Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Səhra qida rasionlarınım kalorisi əsgəri neçə gün müddətində təmin edir?



Yüklə 368.85 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/4
tarix23.12.2016
ölçüsü368.85 Kb.
növüYazı
  1   2   3   4

Sıra

№si


T e s t l ə r

Testin çətlik 

dərəcəsi 

(asan (A); 

orta (O) və 

çətin (Ç)) 

olmaqla hər 

bir testin 

qarşısında 

yazılmalı

İstifadə 

edilmiş 


ədəbiyyat

1

Səhra qida rasionlarınım kalorisi əsgəri neçə gün müddətində təmin 



edir?

A)1gün


B)2gün

C)3-4gün


D)3-5gün

E)4gün


A

2. səhifə 

52

2

Azotun narkotik təsirinin meydana çıxdığı şərait? A) Yüksək 



atmosfer təzyiqi şəraitində B) Atmosfer təzyiqinin azalması 

şəraitində C) Oksigenin azalması şəraitində D) Havanın 

temperaturunun artması şəraitində E)havada karbon qazının 

artması şəraitində

A

1. səhifə 



52

     FƏNN: Ümumi gigiyena və hərbi gigiyena        Test - Tibb fakültəsinin II kurs 

STOMOTOLOGİYA                        ixtisası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

artması şəraitində

3

Yer səthində neçə km hündürlükdən sonra hipoksiya əlamətləri 



başlayır?

A)1-2km


B) 2-3km

C)3-4km


D)4-5 km

E)6km


O

2. səhifə 

52

4

Suyun dezodorasiyası nə deməkdir?



A) Suya bulanıqlıq verən maddələrdən azad edilməsi

B) Suya rəng verən maddələrdən azad edilməsi

C) Suya iy verən maddələrdən azad edilməsi

D) Suyu patogen mikroblar və qurd yumurtasınan azad etmək

E) Suyu artıq miqdarda həll olmuş duzlardan azad etmək

Ç

1. səhifə 



53

5

Torpağın epidemioloji xüsusiyyətlərinə aiddir? A)torpağın 



məsaməliliyi B)torpağın fiziki xassələri C)torpağın mikroblarla 

zənginliyi D)torpaq dənələrinin ölçüləri E)torpağın kimyəvi 

A

2. səhifə 



53

6 İçməli suyun iyinin gigiyenik norması? A) 0 bal B) 3 baldan az 

C) 2 baldan az D) 1 baldan az E) 4 baldan az

O

1. səhifə 



53

7

Tankın içərisində havanın temperaturu neçə dərəcə olur?



A) 20-300

B) 30-350

C) 34-400

D) 35-400

E)500

A

2. səhifə 



54

8

Ordu qida institutunda əsgərin orqanizminin itirdiyi enerji nə 

qədərdir?

A)1000 kkal

B)2000 kkal

C)2400 kkal

D)2500 kkal

E)3000 kkal

  Ç

1. səhifə 



54

9

Uzun müddət istifadə edilən qar suyuna nə qədər natrium xlor 



əlavə olunur?

A)0.1mq


 B) 0.5mq

C)1.5mq


 D)1.8mq

 E)2.5mq


A

2. səhifə 

38

10

Torpağın mexaniki tərkibinə aid olan göstərici?A) Hava 



keçiriciliyi B) kapilyarlıq C) su keçiriciliyi  D) hissəciklərin 

ölçüsü E) su tutumu

A

1. səhifə 



39

11

Uzun müddət istifadə edilən qar suyuna nə qədər kalium yod  



əlavə olunur?

A) 0.1


B) 1

C)1.5


 D) 2

  Ç


2. səhifə 

40

 D) 2



E)2.5

12

Epidemik karies xəstəliyinin yayıldığı ərazilərin təbii sularında 



miqdarı az olan mikroelement? A) yod B) flüor C) brom 

D)molibden E) kobalt

A

1. səhifə 



41

13

Əsgərin qida payında fosforun miqdarı nə qədərdir?



A)1200qr

 B)1400qr

 C)1600qr

 D)1800qr

 E)2000qr

 A

2. səhifə 



41

14 Ətraf mühit obyekti deyil? A)atmosfer havası  B)su C)ozon 

təbəqəsi  D)qara torpaq E)qumlu torpaq

O

2. səhifə 



42

15 Əsgərin qida payında dəmirin  miqdarı nə qədərdir?

A)14  B)15    C)16   D)18   E)19

Ç

1. səhifə 



43

16

İçməli suyun codluğunun yüksəlməsinin fizioloji-gigiyenik 



əhəmiyyəti? A) Susuzluğun yatırılması prosesinin pozulması 

B) Yalnız suyun orqanoleptik xüsusiyyətlərinin pisləşməsi C) 

Sümük toxumasının  inkişafının pozulması D)yalnız suyun 

dadının pisləşməsi E) suyun orqanoleptik xüsusiyyətlərinin 

pisləşməsi,suyun məişət və texniki məqsədlərlə istifadəsinin 

məhdudlaşması,dermatitlərin inkişafı,ürək-damar sisteminin və 

böyrək daşı xəstəliklərinin  inkişafına təsir etməsi

Ç

2. səhifə 



43

17

Əsgər payında B1 vitaminin miqradı nə qədərdir?



A)1.5 

B) 2.5


Ç

1. səhifə 

17 B) 2.5

C)3


D) 3.5

E)4


Ç

1. səhifə 

45


18 Zaqar effekti hansı şüalanmadan sonra yaranır? A)görünən 

B)infraqırmızı C)ultrabənövşəyi D)qırmızı rəngli şüalar E)yaşıl 

A

2. səhifə 



45

19

Təlim keçərkən əsgərin itirdiyi enerji ne qədərdir?



A)4500 kkal

B)4700 kkal

C)5000 kkal

D)5500 kkal

E)5700 kkal

Ç

1. səhifə 



101

20

Təmas yolu ilə istilik vermənin növləri: A)bədən səthi 



ilə,konveksiya,buxarlanma B)konveksiya,buxarlanma 

C)konveksiya,konduksiya D)şüalanma,buxarlanma 

E)şüalanma,konveksiya

O

2. səhifə 



101

21

Suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmasının  neçə usulu var?



A) 4

B5

C) 6



D) 7

E)8


O

2. səhifə 

102

22

Torpaqda müvəqqəti yaşayan infeksiya törədiciləri? A) 



bağırsaq infeksiyalarının,vərəmin,tülyaremiyanın,taunun 

törədicilərini B) dizenteriya,difteriya,qazlı qanqrena və qarın 

yatalağının  törədiciləri C) 

vərəmin,brüsellozun,botulizmin,skarlatinanın törədiciləri D) 

bağırsaq çöpləri,tetanus və qazlı qanqrena və leptospirozun 

Ç

2. səhifə 



102

bağırsaq çöpləri,tetanus və qazlı qanqrena və leptospirozun 

törədiciləri E) salmaneloz xəstəliyinin 

törədiciləri,stafilokoklar,qara yara çöpləri

23

Əsgərin qidasına nə qədər askorbin turşusu əlavə olunmalıdır?



A)20mq

 B) 30mq


C) 40mq

D)50mq


 E)60mq

Ç

2. səhifə 



103

24

Suyun təmizlənməsi



A) Suya bulanıqlıq verən maddələrdən azad edilməsi

B) Suya rəng verən maddələrdən azad edilməsi

C) Suya iy verən maddələrdən azad edilməsi

D) Suyu patogen mikroblar və qurd yumurtasınan azad etmək

E) Suyu artıq miqdarda həll olmuş duzlardan azad etmək

O

2. səhifə 



104

25

Torpağın fiziki xassəsini xarakterizə etməyən göstərici? 



A)hava keçiriciliyi B) pestisidlərin olması C) kapilyarlığı 

D)məsaməliyi E) su tutumu

O

2. səhifə 



104

26

Səhra şəraitində suyun neçə təmizləmə usulu var?



A)2    B)3     C)4       D)5         E)6

Ç

2. səhifə 



117

27

Mikrorqanizmləri məhv etmək üçün suyu neçə dərəcəyədək 



qızdırmaq lazımdır?

A)50 0


B)600   

A

2. səhifə 



118

28

İstilik təsirinə orqanizmin fizioloji reaksiyaları? A)damarların 

daralması,ürək vurğularının və tənəffüsün tezləşməsi B) 

dərinin avazıması,ürək vurğularının və tənəffüsün tezləşməsi 

C) Dərinin qızarması,ürək vurğularının və tənəffüsün 

yavaşıması D)damarların genəlməsi,ürək vurğularının və 

tənəffüsün tezləşməsi E) damarların genəlməsi,ürək 

vurğularının və tənəffüsün yavaşıması

 O

2. səhifə 



118

29

Suyun rəngsizləşdirilməsi nə deməkdir?



A) Suya bulanıqlıq verən maddələrdən azad edilməsi

B) Suya rəng verən maddələrdən azad edilməsi

C) Suya iy verən maddələrdən azad edilməsi

D) Suyu patogen mikroblar və qurd yumurtasınan azad etmək

E) Suyu artıq miqdarda həll olmuş duzlardan azad etmək

Ç

2. səhifə 



120

30

Havanın hərəkətini xarakterizə edən göstəricilər? A) Havanın 



orqanizmi soyutma qabiliyyəti B) Havanın durğun və hərəkətli 

olması C) Havanın hərəkətinin orqanizmə əlverişli və zərərli 

təsirləri D)Havanın sürəti və istiqaməti E) Küləklərin gücü və 

istiqaməti

O

2. səhifə 



119

31

Əsgərin hər kq çəkisinə neçə qr yağ düşür?



A) 0.5       B)1       C)1.5        D)2        E)3

O

2. səhifə 



103

32

Suyun dezaktivasiyası neçə usulla həyata keçirilir?



A)2   B)3     C)4     D)5     E)6

Ç

2. səhifə 



120

33 Hərbi şəhərciyin ərazisində tikililər neçə zonada qruplaşır

A)2   B)4   C)5    D)6     E)7

A

2. səhifə 



121

A)2   B)4   C)5    D)6     E)7

121


34

Meteoroloji amillərin orqanizmə kompleks təsirini əks etdirən 

göstəricilər? A)dəri temperaturunun,tər ifrazının dəyişməsi B) 

dəri tənəffüsünün,mineral mübadiləsinin dəyişməsi C) 

M.S.S.nin funksional vəziyyətinin dəyişməsi D)bədən 

çəkisinin,maddələr mübadiləsinin dəyişməsi E) bədən 

temperaturunun,qan təzyiqinin dəyişməs

A

2. səhifə 



80

35

Ankilostomoz hansı yerlərdə daha çox yayılıb?        



A)isti,havası quru olan B)soyuq,havası quru olan yerlərdə 

C)rütubətli yerlərdə D)çürüntülü torpaqlarda E)kimyəvi 

tullantılarla zəngin olan yerlərdə

O

2. səhifə 



299

36

Oksigen və ya hava keçirməyən torpaqlarda aşağıdakı 



mikroblar olur? A)bakteriyalar B) anaerob mikroblar C) Aerob 

mikroblar D)viruslar E) sporlu bakteriyalar

O

2. səhifə 



299

37 Tikilinin sıxlığı tədris kazarma zonasında neçə % olur

A)10-15%  B)15-18%  C)18-20%  D)20-25%

O

2. səhifə 



323

38

Aşağıda göstərilən infeksion xəstəlik törədicilərindən hansılar 



torpaqda uzun müddət qalır? A) Difteriya,qızılca,skarlatina B) 

Qrip,göy öskürək,adenovirus C) Tetanus,botulizm,qara yara D) 

bruselyoz,vərəm,taun E) qarın yatalağı,vəba,dizenteriya

O

2. səhifə 



299

39

Flayklarda su ehtiyatını zərərsizləşdirmək üçün hansı 



maddələrdən istifadə olunur?

A)Pantosit,  bisulfat-pantosit, üzvi yod

B)Üzvi yod, üzvi xlor

O

2. səhifə 



324

39 B)Üzvi yod, üzvi xlor

C)Üzvi xlor, flüor

D)Pantosit, aktiv xlor

E)Aktiv xlor, bisulfat-pantosit

O

324



40

hansı xüsusiyyətlər verir? A) Torpağın qeyri-üzvi tərkibini 

dəyişdirir,zoonoz xəstəlik törədicilərinin sayına təsir edir B) 

Endemik xəstəliklərin yayılmasında rol oynayır C) Qurd 

xəstəlikləri törədicilərinin və patogen mikroorqanizmlərin 

sayına ciddi təsir edir D)məsaməlilik,nəmlik,hava 

keçiriciliyi,su keçiriciliyi,istilik tutumu E) 

məhsuldarlığa,yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin 

səviyyəsinə,üzvi tullantılardan azad olma intensivliyinə təsir 

edir


O

2. səhifə 

324

41

Suyun duzsuzlaşdsırılması nə deməkdir?



A) Suya bulanıqlıq verən maddələrdən azad edilməsi

B) Suya rəng verən maddələrdən azad edilməsi

C) Suya iy verən maddələrdən azad edilməsi

D) Suyu patogen mikroblar və qurd yumurtasınan azad etmək

E) Suyu artıq miqdarda həll olmuş duzlardan azad etmək

O

2. səhifə 



300

42

düzgün variantı? A) Fosfatlar,torpağın oksidləşmə dərəcəsi B) 



Zülal azotu,ümumi azot,nitratlar C) Xloridlər,zülal 

azotu,nitritlər D)ümumi azot,ammonyak,üzvi 

karbon,xloridlər,nitratlar E) zülal azotu,karbon qazı,sulfid 

anhidridi

O

2. səhifə 



300

43

Tikintinin sıxlığı tədris-kazarma zonasında neçə % olur?



A)10-15%

A

2. səhifə 



325

43 A)10-15%

B)15-18%

A

325



44

Dağ xəstəliyinin baş verməsinə səbəb olan əsas amillər? A) 

Oksigen çatışmazlığı,karbon qazının artıqlığı B) Aşağı təzyiq 

və yüksək rütubət C) Oksigen çatışmazlığı,aşağı atmosfer 

təzyiqi D) Oksigenin parsial təzyiqinin azalması,azotun  parsial 

təzyiqinin artması E) Oksigen çatışmazlığı və ultrabənövşəyi  

radiasiya

A

2. səhifə 



325

45

Hərbi şəhərciyin ərazisinin neçə % yaşıllıqla örtülməlidir?



A)5-10%

B)10-15%


C)15-25%

D)15-35%


E)20-25%

A

2. səhifə 



322

46

Atmosfer təzyiqinin dəyişməsi ilə əlaqədar xəstəliklərin 



düzgün variantı? A) polinevritlər,hündürlük xəstəliyi B) 

Kesson xəstəliyi,hündürlük xəstəliyi C) Hipertoniya,botulizm 

D) Koordinator nevrozlar,vibrasiya xəstəliyi E) Kesson 

xəstəliyi,artozlar

O

2. səhifə 



322

47

A vitaminin hipervitaminozunda nə baş verir?



A) Diş ətində qanama, qusma

B)Gecə korluğu,korneada bulanıqlıq

C)Böyümənin yavaşlaması,korneada incəlmə

D)Korneada quruluq,diplopi

E)Pseudotümör serebi,diplopi

A

2. səhifə 



298

E)Pseudotümör serebi,diplopi

48

Alçaq atmosfer təzyiqinin nəticəsində baş verən xəstəlik? 



A)istivurma B) yüksəklik xəstəliyi C) Kesson xəstəliyi D) Şüa 

xəstəliyi E) hipertoniya xəstəliyi

A

2. səhifə 



298

49

Kazarmalar neçə tipdə olur?



A)2

B)3


C)4

D)5


E)6

O

2. səhifə 



216

50

Torpaq temperaturunun gigiyenik mahiyyəti? A)heyvanat 



aləminin varlığı üçün  B) helmintlərin və patogen 

mikroorqanizmlərin məhv edilməsində C) Yaşayış evləri və 

ictimai binaların planlaşdırılmasında D)binalarda əlverişli 

mikroiqlimin yaranması üçün E) üzvi maddələrin 

parçalanması,torpaq canlılarının həyat fəaliyyəti üçün

Ç

2. səhifə 



216

51

Kazarmalar neçə otaqdan ibarət  olur?



A)4

B)5


C)6

D)7


E)8

Ç

2. səhifə 



218

52 Biohelmintləri müəyyən edin:1-angilostoma,2-öküz soliteri,3-

askarid,4-donuz soliteri A)1,3 B)1,2 C) 2,3 D) 2,4 E) 3,4

Ç

2. səhifə 



217

53

Hər bir əsgərə yataq otağında neçə m2  düşür?

A)2

B)3


C)4

D)5


E)6

O

2. səhifə 



204

54

Suyun koli-indeks anlayışının mahiyyəti? A)suyun 1 ədəd 



bağırsaq çöpü tapılan ən az həcmi  B)1ml suda olan bağırsaq 

çöpü qrupu bakteriyalarının miqdarı C)37 dərəcə C 

temperaturda 24 saat müddətində qida aqarında bitmiş 1 litr 

suda olan fakultativ anaerobların miqdarı D)1 litr suda olan 

bağırsaq çöpü qrupu bakteriyalarının miqdarı E)suyun 10 ədəd 

bağırsaq çöpü tapılan ən az həcmidir  

O

2. səhifə 



205

55 Kazarmada hər əsgərə düşən sahə neçə m2?

A)2-3m 2 B)3-4m2  C)4-5m2  D)6-7m2  E)7-8m2

O

2. səhifə 



206

56

Suyun birbaşa fekal çirklənməsinin göstəricisi?A)bağırsaq 



çöpləri B)nitritlər C)oksidləşmə dərəcəsi D)ammonium 

birləşmələri E)xloridlər

O

2. səhifə 



206

57

B2  vitaminin çatışmazlığında nə baş verir?



A)Dəridə quruluq,görmə zəifliyi

B)Saç tökülməsi,ağıl zəifliyi

C)Stomatit,üzdə seboreya,dil papillalarında atrofiya

D)Stomatit,fotofobiya

E)İnkişafdan geri qalma,dəridə quruluq

O

2. səhifə 



206

E)İnkişafdan geri qalma,dəridə quruluq

58

Suyun koli-titri anlayışının mahiyyəti? A)suyun 1 ədəd 



bağırsaq çöpü tapılan ən az həcmi B)1ml suda olan bağırsaq 

çöpü qrupu bakteriyalarının miqdarı C)37 dərəcə C 

temperaturda 24 saat müddətində qida aqarında bitmiş 1 litr 

suda olan fakultativ anaerobların miqdarı D)1 litr suda olan 

bağırsaq çöpü qrupu bakteriyalarının miqdarı E)suyun 10 ədəd 

bağırsaq çöpü tapılan ən az həcmidir  

O

2. səhifə 



205

59

Təbii işiqlanma əmsalı yaşayış otaqlarında neçə% olmalıdır?



A)0.5%

B)0.5-1%


C)1%

D)1.2%


E)2%

A

2. səhifə 



177

60

Su mənbəyi suyunun keyfiyyətinə tələblər şərh olunan sənəd? 



B)texniki şərtlər C)ekoloji kodeks D)DÜİST E)sanitariya 

qaydaları

A

2. səhifə 



177

61

Qoşun hissəsinin səhra şəraitində yerləşdirilməsinin neçə növü 



var?

A)2      B)3    C)4     D)5   E)6 

O

2. səhifə 



177

62

İçməli suda olan xloridlərin gigiyenik mahiyyəti? A)sidik daşı 



xəstəliklərinin inkişafına təsir etməsi B)dermatitlərin əmələ 

gəlməsi C)suyun orqanoleptik xüsusiyyətlərinin pisləşməsi,su 

istifadəsinin azalması,su-duz mübadiləsinin 

pozulması,toxumaların hidrofilliyinin yüksəlməsi,dispeptik 

əlamətlərin meydana gəlməsi,suyun heyvan mənşəli üzvi 

O

2. səhifə 



164

əlamətlərin meydana gəlməsi,suyun heyvan mənşəli üzvi 

maddələrlə çirklənməsi göstəricisi D)ürək-damar sistemi 

xəstəliklərinin inkişafına təsir etməsi E)sümük toxumasının 

inkişafının pozulması

164


63 Düşərgə çadırının sahəsi neçə m2-dir?

A)12m2   B)13m2  C)14m2 D)15m2  E)16m2

O

2. səhifə 



164

64

Suyunun keyfiyyəti xarici amillərin təsirindən asılı olan su 



təchizatı mənbələri? A)yerüstü su mənbələri B)yeraltı su 

mənbələri C)təzyiqli layarası sular D)təzyiqsiz lay suları 

E)qrunt suları

O

2. səhifə 



166

65

C vitaminin çatışmazlığında hansı əlamətlər olur?



A)Sümüklərdə əyilmə,dəridə quruluq

B)diş əti qabarıqlığı,subperiostal qanama,gingivit

C)Anemiya,saç  tökülməsi

D)Baş ağrıları,başgicəllənmə,bayılma

E)Gingivit,stomatit,dəridə quruluq

O

2. səhifə 



166

66

Yayılmasında əsas amilin su olduğu xəstəliklər? 



A)leptospirozlar B)toksikoinfeksiyalar C)ur xəstəliyi 

D)botulizm E)exinokokkoz  

O

2. səhifə 



165

67

Növlərinə görə qazmalar neçə qrupa ölünür?



A)2

B)3


C) 4

D)5


E)6

Ç

2. səhifə 



165

Cod suyun təsirinə orqanizmin fizioloji reaksiyaları? 

A)damarların daralması,ürək vurğularının və tənəffüsün 

tezləşməsi B)mədə-bağırsaq sistemində dispeptik əlamətlər 

68

tezləşməsi B)mədə-bağırsaq sistemində dispeptik əlamətlər 



C)damarların genəlməsi,hərəki reaksiyalar,ürək vurğularının və 

tənəffüsün yavaşıması D)dərinin avazıması,maddələr 

mübadiləsinin güclənməsi E)damarların genəlməsi,maddələr 

mübadiləsinin zəifləməsi

O

2. səhifə 



194

69

Qoşun hssəsində şam yeməyi necə olmalıdır?



A)Yağlı,zülallı

B)Zülallı,karbohidratlı

Cb)Zülallı,yağlı,karbohidratlı 

D)Karbohidratlı,südlü                                          

E)Südlü,zülüllı

O

2. səhifə 



195

70

Suyun mineral tərkibi səbəb ola bilər? A)flüoroz,kariyes 



B)qıcolma xəstəliyi C)venaların varikoz genəlmələri D)su 

qızdırması E)mədə yarası

O

2. səhifə 



196

71 Fortifikasiyalı tikililər neçə qrupa bölünür    A)2        B)3      

C)4           D)5      E)6

O

2. səhifə 



196

72

İçməli suların bakterioloji göstəricilərinin normativlərinin 



düzgün variantı? A)mikrob ədədi 100,kolititri 300,koliindeksi 

3 B)mikrob ədədi 200,kolititri 200,koliindeksi 4 C)mikrob 

ədədi 300,kolititri 100,koliindeksi 5 D)mikrob ədədi 

150,kolititri 250,koliindeksi 4 E)mikrob ədədi 250,kolititri 

300,koliindeksi 5

A

2. səhifə 



196

73

Açıq fortifikasiyalı tikililərə hansılar aiddir?



A)Səngərlər,sığınacaqlar

B)Səngərlər,tranşeylər,xəndək yolları

C)Sığınacaqlar,xəndək yolları

O

2. səhifə 



195

73 C)Sığınacaqlar,xəndək yolları

D)Xəndək yolları,tranşeylər,sığınacaqlar 

E)Yeraltı vəçökəklik sığınacaqları

O

195


74

Su mənbələri suyunda ammonium duzları azotunun yüksək 

konsentrasiyasının olmasının mahiyyəti? A)su mənbələrinin 

üzvi maddələrlə təzə  çirklənməsini B)su mənbələrinin üzvi 

maddələrlə çirklənməməsi C)su mənbələrinin üzvi maddələrlə 

dövri olaraq çirklənməsi D)su mənbələrinin üzvi maddələrlə 

çoxdan çirklənməsi,öz-özünə təmizlənmə proseslərinin sona 

çatması E)su mənbələrinin dövri olaraq qeyri-üzvi maddələrlə 

çirklənməsi  

O

2. səhifə 



186

75 Bitot ləkələri hansı vitmin çatışmazlığında olur?

A)A       B)B        C)C      D)D      E)E

O

2. səhifə 



187

76

Suyun epidemioloji cəhətdən təhlükəliliyin əsas göstəricisi? 



A)bağırsaq çöplərinin tapılması B)bağırsaq qurd 

yumurtalarının tapılması C)vəba vibrionlarının tapılması 

D)adenovirusların tapılması E)hepatit A virusunun tapılması   

Ç

2. səhifə 



188

77

PP vitamini əsgərin sutkalıq tələbatının neçə faizini ödəyir?



A)35%

B)45% 


C)54%

D)60%


E)65%

A

2. səhifə 



189

78

Suyun ümumi mikrob ədədinin mahiyyəti? A)1ml suda olan 



bağırsaq çöpü qrupu bakteriyalarının miqdarı B)suyun 1 ədəd 

bağırsaq çöpü tapılan ən az həcmi C)37 dərəcə C temperaturda 

24 saat müddətində qida aqarında bitmiş 1 litr suda olan 

A

2. səhifə 



78 24 saat müddətində qida aqarında bitmiş 1 litr suda olan 

fakultativ anaerobların miqdarı D)1 litr suda olan bağırsaq 

çöpü qrupu bakteriyalarının miqdarı E)1 ml suda olan 

bakteriya koloniyalarının miqdarı

A

2. səhifə 



189

79

Sığınacaqlar neçə tipi olur?



A)2

B)3


C)4

D)5


E)6

A

2. səhifə 



189

80

Suyun üzvi birləşmələrlə çirklənməsinin əsas göstəricisi? 




Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə