Viii-sinf Informatika 1-вариант



Yüklə 67 Kb.
tarix18.05.2017
ölçüsü67 Kb.
VIII-sinf Informatika 1-вариант


 1. Hisoblash texnikasi rivojlanishining 3-davri qanday ataladi?

A) Mexanik mashinalar B) Elektromexanik mashinalar C) Elektron hisoblash mashinalar

D) Barchasi



 1. Birinchi mexanik mashina kim tomonidan va qachon yasalgan?

A) Sharl de Kolmar, 1820 B) B. Pascal, 1642 C) B.Pascal, 1618 D) V. Shikkard, 1623

 1. Birinchi elektron hisoblash mashinasi qachon yasalgan?

A) 1925 y B) 1945 y C) 1947 y D) 1935 y

 1. Birinchi shaxsiy kompyuter kim tomonidan ishlab chiqilgan?

A) Bill Geyts B) Blez Pascal C) Stiv Jobs D) Truong Trong Ti

 1. Matn, tovushli ma’lumotlarni, tabiiy va grafik tasvirlarni birlashtiruvchi axborot texnologiyasining nomi qanday?

A) interfeys B) soundblaster C) multimedia D) protsessor

 1. Qulay boshqarishga xizmat qiluvchi qurilmani aniqlang.

A) printer B) klaviatura C) sichqoncha D) barchasi

 1. Kompuyuter tashqi xotirasi qanday birliklarda o’lchanadi?

A) Mb, Gb B) Mg, Gg C) Kg, Tonna D) Gk, Tb

 1. Kompakt disk sig’imini aniqlang.

A) 700 Kb B) 700 Mb C) 700 Gb D) 700 kg

 1. Quyidagilarna qaysi biri axborotni o’chirish va qayta yozish imkonini beradi?

A) CD-RW B) vinchester C) flashka D) barchasi

 1. Qanday mantiqiy amallar bor?

A) EMAS B) YOKI C) VA D) barchasi

 1. Qaysi mantiqiy amal natijasi qiymati mulohaza yolg’on bo’lgandagina rost bo’ladi?

A) EMAS B) YOKI C) VA D) LEKIN

 1. Qaysi mantiqiy amal inventor sxemasiga mos keladi?

A) VA B) YOKI C) EMAS D) BIROQ

 1. Faqat amaliy dasturlar berilgan javobni aniqlang

A) Linux, Unix B) Word, Pascal C) MSDOS, C++ D) WINDOWS-98, C

 1. Mantiqiy qo’shgish amalini ko’rsating.

A) VA B) YOKI C) EMAS D) barchasi

 1. Mantiqiy ko’paytirish amalini ko’rsating.

A) v B) ^ C) ┐ D) *

 1. Kompyuterning yumshoq qismi qanday ataladi?

A) Software B) Hardware C) Brainware D) Drayver

 1. Kompyuterni ish sohasida qo’llaydigan kishilar bir nom bilan qanday ataladi?

A) ishchi B) foydalanuvchi C) usta D) administrator

 1. Kompyuter ishini izdan chiqaruvchi yoki axborotga zarar yetkazadigan dasturlar qanday ataladi?

A) drayver B) utility C) virus D) barchasi

19.Protsessor va xotira o‘rtasida axborot almashinuvini ta'minlaydi:

20.Tasvirni EHM xotirasiga raqamli kodlash asosida kirituvchi qurilma:

21.Dastlabki, eng sodda suniy hisoblash asbobi.

22.Elektron hisoblash mashinalari davriga asos solgan EHM nomi

23.Elektron hisoblash mashinalarining ikkinchi avlodi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?

24.Elektron hisoblash mashinalarining uchinchi avlodi qaysi davrda ishlab chiqilgan?

25.Elektron hisoblash mashinalari to‘rtinchi avlodining yaratilishi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?



VIII-sinf Informatika 2-вариант

1. RGB modulida ochsiyoh rang qanday kod bilan ifodalanadi?

a) 1000 b) 1101 c) 1110 d) 1111

2. Makroassemblerlar dasturiy ta’minotning qaysi guruhiga kiradi?

a) Integrallashgan dasturlar paketi b) Amaliy dasturiy ta’minot c) Uskunaviy sistemalar d) Mashina grafikasi sistemasi

3. Al-Xorazmiyning arifmetik risolasida hind raqamlari qanday ifodalangan?

a) o’rni bo’sh qoldirilgan b) 1,2,3,5 raqamlar yozilgan c) rim raqamlar bilan d) barcha javoblar to’g’ri

4. Arxivator dasturlar deganda nima tushuniladi?

a) Kompyuter qurilmalarini boshqarish b) Kompyuter ishiga zarar keltiruvchi dasturlar c) antispam dasturlar d) Axborotni zichroq yozishni ta’minlovchi dasturlar

5. Quyidagi xotitralardan qaysilari formatlash, yozish, o’qish va o’chirish amallarini bajaradi?

a) Optik disklar, egiluvchan magnit disklar b) flash xotira, CD-RW disklar c) DWD-R va qattiq disklar d) Qattiq disk va flash disklar

6. Qaysi virus 1988-yilda internet tarmog’idagi 30000 ta kompyuterdan 6000 tasiga zarar keltirilgan?

a) Boot-virus b) Cherv c) Morissa d) RCE-1813

7. FDISK dasturining vazifasini toping.

a) vinchesterni bo’laklarga ajratish b) vinchesterni formatlash c) vinchesterni nusxalash d) to’g’ri javob yo’q

8. Ichki modemlar qanday ko’rinishda bo’ladi?

a) plata b) vinchester c) flash disk d) barcha javoblar to’g’ri.

9. Exselda B4 katakchadagi “=$A1*D3” formulaning F5 katakchadagi nusxasini toping.

a) =$A1*B4 b) =$B1*H4 c) =$A2*C4 d) =$A2*H4

10. tasvirda nima aks ettirilgan?

a) vinchester b) disk(C) c) diskovod d) diskyurituvchi

11. Qanday qurilma sonlarni “eslab” qolib, 4 arifmetik amalni bajara olardi?

a) Paskal g’ildiragi b) Z3 c) ENIAC d) to’g’ri javob yo’q

12. Qaysi viruslar guruhi vinchesterga matn xabarlarini yozadi?

a) CASCADE b) TR c) Avenger d) Island.

13. Qaysi sxema kirish signaliga kamroq talab qo’yadi?

a) mos tushish sxemasi b) yig’uvchi sxema c) inventor sxemasi d) hech bir sxema kirish signaliga kam talab qo’ymaydi.

14.Yumshoq interfeys deb nimaga aytiladi?

a) foydalanuvchi uchun qiyinchilik tug’dirmagan dasturlarga b) dasturlar bilan turli xil usullarda ishlash mumkin bo’lsa c) dastur bilan ishlashda ma’lum talab va ko’rsatmalardan tashqariga chiqib bo’lmasa d) to’g’ri javob yo’q

15. UNIX operatsion sistemasi nechanchi yilda e’lon qilingan.

a) 1972-yilda b) 1973-yilda c) 1974- yilda d) 1976-yilda

16. Elektronjadvaldatahrirlashholatigao’tishuchunqandayklavishdanfoydalaniladi?

a) F10 b) F4 c) F2 d) F8

17. Elektron jadvalda M8:N16 katakchalar bloke nechta katakni o’z ichiga oladi?

a) 8 ta b) 16 ta c) 18 ta d) aniqlab bo’lmaydi

18. Quyida berilgan qaysi funksiyalar statistic funksiyalarga kiradi?

1.Целое(son) 2. ABS(son) 3.Mакс(son1,son2,…) 4.СЧЁТЕСЛИ((son) 5. ЛЕВСИМВ((matn, belgisoni) 6. СРЗНАЧ(blok;shart)

a) 3,4,6 b) 1,3,6 c) 2,3,4 d) 4,5,6

19. Sonlar alifbosida o’zidan keyin kelgan raqamga almashtirish deganda nima tushuniladi?

20. Compact so’zining ma’nosi.

21. Operatsion sistema o’zagi qanday arxitekturada tashkil etilgan?

22. “ATINOYAMA” harflar Lisandro kodlashida qanday so’zni yashirganligini toping.

23. Axborotning vaqt birligi ichida uzatilgan miqdori nima deb ataladi?

24. Faylning to’liq nomi deganda nima tushuniladi?

25. . Sakkizlik sanoq sistemasidagi  7354527  berilgan.Shu sonni o`nlik sistemasidagi 16 ga ko`paytirganda hosil bo`ladigan sonni o`n oltilik sanoq sistemasida ko`rsating
ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Informatika 8 класс

1 вариант

1. На чем были основаны ЭВМ второго поколения?

A) На интегральных схемах

B) На электронных лампах

C) На полупроводниковых транзисторах

D) На больших и сверх больших интегральных схемах

2. Сколько байт содержит 1 килобайт?

A) 1024 байт

B) 1004800 байт

C) 102400 байт

D) 1048576 байт

3. Позиционная система счисления ─ это…

A) Система счисления, в которой числовое значение цифры числа не связано с ее позицией;

B) Система счисления, в которой числовое значение цифры числа связано с ее позицией;

C) Система счисления, основанная на римских цифрах;

D) Правильный ответ не приведен.

4.Найдите число листов рабочих документов, если объем документов составляет 48 Мбт, а 1 лист содержит 48 строк по 64 символа в каждой.

A) 1280

B) 38240

C) 1250

D)16384




5. Когда заложена основа науки информатики?

A) В начале XVIII в.;

B) В середине XIX в.;

C) Во второй половине XVIв.;

D) В середине XX в.;

6. Процессор − это…

A) Устройство изображения сообщений

B) Устройство для выполнения вычислений

C) Устройство, выполняющее арифметические и логические операции и управляющее компьютером

D) Устройство для ввода сообщений

7. Что такое оперативная память?

A) это сверхбыстродействующая память – для ускорения доступа процессора к оперативной памяти

B) это память, предназначенная для хранения параметров конфигураций компьютера

C) она предназначена для постоянного хранения данных;

D) она предназначена для хранения данных в процессе работы компьютера

8. Укажите, какое из чисел, написанных римскими цифрами, соответствует числу 1960?

A) MCMLX B) MDCLX C) MXCMLX D) MMLCX

9. С какого года и кем начался период механических машин?

A) 1452 год Леонардо да Винчи

B) 1623 год Вилгельм Шиккард

C) 1822 год Чарльз Беббидж

D) 1831 год Ж.Генри

10. Software – это какое программное обеспечение?

A) Совершенно бесплатное программное обеспечение
B) Программное обеспечение, используемое после 100 % оплаты
C) Совершенно бесплатное программное обеспечение с первичным открытым кодом

D) Программы, прошедшие апробацию, т. е. испытательный срок

11. Где хранятся Web –страницы в Интернете?

A) Web –сервере B)на Web- сайтах C)на WWW D) на Web – браузерах

12.Какой путь из корневого каталога указан верно:

А) С:\ Обучающие программы \Поле чудес\ pole.exe;


B) \ Обучающие программы\Поле чудес\ pole.exe;

C) С:\ Обучающие программы \Поле чудес\;


D) С: Обучающие программы Поле чудес.

13. В какой системе счисления верно равенство 21+24=100?

A) 8 B) 9 C) 16 D)5

14. Выражение «Данные ячейки А1 разделить на данные ячейки В1» в программе Excel имеет вид…

A) =A1\1 B)=A1^B1 C) =A1/B1 D)=A1:B1

15. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются…

A) Способность к самостоятельному запуску и созданию помех корректной работе компьютера

B) Способность к повышению работоустойчивости операционной системы

C) Необходимость запуска со стороны пользователя

D) Значительный объем программного кода

16. Назовите сети, расположенные на территории группы государств…

A) Локальные B) Глобальные C) Формальные D) Инновационные

17.При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки:

А) не изменяются;

B) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы;

C) преобразуются в зависимости от нового положения формулы;

D) преобразуются в зависимости от длины формулы.

18. Сколько ячеек включает в себя диапазон B4:E8 в электронной таблице?

A) 26 B) 20 C) 40 D) 50

19. Как называется программа для просмотра Web страниц в сети Интернет?

20. Найдите сумму чисел 1110,11 и 101,10 записанных в двоичной системе счисления.

21. Какой результат у данной схемы?



22. Переведите число А5Е,В16 в двоичную систему счисления.

23. Переведите число 171, записанное в десятичной системе счисления в двоичную систему счисления

24. Переведите число 2AF, заданное в шестнадцатеричной системе счисления, в десятичную систему счисления.



25. Скопируйте ячейку B9 с формулой “=$A2*B$3” в ячейку B14 .


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə