurub. 
On
ların
 
beş
 
övladı

altı
 n
ə
v
ə
si var. O xeyirxah bir insan
dır.
 
Ona 
yaxın
  v
ə
  uzaq  olan  insanlara  t
ə
m
ənnasız
  olaraq 
ə

tutmağı
 
xoşlayır.
  K
ə
ndin  xeyir  v
ə
 
şə
rind
ə
  f
əallığı
  il
ə
  se-
çilə
nl
ə
rd
ə
ndir.  Vaqif 
kişi
  k
ə
ndin  z
ə
hm
ətkeş
  v
ə
 
ziyalı
 
insanları
 il
ə
 h
əmişə
 f
ə
xr edir. M
ənalı
 v
ə
 
çə
tin 
günlə
ri 
xatır
-
layan  Vaqif 
kişi
 
övladlarına
  v
ə
  n
ə
v
ə
l
ə
rin
ə
 
ağıllı
  m
ə
s-
l
ə
h
ə
tl
ə
r verir. 
«Arzu  edirə
m  ki,  tezlikl
ə
 
torpaqlarımız  düşmə
nd
ə

azad  edilsin,  m
əzarım  öz  kə
ndimizd
ə
  ata-
babalarımızın 
v
ə
 
yaxınlarımızın uy
u
duğu qə
biristanl
ıqda qazılsın.»
 
 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
247
  
Tapdıq
 N
ə
c
əfalı
 
oğlu
 Xudiyev 
 
1928-ci  ild
ə
  Tarovlu  k
ə
ndind
ə
 
kolxoz
çu
 ail
ə
sind
ə
 anadan ol
muş
-
dur. 
İbtidai
 t
ə
hsilini 
dördillik
 k
ə
nd 
m
ə
kt
ə
bind
ə
 
almışdır.
  1939-cu  il-
d
ə
 
atası
 N
ə
c
əfalı
 
kişi
 q
ə
fil x
ə
st
ə
-
likd
ə

dünyasını
  d
əyişib.
  Ona 

r
ə
  d
ə
  ki
çik
 
yaşlarında
n  ail
ə
nin 
ağırlığı
  onun 
üzə
rin
ə
 
düşür.
 
1941-ci  ild
ə
  s
ə
f
ə
rb
ə
rliy
ə
 
alınıb
 
arxa  c
ə
bh
ə
y
ə
 
göndə
rilir.  Onlar 
kolxoz anbar
larına
 
yığılan
 
yüklə
ri 
Akara 
stansiya

na 
g
ə
tir
ə
r
ə

c
ə
bh
ə
y
ə
  yola  sa
lırdılar.
 

hari-
b
ə
  qurtar
dıq
dan  sonra  o  kolxozun  f
ə
al 
işçilə
rind
ə
n  birin
ə
 
çevrili
r. 
İki
  il  kolxozda 
çalışdıqdan
  sonra  ail
ə
 
ehtiyacını

ağır
 
olduğu
 s
ə
b
ə
bind
ə

Bakı
 
şə
h
ə
rin
ə
 
üz
 tutaraq 
Qaradağ
 
rayonunun 
daş
  karxanala
rın
da  f
ə
hl
ə
 
işlə
yir.  F
ə
hl
ə
 
işlə
-
m
ə
kl
ə
 
özünü
  v
ə
  ail
ə
 
üzv
l
ə
rini  dolan
dırır.
  Bir 
müddə
td
ə

sonra k
ə
ndin
ə
 
qayıdaraq
 ana
sının
 t
ə
kidi il
ə
 ail
ə
 qurur. Bir 
qız
,  iki 
oğul  atasıdır
.  Z
ə
hm
ə
t
keş
  insan  olan 
Tapdıq
 
kişi
 
xoşxasiyyə
tli, 

l
ərüz,
  ziya
lıya
 
hörmə

göstə
r
ə
n,  alic
ə
nab 
bir 
insandır.
  Onun 
oğlu
  S
ə
xav
ə
t  k
ə
ndd
ə
  olark
ə
n  xeyird
ə
-
şə
rd
ə
  f
ə
al 
iştirak
  edib, 
öz
  ma
şını
  il
ə
  t
ə
m
ənnasız
  olaraq 
k
ə
nd 
camaatının
 xidm
ə
tind
ə
 dururdu. 
M
ə
lum hadis
ə
l
ə

zamanı
 Xudiyev 
Tapdıq
 ail
ə
 
üzvlə
ri il
ə
 
b
ə
rab
ə

Qaradağ
  rayonunun  Sahil  q
ə
s
ə
b
ə
sind
ə
 
oğlu
  S
ə
-
xav
ə
tin 
yanında
 m
əskunlaşı
b. O, Tarovluya 
dönmə

üm
idi 
il
ə
 ya
şayır
 v
ə
 
yaxınlarının,
 
doğmalarının
 m
əzarlarını
 ziya-
r
ə
t etm
ə
yi 
qarşısına
 bir m
ə
qs
ə
d kimi 
qoymuşdur
. H
əmişə
 
oldu
ğu  kimi

Tapdıq
 
kişi
  bu 
gün
  d
ə
 
torpaqlarımızın
 
düşmə
nd
ə
n azad edil
ə
c
ə
yi 
günü
 s
ə
birsizlikl
ə
 
gözlə
yir. 
 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
248
  
 
 
 
M
ə
mm
ə
dk
ərim uşağı
 
 
Bu  n
ə
slin 
nümayə
nd
ə
si  Xasay 
kişinin
  dedikl
ə
rin
ə
 
ə
sa-
s
ə
n M
ə
mm
ə
dk
ə
rim 
kişi
 
Qubadlı
 rayonunun Q
ə
zyan k
ə
ndi 
ə
tra
fında
  yerl
əşə

Qapanlı
  v
ə
  ya 
İsmayıllı
  k
ə
ndl
ə
rinin 
dağılması
 n
ə
tic
ə
sind
ə
 Tarovluya ulu 
qohumlarının
 
yanına
 
g
ə
l
ə
r
ə
k burada m
əskunlaşmışdır.
 
 
 

___________________
________Üç dağ qoynunda yatan T
arovlum 
 
 
249
  
C
ə
dv
ə
l 26 
 
Xasay 
kişi
  Tarovlu 
dağları
  kimi 
vüqarlı,
  B
ərgüşad
 
çayı
  kimi 
coşğun,
 
bulaqlar kimi saf bir 
ömür
 
yaşayır.
 Lakin tarovlusuz. Bu nisgil q
ə
lbini h
ə

an 
göynə
dir. El
ə
 bir 
gün
 olmaz ki, 
münasibə
t qurdu
ğu
 insanlarla Tarovlu 
haqqında
  d
ə
rdind
ə

söhbə

açmasın.
  Bu  torpa
ğin
 
ə
srar
ə
ngiz 
gözə
lliyini, 
xeyirxah 
insanlarını
 h
ə
r zaman 
xatırlayır,
 yada 
salır
 Xasay 
kişi.
 
 
Xasay 
Ağakişi
 
oğlu
 
İbişov
 
 
1927-ci  ild
ə
  Tarovlu  k
ə
ndind
ə
  anadan 
ol
muşdur.
  Tarovlu  k
ə
ndind
ə
  iki  sinifli,  
dör
dillik  m
ə
kt
ə
bi  bitirib. 
«İki
  sinifli 
dörd
illik 
m
ə
kt
ə

ə
vv
ə
ll
ə

Şirinov
  C
ə
lilin,  sonralar 
is
ə
  Q
ə
dimal
ı
yev  Qulunun  evind
ə
  yerl
əşib.
 
B
ə
rxudar  v
ə
  Ziyadxan 
müə
lliml
ə
rd
ə
n  d
ə
rs 
al
ı
b. 1930-cu ill
ə
rd
ə
 Sovet 
höku
m
ə
ti k
ə
nd-
d
ə
  olan  ev 
heyvanlarını
  camaa
tın
 
ə
lind
ə

alıb
 kolxozun 
mülkiyyə
ti elan etdi. 
Atasının
 
dediyin
ə
 

r
ə
,  onun 
babası
  M
ə
mm
ə
dk
ə
-
rim 
kişi
 
Qubadlı
  rayonunun  Q
ə
zyan  k
ə
ndind
ə
n  Tarovluya 
g
əlmişdir.
  K
ə
ndin  yaranma  tarixi  Taro 
kişinin
 
adı
  il
ə
 
bağ
-
lıdır.»
 (Xasay 
kişin
in dedikl
ə
rind
ə
n).  
 Xasay 
kişi
  1942-ci  ild
ə

«
Furunze
»
 
adına
  kolxozda 
ço
-
ban 
işlə
yib.  1949-1954-

  ill
ə
rd
ə
  h
ə
rbi  xidm
ə

ə
v
ə
zi  Ming
ə
-
çe
vir 
şə
h
ə
rin
ə
 
göndə
rilib.  O  Ming
əçevir
 
şə
h
ə
rind
ə
 
traktorçu
 
kursunu  bitirib, 
Ş
irvan 
kanalının
 
çəkilişində
 
işlə
yib.  1954-

 
İbiş 
Ağakişi 
Bəşir 
Xasay 
Həşim 
Şəkəralı 
Orxan 
Murtuza 
Humay 
Həbib 
Niyazi 
İlkin 
Müzəffər 
Mübariz 
Şirxan 
Bəxtiyar 
 
Məmmədkərim 
Əyyub 
İbiş 
Əli

Əli 
Firzəddin 
Balakişi 
Sədi 
Knyaz 

El
şad Eyvazov_____________________
______________________ 
 
 
250
  
ilin 
axırlarında
  k
ə
ndin
ə
 
qayıdıb,
 
Qubadlı
  rayon  m
ə
rk
ə
zind
ə
 
yerl
əşə
n  MTS-d
ə
 
çilingə
r,  sonra  is
ə
 
kombaynçı
 
işlə
yib.  Xa-
say 
kişinin
  z
ə
hm
ə
t
ə
  olan 
bağlılığı,
 
ə
m
ə
ksev
ə
rliyi  h
əmişə
 
yük
s
ə
k qiym
ə
tl
ə
ndirilib. 
Respublikanın
 
«
Kommunist
»
 v
ə
 Qu-
badlı
  rayonunun 
«
Avanqard
»
  q
ə
zetl
ə
rind
ə
  onun 
haqqında
 
m
ə
qal
ə
l
ə
r  d
ə
rc  edilib.  Xasay 
kişi
  Tarovlu  k
ə
ndinin  xeyir  v
ə
 
şə

işlə
rind
ə
 
yaxından
 
iştirak
 ed
ə
rdi. 1987-ci ild
ə
n t
əqaüdçü
-
dür.
 
Ə
ziyy
ə
tli 
günlə
rini, 
xoş
 
günlə
rini, g
ə
nclik ill
ə
rini Tarovlu-
da 
keçirə
n  Xasay 
Ağakişi
  o
ğlu
 
İbişov
  v
ə
  onun  ail
ə
 
üzvlə
ri 
doğma
 
torpaqlarına
 
qayıtmaq
 arzusu il
ə
 
yaşayırlar.
 
Kitab
ı
 
çapa
 
hazırladığımız vaxt
 b
ə
zi tarixi hadis
ə
l
ə
ri onun-
la d
ə
qiql
əşdirə
rk
ə

cuşa
 g
ə
l
ə
n Xasay 
kişini
nin v
ə
t
ə
n, el-oba 
haq
qında
 ifa etdikl
ə
ri: 
H
ə
k
ə
rini adl
ayıb
, B
ərgüşad

keçə
ydim, 
Ağa
 
çayın
 suyundan bir doyunca 
içə
ydim. 
D
əmirçilə
rd
ə

keçib
 
Dondarlıya
 
keçə
ydim, 
Mirl
ə
r k
ə
ndind
ə
 Mirs
ə
di, Mirm
ə
h
ə
mm
ə
din, 
M
əzarını
 ziyar
ə
t edib, 
öz
 arzuma 
çataydım.
 
*** 
Qaçqın
 Xasay n
ə
 
günüvə
 
gülürsə
n, 
Bir 
gün
 
yaranmısan
 bir 
gün
 
ölə
rs
ə
n. 
S
ə
n v
ə
t
ə
nd
ə
 v
ə
t
ə
n d
ə
rdi 
çə
kirs
ə
n, 
Haqq
ı

ə
dal
ə
ti 
öz
 
gözünlə
 
görürsə
n.  
*** 
Böyük
  V
ə
t
ə

müharibə
si  q
ə
hr
əmanlarından
  olan  mayor 
K
ə
rimov C
ə
di  v
ə
 kapitan M
ə
mm
ə
dov Bayram Berlin
ə
 q
ə
d
ə

döyüş
 
yolları
 
keçmişdilə
r.  S
ə
di  K
ə
rimovun  hafiz
ə
si  o  q
ə
d
ə

güclü
 
olmuşdur
 ki, 
döyüş
 
yollarında
 
keçdiyi
 
bütün
 q
ə
s
ə
b
ə
l
ə
-
rin 
adlarını
 
yaddaşında
 saxlay
a bilmişdi. O,
 
Çexiyada
 ged
ə

döyüş
l
ə
rd
ə
 
öz
 h
ə
mk
ə
ndlisin
ə
 rast g
ə
lib. H
ə
mk
ə
ndlisi 
ə
sirlik-
d
ə

qaç
sa da 
çox
 
acınacaqlı
 bir v
ə
ziyy
ə
t
ə
 
düşmüşdü
. Mayor 
K
ə
rimov  onu  yedizdirib-
içizdirir

paltarlarını
  d
əyişdirtdirir

Sonra  onlar 
meşə
d
ə
  bir 
ağacın
 
altında
  oturub  d
ə
rdl
əşə
rk
ə

q
ə
fil 
atılan
  at
əş
  n
ə
tic
ə
sind
ə
  h
ə
mk
ə
ndlisi  h
ə
lak  olur.  Mayor 
K
ə
rimov 
dünyasını
 d
əyişə
n
ə
c
ə
n h
ə
min 
adamın
 kimliyini 
heç
 
kim
ə
 dem
ə
di. Amma 
söylə
yirdi ki, at
əşdə
n sonra 
ə
mr etdim 
ki, 
bütün
 
ə
razini 
ə
l
ə
k-v
ə
l
ə
k  edib  at
əş
 
açan
 
faşisti
 
tapsınlar.
 
At
əş
 
açan
 
faşist
 tap
ı
laraq edam edilib. 
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə