VƏhhabi suallarina cavablarimiz müƏLLİF: ƏLİ ƏTAİ İSFƏhani


Həzrət ayətullah İştihardİNİN qeydlərİYüklə 1.24 Mb.
səhifə16/16
tarix11.06.2017
ölçüsü1.24 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Həzrət ayətullah İştihardİNİN qeydlərİ


Bismillahir-rəhmanir-rəhim...

Hicri-qəməri 1424-cü il zilqə’də ayında, Mədinədə höccətül-islam Əli Ətayinin “Vəhhabi suallarına cavablarımız?” kitabını oxudum. İnsafla desək, bu kitabdakı sual-cavablarda həqiqətlər məzhəbi təəssübə yol verilmədən açıqlanmışdır. Ümid edirəm ki, inşaallah, Allah-taala müəllifə Əhli-beyt tərəfindən mükafat mərhəmət edəcək və o, Əhli-beyt yolunu tanımaqda tövfiq qazanacaq.

Əhli-beyt yolu ilə düşmənçiliyin kökləri dərindədir və bu münasibət tezliklə aradan qalxası deyil. Müvəqqəti çıxış yolu təkcə ixtilafı aradan qaldırmaq yox, bu elmi qüdrət və nüfuzla uyğunlaşdırmaqdır. Yadda saxlamalıyıq ki, imamların (ə) da qarşısını kəsən qüdrətsizlik oldu. Hansı ki, onlar elmin mənbəyindən qidalanırdılar.

Əllamə Hilli və Xacə Nəsirəddin Tusi şiəliyi təkcə qəbul etmiş monqol Hulaki xanla həmahənglik edib, Əhli-beyt (ə) məzhəbini bir qədər irəli apara bildilər. Ən azı qüdrət elmlə müxalif olmamalıdır.

Allah-taala həm alim, həm də qadirdir. Bu iki zatı sifət eyni vaxtda işə düşən kimi ixtilaflar aradan qalxır. Amma əgər mövcud elm ilahi olsa, mövcud güc şeytani, onda müvəffəqiyyət mümkünsüz olur.

Şeytan kimi düşmən mövcud olduğundan təkcə məram və məqsəd cəmiyyəti islah edə bilməz. Əgər İslami ölkə başçıları əl-ələ verib, dini işlərdə razılığa gəlsələr, şeytan geri çəkiləsidir. Amma bütün sə’ylər yalnız maddi istiqamətdə yönəlsə (necə ki, yönəlib), problemlər də öz həllinin intizarında qalacaq.

Mərhum rəhbərimizin də tövsiyəsi mədrəsə və universitetlər, ruhani və ziyalılar arasında yekdilliyin əldə olunması idi. Bəli, elm və güc əl-ələ verməli idi.

Olsun ki, “Allaha yardım göstərin, O da sizə yardım göstərər”1 ayəsi məhz bu məsələyə işarədir. Yə’ni elm və güc işə düşmədən Allahın yardımı gerçəkləşmir. Bəli, bütün problemlər elm və gücün müxalifətindən yaranır...

Əgər elm və qüdrət həmahəng olsa, bir çox pisliklər aradan qalxasıdır. Ayətullah Birucirdi dövründə Ayətullah Zəncaninin qərarı ilə Suriyada bir qrup sünni alim və tələbələri ilə “mənim Əhli-beytim Nuhun gəmisi kimidir...” hədisi başlığı altında aparılan söhbət və müzakirələr nəticəsində şiələr təqiyyə vəziyyətindən çıxdı, möhür ətrafındakı mübahisələr aradan qalxdı. Hətta Suriya və İran arasında siyasi ixtilaflar həll edildi.

İki Qur’an ayəsinə əməl etmək lazım gəlir:

“De ki, Hərə öz bacarığına görə iş görər. Rəbbiniz kimin doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir.”1

“Sizin öz dininiz, mənin də öz dinim!”2

Gəlin, İslam maarifini təbliğ edək, ümumi tövhid düşüncəsini yüksəldək. Daxili ixtilafların əsas amillərindən biri müsəlmanların əsil İslam əxlaqından xəbərsizliyidir!

Mündəricat
Ön söz 3

Ayətullah-üzma Bİrucİrdİnİn bəyanında Əhlİ-beytə İtaət zərurətİ 4

Kamİllİk zİrvəsİ vəhdət İşığında 5

Həm bİrlİyİn, həm də İxtİlafların səbəbkarı alİmlərdİr 6

Sual - cavablar 7

Məscİdün-nəbİdə azan 13

Bİr mübahİsə 13

Yaddaş 17

Yaddaş 20

ƏTRAFLI bİr MÜBAHİSƏ 25

Yaddaş 30

İki yaddaş 32

Mübahİsə 34

Mübahİsə 39

Dİgər bİr mübahİsə 40

Kİçİk bİr mübahİsə 44

Genİş bİr mübahİsə 45

Böhtanların kökü 48

Nə üçün bu sözlərİ böhtan sayırıq? 49

Məscİdül-həramda dəfn olunanlar 50

Məscİdül-həram və Məscİdün-nəbİdə namaz 55

Bİr şübhəyə cavab 55

Vəhhabİlər nəyİ bİd’ət hesab edİrlər? 56

Vəhhabİlər öz fİqhİnə əsasən yol verdİklərİ bİd’ətlər 57

Vəhhabİlərİn məscİdlə bağlı bİd’ətlərİ 60

Mübahİsə 62

Şİə fİqhİnə görə sünnİlərİn bİd’ətlərİ 63

Həccİ təməttö’ nədİr? 68

Ömərİn təməttö’ həccİnİ qadağan etməsİ 69

Müavİyə dövründə təməttö’ həccİ 71

Nəhayət 2-cİ xəlİfənİn göstərİşİ unuduldu 71

İslam kamİl dİndİr 71

Mübahİsə 72

Vəhhabİlərİn bİd’ət hesab etdİyİ əməllər 75

“Səhİh Buxarİ”dən bİr rəvayət 76

Vəhhabİlİyİn banİsİ 77

Ayətullah Xoyİnİn bİr hİcaz alİmİ İlə mübahİsəsİ 79

Bİr söhbət 80

Qısa bİr mübahİsə 84

Mübahİsə 85

Bİr mübahİsə 90

Mübahİsə 94

İkİ yaddaş 97

Bİr söhbət 97

Təqİyyə 99

Nəsİhət 101

Onlar zİyarət səfərİnİ bİd’ət sayırlar 108

Nətİcə 121

qeyd 124

Həzrət ayətullah İştihardİNİN qeydlərİ 126


1 Əhzab surəsi, ayə 33.

2 “Came əhadisuş-şiə”, ayətullah-üzma Birucerdi, c.1, müqəddimə, 1-ci çap, s. 32

3 Həmin mənbə, c. 1, s. 28

1 “Ali-İmran”, 103

2 “Ənfal”, 46

3 “Bəqərə”, 208

1 “Ali-İmran”, 105, 106

2 “Bəqərə”, 111

3 “Nəhl”, 125

4 “Ali-İmran”, 19

5 “Şura”, 14

6 “Nur”, 22

1 “Urvətül-vusqa”, dəstəmazın əməlləri fəsli

2 “Əl-fiqh ələl məzahibil-xəmsə”, s. 35, “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə” 1-ci cild, fəraizul vuzu səh. 54. “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani,, Əl-qəhtani c. 1, s.41-42.

3 “Əl-fiqh ələl məzahibil-xəmsə”, s. 35, “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə” 1-ci cild, səh. 65. “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani,, Əl-qəhtani c. 1, s.41-42.

4 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani,, Əl-qəhtani c. 1, s.45.

5 “Əl-fiqh ələl məzahibil-xəmsə”, s. 36-37, “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə” 1-ci cild, fəraizul vuzu səh. 53. “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani,, Əl-qəhtani c. 1, s.42-46.

2 həmin mənbə

3 “Vəsailüş-şiə”, 15-ci fəsil, hədis-22.

4 “Maidə”, 6

5 “Vəsailüş-şiə”, 19-cu fəsil, hədis-1.

1 “Səhihe-Buxari”, h.185, Səhihe-Müslim, hədis-235.

2 “Səlatul-mumin, əl-Qəhtani”, cild -1, s.45

3 həmin mənbə, s. 42

4 “Əl-fiqh ələl məzahibil-xəmsə”, c. 1, s. 65.

1 Babul-cəm`i beynəs-səlateyni, hədis 705, səh-314.

2 Səhih Buxari, kitabul Məvaqit, babu tə`xiriz-zöhri iləl əsri, hədis 543 və babul vəqtil-məğrib, hədis 562 və əbvabut-tətəvvui, fəsl 30, hədis 1174.

3 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 174

4 Səhih Buxari, Kitabul əzan, bab 13, əl-əzan qəbləl fəcr, hədis 621.

5 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani,, əl-Qəhtani, c. 1, s.149 və əl-fiqhu ələl məzahibil ərbəəti, cild 1, şürutil əzan, səh-314.


1 “Səhihe Buxari”, xüms kitabı, s. 513

1 “Maidə”, 5

2 “Təfsire Dürrül-Mənsur”

1 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, Əbdül Əziz ben Əbdüllah ben Baz, s. 79

2 “Əl-əzan”, Əbi Hatəm, s. 45

3 Səhihe Müslim, Kitabus-səlati, babu sifətil-əzani, hədis 379. Səhih Buxari, Kitabul əzan.

4 “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə”, c.1, s. 312.

5 “Kitabul-əzan”, Əbi Hatəm, s. 54-60.

6 “Əhzab” surəsi, ayə 56.

1 “Səhihe Müslim”, namaz kitabı, s. 198

2 “Vəsailüş-şiə”, c. 5, s. 378, bab 3, hədis 1.

1 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 96 və “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə”, c. 1 səh-405.

1 “Misbahul-munir”, Həmd surəsinin təfsiri.

2 “Səhihe-Müslim”, namaz kitabı, s.204

3 “Vəsailüş-şiə”

4 Səhih Buxari, Kitabul əzan, səh-120, Səhih Müslim, Kitubs-səlati, səh-205, hədis 401.

1 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, Ben Baz, s. 82, sual 25.

2 “Fəzlul-Mədinə”, Əbdül Möhsin ben Həmdül İbad s. 43

3 “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə”, c. 1, s. 231

4 “Vəsailüş-şiə”, fəsil 17, hədis 1.

5 “Əl-misbahul-munir”, Həmd surəsinin təfsiri, Səhih Buxari, Kitabul əzan, fəsil 111, hədis 780.

1 “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə”, c. 1, s. 228

2 “Kitabul-əzan”, h. 756

3 “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə”, c. 1, s. 254

1 “Vəsailüş-şiə”, fəsil 1, hədis 1.

2 “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə”, c. 1, s. 232

3 “Səhihe-Buxari”, təyəmmüm kitabı, fəsil 1, hədis 335.

1 “Səhihe-Buxari”, əzan kitabı, fəsil 143, s. 133, hədis 824.

2 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 38

1 “Səhihe-Buxari”, kitabul vətr, fəsil 7, hədis 1001-1004.

2 “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə”, c. 1.

3 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani,, əl-Qəhtani, c. 1, s.257

4 “Təfsirul-əşrul-axir”, s. 119

5 “Urvətul-vusqa”, fəslun fi-zəkatil-fitrəti.

6 “Səhihe-Buxari”, də`vət kitabı, h.6357

7 “Səhihe-Müslim”, namaz kitabı, h.405-406.

1 “Səhihe-Müslim”, səhabənin fəziləti kitabı, s.1056

1 “Hucurat” surəsi, ayə 3

2 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, Ben Baz, s. 134

3 “Səhihe-Müslim”, zikr və dua kitabı, fəsil 13 s.1143, hədis 2703

1 “Bəqərə”, 44

2 “Ə`raf”, 205

3 “Nurus-səqəleyn”, c.3, s. 321

1 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 134

2 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani,, əl-Qəhtani, s.224.

3 Əl-fiqhu ələl məzahibil ərbəəti, cild 1, səh-265.

1 “Səhihe-Müslim”, məscid kitabı, h.582

2 “Töhfətul-ixvan”, Ban Baz, s. 112

3 “Urvətul-vusqa”, məsələ 5-6.

1 Əl-fiqhu ələl məzahibil ərbəəti, cild 1, səh-249. “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani,, əl-Qəhtani, s.252

2 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, Ben Baz, s. 90

3 “Səhihe-Buxari”, namaz kitabı, fəsil 100-101

4 “Əl-fiqh ələl-məzahibil-ərbəə”, c. 1

5 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 88

1 “Vəsailüş-şiə”, c. 10, s. 274, fəsil 11, hədis 2.

2 Həmin mənbə, c. 10, s. 264, fəsil 4, hədis 6.

1 “Vəsailüş-şiə”, fəsil 6, hədis 1.

2 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani,, əl-Qəhtani, s.1391

3 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 14 və 68.

1 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 14 və 68

1 “Səhihe Buxari”, fəsil 12, s.626, hədis 3714.

2 “Fərzul-xums”, s. 512, hədis 3092 və 3093.

3 “Səhihe-Müslim”, s. 1056, hədis 2449.

4 “Səhihe-Buxari”, s. 626, hədis 3712.

5 Həmin mənbə, Fərzul-xums, s. 512, hədis 3093

1 “Şura”, 23

2 “Əhzab”, 57

1 “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə”, c. 1.

2 “Fətvalar məcmuəsi”, Ben Baz, c. 13, s. 324

3 Termizi, “Əl cənaiz”, h. 1056

4 “Səhihe Müslim”, əl cənaiz, fəsil 35, s. 412, hədis 974.

5 “Səhihe-Buxari”, əl canaiz, s. 205, hədis 1283.

1 “Əs-sunənul kubra, Əbddürrəzzaq, c. 3, s. 572 və c. 4, səh-131 və Müstədrəkül-hakim, c. 1, səh-533.

2 “Ət-tarixul-qəvim”, Muhəmməd Tahir əl-Kordi, c. 1, s. 196

3 “Müstədrəkül-hakim”, c. 1, s. 376

4 “Ət-tarixul-qəvim”,c. 1, s. 193

5 həmin mənbə, s. 208

1 “Əl-cənaiz”, s. 212, hədis 329.

1 s. 25, h. 114

2 s. 504, h. 3053

3 s. 527, h. 3168

4 s. 754, h. 4431

5 s. 554, h.4432

6 s. 1004, h.5669

7 s. 1266, h.7366

8 “Səhihe-Buxari”, kərahiyyətul-ixtilaf, s.1266, h.7366

1 “Hucurat”, 14

2 “Tövbə”, 98

3 “Tövbə”, 101

1 “Cumuə”, 3

2 “Səhihe Müslim”, fəzailus-səhabə, s.1090, hədis 2546.

3 həmin mənbə, səh-1090, hədis 2547.

1 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, Ben Baz, s. 18

2 “Səhihe-Buxari”, istitabətul-murtəddin, s.1193, hədis 6924.

3 “Səhihe-Müslim”, kitabul-iman, s. 73, hədis 20-23.

4 “Səhihe-Buxari”, kitabul-məğazi, s. 671, hədis 3976.

5 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani,, əl-Qəhtani, s. 139, hədis 153.

6 həmin mənbə, s. 1395 və Məcmuu fətavi, Ben Baz, c. 9, səh-289.

1 Məcmuu fətavi, Ben Baz, c. 13, səh-235. “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani, s.1391

2 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 12

1 “Nəml”, 62

2 “Zumər”, 2

1 “Səhihe-Müslim”, səhabələrin fəziləti kitabı, s.1042, hədis 2404.

1 Nəhl, 69.

2 “Yusif”, 93-96

1 “Bəqərə”, 67

2 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 10-18

1 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 10-18

2 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 10-18

3 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 13-15

1 “Urvətul-vusqa”, məsələ 12.

1 “Tarixul-qəvim”, Məhəmməd Tahir əl-Kordi, c. 2, s. 580

2 Həmin mənbə, səh-579.

3 Həmin mənbə

4 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani, s.1379

5 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani, c. 2, s.1379

6 Məcmuu fətavi, Ben Baz, c. 13, səh-259. “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani, s. 1382

7 “Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə”, c.1, s. 471

1 Məsələ 2640, “Tovzihil-məsail”

2 “İsra”, 36

3 “Kəşful-irtiyab”, s. 286

1 “Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, s. 15

2 “Kəşful-irtiyab”, Seyyid Möhsin Əmin, s. 400

3 “Kəşful-irtiyab”, Seyyid Möhsin Əmin s. 384

1 “Səhihe-Buxari”, əlcənaiz, s.205, hədis 1285.

2 “Səhihe-Buxari”, əlcənaiz, s..212, hədis 1329.

3 “Kəhf”, 21

4 “Təfsire Xazin”

1 “Urvətul-vusqa”, məsələ 4-5.

2 “Vəsailüş-şiə”, c.3, səh-547, fəsil 59, hədis 1-2.

1 “Fətavi muhimmə”, Ben Baz, №11, səh. 31

1 Nisa surəsi, ayə 94

1 “Səhih Buxari”, əlcənaiz, səh. 214, hədis 1340.

2 “Səhih Müslüm”, əlcənaiz, səh. 412, hədis 974.

3 “Səhih Müslüm”, əlcənaiz, səh. 412, fəsil 34, hədis 973.

1 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani, c.2, səh. 1277

2 “Məcmuətül-fətavi”, Ben Baz, c. 13, səh. 164

1 “Tohfətul-ixvan”, səh. 68

1 “Səlatül-mu`min”, əl-Qəhtani, səh. 498

2 Həmin mənbə

3 Səhih Buxari, Kitabus-səlati, səh. 77, hədis 445.

4 Həmin mənbə.

5 “Səlatül-mu`min”, əl-Qəhtani, səh. 500.

1 “Nur”, 22

2 “Yusuf”, 92

1 “Səhih Buxari”, kitabul-əzan, hədis 703.

2 “Səhih Müslüm”, hədis 467.

3 “Nisa”, 24

4 İbn Kəsirin təfsiri, səh. 285

1 Həmin mənbə, səh. 286

2 “Səhih Buxari”, kitabun-nikah, səh. 915, hədis 516-518

3 “Səhih Müslüm”, kitabun-kikah, səh. 599, hədis 1405.

4 Həmin mənbə.

1 “Əl-fiqh ələl-məzahibil-ərbəə”, c. 4, səh.85

2 “Dürrül-Mənsur”, c. 2, səh. 140

3 “Əl-ğədir”, c. 3, səh. 329

1 “Bəqərə”, 196

1 “Səhih Buxari”, kitabul-həcc, səh. 254, hədis 1564.

2 “Səhih Müslüm”, kitabul-həcc, səh. 539, hədis 1240.

3 Həmin mənbə

1 Həmin mənbə

2 Həmin mənbə

3 “Əhzab”, 36

4 “Səhih Buxari”, təməttö`, səh. 254, hədis 1563.

1 “Səhih Müslüm”, kitabül-həcc, səh. 533, hədis 1225.

2 Əl-fiqhu ələl-məzahibil ərbəə, cild-1, səh-688

1 “Tohfətul-ixvan”, səh. 8

2 İbn Teymiyyə, Fətavi...”, səh. 32

1 “Səhih Buxari”, kitabul-cənaiz, səh. 209, hədis 1304.

1 “Kəşful-irtiyab” Seyyid Möhsin Əmin.

2 Həmin mənbə

1 “Səhih Buxari”, kitabuz-zəkat, səh. 225, hədis 1399.

2 "Səhih Müslüm", babul-əmr, səh. 72, hədis 32.

1 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani, səh. 346

2 “Səhih Buxari”, səlatut-təravih, səh. 322, hədis 2013

3 Həmin mənbə, səh. 322, hədis 2009, 2012.

1 Həmin mənbə, səh. 322, hədis 2010.

2 “Əl-fiqh ələl-məzahibil-ərbəə”, c. 1, səh. 303

3 “Sad”, 5

1 “Əhzab”, 33

2 "Səhih Müslüm", fəzailu-əhli-beyt, səh. 1049, hədis 2424.

3 “Müsnəd”, c. 4, səh. 568, hədis 1442.

4 "Səhih Müslüm", fəzailu-Əliyyibni Əbi Talib, səh. 1043, hədis 2408.

1 “Bəqərə”, 7

1 “Ali-İmran”, 61

2 "Səhih Müslüm", səh. 1041, hədis 2404.

1 “Nisa”, 95

2 “Mücadilə”, 11

3 “Şuəra”, 214

1 “Maidə”, 3

1 “Əl-mizan”, c. 20, səh. 341

2 “Camiu-əhadisiş-şiə”, c. 1 səh. 29

3 “Müstədrəki-hakim Nişaburi”, c. 1, səh. 93

1 “Səhih Buxari”, kitabul-cənaiz, səh. 209, hədis 1304.

2 "Səhih Müslüm", kitabul-cənaiz, səh. 359, hədis 927-928.

1 “Səfinətül-bihar”, maddə buka

2 “Biharül-ənvar”, c. 77, h, 79

3 “Yusif”, 74

4 “Səhih Buxari”, kitabul-cənaiz, səh. 208, hədis 1303.

5 Həmin mənbə

6 "Səhih Müslüm", kitabul-cənaiz, səh. 413, hədis 976.

7 "Səhih Müslüm", kitabul-cənaiz, səh. 397, hədis 929.

8 Həmin mənbə

1 “Səhih Buxari”, kitabul-cənaiz, səh. 208, hədis 1303

2 Həmin mənbə, kitabul-məğazi, səh-757, hədis 4452.

3 Həmin mənbə, kitabul-cuziyyə, səh-527

4 “Səlatül-mumin”, əl-Qəhtani, səh. 1307

5 “Tarixül-qəvim”, c. 1, səh. 168-203.

1 “Tarixül-qəvim”, səh. 202

2 “Hucurat”, 11

1 “Ali-İmran”, 61

2 "Səhih Müslüm", fəzailu-Əliyyibni Əbi Talib, səh. 1041, hədis 2404.

1 Səhih Buxari, Kitabul əzan, hədis 766 və 768.

2 “Səhih Müslim”, Kitabul-məsacid, hədis 578

1 “Səhih Buxari”, kitabul- əzan, h. 702 və Səhih Müslim, Kitabus-səlat, hədis 466.

2 “Səhih Buxari”, kitabul-əzan, h. 707

1 “Nəhl”, 106

1 Misbahul-munir, səh-746

1 “Bəqərə”, 144

2 “Ali-İmran”, 62

1 "Səhih Müslüm", h. 2408

2 "Səhih Müslüm", kitabul-cihad, h. 1907

1 “Bəqərə”, 34

2 “Yusif”, 100

1 “Töhfətul-ixvan”, səh. 20

2 “Məcmuətül-fətavi”, Ben Baz, c. 13, səh.285

3 Həmin mənbə

4 “Səhih Buxari”, fəzaile əshab, səh. 626, hədis 3710

1 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani, səh. 1392

2 “Ə`raf”, 197

1 “Nisa”, 64

2 “Səlatul-mumin”, əl-Qəhtani, səh. 1392

1 “Nisa”, 59

2 “Vəsailüş-şiə”, kitabus-səlat, b, 44 h. 16; b. 46, h. 1

3 Tarixut-təqvim liməkkəti və beytullahil-kerim, Məhəmməd Tahir Kürdi əl-Məkki, c. 3, 6-cı hissə, səh. 348.

1 Təyəmmüm kitabı, bab 1, hədis 355.

2 Səlat kitabı, "Mütabəətül-imami vəl-əməlü bə’dəh" babı, hədis 474.

3 Bəqərə surəsi, ayə 144.

1 Ənfal surəsi, ayə 41.

1 Səhih-Buxari, “Kitabu fərzil-xüms” (Xümsun vacib olması kitabı) bab. 2, səh.513.

1 Tövbə surəsi, ayə 103.

1 Vəsailüş-şiə, Ənfal babları, bab 3.

2 Vəsailüş-şiə, Xüms kitabı, bab 1, Nəyin xümsü vacibdir babı, 5-ci hədis.

1 Adab və əhkame-həcc, Mərhum Gülpayqani, səh. 424.

2 Əl-Fiqhu ələl-məzahibil-ərbəə’, c. 1, həcc kitabı, təvafın vacib və müstəhəb məsələləri, səh. 655.

1 Vəsailuş-şiə’, c. 9, s. 428, həcc kitabı, təvaf babları, 29-cu bab.

1 Həcc kitabı, ehramın keyfiyyəti, məsələ 20.

2 Təfsiluş-şəriət, c. 3, səh. 200.

1 Adab və əhkame-həcc, səh. 146, 342-ci sual-cavab.

2 Ə`raf surəsi, ayə 55.

3 Ə`raf surəsi, ayə 205.

4 Nurus-səqəleyn, c. 3, səh. 321.

1 Kafi, c. 2, İxfaud-dua babı, səh. 476.

2 Səhih-Müslim, Zikr, dua və tövbə kitabı, 13-cü bab, Zikr zamanı səssizliyin müstəhəb olması, 3703- cü hədis. Misbahul-munir, səh. 481.

1 Səhih-Buxari, Azan kitabı, İmam camaatın namazın salamından sonra üzünü çevirməsi babı, 845-ci hədis.

2 Səlatul-mö`min, əl-Qəhtani, c. 1, səh. 626.

1 Səhih-Buxari, Azan kitabı, İmam camaatın namazın salamından sonra üzünü çevirməsi babı, 846, 847-ci hədislər.

2 Səhih-Buxari, 756 -ci hədis. Səhih-Müslim, 3097-ci hədis.

3 Səlatul-mö`min, əl-Qəhtani, c. 1, səh. 253.

1 Ürvətül-vüsqa, Qiraətin müstəhəb əlavələri fəsli, 8-ci məsələ.

2 Vəsailuş-şiə`, Namazda qiraət babları, 17-ci bab, 1-ci hədis.

3 Ürvətül-vüsqa, Namazı batil edən amillər fəsli, onuncu, bilərəkdən "Amin!" demək.

4 Ürvətül-vüsqa, Namazı batil edən amillər fəsli, onuncu, bilərəkdən "Amin!" demək.

1 Səlatul-mö`min, əl-Qəhtani, Camaat namazı, səh. 419.

2 Səlatul-mö`min, əl-Qəhtani, Sifətus-səlat babı, səh. 225.

3 Vəsailuş-şiə`, Təşəhhüd babları, 3-cü bab, təşəhhüdün keyfiyyəti, 2-ci hədis.

2 Zümər surəsi, 17-18-ci ayələr.

1 “Muhəmməd”, 7

1 “İsra”, 84

2 “Kafirun”, 6
Каталог: dosya -> uygulama
uygulama -> Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında
uygulama -> MƏSƏLLƏr müƏLLİF: MÖHSİn qəRAƏTİ
uygulama -> İslam şƏRİƏTİNDƏ sağlamliq və uzun öMÜRLÜLÜk elmi VƏ TİBBİ SÜbutlarla müəllif: Mehdi Tahiri
uygulama -> Quranın təhrİfİnə daİr İttİhamlara cavab
uygulama -> Mİratur-rəŞAD” (Hidayət güzgüsü) Müəllif: Ayətullahül-üzma Əbdüllah Mamaqani
uygulama -> İslamda Qəhrəman Qadınlar Kitabın müəllifi: Məhəmməd Məhəmmədi İştiharidi
uygulama -> İmam hüseyn (Ə) barəSİNDƏ HƏDİSLƏr təRTİb edəN: S. Bağirzadə
uygulama -> Hicri-qəməri tarixi ilə 1319-cu ildə Misirdə «Əl-Kubraye-əmiriyyə» mətbəəsində ikinci dəfə nəşr olunan «Təfsiri-Kəşşaf»da
uygulama -> MÜƏLLİF: ƏBDÜllah məHƏMMƏd vəhhabiLƏRİ belə GÖRDÜM
uygulama -> I. Jurnalistlər və bloqçular


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə