0. D. Sp. Nr. 27648 LÆgemidlets navnYüklə 60,14 Kb.
tarix09.02.2017
ölçüsü60,14 Kb.
#8003
c:\users\ammo\desktop\logo - kopi.jpg
1. september 2016

PRODUKTRESUMÉ
for
Ropinostad, depottabletter

0. D.SP.NR.

27648
1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ropinostad

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

2 mg

Hver depottablet indeholder 2 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof: 1,8 mg lactosemonohydrat
4 mg

Hver depottablet indeholder 4 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof: 0,81 mg sunset yellow (E110)
8 mg

Hver depottablet indeholder 8 mg ropinirol (som hydrochlorid).


Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3. LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter


2 mg: Lyserøde, runde, bikonvekse tabletter 6,8 ± 0,1 mm.

4 mg: Lysebrune, ovale, bikonvekse tabletter 12,6 x 6,6± 0,1 mm.

8 mg: Røde, ovale, bikonvekse tabletter 19,2 x 10,2 ± 0,2 mm.

4. KLINISKE OPLYSNINGER
4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling af Parkinsons sygdom ved følgende betingelser:  • Initial behandling som monoterapi til at udskyde behovet for opstart af levodopa

  • Som kombineret behandling med levodopa i sygdomsforløbet, når virkningen af levodopa aftager eller bliver uregelmæssig, og der opstår fluktuationer i den terapeutiske virkning (end-of-dose fluktuationer eller on-off fluktuationer).


4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.


Voksne

Individuel dosistitrering anbefales i henhold til virkning og tolerabilitet. Ropinostad skal tages en gang daglig, på samme tid hver dag. Depottablettern kan tages med eller uden mad (se pkt. 5.2).


Ropinostad skal synkes hele og må ikke tygges, knuses eller deles.Initial titrering

Initialdosis af ropinirol er 2 mg en gang daglig i den første uge, derefter øges dosis til 4 mg en gang daglig fra den anden behandlingsuge. Terapeutisk respons kan ses ved en dosis på 4 mg ropinirol en gang daglig.


Patienter, som starter behandlingen med en dosis på 2 mg/dag af ropinirol, og som oplever bivirkninger, som de ikke kan affinde sig med, kan have fordel af at skifte til behandling med konventionelle ropinirol tabletter i en lavere daglig dosis, delt i 3 lige store doser.
Terapeutisk regime

Patientens vedligeholdelsesdosis bør forblive på den laveste dosis af ropinirol depottabletter, hvor der opnås symptomatisk kontrol.


Hvis tilstrækkelig symptomatisk kontrol ikke opnås eller opretholdes ved en dosis på 4 mg ropinirol en gang daglig, kan den daglige dosis øges med 2 mg ugentligt eller med længere intervaller op til en dosis på 8 mg ropinirol en gang daglig.
Hvis tilstrækkelig symptomatisk kontrol stadig ikke opnås eller opretholdes ved en dosis på 8 mg ropinirol en gang daglig, kan den daglige dosis øges med 2-4 mg hver anden uge eller med længere intervaller. Maksimal daglig dosis af ropinirol er 24 mg.
For at opnå den dosis, som er nødvendig, anbefales det at anvende det mindst mulige antal ropinirol depottabletter ved at anvende den højst tilgængelige styrke af ropinirol depottabletter.
Hvis behandlingen afbrydes i en eller flere dage, bør det overvejes at re-initiere behandlingen ved dosistitrering (se ovenstående).
Når Ropinostad administreres som tillægsbehandling til levodopa, kan det være muligt at reducere levodopadosis gradvist, afhængigt af det kliniske respons. I kliniske undersøgelser blev levodopadosis reduceret gradvist med ca. 30 % hos patienter, der fik tillægsbehandling med Ropinostad. Kombinationsbehandling med levodopa kan hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom, medføre dyskinesier under den initiale titrering af Ropinostad. I kliniske studier blev det vist, at en reduktion af levodopa-dosis kan forbedre dyskinesi (se pkt. 4.8).
Ved overgang fra anden dopaminagonist til ropinirol skal indehaveren af markedsføringstilladelsens retningslinier med hensyn til seponering følges, inden ropinirol initieres.
Afbrydelse af behandlingen

Pludselig afbrydelse af dopaminbehandling kan medføre udvikling af neuroleptisk, malignt syndrom (se pkt. 4.4).


Som med andre dopaminagonister er det nødvendigt at seponere ropinirolbehandling gradvist ved at reducere den daglige dosis over en periode på en uge.
Skift fra ropinirol filmovertrukne tabletter til Ropinostad depottabletter:

Patienter kan skifte fra ropinirol filmovertrukne tabletter med umiddelbar udløsning til Ropinostad depottabletter fra den ene dag til den anden. Dosis af Ropinostad depottabletter bør baseres på den totale daglige dosis af ropinirol filmovertrukne tabletter (umiddelbar udløsning) som patienten fik. Skemaet neden for viser den anbefalede dosis af Ropinostad depottabletter for patienter, der skifter fra ropinirol filmovertrukne tabletter (umiddelbar udløsning):


Tabel 1

Ropinirol filmovertrukne tabletter (umiddelbar udløsning)

Total daglig dosis (mg)Ropinostad depottabletter
Total daglig dosis (mg)

0,75-2,25

2

3-4,5

4

6

6

7,5-9

8

12

12

15-18

16

21

20

24

24

Efter skift til Ropinostad depottabletter kan dosis justeres afhængigt af terapeutisk respons (se ”Initial titrering” og ”Terapeutisk regime” ovenfor).


Børn og teenagere

Det frarådes at anvende Ropinostad til børn og teenagers under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning.


Ældre

Clearance af ropinirol er nedsat med cirka 15 % hos patienter i alderen 65 år eller ældre. Selvom en dosisjustering ikke er nødvendigt, bør ropinirol titreres individuelt, med grundig monitorering af tolerabilitet, til den optimale kliniske respons. Hos patienter, der er 75 år eller ældre, kan langsommere titrering ved behandlingsstart overvejes.


Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mellem 30 og 50 ml/min) blev der ikke observeret nogen forandring i ropinirolclearance, hvilket indikerer, at dosisjustering ikke er nødvendig for denne population.


Et studie om anvendelse af ropinirol til patienter i slutstadiet af nyresygdom (patienter i hæmodialyse) viste, at der hos disse patienter kræves følgende dosisjustering:

Den anbefalede initialdosis af ropinirol er 2 mg en gang daglig. Yderligere dosisøgning skal baseres på tolerabilitet og virkning. Den anbefalede maksimale dosis af ropinirol er 18 mg/dag hos patienter, som er regelmæssigt i hæmodialyse. Supplerende doser efter hæmodialyse er ikke nødvendige (se pkt. 5.2)


Anvendelse af ropinirol hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance på mindre end 30 ml/min) uden regelmæssig hæmodialyse er ikke blevet undersøgt.
4.3 Kontraindikationer

  • Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

  • Alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min) uden regelmæssig hæmodialyse.

  • Nedsat leverfunktion.


4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ropinirol er sat i forbindelse med somnolens og episoder, hvor patienten pludselig falder i søvn, især hos patienter med Parkinsons sygdom. Der er ikke almindeligt, rapporteret om patienter, der pludseligt falder i søvn under daglige gøremål og i nogle tilfælde uden forudgående advarselssignaler. Patienterne skal informeres om dette, og de bør rådes til at være forsigtige, hvis de fører motorkøretøj eller betjener maskiner under behandling med ropinirol. Patienter, der har oplevet somnolens og/eller episoder, hvor de pludseligt falder i søvn, skal undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Reduktion af dosis eller seponering af behandlingen bør desuden overvejes.


Patienter, der har eller har haft alvorlige psykotiske lidelser, bør ikke behandles med dopaminagonister, medmindre de potentielle fordele opvejer risici.
Ropinirol kan forårsage dysreguleringssyndrom (DDS), hvilket kan medføre overdreven anvendelse af produktet.
Patologiske vane- og impulshandlinger

Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Patienter og behandlere skal gøres opmærksomme på, at adfærdssymptomer på patologisk vane- og impulskontrol inklusiv patologisk spillelyst, forøget libido og hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlede med dopaminagonister, inklusive Ropinostad. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår. Disse lidelser blev især rapporteret efter høje doser og var generelt reversible ved dosisreduktion eller ved behandlingsophør. I nogle tilfælde var andre risikofaktorer til stede, såsom kompulsiv adfærd i anamnesen (se pkt. 4.8).


Neuroleptisk malignt syndrom

Symptomer, der tyder på neuroleptisk malignt syndrom har været beskrevet ved pludselig afbrydelse af dopaminbehandling. Det anbefales derfor at nedtrappe behandlingen (se pkt. 4.2).


På grund af risiko for hypotension anbefales blodtryksmonitorering hos patienter med alvorlig kardiovaskulær sygdom (især koronarinsufficiens), især ved behandlingsstart.
Da rygning inducerer CYP1A2-metabolisme kan det være nødvendigt at justere dosis, hvis patienten stopper med eller begynder at ryge under behandling med ropinirol.
Ropinostad 2 mg depottabletter indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption

Ropinostad 4 mg depottabletter indeholder azofarvestoffet sunset yellow FCF (E110). Kan medføre allergiske reaktioner.


4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen farmakokinetisk interaktion mellem ropinirol og levodopa eller domperidon, som vil nødvendiggøre dosisjustering af disse lægemidler.


Neuroleptika og andre centralt aktive dopaminantagonister, såsom sulpirid eller metoclopramid, kan mindske virkningen af ropinirol, og samtidig anvendelse af disse lægemidler bør derfor undgås.
Forøgede plasmakoncentrationer af ropinirol er blevet observeret hos patienter behandlet med høje østrogendoser. Hos patienter, som allerede modtager hormonerstatningsbehandling (HRT), kan ropinirolbehandling initieres på normal vis. Imidlertid kan det blive nødvendigt at justere ropiniroldosis i overensstemmelse med klinisk respons, såfremt HRT ophører eller introduceres under behandling med ropinirol.
Ropinirol metaboliseres hovedsageligt af cytokrom P450-isoenzymet CYP1A2. En farmakokinetisk undersøgelse (med en filmovertrukket (med umiddelbar udløsning) ropiniroltablet med en dosis på 2 mg 3 gange daglig) hos Parkinson-patienter viste, at ciprofloxacin øgede Cmax og AUC for ropinirol med henholdsvis 60 % og 84 % med en mulig risiko for bivirkninger. Det kan derfor være nødvendigt hos patienter, der allerede modtager ropinirol, at justere ropiniroldosis, når lægemidler, der vides at hæmme CYP1A2, f.eks. ciprofloxacin, enoxacin eller fluvoxamin, introduceres eller seponeres.
En farmakokinetisk interaktionsundersøgelse med patienter med Parkinsons sygdom mellem ropinirol (med filmovertrukne tabletter (umiddelbar udløsning) med en dosis på 2 mg 3 gange daglig) og theophyllin, et CYP1A2-substrat, viste ingen ændringer i farmakokinetikken af hverken ropinirol eller theophyllin.
Det er kendt at rygning inducerer CYP1A2 metabolismen, derfor kan en dosisjustering være nødvendig, når patienter stopper eller starter rygning under en behandling med ropinirol.
4.6 Graviditet og amning

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af ropinirol til gravide kvinder.


Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Da den potentielle risiko for mennesker er ukendt, frarådes det at anvende ropinirol til gravide kvinder, medmindre den potentielle fordel for moderen overstiger den potentielle risiko for fosteret.
Ropinirol bør ikke anvendes til ammende mødre, da det kan hæmme mælkeproduktionen.
Der er ingen data tilgængelige med hensyn til human fertilitet.
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Patienter, der er i behandling med ropinirol, og hvor somnolens og/eller episoder med pludselig søvn forekommer, skal oplyses om, at de skal undlade at føre motorkøretøj eller deltage i aktiviteter (f.eks. betjening af maskiner), hvor nedsat opmærksomhed kan bringe deres eget eller andres liv og helbred i fare. Dette gælder, indtil sådanne tilbagevendende episoder og somnolens er ophørt (se pkt. 4.4).

4.8 Bivirkninger

Bivirkninger er opdelt i organklasser og hyppighed nedenfor. Det er angivet, om disse bivirkninger er rapporteret i kliniske undersøgelser som monoterapi eller som tillægsbehandling til levodopa.


Hyppigheden er defineret som: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).
I hver frekvensgruppe er bivirkningerne angivet i forhold til, hvor alvorlige de er, med de alvorligste først.
Bivirkninger, der er rapporteret i kliniske undersøgelser ved behandling af Parkinsons sygdom, med ropinirol depottabletter i doser på op til 24 mg/dag

Ved monoterapi

Ved tillægsbehandling

Psykiske forstyrrelser

Almindelige

Hallucinationer

Hallucinationer

Ikke kendt

Aggression*

*aggression har været associeret med psykotiske reaktioner såvel som kompulsive symptomer.Nervesystemet

Meget almindelig

Somnolens

Dyskinesi

Hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom, kan dyskinesi forekomme under initial titration af ropinirol. I kliniske undersøgelser viste det sig, at en reduktion af levodopa dosis kan forbedre dyskinesi (se pkt. 4.2).Almindelig

Svimmelhed (inklusive vertigo)

Somnolens, svimmelhed (inklusive vertigo)

Vaskulære sygdomme

Almindelig
Postural hypotension, hypotension

Ikke almindelig

Postural hypotension, hypotension
Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme
Almindelig

Obstipation

Kvalme, obstipation

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Perifert ødem

Perifert ødem

Foruden de ovenfor nævnte bivirkninger er følgende bivirkninger rapporteret i kliniske undersøgelser med konventionelle ropiniroltabletter ved Parkinsons sygdom (i doser på op til 24 mg/dag) og/eller i post-marketing rapporter:Ved monoterapi

Ved tillægsbehandling

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner (herunder nældefeber, angioødem, hududslæt, kløe).

Psykiske forstyrrelser

Almindelig
Konfusion

Ikke almindelig

Psykotiske reaktioner (andre end hallucinationer) inklusive delirium, vrangforestillinger, paranoia.

Psykotiske reaktioner (andre end hallucinationer) inklusive delirium, vrangforestillinger, paranoia.

Ikke kendt

Dopamin Dysreguleringssyndrom (DDS).

Nervesystemet

Meget almindelig

Synkope

Somnolens

Ikke almindelig

Pludselig indtræden af søvn, udpræget somnolens i dagtimerne*

Pludselig indtræden af søvn, udpræget somnolens i dagtimerne*
Ropinirol kan give somnolens og er (ikke almindeligt) blevet sat i forbindelse med udtalt træthed i dagtimerne og episoder, hvor patienten pludselig falder i søvn.

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Postural hypotension eller hypotension er sjældent alvorligt

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig
Kvalme

Almindelig

Opkastning, halsbrand, mavesmerter

Halsbrand

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Leverreaktioner (især forhøjede leverenzymer)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Ødem i benenePatologiske vane- og impulshandlinger

Patologisk spillelyst, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter, der behandles med dopaminagonister, inklusive Ropinostad (se pkt 4.4).


Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
dkma@dkma.dk
4.9 Overdosering

Symptomerne på overdosering med ropinirol er relateret til dets dopaminerge aktivitet. Disse symptomer kan lindres ved relevant behandling med dopaminantagonister, såsom neuroleptika eller metoclopramid.


4.10 Udlevering

B

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER


5.0 Terapeutisk klassifikation

ATC kode: N 04 BC 04. Dopamin-agonister.


5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Ropinirol er en nonergolin D2/D3 dopaminagonist, som stimulerer striatale dopaminreceptorer.


Ropinirol afhjælper manglen på dopamin, som karakteriserer Parkinsons sygdom ved at stimulere striatale dopaminreceptorer.

Ropinirol udøver sin virkning i hypothalamus og hypofysen ved at hæmme sekretionen af prolaktin.


Klinisk virkning og sikkerhed

Et 36-ugers dobbeltblindet cross-over-studie med monoterapi over 3 perioder udført hos 161 patienter med Parkinsons sygdom i tidlig fase viste, at ropinirol depottabletter var ligeværdige i forhold til konventionelle ropiniroltabletter med hensyn til det primære effektmål, som var behandlingsforskellen i ændring fra baseline i ”the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale” (UPDRS) bevægelsesscore (der var defineret en 3-points non-inferioritetsmargin på UPDRS bevægelsesscore). Den justerede gennemsnitsforskel mellem ropinirol depottabletter og konventionelle ropiniroltabletter ved studiets effektmål var -0,7 point (95 % CI: [-1,51; 0,10], p=0,0842).


Efter skift til den samme dosis med den alternative tabletformulering fra den ene dag til den anden, var der ingen forskel i bivirkningsprofilen, og færre end 3 % af patienterne skulle dosisjusteres. (Alle dosisjusteringer var øgning med et dosistrin. Ingen patienter skulle have dosis nedjusteret).
Et 24-ugers dobbeltblindet, placebokontrolleret studie i parallelle grupper med ropinirol depottabletter hos Parkinson-patienter, som ikke var optimalt kontrolleret med levodopa, viste en klinisk relevant og statistisk signifikant fordel i forhold til placebo på det primære effektmål, som var ændringen fra baseline i vågen tid ”off” (justeret gennemsnitlig behandlingsforskel var -1,7 timer (95 % CI: [-2,34; -1,09], p<0,0001)). Dette blev understøttet af sekundære effektparametre, som var ændring fra baseline i total vågentid ”on” (+1,7 timer (95 % CI: [1,06; 2,33], p<0,0001) og total vågentid ”on” uden generende dyskinesier (+1,5 timer (95 % CI: [0,85; 2,13], p<0,0001). Vigtigst var, at der ingen indikation var af en stigning fra baseline i vågentid ”on” med generende dyskinesier, hverken fra dagbogsdata eller fra UPDRS observationer.
Studie af ropinirols virkning på kardiel repolarisering

Et gennemgribende QT-studie hos raske mandlige og kvindelige frivillige forsøgspersoner, der fik doser på 0,5, 1, 2 og 4 mg ropinirol filmovertrukne tabletter (umiddelbar udløsning) en gang daglig, viste sammenlignet med placebo, en maksimal forlængelse af QT-intervallet på 3,46 millisekunder (punkt estimat) ved en dosis på 1 mg. Den øvre grænse for det ensidede 95 % konfidensinterval for den største gennemsnitlige virkning var mindre end 7,5 millisekunder. Ropinirols virkning ved højere doser er ikke systematisk undersøgt. De tilgængelige data fra et gennemgribende QT-studie indikerer ingen risiko for QT-forlængelse ved doser op til 4 mg/dag. Risikoen for forlænget QT-interval kan ikke udelukkes, da der ikke er foretaget et gennemgribende QT-studie ved doser på op til 24 mg/dag.


5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Ropinirols biotilgængelighed er ca. 50 % (36-57 %). Efter oral administration af ropinirol depottabletter stiger plasmakoncentrationen langsomt med en gennemsnitlig tid til Cmax på mellem 6 og 10 timer.

I et steady-state-studie med 25 patienter med Parkinsons sygdom, som fik en dosis på 12 mg ropinirol depottabletter en gang daglig, øgede et fedtholdigt måltid den systemiske eksponering for ropinirol ved en gennemsnitlig stigning på 20 % i AUC og en gennemsnitlig stigning på 44 % i Cmax. Tmax blev forlænget med 3,0 timer. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at disse ændringer er klinisk relevante (f.eks. øget hyppighed af bivirkninger).

Den systemiske eksponering for ropinirol er sammenlignelig for ropinirol depottabletter og ropinirol filmovertrukne tabletter (umiddelbar udløsning), baseret på den samme daglige dosis.


Distribution

Ropinirols plasmaproteinbinding er lav (1040 %). I overensstemmelse med sin høje lipofilicitet udviser ropinirol et stort fordelingsvolumen (ca. 7 liter/kg).


Biotransformation

Ropinirol metaboliseres primært ved CYP1A2-metabolisme, og metabolitterne udskilles hovedsageligt i urinen. Den vigtigste metabolit er mindst 100 gange mindre potent end ropinirol i dyremodeller af den dopaminerge funktion.


Elimination

Ropinirol udskilles fra det systemiske kredsløb med en gennemsnitlig eliminations-halveringstid på omkring 6 timer. Stigningen i systemisk eksponering (Cmax og AUC) for ropinirol er omtrent proportional i det terapeutiske dosisinterval. Der er ikke observeret ændring af den orale clearance af ropinirol efter enkelt og gentagen oral administration. Der er observeret store interindividuelle variationer i de farmakokinetiske parametre. Efter steady-state administration af ropinirol depottabletter er den interindividuelle variation for Cmax mellem 30 % og 55 % og for AUC mellem 40 % og 70 %.


Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med Parkinsons sygdom med let til moderat nedsat nyrefunktion blev der ikke observeret forandringer i farmakokinetikken for ropinirol.


Hos patienter i terminalstadiet af en nyresygdom, i regelmæssig hæmodialyse, blev den orale clearance af ropinirol nedsat med cirka 30%. Den orale clearance af metabolitterne SKF-104557 og SKF-89124 blev ligeledes nedsat med henholdsvis cirka 80% og 60%. Derfor er den anbefalede maksimale dosis hos disse patienter med Parkinsons sygdom begrænset til 18 mg/dag (se pkt. 4.2).
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionstoksicitet

Administration af ropinirol til drægtige rotter i maternelle toksiske doser resulterede i mindsket fostervægt ved 60 mg/kg/dag (cirka 2 gange AUC ved maksimal dosis hos mennesker), øget fosterdødelighed ved 90 mg/kg/dag (cirka 3 gange AUC ved maksimal dosis hos mennesker) og misdannelser af fingre og tæer ved 150 mg/kg/dag (cirka 5 gange AUC ved maksimal dosis hos mennesker). Der var ingen teratogen effekt hos rotter ved 120 mg/kg/dag (cirka 4 gange AUC ved maksimal dosis hos mennesker) og ingen indikation af effekt på udvikling hos kaniner.


Toksikologi

Den toksikologiske profil er principielt bestemt af den farmakologiske aktivitet af ropinirol: adfærdsændringer, hypoprolaktinæmi, fald i blodtryk og puls, ptose og savlen. Hos albinorotter alene observeredes retinal degeneration i et langtidsstudie med højeste dosis (50 mg/kg/dag) og var formentligt associeret med en forøget lyseksponering.


Genotoksicitet

Genotoksicitet er ikke observeret i de sædvanlige in vitro- og in vivo-studier.


Karcinogenicitet

Fra toårs-studier udført med mus og rotter i doser op til 50 mg/kg/dag var der ingen evidens for nogen karcinogen virkning hos mus. Hos rotter var de eneste ropinirol-relaterede læsioner Leydig cellehyperplasi og adenom i testiklerne forårsaget af ropinirols hypoprolaktinæmiske virkning. Disse læsioner betragtes som et artsspecifikt fænomen og udgør ingen risiko med hensyn til klinisk anvendelse af ropinirol.


Farmakologisk sikkerhed

In vitro-studier har vist, at ropinirol hæmmer hERG-medierede kanaler. IC50-værdien er 5 gange højere end den forventede maksimale plasmakoncentration hos patienter behandlet med den maksimale anbefalede dosis (24 mg/dag), se pkt. 5.1.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
6.1 Hjælpestoffer

Tabletkerne

Ammoniummethacrylat copolymer, type B

Hypromellose

Natriumlaurilsulfat

Copovidon

MagnesiumstearatTabletovertræk

2 mg

Lactosemonohydrat

Hypromellose (E464)

Titandioxid (E171)

Triacetin

Jernoxid, rød (E172)


4 mg

Titandioxid (E171)

Hypromellose (E464)

Macrogol 400

Indigocarmin (E132)

Sunset yellow (E110)


8 mg

Titandioxid (E171)

Hypromellose (E464)

Macrogol 400

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, sort (E172)

Jernoxid, gul (E172)
6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant.


6.3 Opbevaringstid

3 år.


Efter første anbrud: 168 dage.
6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.


6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvidt, uigennemsigtigt PVC/PCTFE-aluminiumfolieblister.

Hvid, uigennemsigtig HDPE-beholder med børnesikret skruelåg og fastgjort tørremiddel.
Pakningsstørrelser

2 mg: 7, 14, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 og 168 stk.

4 mg: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 og 168 stk.

8 mg: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 og 168 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.


7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland
Repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev


8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2 mg: 48184

4 mg: 48185

8 mg: 48186


9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. februar 2013


10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. september 2016

Side af


Yüklə 60,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə