0529 Az Q2017 Yekun imtahan testinin suallarıYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/7
tarix05.05.2017
ölçüsü0,58 Mb.
#16755
1   2   3   4   5   6   7

1,4,5


2,3,4

1,3,5


1,2,3

1976­1988­cu illәri әhatә edir

1977­1987­cu illәri әhatә edir

1973­1985­cu illәri әhatә edir

1978­1989­cu illәri әhatә edir

1979­1989­cu illәri әhatә edirTürkmәnistan,Rusiya

Azәrbaycan,Rusiya

Rusiya,İran

İran,Türkmәnistan

Qazaxıstan,İran6 may 1998

20 sentyabr 2000

16 iyun 1999

14 may 2003

4 oktyabr 20021 mlydtondançoxolanyataq

30 milyontondan 300 milyontonaqәdәrolanyataq

50 milyontondan 500 milyontonaqәdәrolanyataq

10 milyontondan 50 milyon ton olanyataq22.12.2016

70/87


497

498


499

500


501

502


503

. 1 mlyd tondan çox olan yataq:

Remko şirkәtinın prezidenti kimdi?

Neçәncı ildә ABŞneft hasilatına görә ildә 1­ci yerә çıxmışdı

BP­nin rәhbәri:

Azәrbaycan respublika elan olunduqdan sonra ordu quruculuğunu hansı tәşkilata uyğun hәyata

keçirirdi?

Azәrbaycanın xarici siyasәt prioritetlәri müәyyәn edildi:

Beynәlxalq alәmdә antiterror koalisiyası formalaşmağa başladı:

300milyon tondan 1mlyrd tonadәkolanyataq

Heçbircavabdüzdeyilnәhәngyataq

iriyataq


Unikalyataq

kiçikyataqDüzgun cavab yoxdu

A.Nobel


Shrimp

C.BraunTramp

1993


1998

1997


1990

1991


Roy Ellison

L.Nobel

S.Remp


Con Braun

A.NobelAB

NATO


ATӘT


BMT

ATӘM


1990­1991­ci illәrdә

1993­1994­cü illәrdә

1992­1993­cü illәrdә1991­1992­ci illәrdә

1994­1995­ci illәrdә

1998­ci ildә

200­ci ildә

2001­ci ildә

1993­cü ildә1997­ci ildә

22.12.2016

71/87


504

505


506

507


508

509


510

511


1993­1994­cü ildә Azәrbaycan hansı qonşu dövlәtlә münasibәtlәrini nizama saldı?

Ümumi Qafqaz evi ideyasının hәllini çәtinlәşdirdi?

Ümumi Qafqaz evi ideyasının başlanğıcını qoydu?

Azәrbaycan prezidentinin Gürcüstana rәsmi sәfәri:

Ermәnistan –Azәrbaycan cәbhәsindә atәşkәs әldә olundu:

1993­cü il 24 sentyabrda:

1993­cü il sentyabrın 6­da

1991­ci il mart referendumu nәyi nәzәrdә tuturdu?

Gürcüstanla

İranla


Rusiya ilә

Ermәnistanla

Türkiyә ilә

Türkiyәnin narazılığı

Ermәnilәrin tәcavüzkar siyasәti

Rusiyanın narazılığıGürcüstanın narazılığı

İranın narazılığı

Azәrbaycan vә Ermәnistan arasında bәyannamә

Azәrbaycan vә İran arasında bәyannamә

Azәrbaycan vә Türkiyә arasında bәyannamә

Ermәnistan vә Gürcüstan arasında bәyannamә

Azәrbaycan vә Gürcüstan arasında bәyannamә

1994 6 yanvar1996 8 mart

1997 9 may1993 2 fevral

1998 3 iyun

1997­ci ildә

1993­cü ildә

1994­cü ildә

1995­ci ildә1996­cı ildә

BMT­ә qәbul oldu

Azәrbaycan MDB­ә daxil oldu

Dövlәt müstәqilliyini bәrpa etdiAB­ә qәbul oldu

ATӘT­ә qәbul oldu

Azәrbaycan BMT­ә üzv qәbul edildi

H.Әliyev Rusiya Prezidenti ilә görüş keçirdi

Azәrbaycan müstәqilliyini elan etdiH.Әliyev ABŞ­da sәfәrdә oldu

H.Әliyev Türkiyәdә rәsmi sәfәrdә oldu

Ümumi problemlәri22.12.2016

72/87


512

513


514

515


516

517


518

Müstәqillik haqqında Bәyannamә qәbul olundu:

Helsinki aktı vә Paris xartiyası nı bir­birindәn neçә il ayırır?

1991­ci il 18 oktyabrda:

8 dekabr 1992­ci ildә

1991 vә 1992­ci ilin birinci yarısında Azәrbaycanın siyasәtinin istiqamәti hansı dövlәt yönümlü idi?

Xәzәr neftinin Azәrbaycanla yanaşı böyük bir hissәsi hansı dövlәtin payına düşür?

Xәzәr nefti ilә ilk kәşfiyyat oyunu nә vaxt başlayıb:

SSRİ­nin saxlanılmasını

Müstәqilliyin qorunmasınıSәrhәdlәrin bәrpasını

Qarabağ münaqişәsininhәllini

24 oktyabr 1992

30 avqust 1991

9 oktyabr 19918 dekabr 1991

14 noyabr 1992

17

1527

18

20Azәrbaycan BMT­ә qәbul oldu

Azәrbaycan Xalq Cumhuriyyәti bәrpa olundu

Azәrbaycan ATӘT­in üzvü seçildi

Azәrbaycan respublika elan olundu

Qarabağ münaqişәsi başladı”Әsrin müqavilәsi” imzalandı

Belovejk sazişi imzalandı

Azәrbaycan BMT­ә üzv seçildiATӘT yaradıldı

Azәrbaycan respublika elan olundu

Fransa

İngiltәrәRusiya

ABŞTürkiyә

Türkiyә


Qazaxıstan

GürcüstanRusiya

Gürcüstan

İran

1789


1870

188022.12.2016

73/87


519

520


521

522


523

524


525

NATO üçün antikvar qәdәr qiymәtlidir?

Nәhәng neft yatağı adlanır:

Unikal neft yatağı:

Neft yataqlarının tәsnifatında sәhvә yol verilmişdir:

İranın BTC layihәsini dәstәklәmәmәsinin әsas sәbәblәri sırasına daxil deyil:

ABŞ­ın BTC­ә üstünlük vermәsinin әsas sәbәbi:

ABŞ xәzәrin hüquqi statusu mәsәlәsindә hansı tәklifi dәstәklәdi

1890

1897


ABŞ

Xәzәr dәnizi

Neft


Bakı şәhәri

Gәncә şәhәri

300 milyon tona qәdәr olan yataq

1 mlyd tondan çox olan yataq10 milyon ton olan yataq

10 milyon tondan 30 milyon tona qәdәr olan yataq

300milyon tondan 1mlyrd tonadәk olan yataq

yeni 10 milyon tondan 30 milyon tona qәdәr olan yataq

1 mlyd tondan çox olan yataq

10 milyon ton olan yataq300 milyon tona qәdәr olan yataq

300milyon tondan 1mlyrd tonadәk olan yataq

10 milyon tondan 50 milyon tona qәdәr­orta

1 mlyrd tondan çox olan –unikal yataq300 milyon tondan 1 milyard tonadәk­nәhәng

300 milyon tona qәdәr­iri

10 milyon ton olan yataq­kiçik

ekoloji problem yaratması ehtimalı

neft ehtiyatlarının azlığı

Siyasi kәmәr olması

Kәmәrin bahalılığı

layihәdә ABŞ şirkәtinin fәal iştirakı

Rusiyanın tәsirini Xәzәr regionundan qoparmaqABŞ neft şirkәtlәrinin bu layihәdә iştirakı

Ona da pay düşmәsi

Hәddindәn çox bu layihәyә sәrmaye qoyması

Türkiyә ilә müttәfiq olması

Xәzәrin sahilyanı dövlәtlәrlә orta xәtt üzrә bölünmәsini dәstәklәdi

Bütün dövlәtlәrin istifadәsini dәstәklәdiYalnız Rusiya vә İran arasında bölünmәsini dәstәklәdi

Xәzәrin yalnız tәkinin bölünmәsini dәstәklәdi

Xәzәrin su sәthinin bölünmәsini dәstәklәdi


22.12.2016

74/87


526

527


528

529


530

531


532

ABŞ­ın BTC vә Transxәzәr üçün gördüyü tәdbirlәr sırasına daxildir: 1.Kәpәz vә Sәrdar yatağı haqqında

danışıqlara çağırış edildi 2.layihәnin maliyyә xәrclәrini öz üzәrinә götürdü 3.1988­ci ildә xüsusi müşavir

müәyyәnlәşdi 4.Ankara bәyannamәsinә qatılması baş verdi 5.Mütәxәssislәrin ABŞ­dan gәtirilmәsi

BTC­nin inşasının sonradan bahalaşmasının sәbәblәrini göstәrin: 1.tikinti işlәrinin qiymәti artışdı

2.Gürcüstana tarif güzәştlәri edilmişdi 3.Türkiyә tariflәrdә müәyәn güzәştlәr istәmişdi 4.tikinti şirkәtlәrinin

sayının çoxulması 5.keyfiyyәtin daha da yüksәldilmәsi

BTC neçәnci ildә işә salındı?

2008­ci ildә Rusiyanın BTC kәmәrini sıradan çıxarmağa curәt etmәmәsinin sәbәbi:

BTC әsasәn hansı tәhlükәli problemlәrlә qarşılaşmışdır?1.әl qaidә,PKK 2.ermәnilәr,Rusiya vә İran

3.Rusiya vә Gürcüstan müharibәsi 4.bәzi hallarda transmilli korporasiyalar 5.zәlzәlә,tәbii fәlakәtlәrin olması

Meksika Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıdı:

Kanada Azәrbaycan arasında diplomatik әlaqәlәr quruldu:

1,3,4


1,4,5


1,2,3

2,3,4


3,4,5

2,3,5


1,2,3

1,3,42,3.4

3,4.5


2003

2009


2008

2006


2004


Kәmәr ABŞ tәrәfindәn müdafiә olunurdu

Kәmәri Avropa dövlәtlәri himayә edirdiKәmәr Türkiyә tәrәfindәn himayә olunurdu

Kәmәr Azәrbaycan tәrәfindәn himayә olunurdu

Gürcüstan kәmәrin müdafiәsi üçün çoxlu maliyyә vәsaiti ayırmışdı

1,4,2


3,4,5


2,3,4

1,4,3


1,3,5

1993­cü il 13 fevral

1995­ci il noyabr

1991­ci il 28 noyabr

1991­ci il 25 dekabr

1992­ci il 30 yanvar1999­cu ildә

1992­ci il 2 avqust

1995­ci il 27 yanvar1997­ci ildә

22.12.2016

75/87


533

534


535

536


537

538


539

540


Kanada Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıdı:

Şimali Amerika ölkәlәrindә ABŞ­dan sonra Azәrbaycanın әlaqә saxladığı ikinci dövlәt hansıdır?

Biri ABŞ­a mәxsus şirkәt deyil:

Eksson hansı dövlәtә mәxsus şirkәtdir?

Amoko hansı dövlәtә mәxsusdur?

ATәT­in Minsk qrupunun tәrkibi:

Avropada adi silahların mәhdudlaşdırılması haqqında müqavilә nә vaxt imzalanıb?

1859­cu ildә hansı ölkәdә mexaniki yüsulla ilk neft quyusu qazılmışdır

1998­ci ildә

1995­ci il noyabr

1993­cü il 13 fevral

1991­ci il 25 dekabr

1991­ci il 28 noyabr1992­ci il 30 yanvar

Gürcüstan

KanadaMeksikaİngiltәrә

Fransa


“Amoko”

“ Simens qardaşları”

“Pennzoyl””Eksson”

"Yunokal”

İngiltәrә

ABŞ


Avstraliya

Gürcüstan

Fransa


İngiltәrә

ABŞ


Avstraliya

Gürcüstan

Fransa


Fransa,Ermәnistan,İtaliya

ABŞ,Rusiya,Fransa

İngiltәrә,Fransa,ABŞRusiya,Fransa,İngiltәrә

ABŞ,Britaniya,Gürcüstan

1999­cu ildә

1997­ci ildә

1996­cı ildә1998­ci ildә

1993­cü ildә22.12.2016

76/87


541

542


543

544


545

546


547

Meksika ilә Azәrbaycan arasında illik ticarәt dövriyyәsi nә qәdәrdir?

Neçәnci ildә AMOKO şirkәti Azәri yatağındakı neft ehtiyatlarının hәcmini az göstәrmәk cәhdindә

ittiham edildı?

Neçәnci ildә Evliye Çәlәbi Bakıda olmuş vә Bakı nefti haqqında yazmış?

Hansı Şirkәt 24 fevral 1995­ci ildә yaradıldı?

Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıyan ilk Avropa dövlәti:

Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıyan ilk dövlәt hansıdır?

Müasir dövrdә Azәrbaycanla münasibәtlәrindә soyuqluq müşahidә olunduğu dövlәt:

Sәudiyyә Әrәbistanında

Norveç

ABŞ­da


Nigeriyada

Azәrbaycanda

1,7 milyard dollar

1,9 milyon dollar

1,9 milyard dollar

1,5 milyon dolları hәlә ki aşmayıb

1,8 milyard dollar1993

19951998

1993


1994

1879


1871

1647


1674


1458

Düzqün cavab yoxdu

ARDNŞ

AZNEFT


ABӘŞ

SOCARİtaliya

Rumınya


İspaniya


İngiltәrә

Fransa


ABŞ

Gürcüstan

TürkiyәErmәnistanİngiltәrә

Gürcüstan

Türkiyә


22.12.2016

77/87


548

549


550

551


552

553


554

1991­ci ilә aid olan hadisәni göstәrin:

әsrin müqavilәsindә tәrәflәri göstәrin:

1993­cü ilin dekabrında Azәrbaycan prezidenti hansı dövlәtә rәsmi sәfәr etdi?

BMT tәhlükәsizlik şurasının neçә daimi üzvü var?

1996­cı ildә baş vermişdir:

Göstәrilәn tәşkilatlardan biri Azәrbaycanın üzv olduğu tәşkilat deyil:

Azәrbaycan Respublikasının qәbul edilmәsindәn neçә il sonra hәmin konstitusiyaya dәyişikliklәr

edilmәsinә dair referendum keçirildi?

İtaliya


Fransa

RusiyaPotsdam konfransı

SSRİ­nin süqutu

Helsinki müqavilәsiİKT­nin yaranması

MDB­nin süqutu

Gürcüstan vә Ermәnistan

Azәrbaycan vә Gürcüstan

Azәrbaycan vә Avropa dövlәtlәri

Azәrbaycan vә ErmәnistanABŞ vә Azәrbaycan

İspaniya


Fransa

İngiltәrәABŞ

Kanada


6

54

7

9Lisabbon sammiti

Paris sammitiBudapeşt sammiti

Helsinki müqavilәsi

cavab variantlarının hamısı doğrudur

MDB


İKT

BMT


AB

ATӘT3

79

20


22.12.2016

78/87


555

556


557

558


559

560


561

Dünya azәrbaycanlılarını ilk dәfә bir araya gәtirәn dövlәt xadimi:

Ki­Uest danışıqları zamanı ABŞ Dövlәt Departamenti Ermәnistanı:

XXI әsrin ilk günlәrindә Azәrbaycan daxil oldu:

BMT­nin taradılmasından neçә il sonra Azәrbaycan Respublikası onun üzvü oldu?

1998­ci ilә aiddir: 1.GUAM­ın yaradılması 2.H.әliyevin ikinci dәfә Azәrbaycan Respublikasının

Prezidenti seçilmәsi 3.TÜRKSOY­un yaranması 4.Konstitusiya Mәhkәmәsinin yaradılması

1996­cı il 4 iyun sazişinin mahiyyәti:

Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin Almaniya tәrәfindәn tanınması:

11

Heydәr ӘliyevӘ.Topçubaşov

M.Rәsulzadә

İlham Әliyev

Әbülfәz Elçibәy

NATO ilә әmәkdaşlığa dәvәt etdi

BMT­dәn uzaqlaşdırıldı

Rusiyanın strateji müttәfiqi kimi tanımadı

Bütün iqtisadi layihәlәrdәn uzaqlaşdırdı

tәcavüzkar dövlәt kimi tanıdı

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Tәhlükәsizlik ŞurasınaAvropa Şurasına

NATO­nun “Sülh naminә tәrәfdaşlıq”proqramınaAvropa İttifaqına

İslam Tәşkilatı Konfransına

473520

23

362,4

3,4Heç bir cavab düzgün deyil

3,2


1,2

“Әsrin müqavilәsi”nә dair

Azәrbaycanın müstәqillik әldә etmәsinә dair

ABŞ­la münasibәtlәrin qaydaya salınmasına dair

Qarabağ münaqişәsinin hәllinә dair

“Şahdәniz” yatağının istismarına dair

1993­cü il 13 fevral1992 yanvarın 12­si

1995­ci il noyabr1991­ci il 28 noyabr

1992­ci il 30 yanvar22.12.2016

79/87


562

563


564

565


566

567


568

569


Dünya azәrbaycanlılarını ilk dәfә bir araya gәtirәn dövlәt xadimi:

Ki­Uest danışıqları zamanı ABŞ Dövlәt Departamenti Ermәnistanı:

XXI әsrin ilk günlәrindә Azәrbaycan daxil oldu:

BMT­nin taradılmasından neçә il sonra Azәrbaycan Respublikası onun üzvü oldu?

1998­ci ilә aiddir: 1.GUAM­ın yaradılması 2.H.әliyevin ikinci dәfә Azәrbaycan Respublikasının

Prezidenti seçilmәsi 3.TÜRKSOY­un yaranması 4.Konstitusiya Mәhkәmәsinin yaradılması

1996­cı il 4 iyun sazişinin mahiyyәti:

Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıyan ilk Avropa dövlәti:

Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıyan ilk dövlәt hansıdır?

Ә.Topçubaşov

Әbülfәz Elçibәy

İlham Әliyev

Heydәr Әliyev

M.RәsulzadәBMT­dәn uzaqlaşdırıldı

NATO ilә әmәkdaşlığa dәvәt etdi

NATO ilә әmәkdaşlığa dәvәt etdi

tәcavüzkar dövlәt kimi tanıdı

Rusiyanın strateji müttәfiqi kimi tanımadıBirlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Tәhlükәsizlik Şurasına

İslam Tәşkilatı Konfransına

Avropa İttifaqına

Avropa Şurasına

NATO­nun “Sülh naminә tәrәfdaşlıq”proqramına35

23

3647

20heç bir variant düzgün deyil

1,2


3,4

2,4


3,2


Azәrbaycanın müstәqillik әldә etmәsinә dair

Qarabağ münaqişәsinin hәllinә dair

Qarabağ münaqişәsinin hәllinә dair

“Şahdәniz” yatağının istismarına dair

“Әsrin müqavilәsi”nә dairİtaliya

İngiltәrә

İspaniya

Rumınya


Fransa


22.12.2016

80/87


570

571


572

573


574

575


576

Müasir dövrdә Azәrbaycanla münasibәtlәrindә soyuqluq müşahidә olunduğu dövlәt:

1991­ci ilә aid olan hadisәni göstәrin:

әsrin müqavilәsindә tәrәflәri göstәrin:

1993­cü ilin dekabrında Azәrbaycan prezidenti hansı dövlәtә rәsmi sәfәr etdi?

BMT tәhlükәsizlik şurasının neçә daimi üzvü var?

1996­cı ildә baş vermişdir:

Göstәrilәn tәşkilatlardan biri Azәrbaycanın üzv olduğu tәşkilat deyil:

İngiltәrә

Ermәnistan

Gürcüstan

Türkiyә


ABŞ


İtaliya

Gürcüstan

Türkiyә

Fransa


Rusiya


MDB­nin süqutu

Helsinki müqavilәsi

SSRİ­nin süqutu

Potsdam konfransıİKT­nin yaranması

Gürcüstan vә Ermәnistan

ABŞ vә Azәrbaycan

Azәrbaycan vә Ermәnistan

Azәrbaycan vә Avropa dövlәtlәri

Azәrbaycan vә Gürcüstanİspaniya

ABŞ


İngiltәrә

Fransa


Kanada


9

7

45

6cavab variantlarının hamısı doğrudur

Budapeşt sammiti

Paris sammiti

Lisabbon sammiti

Helsinki müqavilәsiMDB

İKT


BMT22.12.2016

81/87


577

578


579

580


581

582


583

Meksika ilә Azәrbaycan arasında illik ticarәt dövriyyәsi nә qәdәrdir?

Şimali Amerika ölkәlәrindә ABŞ­dan sonra Azәrbaycanın әlaqә saxladığı ikinci dövlәt hansıdır?

Biri ABŞ­a mәxsus şirkәt deyil:

Eksson hansı dövlәtә mәxsus şirkәtdir?

Amoko hansı dövlәtә mәxsusdur?

ATәT­in Minsk qrupunun tәrkibi:

Avropada adi silahların mәhdudlaşdırılması haqqında müqavilә nә vaxt imzalanıb?

ABATӘT1,9 milyard dollar

1,9 milyon dollar

1,7 milyard dollar

1,5 milyon dolları hәlә ki aşmayıb

1,8 milyard dollarGürcüstan

İngiltәrә

Meksika

Kanada


Fransa


“Pennzoyl”

Yunokal


“Amoko”

“ Simens qardaşları”

”Eksson”


Avstraliya

Fransa


İngiltәrә

ABŞ


Gürcüstan

Avstraliya

Fransa


İngiltәrә

ABŞ


Gürcüstan

Fransa,Ermәnistan,İtaliya

Rusiya,Fransa,İngiltәrә

İngiltәrә,Fransa,ABŞ

ABŞ,Rusiya,Fransa

ABŞ,Britaniya,Gürcüstan1999­cu ildә

1998­ci ildә

1996­cı ildә

1997­ci ildә

1993­cü ildә22.12.2016

82/87


584

585


586

587


588

589


590

591


Paris xartiyasının qәbulundan neçә il sonra Lisabbon sammiti keçirildi?

1995­ci ilin oktyabrında hansı tәşkilatın 50 illiyi keçirildi?

ABŞ vә Azәrbaycan arasında siyasi vә iqtisadi әlaqәlәrin yüksәlәn xәtlә inkişaf etdiyi dövr:

1994­1996­cı illәrdә diplomatiyanın qarşısında duran әsas vәzifәlәrdәn biri:

Azәrbaycan prezidentinә mәktub göndәrәrәk Ermәnistanın kәlbәcәri işğal etmәsini pislәdi:

907­ci düzәliş hansı dövlәt tәrәfindәn qәbul olunub?

1993­cü ilin fevral ayının 4­dә ABŞ­ın Azәrbaycandakı sәfiri hara yola düşdü?

Azәrbaycan­Amerika münasibәtlәri gәrgin qarşıdurma vәziyyәtindә oldu:

9

67

3

8AB

ATӘT


NATO

BMT


ATӘM


1990­1991

1993­1994

1997­1998

1995­1996

1992­1993Dağıstanı Azәrbaycana birlәşdirmәk

Pakistanla münasibәtlәrin bәrpası

Gürcüstanla әlaqәlәrin qurulması

ABŞ­la münasibәtlәrin inkişaf etdirilmәsi

İranla dilomatik әlaqәlәri kәsmәkFranklin Ruzvelt

Lindon Conson

Corc Buş

Bill Klinton

Vudro Vilsonİran

ABŞ


İngiltәrә

Fransa

Rusiya


Gürcüstana

Qubaya


Gәncәyә

Naxçıvana

Şamaxıya


Münasibәtlәr hәmişә qaydasında olub

22.12.2016

83/87


592

593


594

595


596

597


598

1992­ci ilin may ayında:

1991­1992­ci illәrdә ABŞ hökumәti:

1992­ci il martın 17­dә:

1992­ci il fevralın 12­dә Bakıya rәsmi sәfәr etdi:

ABŞ Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıdı:

BMT vә onun Tәhlükәsizlik şurası,NATO,ATәT kimi qurumlar hansı dövlәtin fәal tәşәbbüsü ilә

yaradılıb?

Şimali Amerikanın әn böyük dövlәti:

Heydәr Әliyevin hakimiyyәtә gәldiyi dövrdә

Corc Buşun hakimiyyәtә gәldiyi dövrdә

Bill Klintonun hakimiyәtә gәldiyi dövrdә

İlham Әliyevin hakimiyyәtә gәldiyi dövrdәDağlıq Qarabağ münaqişәsi sülh yolu ilә hәll olunduYüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə