1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

311. Botal axaca
ğı
n aç
ı
q qalma 
ş
übh
ə
si olan körp
ədə
 diaqnozun d
ə
qiql
əş
dirilm
ə
sinin 
ə
n
optimal müayin
ə
 üsuludur:
A) Ür
ə
yin kateterizasiyas
ı
B) R
ə
ngli doppler exokardioqrafiya
C) Dö
ş
 q
əfə
sinin rentgenoloji müayin
ə
si
D) Retroqrad aortoqrafiya
E) Dö
ş
 q
əfə
sinin KT müayin
ə
si
312. Radikal tireoidektomiyadan sonra hans
ı
 x
ə
st
ə
lik inki
ş
af ed
ə
 bil
ə
r:
A) Qalxanvar
ı
 v
ə
zin x
ə

ə
ngi
B) Tireotoksikoz
C) Miksedema
D) 
Şəkə
rli diabet
E) Ridel uru
313. Mitral çatmazl
ı
qla birlikd
ə
 rast g
ə
lin
ə
n qulaqc
ı
qlararas
ı
 ç
əpə
r defekti hans
ıdı
r ?
A) Koronar sinus tip
B) Sekundum tip.
C) Sinus venosus tip
D) Oval d
ə
liyin aç
ı
q qalmas
ı
E) Ostium primum tip.
314. Plantar i
ş
emiya simptomu xarakterdir:
1) postflebitik sindromda
2) Reyno x
ə
st
ə
liyind
ə
3) yuxar
ı ə
traflar
ı
n varikoz geni
şlə
nm
ə
sind
ə
4) obliterasiyaedici endoarteritd
ə
5) oblitersiyaedici aterosklerozda
A) 2,4,5
B) 1,3
C) 1,2,4
D) 4,5

E) 1,3,4
315. Fallo tetradas
ı
na daxil deyildir:
A) M
ədə
cikl
ə
raras
ı
 ç
əpə
rin defekti
B) Sa
ğ
 m
ədə
ciyin hipertrofiyas
ı
C) Aortan
ı
n dekstrapoziyas
ı
D) A
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ını
n stenozu
E) Qulaqc
ı
qlararas
ı
 ç
əpə
rin defekti
316. Ateroskleroza daha çox m
ə
ruz qal
ı
r:
A) Sol tac arteriyan
ı
n kötüyü .
B) Dolanan tac arteriya.
C) Sa
ğ
 tac arteriya.
D) Arxa en
ə
n tac arteriya
E) Sol ön en
ə
n tac arteriya.
317. Aorto-koronar 
ş
untlama 
əmə
liyyat
ını
n n
ə
tic
ə
si deyildir:
A) Aterosklerozun aradan qalxmas
ı
B) H
ə
yat keyfiyy
ə
tinin artmas
ı
C) Sol m
ədə
cikd
ə
n qovulan qan
ı
n h
ə
cminin artmas
ı
D) Stenokardiya 
ə
lam
ə
tl
ə
rinin aradan qalxmas
ı
E) Miokard infarkt
ını
n rastg
ə
lm
ə
 tezliyinin azalmas
ı
318. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 xroniki obstruktiv a
ğ
ciy
ə
r x
ə
st
ə
liyi olan x
ə
st
ədə
 a
ğ
ciy
ə
r
transplantasiyas
ı
 üçün göst
ə
ri
ş
 deyil?
A) Siqaret ç
ə
km
ə
nin davam etm
ə
si
B) 50 ya
ş
dan az
C) A
ğı
r d
ərəcə
li bronxial obstruksiya
D) PaCO2>55mmHg olmas
ı
E) Pulmonar hipertenziyan
ı
n olmas
ı
319. Aorto-koronar 
ş
untlamaya göst
ə
ri
ş
 deyildir:
A) U
ğ
ursuz perkutan transluminal koronar angioplastika
B) Sol en
ə
n arteriyan
ı
n yuxar
ı
 hiss
ə
sinin daralmas
ı
 fonunda bir, iki v
ə
 ya üç damar
ı
n x
ə
st
ə
liyi
C) M
ədə
ciyin funksiyas
ını
n z
ə
ifl
əmə
si fonunda üç damar
ı
n x
ə
st
ə
liyi
D) Sol 
ə
sas koronar arteriyan
ı
n 60 %- d
ə
n çox daralmas
ı

E) Sol en
ə
n arteriyada normal ax
ını
n olmas
ı şə
rti il
ə
 iki damar
ı
n x
ə
st
ə
liyi
320. X
ə
st
ədə
 ilkin müayin
ələ
rd
ə
 qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zid
ə
 t
ə
k düyün, USM-d
ə
 4 sm-lik
heterogen düyün, hormonlar normal s
ə
viyy
ələ
rd
ə
 tap
ılı
r. 
İ
lk növb
ədə
 hans
ını
 seç
ə
rsiniz?
A) Radioizotop müayin
ə
nin n
ə
tic
ə
sin
ə
 gör
ə
 q
ə
rar ver
ərə
m
B) Yod t
ə
rkibli d
ə
rmanlarla müalic
ə
C) 
İ
yn
ə
 biopsiyas
ı
 v
ə
 c
ə
rrahi müalic
ə
D) L-tiroksin müalic
ə
si
E) Radioaktiv yod
321. Sianozsuz anadang
ə
lm
ə
 qüsurdur:
A) Üçtayl
ı
 qapa
ğı
n atreziyas
ı
B) Fallo tertradas
ı
C) Böyük arteriyalar
ı
n transpozisiyas
ı
D) M
ədə
cikl
ə
raras
ı
 ç
əpə
rin defekti
E) Fallo pentadas
ı
322. Tac arteriyalar
ını
n aterosklerozunun 
ə
n informativ diaqnostika üsuludur:
A) Stress exo-kardioqrafiya
B) EKQ
C) EXO-kardioqrafiya
D) Angioqrafiya
E) KT
323. Dö
ş
 aortas
ı
 anevrizmas
ını
n diaqnostikas
ı
nda daha informativ müayin
ə
dir:
A) KT
B) Rentgenoqrafiya
C) EKQ
D) Aortan
ı
n USM- i
E) Aortaqrafiya
324. Obliterasiyaedici ateroskleroz zaman
ı
 damar divar
ı
nda rast g
ə
lm
əyə
n patoloji
anatomik d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r:
A) Dyüncükl
ə
r üz
ə
rin
ə
 trombositl
ə
rin v
ə
 fibrinin çökm
ə
si
B) Düyüncükl
ə
rin t
ə
rkibinin lipidl
ə
rl
ə
 z
ə
nginl
əşmə
si
C) Divar
ı
n atrofiyas
ı
D) Duyuncükl
ə
rin b
ə
rkim
ə
si

E) Fibroz düyüncük
325. Leri
ş
 sindromu mü
ş
ahid
ə
 olunur:
A) Yuxu arteriyas
ı
nda
B) Qar
ı
n aortas
ı
nda
C) Körpücükalt
ı
 arteriyada
D) A
şağı ə
traf arteriyalar
ı
nda
E) Qalxan aortada
326. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 a
ğ
ciy
ə
r absesi il
ə
 a
ğı
rla
ş
maz?
A) Atelektaz
B) Obturativ bronx 
şiş
i
C) Bronxoektaziya
D) A
ğ
ciy
ə
r emfizemas
ı
E) A
ğ
ciy
ə
rin travmas
ı
327. A
şağı ə
traf arteriyalar
ını
n patologiyalar
ını
n diaqnostikas
ı
nda 
ə
n effektiv müayin
ə
metodudur:
A) R
ə
ngli doppler
B) Angioqrafiya
C) KT
D) MRT
E) A/T
ə
zyiq ölçülm
ə
si
328. En
ə
n aortan
ı
n disseksiyas
ı
 il
ə
 ba
ğlı
 deyil
ə
nl
ə
rd
ə
n hans
ı
 do
ğ
rudur?
1 Sol körpücükalt
ı
 arteriyan
ı
n distal hiss
ə
sind
ə
n ba
ş
lay
ı
r
2 Ad
ətə
n hipertenziyas
ı
 olan x
ə
st
ələ
rd
ə
 rast g
ə
linir.
3 Disseksiya aortan
ı
n uzunu boyu yay
ı
la bil
ə
r.
A) yaln
ı
z 2, 3
B) yaln
ı
z 1
C) 1, 2, 3.
D) yaln
ı
z 3
E) 1 v
ə
 3
329. Donordan al
ı
nan pankreas üçün soyuq i
ş
emiyan
ı
n t
ə
xmini müdd
ə
ti n
ə
 q
ədə
rdi?
A) 32-48 saat
B) 4-8 saat

C) 48 – 72 saat
D) 24- 32 saat
E) 8-12 saat
330. Körpücükalt
ı
 arteriyan
ı
n anevrizmas
ını

ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n s
əbə
bidir:
A) Anadang
ə
lm
ə
 qüsur
B) Travma
C) Sepsis
D) Fibromuskulyar displaziya
E) Ateroskleroz
331. 49 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 sa
ğ
 bazu oyna
ğı
 nahiyy
ə
sind
ə
 olan a
ğrı
dan 
ş
ikay
ə
t edir. Bax
ış
 zaman
ı
sa
ğ
 t
ərə
fli ptoz, enoftalm v
ə
 sa
ğ
 qolun distal 
əzələlə
rinin atrofiyas
ı
 qeyd edilir. Dö
ş
qəfə
sinin rentgen müayin
ə
si zaman
ı
 sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin zirv
ə
 nahiy
ə
sind
ə
 kölg
ə
lik

karlanm
ışdı
r. Diaqnozu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün apar
ı
lan müayin
ə
:
A) Bronxoskopiya v
ə
 biopsiya
B) Mediastinoskopiya
C) Bronxoqrafiya
D) A
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin sintiqrafiyas
ı
E) Rentgenoskopiya
332. 56 ya
şı
nda x
ə
st
ə
 ki
ş
i yeriy
ə
rk
ə
n sa
ğ
 bald
ı
rda keyl
əşmə
 v
ə
 a
ğrı
dan 
ş
ikay
ə
tl
ə
nir. A
ğrı
istirah
ə
t ed
ə
rk
ə
n keçir. X
ə
st
ədə
 cinsi z
ə
iflik var. Fiziki müayin
ə
 zaman
ı
 a
şağı ə
traf
əzələlə
rind
ə
 atrofiya, normal refleksl
ə
r v
ə
 bud arteriyas
ı
 üz
ə
rind
ə
 küy qeyd olunur. Bu

st
ədə ə
n çox ehtimal olunan diaqnoz:
A) Qalça sümüyünün osteoartritidir
B) D
ə
rin venalar
ı
n trombozudur
C) Mikotik anevrizmad
ı
r
D) Leri
ş
 sindromudur
E) Lumbar disk y
ı
rt
ığıdı
r
333. A
şağı ə
traf arteriyalar
ını
n okkluziv x
ə
st
ə
liyinin 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n s
əbə
bidir:
A) 
Şəkə
rli diabet
B) Hipertoniya
C) D
ə
rin venoz tromboz
D) Ateroskleroz

E) K
ə
skin trombemboliyalar
334. A
şağı ə
traf arteriyalar
ını
n k
ə
skin tutulmas
ı
 zaman
ı
 erk
ə
n dövrd
ə
 rast g
ə
linmir:
A) N
ə
bzin itm
ə
si
B) Ödem
C) Soyuqluq
D) A
ğrı
E) 
İ
flic
335. Süd vazind
ə
 ultras
ə
s müayin
ə
sinin hans
ı
 diaqnostik 
əhə
miyy
ə
ti vard
ı
r?
A) Süd v
ə
zl
ə
rinin funksional d
ə
yi
ş
ikliyini a
ş
kar edir
B) Süd v
ə
zl
ə
rinin xo
ş
xass
ə
li tör
əmələ
rinin diferensial diaqnostikas
ı
 üçün 
əhə
miyy
ə
tlidir?
C) Süd v
ə
zl
ə
rinin metastazlar
ını
 a
ş
kar etm
əyə
 köm
ə
k edir
D) Süd v
ə
zl
ə
rinin x
ə

ə
ngi v
ə
 xo
ş
xass
ə
li x
ə
st
ə
likl
ə
ri il
ə
 diferensial diaqnostikas
ı
 üçün
əhə
miyy
ə
tlidir
E) Tör
əmə
nin kistoz v
ə
 ya toxumal
ı
 oldu
ğ
unu göst
ə
rir
336. Trofiki xora il
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olunan kommunikant venalar
ı
n çatmazl
ığı
 zaman
ı
 daha
effektivdir:
A) Meyz proseduru
B) Linton 
əmə
liyyat
ı
C) Bentall De Bono proseduru
D) Konservativ d
ə
rman müalic
ə
si
E) Fontan 
əmə
liyyat
ı
337. Trombun yaranmas
ını
n yerli faktoruna aid deyildir:
A) Arteriyalar
ı
n spazm
ı
B) Anomal arterio-venoz 
ş
unt
C) Vaskulitl
ə
r
D) Damarlar
ı
n aterosklerozu
E) Qan ax
ınını
n l
ə
ngim
ə
si
338. D
ə
rin venalar
ı
n trombozunun klinik 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 aid deyildir:
A) Fasil
ə
li axsama
B) Phlegmasia cerula dolens
C) Venoz qanqrena
D) Phlegmasia alba dolens
E) A
ğrı

şiş
kinlik

339. Anamnezind
ə
 a
şağı ə
traflar
ı
n d
ə
rin venalar
ını
n trombozu olan x
ə
st
ələ
rd
ə
 daha çox

ş
ahid
ə
 olunan 
ə
lam
ə
tdir:
A) Ayaqda residiv infeksiya
B) A
ğ
ciy
ə
r arteriyalar
ını
n emboliyas
ı
C) Arterial n
ə
bzin z
ə
ifl
əmə
si
D) Fasil
ə
li axsama
E) Trofiki xora
340. A
şağı ə
traflar
ı
n d
ə
rin venalar
ını
n trombozunda 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n a
ğı
rla
ş
mad
ı
r:
A) Limfangit
B) A
ğ
ciy
ə
r arteriyalar
ını
n tromboemboliyas
ı
C) Beyin damarlar
ını
n tromboemboliya
D) Ayaq arteriyalar
ı
nda n
ə
bzin itm
ə
si
E) 
İş
emik xora
341. 24 ya
şlı
 qad
ı
n u
ş
aq ya
ş
lar
ı
ndan dö
ş
 q
əfə
sinin ön divar
ını
n d
ə
risind
ə şişəbə
nz
ə
r
tör
əmə
nin olmas
ını
 mü
ş
ahid
ə
 edir. Son zamanlar 
şiş
kinliyin böyüm
ə
sini v
ə
 geyin
ə
rk
ə
n
mane
ə
 tör
ə
tdiyini qeyd edir. Tör
əmə
nin 
ə
sas
ı
nda kiçik ölçüd
ə
 q
ə
hv
ə
yi r
ə
ngli 
ə
hat
ə
edici
piqmentasiya var. Süd v
ə
zi normal inki
ş
af etmi
ş
dir. Qoltuqalt
ı
 limfatik düyünl
ə
ri palpasiya
olunmur. 
İ
lkin diaqnoz?
A) politeliya;
B) melanoma;
C) yüngül papilloma;
D) polimastopatiya;
E) Kista
342. Xilotoraks
ı

ə
n ön
ə
mli s
əbə
bidir:
A) 
Şişlə
r
B) V
ərə
m
C) 
İ
diopatik
D) Travma
E) Sirroz
343. Autogen transplantasiya n
əyə
 deyilir?

A) Donor 1-ci d
ərə
cli qohumdur
B) Resipient v
ə
 donor eyni 
şə
xsdir
C) Donor ba
ş
qa bir insand
ı
r
D) Eyni yumurta 
ə
kizl
ə
ri aras
ı
nda olan transplantasiya
E) Heyvandan insana orqan köçürülm
ə
si
344. 50 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 ki
ş
i q
ı
sa m
ə
saf
ə
 getdikd
ə
n sonra sol qalça v
ə
 bud nahiyy
ə
sind
ə
ş
idd
ə
tli a
ğrı ş
ikay
ə
ti il
ə
 mürac
ıə
t etmi
ş
dir. A
ğrını
n istirah
ə
t zaman
ı
 keçdiyini qeyd edir.
Uzun müdd
ə
tdir ki, siqaret ç
ə
kir, lakin son 8 ayda istifad
ə
 etm
ə
mi
ş
dir. Müayin
ə
 zaman
ı
arteriografiyada sol qalça arteriyas
ını
n okkluziyas
ı
 izl
ə
nir. A
şağı
dak
ı
 c
ə
rrahi metodlardan
icra oluna bil
ə
r:
1) Femorofemoral 
ş
untlama
2) Aksillofemoral 
ş
untlama
3) Femoropopliteal 
ş
untlama
4) 
Ə
sas bud v
ə
 d
ə
rin bud arteriyalar
ı
nda endarterektomiya
5) Aorta- sol qalça 
ş
untlama
6) Aorta - femoral 
ş
untlama
A) 2-4-5
B) 1-5-6
C) 1-3-4
D) 2-5-6
E) 1-2-3
345. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 kistik medial nekroz üçün yanl
ış
 ifad
ə

Yüklə 351,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə