1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

dir ?
A) Medial v
ə
 xarici qatlarda mukoid toplanmas
ı
 il
ə
 xarakterikdir.
B) 
Ə
n çox qalxan aorta v
ə
 aorta qövsünd
ə
 rast g
ə
linir.
C) Marfan sindromunda s
ı
x rastlanmas
ı
 - genetik meylliliyin , hamil
ələ
rd
ə
 s
ı
x rastlanmas
ı
 -
endokrin faktorun , hipertoniyan
ı
n v
ə
 qidalanmada olan pozulmalar
ı
n rolu oldu
ğ
unu göst
ə
rir.
D) S
əbə
bi bilinmir.
E) 40 ya
şı
n üz
ə
rind
ə
 rast g
ə
linir.
346. Qapal
ı
 travmaya gör
ə əmə
liyyat olunan 
хə
st
ədə
 pankr
е
as
ı
 da 
ə
hat
ə еdə
n böyük

matoma görünür. N
ə е
dilm
ə
lidir?
A) h
е
matoma aç
ı
lmal
ı
, qana
х
ma dayand
ırı
lmal
ıdı
r

B) h
е
matomaya to
х
unmadan 
ə
traf
ı
na dr
е
naj
C) gözl
əmə
li, h
е
matoma böyüy
ə
rs
ə
 aç
ı
lmal
ıdı
r
D) h
е
matoma punksiya 
е
dilm
ə
lidir
E) hematomaya drenaj qoyulmal
ıdı
r
347. 40 ya
şlı
 qad
ı
nda soyuq havada 
ə
l barmaqlar
ı
nda göy
ə
rm
ə
, sol
ğ
unla
ş
ma v
ə
 l
əkələ
r
yaran
ı
rsa 
ş
übh
ələ
nm
ə
k laz
ı
md
ı
r:
A) Reyno x
ə
st
ə
liyind
ə
n
B) Burger x
ə
st
ə
liyind
ə
n
C) 
Şəkə
rli diabetd
ə
n
D) Arteriosklerozdan
E) Tromboflebitd
ə
n
348. A
ğ
ciy
ə
r absesinin bronxogen 
şişlə ə
laq
ə
li oldu
ğ
unu sübuta yetirm
ə
k üçün hans
ı
müayin
ə
 üsulu seçilm
ə
lidir?
A) KT
B) R-qrafiya
C) Bronxoskopiya
D) USM
E) B
əlğə
m sitologiyas
ı
349. Mavi barmaq sindromunun 
ə
sas 
ə
lam
ə
tidir:
A) Barmaqlarda sianoz, 
ş
idd
ə
tli a
ğrı
, distal n
ə
bzin yoxlu
ğ
u
B) Barmaqlarda sianoz, 
ş
idd
ə
tli a
ğrı
, distal n
ə
bzin varl
ığı
C) 
Ə
l v
ə
 ayaqlarda sianoz, h
ə
rar
ə
tin yüks
ə
lm
ə
si, fasil
ə
li axsama
D) Avaz
ı
ma, sianoz, axsama
E) Barmaqlarda sianoz, axsama v
ə
 istirah
ə
t a
ğrısı
350. 21 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 motosiklet q
ə
zas
ı
 kecirmi
ş
dir. T
ə
cili yard
ı
ma müraci
ə
t ed
ə
rk
ə
n
hu
ş
u ayd
ı
n, qorxu v
ə
 h
əyə
candan ba
ş
qa h
ə
r hans
ı
 narahatc
ılı
q görünmür. Rentgen
müayin
ə
sind
ə
 dö
ş
 q
əfə
sinin sol a
şağı
 hiss
ə
sind
ə
 hava - maye s
ə
viyy
ə
si v
ə
 nazogastral
zondun yuxar
ı
 do
ğ
ru çevril
ərə
k sol dö
ş
 bo
ş
lu
ğ
unda görünür. X
ə
st
əyə
 hans
ı
 müdaxil
ə
olunmal
ıdı
r?
A) Ezofagogastroskopiya
B) Sol toraks drenl
ə
sdirilm
ə
si

C) Periton lavaj
ı
D) T
ə
cili laparotomiya
E) T
ə
cili torakoskopiya
351. Siqaret ç
əkə
nl
ə
rd
ə
 olma ehtimal
ı
 daha yüks
ə
kdir:
A) Tromboflebit
B) Arterial emboliya
C) Varikoz x
ə
st
ə
liyi
D) Pulmonar emboliya
E) Bürger x
ə
st
ə
liyi
352. Hans
ı
 x
ə
st
ə
lik organ donasiyas
ı
 üçün 
ə
ks göst
ə
ri
ş
dir?
A) B
ə
dxass
ə
li tör
əmə
B) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
C) Kalkulyoz xolesistit
D) Xroniki kolit
E) M
ədə
nin xora x
ə
st
ə
liyi
353. Boyun seqmentind
ə
 simpatektomiyan
ı
n uzun müdd
ə
tli n
ə
tic
ələ
ri daha yax
şıdı
r:
A) Donmada
B) Bürger x
ə
st
ə
liyind
ə
C) Reyno sindromunda
D) Hiperhidrozda
E) Sklerodermiyada
354. Xronik a
ğ
ciy
ə
r absesinin 
ə
n effektli müayin
ə
 metodu hans
ıdı
r?
A) Rentgenoskopiya
B) Kompyuter tomoqrafiya
C) Bronxoskopiya
D) Angiopulmonoqrafiya
E) Radioizotop müayin
ə
355. AK
Ş əmə
liyyat
ı
 ür
ə
k durdurulmaqla icra olunduqda ür
ə
k dayand
ığı
 müdd
ə

ə
rzind
ə

st
ənə
n oksigenl
ə
 t
ə
min olunmas
ı
 nec
ə
 t
əş
kil edilir ?
A) Süni Ür
ə
k a
ğ
ciy
ə
r aparat
ını
n oksigenator bölümü il
ə
B) Süni t
ənə
ffüs cihaz
ı
 il
ə

C) Oksigen maskas
ı
 il
ə
D) A
ğ
ciy
ə
rl
ə

əmə
liyyat müdd
ə
tind
ə
 i
şlə
yir.
E) Yaln
ı
z sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə

əmə
liyyat boyu i
şləmə
kl
ə
 idar
ə
 olunur.
356. AK
Ş əmə
liyyat
ı
nda eyni vaxtda h
ə
r iki dö
ş
daxili arteriyan
ı ş
unt kimi istifad
ə
 etm
ə
k
olarm
ı
?
A) Olar
B) C
ə
rrahi infeksiya s
əbə
bil
ə
 eyni vaxtda olmaz
C) Yaln
ı
z Hipertoniyal
ı
 v
ə şəkə
rli x
ə
st
ələ
rd
ə
 olmaz
D) Yaln
ı
z sol dö
ş
daxili arteriya istifad
ə
 olunur.
E) G
ə
nc x
ə
st
ələ
rd
ə
 olmaz
357. Aorta koronar 
ş
untlama 
əmə
liyyat
ı
 hans
ı
 k
ə
sikl
ə
rl
ə
 icra oluna bil
ə
r ?
A) Yaln
ı
z torakotomiya
B) Sa
ğ
 mini torakotomiya
C) Sternotomiya ,sol qab
ırğ
aalt
ı
 k
ə
sikl
ə
D) Yuxar
ı
 hiss
ə
vi sternotomiya
E) Sol qab
ırğ
aalt
ı
 k
ə
sikl
ə
358. Süd v
ə
zinin 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n anadang
ə
lm
ə
 anomaliyas
ı
 hans
ıdı
r?
A) amastiya;
B) politeliya v
ə
 polimastiya;
C) gil
ə
nin inversiyas
ı
;
D) süd axarlar
ını
n distopiyas
ı
E) ateliya;
359. Ateroskleroz 
ə
n çox hans
ı
 damarlarda ba
ş
 ver
ə
r ?
A) Femoral arteriya
B) Popliteal arteriya
C) Aorta v
ə
 iliak arteriya
D) Distal tibial arteriya
E) Proksimal tibial arteriya
360. K
ə
skin tromboflebitd
ə
n sonra venoz sistemin keçiriciliyi b
ə
rpa olunur:
A) Trombun rekanalizasiyas
ı
 hesab
ı
na
B) Fleboskleroz hesab
ı
na

C) Venalar
ı
n kompensator geni
şlə
nm
ə
si hesab
ı
na
D) Trombun irinl
əmə
si hesab
ı
na
E) Trombun kir
ə
cl
əşmə
si hesab
ı
na
361. Sintetik qreftl
ə
r(
ş
untlar) hans
ı əmə
liyyatda istifad
ə
 edilmir.
A) Aorta – bi femoral 
ş
untlama
B) Karotis- subclavian 
ş
untlama
C) Aorto-koronar 
ş
untlama
D) Aorto-femoral 
ş
untlama
E) Aorta- bi iliak 
ş
untlama
362. K
ə
skin tromboemboliya 
ə
n çox hans
ı
 arteriyalarda ba
ş
 ver
ə
r?
A) Abdominal aorta bifukasiya
B) 
İ
liak arteriya
C) Popliteal arteriya
D) Femoral arteriya
E) Braxial arteriya
363. Graves x
ə
st
ə
liyi il
ə ə
laq
ə
dar hans
ı
 ifad
ə
 yanl
ışdı
r ?
A) Yod çat
ış
mazl
ığı
 n
ə
tic
ə
sind
ə
 meydana g
ə
lir
B) V
ə
zi diffuz 
şə
kild
ə
 böyüyür
C) TSH reseptorlar
ı
na qar
şı
 anticisiml
ə
r v
ə
zi stimulyasiya edir
D) Ekzoftalm rast g
ə
lir
E) Taxikardiya olur
364. Qeyd olunanlardan a
şağı ə
traf venalara aid s
ə
hv olan
ı
 göst
ə
rin:
A) Venoz sistemi s
ə
thi, d
ə
rin v
ə
 kommunikant (perforant) venalar t
əş
kil edir
B) A
şağı ə
trafdan g
ələ
n qan
ı
n 35%-i böyük d
ə
rialt
ı
 venadan keçir
C) Venoz qapaqlar retroqrad qan ax
ı
nn
ı
 qar
şısını
 al
ı
r
D) Kommunikant venalarda qan s
ə
thi venalardan d
ə
rin venalara ax
ı
r
E) Böyük d
ə
rialt
ı
 vena budun v
ə
 bald
ırı
n ön-daxili s
ə
thi il
ə
 keçir
365. Orqan v
ə
 toxumalar
ı
n konservasiya üsullar
ı
na aid deyil:
A) Metabolik prosesl
ə
rin z
ə
ifl
əmə
si üçün transplantant
ı
n 3-5°C mühitd
ə
 saxlan
ı
lmas
ı
 (hipotermik
konservasiya)
B) Konservasiya edici m
ə
hlullarla orqanlar
ı
n perfuziyas
ı

C) Orqanlarda metabolik aktivliyin normotermik rejimd
ə
 (34-38°C) saxlan
ı
lmas
ı
 üçün qan il
ə
bioloji perfuziya
D) Transplantant
ı
n dondurulmu
ş
 halda 0°C mühitd
ə
 saxlan
ı
lmas
ı
E) Donor orqan
ını
n hüceyr
ə
 v
ə
 toxumas
ı
nda metabolik prosesl
ə
ri aktivl
əş
dir
ə
n bioloji mühitd
ə
konservasiyas
ı
366. A
şağı ə
traf venalar
ını
n varikoz x
ə
st
ə
liyinin simptomu deyil:
A) Gec
ələ
r ayaqlarda q
ı
colmalar
B) Günün sonuna a
şağı ə
traf
ı
n distal hiss
ələ
rind
ə şiş
kinlik
C) Bald
ırı
n a
şağı
 1/3 –d
ə
 d
ə
rinin trofik d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r
D) Patoloji gen
ə
lmi
ş
 venalar
ı
n olmas
ı
.
E) G
ə
zdikd
ə
 bald
ı

əzələlə
rind
ə
 k
ə
skin a
ğrı
lar
367. A
şağı ə
traf venalar
ını
n varikoz x
ə
st
ə
liyinin 
ə
sas klinik 
ə
lam
ə
tl
ə
ri hans
ıdı
r?
1) Topuqda 
şiş
kinlik, günün sonuna 
ə
trafda küt a
ğrı
lar
2) D
ə
ri örtükl
ə
rinin hiperemiyas
ı
3) S
ə
thi venalar
ı
n varikoz gen
ə
lm
ə
si
4) Fasil
ə
li axsama
5) Bald
ırı
n medial s
ə
thind
ə
 trofiki d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r
Düzgün kombinasiya seçin:
A) 1, 3, 5
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
E) 1, 2, 3
368. A
şağı ə
traf venalar
ını
n varikoz x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 funksional s
ı
naqlar vasit
ə
si il
ə
 n
ə
yi

kar etm
ə
k olar?
1) S
ə
thi venalar
ı
n qapaq çatmazl
ığını
n a
ş
kar edilm
ə
si
2) S
ə
thi tromboflebitin diaqnostikas
ı
3) Yet
ə
rsiz perforant venalar
ı
n yerl
əşmə
sinin t
ə
yini
4) Arterio-venoz 
ş
untlar
ı
n olmas
ı
 bar
ədə
 m
ə
lumatlar
ı
n al
ı
nmas
ı
5) D
ə
rin venalar
ı
n keçiriciliyinin qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
si
Düzgün kombinasiya seçin:

A) 1, 2, 4,
B) 1, 4, 5
C) 3, 4, 5.
D) 1, 2, 3,
E) 1, 3, 5
369. A
şağı
dak
ı
 üsullardan hans
ı
 m
ədə
alt
ı
 v
ə
zin x
ə

ə
nginin m
ə
rh
ələ
sini 
ə
n d
ə
qiq
göst
ə
rir?
A) USM
B) KT
C) EUS
D) CA19-9
E) MRT
370. A
şağı ə
traf venalar
ını
n varikoz x
ə
st
ə
liyinin a
ğı
rla
ş
malar
ı
na n
ə
 aid deyil?
A) Varikotromboz
B) Düyünd
ə
n qanaxma
C) Trofiki xora
D) Varikotromboflebit
E) Atereskleroz
371. Tietze sindromu zaman
ı
 icra olunan 
əmə
liyyat:
A) Iki qab
ırğ
an
ı
n rezeksiyas
ı
B) Xondrektomiya
C) Bir qab
ırğ
an
ı
n rezeksiyas
ı
D) Torakomioplastika
E) Dö
ş
 sümüyünün ç
ı
xar
ı
lmas
ı
372. Bald
ı
rda olan varikoz düyünd
ə
n intensiv qanama zaman
ı
 n
ə
 etm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
1) Bud arteriyas
ını
 s
ı
xmaq
2) 
Ə
trafa yüks
ə
k v
ə
ziyy
ə
t verm
ə
k
3) S
ıxıcı
 sar
ğı
 qoymaq
4) 
Əzələ
daxili vitamin 
В
12 yeritm
ə
k
5) Venadaxili fibrinolizin yeritm
ə
k.
Düzgün kombinasiya seçin:
A) 1,5

B) 1, 2, 4
C) 2, 4, 5
D) 1, 2
E) 2, 3
373. A
şağı ə
traf s
ə
thi venalar
ını
n varikoz gen
ə
lm
ə
sinin c
ə
rrahi müalic
ə
si üçün s
ə
hv olan
ı
göst
ə
rin
A) 
İ
kincili varikoz zaman
ı
 böyük d
ə
rialt
ı
 vena xaric edilir
B) Böyük d
ə
rialt
ı
 venan
ı
n xaric edilm
ə
si ad
ətə
n Bebkokk Üsulu il
ə
 apar
ılı
r
C) Yet
ə
rsiz perforantlar ba
ğ
lan
ılı
r
D) 
Əmə
liyyata q
ədə
r perforant venalar
ı
n qapaq aparat
ını
 qiym
ə
tl
ə
ndirm
ə
k laz
ı
md
ı
r
E) 
Əmə
liyyata q
ədə
r d
ə
rin venalar
ı
n keçiriciliyini qiym
ə
tl
ə
ndirm
ə
k laz
ı
md
ı
r
374. A
şağı ə
traf venalar
ını
n varikoz x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 icra olunan 
əmə
liyyatlar
ı
n m
ə
qs
ə
di

dir?
1) Qan
ı
n d
ə
rin venalardan s
ə
thi venalara patoloji ax
ınını
n aradan qald
ırı
lmas
ı
2) Varikoz gen
ə
lmi
ş
 damarlar
ı
n xaric edilm
ə
si
3) D
ə
rin venalar
ı
n keçiriciliyin b
ə
rpas
ı
4) Bud venas
ı
 qapaq çatmamazl
ığı
n korreksiyas
ı
5) Trofiki d
ə
yi
ş
mi
ş
 toxumalar
ı
n götürülm
ə
si
Düzgün kombinasiya seçin:
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 1,3
D) 3,4, 5
E) 1, 2
375. Anevrizman
ı

ə
n çox rast g
ə
lindiyi visseral arteriya:
A) Yuxar
ı
 müsariq
ə
 arteriyas
ıdı
r
B) Qar
ı
n kötüyü arteriyas
ıdı
r
C) Dalaq arteriyas
ıdı
r
D) A
şağı
 müsariq
ə
 arteriyas
ıdı
r
E) Qaraciy
ə
r arteriyas
ıdı
r
376. A
şağı ə
traflar
ı
n varikoz x
ə
st
ə
liyin
ə
 xas olmayan klinik 
ə
lam
ə
tl
ə
ri qeyd edin
1) bald
ı

əzələlə
rind
ə
 yerim
ə
 vaxt
ı əmələ
 g
ələ
n a
ğrı
lar
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə