Yeni KİtablarYüklə 4.48 Mb.
PDF просмотр
səhifə4/45
tarix23.12.2016
ölçüsü4.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

 

145.

 

 

3-107469 Берг, 

Л.С. 

История 


великих 

русских 


географическихоткрытий 

иллюстрированное 

издание  [Текст] /Лев  Берг;  сост.,  иллюстрации, 


30 

 

комментарии А.Жемерова.- М.: Эксмо, 2011.- 640 с.  

   Эта  книга - обстоятельный  рассказ  о  самых 

важных    достижениях  русских  путешествен-

ников и исследователей.   

146.

 

 

1-707132 Бессараб,  Д.А.  География  международного 

туризма  [Текст]:  пособие  для  студентов  вузов:  в 

2-х  ч. /Дмитрий.  А.Бессараб,  Л.В.Штефан;  рец.: 

М.А.Нагорный, 

А.А.Лепешев.- 

Минск: 


ТетраСистемс, 2011.-144 с.  

 

147.

 

 

2-795155 Зонн,  И.С.  Каспийская  энциклопедия  [Текст] 

/авт.  и  сост.  Игорь  Зонн;  под  ред.  А.Н.Косарева; 

Инженер.  науч.-произв.  центр  по  вод.  хоз-ву, 

мелиорации  и  экологии  "Союзводпроект".-  М.: 

Междунар. отношения,2004.- 464 с.  

   Книга  содержит  более 1500 понятий  и 

терминов,  касающихся  географических  объектов, 

городов,  портов,  транспортных  коммуникаций, 

крупных  нефтегазовых  месторождений,  водных 

биологических 

ресурсов 

международных 

соглашений 

и 

историко-археологических памятников.  

 

148.

 

 

А2011/341  Кошим, А.Г. 

Экологические 

аспекты 

современного 

геоморфогенеза 

в 

нефтедобывающих районах 

западного 

Казахстана[Текст]: автореф. дис. д-ра  геогр. наук: 

25.00.36 /Асима Кошим; НАН Кыргызской Респ., 

Ин-т Геол. им. М.М.Адышева.- Бишкек, 2011.- 44 

с.  


 

149.

 

 

2-794801 Кучинская,  И.Я.  Ландшафтно-экологическая 

дифференциация  горных  геосистем  [Текст]:  на 

примере  северного  склона  Юго-Восточного 

Кавказа 


/Ирина 

Кучинская; 

науч. 

ред. 


Э.К.Ализаде;  НАНА,  Ин-т  Географии  им.  акад. 

Г.А.Алиева.- Баку:[б. и.], 2011.-196 с.   

150.

 

 

3-107420 Ливингстон, Д. Дневники исследователя Африки 

31 

 

[Текст]:  с 1865 года  по  день  смерти  /Давид Ливингстон; пер. с англ. В.Житомирского; оформ. 

обл. Е.Вдовиченко.- М.: Эксмо, 2011.- 474, [6] с.  

   Предлагаемая  вниманию  читателей  книга 

содержит 

подлинный 

авторский 

текст - 

подробное 

и 

последовательное описание 

Ливингстоном 

его 

будней, 


приключений, 

опасностей,  друзей  и  врагов,  а  главное- 

грандиозного  Черного  континента,  о  котором  он 

сказал  однажды: "Я  открою  Африку  или 

погибну".  

 

151.

 

 

2-794640 Полотчина  [Текст]:  история  и  современность, 

будни  и  отдых  /С.Чарковская,  А.Большакова;  

фото: 

А.Убатовка, Е.Ердова 

дизайн 


О.В.Молодечкин.- 

Новополоцк: 

О.В.Моло-

дечкин, 2007.- 26 с.  

   В  издание  включена  краткая  информация  о 

самых  значимых  и  интересных  сторонах  жизни 

Полоцкого  района,  а  также  двух  других 

самостоятельных 

административно - 

территориальных  единиц - городах  областного 

подчинения Полоцке и Новополоцке.  

 

152.

 

 

1-751725 Сулейманова,  С.Я.  Страноведение  (Болгария) 

[Текст]  учебное  пособие  /Солмаз  Сулейманова; 

науч.  ред.  Г.Н.Мамедов;  рец.:  Р.Т.Гасанов, 

А.А.Салманов, М.А.Махмудов, Г.Н.Бархалов;  

М-во Образования Азерб. Респ., БСУ.- Баку: Kitab 

aləmi, 2011.- 228 с.   

153.

 

 

İ-38000 Thor Heyerdahl: Beyond borders, beyond seas: 

Links to Azerbaijan [Text] /Edt. Betty Blair Istanbul: 

Mega Print, 2011.-187 p. 

  

 

Biologiya elmləri 

 

154.

 

 

Ar2011/1451 

Abuşov, R.A.    Azərbaycanın bəzi  ərazilərinin epifit 

maya göbələkləri [Mətn]: monoqrafiya /Rahib 

Abuşov, S.İ.Əliyeva; elmi red. X.Q.Qənbərov; rəy.:  


32 

 

S.A.Həsənova, Z.S.Məmmədova.-  Bakı: Bakı Universiteti, 2011.-146 s.  

   Monoqrafiyada  zimologiyanın böyük bölməsi olan 

epifit maya göbələklərinin fillosferada yayılmasına 

həsr edilmişdir. Bununla yanaşı, maya göbələklərinin 

yarpaq üzərində, bitkilərin növündən asılı olaraq 

yayılması qanunauyğunluğu aşkar edilmişdir.   

155.

 

 

Azf-264548 

Ağayev, T.M. Elm yolunda. Həyat necə davam edir 

[Mətn] /Telman Ağayev; baş red. Ə.N.Fərəcov; tərt. 

ed. və red.: A.Q.Qazıyev, G.A.Qurbanova; AMEA,  

A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2011.- 

604 s.  

   Kitaba  görkəmli fizioloq alim və ictimai xadim, 

AMEA-nın müxbir üzvü, biologiya elmləri doktoru, 

professor Telman Məmmədəli oğlu Ağayevin həyatı 

və elmi fəaliyyətinə  həsr olunmuş materiallar

fotoşəkillər və sənədlər daxil edilmişdir.   

156.

 

 

Ar2012/11 Ağayeva, N.A. Müxtəlif mənbələrdən alınmış 

aktinomisetlər və onların xəstəlik törədən  

formalarının mikrobioloji səciyyələndirilməsi [Mətn]: 

biol. elm. d-ru  dər. avt.: 03.00.07 /Nigar Ağayeva; 

Azərb. resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- 

Bakı, 2012.-  38 s.   

157.

 

 

Azf-264687 

Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin 

qorunması  və davamlı istifadəsinə dair milli 

strategiya və  fəaliyyət planı [Mətn] /BMT; UNDP.- 

Bakı: [s.n], 2006.- 24 s.  

   Bu  sənəd BMT-nin İnkişaf Proqramı  və Qlobal 

Ekoloji Fondun maliyyə  dəstəyilə "Biomüxtəliflik 

Strategiyası, Fəaliyyət Planı  və Milli Məruzə" 

layihəsi çərçivəsində çap olunmuşdur.   

158.

 

 

Ar2004/1899 

Azərbaycan Respublikasının  Biomüxtəliflik üzrə 

Ölkə  Tədqiqatı [Mətn]: Bioloji Müxtəliflik 

Konvensiyası üzrə birinci milli məruzə /AMEA; ön 

söz. C.Əliyev; UNDP; Global Environment Facility.- 

Bakı: [s.n.], 2004.- 160 s.  

   Bu  sənəd Biomüxtəliflik haqqında Konvensiyanın 33 

 

tələbləri  əsasında hazırlanmış  və Azərbaycan Respublikası ərazisindəki bioloji müxtəlifliyin müasir 

vəziyyətini və ona təsir edən amilləri özündə  əks 

etdirir.  

 

159.

 

 

DAz2010/171 

Babaşlı, A.Ə.  Orta və  Cənubi Xəzərin Azərbaycan 

sahillərindən ayrılmış bakteriyaların fenolları 

deqradasiya etmə qabiliyyətinin tədqiqi [Mətn]: biol. 

elm. sah. fəls.  d-ru dər. dis.: 03.00.07 /Aynur 

Babaşlı; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- Bakı, 2010.- 

158 s.  


 

160.

 

 

Azf-264864 

"Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri" II 

Beynəlxalq konfransının materialları [Mətn]: 25-27 

noyabr 2011-ci il: konfrans dahi Azərbaycan  şairi 

Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə  həsr 

edilmişdir /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi,  AMEA, 

Gəncə Dövlət Un-ti; baş red. E.Məmmədov.- 

Gəncə:[GDU], 2011.- 285 s.  

   Nəşrdə "Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual 

problemləri" beynəlxalq konfransın materialları 

toplanmışdır.   

161.

 

 

Ar2012/67 Bünyatova, S.N. 

Cənub-Şərqi Azərbaycanın 

təlxələrinin (colubridae) bioekoloji xüsusiyyətləri 

[Mətn]: biol. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.08 

/Səbinə Bünyatova; AMEA, Zoologiya İn-tu.-Bakı, 

2012.- 22 s.   

162.

 

 

Ar2011/1414 

Ebrahimi Gajoti, T. Sütənçay vadisinin bitki örtüyü 

və florası (İran Azərbaycanı) [Mətn]: biol. üzrə fəls. 

d-ru elm. dər. dis. avt.: 03.00.05 /Tohid Ebrahimi 

Gajoti; AMEA, Botanika in-tu.- Bakı, 2011.-19 s.   

163.

 

 

Azf-264669 

Əkpərov, Z.İ. Bitki genetik ehtiyatlarının 

mühafizəsinin elmi əsasları [Mətn] /Zeynal Əkpərov; 

elmi red. T.H.Talıbov.- Bakı: Təknur, 2009.-124 s.  

 

164.

 

 

AdAz2011/72 

Əkrəmi, M.Ə. Noxud, lobya və  mərcimək 

bitkilərində Fusarium göbələk növlərinin təyini və 

onlara qarşı mübarizədə Trichoderma növlərinin 


34 

 

səmərəliliyinin öyrənilməsi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.24 /Məhəmməd  Əkrəmi; AMEA, 

Mikrobiologiya in-tu.- Bakı, 2011.- 24 s.   

165.

 

 

Azf-264662 

Əliyev, C.Ə. Bioloji müxtəliflik [Mətn] /Cəlal 

Əliyev, Z.İ.Əkpərov, A.T.Məmmədov.- Bakı: Elm, 

2008.- 231, [1] s.  

   Bu  kitab  canlı aləmin  əsasını  təşkil edən bioloji 

müxtəlifliyin mühafizəsi, öyrənilməsi və istifadəsi 

kimi aktual məsələlərdən bəhs edir.   

166.

 

 

Ar2011/1061 

Xiyavi, Hüseyn A.  Ərdəbil vilayətində oidium 

xəstəliktörədicisinin bəzi bioloji xüsusiyyətləri və 

müxtəlif üzüm sortlarının davamlılığının öyrənilməsi 

[Mətn]: biol. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.24 

/Kərbəlayi Xiyavi Hüseyn Allahverdi oğlu; AMEA, 

Mikrobiologiya İn-tu.- Bakı, 2011.- 23, [1] s.   

167.

 

 

Azf-265496 

2011-2012-ci tədris ili ücün ali məktəblərə  qəbul 

imtahanlarının   nəticələrinin fənlər üzrə elmi-

metodiki və statistik təhlili [Mətn]: biologiya fənni 

/M.M.Abbaszadə, T.A.Bədəlov, O.Y.Şelaqinov; dil 

və üslub üzrə red. R.H.Novruzov; Tələbə  Qəbulu 

üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: TQDK, 2011.- 24 s.   

168.

 

 

Ar2011/1346 

İsgəndər, E.O. Azərbaycanın situ və ex situ 

şəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin, 

reproduksiyasının və repatriasiyasının elmi əsasları 

[Mətn]: biol. elm. d-ru dər. dis. avt.: 03.00.05 /Elman 

İsgəndər; AMEA, Botanika İn-tu.- Bakı, 2011.- 44 s.  

 

169.

 

 

Ar2011/1168 

Məmmədov, A.M. Normal fiziologiya [Mətn]: 

Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik 

/Arif Məmmədov, K.V.Sudakov; rəy.: T.M.Ağayev, 

Ə.N.Fərəcov, S.M.Kərimova,  Ə.Ş.Rüstəmzadə; red. 

A.X.Əliyev.- Bakı: Təbib, 2011.- 692, [1] s.  

 

170.

 

 

Ar2011/1218 

Məmmədov, Q.Q. Azərbaycan Respublikasında 

çəltik bitkisinin zərərvericiləri və onlara qarşı 

mübarizə  tədbirlərinin işlənib hazırlanması [Mətn]: 

kənd. təs. üzrə  fəls. d-ru dər. dis. avt.: 06.01.11 35 

 

/Qərib Məmmədov; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə, 2011.- 26 s.  

 

171.

 

 

Ar2012/59 Məmmədova, A.O.  Ətraf mühitin keyfiyyətinin 

fitoindikativ qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi 

[Mətn]: biol. d-ru dər.avt.: 03.00.05; 03.00.16 /Afət 

A.O.Məmmədova; AMEA, Botanika İn-tu.- Bakı, 

2012.-  41 s.  

 

172.

 

 

Ar2011/1437 

Möntəzəm, S.H. Shigella boydii-dən PGA geninin 

ayrılması, klonlaşdırılması, ardıcıllığının analizi və 

escherichia coli-yə ekspressiyası    [Mətn]: biol. üzrə 

fəls. d-ru elmi dər. dis. avt.: 03.00.07 /Seyid Həsən 

Möntəzəm; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- Bakı 

2011.-  22 s.   

173.

 

 

Ar2012/30 Nəbiyev, R.Q.  Gəncəçay hövzəsinin mamır florası 

və genofondun mühafizəsi biol. üzrə fəls.  d-ru dər. 

avt.: 03.00.05 /Rəhman Nəbiyev; AMEA, Botanika 

İn-tu.- Bakı, 2012.- 22, [1] s.   

174.

 

 

Ar2011/1149 

Rəhimli, V.R. Stres amillərin arpa (Hordeum L.) 

genomunun quruluş və funksional fəallığına təsiri və 

davamlılığın diaqnostikası [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-

ru dər. avt.: 03.00.15 /Validə  Rəhimli; AMEA, 

Botanika İn-tu.- Bakı, 2011.- 20, [1] s.  

 

175.

 

 

Ar2012/31 Sərdarova, A.S.  Göygöl rayonu ərazisində yayılmış 

bəzi dərman bitkilərinin morfo-anatomik 

 

xüsusiyyətləri [Mətn]: biol.  üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 03.00.05 /Aygün Sərdarova; AMEA, Botanika İn-tu.- 

Bakı, 2012.- 23 s.   

176.

 

 

DAz2010/142 

Süleymanova, T.H. Candida cinsli göbələklərin 

mədə-bağırsaq sistemi selikli qişası ilə assosiativ 

xüsusiyyətlərinin tədqiqi [Mətn]: biol. elm. sahəsində 

fəls. d-ru elm. dis.: 03.00.07. /Təranə Süleymanova; 

Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- 

Bakı,2010.- 143 s.   

177.

 

 

DAz2011/4  Şəhriyar Q.N. Xəzər dənizinin cənub-qərb ərazisinin 36 

 

neftlə çirklənmə  dərəcəsi və radioaktivliyin qiymətləndirilməsi [Mətn]: kimya elm. üzrə fəls. d-ru 

dər. dis.: 01.04.25; 03.00.16 /Qurbanpur Şəhriyar; 

Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2011.- 

165 s.  


 

178.

 

 

Ar2011/1222 

Şıxlinski, H.M. Filloksera ilə  zədələnmiş müxtəlif 

üzüm sortlarının köklərində mikroorqanizmlərin 

öyrənilməsi və kompleksdavamlı formaların aşkar 

edilməsi [Mətn]: biol. elm. d-ru dər. dis. avt.: 

03.00.07; 03.00.15 /Hacı  Şıxlinski; AMEA, 

Mikrobiologiya İn-tu.- Bakı, 2011.-48 s.   

179.

 

 

А2011/225  Александров,  В.В.  Жизненное  состояние  особей 

и  ценопопуляций  массовых  видов  морских  трав 

Чёрного  моря  [Текст]:  автореф.  дис.  канд.  биол. 

наук: 03.00.17 /Владимир  Александров;  НАН 

Украины,  Ин-т  Биологии  Южных  Морей  им. 

А.О.Ковалевского.- Севастополь, 2011.- 20 с.  

 

180.

 

 

2-789572 Алиев,  А.Г.  Биология.  Человек  [Текст]:  учебник 

для 9 класса  общеобразовательных  школ  /Али 

Алиев;  Ф.И.Джафаров,  А.Н.Фараджев;  под  ред. 

А.Г.Алиев; рец.: М.Ш.Бабаев [и др.]; пер. с азерб. 

яз.: 

Т.А.Амирова, В.М.Мадатовой.- 

Баку: 


Çaşıoğlu, 2010.- 144 с.  

 

181.

 

 

1-707303 Андреев,  В.П.  Биологический  словарь  [Текст] 

/Виктор Андреев, С.А.Павлович, Н.В.Павло-вич.- 

Минск: Выш. шк., 2011.- 336 с.   

   В  книге  представлено  более 1500 терминов  и 

понятий,  охватывающих  все  разделы  биологии. 

Отражены  новейшие  сведения  из  области 

молекулярной  биологии,  цитологии,  генетики, 

онтогенеза, 

физиологии, 

экологии, 

микробиологии, вирусологии, иммунологии.  

 

182.

 

 

1-707241 Бармин,  М.И.  Экология  воды:  живая  вода 

существует!!! [Текст]: 

научно-популярное 

издание  /Михаил  Бармин,  П.Н.Темнов;  ред. 

М.И.Бармин.-СПб.:  Комильфо, 2010.- 234 с. 


37 

 

Настоящая  книга  рассказывает  о  научных  и технических  подходах  к  решению  названной 

проблемы.  Представлены  технические  решения 

Научно-производственной  фирмы  "И-КОНОС". 

Книга  предназначена  всем,  кто  пьет  воду  и  тем, 

кто хочет пить живую воду.  

 

183.

 

 

2-795028 Боянович,  Ю.В.  Анатомия  человека  [Текст]: 

атлас  /Юрий  Боянович,  Н.П.Балакирев;  отв.  ред. 

О.Морозова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.- 736 

с.  


   Настоящее  издание  атласа  по  анатомии 

человека  сочетает  преимущества  классического 

атласа,  учебника  и  справочника  по  анатомии. 

Книга содержит также материалы по морфологии, 

гистологии, 

эмбриологии 

соответствующих 

разделов анатомии человека.   

184.

 

 

1-707315 Вейсман,  М.Г.  Тайная  жизнь  тела : клетка  и  ее 

скрытые возможности [Текст] /Михаил Вейсман.-

СПб.: Вектор, 2011.- 160 с.  

   Открыв  эту  книгу,  читатель  сможет  узнать:  в 

чем заключаются современные реальные знания о 

строении  и  жизни  клеток  нашего  организма?  В 

чем  нас  обманывают?  А  также  многое  другое,  о 

чем  умалчивают  СМИ,  но  что,  без  сомнения, 

важно и нужно знать каждому человеку.  

 

185.

 

 

1-707266 Голубев,  Г.Н.  Основы  геоэкологии  [Текст]: 

учебник /Геннадий Голубев.- М.: КНОРУС, 2011.- 

352 с.  

 

186.

 

 

А2011/323  Гудвилович, И.Н. 

Продукционные 

характеристики микроводорослей Dunalıella salına 

teod. и porphyrıdıum purpureum (ВОRY) ROSS при 

интенсивном  культивировании  [Текст]:  автореф. 

дис.  канд.  биол.  наук: 03.00.17 /Ирина 

Гудвилович;  НАН  Украины,  Ин-т  Биологии 

Южных 


Морей 

им. 


А.О.Ковалевского.- 

Севастополь, 2011.- 25 с.   

38 

 

187. 

 

А2011/322  Кирпенко,  Н.И.  Механизмы  биотического 

взаимовлияния  пресноводных  микроводорослей 

[Текст]:  автореф.  дис.  д-ра  биол.  наук: 03.00.17 

/Наталья  Кирпенко;  НАН  Украины,  Ин-т 

Гидробиологии.- Киев, 2011.- 41 с.   

188.

 

 

1-707319 Клепинина,  З.А.  Справочник  грибника:  грибной 

календарь,  грибы  от  А  до  Я,  грибная  кулинария 

[Текст] /Зоя  Клепинина,  Е.В.Клепинина.-  М.: 

АСТ-Пресс, 2011.- 256 с.  

   Подробное  описание  и  около 300 цветных 

иллюстраций  сделают  вас  настоящим  знатоком 

грибов.  Кроме  того,  из  нашей  книги  вы  узнаете 

все  о  грибном  календаре,  а  также  о  тонкостях 

грибной кулинарии.  

 

189.

 

 

1-707253 Козлов,  В.И.  Руководство  к  практическим 

занятиям  по  анатомии  человека  [Текст]:  учебное 

пособия  для  студентов,  обучающихся  по 

специальности 06010565 - cтоматология 

/Валентин  Козлов,  Т.А.Цехмистренко;  гл.  ред. 

Д.П.Проценко.-  М.:  Практическая  медицина, 

2011.- 287 с.  

 

190.

 

 

А2011/354  Кулимбетов,  М-А.Т.  Тиреоидный  статус  крыс 

разного  возраста  при    раздельном  и  сочетанном 

действии  хронического  дефицита  йода  в  диете  и 

однократного  внешнего  ү-облучения  [Текст]: 

автореф.  дис.  канд.  биол.  наук: 03.00.04 

/Мухамед-Али 

Кулимбетов; 

АН 

Респ. 


Узбекистан,  Ин-т  Биохимии.-  Ташкент, 2011.- 22 

с.  


 

191.

 

 

А2011/217  Машукова, О.В. 

Биолюминесценция 

черноморских гребневиков-вселенцев как тест их 

физиологического  состояния  [Текст]:  автореф. 

дис. канд. биол. наук: 03.00.17 /Ольга Машукова; 

НАН  Украины,  Ин-т  Биологии  Южных  Морей 

им.  А.О.Ковалевского.-  Севастополь, 2011.- 22, 

[1] с.  


 

39 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə