Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 0922 Tәtbiqi antropologiyanın әsaslarıYüklə 7.5 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/7
tarix03.04.2017
ölçüsü7.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

1
2
3
4
5
6
7
0922_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0922 Tәtbiqi antropologiyanın әsasları
D.N.Anuçinin nә institutu yaratmışdır ?
D.N.Anuçinin nәçi idi?
B.B.Bunakın peçәsi nә idi ?
K.M.Kerinin peşәsi nә idi?
Antropologiya elmi nәdәn bәhs edir?
Somatologiya nәyi öyrәnir?
İnsanın mәnşәyini nә öyrәnir?
Psixologiya
biologiya
Zoologiya
antropologiya

Fәlsәfә
bioloq
düzgün cavab yoxdur
fizioloq
zooloq
antropoloq

bioloq
düzgün cavab yoxdur
antropoloq

fizioloq
metreoloq
antropoloq

fizioloq
metreoloq
bioloq
düzgün cavab yoxdur
insanlardan

heyvanlardan
bitkilәrdәn
heyvanlardan vә bitkilәrdәn
insanlardan vә heyvanlardan
Heyvanların dәyişkәnliyinin qanuna uyğunluqlarını öyrәnir
İnsan orqanizminin fәrdi dәyişkәnliyinin qanuna uyğunluqlarını öyrәnir

düzgün cavab yoxdur
Bitkilәrin vә Heyvanların dәyişkәnliyinin qanuna uyğunluqlarını öyrәnir
Bitkilәrin dәyişkәnliyinin qanuna uyğunluqlarını öyrәnir

8
9
10
11
12
13
Somatologiya vә merologiya antropolgiyanın hansı hissәsinә aiddir? 1. İnsanın morfologiyası 2.
Antopogenez 3. İrqşünaslıq
Antropogenez nәyi öyrәdir?
İnsan morfologiyası,antropogenez vә iraqşünaslıq hansı elmin hissәlәridir?
Moskvada antropologiya institutunu ...... yaratmışdır. Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakılardan hansı
variant uyğundur ? Tam cavabı seçin.
Moskvada antropologiya institutu nә vaxt yaradılıb ?
İnsan orqanizminin fәrdi dәyişkәnliyinin qanuna uyğunluqlarını nә öyrәnir ?
İrqşünaslıq vә Biologiya
düzgün cavab yoxdur
İrqşünaslıq
Antropogenez

Biologiya
2.3
1

3
2
düzgün cavab yoxdur
düzgün cavab yoxdur
әzәlә sistemini
ürәk­damar sistemini
insanın daxili orqanlarını
insanın mәnşәyini

zoologiyanın
fәlsәfәnin
antrologiyanın

biologiyanın
psixologiyanın
N.İ.Anserov
A.P.Baldanov
D.N.Anuçin vә B.B.Bunak

B.B.Bunak
K.M.Kerin
1919­cu ildә
1921­ci ildә
1922­ci ildә

1923 – cü ildә
1920­ci ildә
psixologiya
merologiya
somatologiya

metreologiya
antropogenez

14
15
16
17
18
19
20
D.N.Anuçin kimin kömәyi ilә Moskvada Antropologiya institutu yaratmışdır ?
Antropologiyanın hansı bölmәsi insanın irqlәrini öyrәnir ?
İnsan morfologiyası hansı hissәlәrә ayrılır? 1. Stomotologiya 2. Biologiya 3. Somatologiya 4.
Merologiya
Privesә görә sümüklәr quruluş, funksiya vә inkişafına görә neçә qrupa bölünür?
İnsan morfologiyası neçә hissәyә ayrılır?
İnsan morfologiyası hansı hissәlәrә ayrılır? 1. Stomotologiya 2. Biologiya 3. Somatologiya 4.
Merologiya
Antropologiyanın hansı bölmәsi insanın mәnşәyini öyrәnir ?
K.M.Kerin
A.P.Baldanov
B.B.Bunak

N.İ.Anserov
tәk yaradıb
antropogenez
merologiya
irqşünaslıq

somatologiya
morfologiya
2.4
1.2
3.4

1.3
2.3
3
5
4

2
6
5
3
2

6
4
1.3
2.3
3.4

2.4
1.2
düzgün cavab yoxdur
İnsanın morfologiyası
Antropogenez


21
22
23
24
25
26
27
....... insan orqanizminin fәrdi dәyişkәnliyinin qanuna uyğunluqlarını öyrәnir. Nöqtәlәrin yerinә
aşağıdakı variantlardan hansı uyğundur?
1922 – ci ildә Moskada Antropologiya İnstitutu kim tәrәfindәn yaradılmışdır ?
İnsanın bioloji dövrü haqqında hansı elm mәlumat verir ?
İnsan fiqurunun quruluşunu öyrәnәn elm hansıdır ?
Rusiyada akademik K.M.Kerinin antropologiyaya dair nә kimi xidmәti olmuşdur ?
1.antropologiyanın müstәqil elm kimi formalaşmasında ; 2.antropologiya institutu yaratmışdır; 3. Heç
bir xidmәti olmamışdır; 4. İnsan morfologiyasını öyrәnmişdir
Başın qabağa vә yanlara әyilmәsini tәmin edәn oynağın forması neçәdir?
Qamış sümüyü skeletin hansı hissәsindә yerlәşir?
İrqşünaslıq vә Antropogenez
İrqşünaslıq
antropogenez
insan morfologiyası
somatologiya

irqşünaslıq
merologiya
K.M.Kerin
A.P.Baldanov
D.N.Anuçin

N.İ.Anserov
B.B.Bunak
biologiya
morfologiya
antropologiya

anatomiya
fiziologiya
anatomiya
fiziologiya
morfologiya

antropologiya
biologiya
1.2
yalnız 2
yalnız 1

yalnız 4
yalnız 3
yastı
kürәşәkilli
ellipsvari

silindrik
yәhәrşәkilli

28
29
30
31
32
33
34
İncik sümüyü skeletin hansı hissәsindә yerlәşir?
Fәqәrәlәr skeletin hansı hissәsindә yerlәşir?
Aşağı әtraf qurşağı hansı sümüklәrdәn ibarәtdir?
Aşağı әtraf skeleti hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?
Bel nahiyәsi neçә fәqәrәdәn ibarәtdir?
Aşağı әtraf skeletin sәrbәst hissәsi hansı nahiyәlәrdәn ibarәtdir?
Baldır nahiyәsi hansı sümüklәrdәn ibarәtdir?
onurğa sütunu
yuxarı әtraf
aşağı әtraf

kәllә
döş qәfәsi
kәllә
yuxarı әtraf
aşağı әtraf

döş qәfәsi
onurğa sütunu
aşağı әtraf
onurğa sütunu
gövdә

yuxarı әtraf
baş
qalça sümüklәrindәn
büzdüm sümüklәrindәn
çanaq sümüklәrindәn

qasıq sümüklәrindәn
oma sümüklәrindәn
mil vә dirsәk sümüyündәn
bazu, said vә әl nahiyәsindәn
yuxarı әtraf qurşağından vә azad hissәdәn
aşağı әtraf qurşağından vә azad hissәdәn

körpücük vә kürәk sümüklәrindәn
10
8
5

6
9
mil vә dirsәk
bazu, said vә әl
bud, baldır, ayaq

körpücük vә kürәk
qamış vә inci

35
36
37
38
39
40
41
Boyun nahiyәsi neçә fәqәrәdәn ibarәtdir?
Döş nahiyәsi neçә fәqәrәdәn ibarәtdir?
Forma etibarı ilә döş qәfәsi hansı hәndәsi fiquru xatırladır?
Gövdә skeleti hansı hissәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?
İnsan skeletindә rast gәlinәn әn uzun, borulu sümük hansı hesab olunur?
Körpücük sümüyü necә tәşkil olunmuşdur?
Onurğa sütunun hansı nahiyәsinin fәqәrәlәri rudiment şәklindәdir?
mil vә dirsәk
bud, baldır, ayaq
qamış vә inci

körpücük vә kürәk
bazu, said vә әl
4
6
7

8
5
10
13
12

9
11
kәsilmiş üçbucaq
konus
kәsilmiş konus

trapesiya
üçbucaq
onurğa sütunundan vә döş sümüyündәn
onurğa sütunundan
onurğa sütunu vә döş qәfәsindәn

döş qәfәsi vә boyun sütunundan
döş qәfәsindәn
said sümüklәri
qamış
bud

bazu
inci
C­vari әyinti şәkilli olaraq qısa borulu sümük
S­vari әyinti şәkilli olaraq enli borulu sümük
S­vari әyinti şәkilli olaraq qısa borulu sümük

C­vari әyinti şәkilli olaraq enli borulu sümük
S­vari әyinti şәkilli olaraq qarışıq sümük

42
43
44
45
46
47
Sümük toxumasının çәkisi bәdәn ağırlığının nisbәtinә görә yeni doğulmuş uşaqlarda neçә % tәşkil
edir?
Sümük toxumasının çәkisi bәdәn ağırlığının nisbәtinә görә yetkin insanda neçә % tәşkil edir?
Körpücük vә kürәk sümüklәrindәn tәşkil olunan hissә hansıdır ?
Yuxarı әtraf qurşağı hansı sümüklәrdәn tәşkil olunur?
Yuxarı әtraf skeleti hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?
Yuxarı әtraf skeleti hansı nahiyәlәrdәn ibarәtdir?
döş nahiyәsinin fәqәrәlәri
oma nahiyәsinin fәqәrәlәri
büzdüm nahiyәsinin fәqәrәlәri

boyun nahiyәsinin fәqәrәlәri
bel nahiyәsinin fәqәrәlәri
.18
.16
.14

.19
.17
.2
.16
16­18 %

18­19 %
.18
yuxarı әtraf qurşağı

kәllә
azad hissә
aşağı әtraf qurşağı
aşağı әtraf qurşağı vә azad hissә
aşağı әtraf qurşağından vә azad hissәdәn
bazu, said vә әl nahiyәsindәn
körpücük vә kürәk sümüklәrindәn

yuxarı әtraf qurşağından vә azad hissәdәn
mil vә dirsәk sümüyündәn
bazu, said vә әl nahiyәsindәn
aşağı әtraf qurşağından vә azad hissәdәn
yuxarı әtraf qurşağından vә azad hissәdәn

mil vә dirsәk sümüyündәn
körpücük vә kürәk sümüklәrindәn
aşağı әtraf qurşağından vә azad hissәdәn
mil vә dirsәk sümüyündәn
bazu, said vә әl nahiyәsindәn

yuxarı әtraf qurşağından vә azad hissәdәn
körpücük vә kürәk sümüklәrindәn

48
49
50
51
52
53
54
Bazu sümüyü kürәk sümüyü ilә necә birlәşir?
Çiyin oynağı vasitәsi ilә hansı sümüklәr birlәşir ?
Boyun nahiyәsinin neçәnci fәqәrәsi digәr fәqәrәlәrә nisbәtәn arxaya doğru çıxır vә başı qabağa
әyәrәk bu çıxıntını barmaq vasitәsilә hiss etmәk olar?
Qadınların çanağı kişilәrin çanağına nisbәtәn nә ilә fәrqlәnir?
Boyunun 7 – ci fәqәrәsi necә adlanır ?
Böyük barmaq tәrәfdә yerlәşәn sümük hansıdır ?
Mil sümüyü hansı barmaq tәrәfdәn yerlәşir ?
bud­çanaq oynağı vasitәsilә
dirsәk oynağı vasitәsilә
çiyin oynağı vasitәsilә

diz oynağı vasitәsilә
mil ­bilәk oynağı vasitәsilә
said vә әl sümüklәri
mil vә dirsәk sümüyü
bazu vә kürәk sümüyü

boyun vә kәllә sümüklәri
bud vә baldır sümüyü
boyunun VI fәqәrәsi
boyunun V fәqәrәsi
boyunun VII fәqәrәsi

boyunun VIII fәqәrәsi
boyunun IX fәqәrәsi
çanaq enli vә bir qәdәr yuxarıda yerlәşir
çanaq ensiz vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir
çanaq enli vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir

çanaq ensiz vә bir qәdәr yuxarıda yerlәşir
çanaq yastı vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir
birinci
batıcı
çıxıcı

düzgün cavab yoxdur
axırıncı
baldır
dirsәk
mil

bud
bazu
İşarәt barmaq
Şәhadәt barmaq
Böyük barmaq

Orta barmaq

55
56
57
58
59
60
61
Çәçәlә barmaq tәrәfdәn yerlәşәn sümük hansıdır ?
Dirsәk sümüyü hansı barmaq tәrәfdәn yerlәşir ?
Kimlәrdә onurğa sütununun uzunluğu 66 – 69 sm – dir ? 1. Kişilәrdә 2. Qadınlarda 3. Uşaqlarda 4.
Bütün insanlarda
Fәqәrәarası qığırdaq disklәr onurğa sütununa necә tәsir edir ? 1. Onurğa sütununu elastiki edir; 2.
Onurğa sütununu inkişafına kömәk edir; 3. Onurğa sütununu möhkәmliyinә kömәk edir
Körpücük sümüyü insan bәdәnindә hansı rolu oynayır ?
Qamış vә inci sümüklәri hansı nahiyәyә aiddir ?
Bud, baldır vә ayaq skeletin hansı hissәsinә aiddir ?
Çәçәlә barmaq
bud
mil
dirsәk

baldır
said
İşarәt barmaq
Şәhadәt barmaq
Çәçәlә barmaq

Orta barmaq
Böyük barmaq
yalnız 1
yalnız 4
1.3
2.3
yalnız 2

2.3
yalnız 2
yalnız 1

1.3
1.2
Gövdәni aşağı әtrafa birlәşdirir
Yuxarı әtrafı aşağı әtrafa birlәşdirir
Yuxarı әtraf qurşağını gövdәyә birlәşdirәn yeganә hәrәkәtli sümükdür

Kәllәni gövdәyә birlәşdirir
Yuxarı әtraf qurşağını aşağı әtrafa birlәşdirәn hәrәkәtli sümük
Kәllә
Әl
Baldır

Qol
Gövdә
kәllә
yuxarı әtraf


62
63
64
65
66
Aşağıda deyilәnlәrdәn hansılar düzdür ? 1.Onurğanın 4 sәlis әyriliyi var; 2. Qamış vә inci
sümüklәri yuxarı әtrafa aiddir; 3. Boyunun 7­ci fәqәrәsi çıxıcı adlanır; 4. Boyun nahiyәsi 9 fәqәrәdәn
ibarәtdir; 5.Bel nahiyәsi 5 fәqәrәdәn ibarәtdir.
Aşağıda deyilәnlәrdәn neçәsi düzdür? 1.Onurğanın 4 sәlis әyriliyi var; 2. Qamış vә inci sümüklәri
yuxarı әtrafa aiddir; 3. Boyunun 7­ci fәqәrәsi çıxıcı adlanır; 4. Boyun nahiyәsi 9 fәqәrәdәn ibarәtdir;
5.Bel nahiyәsi 5 fәqәrәdәn ibarәtdir.
Aşağıda deyilәnlәrdәn neçәsi sәhvdir ? 1.Onurğanın 4 sәlis әyriliyi var; 2. Qamış vә inci sümüklәri
yuxarı әtrafa aiddir; 3. Boyunun 7­ci fәqәrәsi çıxıcı adlanır; 4. Boyun nahiyәsi 9 fәqәrәdәn ibarәtdir;
5.Bel nahiyәsi 5 fәqәrәdәn ibarәtdir.
Antropologiya haqqında aşağıda deyilәnlәrdәn düzgün olanları seçin.1. İlk dәfә bu termini
Aristotel işlәtmişdir; 2. Heyvanlar haqqında elmdir; 3. İnsan haqqında elmdir ;4. Yunan sözlәrindәn
ibarәtdir, antropos heyvan, loqos elm demәkdir ;5. Yunan sözlәrindәn ibarәtdir, antropos insan, loqos
elm demәkdir;6. Bitkilәri öyrәnir
Antropologiya haqqında aşağıda deyilәnlәrdәn sәhv olanları seçin.1. İlk dәfә bu termini Aristotel
işlәtmişdir; 2. Heyvanlar haqqında elmdir; 3. İnsan haqqında elmdir ;4. Yunan sözlәrindәn ibarәtdir,
antropos heyvan, loqos elm demәkdir ;5. Yunan sözlәrindәn ibarәtdir, antropos insan, loqos elm
demәkdir;6. Bitkilәri öyrәnir
aşağı әtraf

aşağı vә yuxarı әtraf
gövdә
3,4,5
2.4
1,3,5

4.5
1,2,3
5
2
3

1
4
5
3
2

1
4
3.4
1,3,4
1,3,5

2.4
2,3,4
1,2,3
2,3,6
2,4,6

3,5,6
4,5,6

67
68
69
70
71
72
Antropologiya haqqında aşağıda deyilәnlәrdәn neçәsi düzgündür ? 1. İlk dәfә bu termini Aristotel
işlәtmişdir; 2. Heyvanlar haqqında elmdir; 3. İnsan haqqında elmdir ;4. Yunan sözlәrindәn ibarәtdir,
antropos heyvan, loqos elm demәkdir ;5. Yunan sözlәrindәn ibarәtdir, antropos insan, loqos elm
demәkdir;6. Bitkilәri öyrәnir
Antropologiya haqqında aşağıda deyilәnlәrdәn neçәsi sәhvdir ? 1. İlk dәfә bu termini Aristotel
işlәtmişdir; 2. Heyvanlar haqqında elmdir; 3. İnsan haqqında elmdir ;4. Yunan sözlәrindәn ibarәtdir,
antropos heyvan, loqos elm demәkdir ;5. Yunan sözlәrindәn ibarәtdir, antropos insan, loqos elm
demәkdir;6. Bitkilәri öyrәnir
İnsan dayaq­hәrәkәt sistemindә neçә növ orqan var?
İnsan dayaq­hәrәkәt sistemindә 3 növ orqan var. Onlar hansılardır? 1.Sümüklәr; 2.Әzәlәlәr;
3.Sümük vә әzәlәlәrin birlәşmәlәri; 4.Skelet; 5.Damarlar
Sümük iliyi harada yerlәşir ? 1.Sümüyün daxilindә; 2.Sümüyün xaricindә;
Sümüklәrin üstü nә ilә örtülür?
4
2
3

5
1
4
5
3

2
hamısı düzgündür
1
2
3

5
4
3,4,5
1,2,3

2,4,5
4.5
2,3,4
düzgün cavab yoxdur
yalnız 2
yalnız 1

hamısı düzgündür
1.2
ilik ilә
damarlar ilә
sümüküstlüyü ilә

qığırdaqla
sinirlәr ilә

73
74
75
76
77
78
79
Sümüyün tәrkibindә tәxminәn neçә % su var?
Cansız sümük nә rәngdәdir?
Formasına görә sümüklәr neçә qrupa bölünürlәr?
Canlı sümük nә rәngdәdir?
Uzun müddәt qumsal yerdә qalan sümüyün rәngi nә rәngdә olur?
Sümük üstlüyü harada yerlәşir ? 1.Sümüyün üstündә; 2.Sümüyün içәrisindә; 3.Qanda
İnsan bәdәnindә tәqribәn neçә sümük var?
35
52
50

43
70
kül rәngi
qara


kәrpici
çәhrayı
5
2
4

6
3
qara

çәhrayı

kәrpici
kül rәngi
çәhrayı
qara
kәrpici

kül rәngi

2.3
yalnız 2
yalnız 1

düzgün cavab yoxdur
yalnız 3
100
200dәn az
200dәn çox

250
150

80
81
82
83
84
85
86
Sümük birlәşmәlәrinin neçә növü var?
Iki sümük birlәşmәsi nә әmәlә gәtirir?
Üç vә daha çox sümüklәrin birlәşmәsi nә әmәlә gәtirir?
Forma etibarı ilә bәdәndә olan sümüklәr necә olur ?
Xaricdәn sümüklәr nә ilә örtülür
Hansı sümük çәhrayı rәngdә olur? 1. Qumsalda uzun müddәt qalan 2. Torpaqda uzun müddәt
qalan 3. Bataqlıqda uzun müddәt qalan 4. Canlı sümük 5. Cansız sümük
Sümüküstlüyü barәdә aşağıda deyilәnlәrdәn hansı düzgündür ?
4
2
3

5
1
mürәkkәb qığırdaq
sadә qığırdaq
sadә oynaq

sadә vә mürәkkәb oynaq
mürәkkәb oynaq
mürәkkәb qığırdaq
sadә oynaq
mürәkkәb oynaq

sadә vә mürәkkәb oynaq
sadә qığırdaq
enli
qarışıq sümüklәr
uzun, enli, qısa, qarışıq sümüklәr

uzun
qısa
qığırdaqla
diafizlә
sümük üstlüyü ilә

bağlarla
epifizlә
1
2
4

4
3
Sümüyü hәrәkәtә gәtirir
Sümüyün daxilindә yerlәşir
Sümüyü xaricdәn örtür

düzgün cavab yoxdur

87
88
89
90
91
92
93
Oynaq nәdir ?
D vitaminin çatımaması zamanı hansı xәstәlik yaranır? 1.Qan azlığı yaranır 2. Raxit
3.Soyuqdәymә 4. Daun
Bataqlıqda uzun müddәt qalan sümük nә rәngdә olur?
İnsanın skelet sümüklәrinin ölçüsü vә forması necә olur?
Qısaborulu sümüklәr hansılardır?
Uzunborulu sümüklәr hansılardır?1.bazu 2.dirsәk 3.fәqәrәlәr 4.mil 5.qabırğalar
Qarışıq sümüklәrә aiddir: 1.Gicgah 2. Kәllә 3.Üz 4.Fәqәrәlәr
Qanyaradıcı funksiyanı yerinә yetirir
Sümüyün daxilindә yerlәşir
Sümüklәrdә qırmızı ilik yaradır
Skelet sisitemini meydana gәtirәn sümüklәr arasında әlaqәni tәmin edәn birlәşmә yeridir

Sümüküstlüyü, sümük iliyi, damarlar vә sinirlәrdәn tәşkil onunub
İnsan bәdәninindә olan sümüklәrin mәcmusudur
2.3
1.2
yalnız 2

2.4
yalnız 4
kül rәngi

yaşıl vә ya qara

kәrpici
çәhrayı
hamısı uzunborulu
hamısı yastı
müxtәlif

qısaborulu
hamısı eyni
dirsәk vә mil sümüyü
fәqәrәlәr vә әl daraqları
barmaq falanqaları,әl vә ayaq daraqlari

qamış sümüyü vә incik sümüyü
barmaq falanqaları vә incik sümüyü
2,4,5
1,3,5
1,2,4

3.4
2,3,4
1,3,4
1, 2, 3
1.3


94
95
96
97
98
99
100
Yastı sümüklәrә adiddir: 1.Kәllә 2.Qurşaq 3. Gicgah 4.Әtraf sümüklәri
Qısa sümüklәr haqqından deyilәnlәrdәn hansı düzgündür ?
Yastı sümüklәr haqqında deyilәnlәrdәn hansı düzgündür?
Uzun sümüklәr haqqında deyilәnlәrdәn hansı düzgündür ?
Qarışıq sümükәr haqqında deyilәnlәrdәn hansı düzgündür?
Hansı sümük ağ rәngdә olur ? 1.Qumsalda uzun müddәt qalan 2.Torpaqda uzun müddәt qalan
3.Bataqlıqda uzun müddәt qalan 4. Canlı sümük 5.Cansız sümük
Hansı sümük kül rәngdә olur ? 1.Qumsalda uzun müddәt qalan 2.Torpaqda uzun müddәt qalan 3.

2, 4
2,3,4
2.4
2.3
1.2

1.3
3.4
Bu sümüklәrә gicgah vә üz sümüklәri aiddir
Bu sümükәrә kәllәnin beyin hissәsini tәşkil edәn sümüklәr aiddir
Bu sümüklәrin nazik, boylama vә köndәlәn ölçülәri böyük olur
Bütün ölçülәri tәxminәn bәrabәrdir vә az dәrәcәdә hәrәkәt,elastiklik , möhkәmlik tәlәb olunan yerdә olur

Gah divar rolu oynayıb qoruyucu funksiya yerinә yetirir, gah da әzәlәlәrin bağlanması üçün istinad tәşkil
edirlәr
Bu sümüklәr sürәtlә hәrәkәt edilәn yerdә olub, böyük ölçülәrә malik olurlar
Bütün ölçülәri tәxminәn bәrabәrdir vә az dәrәcәdә hәrәkәt,elastiklik , möhkәmlik tәlәb olunan yerdә olur
Bu sümüklәrin nazik, boylama vә köndәlәn ölçülәri böyük olur

Ling funksiyası daşıyır
Bu sümüklәrә fәqәrәlәr, bilәk vә ayaqdaraqarxası sümüklәr aiddir
Gah divar rolu oynayıb qoruyucu funksiya yerinә yetirir, gah da әzәlәlәrin bağlanması üçün istinad tәşkil
edirlәr
Bu sümüklәrin nazik, boylama vә köndәlәn ölçülәri böyük olur
Sürәtlә hәrәkәt edilәn yerdә olub, böyük ölçülәrә malik olur vә ling funksiyası yerinә yetirir

Bu sümüklәrә gicgah vә üz sümüklәri aiddir
Bütün ölçülәri tәxminәn bәrabәrdir vә az dәrәcәdә hәrәkәt,elastiklik , möhkәmlik tәlәb olunan yerdә olur
Gah divar rolu oynayıb qoruyucu funksiya yerinә yetirir, gah da әzәlәlәrin bağlanması üçün istinad tәşkil
edirlәr
Sürәtlә hәrәkәt edilәn yerdә olub, böyük ölçülәrә malik olur vә ling funksiyası yerinә yetirir
Bu sümüklәrә Gicgah vә üz sümüklәri aiddir

düzgün cavab yoxdur
Bütün ölçülәri tәxminәn bәrabәrdir vә az dәrәcәdә hәrәkәt,elastiklik , möhkәmlik tәlәb olunan yerdә olur
4
3
5

1
2

101
102
103
104
105
106
Bataqlıqda uzun müddәt qalan 4.Canlı sümük 5.Cansız sümük
Hansı sümük kәrpici rәngdә olur ? 1.Qumsalda uzun müddәt qalan 2.Torpaqda uzun müddәt
qalan 3. Bataqlıqda uzun müddәt qalan 4.Canlı sümük 5.Cansız sümük
Hansı sümük yaşıl vә ya qara rәngdә olur? 1.Qumsalda uzun müddәt qalan 2.Torpaqda uzun
müddәt qalan 3.Bataqlıqda uzun müddәt qalan 4.Canlı sümük 5.Cansız sümük
Borulu sümüklәrә aiddir : 1.Uzun (qabırğalar vә döş sümüyü) 2.Gicgah 3.Uzun (әtraf sümüklәri)
4.Qısa (әl vә ayaq daraq sümüklәri)
Oynağın әsas elementlәri hansılardır ? 1.Oynaq sәthlәri 2. Sümük üstlüyü 3.Oynaq qığırdağı,
4.Oynaq kapsulu 5.Oynaq boşluğu 6. Sümük iliyi
Bazu, dirsәk, mil hansı növ sümüklәrә aiddir?
Sümüklәr bir­biri ilә nә vasıtәsilә birlәşir ?
1
3
2

5
4
5
4
3
2
1

4
2
3

5
1
1,3,4
2.3
3.4

1.2
2,3,4
4, 5, 6
2, 3, 4
1, 3, 4, 5

2,4,5,6
3, 4, 5, 6
Gicgah
Kәllә
Uzunborulu

Qısaborulu
Üz
sinirlәrlә

107
108
109
110
111
112
113
Fasilәsiz vә fasilәli birlәşmәlәr nәyә aiddir?
Oynağın neçә әsas elementi var?
Oynaq kapsulu neçә qatdan ibarәtdir?
Raxit xәstәliyi hansı vitaminin çatışmamazlılığından әmәlә gәlir?
Gicgah vә üz sümüklәri formasına görә hansı sümüklәrә aiddir?
Sümüküstlüyü barәdә aşağıda deyilәnlәrdәn hansı düzgündür ?
Fasilәsiz birlәşmәlәrә nәlәr aiddir?
sümük iliyi ilә
birlәçdirici toxuma ilә

sümük üstlüyü ilә
damarlarla
dırnaqlara
damarlara
sümüklәrә

dәriyә
sinirlәrә
4

2
6
3
7
5

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə