Yeni KİtablarYüklə 4.48 Mb.
PDF просмотр
səhifə1/45
tarix23.12.2016
ölçüsü4.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

     

 

  

 

 

 

 

YENİ KİTABLAR 

Annotasiyalı biblioqrafik göstərici  

2012 

Buraxılış 1

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI - 2012 

 

    

 

 

 

 

 

 

YENİ KİTABLAR 

Annotasiyalı biblioqrafik göstərici  

2012 

Buraxılış 1

 

 

  

 

 

 

 

 

BAKI - 2012 

 

 

Tərtibçilər: L.Talıbova,  L.Bağırova 

Baş redaktor : 

K.M.Tahirov 

 

  

 

 

  

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib ed. L.Talıbova 

[və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbаycаn 

Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- Buraxılış 1. -  432 s. 

 

  

 

 © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2012 

 

Göstərici haqqında 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 2006-cı ildən 

“Yeni kitablar” adlı annotasiyalı biblioqrafik göstərici nəşr etməyə 

başlamışdır. Vəsaiti hazırlamaqda məqsəd oxucu və mütəxəssisləri 

Milli Kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyatla tanış etməkdir.  

 2007-ci 

ildən etibarən bu biblioqrafik vəsait rüblük hazırlanır. 

Milli Kitabxananın hazırladığı “Yeni kitablar” annotasiyalı biblioqrafik 

göstəricinin bu buraxılışında 2012-cu ilin  yanvar ayından mart 

ayınadək kitabxanaya daxil olmuş 2206 ədəbiyyat öz əksini tapmışdır. 

Materiallar bölmələrin daxilində əvvəlcə Azərbaycan dilində, sonra rus 

və xarici dillərdə əlifba sırası ilə düzülmüşdür.  

 Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə müəlliflərin 

və sərlövhələrin əlifba göstəricisi də verilmişdir.  

 

Nəşrlə bağlı arzu və  rəylərini Milli Kitabxanaya bildirən mütəxəssislərə əvvəlcədən öz təşəkkürümüzü bildiririk. 

 

ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Xaqani küç. 29. email: contact @ anl.az 

veb: www. anl.az 

 

 

  

 

 

Təbiət elmləri  

1.

 

 

1-707270 Белкин, 

П.Н. 

Концепции 

современного 

естествознания  [Текст]:  справочное  пособие  для 

подготовки  к  компьютерному  тестированию 

/Павел 


Белкин, 

С.Ю.Шадрин; 

рец.: 

В.А.Алешкевич,  А.В.Христофоров.-  М.:  Высшая школа, 2009.- 168 с.  

 

2. 

 

1-751715 Малютин,  А.О.  Микромир  и  макромир  [Текст] 

/Антон  Малютин.-  Ростов-на-Дону:  Феникс, 

2011.- 384 с.  

   Эта  книга-  путешествие  из  микромира  в 

макромир,  из  мира  самых  малых  объектов  и 

быстрых  явлений  в  мир  бесконечно  большой  и 

бесконечно медлительный.  

 

3. 

 

4-3649 Святенко,  Ю.Б.  101  памятник  природы  [Текст]: 

иллюстрированная  энциклопедия  мира  /Юлия 

Святенко.- Харьков: Веста, 2011.- 160 с.     

 

4. 

 

1-751665 Селиверстова,  Л.С.  Концепции  современного 

естествознания 

[Текст]: 

справочник 

/Лия 

Селиверстова.-  Ростов-на-Дону:  Феникс, 2008.-266 с.  

 

5. 

 

2-795006 Сто  великих  тайн  Вселенной  [Текст] /авт.-сост. 

А.С.Бернацкий;  вып.  ред.  Н.М.Смирнов.-  М.: 

Вече, 2011.- 416 с.   

   В  книге  даны:  загадка  большого  взрыва; 

таинственное  вещество  вселенной;  таинственные 

квазары, тайны рождения планет и др. материалы.  

 

 

 

 

Riyaziyyat 

 

6.

 

 

Ar2011/1195 

Abdurahmanov, V.Ə. 

Markoz zəncirinin 

trayektoriyasının səviyyəyə birinci dəfə çatma anları 

üçün limit teoremləri və onların tətbiqləri [Mətn]:  

riyaz. üzrə  fəls. d-ru dər. dis. avt.: 01.01.05 /Vüqar Abdurahmanov; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika  

İn-tu.- Bakı, 2011.- 22 s.   

7.

 

 

Azf-264866 

Adıgözəlov, A.S.  Həndəsi qurmalar [Mətn]: ali 

məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Azadxan 

Adıgözəlov, X.Həsənova; rəy.: N.Əliyev, 

Y.Baxşəliyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 192 s.      

8.

 

 

Ar2011/1047 

Babayeva, S.F. Operator-differensial tənliklər üçün 

müxtəlif sərhəd məsələlərinin həll olunması haqqında 

[Mətn]: riyaz. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 01.01.01 

/Sevinc Babayeva; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika 

İn-tu.- Bakı, 2011.- 20, [1] s.  

 

9.

 

 

Azf-264605 

Baxşəliyev, Y.R.  Cəbr kursu [Mətn]: dərslik /Yafəs 

Baxşəliyev, L.Ş.Əbdülkərimli; elmi red. 

V.Ə.Qasımov; rəy.: F.G.Feyziyev, N.L.Nəsrullayev.- 

Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 447,    [1] s.   

10.

 

 

Ar2011/1050 

Cəfərova, H.Ə. Kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin riyazi 

modelləri və idarəetmənin məsələləri [Mətn]: riyaz. 

üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 01.01.05 /Hilalə  Cəfərova; 

AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- Bakı, 2011.- 

18 s.  

 

11.

 

 

Ar2012/49 Əliyev,  İ.V.  Differensal-operator tənliklərin bəzi 

spektral məsələləri və onların  tətbiqləri [Mətn]: 

riyaz. elm. d-ru  dər. avt.: 01.01.01 /İlham  Əliyev; 

AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- Bakı, 2012.-

32, [1] s.  

 

12.

 

 

Ar2012/60 Əsədova, N.Ş. Elliptik tənliklə  təsvir olunan 

proseslərdə adi və ümumiləşmiş idarələrin optimallığı 

şərtləri [Mətn]: riyaz. elm. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 

01.01.09. /Natəvan  Əsədova; AMEA, akad. 

A.İ.Hüseynov adına Kibernetika İn-tu.-  Bakı, 2012.- 

26, [1] s.   

13.

 

 

Azf-264886 

Həsənova, X.S. Orta məktəb riyaziyyat kursunda 

bərabərsizliklər və onların tədrisi metodikası [Mətn]:  

metodik vəsait /Xalidə  Həsənova, C.Cəfərov, K.Bədəlova; elmi red. Z.Hüseynov; rəy.: 

A.Adıgözəlov, X.Alıyev,  Ə.Məmmədov.- Bakı: Elm 

və təhsil, 2011.- 112 s.  

 

14.

 

 

Azf-261178 

2011-2012-ci tədris ili ücün ali məktəblərə  qəbul 

imtahanlarının nəticələrinin fənlər üzrə elmi-metodiki 

və statistik təhlili [Mətn]: Riyaziyyat fənni 

/M.M.Abbaszadə, T.A.Bədəlov, O.Y.Şelaqinov; dil 

və üslub üzrə red. R.H.Novruzov; Tələbə  Qəbulu 

üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: TQDK, 2011.- 28 s.   

15.

 

 

Ar2011/1424 

İsmayılova, A.İ. Dirak operatorunun məxsusi və 

qoşma funksiyalar sisteminin xassələri [Mətn]: riyaz. 

üzrə    fəls. d-ru dər. dis. avt.: 01.01.02 /Aytəkin 

İsmayılova; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- 

Bakı, 2011.- 21 s.  

 

16.

 

 

Ar2011/1209 

İsmayılova, M.F. Dörd tərtibli xüsusi törəməli 

operator-differensial tənliklərin həll olunmasının 

tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə  fəls. d-ru elmi dər. dis. 

avt.: 01.01.01 /Məlahət  İsmayılova; AMEA, 

Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- Bakı, 2011.- 22 s.  

 

17.

 

 

Ar2012/62 Qasımova, N.F.  Bəzi sinqulyar inteqral tənliklərin 

təqribi həlli [Mətn]: riyaz. üzrə  fəls. d-ru dər.avt.: 

01.01.01 /Nüşabə Qasımova; AMEA, Riyaziyyat və 

Mexanika İn-tu.- Bakı, 2012.- 16, [1] s.   

18.

 

 

Ar2012/65 Qərəqeşlaqı, D. Ə. Birgə tip ikinci və üçüncü tərtib 

tənliklər üçün qeyri-lokal və qlobal hədlər tutan 

sərhəd  şərti daxilində  məsələlərin həllərinin 

araşdırılması [Mətn]: riyaz. üzrə    fəls. d-ru dər.avt.: 

01.01.02 /Delşad  Qərəqeşlaqı; AMEA, Riyaziyyat və 

Mexanika  İn-tu.- Bakı, 2012.- 18 s.   

19.

 

 

DAz2010/193 

Qurbanəlizadə, A.M. Həqiqi və kompleks dəyişənli 

funksiyaların bernşteyn tipli polinomial operatorlar 

ardıcıllıqları ilə yaxınlaşması [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. 

d-ru dər. dis.: 01.01.01 /Arəş Qurbanəlizadə; AMEA, 

Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- Bakı, 2010.- 112 s.  


 

 20.

 

 

Ar2011/1311 

Riyazi nəzəriyyələr, onların  tətbiqi və  tədrisi 

sahəsində olan problemlər Beynəlxalq konfransının 

materialları [Mətn]: 23-25 sentyabr 2011-ci il: 

konfrans Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr 

edilmişdir /baş red. E.Məmmədov; red. hey.: 

H.İsəxanlı [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 

AMEA, Gəncə Dövlət Un-ti.- Gəncə, 2011.- 190 s.  

 

21.

 

 

Ar2011/1443 

Sadıqov, M.N. Korteveq-de Vriz-Bürgers tipli bir 

qeyri-xətti tənlik üçün birölçülü qarışıq məsələnin 

tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə  fəls. d-ru elm. dər. dis. 

avt.: 01.01.02 /Mehman Sadıqov; AMEA, Riyaziyyat 

və Mexanika İn-tu.- Bakı, 2011.- 19 s.  

 

22.

 

 

2-794898 Агафонов, 

С.А. 

Обыкновенные 

дифференциальные  уравнения  [Текст]:  учебное 

пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по 

техническим  направлениям  и  специальностям 

/Сергей 


Агафонов, 

Т.В.Муратова; 

рец.: 

А.М.Седлецкий,  М.В.Шамолин.-  М.:  Академия, 2008.- 240 с.  

 

23.

 

 

2-794976 Александров,  А.Д.  Геометрия  [Текст]:  учебник 

для 


студентов 

вузов, 


обучающихся 

по 


направлению 010100 "Математика" /Александр 

Александров,  Н.Ю.Нецветаев;  рец.:  В.Ф.Бутузов, 

А.Б.Будак.- СПб.: БХВ-Петербург, 2010.- 624 с.  

 

24.

 

 

2-794742 Арсенов,  О.О.  Григорий  Перельман  и  гипотеза 

Пуанкаре: решение одной из самых удивительных 

проблем  математики  [Текст] /Олег  Арсенов.-  М.: 

Эксмо, 2011.- 255 с.  

   В  книгу  вошли:  Магическая  сила  математики; 

Тайна Пуанкаре; Загадка гения Перельмана; Чудо 

парадоксального 

Мироздания; 

Мистика 

топологических абстракций и др. материалы.   

25.

 

 

1-707242 Бронштейн, И.Н. Справочник по математике для 

инженеров  и  учащихся  втузов  [Текст]:  учебное 

пособие  /Илья  Бронштейн,  К.А.Семендяев.- 


 

СПб.[и др.]:Лань, 2010.- 608 с.   

26.

 

 

3-107425 Быльцов,  С.  Логические  головоломки  и  задачи 

[Текст]:  занимательная  математика  для  всей 

семьи  /Сергей  Быльцов.-СПб.:  Питер, 2010.- 156, 

[2] c.  


   В  книге  собраны  самые  интересные  и 

увлекательные  логические  головоломки-изящные  

игры  ума,  которыми  увлекались  мыслители  всех  

времен и народов.   

27.

 

 

2-794997 Вентцель,  Е.С.  Задачи  и  упражнения  по  теории 

вероятностей  [Текст]:  учебное  пособие  для 

студентов  втузов  /Елена  Вентцель,  Л.А.Овчаров; 

рец. Н.А.Кузнецов.- М.: КноРус, 2010.- 493 с.   

28.

 

 

2-795039 Вентцель,  Е.С.  Исследование  операций  задачи, 

принципы, методология [Текст]: учебное пособие 

/Елена Вентцель (предисл.); рец. Е.А.Сёмина.- М.: 

КноРус, 2010.- 191 с.   

29.

 

 

2-795117 Владимирский,  Э.И.  Синергетические  методы 

управления  хаотическими  системами  [Текст] 

/Эдуард  Владимирский,  Б.И.Исмайлов.-  Баку: 

Элм, 2011.- 240 с.  

   Книга посвящена визуальному представлению и 

анализу  инвариантных  множеств  при  реализации 

задач управления хаотическими системами.  

 

30.

 

 

2-795029 Высшая математика в упражнениях и задачах в 

двух  частях  [Текст]:  учебное  пособие  для  вузов 

/П.Е.Данко, 

А.Г.Попов, 

Т.Я.Кожевникова, 

С.П.Данко;  отв.  ред.  О.А.Федорова.-  М.:  Оникс: 

Мир и Образование, 2009.- Часть 2.- 448 с.  

 

31.

 

 

2-794893 Высшая  математика  для  экономического 

бакалавриата  [Текст]:  учебник  и  практикум: 

учебник 

для 


студентов 

вузов,   

обучающихся по экономическим специальностям: 

учебник  для  студентов,  обучающихся  по 

специальности 061800 "Математические методы в 


 

экономике" и 

другим 


экономическим 

специальностям  /Н.Ш.Кремер  [и  др.];  под  ред. 

Н.Ш.Кремера; 

рец.: 


В.А.Никишкин, 

А.С.Солодовников.- М.: Юрайт, 2012.- 912 с.   

32.

 

 

Аз2011/17

Гахраманов, 

П.Ф. 

Математическое 

моделирование 

гидродинамических 

и 

тепломассообменных  процессов  в  двухфазных системах 

[Текст]: 

автореф. 

дис.   


д-ра  наук    по  математике: 05.13.18 /Полад 

Гахраманов;  НАНА,  Ин-т  Кибер.  им  акад. 

А.И.Гусейнова.- Баку, 2011.- 39 с.  

 

33.

 

 

1-707098 Гиллингс,  Р.Дж.  Математика  во  времена 

фараонов  [Текст] /Ричард  Гиллингс;  пер.  с  англ. 

Т.М.Шуликовой.- М.: Центрполиграф, 2011.- 316, 

[4] с.  


   Представленная  книга  является  научным 

исследованием,  посвященным  древнеегипетской 

математике,  в  котором  профессор  Гиллингс 

прослеживает  эволюцию  данной  дисциплины, 

начиная  с  простой  арифметики  и  заканчивая 

рассмотрением  вопросов,  связанных  с  прямой  и 

обратной пропорциональностью.  

 

34.

 

 

2-794952 Горбаченко,  В.И.  Вычислительная  линейная 

алгебра  с  примерами  на MATLAB [Текст]: 

учебное 

пособие 


для 

студентов   

вузов,  обучающихся  по  специальности  080801   

"Прикладная  информатика  (по  областям)"  и 

другим 

экономическим специальностям: 

/Владимир  Горбаченко;  гл.  ред.  Е.Кондукова; 

рец.:  О.Э.Яремко,  Ю.Н.Косников.-  СПб.:  БХВ-

Петербург, 2011.-314 с.   

35.

 

 

2-795025 Жуков, 

В.М. 

Практические 

занятия 

по 


математике  [Текст]:  теория,  задания,  ответы: 

соответствует  Федеральному  государственному 

образовательному  стандарту  третьего  поколения) 

/Владимир 

Жуков; 

рец.: 


А.М.Цыкунов, 

Г.А.Попов.-  Ростов-на-Дону:  Феникс, 2012.- 352 10 

 

с.   

36.

 

 

2-794920 Калиткин,  Н.Н.  Численные  методы  [Текст]: 

учебное пособие для   студентов университетов и 

втузов  /Николай  Калиткин;  под  ред.  А.А. 

Самарского;  рец.  А.В.Гулин.-  СПб.:  БХВ-

Петербург, 2011.- 586 с.   

 

37.

 

 

1-751672 Касьянов, В.И. Руководство к решению задач по 

высшей математике [Текст]: учебное пособие для 

студентов  вузов  /Владимир  Касьянов;  ред. 

В.А.Русев.- М.: Юрайт, 2011.- 553 с.   

38.

 

 

2-795094 Кожух,  И.Г.  Математический  анализ  [Текст] 

учебное 


пособие 

для 


студ. 

вузов 


по 

естественнонаучным 

специальностям 

/Иван 


Кожух;  рец.  М.П.Дымков.-  Минск:  Изд-во 

Гревцова, 2011.- 448 с.   

39.

 

 

2-794863 Малугин,  В.А.  Линейная  алгебра  [Текст]: 

учебное 


пособие 

для 


студентов 

вузов, 


обучающихся 

по 


направлению 080100 

"Экономика" /Виталий  Малугин;  гл.  ред. 

И.Федосова;  отв.  ред.  В.Щербакова.-  М.:  Рид 

Групп, 2011.- 464 с.   

40.

 

 

2-794993 Малышева, 

Н.Б. 

Функции 


комплексного 

переменного  [Текст]:  учебник  для  студентов 

вузов  /Надежда  Малышева,  Э.Р.Розендорн;  под 

ред. Э.Р.Розендорна.- М.: Физматлит, 2010.- 168 с.   

41.

 

 

2-795013 Мальцев,  И.А.  Дискретная  математика  [Текст]: 

учебное  пособие  /Иван  Мальцев.-  СПб.:  Лань, 

2011.- 304 с.  

 

42.

 

 

CD ROM-2600 

Математика  в  школе  [Электронный  ресурс]: 

электронное приложение /гл. ред. Е.А.Банумович 

1/2011.-  М.:  Школьная  пресса, 2011.- 1 электрон. 

опт. диск [CD-ROM]   

43.

 

 

А2011/352  Мурадов,  Р.С. 

Оценивание 

функционалов 11 

 

многомерных  распределений  по  неполным выборкам  [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра.  физ.-мат. 

наук: 01.01.05 /Рустамжон  Мурадов;  М-во 

Высшего  и  Среднего  Специального  Образования 

Респ.  Узбекистан,  Нац.  Ун-т  Узбекистана  им. 

Мирзо Улугбека.- Ташкент, 2011.- 22 с.  

 

44.

 

 

2-794992 Наймарк,  М.А.  Теория  представлений  групп  

[Текст] /Марк  Наймарк;  ред.  А.И.Штерн.- 

М.:Физматлит,2010.- 576 с.  

   В  книге  в  доступной  форме,  но  без  снижения 

математической  строгости,  излагаются  основы 

теории  конечномерных  представлений  групп,  в   

частности,  представлений  конечных  групп, 

компактных групп и классических групп.   

45.

 

 

2-794925 Пантелеев, 

А.В. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

практический 

курс: 


учебное 

пособие 


для   

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению 

подготовки 

"Прикладная 

математика" 

специальности "Прикладная математика" /Андрей 

Пантелеев,  А.С.Якимова,  К.А.Рыбаков;  рец.: 

С.А.Редкозубов,  В.Ф.Формалев.-  М.:  Логос, 

2010.- 384 с.  

 

46.

 

 

2-795045 Петров,  Ю.П.  История  и  философия  науки.: 

Математика, 

вычислительная 

техника, 

информатика  [Текст] /Юрий  Петров;  гл.  ред. 

Е.Кондукова.- СПб.: БХВ-Петербург, 012.- 442 с.  


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə