Virus infeksiyasının sitolitik formaları səciyyəvidirYüklə 222.53 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/3
tarix16.07.2017
ölçüsü222.53 Kb.
1   2   3

4.Xlamidiya                                                                 5.Göbələk                                                                          

445

Uşaqlıq yolunun obliqat mikroflorasına aiddir:                              446

Streptobassillər:                                                          

447

Arxebakteriyaların xəstəlik törədən növü hansıdır:                                 448

Akariotlar aləminə hansı mikroorqanizimlər aiddir:              

449

Torpağın sanitar göstəricisi deyil:                                                                      1.E.coli      2.S aureus    3.C.perfringens                                   

450


Trasduksiyada iştirak edir:                                            

451


Aqresiya fermentlərinə aid deyil:                                   

452


Endotoksinlərin ən mühüm bioloji efektlərindən biridir:     

453


Viroidlər əsasən hansı orqanizimlərdə xəstəlik törədir:                                                                         

454


İnfeksion prion zülalı normal prion zülalından fərqlənir:     

455


Mürəkkəb quruluşlu virusların hansı xarici qişası  sahib  hüceyrənin 

endoplazmatik şəbəkəsinə bürünərək tərk edir:                                                     

456

Qrip virusu toyuq embrionunun  hansı nahiyəsində kultivasiya olunur:                                                      457

Hela hüceyrə kulturası hazırlanmışdır:                                     

458

Transduksiyada iştirak edir:                                         459

Anrroponoz infeksiyaların törədicisi :                            

460

DNT-nin komplementarlığının pozulmassı nəticəsində baş verən mutasiya:                                                       

461


Abortiv trasduksiya zamanı hansı hadisə baş verir:              

462


Teyxoat turşusu üçün dogru mülahizədir:                        

463


Mikroorqanizimlərin qanda uzun müddət olaraq çoxalması:                                                                    

464


Bakteriyalarda mutasiyanın tipinə aid deyil:                     

465


Sarğı materiallarını sterilizasiya etmək üçün istifadə olunur:                                                                              

466


LPS-nin hansı fraqmenti antigen rolunu oynayır:            

467


Antifunqal təsirə malikdir :                                             1.Ofloksasin                                                                          

2.Flukonazol                                                                  3.Trimetoprim                                                                  

4.Metranidazol                                                                    5.Klotrimazol                                                               

468


DNT-RNT-zülal ardıcıllıöı hansı viruslarda reproduksiya prosesini ifadə 

edir:                                                     

469

Mikroorqanizimlərin xəstəlik törərmək qabiliyyəti:               470

Mikroorqanizimlərin invazinləri ilə sahib hüceyrənin sahib hüceyrənin 

səthindəki inteqrinlərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində baş verir:                                                  

471


Mikroorqanizimlərin patogenlik amillərinə aiddir:

472


Bütün viruslar :                                                           

473


 Retroviruslar malikdir :                                                           

474


Oksidləşdiricilər qrupundan olan antiseptik preparatdır:    

475


Klavulan turşusu:                                                              

476


Aktinomisetlərin hansı növü torpaq vasitəsilə yoluxur:      

477


Beta-laktamaza fermentinin inhibitorudur:                                  

478


Mikroorqanizimlərdə anribiotiklərə davamlılıq əlaqıdardır: 

479


Nuklein turşusunun sintezini inhibisiya etməklə antimikrob təsir göstərir:                                                 

480

Pensilin birləşdirici zülaldır:                                               

481

Super antigenlərin təsir mexanizmi:                                  482

Bakteriya hüceyrəsində mütləq komponentlərindən           deyil:                                                                         

483

Ekzotoksinlər üçün xasdir;                                          1.Mikrob hüceyrəsi tərəfindən xaricə sintez olunur         2.Orqan və toxumalara seçici təsirə 

malik deyillər                     3.Orqan və toxumalara seçici təsir göstərirlər                                

4.Anatoksinə çevrilmir                                                             5.Anatoksinə 

çevrilir                                                  

484

F -plazmidinin bakreria hüceyrəsinə inteqrasiyası nəticəsində:                                                     485

X xəstəliyinin kontagiozluq indeksi 0,6,Y xəstəliyininkontagiozluq indeksi 

0,8, Z xəstəliyinin kontagiozluq indeksi 0,3-dür.Hansı xəstəliyin yolxuculuq 

qabiliyyəti daha yüksəkdir:                                           

486

Persistensiya ilə müşayət olunur ;                                 487

Faqlardan istifadə edilmir:                                            

488

Aşağıdakılardan hansı miqrasiya edən genetik elementlərə aid deyil:                                                                              489

Berci təsnifatına görə hüceyrə divari olmayan eubakteriyalar hansıdır:                                                     

490

Abortiv  infeksiya nədir:                                              491

Aşağıdakılardan hansı bir qatlı hüceyrə kulturasına  aid deyil:                                                                              

492

Hansı qeyri spesfik müdafiə amili deyil;                         493

Passiv diffuziya haqqında hansı fikir  doğrudur:             

494

Genereasiya müddəti nədən asılı deyil;                            495

Bağırsaq dizbiozlarının və dizbakteriozlarının diaqnostikasında hansı 

nəzərə alınmır:                           

496


Əksər antibiotiklərin qram müsbət bakteriyalarin daxilinə asanlıqla nüfuz 

etməsinə baxmayaraq, qram mənfi bakteriyalaradaxil ola bilməməsinin 

səbəbi nədir:            

497


Affinlik nədir:                                                              

498


Aşağıdakı vəziyyətlərdən hansı T-limfositlərin çatışmazlığı zamanı 

meydana gəlir;                                

499

Dederleyn çöpləri hansı bakteriyalara aiddir:                   500

Tallosporlar harada əmələ gəlir:                                    

501

Hansı prion xəstəliyidir :                                              502

L-forma bakteriyalar malikdir:                                             1.Sporaya          

2.Plazmatik membrana     3.Kapsulaya   4.Genetik aparata        5.Pililərə                                    

503


Bakteriyaların antigen xüsusiyyətinə malik morfoloji strukturları:                                                                    

1.Plazmatik membran      2.Kapsula      3.Genofor     4.Flagella          

5.Hüceyrə divarı                                  

504


Mikroorqanizimlərin identifikasiyasında istifadə olunur:   

505


Virs infeksiyasının sitolitik formaları səciyyəvidir:            

506


DNT-nin ikiqat spiralını açır:                                         

507


Bakterial betta-laktamazanı inhibisiya etmək xüsusiyyətinə malikdir:                                                

508


Qanda törədicinin kulturasını almaq hansı halda mümkündür:                                                               

509


Atopiya:                                                                       

510


IgE-nin xüsusiyyətidir:                                                 

511


Qriplə xəstələnmiş pasientdə Streptococcus pneumoniae tərəfindən 

törədilən pnevmoniya inkişaf etmişdir.Bu vəziyyət infeksion xəstəliyin 

hansı formasına aiddir:         

512


Virus üçün səciyyəvidir:                                                      

513


Viruslar üçün səciyyəvidir:                                           1.Dizyunktiv üsulla 

çoxalma                                         2.Hüceyrə quruluşu                                                         

3.Bir tip nuklein turşusunun olması                                                                    

4.Zülal sintez edən  sistemin olmaması                            5.Ribosomun 

olması                                                                      6.Qidalı mühitlərdə 

çoxalma                                                 514

Lipopolisaxarid təbiətli zəif toksiki seçici təsirə malik olmayan formalinin 

təsirindən zərərsizləşməyən mikrob hüceyrəsi ilə bağlı maddə:                                             

515


Elektiv qidalı mühitlərə aiddir:                                               

516


İnsan orqanizmininormal mikroflorasına aiddir:                  

517


İnsan  orqanizminin normal mikroflorasının funksiyalarına aid deyil:                                                         

518


Operon:                                                                             

519


Selikli qişaların qoruyucu mexanizmlərinin zəifləməsinin səbəbi:                                                                      

520


Koplement sisteminin membranzədələyici kompleksdir:    

521


Neysser  üsulu tətbiq edlir:                                                                       

522


Bakteriyalarda konyuqasiya müşahidə edilir:                         

523


Komplementi  aktivləşdirmək qabiliyyətinə malik olan immunoqlobulinlər:                                                     

524


Bir sıra parazit xəstəliklərdə  xüsusilə helmintozlarda orqanizmin 

müdafiəsində iştirak edən immunoqlobulin:      

525

Ig molekulunun antigenlə birləşməsini təmin edir;            526

Viruslar üçün xarakter deyil:                                         

527

1.Clostridium tetani                                                     2.Francisella tularensis                                                  3.Şhigella dysenteria                                                      

4.Neisseria meningitidis                                                                    

5.Clostridium perfiringens                                                        Yoluxma 

mənbəyi torpaqdır:                                          

528

T- limfositlər üçün xarakterikdir:                                  529

Mikroorqanizimlərin dərman preparatlarına rezistenliyi şərtləndirir:                                                           

530

Şərti patogen mikroorqanizmlərin xüsusiyyətinə aid deyil:531

Nazik bağırsaqların epitelini zədələyən toksinlər:

532

İnkubasiya dövrü xarakterizə edilir:533

Persistensiya  nədir?

534

Dimorf göbələklərin morfoloji xüsusiyyətləri:            535

Attenuasiya olunmuş vaksinlər:                                     536

Göbəlklər üçün xarakterik deyil:                                    

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə