1- amaç 2- kapsam 3- yasal ZorunlulukYüklə 102,5 Kb.
tarix21.01.2017
ölçüsü102,5 Kb.
#6212


TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

KURTARMA İSTASYONU VE KURTARICILAR

YÖNERGESİ

İş Güvenliği Daire Başkanlığı

Ocak /2000

İÇİNDEKİLER

1- Amaç

2- Kapsam

3- Yasal Zorunluluk

4- Kurtarıcıların Seçilmesi ve Yetiştirilmesi

5-Kurtarma İstasyon Binası

6- Kurtarma İstasyonunda Bulunacak Cihazlar

7- Kurtarma İstasyonlarının Tertip ve Tanzimi

8-Cihazların Bakım ve Kontrolları

9-Oksijen Teneffüs Cihazlarının Kullanılması

10- Kurtarıcıların Haberleşmesi

11- Tahlisiye Cihazı Ve Parçaları

12- Diğer Kurum ve Kuruluşlara verilecek Kurtarma İstasyon Hizmetleri

13- Yürürlük

Ek 1: Kurtarıcılar için Yetiştirme ve İlk Yardım Kurs Programı


Ek 2: Kurtarıcılar İçin Tekrarlama Kurs Programı

KURTARMA İSTASYONU YÖNERGESİ
1- Amaç


Yeraltı maden işletmelerinde, yüksek ısı, zehirli ve boğucu gazların bulunduğu tehlikeli ortamlarda görev yapacak özel olarak eğitilmiş kimselerin yetiştirilmesi, kurtarma istasyonlarının tesisi, insan hayatı ve malzemeyi kurtarmak için gerekli işlerin planlanmasını, istasyonda bulunan cihaz ve ekipmanların bakım onarım ve testlerinin yürütümünü amaçlar.

2- Kapsam


Bu yönerge TTK personelini, yeraltı ve yerüstü işyerlerini kapsar.

3- Yasal Zorunluluk


Maden ve Taşocakları ile Açık İşletmelerde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri Hakkındaki Tüzük’ün 339. maddesi gereği ‘Kurtarma İstasyonu Yönergesi’ hazırlanmıştır.

4- Kurtarıcıların Seçilmesi ve Yetiştirilmesi


1- Tüzüğün 333. maddesi gereği yeraltında çalışan işçilerin %3’ü gerektiğinde kurtarma işlerinde görevlendirilmek üzere eğitilir. Kurtarıcı sayısı 10 kişiden az olamaz.

2- Kurtarıcı yetiştirilmek üzere ocak idaresi tarafından seçilen adaylar, TTK Beden Gücü Yönergesinde tahlisiyeci olacaklarda aranan şartlara uygun olacaklar ve bunu tam teşekküllü bir hastaneden alacakları sıhhi heyet raporu ile belgeleyeceklerdir.

3-Kurtarıcı olarak yetiştirilecek kimseler, asgari 2 yıl yeraltı işlerinde çalışmış, 20 yaşını doldurmuş, 40 yaşını geçmemiş, soğukkanlı, tahammül kabiliyeti ve madencilik tecrübesi olan kişiler arasından seçilir.

4- Kurtarıcı adayları nezaretçi, tamirci, taramacı, kazmacı, domuzdamcı, marangoz, betoncu, ajöstör, elektrikçi, sıhhiye gibi kurtarma işlerinde faydalı olabilecek usta işçiler arasından seçilir. Kurtarma ekipler teşkil edilirken de bu husus dikkate alınır.

5- Kurtarıcı adayları, kurtarıcılık eğitimi vermeye yetkili eğitmenler tarafından “Kurtarıcı Yetiştirme ve İlk Yardım Kurs Programı”na tabi tutulurlar.

6- Bütün kurtarıcılar, en az yılda bir defa tıbbi kontrolden geçerek, sıhhatlerinin kurtarıcılık yapmaya uygun olduklarını belgelemek ve 6 ayda bir 8 saatlik tekrarlama eğitiminden geçmek zorundadır.

7-Ekiplerdeki bütün kurtarıcılar olağanüstü şartlara göre yetiştirilirler. Ekipler teşkil edilirken her ekip için iki kurtarıcı yedek görevlendirilir.

8- Olay mahalline gidecek kurtarma ekipleri 3 kişiden az, 6 kişiden fazla olmaz. Her ekip başına bir tahlisiyeci mühendis veya nezaretçi görevlendirilir.


5- Kurtarma İstasyonu Binası


Bir kurtarma istasyonu, Cihaz Odası, Dershane, Tamir ve Bakım Odası,Tüp Doldurma Odası, Tahlisiye Nöbetçi Nezaretçi Odası, Dezenfekte Odası, Soyunma odası, Banyo, WC ve Tatbikat Ocaklarından Teşekkül Eder.


6- Kurtarma İstasyonunda Bulunacak Cihazlar


1-En az 14 adet O2 solunumlu suni teneffüs cihazı, (Tahlisiye istasyonları, 100 yeraltı işçisine 1 adet tahlisiye cihazı düşecek şekilde planlanır ).

2-İki adet cihaz kontrol aleti,

3-İki adet oksijen doldurma tulumbası,

4-En az 1 adet pülmatör-suni teneffüs cihazı,

5-Her türlü ocak gazlarını ölçmek için gaz dedektörleri, gaz ölçmek için lüzumlu cihazlar,

6- Cihaz sayısının 2 katı kadar ağız veya yüz maskesi, anahtar takımı,

7-Her cihazı komple değiştirebilecek kadar yedek malzeme (en az 2 yıllık yedek nefes hortumu, redüksiyon-ventil, ventil hortumu, teneffüs torbası, oksijen, komple manometre v.b.g.)

8-Bir yıllık eğitim ve muhtemel vak’alar göz önüne alınarak yeterli miktarda alkali patron stoku,

9-Her vardiya için nöbetçi tahlisiyeci nezaretçi ve en az bir cihaz bakım ve tamir ustası bulundurulur.

7- Kurtarma İstasyonlarının Tertip ve Tanzimi


1- Yeraltı ocaklarında meydana gelebilecek patlama, yangın veya benzeri bir olayda yapılacak kurtarma işleri, Tüzük’ün 5.kısım 2.Bölümü ve bu yönerge hükümlerine göre yapılır.

2- Merkezde, Kozlu, Karadon, Armutçuk ve Amasra’da birer kurtarma istasyonu bulundurulur.

3- Kurtarma istasyonunda bulunan bütün cihazlar bakım ve kontrolları yapılmış ve her an kullanıma hazır tutulur. Bu cihazların bakımlarının yapılması ve gerekli malzemelerin muhafaza edilmesinden cihaz bakım ustaları, kurtarma ekiplerinin yetiştirilmesinden ve malzemelerin temin edilmesinden İiş Güvenliği Şube Müdürü birinci derecede sorumludur.

4- Kurtarma ekipleri, İş Güvenliği Şube Müdürleri ve görevli iş güvenliği mühendisleri emrinde vazife görürler.

5- İş güvenliği mühendisi ocak-idaresi ile birlikte kurtarıcıların kimlikleri, mesai haricinde bulunacakları yer ve ikahmetgahlarını, vardiyalarını, belirten listeleri tanzim eder.

6- Kurtarıcı listeleri ilgili amir ve tahlisiye istasyon şefinde bulunur. Ayrıca listeler kurtarma istasyonu, telefon santralı, tertip salonu, sıhhiye odası, lamba hane v.b.g. gerekli yerlere asılır, 6 ayda bir güncellenir.

7-Ocakta meydana gelen yangın, infilak ve iştialler, hadiseyi ilk gören kişi tarafından kurtarma istasyonuna haber verilir.

8-Vardiyada nöbetçi kurtarıcı bu odadan istasyon şefi ve diğer ilgilileri, ocaklarda çalışmakta olan kurtarıcıları ve istirahat halindeki diğer kurtarıcıları sırasıyla haberdar ederek kurtarıcıların en kısa zamanda kurtarma istasyonu önünde toplanmalarını sağlar.

9-Yeraltı ocaklarında kurtarma gerektiren bir olay meydana geldiği taktirde, işyerindeki siren İş Güvenliği Şube Müdürü emri ile acı acı kesik,kesik olarak 1 dakika çalar ve durur. Gerektiğinde işaret tekrar edilir. Bu işaret üzerine kurtarma ekiplerinde görevli bütün kurtarıcılar en kısa zamanda iş elbiselerini giymiş olarak istasyonda toplanır. Bölge nöbetçi doktoru ve dispanser başhekimi haberdar edilir, en kısa zamanda müdahaleye hazır vaziyette görev yerine gelir.

10-İstasyon vardiya şefi, tahlisiye istasyonunda toplanan kurtarıcılardan ekipler oluşturur. Kurtarıcılara lüzumlu teçhizat ve malzeme verir. Kurtarma ekibi, ekip şefi mühendisin emrine verilerek hadise mahalline gönderilir.

11- Her kurtarıcı normal zamanda kendi işinde çalışır, herhangi bir olayın olduğunu düdüğü anda bizzat veya telefonla kurtarma istasyonuna müracaat eder. Kurtarma istasyonu yetkilisinden alacağı talimata göre hareket eder.

12- Kurtarma ehliyeti olmayan kimseler kurtarma cihazlarını kullanamazlar.

13- Kurtarma istasyonları, kurtarma işlerini noksansız olarak sağlayacak şekilde teçhiz edilirler.

14- Kurtarma istasyonunda mevcut teçhizat ve yerleri bir olayda kolaylıkla alınabilecek şekilde tertiplenir ve numaralanır.

15- Oksijen teneffüs cihazları numaralı yerlerine dik vaziyette (teneffüs torbası ortasındaki metal kapakçık giriş klepesine vurmayacak şekilde) konulur.

16- Kullanıma hazır cihazların hazır tutulduğu bölmeler, arızalı cihazların tamir ve bakımlarının yapıldığı, tüplerin doldurulduğu ve muhafaza edildiği yerlerden ayrı tutulur.

17- Cihazların bulunduğu, tüplerin doldurulduğu ve muhafaza edildiği yerlerde soba, mangal gibi ısıtma vasıtaları, akaryakıt, yağ v.b.g yanıcı maddeler bulundurulmaz ve sigara içilmez. İstasyon ve civarı daima temiz tutulur.

18- Kurtarma istasyonlarında her vardiya en az bir kurtarıcı nöbetçi bırakılır. Bu nöbetçiler mümkün olduğu kadar kurtarma istasyon personelinden seçilir ve mecbur kalınmadıkça değiştirilmez.

19-Kurtarıcıların müdahalesini gerektiren bir olayda, olay mahalline en yakın, havası temiz, tahkimatı iyi ve istasyon olmaya müsait bir yer geçici tahlisiye istasyonu olarak seçilir. Bu istasyon telefon hattı ile yerüstüne bağlanır.

20- Geçici istasyonlarda aletlerin bakımı ve ikmalini yapmak üzere asgari bir kurtarıcı ve cihaz bakım ustası görevlendirilir.

21- Kurtarma istasyonu, kurtarma ve tahliye işlerinde yetişmiş maden mühendisi veya ocak içinde en az üç yıl fiili çalışmış tecrübeli maden nezaretçisinin yönetimine verilir.

8- Cihazların Bakım ve Kontrolları


1- Kurtarma istasyonundaki cihazlar, İş Güvenliği Şube Müdürü tarafından görevlendirilen yetkili bir usta tarafından her gün ve haftalık muayeneden geçirilir ve kontrol edilir. Kontrol sonuçları özel defterine yazılarak imzalanır.

2- Bakım ve kontrollarda arızalı görülen cihazlar derhal yerinden alınarak üzerine “ARIZALIDIR” lavhası asılır ve arızası giderilmeden tekrar yerine konulmaz.

3- Oksijen teneffüs cihazları oksijen tüpleri dolu, cihazlara takılı ve alkalipatronları değişmiş, ana ve yedek vanaları kapalı, manometre vanası açık, alıcı ve verici boruları takılı, ağız kapatma lokması kapalı vaziyette hazır bulundurulur.

4- 4 saat süreli Oksijen teneffüs cihazlarının tüpleri 200 kg/cm2 basınçta 400 lt oksijen depolanacak şekilde dolu bulundurulur.

5- Oksijen teneffüs cihazları kullanıldıktan sonra alkali patronları, oksijen tüpleri ve nefes hortumları değiştirilir.

6- Oksijen teneffüs cihazları kullanılsın veya kullanılmasın altı ayda bir alkali patronları değiştirilir.

7- Oksijen teneffüs cihazlarının alkali patronlarının değişim tarihi cihaz üzerinde belirtilir.

8- Oksijen teneffüs cihazlarının ağızlıkları her kullanılmadan sonra sterilize edilir. Bunun için sterilize dolapları kullanılabilir veya 9 ölçek suya bir ölçek % 30’ luk formaldehit veya %3 karbolik asit mahlülü veya %2 lisel mahlülü veya %70 saf alkol veya bölge doktorunun verebileceği diğer bir sterlize maddesi de kullanılabilir.

9- Sterilize edilecek parçalar evvela temiz su ile yıkandıktan sonra bu mahlülden herhangi birine daldırılıp beş dakika kadar bekletilir. Daha sonra çıkarılıp süzülmesi için kendilerine mahsus yerlerine veya kurutma dolaplarına asılır ve üzerleri temiz örtü ile örtülür.

10- Cihaz, oksijen tüpü içerisine 150/200 kg /m2 yüksek basınçta sıkıştırılmış bulunan oksijen, tazyik düşürücü (rediksüyon ventil) vasıtasıyla 3-4 atmosfere düşürülerek 1,5 lt/dak sabit debide beslenir.

11- Oksijen teneffüs cihazlarının hava kaçırıp kaçırmadığı özel surette dizayn edilmiş RZ 22 veya RZ 25 kontrol test cihazları ile yapılır.

12- Oksijen teneffüs cihazları kullanılmadığı zaman, oksijen tüpü vanası daima kapalı tutulur. Cihaza takılı olmayan oksijen tüplerinin çıkış ağızları kapalı tutulmalıdır.

13- 4 saat süreli oksijen solunumlu teneffüs cihazlarının oksijen tüpleri 2 litre kapasiteli olup, 200 atmosfer basınçta 400 litre oksijenle doldurulur.

9- Oksijen Teneffüs Cihazının Kullanılması


1-Her kurtarıcı cihazını bütün bağlantılarını kontrol ettikten sonra kuşanır. Yüz maskesinin yüze iyice intibak etmesi sağlanır, dışarıdan içeriye veya içeriden dışarıya hava geçmesi önlenerek sızdırmazlık sağlanmalıdır. Ayrıca maske ile ilgili talimatlara uyulur.

2- Her kurtarıcı olay mahalline giderken ve olay mahalline vardığında manometresini kontrol ederek gidişte ne kadar oksijen sarf ettiğini tespit eder. Dönüş için gidişte sarf ettiği oksijen miktarının en iyi şartlarda dahi %50 fazlası kalıncaya kadar çalışabilir. Dönüş için yeterli oksijeni kalan kurtarıcı, arkadaşlarına haber vererek ekip halinde geçici istasyona döner. Ekibin çalışması en düşük oksijeni olan kişiye göre düzenlenir.


10- Kurtarıcıların Haberleşmesi ve İşaretleşmesi


1-Kurtarıcıların kendi aralarında, daimi veya geçici istasyon arasında haberleşmesi telefonlu yüz maskeleri veya tahlisiyeci telefonu vasıtası ile yapılır.
2- Ağız Lokması kullanıldığı veya telefonlu yüz maskeleri ve tahlisiyeci telefonu kullanılmadığı takdirde haberleşme;Tüzüğün 341. maddesi uyarınca, gerek eğitimlerde ve gerekse kurtarma işleri sırasında geçici istasyonlar ve kurtarıcılar arasında sesli ve ışıklı işaretleşme aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Hareket

Anlamı

1

Vuruş / çalış/ yanış

DUR

2

Vuruş / çalış/ yanış

İLERİ

3

Vuruş / çalış/ yanış

GERİ

5

Vuruş / çalış/ yanış

HERŞEY YOLUNDA MI?

1+2

Vuruş/ çalış/ yanış

YARDIM LAZIM MI?

2+2

Vuruş/ çalış/ yanış

İMDAT

Not: Karşıdan aynı işaretin tekrarı “EVET” anlamına gelir.

11- Tahlisiye Cihazı
19

21 5


17 Alkalipatron 1214
16 18
10

Nefes Torbası
9

7

15

13
11 6 8

20

3

4

O2 Tüpü

1

2


Tahlisiye Cihazının Parçaları (W70)
1-O2 Tüpü , 2- O2 tüp vanası, 3- Manometre mandalı, 4- Manometre borusu, 5- Manometre, 6-Tazyik düşürücü, 7- Emniyet sübapı, 8- Takviye valfi, 9-Temizleme valfi,10- Ciğer otomatiği, 11- O2 borusu,12- Takviye borusu, 13-Nefes alma odası, 14-Nefes alma hortumu, 15- Tükrük hokkası, 16- Nefes verme odası 17- Nefes verme hortumu, 18- Tahliye subapı, 19- Alkali patron, 20- Nefes torbası, 21- Ağız bağlantısı

12- Diğer Kurum ve Kuruluşlara Verilecek Kurtarma İstasyonu Hizmetleri

1- Cihaz tamir, bakım hizmetleri


- Cihaz tamir bakım hizmetlerinden faydalanmak isteyen kuruluş TTK Genel Müdürlüğüne resmi olarak başvurur. Tamir, bakım ve kalibrasyonu yapılacak cihazı merkez tahlisiye istasyonuna gönderir.

- Cihaz yedek parça orjinal fiyatına (döviz) %10 ambarlama masrafı ve işçilik ilave edilir

(Cihaz tamirinde sarfedilen işçilik toplu iş sözleşmesi hükümleri ile o yıl belirlenen ücrettir).

- İşçilik ve malzeme fiyatlarına % 20 kar artı KDV ilave edilir.

- Kargo ile gönderilen cihazların masrafları ilgili kuruluşça ayrıca ödenir.

2- Gaz Ölçülmesi ve Diğer Test Ücretleri


- Gaz ölçülmesi için saptanan ücret ilgili kuruluş tarafından verilecek Banka hesap numarasına yatırılarak makbuz karşılığı getirilen numune analiz edilerek sonuç ilgiliye verilir.

- Maske test, toz ölçüm ve diğer analiz hizmetleri için İş Güvenliği Daire Başkanlığınca her yıl saptanacak ücret alınır.

- Personel masrafları ve taşıma masrafları ilgili kuruluş tarafından ödenir.

3-Eğitim hizmetleri:


-Tahlisiyeci eğitimi talep eden kuruluş tahlisiyeci eğitimlerine katılacak personel sayısını, yeni veya tekrarlama eğitimi olduğunu bildirerek eğitim için TTK Genel müdürlüğüne müracaat eder.

- İş Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından eğitim programı yapılır.

- Tahlisiye eğitimi alacak kursiyerler, tam sağlık raporlarını almış (kurtarıcı olur) olarak İş Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından belirlenen günde Merkez Kurtarma istasyonunda hazır olarak bulunurlar.

- İş Güvenliği Daire başkanlığı tarafından kurtarıcı eğitimi için her yıl belirlenen eğitim ücretleri Banka hesap numarasına yatırılır veya ilgili kuruluştan tahsil edilir.


4- İstasyon Hizmetleri:


- Müesseselerin kurtarma istasyon hizmetlerinden faydalanmak isteyen maden sahipleri TTK ile yapılacak anlaşma gereği o yıl için tespit edilecek istasyon giderlerine belirli oranda ( en az 1/3) katılarak, istasyon ve tahlisiyeci eğitim hizmetlerinden ve cihaz bakım hizmetlerinden faydalanabilir.

- Kurtarma istasyonlarından faydalanan özel maden sahipleri, anlaşmalı olduğu istasyondaki tahlisiye cihazlarını kendi kurtarıcıları ile kullanacak, Kurum sadece cihaz ve cihaz bakım ustası görevlendirecektir.

- Kurtarma istasyon hizmetleri firma ile yapılacak protokolde açık ve kesin olarak belirlenir.

- Malzeme bedeli ayrıca alınır. Alkali patron, malzeme satışında mal oluş fiyatına%10 ambarlama %20 kar ve KDV ilave edilir.


5- Acil durumlarda Kurtarma Hizmetleri:


- Kurum dışından veya rödövanslı saha sahipleri tarafından; Acil durumlarda kurtarma hizmetleri talep edilmesi durumunda, yazılı olarak Genel Müdürlükten olur alınır.

- Acil duruma müdahale için görevlendirilecek personel Kurum tarafından kaza sigortası ile sigortalanır daha sonra sigorta ücreti firmadan tahsil edilir.

- Acil durumlarda görevlendirilen personel ücretleri % 300 zamlı olarak uygulanır.


  • Kullanılan malzeme, teçhizat bedelleri Kurtarma İstasyon Hizmetleri bedellerinde olduğu gibi hesaplanır. –

  • Firma bu hususları yazı ile teyit eder.

13- Yürürlük


İş bu yönerge TTK Yönetim Kurulu’nun onayını müteakip yürürlüğe girer ve TTK Genel Müdürü adına İş Güvenliği Daire Başkanı tarafından yürütülür.

Ek 1: İlk Kurtarıcı Olacaklar İçin Yetiştirme ve İlk Yardım Kurs Programı

Sabah 4 saat

Öğleden sonra 4 saat

1 Gün

1- Yoklama ve şahıslar hakkında bilgi.

2- Kurtarıcılığın tarifi ve görevi

3- Kurtarma cihazının ve ana parçalarının tanıtılması, işlevlerinin anlatılması ( Oksijen tüpü, alkali patron, redüksiyon ventil, nefes torbası, nefes hortumları, manometre ve takviye düğmesi tek tek gösterilerek tanıtılacak ve işlevleri anlatılacaktır).


1-Bir veya birkaç öğretmen nezaretinde her kurtarıcı tarafından cihazın sökülmesi, takılması ve muayenesi en az iki defa tekrarlanacaktır.


2. Gün

1-Ocak gazları, özellikleri, tespit edilmeleri ve ocak yangınları hakkında bilgi verilecektir.

2- Yangınla mücadele ve yangın barajları, kil, beton ve şok baraj yapımı, baraj yapılmasında sızdırmazlığın önemi anlatılacaktır.
1-İlk yardım tarifi ve amacı

2-Uygulama, kurtarma ve tedavinin iyi ve kötü uygulamaları hakkında bilgi

3-Suni teneffüsün tatbik edileceği yerler ve Holger Nilsen metodunun tatbiki


3. Gün

1- Kurtarma ekiplerinin hazırlanması

2-Olaylara müdahale etmek.

3- Gidiş ve dönüş zamanlarının ayarlanması.

4- Kullanılacak işaretleşmeler.

5- Cihaz arızaları ve alınacak önlemler.


1-Kanamayı kontrol metotları

2-Parmak tazyiki ve tazyik noktalarının tespiti

3-Turnike, tampon, kaldırma ve yükseltme metotlarının tatbiki

4-Şok ve tedavisi4. Gün

1- Kurtarma ekibinin cihaz kuşanması

2- Açık havada en az 10 dakika çalıştırılacak.

3- Eğitim ocağında cihaz kullanım süresi kadar uygulama.(Rahatsızlananlar istirahate alınıp dinlendirilir, rahatsızlığı devam edenler kurtarıcı olamazlar.)

4-Uygulama sonucu cihazın kursiyerlerce sökülüp temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve oksijen tüpü ve alkali patronu değiştirilerek yeniden monte ettirilmesi.

5- Montajı yapılan cihazların, test ve kontrolu (öğretmenler tarafından)


1- İlk yardım, ağır yaralıların taşınması ve uygulama.

2-Ayak, kol, bacak ve kaburga kırıklarının atellenmesi

3- Kazalıların sedye ile taşınması ve uygulanması


5. Gün

1-Suni ocakta teneffüs edilemeyecek bir gazlı ortamda, kursiyerlere cihaz taktırılarak tatbikat yaptırılacaktır.

2- Duman içinde zor şartlarda ekibin çalışması izlenecektir.

3- tatbikat sonrası cihazlar sökülerek temizlenip bakımı yapılarak yeniden monte edilecektir


1-Suni teneffüs Holger Nilsen

2-Kanamayı kontrol

3- Kazalıyı nakletme

4-Pulmatör kullanılması ve tatbiki.Not: Sözlü imtihanı geçen her adaya, İş Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından kurtarıcı ehliyeti verilir.


Ek 2: Kurtarıcılar İçin Tekrarlama Kurs Programı

Kurtarma (4 saat);


İlk Yardım (4 saat);

1- Ocak gazları, özellikleri ve test edilmeleri ile ilgili bilgi tekrarı. Emniyet lambası ve gaz dedektörlerin kullanılması.

2- Kurtarıcıların müdahalesini gerektiren olaylarda hareket tarzları. Geçici istasyonlarda alınacak tedbirler, ve kurtarıcıların çalışma usulleri. Kurtarıcıların karşılaştıkları olayların incelenmesi.

3- Oksijen solunumlu suni teneffüs cihazının, parçaları, kullanılması, bakımı ve ekip hazırlığı üzerine bilgi tekrarı. Cihazın kullanılması yedek vana ve tükrük hokkasına basma uygulamasının tekrarı.

4- Suni ocakta dumanlı ortamda cihaz kullanma tatbikatı.

5- Tatbikat sonrası cihazın sökülmesi, temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, oksijen tüpü ve alkali patronu değiştirilerek cihazın yeniden hazırlaması.


1- İlk yardım üzerine bilgi tekrarı.

2- Muhtelif şekillerde suni teneffüs yaptırılması ve pülmatör tatbiki.

3- Kanamayı kontrol metotları

4-Kurtarıcılar tarafından sorulacak soruların cevaplandırılması. Kurtarma tekrarlama kurslarına katılanlar ve değerlendirme sonuçları belgelerine yazılır. İş yerine bildirilir.
Yüklə 102,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə