0954 ­ Erqonomika (Plastik anatomiya)Yüklə 2,63 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix25.01.2017
ölçüsü2,63 Mb.
#6388
  1   2   3   4   5   6

B

AXIŞ


Testlәr

/0954#01#Y15#01/Baxış

T

EST


: 0954#01#Y15#01

Test


0954#01#Y15#01

Fәnn


0954 ­ Erqonomika (Plastik anatomiya)

Tәsviri


 

Müәllif


Ağayeva A.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr


34

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 0101

Ad

0101Suallardan

1

Maksimal faiz1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Memarlıq mühiti dizayn II yarısında nәzәri vә praktiki cәhәtdәn özünü

tәsdiqlәmişdir? (Çәki: 1)

XIX

XII


XX

XIV


XV

B

ÖLMӘ: 0102

Ad

0102Suallardan

4


Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaqSuallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Erqonomika insan fәaliyyәtinin bütün tәrәflәrinin nәyi nәzәrә alınır? 1.emosional

reaksiyaları 2.proporsiya sirlәrini 3.bәdii­layihә proqramı 4.kütlәvi sәnaye 5.estetik

üstünlüklәri 6.mühitin vә onun komponentlәrinin bәdii keyfiyyәtinin qiymәtlәndirmәsi.

(Çәki: 1)

1,2,5,6

2,3,4,5


1,3,4,6

1,2,4,5


2,4,5,6

Sual: Memarlıq mühiti dizayn fәaliyyәtinin spesifik bir sahәsi kimi XX әsrin neçenci

yarısında nәzәri vә praktiki cәhәtdәn özünü tәsdiqlәmişdir? (Çәki: 1)

I yarısı


II yarısı

III yarısı

IVyarısı

heç biri


Sual: Erqonomika insan fәaliyyәtinin bütün tәrәflәrini nәyi nәzәrә alır? (Çәki: 1)

bәdii­layihә proqramı

emosional reaksiyaları

proporsiya sirlәrini

estetik üstünlüklәri

mühitin vә onun kompenentlәrinin bәdii keyfiyyәtinin qiymәtlәndirmәsi.

Sual: Erqo­dizayn layihәlәndirmәsindә mәrkәzi yerlәrdәn birini hansı cәhәt tutur?

1.rahatlıq 2.genişlik 3.tәhlükәsizlik 4.mәsafәlilik 5.istilik sistemi 6.komfortluq (Çәki: 1)

1,2,3

2,4,5


1,3,6

3,4,5


2,4,6

B

ÖLMӘ: 0103

Ad

0103Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaqSuallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Rahatlıq mühit obyektlәrinin erqo­dizayn layihәlәndirmәsindә hansı yeri tutur?

1.mәrkәzi 2.yer tutmur 3.orta 4.II dәrәcәli 5.III dәrәcәli (Çәki: 1)

yalnız 1

2,3


yalnız 4

3,4


2,5

Sual: Komfortluq mühit obyektlәrinin erqo­dizayn layihәlәndirmәsindә hansı yeri tutur ?

(Çәki: 1)

Mәrkәzi


Orta

II dәrәcәli

yer tutmur.

Mәnәvi


Sual: Tәhlükәsizlik mühit obyektlәrinin erqo­dizayn layihәlәndirmәsindә hansı yeri tutur?

1.orta 2.yer tutmur 3.mәrkәzi 4.IIdәrәcәli 5.IIIdәrәcәli (Çәki: 1)

2,4

2,4


yalnız 3

1,2


1,5

Sual: Erqonomika bir çox cәhәtdәn tәtbiqi elm olduğundan onun metodları vә üsulları

adәtәn nә olaraq layihәçilәr tәrәfindәn әmәli fәaliyyәtindә dә istifadә olunur? 1.struktiv

2.intuitiv 3.konstruktiv 4.sosialist (Çәki: 1)

yalnız 2

1,3


yalnız 4

2,3


1,4

Sual: Erqonomika birçox cәhәtdәn nә olduğundan ,onun metodikaları vә üsulları adәtәn

intuitiv olaraq layihәçilәr tәrәfindәn әmәli fәaliyyәtindә dә istifadә olunur? 1.tәtbiqi elm

2.sosial elm 3. iqtisadi elm (Çәki: 1)

yalnız 1

1,2


yalnız 3

2,3


1,3

Sual: Hansı alim 1922­1929­cu illәr Bayxazda öz tәdris kursunda tәlәbәlәri insan vә

onun varlığı ilә tanış etdi? (Çәki: 1)

Mehdiyev A.R

M.Filippova

Oskar Şlemmer

Mendelyev

Karl Bents

Sual: Oskar Şlemmer 1922­1929­cu illәr harada öz tәdris kursunda tәlәbәlәri insan vә

onun varlığı ilә tanış etmişdir? (Çәki: 1)

Bayxazda


Kiyevdә

İtalyada


Berlindә

Peterburqda

B

ÖLMӘ


: 0201

Ad

0201Suallardan

1

Maksimal faiz1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Erqonomika elmi biliyin hansı sahәlәrinin metod vә elementlәrindәn istifadә edir ?

1.gigiyena 2.riyaziyyat 3.psixologiya 4.mәdәniyyәtşünaslıq 5.fiziologiya 6.vizual qavrama

(Çәki: 1)

1,3,5,6


2,4,6,7

1,2,3,4


3,4,6,7

3,4,5,7


B

ÖLMӘ


: 0202

Ad

0202Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Erqonomika memar vә dizaynerlәrә hansı әn sadә bacarıqlarnı inkişaf etdirmәyә

hörmәt göstәrir? 1.funksional mәkan analizi 2.dizayn cәhәtdәn 3.qeyri­funksional mәkananalizi 4.istirahәt mәkan (Çәki: 1)

yalnız 3


2,3

yalnız 1


3,4

1,4


Sual: Erqonomikanın metodları әsasәn hәllәrin nәyinә yönәlmişdir? 1.tәlabatına

2.fәrdilәşmәsinә 3.mәnimsәnilmәsinә 4.qavranılmasına (Çәki: 1)

1,3

2,4


yalnız 2

yalnız 4


1,2

Sual: Yaşayış mühitinin layihәlәndirilmәsinin yaradıcı prosesi hansı sahәlәrә әsaslanır?

1.incәsәnәt sahәsi 2.dizayner sahәsi 3.elmi sahәsi 4.texnika sahәsi (Çәki: 1)

1,2,3


2,4

1,3,4


1,2,4

1,3


Sual: Oskar Şlemmer neçәnci illәr Bayxazda öz tәdris kursunda tәlәbәlәri insan vә onun

varlığı ilә tanış edәrәk göstәrdi ki,insanın xarici mühitdә münasibәti yaşayış vә onun

planlaşdırılması problemlәrini üzә çıxarır? (Çәki: 1)

1922­1929

1924­1927

1930­1934

1922­1932

1925 – 1929

B

ÖLMӘ


: 0203

Ad

0203Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Tәdris vәsaitinin kursu manimsәnilmәsinin әsas mәqamlarını ardıcıllıqla göstәrәn

hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir? 1.erqonomikanın әsasları 2.Memarlıq­dizayner

layihәlәndirmәsindәn erqonomik biliklәr 3.Müxtәlif mühit növlәrinin erqonomikası vә

tәchizatı 4.Erqonomikanın layihәlәndirilmәsi 5.Mühitin layihәlәndirilmәsi vәqavranılmasının erqonomik aspektlәri (Çәki: 1)

2,3,4


1,2,4

1,3,5


2,4,5

3,4,5


Sual: Tәdris vәsaitinin kursu mәnimsәnilmәsinin әsas mәqamları ardıcıllıqla göstәrәn

neçә bölmәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

3

2

45

6

Sual: Dizayn öz tarixi hansı sözdәn götürüb? (Çәki: 1)İtalyan

Fransa


Rusiya

Ukrayna


İngiltәrә

Sual: Dizayn neçәnci әsrdә İngiltәrәdә anlayış kimi qәbul olunmağa başlayıb? (Çәki: 1)

XVI

XV

XIIIXIV

XII


Sual: Dizayn XVI әsrdә harada yeni anlayış kimi qәbul olunmağa başlayıb? (Çәki: 1)

Fransada


Rusiyada

Yunanıstanda

İngiltәrәdә

Ukraynada

Sual: "Design" Azәrbaycan dilindә mәnası nә demәkdir?1.rәsmxәt 2.әşya 3.naxış 4.bәdii

layihә 5.yeni fikir 6.layihәlәndirmә 7.estetik 8.konstruksiyalaşdırma (Çәki: 1)

3,4,5,6

1,2,4,5,71,3,5,6,8

2,3,4,6,8

3,4,5,6,7

Sual: Dizayn birneçә istiqamәtin kәsişmәsindә yaranıb vә bunlar hansılardır? 1.Bәdii­layihә proqramı 2.sәnaye istehsalı 3.kütlәvi sәnaye 4.yüngül sәnaye 5.mühәndis­layihә

6.elm (Çәki: 1)

2,3,4,5

1,4,5


1,3,5,6

2,4,6


1,2,4,6

B

ÖLMӘ: 0301

Ad

0301Suallardan

1

Maksimal faiz1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Dizayn nәzәriyyәsi ilә hansı dizayn mәşğuldur? (Çәki: 1)

texniki dizayn

bәdii dizayn

funksional dizayn

kütlәvi dizayn

müasir dizayn

B

ÖLMӘ


: 0302

Ad

0302Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Dizayn bir sәnәt kimi yaranma tarixi neçәnci әsrin axırına tәsadüf edir ? (Çәki: 1)

XX

XIIIXIX

XVI


XVIII

Sual: Dizayn bir sәnәt kimi neçә ilә yaxındır fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)

120ilә

135ilә


140ilә

170 ilә

155ilә


Sual: Dizayn hәrәkatın lideri hansı mәşhur rәssam idi? (Çәki: 1)

E.Vzorova

M.Lesbak

A.Selivanova

Uilyam Morris

M.Filippova

Sual: Әsas xarakterik neçә sinir sistemi tipi mövcuddur? (Çәki: 1)

2

34

5

6Sual: Әsas xarakterik sinir sisteminin tiplәri hansılardır? 1.zәif tip 2.qeyri­mütәnasib tip

3.güclü qeyri­mütәnasib tip 4.güclü tarazsız tip 5.güclü tarazlı hәrәkәt tip 6.güclü tarazlı

intertli tip. (Çәki: 1)

1,2,3,4


2,4,5,6

1,3,5,6


1,4,5,6

3,4,5,6


Sual: Mütәxәssislәrin iddiasına görә eyni zamanda neçә obyektә diqqәt yetirәrәk

sәmәrәli işlәmәk olar? (Çәki: 1)

4

3

57

2

BÖLMӘ

: 0303


Ad

0303


Suallardan

19

Maksimal faiz19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Başqa fikrә әsasәn dizayn sәnәti neçәnci ildә ümumdünya krizisi olan gündәn

yaranıb ? (Çәki: 1)

1929­cu ildә

1944­cü ildә

1925­ci ildә

1930­cu ildә

1938­ci ildә

Sual: "Modern" stilini yaradan hansı rәssamların adını çәkmәk olar? 1.Anri­Van De

Velde 2.Uilyam Morris 3.Çarez Makintoşun 4.M.Flippova (Çәki: 1)

2,4

yalnız 2


3,4

1,3


yalnız 1

Sual: Tәhlükәnin reallığını ilk dәfә “praktiki estetikanın” yaradıcısı hansı alman memarı

vә nәzәriyyәçisi London sәnaye sәrgisinin işinin ümumilәşdirilmәsi zamanı söylәmişdir?

(Çәki: 1)

Q.Zamper

M.Filippova

Anri Van De Velde

Uilyam Morris

Çarlz Makintoş

Sual: Dizayn hansı mәdәniyyәti vahid nöqtәyә gәtirir ? 1.maddi 2.estetik 3.mәnәvi

4.müasir (Çәki: 1)

1,3


2,3

1,4


2,4

3,4


Sual: Neçәnci illәrdә erqonomika әn çox nәqliyyat vasitәlәrinin layihәlәndirilmәsindә

kosmik texnika hazırlığında vә istehsal mühiti avadanlıqlarının yaradılmasında istifadә

edilirdi? (Çәki: 1)

1952


1969

1960


1985

1974


Sual: Axır zamanlar erqonomika hәyatımızın tәşkilinә hansı yanaşmaların ziddiyәtlәrini

öyrәnir ? 1.texnogen 2.maddi 3.humanist 4.mәnәvi (Çәki: 1)

2,4

3,4


1,3

2,3

1,2


Sual: Neçәnci әsrin 70­ci illәrin istehlakçı mallarının vә xidmәtlәrin erqonomikasının

inkişaf dövrünә çevrildi,bu zaman әşyaların forma yaranma prosesindә әsas yeri mәişәt

әşyalarından tәhlükәsiz vә rahat istifadә,mәişәt zәdә travmalarının qarşısının alәnması

mәsәlәlәri tuturdu ? (Çәki: 1)

XII

XIV


XX

XIX


XVII

Sual: Neçәnci illәrdә I yerә komputerin erqonomikası,onlrın layihәlәndirmә mәsәlәlәri

ortaya çıxdı? (Çәki: 1)

1980


1985

1974


1924

1958


Sual: Neçәnci ildә insanla EHM­nin әlaqәsinin erqonomik problemlәrinә hәsr olunmuş ilk

mәqalә çıxdı ? (Çәki: 1)

1959

1980


1974

1925


1965

Sual: İstehsalat şәraitindә diqqәtin yüksәk mәrkәzlәşmәsi tәlәb olunan işlәrdә insan

müәyyәn obyekt üzәrindә neçә dәqiqә saxlaya bilir,sonra diqqәt zәiflәyir? (Çәki: 1)

25­30


30­40

15­20


40­45

15­40


Sual: Әmәk prosesindә diqqәtin davamlılığına bir sıra sәbәblәr tәsir edir,bunlar

hansılardır? 1.diqqәt sahәsi 2.güclü sahә 3.obyektin ölçüsü 4.işçinin diqqәt obyektini

dәrindәn bilmәsi 5.obyektin vәzifәsi 6.işçi sahәsi (Çәki: 1)

2,4,5,6


1,2,4,5

1,3,4,5


1,3,4,6

3,4,5,6


Sual: Erqonomika hansı dildәn götürülmüşdür? (Çәki: 1)

fars


ingilis

alman


yunan

latın


Sual: Erqonomika hansı elmlәrin әsasında formalaşdı? 1.psixologiya 2.materiallar

müqavimәti 3.gigiyena 4.anatomiya (Çәki: 1)

1,3,4,6

2,3,4,5


1,2,3,6

3,4.5,6


1,3,5,6

Sual: Erqonomikanın elm kimi predmeti nәyin öyrәnilmәsidir? 1.maşınqayırma 2.insanın

texniki vasitәlәrilә 3.heyvandarlıq 4.fәaliyyәt obyektlәri 5.yüngül sәnaye 6.mәqsәdinә

qatmaq üçün fәaliyyәt göstәrdiyi mühitlә qarşılıq әlaqәsinin qanunauyğunluqları sistemi

(Çәki: 1)

2,3,6


1,3,5

2,4,6


1,4,6

2,3,4


Sual: Erqonomikanın tәdqiqat obyekti nәyi öyrәdir,yәni tәtqiq edir? 1.fizikanın inkişafı 2.

<< Insan­maşın­mühit >> 3.kimya sәnayesi (Çәki: 1)

1,2


yalnız 3

yalnız 2


2,3

1,3


Sual: Layihәnin bütün erqonomik tәminat prosesini neçә mәrhәlәlәrlә tәsәvvür etmәk

olar? (Çәki: 1)

2

3

57

4

Sual: Layihәnin bütün erqonomik prosesni hansı mәrhәlәlәrlә tәsәvvür etmәk olar?1.insan fәaliyyәti vә fәaliyyәtin gedişat amillәrin analizi 2.erqonomika sahәsindә işin

effektli tәşkili 3.erqonomik tәlәblәrin vә göstәricilәrinin tәrtibatı,elәcә dә hesaba alınması

üçün tövsiyәlәr 4.formanın iqtisadi sәmәrәliliyi mәsәlәsi 5.layihәlәndirilәn texniki vә


mühitin erqonomik xassәlәrinin formalaşdırılması 6.yekun mәrhәlә ­erqonomik tәlәblәrin

dolğun vә düzgün reallaşdırılmasının qiymәtlәndirilmәsi (Çәki: 1)

1,3,5,6

2,3,4,5


1,2,3,4

2,4,5,6


1,2,4,6

Sual: Moda neçәnci әsrlәrdә yaranıb? (Çәki: 1)

XII­XIII

XIII­XIV


XVI­XVII

XVII­XVIII

XIX­XX

Sual: Ötәn әsrin neşәnci illәrindә moda sifarişi ilә edilmiş rәssam­modelyerin işlәrinә vәmodelyer­dizaynerin tikiş sәnayesinin buraxdığı kütlәvi hasilata bölünürdü? (Çәki: 1)

70­80


80­85

90­100


60­70

50­60


B

ÖLMӘ


: 0401

Ad

0401Suallardan

1

Maksimal faiz1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Neçәnci ildә "insan­maşın" problemlәrinә hәsr olunmuş I elmi konferensiya keçirildi

? (Çәki: 1)

1957

1969


1979

1927


1985

B

ÖLMӘ: 0402

Ad

0402Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %

Sual: Neçәnci ildә İngiltәrә vә ABŞ –da erqonomika tәdqiqat mәrkәzlәri yaradıldı ?(Çәki: 1)

1959


1970

1979


1925

1989


Sual: 1970­ci ildә hansı ölkәlәrdә erqonomika tәdqiqat mәrkәzlәri yaradıldı? 1.İngiltәrә

2.İsveç 3.ABŞ 4.Norveç 5.Fransa (Çәki: 1)

2,4

3,5


1,3

1,4


2,5

Sual: Rusiyada neçәnci ildә әmәk vә istehsalın elmi tәşkilinә dair Birinci Ümumrusiya

tәşәbbüs konferensiya keçirildi? (Çәki: 1)

1934


1958

1921


1919

1945


Sual: 1921­ci ildә hansı ölkәdә әmәk vә istehsalın elmi tәşkilinә dair Birinci Ümumrusiya

tәşәbbüs konferensiya keçirildi? (Çәki: 1)

Rusiya

Fransa


İngiltәrә

Norveç


İsveç

B

ÖLMӘ: 0403

Ad

0403Suallardan

30

Maksimal faiz30

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Hansı mәşhur psixoloq әmәyә aidiyyatı baxımdan biliklәri sistemlәşdirmәyi vә bu

sistemi bir terminlә "erqologiya" ­ "insanın işi haqqında nәzәriyyә" adlandırmağı

mәqsәdәuyğun sayırdı? (Çәki: 1)

V.N.Myakişev

Q.Zamper

Uilyam Morris

Çarlz Makintoş

 Anri Van de Valde

Sual: Neçәncı ildә “VXUTEMAS” ­da sәnaye sahәsi üçün rәssam­ustaların hazırlanması

mәsәlәsi ortaya çıxdı ki,istehsalat incәsәnәti әmәk vә mәişәt әşyalarını kökündәn

dәyişsin ? (Çәki: 1)

1925


1934

1920


1955

1967


Sual: Neçәnci ildә “VXUTEMAS” ­da formaların psixofizioloji qavrayışının

qanunauyğunluqlarını ayırd etmәk mәqsәdilә eksperimental tәdqiqatların keçirilmәsi

üçün psixotexniki laboratoriya yaradıldı? (Çәki: 1)

1929


1927

1918


1914

1935


Sual: XX әsrin neçәnci illәrindә vaqon vә kran maşinistinin iş yerinin

rekonustruksiyası,yol işarәlәrinin oxunuşu ilә bağlı ilk psixofizioloji tәdqiqatlar

aparәılmışdır? (Çәki: 1)

20­30


20­40

25­44


40­60

30­35


Sual: Neçәnci ildә dövlәt dizayn sisteminin elmi müәssisәlәrin ÜTEETİ bayrağı altında

birlәşmәsi ilә,Rusiyada erqonomikanın yeni inkişaf mәrhәlәsi başlanmışdır? (Çәki: 1)

1962

1970


1980

1959


1985

Sual: Operativ vasitәlәr vә metodlar bloku "insan­әşya­mühit" obyektinin erqonomiktәdqiqatların neçә әsas istiqamәtini әhatә edir? (Çәki: 1)

2

43

5

6Sual: Erqonomikaya әn yaxın olan elmi sahәlәri hansılardır ? 1.mühәndis psixologiya

2.mühәndis psixofizioloji 3.әmәk psixologiyası 4.әmәyin fiziologiyası 5.әmәk fizioloji

6.әmәyin gigiyenası (Çәki: 1)

1,2,4,5


2,3,4,5

3,4,5,6


1,3,4,6

2,4,5,6


Sual: Erqonomika üçün әmәk psixologiyası ilә sıx bağlı olan psixoloji mәqamlar әsas

tәşkil edir vә neçә cürdür ? (Çәki: 1)

3

2

45

6

Sual: Şәxsiyyәtin әsas psixoloji xüsusiyyәtlәri neçә cürdür ? (Çәki: 1)2

3

45

6

Sual: << Erqonomika>> termini neçәnci ildә qәbul olunub? (Çәki: 1)1949

1954


1967

1985


1939

Sual: << Erqonomika>> termini 1949­cu ildә hansı ölkәdә qәbul olunub? (Çәki: 1)

Fransada

İsveçdә


İngiltәrәdә

Ukraynada

Rusiyada


Sual: Erqonomika insanın hansı keyfiyyәtlәrini öyrәnir ?1.psixofizioloji 2.fiziologiya

3.funksional 4.biomexanika (Çәki: 1)

yalnız 3

1,4


1,3

2,3


yalnız 2

Sual: << Sobadan – şәhәr mühitinә qәdәr >> yüzilliyin әvvәlindә dizaynın fәaliyyәtinin

yaratdığı dairә belә idi,<< İnәdәn – tәyyarәyә qәdәr >>, bu ötәn әsrin neçәnci illәrinin

şüarı idi? (Çәki: 1)

80

30

6015

45

Sual: İlk dizayn mәktәblәrindә Bauhauzda vә VXUTEMAS­da tәlәbә ötәn әsrin neçәnciillәrindә ixtisaslar üzrә olmuşdur? (Çәki: 1)

30

4020

60

70Sual: İlk dizayn mәktәblәrindә BauHauzda vә VXUTEMAS­da tәlәbә bölgüsü ötәn әsrin

20­ci illәrindә neçә ixtisas üzrә olmuşdur? (Çәki: 1)

3

2

54

6

Sual: Şәhәr mühitinin aktiv inkişafı ötәn әsrin neçәnci illәrinin ortalarına tәsadüf edir ?(Çәki: 1)

40

7030

60

20Sual: Hansı mәqsәdә xidmәt etmәsi barәdә mәlumat verәn әn tәsirli xassәsi hansı

formadır? 1.әşyanın forması 2.geyimin forması 3.saçın forması (Çәki: 1)

yalnız 1

1,2


yalniz 3

2,3

1,3


Sual: Әşyanın forması istehsalatın hansı imkanlarından asılı olaraq yaranır? 1.texniki

2.sosial 3.iqtisadi 4.maddi (Çәki: 1)

yalniz 3

1,4


2,4

1,3


yalniz 2

Sual: Nә erqonomikanın tәlәblәrinә uyğun olmalıdır? 1.forma 2.hәcm 3.konstruktiv xәtlәr

(Çәki: 1)

1,2


yalniz 3

yalniz 1


2,3

1,3


Sual: Zahiri formalar neçә cürdür ? (Çәki: 1)

6

89

2

3Sual: Koordinat üzrә ölçülәrin nisbәtindәn asılı olaraq forma neçә cür ola bilәr ? (Çәki: 1)

3

21

4

5Sual: Koordinat üzrә ölçülәrin nisbәtindәn asılı olaraq forma hansılar ola bilәr ? 1.hәcmli

2.әyrixәtli 3.yastı 4.düzxәtli 5.dairә (Çәki: 1)

2,4,5

1,3,5


2,3,4

1,3,4


1,2,5

Sual: Nisbәtәn dәyişilәndә yastı cisim hansı formaya keçsin ? 1.düzxәtli 2.әyrixәtli

3.hәcmli (Çәki: 1)

1,2


yalnız 3

yalnız 1

2,3


1,3

Sual: Texnikada tәtbiq olunmaq üçün әn әlverişli hәndәsi formalar hansı şәkilli

formalarda olmalıdır ? 1.kub 2.dairә 3.prizma 4.kvadrat 5.piramida 6.silindr 7.şar (Çәki:

1)

1,2,3,4,52,3,4,6

2,3,4,7


1,3,5,6,7

3,4,5,6,7

Sual: Kompozisiyanın mühüm vasitәsi nәdir ? 1.miqyas 2.forma 3.hәcm 4.müstәvi (Çәki:

1)

yalnız 42,3

1,3


yalnız 2

1,4


Sual: Sәnaye obyektlәri neçә yerә bölünür ? (Çәki: 1)

3

42

5

6Sual: Kompozisiya elementlәrinin mәrkәzә vә ya oxa nisbәtdә düzgün yerlәşdirilmәsi

әsasında tәşkili prinsipi nәdir ? 1.simmetriya 2.asimmetriya 3.dinamikliyi 4.statiklik (Çәki:

1)

2,3


yalnız 2


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 2,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə