Yeni KİtablarYüklə 4.48 Mb.
PDF просмотр
səhifə9/45
tarix23.12.2016
ölçüsü4.48 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45

 

 

76 

 

Nəqliyyat  

377.

 

 

Azf-265197 

Cavadov,  Ə.Ə. Avtomobil yük daşımaları [Mətn]: 

dərslik /Əlivahub Cavadov; rəy.:  Ə.H.Tağızadə; 

İ.M.Əliyev; elmi red. Ş.H.Heydərov.- Bakı: Təhsil, 

2009.- 355 s.  

378.

 

 

DAz2010/169 

Dadaşov, F.H. Uçuş heyətinin psixofizioloji 

vəziyyətini identifikasiya edən və proqnozlaşdıran 

interaktiv sistem [Mətn]: texn. üzrə  fəls. d-ru dər. 

dis.: 05.07.06; 19.00.02 /Fuad Dadaşov; "Azərb. 

Hava Yolları" Qapalı  Səhmdar Cəmiyyəti, Milli 

Aviasiya Akad.- Bakı, 2010.-155 s.   

379.

 

 

Ar2005/2063 

Əhmədov, B.B. Fasiləsiz nəqliyyat maşınları 

fənnindən laboratoriya işləri [Mətn]: dərs vəsaiti 

/Bəyalı 

Əhmədov, H.İ.Mirzəyev; elmi red. 

A.H.Abdullayev; rəy.: R.K.Məmmədov, 

Ə.N.Kərimov.- Bakı:  Sabah, 2005.- 128, [2] s.   

380.

 

 

Ar2009/2281 

Kərimov, K.  Səmaya aparan yol [Mətn]: kosmik 

uçuşlar üzrə SSRİ Dövlət Komissiyası  sədrinin 

qeydləri /Kərim Kərimov; red. A.Paşayev; rus 

dilindən tərc. M.Axundlu; Milli Aviasiya 

Akademiyası, Qafqazın Strateji Tədqiqatlar  İn-tu.- 

Stokholm: CA&CC PRESS, 2009.- 344 s.  

   

381.

 

 

Azf-264467 

Musayeva, M.İ.  Azərbaycan dilində mülki aviasiya 

terminlərinin formalaşmasında tərcümənin rolu 

[Mətn]: monoqrafiya /Mənzurə Musayeva; elmi red.: 

S.A.Sadıqova, A.Y.Məmmədov; AMEA, Nəsimi ad. 

Dilçilik İn-tu, Milli Aviasiya Akademiyası.- Bakı: [s. 

n.], 2011.- 139 s.  

    

 

382.

 

 

Azf-264808 

Talıbov, T.A. Nəqliyyat maşınları [Mətn]: texnoloji 

maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi üçün: ali texniki 

universitetlərin bakalavr təhsil pilləsi üçün dərs 

vəsaiti /Tapdıq Talıbov; ixtisas red. F.C.Məmmədov; 

rəy.: A.R.Şərifov, S.Gözəlov.- Bakı: Təhsil NPM, 

2009.- 84 s.  77 

 

 383.

 

 

А2012/11 Алымкулов,  А.Ш.  Повышение  эффективности 

международных 

грузовых 

автомобильных 

перевозок 

с 

использованием принципов 

транспортной  логистики  [Текст]:  автореф.  дис. 

канд.  техн.  наук: 05.22.10 /Асылбек  Алымкулов; 

НАН  Кыргызской  Респ.,  Ин-т  Машиноведения.- 

Бишкек, 2012.- 19 с.  

 

384.

 

 

2-794722 Васильев,  А.П.  Эксплуатация  автомобильных 

дорог  [Текст]:  учебник  для  студ.  вузов,  обуч.  По 

спец. "Автомобильные  дороги  и  аэродромы" 

направления 

подготовки 

"Транспортное  

строительство":  в  двух  томах  /Александр  

Васильев;  рец.:  А.И.Брехман,  В.В.Чванов.-  М.: 

Академия, 2011.- 318, [2] с.  

 

385.

 

 

2-794787 Керимов, К.А. Дорога в космос [Текст]: записки 

председателя.  Государственной  комиссии  СССР 

по  пилотируемым  космическим  полетам  /Керим 

Керимов; 

ред. 

А.Мехтиев; Институт 

Стратегических  Исследований  Кавказа (ISSC).- 

Стокгольм: CA&CC Press, 2009.- 432 с.  

   Автором 

книги 

является выдаюшийся 

представитель  азербайджанского  народа  Керим 

Али-Аббас оглу Керимов.  

 

386.

 

 

2-795011 Легенды морей и океанов: корабли, флотоводцы, 

морские  баталии,  приключения  [Текст] /сост. 

С.Мирнова.-  М.:  Мир  энциклопедий  Аванта+ : 

Астрель, 2011.-  416 с.  

   Эта  книга  о  белоснежных  легких  парусниках  и 

многовесельных триерах, об отважных капитанах, 

о морской романтике и драматических событиях в 

жизни моряков.   

387.

 

 

2-794682 Сто великих рекордов транспорта [Текст]  /авт.-

сост. С.Н.Зигуненко.- М.: Вече, 2011.- 415, [1] с.  

   Чтобы  быстрее  одолевать  расстояния,  люди  за 

историю 


существования 

человеческой 

цивилизации  придумали  множество  разных 


78 

 

машин и механизмов. В этой книге, рассчитанной на 

самые 


широкие 

круги 


читателей, 

рассказывается  о  том,  как  с  помощью  техники 

росли  достижения  и  возможности  человечества, 

как  устанавливались  и  побивались  разного  рода 

рекорды на транспорте.  

 

388.

 

 

A-31592 Stangl, H.  Die Electrolok. geschichte, technik und 

funktionsweise der elektrischen triebfahrzeuge[ Text] 

/Heinrich Stangl.-München: GeraMond, 2007.-167 s.  

 

389.

 

 

A-31591 Das superbuch der Modellbahn Anlagen[Text].-

Nürnberg: VGB, 2007.-160 s.   

Kənd təsərrüfatı  

 

390.

 

 

DAz2010/194 

Babayev, V.A. Abşeron yarımadası torpaqlarının 

ekoloji qiymətləndirilməsinin iqtisadi  aspektləri 

[Mətn]: kənd. təsər.  еlm. üzrə  fəls. d-ru dər. dis.: 

03.00.27, 03.00.16 /Vüqar Babayev; AMEA, 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bakı, 2010.- 

165 s.  


 

391.

 

 

Ar2012/38 Balakişiyev, M.Q. Azərbaycanda müxtəlif qoyun 

cinslərinin məhsuldarlıq göstəricilərinin   

keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasına ekoloji amillərin 

təsiri və genofondun   mühafizəsi [Mətn]: kənd. təsər. 

elm. d-ru  dər. avt.:  06.02.01 /Məmməd Balakişiyev; 

Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Bakı, 2012.-   43 s.   

392.

 

 

Ar2011/1049 

Cəfərov, V.İ. Quba-xaçmaz bölgəsinin suvarılan 

çəmən-qəhvəyi torpaqlarında kələm bitkisi altında 

gübrə normalarının optimallaşdırılması  və qida 

elementləri balansı [Mətn]: kənd. təsər. elm. üzrə 

fəls. d-ru elmi dər.: 06.01.04 /Vüqar  Cəfərov; 

AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bakı, 

2011.- 19 s  

 

393.

 

 

Ar2011/1201 

Eminov, S.Ə. 

Azərbaycanda Xəzərin su 

ehtiyatlarından suvarmada istifadənin ekoloji əsasları 

[Mətn]: kənd təsər. еlm. d-ru dər. dis. avt.: 06.01.02 79 

 

03.00.16 /Seyfulla Eminov; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- Bаkı, 2011.- 38 s.  

 

394.

 

 

Azf-264666 

Əhməd Cabbar oğlu Rəcəblinin  əsərlər toplusu 

[Mətn] /tərt. C.Məmmədov,  Ə.Sadıqov.- Bakı: Elm, 

2010.- 405, [3] s.  

   Kitabda  akademik  Ə.C.Rəcəblinin həyat və 

yaradıcılığından, Azərbaycanda yayılmış tumlu, 

çəyirdəkli, qərzəkli, subtropik və s. meyvə 

bitkilərinin bioloji və aqroekoloji xüsusiyyətlərindən, 

sortların pomoloji təsvirindən, meyvə bağlarında 

tətbiq ediləsi aqrotexniki xidmətlərdən bəhs edilir.  

 

395.

 

 

Azf-264664 

Əhməd Rəcəbli [Mətn]: elmi-kütləvi məqalələr 

toplusu /elmi red. C.Əliyev.- Bakı: Elm, 2004.- 106, 

[2] s.  

   Müxtəlif nəşrlərdə  və dövri mətbuat orqanlarında 

dərc edilmiş  məqalələr, sənəd və fotoşəkillərin 

toplandığı bu kitab görkəmli alim-akademik Əhməd 

Rəcəblinin keçdiyi həyat və  fəaliyyət yolunu 

işıqlandırır.   

396.

 

 

DAz2010/172 

Ələkbərov, F.Ş. Üçtarlalı pambıq-yonca-taxıl 

növbəli  əkin dövriyyəsində torpağın  əsas becərmə 

üsullarının onun münbitliyinə  və becərilən bitkilərin 

məhsuldarlığına təsiri [Mətn]: kənd təsər. elm. üzrə 

fəls. d-ru dər. dis.: 06.01.01. /Fariz Ələkbərov; 

Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Aqrar Elm 

Mərkəzi; Azərb. Elmi-Tədqiqat  Əkinçilik  İn-tu.- 

Bakı, 2010.-  20 s.   

397.

 

 

DAz2010/160 

Fətullayev, P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

şəraitində yumşaq buğda nümunələrinin  

öyrənilməsinin seleksiyada əhəmiyyəti [Mətn]: kənd 

təsər. elm. üzrə  fəls. d-ru dər. dis.: 06.01.05 /Pərviz 

Fətullayev; AMEA, Ehtiyatlar İn-tu.-

 

Bakı, 2010.-237 s. 

 

398.

 

 

DAz2010/166 

Hacıyeva, S.K. Becərmə amillərinin buğdanın 

başlanğıc materialının biomorfoloji əlamətlərinə 

təsirinin öyrənilməsi və seleksiyada istifadəsi [Mətn]: 


80 

 

kənd təsər. elm. üzrə  fəls. d-ru dər. dis.: 06.01.05 /Sevda Hacıyeva; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi; Azərb. Elm-Tədqiqat  

Əkinçilik İn-tu.- Bakı, 2010.- 190 s.  

 

399.

 

 

Azf-264675 

Həsənov, Z.M. Meyvəçilik [Mətn]: aqronomluq 

ixtisası verən ali təhsil müəssisələri üçün dərslik 

/Zaur Həsənov, C.M.Əliyev; red. Z.M.Həsənov; rəy.: 

Q.B.Xəlilov, S.P.Behbudova.- Bakı: MBM, 2011.- 

520 s.  

 

400.

 

 

Ar2012/21 Hüseynov, H. A.  Lənkəran bölgəsində pomidorun 

məhsuldar, saxlanmaya, daşınmaya və 

konservləşdirməyə yararlı sortlarının 

qiymətləndirilməsi və seçilməsi [Mətn]: kənd təsər. 

elm. üzrə  fəls. d-ru dər.avt.: 06.01.05 /Həzər 

Hüseynov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

Aqrar Elm Mərkəzi, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat 

Əkinçilik İn-tu.-Bakı, 2012.- 20, [1] s.   

401.

 

 

Ar2011/1426 

Qasımova, F.N. Kartof bitkisinin qida elementlərinin 

balansı əsasında gübrələnməsi: (Gəncə-Qazax bölgəsi 

üzrə) [Mətn]: kənd-təsər. elm. üzrə  fəls. d-ru elmi 

dər. dis. avt.: 06.01.04 /Fərqanə Qasımova; AMEA, 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya in-tu.- Bakı,2011.- 22 

s.  


 

402.

 

 

DAz2010/156 

Quliyev,  Ə.M. Abşeron yarımadasında eroziyaya 

uğramış, pozulmuş  və çirklənmiş torpaqların 

aqroekoloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması yolları 

[Mətn]: kənd təsər. elm. üzrə  fəls. d-ru dər.dis.: 

03.00.16.; 03.00.27 /Ədalət Quliyev; Azərb. Resp. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Eroziya və Suvarma 

Elmi-Tədqiqat İn-tu.- Bakı, 2010.- 167 s.  

 

403.

 

 

DAz2010/188 

Məmmədov, T.Y. Peyintəmizləyən transportyorun 

hidravlik ötürücüsünün tədqiqi və  əsaslandırılması 

[Mətn]: texn. elm. üzrə  fəls. d-ru dər. dis.: 05.20.01 

/Tohid Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Aqrar Un-ti.- 

Gəncə, 2010.- 177 s.  

 


81 

 

404. 

 

Ar2012/29 Məmmədova, G.C.  Becərmə texnologiyasının innab 

bitkisinin aqrobioloji xüsusiyyətlərinə  təsiri [Mətn]:  

kənd təsər. elm. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 06.01.09. 

/Gövhər Məmmədova; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi; Aqrar Elm Mərkəzi; Azərb. Elmi-Tədqiqat 

Əkinçilik İn-tu.-Bakı,2012.- 20, [1] s.   

405.

 

 

Ar2011/1064 

Mikayılov, C.İ. Yem bitkilərinin zolaqlarla 

becərilməsi, yiğılması, xırdalanması texnologiyasının 

və texniki vasitələrin  əsaslandırılması [Mətn]: texn. 

üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 05.20.01 /Ceyhun Mikayılov; 

Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə, 2011.- 23 s.  

 

406.

 

 

Ar2011/1146 

Nəzərov, E.M. Quba-Xaçmaz bölgəsində yayılmış 

qarağatın forma-sortlarının aşkarlanması ilə onların 

aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn] : 

kənd təsər. elm. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 06.01.05 

/Elnur Nəzərov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Azərbaycan Elmi-

Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.- Bakı, 2011.-19, [1] s.  

 

407.

 

 

Ar2011/1148 

Poladova, G.H. Payızlıq buğdanın sortnümunələrinin 

müxtəlif ekoloji şəraitdə 

dən keyfiyyətinin 

öyrənilməsi və seleksiyada istifadəsi [Mətn]: kənd 

təsər. elm. üzrə fəls. d-ru dər. avt.: 06.01.05 /Gülşən 

Poladova; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik 

İn-tu.- Bakı, 2011.- 19, [1] s.   

408.

 

 

AdAz2010/231 

Şahverdiyeva 

İ.Y. 

Kəndli-fermer təsərrüfatı 

şəraitində yağ alınma texnologiyasının və 

qurğusunun işlənməsi [Mətn]: texn. üzrə  fəls. d-ru 

dər. dis. avt.: 05.20.01 /İlahə  Şahverdiyeva; Azərb. 

Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə,2011.- 23 s.   

409.

 

 

3-107464 3D книга насекомые [3D картинки] /пер. с англ. 

Ю.Соколовой;  рук.  проекта  С.Тишков;  ведущий 

ред. Ю.Васильева; 3D иллюстрации. Э.Лэкоу.- М.: 

РИПОЛ классик,2011.- 64 с.  

   В  этой  книге  восхитительные  фотографии  и 

удивительные 3D картинки  ваших  любимых 82 

 

животных. 3D очки внутри книги.   

410.

 

 

2-794645 Акимов,  И.А.  Тетранихоидные  клещи-вредители 

зеленых  насаждений  мегаполиса  [Текст] /Игор 

Акимов, О.В.Жовнерчук; отв. ред. В.И.Монченко; 

НАН Украины, Ин-т Зоологии им. Шмальгаузена 

НАН Украины.- Киев: [б. и.], 2010.- 136 с.  

   Изучены 

закономерности 

формирования 

видовых  комплексов  тетранихоидных  клещей  

зеленых 


насаждений 

урбанизированных 

территорий;  дан  прогноз  изменений  состояния 

насаждений  под  влиянием  этих  вредителей  и 

практические  рекомендации  по  уменьшению 

вредоносности  клещей в условиях мегаполиса.   

411.

 

 

А2011/316  Батыкова, А.Ж. 

Совершенствование 

конструкции  водомеров  типа  "водослив  с  тонкой 

стенкой"  для  каналов  мелиоративных  систем 

[Текст]:  автореф.  дис.  канд.  техн.  наук: 06.01.02 

/Айнура  Батыкова;  М-во  Образования  и  Науки 

Кыргыз  Респ.;  Кыргыз.  Нац.  Аграрный  Ун-т  им. 

К.И.Скрябина.- Бишкек, 2011.- 26 с.   

412.

 

 

2-794991 Бондарев,  С.А.  Все  о  пчелах  и  пчеловодстве 

[Текст] /Степан  Бондарев,  П.Ромашкин.-  Ростов-

на-Дону:Владис;  М.:  РИПОЛ  классик, 2011.- 511 

с.  


   Эта  книга  адресована  тем,  кто  решил  посвятит 

себя  увлекательному  и  полезному  занятию-

пчеловодству.  О  необыкновенных  вкусовых  и 

лечебных свойствах меда люди знают давно. И с 

незапамятных  времен  человечество  использует 

работу пчелиной семьи себе во благо.   

413.

 

 

3-107474 Броувер,  В.  Справочник  по  семеноведению 

сельскохозяйственных,  лесных  и  декоративных 

культур  с  ключом  для  определения  важнейших  

семян [Текст] /Вальтер Браувер, А.Штелин; пер. с 

нем. В.И.Леунова; под. ред. и предис. к русскому 

изд. 


В.И. 

Леунова, 

А.Г.Девятова.- 

М.: 


Товарищества научных изданий КМК, 2010.-  695 

83 

 

с.     Классический 

немецкий 

справочник 

по 


семеноведению, включает 2512 описаний семян и 

1672  рисунка  семян,  а  также  ключи  для 

определения важнейших семян.  

 

414.

 

 

2-794962 Грибы  [Текст] /вып.  ред.  С.Ю.Раделов.-  СПб.: 

Кристалл, 2011.- 160 с.  

   Книга  включает  описания  более  шести  сотен 

видов  грибов,  произрастающих  на  территории 

Северной  Европы  и  северной  части  Азии. 

Читатели  смогут  найти  в  энциклопедии  о 

тонкостях отличий съедобных и ядовитых грибов. 

Книга является одновременно одним из наиболее 

полных 

русскоязычных практических 

справочников,  которые  можно  использовать  при 

сборе грибов на территории России.  

 

415.

 

 

А2011/280  Даниленко, Ю.Ю. 

Методические 

и 

информационные основы 

мелиоративной 

организации  агроландшафтов  в    условиях 

орошения [Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 

06.01.02 /Юлия Даниленко; Нац. Акад. Аграрных 

Наук 


Украины, 

Ин-т 


Гидротехники 

и 

Мелиорации.- Киев, 2011.- 20 с   

416.

 

 

Р-6387 Материалы  для  устройства  казенных  лeтних  и 

зимних  пастбищ  и  для  изучения  скотоводства  на 

Кавказе  [Текст]:  с-картой  карабахских  лeтних 

пастбищ.- Тифлис,1899. - Том 4.- 302 с.   

417.

 

 

1-751678 Серикова, 

Г.А. 

Современный 

справочник 

огородника  /Галина  Серикова.-  М.:  Мир  книги, 

2011.- 256 с.  

   Книгa  учит  как  правильно  сделать    разведку 

местности,  выбрать  участок,  выявить  его  слабые 

и  сильные  стороны,  получить  рекомендации  по 

подготовке почвы и ее удобрению.  

 

418.

 

 

2-794753 Смирнов,  А.П.  Лесоведение  [Текст]:  учебное 

пособие  для  студентов  учреждений  среднего 84 

 

профессионального  образования,  обучающихся по  специальности  "Лесное  и  лесопарковое 

хозяйство"/Александр 

Смирнов; 

рец. 


О.И.Антонов.- М.: Академия, 2011.- 159, [1] с.  

 

419.

 

 

Аз2011/16

Тагиев,  И.К.  Недостаточность  меди,  кобальта  у 

ягнят и её  профилактика [Текст] автореф. дис. д-

ра  филос.  по  сельскому  хоз.: 06.02.02 /Ильгар  

Тагиев;  Азерб.  Гос.  Аграрный  Ун-т.-  Гянджа, 

2011.-  43 с.  

 

420.

 

 

2-794963 Хартинк,  А.Е.  Охотничьи  ружья  [Текст] 

/А.Е.Хартинк 

(фотогр.); 

пер. 


с 

англ.: 


А.Пивоварова,  Е.Балакшина.-  М.:  Лабиринт 

Пресс, 2010.- 320 с.  

   В  энциклопедии  известного  автора  книг  по 

оружию  Хартинка  представлены  лучшие  за 

последние  десятилетия  модели  охотничьих  и 

спортивных    ружей;  даны  названия  фирм-

производителей  и  технические  характеристики. 

Книга  снабжена  цветными  иллюстрациями  к 

каждому наименованию.  

 

421.

 

 

А2011/347  Эшбуриев,  С.Б.  Этиопатогенез  и  профилактика 

вторичной 

остеодистрофии 

коров 

[Текст]: автореф.  дис.  д-ра  вет.  наук: 16.00.02 /Собир 

Эшубуриев; М-во Сельского и Водного Хозяйства 

Респ. 

Узбекистан, Самаркандский 

Сельскохозяйственный  Ин-т.-  Самарканд, 2011.- 

22 с.  

 

422.

 

 

İ-38080 Rose, B. Mary Firms, networks and business values 

[Text]: the British and American cotton industries 

since 1750 /Mary B. Rose.-Cambridge: University 

press, 2000.-352 p.   

Tibb elmləri 

 

423.

 

 

Ar2011/1336 

Ağasıyev,  Ə.R. Sanator-kurort yardımının sosial-

iqtisadi səmərəliliyi və onu yüksəltmək yolları 

[Mətn]: tibb üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 14.00.33 /Əbil 


85 

 

Ağasıyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə  İn-tu.- 

Bakı, 2011.-19 s.  


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə