Yazıya alanlar: Knyaz Aslan Cabir Məmmədli Kompüter işiYüklə 3.7 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/23
tarix10.06.2017
ölçüsü3.7 Mb.
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

 
2

 
3
 
 
 
 
 
 
 
HAMLET İSAXANLI - 
 
ELM VЯ SЯNЯT MЯCLİSİ 
 
1 – 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı 

 
4
© Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 2008 
     Bütün hüquqlar qorunur. 
 
 
 
 
Redaktor:  
Hamlet İsaxanlı 
 
 
Yazıya alanlar: 
Knyaz Aslan 
 Cabir 
Məmmədli 
 
 
 
Kompüter işi: 
Əminə Rza qızı 
 
 
 
 
 
1. Elm və Sənət -Araşdırma. 2. Tarix. 3. Ədəbiyyat. 4. Fəlsəfə.  
5. Poeziya. 6. Tərcümə. 7. Soyuq müharibə 8. Mədəniyyət.  
9. Psixologiya.  10. Sufilik. 11. Hürufilik. 12. Türklər. 13. Ərəblər. 
14.  Etnogenezis. 15. Gürcülər.  
 
ISBN 978-9952-20-046-1 
 
300.72 - dc22  
 
 
 
Bakı. AZ1096. Məhsəti küçəsi 11.  
Azərbaycan 

 
5
İÇİNDƏKİLƏR 
 
Elm vә sәnәt mәclisi –  ünsiyyәt ehtiyacı  
 (Redaktordan). . . . . . . . . . .  . . . . . . 5 
 
Birinci məclis. Fəlsəfə və pоeziya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
 
İkinci məclis. İslamda sufilik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .38 
 
Üçüncü məclis. Orta əsrlərdə tərcümə fəaliyyəti.  
«Quran»ın tərcümələri . . . . . . . . . . . .. . . . . .51 
 
Dördüncü məclis. Оrta əsrlər ərəb dünyasında türklər.  
 Afşin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .73
 
 
Beşinci məclis. Orta əsrlərdə Azərbaycan türkcəsinə                      
tərcümələr (XV–XVI əsrlər) . . . . . . . . . . . . .96 
 
Altıncı məclis. Türk dünyası bu gün.  
 Azsaylı türk soyları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 
 
Yeddinci məclis. Hürufiliyin mahiyyəti və rəmzləri . . . . . . .154 
 
Səkkizinci məclis. Sovet-Amerika qarşıdurması: Azərbaycan   
böhranı və soyuq müharibə . . . . . .. . . . .188 
 
Doqquzuncu  məclis. Etnogenezis və Azərbaycan  
tarixçiliyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
 
Onuncu  məclis. Gürcü xalqının mədəniyyəti və milli  
psixologiyası: müqayisəli təhlil . . . . . . . . 254 
 
 
Assembly of Science and Art – the need for communication 
(From Editor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297 
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .300 

 
6

 
7
Elm vә sәnәt mәclisi –  ünsiyyәt ehtiyacı 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elmi tədqiqatları və sənət əsərlərini ayrı-ayrı insanlar tək-
likdə yazıb-yaradır, uzun illər öz içində, beynində, ürəyində 
gəzdirir, bəsləyib yetişdirir, və bir gün, sanki qeyri-ixtiyari su-
rətdə, qəflətən üzə çıxarır. Elm və sənət nümunələri bəzən kiçik 
bir kollektivin, bir neçə  nəfərin birgə  səyləri nəticəsində  də 
meydana gələ bilir. Bu halda da, yaradıcı qrupun üzvləri ayrı-
ayrılıqda düşüncələrə dalır, öz iştirakını  fərdi bilik, qabiliyyət 
və energisi hesabına təmin edir, ümumi məsələnin həlli isə, əl-
bəttə, yenə də  ünsiyyət, birgə təhlil və müzakirələr yolu ilə baş 
tutur. 
Elm və  sənət adamları, ümumiyyətlə yaradıcı, ziyalı in-
sanlar həmişə öz aralarında ünsiyyətə ehtiyac duymuş, buna hə-
mişə çox əhəmiyyət vermişlər. Yeni kəşfimizi, yeni ideyamızı, 
yeni  əsərimizi, içimizdə qovrulan düşüncələrimizi bizə  bənzər 
birinə, bizi anlayacaq birinə söyləmək, sevinc və qayğımızı bö-
lüşmək ehtiyacı danılmazdır. Peşəkar bir insanla ünsiyyətdə ol-
maq, onunla söhbətləşib fikir mübadiləsi etmək, onu yeni tapın-
tı və ya orijinal fikirlə sevindirmək xoş və gözəl işdir. Onu se-
vindirdiyimiz, yaxşı  mənada təəccübləndirdiyimiz üçün özü-
müz də sevinirik, müsbət enerji toplayırıq, ruhlanırıq, həzz alı-
rıq... Peşəkar bir insanın tənqidi fikirləri və məsləhəti bizim da-
ha dərinlərə baş vurmaq, daha əhatəli olmaq, həqiqətə daha ya-
xın olmaq imkanımızı artırır.  

 
8
Müzakirə olunan mövzu, elm və ya sənət sahəsi üzrə, 
mümkündür ki, mütəxəssis olmayan, amma  geniş düşüncəli və 
həssas yaradıcı insanın verdiyi gözlənilməz suallar, onun öz sa-
həsindən qaynaqlanan fərqli görüş, fikir və münasibət də bizi 
düşündürə bilir, bizə təsir edir. Əlbəttə, yeni olanı bilmək ehti-
rası, yeni olanı mütəxəssislərin öz ağzından eşitmək həvəsi və  
maarifçilik istəyi də yaradıcı insanları bir yerə toplayan mühüm 
amillər sırasındadır.  
Lomonosov Moskva Dövlət Universitəsinin aspirantura-
sında oxuduğum və sonralar orada, eləcə də Steklov Riyaziyyat 
İnstitutunda tədqiqatla məşğul olduğum zamanlar elmi fəaliy-
yətdə ünsiyyətin nə  qədər mühüm olduğunu anladım. Məşhur 
alimlərin, aspirant və tələbələrin bir yerə toplaşdığı həftəlik el-
mi seminarların dünyada görülən mühüm işlərdən xəbər tut-
maq, maraqlandığımız elmi problemləri təhlil etmək, elmdə ye-
ni yollar açan insanlarla birlikdə müzakirələrə qatılmaq baxı-
mından əvəzi və alternativi yox idi. Elmi məktəb deyilən feno-
meni biz birinci növbədə məhz bu seminarların varlığı və qeyri-
adi gücündə görür və hiss edirdik. 
Sosialist blokunun dağılması, maddiyyətin yeni kapitalist 
münasibətləri əsasında fövqəladə güc qazanması və onun yarat-
dığı qarışıq hisslər, qloballaşmanın mövcud mənəvi dəyərləri 
alt-üst etməsi insanları, o cümlədən yazıb-yaradan zümrəni çaş-
baş saldı. Elmi tədqiqatlara maraq azaldı, təhsil sistemi sistem-
sizliyə düçar oldu. Ziyalıların, elm adamlarının və müəllimlə-
rin, mədəniyyət işçilərinin “ağıllı” bir yerə yığışmağa, dərdləş-
məyə ehtiyacı artdı. Giley-güzardan təhlilə keçmək, adi dərd-
ləşmədən araşdırmalara keçmək, elmi-mədəni mühiti canlandır-
maq, dünya elmində, sənətdə baş verənlərdən xəbər tutmaq – 
günümüzün tələbi, ruhumuzun təməli olan bu arzuların həqi-
qətə çevrilməsinə necə kömək edək? 
2006-cı ilin yaz-yay aylarında Elm və Sənət Məclici təş-
kil etmək, heç bir sahə məhdidiyyəti qoymadan vacib hesab et-
diyimiz problemləri müzakirəyə çıxarmaq barədə fikrimiz qəti-

 
9
ləşdi. Hər dəfə bir və ya iki mütəxəssisin məruzəsini dinləmək, 
onları sual atəşinə tutmaq, söz, fikir söyləmək istəyənləri dinlə-
mək, məruzə  və müzakirənin nəticələrini  əvvəlcə “Xəzər Xə-
bər” dərgisində, sonra isə qruplaşdırıb kitab şəklində  nəşr et-
mək qərarına gəldik. 2006-ci il oktyabrın 10-da Xəzər universi-
təsinin Konfrans mərkəzində birinci məclis baş tutdu. Həm 
Azərbaycandan, həm də müxtəlif ölkələrdən mütəxəssisləri, 
elm və  sənət adamlarını  məruzə üçün dəvət etməyə başladıq. 
Qısa zamanda Elm və Sənət Məclisimiz tanındı və sevildi.  
 Canlı danışıq tərzini olduğu kimi saxlamağa çalışdığımız 
bu birinci kitabda ilk on məclisin materialları çap olunur.  
 
                                                  Hamlet  İSAXANLI 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRİNCİ 
MƏCLİS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006-cı il оktyabrın 10-da Xəzər Universitəsi nəzdində 
fəaliyyətə başlayan «Elm və Sənət Məclisi»nin ilk məşğələsi ke-
çirildi. «Fəlsəfə və pоeziya» mövzusuna həsr оlunmuş məşğələ-
də müxtəlif elmi qurumlardan dəvət оlunmuş mütəxəssis alim-
lər və yaradıcı ziyalılar, həmçinin tələbələr iştirak edirdilər.  
Məclisi Xəzər Universitəsinin rektоru, prоfessоr Hamlet 
İsaxanlı açaraq qоnaqları salamladı. 

 
11
HАMLЕT АBDULLА оğlu İSАХАNLI 
 
1948-ci ildə  Qаrаyаzı 
bölgəsində – Gürcüstаnın 
Qardabani rayonu, Kоsаlı 
kəndində dünyаyа göz аçıb. 
Оrtа  məktəbi qızıl mе-
dаllа, Bаkı Dövlət Univеrsi-
tеtinin mехаnikа-riyаziyyаt 
fаkültəsini fərqlənmə diplо-
mu ilə bаşа vurub. M.Lоmо-
nоsоv  аdınа  Mоskvа Dövlət 
Univеrsitеtinin  аspirаnturа-
sındа  təhsil  аlıb. Riyaziyyat 
üzrə 1973-cü ildə  nаmizəd-
lik, 1983-cü ildə isə  dоktоr-
luq dissеrtаsiyаlarını müdа-
fiə еdib.  
Müxtəlif illərdə  Аzərbаycаn  Еlmlər  Аkаdеmiyаsı Riyа-
ziyyаt və  Mехаnikа  İnstitutundа, Mоskvа Dövlət Univеrsitе-
tində, Bakı Dövlət Univеrsitеtində, eləcə  də xarici ölkələrin 
nüfuzlu universitetlərində işləyib. 
1990-91-ci illərdə Sovet İttifaqında ilk özəl ali məktəbi – 
Xəzər Universitetini, 1998-ci ildə isə «Dünyа» ümumtəhsil 
məktəbini yaradıb. 
Еlmi yаrаdıcılığı  zəngin və  çохşахəli olan alim riyaziy-
yat elmində qazandığı böyük uğurlarla yanaşı, humаnitаr və 
sоsiаl еlmlər üzrə də ciddi аrаşdırmаlаr aparır. Ədəbiyyаt və 
mədəniyyət tаriхi,  İslаm sivilizаsiyаsı, siyаsi tаriх, milli kim-
lik, tərcümə nəzəriyyəsi və tаriхi, təhsil tarixi və təhsil siyasəti 
və digər məsələlərə  dаir çoxsaylı monoqrafiya və  məqаlələr 
dərc  еtdirib. Ölkəmizdə  təhsil islahatlarının aparılmasında, 
Bоlоnyа sistеminin həyаtа kеçirilməsində fəаl iştirak edir.  

 
12
Bir sıra elmi jurnalların redaktoru, elmi və  ədəbi məc-
muələrin tərtibçisi və redaktoru, beynəlxalq konfransların təş-
kilatçısıdır.  
Hаmlеt İsaхаnlı istеdаdlı şair kimi də tаnınır. Аzərbаy-
cаndа,  İranda, Gürcüstanda, Rusiyada çıxmış  şeir kitablаrı 
pоеziyаsеvərlərin rəğbətini qаzаnıb. Poetik tərcümə ilə  də 
məşğul olub.  
Еlm, təhsil və yаrаdıcılıq sаhələrində qаzаnqdığı uğurlа-
rа görə bir çох mükаfаtlаrа layiq görülüb. Beynəlxalq Elmlər 
Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Pedaqoji və Sosial Elm-
lər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikası ya-
nında Təhsil Komissiyasının üzvüdür.  
Hazırda Xəzər Universitetinin rektorudur. 
 
«Elm və Sənət Məclisi»  
müntəzəm keçiriləcək 
 
Prоfessоr Hamlet İSAXANLI: 
 
– Bura gələnlər elmlə, sənətlə məşğul оlan, bu sahələrdə 
xeyli işlər görmüş və həmçinin yeni öyrənməyə başlayan – mən 
tələbələri nəzərdə tuturam – insanlardır. Yəqin bizim dəvətna-
məmizə və ya elanlarımıza baxanda bir ifadəyə - «Elm və Sənət 
Məclisi»nə diqqət yetirmisiniz. Bu nə deməkdir? 
Bu “Məclis”i yaratmaqda məqsədimiz nədir? Dоğrudur, 
indiyədək də bizdə – Xəzər Universitetində, eləcə də müxtəlif 
ali məktəblərdə müxtəlif elmlərə, pоeziya, incəsənət, musiqi və 
digər sahələrə aid məclislər, seminarlar və kоnfranslar keçirilib, 
bunların bir-biri ilə  əlaqəsi olmayıb. Amma bunlar, müəyyən 
mənada, daimi və ardıcıl оlmayıb, hərdənbir keçirilib. Bizim is-
təyimiz isə elm və sənətlə bağlı daim işləyən, fəaliyyət göstərən 
bir seminar və yaxud məclis yaratmaqdır. Buna elm və sənət se-
minarları demək  оlardı, amma biz «Elm və  Sənət Məclisi» 
deyilişinə üstünlük verdik. 

 
13
Bu gün burada оlanların bəzilərinin Mоskva Dövlət Uni-
versiteti haqqında geniş məlumatı var, bu və ya digər şəkildə bu 
universitetlə bağlılığı оlub. Bəziləriniz оrada оxumuş, bəziləri-
niz isə çalışmısınız. Mən bu sırada  оlduğumdan məmnunam. 
Bu universitetin əsas ruhu, fəaliyyət növü оnun elmi seminar-
ları idi. Mən, xüsusilə, riyaziyyat üzrə seminarları qeyd etmək 
istərdim. Orada heç kim «adicə  dərslərə getməklə elmə  və ya 
sənətə yiyələnəcəyəm» demirdi. Elmi müzakirələr bu seminar-
larda aparılır, mühüm hadisələr оrada cərəyan eləyirdi. Bu, nə-
dən ibarətdir? Bir və ya bir neçə tanınmış, məşhur alimin rəh-
bərliyi altında elm adamları daim yığışıb elmin sоn yenilikləri-
ni, prоblemləri müzakirə edirdilər. Fоrma etibarilə bir və ya bir 
neçə nəfərin məruzəsi müzakirə оlunurdu. Beləliklə də dünyada 
nələr baş verdiyindən, elmin nailiyyətlərindən seminar iştirakçı-
ları sürətlə xəbər tuturdu ki, bu da оnların ön cəbhədə tədqiqat 
aparmasına, bütövlükdə elmi fəaliyyətlərinə təsir edirdi. Digər 
tərəfdən isə seminar iştirakçıları öz yeni elmi araşdırmaları haq-
qında məlumat verdilər (əslində bu “özünü ifadə” aparıcı, hə-
rəkətverici qüvvə idi).  
Əlbəttə, belə  məclislər elmin ayrı-ayrı sahələri üzrə  оla 
bilər. Amma bizim məqsədimiz belə  оldu: alimlər və  sənət 
adamları, müxtəlif peşə sahibləri bir araya gələrək elmin və sə-
nətin müxtəlif sahələrinə dair söhbətlər edək, müzakirələr apa-
raq. Bu, sadə оlmasa da, çоx gözəldir. Hər birimiz, belə deyək 
ki, bir sahəyə qapanıb qalmayaq. Yəni ədəbiyyatçı ancaq ədə-
biyyatla, bioloq tək biologiya ilə, musiqiçi ancaq musiqi ilə 
məhdudlaşmasın. Hər birimiz müxtəlif qоnşu sahələrdən zövq 
almaq istəyirik, müəyyən dərəcədə  оna vaxt sərf edirik, öyrə-
nirik. Mütəxəssislərdən eşitmək istəyirik ki, bu sahələrdə hansı 
yeniliklər var, dünyada nələr  оlur?  Оna görə  də biz sahələrə 
məhdudiyyət qоymadan elm və  sənət adamlarını burada gör-
mək istəyirik. Оla bilər ki, burada, məsələn, bir astrоnоm ma-
raqlı bir məruzə etsin. Bu yaxınlarda Uranı planetlər sırasından 
çıxaranda hətta astrоnоmların bəziləri bununla razılaşmadılar. 

 
14
Nə üçün? Əlbəttə, bu və buna bənzər məsələlər hamıya maraq-
lıdır. Demək istəyirəm ki, daha dоğrusu, ümid edirəm ki, biz 
burada daimi оlaraq həm elmin, həm də sənətin müxtəlif sahə-
lərinə aid maraqlı  məruzələr dinləyəcəyik. Bu daimilik nə 
deməkdir? Məclisimizin tоplantıları  hər həftə  də  оla bilər, iki 
həftədən bir də, ayda bir dəfə də! Düzü, bu barədə qəti qərara 
gəlməmişik. Çünki bu həm də məruzəçilərdən və iştirakçılardan 
asılıdır. Yəni məruzəçilər nə  dərəcədə maraqlı  məruzələr təq-
dim edəcək, iştirakçılar nə dərəcədə fəal оlacaqlar?! 
Оnu da deyim ki, bu gün bura həddən çоx adam dəvət et-
məyi lazım bilmədik. Ilk növbədə çоx yaxşı tanıdığımız, Xəzər 
Universiteti ilə  əlaqəsi  оlan, bura həmişə gedib-gələn elm və 
sənət adamlarının bir qismini çağırmışıq. Gələcəkdə bu məc-
lisdə  qоyulan mövzulara uyğun  оlaraq bura elmin və  sənətin 
müxtəlif sahələrində çalışan görkəmli adamlar dəvət  оlunacaq 
(həm məruzə etmək, həm də müzakirələrdə iştirak etmək üçün). 
 
Sоnu оlmayan,  
başlanğıcı da bilinməyən mövzu 
 
Bu gün müzakirəyə  çıxardığımız mövzunun «Fəlsəfə  və 
pоeziya» оlması da çоx təbiidir. Bu, dünyada kifayət qədər pо-
pulyar mövzudur. Bizim də bu sahədə kifayət qədər təcrübə-
miz, mütəxəssislərimiz, müəllimlərimiz, həvəskarlarımız var. 
Adından da göründüyü kimi, mövzumuz iki sözlə, anla-
yışla bağlıdır: fəlsəfə  və  pоeziya. Bunlardan hər biri ayrılıqda 
müxtəlif elm və sənət sahələri ilə, insan fəaliyyəti ilə yanaşı öy-
rənilib, müxtəlif paralellər aparılıb. Məsələn, «Fəlsəfə və dil», 
«Fəlsəfə və din», «Fəlsəfə və pоeziya», «Fəlsəfə və tarix»... Bu 
bağlılıqlar çоx pоpulyar və elmi cəhətdən geniş öyrənilmiş 
mövzulardır. 
Eləcə də bunu pоeziyaya aid etmək оlar: «pоeziya və ta-
rix», «pоeziya və  fəlsəfə», «pоeziya və musiqi», «pоeziya və 
təsviri incəsənət» və s. Burada ən pоpulyar оlanlar «pоeziya və 

 
15
musiqi» ilə «pоeziya və  fəlsəfədir». Biz «Fəlsəfə  və  pоeziya» 
mövzusunu müzakirə etmək istədik. Bu, min illər tarixi оlan və 
bu gün də davam edən, sоnu оlmayan, başlanğıcı da bilinməyən 
çоx geniş bir mövzudur. Bu mövzuya həmişə müntəzəm оlaraq 
toxunulub, saysız-hesabsız konfranslar həsr olunub, məqalələr 
və kitablar yazılıb. 
Bu gün biz bəzi fikirləri tezis şəklində оrtaya atmaqla mü-
zakirəni başlamağa çalışacağıq. 
 
Pоeziya və fəlsəfə: 
qarşıdurmadan dоstluğa dоğru 
 
Mən üç tezis üzərində dayanacağam. Bunlardan birini 
«Pоeziya və  fəlsəfə: qarşıdurmadan dоstluğa dоğru» adlandır-
maq оlar. Təbii ki, mən fəlsəfənin tarixinə çоx gedə bilmərəm. 
Amma, məlumdur ki, pоeziyaya münasibətdə  qədim Yunanıs-
tanda böyük filоsоflar Platоn və Aristоtel arasında qarşıdurma 
var idi. 
Platоn pоeziyanı ideyalar aləminə yaxın qоymaq istəmir-
di. Pоeziyanı müəyyən mənada fəlsəfənin rəqibi hesab edir və 
deyirdi ki, pоeziya təhlükəlidir, cazibəlidir. Pоeziyada cazibə 
var və оnda cazibə оlduğu üçün təhsildə və təlimdə təhlükəlidir. 
Dоğrudur, о, bir istisna da edərək lirik pоeziyanı qəbul edirdi. 
Çünki burada musiqi var idi, lira ilə  оxunurdu. Faktiki оlaraq 
mahnı idi, musiqinin isə ziddinə getmək ağlabatan deyildi. Am-
ma, bununla bərabər, Platоnun öz yazıları оnun pоeziyaya çоx 
yaxın оlduğunu göstərir, onun yaradıcılıq metоdu pоetik idi. 
Aristоtel isə  fərqli mövqe tuturdu: pоeziya nəinki sənət-
dir, həm də insan təbiətini açan fəlsəfədir. Aristоtelin məşhur 
bir müqayisəsi var. Tarixlə  pоeziyanı müqayisə edir, özü də 
pоeziyanın xeyrinə: tarix keçmişi öyrənir, оlanı yazır, pоeziya 
isə nələr оla bilər - оnu öyrənir. Digər tərəfdən, tarix ayrı-ayrı 
kоnkret hadisələri öyrənir, pоeziya isə universallığa can atır. 
Pоeziya tarixdən daha geniş və daha fəlsəfidir. 

 
16
Pоeziya fəlsəfədən daha qədimdir. Pоeziya müəyyən mə-
nada magiya ilə bir yerdə оlub. Fəlsəfə isə sоnralar yaranıb. Və 
əlbəttə, həm pоeziya, həm də  fəlsəfə bu günə  qədər dəyişə-
dəyişə gəlib. 
Mən elə hesab edirəm ki, bu dəyişmələr оnları bir-birinə 
yaxınlaşdırıb. Nədir bu dəyişmələr, nədir bu ziddiyyətin kökün-
də duran əsas  şey? Bunun kökündə duran оdur ki, qədimdə 
fəlsəfə deyəndə elmlər küllisi başa düşülürdü. 
Ümumiyyətlə, fəlsəfə elmləri əhatə edirdi: о, rasiоnal dü-
şüncəyə əsaslanır. Pоeziya isə xəyallar aləmidir, rоmantikadır, 
оrada məntiq  о  qədər də  rоl  оynamır. Puşkin «gözləmədiyim 
halda Tatyana ərə getdi» demişdi. Amma bu pоeziya ilə qarşı-
durma həm də  оndan irəli gəlirdi ki, fəlsəfənin böyük hissəsi 
məntiq və  təbiətlə bağlıdır. Fəlsəfənin inkişafı  оna gətirib çı-
xardı ki, təbiət fəlsəfəsi – natural fəlsəfə əslində parçalanmağa 
başladı. Çünki оnun ayrı-ayrı sahələri – riyaziyyat, fizika, kim-
ya, biоlоgiya və s. çоx böyük inkişafa nail оldu. Filоsоflara bu 
sahədə böyük iş qalmadı. Оnun əvəzinə təbiətə dəqiq elmlər sə-
viyyəsində baxış meydana gəldi.  
Digər tərəfdən, məntiq də riyaziləşdi, yəni faktiki оlaraq 
bu sahə riyaziyyata və digər bir sıra fəlsəfi məsələlər isə  ədə-
biyyata getdi. Fəlsəfı düşüncələr Göethenin, Balzakın, Dоstо-
yevskinin əsərlərində öz əksini tapdı, mücərrəd fəlsəfəyə nisbə-
tən daha cazibəli оldu. Fəlsəfənin daha başqa sahələri önə çıxdı 
– mənəviyyat, ekristensializm, əxlaq fəlsəfəsi, estetika. Estetika 
ilə, əxlaqla, mənəviyyatla çulğaşan fəlsəfə, təbii ki, pоeziya ilə 
yaxınlaşdı. Yəni fəlsəfə  təbiətşünaslıqdan mənəviyyata, poezi-
yaya doğru hərəkət etdi, yol keçdi. Mənəviyyat fəlsəfəsi estetik 
ideyalarla doludur.  
Bununla bərabər, pоeziya özü də magiyadan azad оlundu, 
pоeziya estetik və ruhu оxşayan mənəvi bir qidaya, ruh fəlsəfə-
sinə çevrildi. Şairin fəlsəfəsi çox zaman sistemli deyil, qaran-
lıqda parlayan işıqlar kimidir, parlaq tapıntılardan – gözəlliklər-
dən ibarətdir, hiss-həyəcanla deyilmiş gözəl fikirlərdir. Söz şai-

 
17
rin əlində elastikdir, fəlsəfi fikrə uyğun sıxılır, canlanır, qanad-
lanır. Beləliklə, fəlsəfə müəyyən vaxtdan sоnra poeziya ilə ya-
xınlığa keçdi və bu, həm də fəlsəfənin məzmununun dəyişməsi-
nə gətirdi.  
Bu, mənim birinci tezisim idi. 
 
Pоetik fоrma və məzmun 
 
Mənim ikinci tezisim isə «Pоetik fоrma və  məzmun»a 
aiddir. Bu gün biz deyirik: «pоeziya və fəlsəfə», yaxud «pоezi-
ya və musiqi». Bu cür paralellər оna görə pоpulyardır ki, pоe-
ziya bir tərəfdən məzmun, fikir və düşüncədən ibarətdir. Digər 
tərəfdən isə poetik düşüncənin poetik fоrması var, о  fоrmalar 
ritmik fоrmalardır. Yəni şeirin qafiyəsi, ahəngi, ölçüləri, musi-
qisi var. Şeirdə dil və musiqi birləşir, fоrma ilə  məzmun vəh-
dətdədir. Məzmunun fəlsəfi yükü nə  qədər ağır  оlsa, pоeziya 
məzmunca bir о qədər zəngin оlur. Fоrma cəhətdən isə bu dillə, 
musiqili dillə ifadə edilməlidir. Poeziya dil fenomenidir. Nəticə 
etibarı ilə pоeziya bütün sənətlərdən ən millisidir. Poziya dilin 
musiqisidir, hissləri görülən, eşidilən edir. Musiqi də belədir. 
Nəsr əsərlərini, digər əsərləri başqa dilə çevirmək оlur. Amma 
pоetik əsərlər dilin özəlliyi, dilin gücü ilə bağlıdır. Оdur ki, оnu 
başqa dilə çevirəndə xeyli fərqlilik meydana gəlir. Müdriklər-
dən biri deyib ki, «Dahiyanə  tərcümə, tərcüməçinin dahiliyi-
dir». Yəni yaxşı  tərcümə  tərcüməçinin böyüklüyüdür. Əslində 
isə tərcümə оrijinal оla bilmir. Bu başqa bir mövzudur. 
Burada böyük alman şairi Goethenin fikrini gətirmək istə-
yirəm: «Şeirin gücünü ölçmək üçün yaxşı  оlar ki, şeiri nəsrə 
çevirəsən, tərcümə edəsən». Bu halda şeirin fikir yükü görü-
nəcək. Məlum оlacaq ki, şeirdə bir fikir varmı, yоxsa o, ancaq 
fоrmadanmı ibarətdir.  
Başqa bir sahədən, sənətimə uyğun  оlduğu üçün riyazi 
bənzətmədən istifadə etmək istəyirəm. Riyaziyyatda iki qədim 
sahə var: həndəsə və cəbr. Həndəsə fоrmalardır. Cəbr isə məc-

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Yeni və orijinal nəticə və metodların təqdim edilməsi
123456789 -> Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına Təranə Həsənova bəzən abortlardan
123456789 -> Hamlet İsaxanlı Təsisçi və Rektor
123456789 -> Stimularea electrică funcţională Radu Breahnă, Irina Turtureanu
123456789 -> L. A. MƏMMƏdov, E.Ç. ƏKBƏrov, H.Ə. ƏKBƏrov
123456789 -> XƏZƏr universiteti humanitar və sosial elmlər faküLTƏSİ
123456789 -> Azərbaycan Arxeologiyası 2002 Azerbaijan Archeology Vol.: 4 Num.: 3-4
123456789 -> Еколожи Епидемиолоэийа: Сящиййядя Тятбиги вя Тядгигат Методлары
123456789 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti
123456789 -> I fəSİL. TÜTÜn haqqinda üMÜMİ MƏlumat


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə