Yeni KİtablarYüklə 4.48 Mb.
PDF просмотр
səhifə3/45
tarix23.12.2016
ölçüsü4.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Засов, А.В. Астрономия [Текст]: учебное пособие 

/Анатолий 

Засов, 

Э.В.Кононович.- М.: 

Физматлит, 2011.- 255 с.   

97.

 

 

2-795096 Клягин, Н.В. Современная научная картина мира 

[Текст]: учебное пособие для студ. вузов по курсу 

"Концепции 

современного 

естестовознания" 

/Николай 

Клягин; 

рец.: 


Ю.В.Олейников, 

21 

 

Э.В.Сайко.- М.: Логос, 2011.- 264 с.   

Kimya 

 

98.

 

 

Azf-265503 

2011-2012-ci tədris ili ücün ali məktəblərə  qəbul 

imtahanlarının nəticələrinin fənlər üzrə elmi-metodiki 

və statistik təhlili [Mətn]: Kimya fənni 

/M.M.Abbaszadə, T.A.Bədəlov, O.Y.Şelaqinov; dil 

və üslub üzrə red. R.H.Novruzov; Tələbə  Qəbulu 

üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: TQDK, 2011.- 28 s.   

99.

 

 

Ar2011/1413 

Cəfərov, 

İ.A. Alkil(aril)sulfanilalkanların 

aminometoksi törəmələrinin sintezi və xassələri 

[Mətn]: kimya elm. üzrə fəls. d-ru dis.avt.: 02.00.03 

/İsa Cəfərov; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.- 

Bakı, 2011.- 23 s.  

 

100.

 

 

DAz2011/7  Çiçək Fəthullah, A. İonlaşdırıcı şüaların və istiliyin 

ardıcıl və birgə  təsiri altında Türkiyə liqnitlərinin 

çevrilmələrinin qanunauyğunluqları [Mətn]: kimya 

elm. üzrə fəls. d-ru dər. dis.: 02.00.09 /Çiçək Fətullah 

Abdulbaki oğlu; AMEA, Radiasiya Problemləri  İn-

tu.- Bakı, 2011.- 142 s.  

 

101.

 

 

DAz2010/153  

İsmayılova, S.B. Modifikasiya olunmuş pentasillərin 

iştirakında toluol və etilbenzolun selektiv 

disproporsiolaşması [Mətn]: kimya elm. üzrə fəls. d-

ru dər. dis.: 02.00.04 /Sevda İsmayılova; Azərb. 

Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2010.- 132 s.  

 

102.

 

 

DAz2010/199 

Kərimov, M.Ə.  Pirrotinləşmiş filizçay polimetal 

sulfid filizinin sulfatlaşdırıcı yanma üsulu ilə emalı 

[Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru elm. dər. dis.: 02.00.01 

/Malik Kərimov; AMEA, akad. M.F.Nağıyev ad. 

Kimya Poblemləri İn-tu.- Bakı, 2010.- 126 s.  

 

103.

 

 

DAz2010/206 

Nəzərova, R.Z. Titan (IV) və vanadiumun (V) 

piroqallol və asetilasetonun azobirləşmələri ilə əmələ 

gətirdiyi komplekslərin tədqiqi və analitik tətbiqi 

[Mətn]: kimya elm. üzrə fəls. d-ru dər. dis.: 02.00.02. 

/Röya Nəzərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 


22 

 

BDU.- Bakı, 2010.- 131 s.   

104.

 

 

DAz2011/2  Səbuktəkin, M.R.  Polifunksional birləşmələr 

əsasında nanokompozitlərin sintezi və xassələri  

[Mətn]: kimya elm. üzrə fəls. d-ru dər. dis.: 02.00.03; 

02.00.04 /Məhəmməd Səbuktəkin; Azərb. 

Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2011.- 180 s.   

105.

 

 

Ar2011/1444 

Səfərov, R.S. Bentonit serbontlərinin səthlərində 

adsorbsiya mərkəzlərinin paylanması  və onların 

sorbsiya proseslərində rolu [Mətn]: kimya elm. üzrə 

fəls. d-ru dər. dis. avt.: 02.00.04 /Rabil Səfərov; 

Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı,2011.- 24 

s.  


 

106.

 

 

Ar2012/64 Şəmilov, N.T. C1-C4 alkanların oksidləşdirici 

dehidrogenləşmə reaksiyasında modifikasiya 

olunmuş oksid katalizatorlarının fiziki kimyəvi və 

katalitik xassələri [Mətn]: kimya elm. d-ru elm. dər. 

dis. avt.: 02.00.04 /Nazim Şəmilov; Azərb. 

Resp.Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2012.-  56 s.   

107.

 

 

DAz2009/274 

Tağıyev, T.İ.  Orta ümumtəhsil məktəblərində 

kimyanın digər təbiət fənləri ilə  əlaqəli tədrisi 

prosesində ekoloji biliklərin məzmunu və öyrədilməsi 

yolları [Mətn]: ped. elm. d-ru dər. dis.: 13.00.02 

/Tağı Tağıyev; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə 

Döv. Un-ti.- Bakı, 2009.- 274 s.   

108.

 

 

Аз2012/5 Аббасов,  М.Г.    Синтез,  изучение  строения  и 

свойств 


комплексов 

лантанидов (III) с 

ароматическими 

орто-гидроксибензиламинами 

автореф.  дис.  д-ра  филос.  по  химии  [Текст]: 

05.17.11 /Миргейдар  Аббасов;  НАНА,  Ин-т 

Химических Проблем.-  Баку,2012.- 23 с.  

 

109.

 

 

Аз2012/4 Аббасова, Д.Р. Фактор радиационной деградации 

полициклических ароматических углеводородов в 

нефтезагрязненных  почвах  [Текст]:  автореф.  дис. 

д-ра  филос.  по  химии  [Текст]: 02.00.09 /Динара 

Аббасова; НАНА, Ин-т Радиационных Проблем.- 


23 

 

Баку,2012.- 27 с.   

110.

 

 

А2011/207  Ковтун,  А.И.  Адсорбционные  и  реологические 

характеристики  растворов  солей  гуминовых 

кислот  на  границе  раздела  жидкость-газ  [Текст]: 

автореф.  дис.  канд.  хим.  наук: 02.00.11 /Анна 

Ковтун;  НАН  Украины,  Ин-т  Биоколлоидной 

Химии им. Ф.Д.Овчаренко.- Киев, 2011.-20 с.  

 

111.

 

 

2-795110 Мамедова,  Э.С.  Успехи  в  области  синтеза 

олигомеров  и  их    применение  в  качестве 

промышленного 

сырья 


[Текст] /Эльмира 

Мамедова,  Г.А.Мамедалиев;  рец.  Н.И.Сеидов; 

ред.  З.Ч.Салаева;  Научно-Исследовательский  и  

Производственный  Центр  "Олефин".-  Баку:  Элм, 

2011.- 225 с.  

   В  монографии  обобщены  результаты  научных 

исследований  в  области  синтеза  высших  а-

олефинов  на  металлокомплексных  катализаторах 

и 

полимеризационно-способных олигомеров 

(ПСО)  катионной  полимеризацией  гетероциклов, 

которые, замет путем отверждения превращаются 

в полимеры с заранее заданными свойствами.   

112.

 

 

А2012/20 Ракипов, 

И.М. 

Фрагментация RGD-

пептидомиметиков,  содержащих  остаток  В-

аланина,  в  условиях  масс-спектрометрии  с 

бомбардировкой  быстрыми  атомами  [Текст]: 

автореф.  дис.  канд.  хим.  наук: 02.00.03 /Ильдар 

Ракипов; НАН Украины Физико-Химический Ин-

т им. А.В.Богатского.- Одесса,2012.- 20 с.   

113.

 

 

Аз2011/16

Рамазанов, 

Г.А. 

Циклопропан-содержащие 

метилендиоксоланы  и  акрилаты  в  радикальной 

реакциях  гомо-и  сополимеризации  [Текст]: 

автореф.  дис.  д-ра  хим.  наук:  02.00.06 /Гафар 

Рамазанов;  НАНА,  Ин-т  Химических  Проблем 

им. акад. М.Ф.Нагиева.-  Баку, 2011.- 43 с.  

 

114.

 

 

А2011/238  Рахмонова,  Д.С.  Комплексные  соединения 

переходных металлов с полифункциональными 2-


24 

 

замещенными бензимидазолами [Текст]: автореф. дис. 

канд.техн. 

наук: 05.17.11 /Дилноза 

Рахмонова;  М-во  Высшего  и  Среднего  Спец. 

Образования  Респ.  Узбекистан,  Нац.  Ун-т 

Узбекистана  им.  Мирзо  Улугбека.-  Ташкент, 

2011.- 20, [1] с.  

 

115.

 

 

Аз2012/2 Рзаев,  Р.С.  Кинетика  и  механизм  радиационно-

химических 

превращений 

примесей 

углеводородов  в  водной  среде  [Текст]  автореф. 

дис.  д-ра  филос.  по  хим.: 02.00.09 /Рауф  Рзаев; 

НАНА,  Ин-т  Радиационных  Проблем.-  Баку, 

2012.- 22 с.   

116.

 

 

А2011/208  Сафонова, Л.Н. Критерии поисков тектонически-

экранированных  нефтегазо-носных  ловушек  в 

северо-восточной части Бешкентского прогиба по 

материалам сейсморазведки [Текст]: автореф. дис. 

канд.  геол.-  минерал.  наук: 04.00.17 /Людмила 

Сафонова; 

Нац. 


Холдинговая 

Компания 

"Узбекнефтегаз", 

Открытое 

акционерное 

общество  "Институт  геологии  и  разведки 

нефтяных  и  газовых  месторождений" (ОАО 

ИГиРНиГМ").- Ташкент, 2011.- 22 с.   

117.

 

 

А2012/19 Семенишина, Е.А. Синтез, структура и свойства 

3-алкокси 

и 3-ацилокси-1,2-дигидро-3Н-1,4-

бенздиазепин-2-онов  [Текст]:  автореф.  дис.  канд. 

хим.  наук: 02.00.10 /Екатерина  Семенишина; 

НАН 


Украины; 

Физ.-Хим. 

Ин-т 

им. 


А.В.Богатского.- Одесса, 2012.- 20 с.  

 

118.

 

 

А2012/18 Снурникова, 

О.В. 

Синтез, 


строение 

и 

спектрально-люминесцентные свойства 

полиядерных 

комплексов 

лантанидов 

с 

функционализированными  каликс [4] аренами [Текст]:  автореф.  дис.  канд.  хим.  наук: 02.00.01 

/Ольга  Снурникова;  НАН  Украины;  Физ.-Хим. 

Ин-т им. А.В.Богатского.- Одесса, 2012.- 21 с.  

 

119.

 

 

А2011/237  Яхшиева,  З.З.  Амперометрическое  определение 25 

 

платины,  палладия  и  золота  тиоацетамидом [Текст]:  автореф.  дис.  канд.  хим.  наук: 02.00.02 

/Зухра  Яхшиева;  М-во  ВСС  Образования  Респ. 

Узбекистан,  Нац.  Ун-т  Узбекистана  им.  Мирзо 

Улугбека.- Ташкент, 2011.- 26 с.   

Geodeziya 

 

120.

 

 

Azf-265514 

Məmmədov, Q.Ş. Geodeziya və kartoqrafiyanın 

əsasları [Mətn]: ali məktəblər, Universitet və 

Akademiyalar üçün dərs vəsaiti /Qərib Məmmədov, 

İ.H.Əhmədov; elmi red.: S.A.Qəniyeva, 

R.V.Bayramov; rəy.: H.İ.Quliyev, H.H.Mikayılova, 

R.Ə.Eminov, R.Ə.Hüseynli.- Bakı: Nafta-Press, 

2011.- 646 s.  

 

121.

 

 

1-751670 Подшивалов, В.П. Инженерная геодезия [Текст]: 

учеб. для вузов по строительным спец. /Владимир 

Подшивалов, 

М.С.Нестеронок; 

рец.: 

М.М.Иванова,  Л.Ф.Зуева.-  Минск:  Вышэйшая школа, 2011.- 464 с.  

 

122.

 

 

2-794988 Поклад,  Г.Г.  Геодезия  [Текст]:  учебное  пособие 

для 


студентов 

вузов, 


обучающихся 

по 


направлению 120300 - Землеустройство  и 

земельный  кадастр  и  специальностям: 120301-

Землеустройство, 120302 - Земельный  кадастр, 

120303 - Городской  кадастр  /Геннадий  Поклад, 

С.П.Гриднев; 

рец.: 


Ю.Г.Соколов, 

Е.П.Тимофеенко,  А.Б.Великов,  У.Д.Ниязгулов; 

М-во  с.-х.  РФ,  Воронежский  гос.  аграрный  ун-т 

им.  К.Д.Глинки.-  М.:  Академический  проект: 

Парадигма, 2011.- 540 с.  

 

123.

 

 

1-707085 Страны Мира [Текст]: мини-энциклопедия /вып. 

ред. С.Раделов.- СПб.: СЗКЭО: Кристал, 2011.- 80 

с.  

   Компактная мини-энциклопедия 

включает 

данные о всех странах земного шара, признанных 

ООН.  


 

26 

 

Geofizika  

124.

 

 

DAz2011/3  Cəlali, N.İ.  İranın quraq ərazilərində karst su 

ehtiyatlarının peyk şəkillərinin istifadəsi ilə  tədqiqi 

[Mətn]: coğ. elm. üzrə  fəls. d-ru dər. dis.: 25.00.27 

/Nadir Cəlali; AMEA, akad. H.Ə.Əliyev ad. 

Coğrafiya İn-tu.- Bakı, 2011.- 134 s.   

125.

 

 

А2011/224  Греков, А.Н

Разработка 

акустических  

дифференциально-временных  методов  и  средств 

контроля  динамики  природных  вод  [Текст]: 

автореф.  дис.  канд.  техн.  наук: 05.11.13 

/Александр  Греков;  Нац.  Акад.  Украины, 

Морской  гидрофизический  Ин-т.-  Севастополь, 

2011.- 16 с.  

 

126.

 

 

А2012/28 Рахбари,  Н.Ю.  Роль  водорастворенных  газов  в 

формировании  и  процессах  разработки  газовых 

месторождений  со  слоистыми  коллекторами  (на 

примере  месторождения  Медвежье) [Текст]: 

автореф. дис. канд. геол.-минерал. наук : 25.00.12 

/Наталья Рахбари.- М., 2012.- 23 с.   

127.

 

 

1-707282 Серов,  М.С.  Глобальное  потепление  [Текст] 

/Михаил  Серов.-  М.:  Книжный  Клуб  Книговек, 

2010.- 416 с.  

   Глобальное  изменение  климата  планеты,  в 

результате 

которого 

растают 

ледники 


Антарктиды  и  Греландии  и  многие  страны  мира 

окажутся  под  водами  мирового  океана,  активно 

обсуждается  в  последнее  время  в  средствах 

массовой  информации.  В  книге  "Глобальное 

потепление" рассмотрены не только алармистские 

сценарии этого процесса, но и резко критические 

возражения на них.  

 

128.

 

 

1-707157 Симонов, 

В.А. 

Землетрясения, 

цунами, 

катастрофы  [Текст]:  пророчества  и  предсказания 

/Виталий Симонов.-М.: Эксмо, 2011.- 188, [4] с.  

   В  этой  книге  анализируются  научные  и 

исторические  данные  о  древних  и  современных 


27 

 

катастрофах,  приведены  прогнозы  ученых  и самые страшные пророчества, в том числе Ванги, 

Нострадамуса, Кейси, индейцев майя и другие.   

129.

 

 

İ-37950 Field, J.G. Oceans 2020 [Text]: science, trends and 

the challenge of sustainability /John Field; Gotthilf 

Hempel; Colin P.Summerhayes.- Washington: Island 

Press, 2002.-365 p.   

Geologiya 

 

130.

 

 

Ar2012/50 Ali Mohammad Ali Montazeri Gelsefidi. Sefidrud 

çayı hövzəsinin geoloji quruluşu və  ərazinin 

kompleks filizlərə perspektivliyinin 

qiymətləndirilməsi: (Gilan ərazisi daxilində) [Mətn]:  

geol.-mineral. elm. üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 25.00.11 

/Ali  Mohammad Ali Montazeri Gelsefidi; Azərb. 

Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2012.- 28 s.  

 

131.

 

 

Ar2012/48 Asadı, F. G. Şimali İranın Pirkü-Deyləman kaolin və 

bentonit gil yataqlarının geoloji yerləşmə 

xüsusiyyətləri və yeni mineral xammal təzahürlərinin  

kəşfiyyatının proqnozlaşdırılmasının perspektivliyi 

[Mətn]: geol.-mineral. elm. üzrə  fəls. d-ru dər.avt.: 

25.00.11 /Fərzad Asadı; Azərb. Resp. Təhsil 

Nazirliyi, BDU.- Bakı,2012.-30 s.  

 

132.

 

 

AdAz2011/

Əşrəf Fəhmi Mohaammed İsmailə.  Bahariyə 

hövzəsinin dəmir filizi yataqlarının geoloji quruluşu 

və  əmələ    gəlmə  şəraiti [Mətn]: geol.-mineral. elm. 

üzrə  fəls. d-ru dər. dis. avt.: 25.00.11 /Əşrəf Fəhmi 

Mohaammed  İsmailə; BDU, Geologiya Fakültəsi.- 

Bakı, 2011.- 20 s.   

133.

 

 

Ar2011/1423 

Xuduzadə,  Ə.İ. Abşeron arxipelaqının  Şimal-Qərb 

hissəsində alt məhsuldar qat çöküntülərinin 

toplanması  və neft-qaz yataqlarının  əmələgəlmə 

şəraiti [Mətn]: geol.-mineral. elm. üzrə fəls. d-ru dər. 

dis. avt.: 25.00.12 /Ərəstun Xuduzadə; AMEA, Geol. 

İn-tu.- Bakı,2011.- 22 s.   

28 

 

134. 

 

Ar2012/9 Məmmədova, E. Yeraltı suların dinamikası [Mətn]: 

dərslik /E.Məmmədova; elmi red. Ə.K.Əlimov; rəy.: 

A.Ə.Məsimov, B.A.Abadov.- Bakı: 2012.- 171 s.  

 

Coğrafiya 

 

135.

 

 

DAz2009/266 

Abdullayeva, Z.H. Azərbaycanın ümumtəhsil 

məktəblərində coğrafiyanın tədrisi tarixi (1920-1958-

ci illər) [Mətn]: ped. elm. nam. dər. ed. dis.: 13.00.01 

/Zoya Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 

Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı, 2009.- 151 s.  

 

136.

 

 

Ar2011/1112 

Aslanov, B. Qravi-kəşfiyyat kursu [Mətn]: dərs 

vəsaiti /Bəylər Aslanov.- Bakı: ADNA, 2011.- 133 s.  

   

137.

 

 

Ar2011/1498 

Heyerdal, T. Adəmin izləri ilə xatirələr [Mətn] /Tur 

Heyerdal; baş red.: B.Bleyr, M.Qasımlı; Azərb. dilinə 

tərc. ed.: S.Seyidova [və b.].- Bakı: Azerbaijan 

international: Qərb Universiteti, 2011.- 312 s.  

   2011-ci  ildə YUNESCO Tur Heyerdalı yazılarını 

"Dünya yaddaşı" jurnalına daxil  edilmişdir. 

Heyerdalın arxivi 1937 və 2002-ci illəri əhatə edir.  

 

138.

 

 

Ar2011/1133 

Həmidova, Z.Ə. Sel təhlükəli  ərazilərin relyefinin 

morfodinamiki gərginliyinin qiymətləndirilməsi 

(Böyük Qafqazın cənub yamacının timsalında) 

[Mətn]: coğ. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 25.00.25 

/Zərnurə  Həmidova; AMEA, akad. H.Ə.Əliyev ad. 

Coğrafiya  İn-tu.- Bakı, 2011.- 21 s.   

139.

 

 

Azf-265497 

2011-2012-ci tədris ili ücün ali məktəblərə  qəbul 

imtahanlarının nəticələrinin fənlər üzrə elmi-metodiki 

və statistik təhlili [Mətn]: Coğrafiya fənni 

/M.M.Abbaszadə, T.A.Bədəlov, O.Y.Şelaqinov; dil 

və üslub üzrə red. R.H.Novruzov; Tələbə  Qəbulu 

üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: TQDK, 2011.- 36 s.   

140.

 

 

Azf-265200 

İsmayılov, T. Azərbaycanda sürüşmələr və onlarla 

mübarizə prinsipləri [Mətn]: sürüşmələrin 

əmələgəlmə, yayılma və inkişaf qanunauyğunluqları 

/Telman  İsmayılov; ixtisas red. Z.V.Əskərov; red. 29 

 

S.Mikayılqızı.- Bakı: Ziya, 2011.- 144 s.   

141.

 

 

DAz2010/211 

Quliyeva, A.A. Kiçik Qafqaz çaylarının azsulu dövr 

axımının tədqiqi [Mətn]: coğr. üzrə  fəls. d-ru elm. 

dər. dis.: 25.00.27. /Aytən Quliyeva; Azərbaycan 

Respublikası  Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2010.- 

136 s.  

 

142.

 

 

Azf-264714 

Quliyeva, S.Y. Arid və semiarid dağ 

geosistemlərində  səhralaşma [Mətn]: Naxçıvan 

Muxtar Respublikası timsalında /Sevil Quliyeva; elmi 

red. B.Ə.Budaqov; AMEA, akad. H.Ə.Əliyev ad. 

Coğrafiya  İn-tu.- Bakı: [s. n.], 2011.-182, [1] s. 

Monoqrafiyada son dövrlərdə  ən kəskin ekoloji 

problemlərdən olan və semiarid dağ  və dağətəyi 

geokomplekslərin təbii və antropogen amillərinin 

təsiri ilə  səhralaşmasına həsr olunmuşdur. Naxçıvan 

MR 


ərazisi timsalında müasir landşaftların 

səhralaşma tipləri, dərəcələri və xüsusiyyətləri tədqiq 

olunur.  

 

143.

 

 

Ar2011/1073 

Tağıyeva, Y.N. Kaynozoyda Azərbaycanın bitki 

örtüyü və iqliminin təkamülü [Mətn]: coğ. elm. d-ru  

dər. avt.: 25.00.25 /Yelena Tağıyeva; AMEA, akad. 

H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya  İn-tu.- Bakı, 2011.- 53 s.   

144.

 

 

Azf-265392 

Tur Heyerdal: Sərhədləri aşaraq, dənizləri aşaraq: 

Azərbaycanla  əlaqələr [Mətn]: məqalələr /baş red. 

B.Bleyer, Azərb. dilindəki mətnin red. M.Qasımlı; 

tərc.: Ş.Süleymanova, S.Seyidova.- Bakı: Azerbaijan 

international: Qərb Universiteti, 2011.- 187 s.  

   Məqalələr, Tur Heyerdalın ilkin əhali 

miqrasiyalarının hazırkı Azərbaycan  ərazisindəki 

Skandinaviya istiqamətində  həyata keçirildiyinə dair 

fikirlərinin yer aldığı ilk məqaləsi də daxil olmaqla, 

1995-ci ildən etibarən ingilis dilində "Azərbaycan 

internəşnl" jurnalında çap edilmişdir.  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə