Virus infeksiyasının sitolitik formaları səciyyəvidirYüklə 222.53 Kb.
Pdf просмотр
səhifə2/3
tarix16.07.2017
ölçüsü222.53 Kb.
1   2   3

267

Qram - bakteriyaların hüceyrə divarında yerləşən antigen:                                                                                                                                                                                                                                                         268

İmmun zərdab yeridilikdən sonra formalaşan immunitet:     

269

Alfa interferon sintez olunur:                                            270

Betta interferon sintez olunur:                                                          

271

Qamma interferon sintez olunur:                                                     272

Virus antigenlərə aiddir:                                                                  

273

Qazanılmış immunitet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    274

Təbii qazanılmış aktiv immuniter:                                                  

275

Göstərilənlərdən hansı daha çox immunogendir: 276

Steril immunitet:                                                                             

277

Antigen molekulunun antigenliyini təmin edən  kiçik kimyəvi strukturlar:                                                                                                                                                                                             278

Yadlıq dərəcəsinə görə antigenlər neçə cür olur:                      

279

İmmunoqlobulin molekulunun L və H zəncirləri bir-birilə birləşir:                                                                                                  280

Plasentadan keçə bilən immunoqlobulin:                                                                

281

Vaksinlər alınır:                                                                      282

Sekrotor komponentə malik immunoqlobulin:                      283

İmmun zərdab:                                                                      

284

Öldürülmüş vaksinləri hazırlamaq üçün  mikroorqanizimlərin inaktivləşdirilməsində istifadə olunur:                                        

285


Anatoksinləri hazırlamaq üçün:                                                

286


Xəstəlik keçirildikdən sonra formalaşan immunitet:                 

287


Fibroblastlarda sintez olunur:                                                                                                                                                                                                                                                                            

288


 Bioloji proseslərin texnikada və sənaye istehsalında tətbiqini öyrənən elm:

289


 Müəyyən ekosistemin daimi sakinləri olmaqla, orada həmişə rast gəlinən 

mikroorqanizmlər:

290

 Neytralizm zamanı baş verir:291

 Torpağın sanitar göstəricisini hansı mikroorqanizmlər təmsil edir:

292

 Torpağın sanitar mikrobioloji müayinəsində təyin edilmir:293

 Aşağıdakı üsullardan hansı havanın mikrobioloji müayinəsi üçün istifadə 

edilir:

294


. Bu mikroorqanizmlərin hansı bitkilərdə xəstəlik törətmir:

295


 Aşağı tənəffüs yollarının normal mikroflorasının vəziyyəti:

296


 Helicobacter pylori təsadüf edilir:

297


 «Mukoz» mikrobiota adlanır:

298


 Disbakterioz zamanı baş verir:

299


 Eubiotiklər kimi istifadə edilmir:

300


 Azotlu üzvi birləşmələr mikroorqanizmlərin iştirakı ilə amonium 

birləşmələrinə və amonyaka çevrilir ki, bu proses adlanır:

301

 Mezofil mikroorqanizmlər üçün maksimal temperatur nə qədərdir:302

 Psixrofil mikroorqanizmlər üçün optimal temperatur nə qədərdir:

303

 Quru istiliklə sterilizasiya edilir:304

 İnsan orqanizminin müxtəlif nahiyələrindən, eləcə də yaralardan 

mikroorqanizmləri kənarlaşdırmaq üçün tətbiq edilən tədbirlər kompleksi:

305


 Dezinfeksiyaedici kimi istifadə edilmir:

306


 Boyaların mikrob hüceyrəsinə təsiri əsaslanır:

307


 Ətraf mühitin obyektlərində patogen mikroorqanizmlərin məhv edilməsi 

adlanır:


308

Modifikasiya  dəyişkənliyi  mikroorqanizmlərdə  hansı xüsusiyyətllərdə 

özünü biruzə verir?


309

Dərman preparatlarına  qarşı  mikroorqanizimlərin  rezistenliyini təmin 

edir:

310


Hüceyrələrin hansı kimyəvi maddə ilə işlənməsi onun transformasiya 

qabiliyyətini artırır:

311

Mutalistik simbiozun  variantlarına aiddir:1.Metabioz     2.Antaqonizm    3.Satellizm   4.Paratizm

312


X, Y və Z  məyyənləşdirin

X-Mikroorqanizimlərdən  biri  digərinin həyati  məhsullarından istifadə edir

Y-Simbiotlardan biri digərinin inkişafına mane olmadan onun hesabına 

yaşayır


Z-Bir növ mikroorqanizm digər növün inkişafını stimullaşdırır

313


Doğru  variantı seçin:

1.Alloxton mikrofloraya  orqanizmdə müvəqqəti  rast gəlinir

2.Alloxton mikrofloraya  orqanizmdə  daimi rast gəlinir

3.Obliqat  mikrofloraya  orqanizmdə müvəqqəti rast gəlinir

4.Obliqat mikrofloraya  orqanizmdə  daimi rast gəlinir

314


 Bakteriyaların antibiotiklərə həssaslığını təyin etmə üsulu:

315


 Təsir spektrinə görə kimyəvi preparatlara aid deyil:

316


 Dərmana davamlılıq bu mexanizmlərdən biri ilə formalaşa bilməz:

317


 Mikrob mənşəli antibiotiklərə aiddir:

318


 Heyvan mənşəli antibiotiklərə aiddir:

319


 Beta laktam antibiotiklərə aid deyil:

320


 Makrolidlərə aid deyil:

321


 Aminoqlikozidlərə aid deyil:

322


 Linkomisin sintez edilir:

323


 Rifampisin sintez edilir:

324


 Polienlər sintez edilir:

325


 Antipepdidoqlikan antibiotiklərə aid deyil:

326


 Beta laktam antibiotiklərin təsiri əsaslanır:

327


 Polienlər sferal qrupları ilə birləşərək zədələyir:

328


 Antibiotiklərin təsirindən baş verə bilən fəsadlaşmalara aid deyil:

329


 Əks transkriptaza fermentinin inhibitorları:

330


Mikrobostatik təsir nədən ibarətdir:

331

Volyutin dənələri hansı funksiyanı yerinə yetirir   

332

Aqqiütinasiya reaksiyası təzahür edir:                  333

Rəngləmənin hansı üsulu ilə kapsula aşkar olunur            

334

Seroloji identifikasiyada istifadə edilir:                          1.təxmini aqqlütinasiya                                              2.geniş aqqlütinasiya                                                  

3.kumbs reaksiyası                                                               4.kastellani 

reaksiyası                                                  

335


Qeyri spesfik müdafiə amillərinə aiddir:                       

336


I tip yüksək həssaslıq reaksiyalarının mexanizmidir: 

337


T killerlərin hədəf hüceyrəyə sitotoksik təsir göstərmələri üçün:                                                                                   

338


Haptenlərin tam antigenə çevrilməsini təmin edir: 

339


Ani tipli yüksək həssaslıq reaksiyalarında iştirak edən 

immunoqlobulinlərdir                                                           1.İgE                                                                            

2.İgA                                                                                         3.İgM                                                                        

4.İgD                                                                                  5.İgG                                                                                       

340

Bakteriyaların R formalaröı üçün xarakterikdir  :341

Eukariot hüceyrə üçün xas deyil:                                

342

Katalaza fermentinə hansı mikroorqanizimlərdə rast gəlinmir:                                                                   343

İnfeksion xəstəlik endemiya kimi yayıla bilər:                 

344

Çöpvari  baketeriyaların bəzən şaxələnmiş bəzən isə kürəvi formada ola bilməsini hansi termin ifadə edir:  

345


Volyutin dənələri hansı bakteriyalarin tanınma əlamətidir: 

346


Sil-Nilsen üsulu ilə boyadılmış yaxmanın mikroskopik mənzərəsini təsvir 

edin:                                              

347

Sitoplazmatik membranın xüsusiyyəti deyildir:    348

Patogen mikroorqanizimlər saprofitlərdən fərqlənir:          

349

Bakteriya divarindakı pepdidoqlikanın monomerləridir: 350

Geniş təsir spektrli antibiotikdir,Streptomyces cinsli aktinomisetlər 

tərəfindən sintez edilir:                        

351


Su kəməri suyunun sanitar normativlərinə uygun deyil:   

352


Birqatlı hüceyrə kulturasına aiddir:                                 

353


Lipopolisaxaridin hansı hissəsi Qram mənfi bakteriyaların toksigenliyini 

təmin edir:                                                       1.O-spesfik hissə  2.Lipid A 

3.Özək hissə                   

354


Hüceyrə membranının parçalanmasına səbəb olan patogenliı fermentidir:                                                  

355


Huceyrə divarı olmayan  mikroorqanizimlər adlanır:   

356


Canlı hüceyrələrdə çoxalaraq hüceyrə daxili formalar əmələ gətirən 

mikroorqanizimdir:                                 

357

Mikroorqanizimlərin patogenlik amillərinə aid deyil:358

Lizogen bakteriyaya radioaktiv şüalarla təsir etdikdə baş verən lizisi 

səbəbi:                                            

359


İnsanorqanizminin normal mikroflorası üçün dogru mülahizədir:                                                                  

360


Bakteriyaların flagellaları üçün doğru mülahizədir:                       

361


Nitroimidazol törəmələri (metranidazol )antimikrob təsir göstərir:                                                                    

362


Hfr stamm və F_hüceyrə arasında baş vermiş konyuqasiyadan sonra:                                                        

363


Sporalı bakteriya kulturasından hazırlanmış və Ojeşko üsulu ilə 

boyadılmlş yaxmanın mikroskopik mnzərəsini təsvir edin:                                                                 

364

Bağırsaqların normal obliqat mikroflorasına aıddir:                          1.Bakteroidlər                                                         2.Stafilokoklar                                                      

3.Laktobakteriyalar                                                      4.Candidi cinsli 

göbələklər                                                                         

365


Endoflagella xarakterikdir:                                     

366

Spiroxetlər üçün xarakterikdir:                                                   1.Fəal 

hərəkər                                                                   2.Hüceyrə daxili 

parazitizm                                     3.Endoflagella                                                         

4.Spora                                                                     

367


Xlamidiyaların hüceyrədən kənar forması adlanır:      

368


Fitonsidlər alınır:                                                                       

369


Mikoplazmalar üçün xarakterikdir:                                1.Hüceyrə divarı                                                    

2.Polimorfizm                                                            3.Spora                                                                     

4.Sitoplazmatik membran                                                         

370


Gen mühəndisliyində vektor kimi istifadə olunur :                

371


Aktinomisetlər üçün doğru mülahizədir:              

372


Göbələklər üçün xarakterikdir:                                      1.Aktiv hərəkət                                                           

2.Hüceyrə daxili parazitizm                                                    3.Spora                                                                    

4.Hiflər                                                                      

373


Tallasporlara aiddir:                                                     1.Endospor                                                                        

2.Bazidospor                                                             3.Aleyrospor                                                                

4.Xlamidospor                                                                                   

374


İmidazol törəməli (ketokanazol) təsi göstərir:                    

375


Dimorf göbələklərin morfoloji xüsusiyyətləri:            

376


Psevdomiseli üçün dogru mülahizədir:                    

377


Təkmilləşməmiş göbələklərə aiddir:                    

378


İbtidailər  üçün xas deyil:                                            

379


Mikroorqanizimlərdə enerji tələb etməyən qidalanma mexanizmi:                                                                

1.Passiv diffuziya                                                      2.Asanlaşmış diffuziya                                                 

3.Fəal daşınma                                                            

380


Aqresiya fermentlərinə aid deyil:                                   

381


Tənəffüs zamanı super oksid ionunun toplanmasına mane olan ferment:                                                

382


Dondurulmuş preparatın vakkum şəraitində qurudulması necə adlanır:                                                               

383


İnkişafı üçün 5-10% oksigen tələb olunan mikroorqanizm:                                                         

384


İnkişafın stasionar fazasında baş verir:                          

385


Mikroorqanizimlərin dövrü kulturası üçün xarakterik olan inkişaf fazalarının 

düzgün ardıcıllığı:                        

386

Profaq;                                                                    387

Kultivasiya edilən bakteriyalar hansi halda daimi olaraq loqarifmik fazada 

olur:                                                 

388


Virus genomu üçün dogru mülahizədir:                             

389


Bakteriya hüceyrələrinin hüceyrə boyaqlarına münasibəti onların hansı 

əlamətlərinə aiddir:                                 

390

Elektiv qidalı mühitlərin istifadəsi əsaslanır:                    391

Plazmidlər üçün doğru mülahizədir:                                

392

Sulbaktam:                                                                393

Bakteriya genomu üçün dogru mülahizədir:                      

394

Gen mühəndisliyində vektorabirləşdirilmiş rekombinant DNT resipien hüceyrəyə köçürülə bilər:              

395


Metoxramatin dənəciklər aşkar edilir:

396


 RNT-RNT-zülal ardıcıllgı hansı virusun reproduksiyasında öz əksini 

tapmışdır:                                                                                        

397

RNT-DNT-RNT-zülal ardıcıllgı hansı virusun reproduksiyasında öz əksini tapmışdır:                                                                                        

398


Virus   DNT sahib hüceyrənin xromosomu ilə birləşməsi adlanır:                                                                      

399


Viruslarda persistensiya mexanizmi:                                 

400


Nukleon turşusunun hansı forması viruslarda rast gəlinmir:                                                                    

401

Virusların indikasiyası zamznı istifadə olunmur:                               

402

Qüsurlu faq üçün doğru mülahizədir:                            403

Mürəkkəb quruluşlu virusların reproduksiyasından sonra sahib hüceyrəni 

tərk edir:                                   

404


Beta laktamaza ifraz edən mikroorqanizimlərin antibiotiklərə qarşı 

davamlılığının qarşısını almaq üçün:     

405

Operon üçün doğru mülahizə deyil:                             406

Sadə quruluşlu viruslar uçün xarakterik deyil:                  1.Kapsid    

2.Xarici qişa   3.Qlükoprotein çıxıntı   4.Nuklein turşusu                                                       

407


Bakteriosinlərin sintezinitəmin edən plazmidlərdən biridir: 

408


Göbələk mitselisini uc hissəsinin fraqmentasiyası əticəsində əmələ gəlir:                                                  

409


Bakteriyalarda mutasiyanın mexanizmidir:                     

410


Mutagen amillərin təsirilə baş verən mutasiya:                   

411


Transformasiyanın tezliyi asılıdır:                                 

412


Qrip və paraqrip virusları eynu hüceyrə kulturasında kultivasiyadan bəzi 

virionların genomu qrip virusunun,kapsidi isə paraqpir virusunun hesabına 

formalaşmışdır.Beləliklə yeni virus nəsli hər iki  valideyn virusun 

əlamətlərinə malik olmuşdir.Göstərilən fenomen necə adlanır?                                                              

413

DNT molekulunu ancaq müəyyən hissələrdə parçalayan ferment:                                                                  414

Gen mühəndisliyində vektor kimi istifadə olunan kosmid nədir?                                                                        

415

Normal halda sterildir    :                                                416

Virulentliyinin stabil zəifləməsi                                    

417

İnvazivlik:                                                                   418

H-antigeninin tərkibi:                                                   

419

Oliqodinamik təsir göstərir:                                         420

Kimyəvi terapiya məqsədilə istifadə edilir:                             

421

Bakteriya sporasının  xüsusiyyətlərinə aid deyil:              422

Mikroorqanizimlərin dərman preparatlarına qarşı davamlılığını təmin edir:                                                

423

Pensilinin hansı nümayəndəsi beta-laktamaza fermentinin təsirinə davamlıdır:                                                      

424


Həzm traktının hansı hissəsi normal halda mikroorqanizimlərlə zəngindir:                                      

425


 Su vasitəsilə yayılan xəstəliklərə aiddir:                        

426


Bakteriyaların hüceyrə qişasının tərkibinə daxil olur         

427


Süni qidalı mühitlərdə uzun müddətli kultivasiya nəticəsində patogen 

bakteriyaların virulentliyin zəifləməsi nə ilə izah olunur:                                                        

428

Havanın sanitar mikrobioloyi müayinəsi üçün istifadə edilir:                                                                                 1.Flotasiya                                                                      2.Aspirasiya                                                               

3.Süzmə                                                                        4.Çökdürmə                                                                            

429

Hfr stammının əmələ gəlmə mexanizmi:                        430

Törədicilər bağırsaqda lokalizasiya olunduqda xəstəliyin əsas yoluxma 

mexanizmi:                                             

431


Anaerobların kultivasiyası üçün edilir:                               

432


Gen mühəndisliyində vektorla birləşmiş rekombinant DNT  resipient 

hüceyrələrə köçürülə bilər:                               

433

Bir növ virusla yoluxmuş hüceyrə digər virusa qarşı rezistent olur fenmeni nəyi ifadə edir:                                       

434


Bakteriosinlər:                                                                       

435


Virus genomu üçün doğru mülahizə deyil:                         

436


Bir növ mikroorqanizmin təsiri ilə digər növün stimullaşması adlanır:                                                     

437


Protoplast,sferoplast və L-forma bakteriyalarda rast gəlinmir:                                                                     

438


Antibiotiklərlə mikroorqanizimlərl arasında simbiozun hansı formasını 

mövcuddur:                                                439

Bakteriyalarda transduksiya baş verir:                               

440

Normal halda mikroorqanizimlərə rast gəlinmir:              441

Eubiotiklərin tərkibinə daxildir:                                                 

442

Heyvanların bəzi xəstəliklərinə qarşı insanların qer\yri-həssaslığı:                                                                        443

Həzm traktının hansı hissəsi normal halda mikroorqanizimlərlə zəngindir:                                      

444

Antibiotik produsentləridir:                                           1.Bakteriya                                                                 2.Mikoplazma                                                                    3.Aktinomiset                                                                         
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə