1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

2) bütöv 
ə
traf
ı
n daimi ödemi
3) medial topuqda d
ə
rinin trofiki poz
ğ
unluqlar
ı
4) aya
ğı
n I-ci barmaq d
ə
risinin trofiki poz
ğ
unluqlar
ı
5) günün sonuna inki
ş
af ed
ə
n topu
ğ
un ödemi v
ə
 ayaqlarda küt a
ğrı
lar
6) sakit vaxt
ı
 bald
ı

əzələlə
rind
ə
 q
ı
colmalar
A) 3, 5, 6;
B) 2, 3, 6;
C) 1, 4, 3,
D) 1,3,5
E) 1, 2, 4;
377. K
ə
skin pnevmotoraks
ı
n klinik t
ə
zahür formalar
ı
 hans
ı
lard
ı
r?
1) h
ərəkə
tsiz t
ə
ng
ənəfə
slik
2) 
ş
ok h
ə
ddin
ə
 çatan güclü a
ğrı
3) plevra bo
ş
lu
ğ
unda maye s
ə
viyy
ə
si
4) taxikardiya
5) hektik temperatur.
A) 1,2,4
B) 1,3,5
C) 1,3,4.
D) 2,3,4
E) 1,2,3
378. 32 ya
şı
nda bald
ırı
n d
ə
rin venalar
ını
n k
ə
skin trombozu diaqnozu il
ə
 x
ə
st
əyə
 veril
ə
n
hans
ı
 3 t
ə
yinat il
ə
 raz
ı
la
ş
ars
ını
z?
1) trombektomiya
2) heparinoterapiya
3) qeyri-spesifik iltihab
ə
leyhin
ə
 preparatlar
ı
n q
ə
bulu (butadion, reopirin v
ə
 s. )
4) ciddi yataq rejimi
5) aktiv rejim, 
ə
traflar
ı
n elastiki bintl
ə
nm
ə
si
A) 3, 4, 5;
B) 1, 2, 5;
C) 1, 2, 3;

D) 1, 4, 5
E) 2, 3, 5
379. A
şağı ə
traf venalar
ını
n varikozunda hans
ı
 amil ön
ə
mli deyildir?
A) qanda katexolaminl
ə
rinin s
ə
viyy
ə
sinin artmas
ı
B) kommunikant venalar vasit
ə
si il
ə
 d
ə
rin venalardan s
ə
thi venalara qan
ı
n at
ı
lmas
ı
C) birl
əş
dirici toxuma apparat
ını
n irsi v
ə
 ya qazan
ı
lma çatmamazl
ığı
D) a
şağı ə
traf lar
ı
n venoz sistemind
ə
n qan ax
ınını
n ç
ə
tinl
əşmə
si
E) d
ə
rin venalar
ını
n okklüziyas
ı
380. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 a
ğ
ciy
ə
r y
ı
rt
ığını
n a
ğı
rla
ş
mas
ıdı
r?
A) A
ğ
ciy
ə
r parenximas
ını
n bo
ğ
ulmas
ı
B) Bronxoektaziya
C) K
ə
skin ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
D) K
ə
skin böyr
ə
k çatmazl
ığı
E) K
ə
skin ür
ə
k çatmazl
ığı
381. A
şağı ə
traflar
ı
n varikoz x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 d
ə
ri trofikas
ını
n pozulmas
ı
 a
şağı
da qeyd
olunan hans
ı
 3 amil il
ə ə
laq
ə
dard
ı
r?
1) qan
ı
n prekapillyar 
ş
untlanmas
ı
2) xroniki osteomiyelit
3) zülallar
ı
n v
ə
 qan
ı
n formal elementl
ə
rin toxumalara miqrasiyas
ını
 t
ə
min ed
ə
n yüks
ə
k
kapilyar t
ə
zyiq
4) bald
ırı
n perforant venalar
ını
n çatmamazl
ığı
5) 
ə
traf
ı
n xroniki i
ş
emiyas
ı
 il
ə
 mü
ş
ayi
ə
t olunan bald
ı
r arteriyalar
ı
n okklüziyas
ı
A) 3, 4, 5;
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 3;
D) 2, 3, 5.
E) 1, 2, 5;
382. A
şağı
dak
ı
 adac
ı

şişlə
rind
ə
n hans
ı ə
n b
ədх
ass
ə
lidir?
A) Qlükaqonoma
B) 
İ
nsulinoma
C) V
İ
P-oma
D) Somatostatinoma

E) PP-oma
383. A
şağı ə
traflar
ı
n posttromboflebitik sindromunun 
ə
sas klinik 
ə
lam
ə
tl
ə
rini göst
ə
rin
1) 
Ə
traf
ı
n ödemi
2) Bud arteriyas
ı
nda pulsasiyan
ı
n olmamas
ı
3) Bald
ı
r d
ə
risind
ə
 trofikan
ı
n pozulmas
ı
4) S
ə
thi venalar
ı
n varikoz gen
ə
lm
ə
si
5) Fasil
ə
li axsama
Düzgün kombinasiyan
ı
 seçin
A) 1, 4, 5;
B) 2, 4, 5;
C) 2,3,5
D) 1, 2, 3;
E) 1, 3, 4;
384. Bronxoektaziya olan x
ə
st
ədə
 c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
ı
n h
ə
cmini d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün hans
ı
diaqnostik üsül 
ə
sas 
əhə
miyy
ə
t k
ə
sb edir?
A) MRT
B) Bronxoskopiya
C) USM
D) R-qrafiya
E) KT
385. A
şağı ə
traf d
ə
rin venalar
ı
n trombozun konservativ müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
preparatlardan istifad
ə
 olunur?
1) Fibrinolizin
2) Vikasol
3) Heparin
4) Aminokapron tur
ş
usu
5) CaCl2.
Düzgün kombinasiyan
ı
 seçin
A) 1, 4
B) 2, 3
C) 2, 5

D) 4, 5.
E) 1, 3
386. Böyr
ə
k da
şı
 x
ə
st
ə
liyi yana
şı
 olaraq hans
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
 birg
ə
 daha çox rast g
ə
linir?
A) Hiperparatiroidizm
B) Qreyves x
ə
st
ə
liyi
C) Ha
ş
imoto uru
D) Endemik ur
E) Hipoparatiroidizm
387. A
şağı ə
traf
ı
n posttrombotik x
ə
st
ə
liyi n
ə
yin n
ə
tic
ə
sidir?
A) Bald
ı
r v
ə
 budun d
ə
rin venalar
ı
n trombozu
B) S
ə
thi venalar
ı
n varikoz gen
ə
lm
ə
si
C) Böyük d
ə
rialt
ı
 venan
ı
n ba
ğ
lan
ı
lmas
ı
D) Maqistral arteriyalar
ı
n trombozu
E) S
ə
thi venalar
ı
n trombozu
388. “Pankreas-böyr
ə
k” kompleksinin transplantasiyas
ı
 üçün göst
ə
ri
ş
dir:
A) 
Şəkə
rli diabet tip 2 il
ə
 yana
şı
 xroniki qlomerulonefrit
B) K
ə
skin pankreatitl
ə
 yana
şı
 terminal m
ə
rh
ələdə
 olan xroniki qlomerulonefrit
C) Pankreas
ı
n b
ə
dxass
ə
li 
şiş
i il
ə
 yana
şı
 olan xroniki qlomerulonefrit
D) 
Şəkə
rli diabet tip 1 il
ə
 yana
şı
 terminal m
ə
rh
ələdə
 olan nefropatiya
E) K
ə
skin pankreatitl
ə
 yana
şı
 terminal m
ə
rh
ələdə
 olan nefropatiya
389. A
şağı ə
traf arteriyalar
ını
n obliterasiyaedici x
ə
st
ə
likl
ə
rind
ə
 rast g
ə
linm
əyə
n
patologiya:
A) Angiospastik, hemodinamik
B) Nekroz-qanqrena,
C) 
Ə
traf
ı
n hipertrofiyas
ı
D) Toxuma i
ş
emiyas
ı
E) Trofiki d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r
390. Hans
ı
 lokalizasiyal
ı
 aterosklerotik okklüziyaya daha çox rast g
ə
linir?
A) Bud v
ə
 dizalt
ı
 arteriyalar
ı
n
B) Qalça arteriyalar
ını
n
C) Aorta v
ə
 qalca arteriyalar
ını
n

D) Aortan
ı
n
E) Dizalt
ı
 v
ə
 qam
ış
 arteriyalar
ını
n
391. Obliterasiyaedici aterosklerozda c
ə
rrahi müalic
əyə
 göst
ə
ri
ş
:
A) Ayaqlar
ını
n keyim
ə
si v
ə
 soyumas
ı
B) Uzun müdd
ə
t davam ed
ə
n vaxta
şırı
 axsama
C) 
Ə
traflar
ı
n qan t
ə
chizat
ı
 pozulmas
ını
n dekompensasiya d
ərəcə
si
D) N
ə
li 
əzələ
 nahiy
ə
sind
ə
 a
ğrı
, tükl
ə
rin tökülm
ə
si
E) Bud v
ə
 diq
ə

ə
traf arteriyalar
ı
nda n
ə
bzin z
ə
ifl
əmə
si
392. A
ğ
ciy
ə
r absesinin diaqnostikas
ı
nda a
şağı
dak
ı ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı ə

əhə
miyy
ə
tlidir?
A) Yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t v
ə
 sepsis 
ə
lam
ə
tl
ə
ri
B) R-qrafiyada bo
ş
lu
ğ
un görünm
ə
si
C) B
əlğə
m ifraz
ı
ndan sonra h
ə
rar
ə
tin dü
şmə
si
D) R-qrafiyada maye s
ə
viyy
ə
li bo
ş
lu
ğ
un görünm
ə
si
E) Dö
ş
 q
əfə
sind
ə
 a
ğrı
393. Reyno x
ə
st
ə
liyinin simptomlar
ı
:
1) A
şağı ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
2) Yuxar
ı ə
traflar
ı
n miqrasiyaedici tromboflebiti
3) Barmaq falanqalar
ını
n nekrozu
4) Z
ədələ
nm
ə
nin simmetrikliyi
5) Yuxar
ı ə
traflar
ı
n distal nahiy
ə
sind
ə
 a
ğrı
lar
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 2,4,5
D) 3,4,5
E) 1,3,4
394. Qab
ırğ
alar
ı
n v
ə
 dö
ş
 sümüyünün osteomieliti zaman
ı ə
n çox a
ş
karlanan bakteriya
hans
ıdı
r?
A) E. Coli
B) St. Aureus
C) M. Tuberculosis
D) Ps. Aerogenoza

E) Cl. Perfringens
395. Transplantant
ı
n “r
ə
ddetm
ə
” reaksiyas
ı ə
sas
ə
n hans
ı
 immun hüceyr
ələ
r t
ərə
find
ə
n

yata keçirilir?
A) Eozinofill
ə
r
B) T-limfositl
ə
r
C) B-limfositl
ə
r
D) Monositl
ə
r
E) Leykositl
ə
r
396. Leri
ş
 sindromu üçün göst
ə
ril
ə
nl
ə
rd
ə
n hans
ı
 xarakter deyil:
A) a
şağı ə
traflar
ı
n miqrasiyaedici tomboflebiti
B) a
şağı ə
traflar
ı
n soyumas
ı
C) impotensiya
D) oturduqda sa
ğrı
 nahiy
ələ
rind
ə
 a
ğrı
lar
E) d
ə
ri örtüyünün avaz
ı
mas
ı
397. Hans
ı
 hal plevra bo
ş
lu
ğ
unun drenajlanmas
ı
na göst
ə
ri
ş
 deyil?
A) qab
ırğ
a s
ınığı
ndan sonra 
əmələ
 g
ələ
n hemotoraksda
B) residiv ver
ə
n hemotoraksda
C) plevran
ı
n empiemas
ı
 zaman
ı
D) torakotomiyadan sonra
E) a
şağı
 pay pnevmoniyas
ı
 zaman
ı
.
398. 83 ya
şlı
 x
ə
st
ədə
 dizalt
ı
 v
ə
 böyük qam
ış
 arteriayas
ını
n z
ədələ
nm
ə
si, IV m
ə
rh
ələdə
xroniki i
ş
emiya, p
ə
nc
ə
nin qanqrenas
ı
 var. N
ə
 ed
ə
rsiniz
A) bel smpatektomiyas
ı
B) rekonstruktiv damar 
əmə
liyyat
ı
C) konservativ müalic
ə
D) birincili amputasiya
E) bald
ı
ra böyük piyliyin mikroc
ə
rrahi transplantasiyas
ı
399. Xroniki arterial okklüziyan
ı
n xroniki venoz çatmazl
ı
q il
ə
 differensial diaqnostikas
ı
nda
ə
sas rolu a
şağı
dak
ı
 kriteriyalar oynay
ı
r:
1) Cins
2) Ya
ş
3) 
Ə
trafda ödemin mövcudlu
ğ
u

4) 
Ə
traf arteriyalar
ı
nda pulsasiyan
ı
n z
ə
ifl
əmə
si v
ə
 olmamas
ı
5) fasil
ə
li axsama
A) 4,5
B) 3,4
C) 2,3
D) 1,5
E) 1,4
400. Plummer (tireotoksiki adenoma) x
ə
st
ə
liyinin diaqnostik göst
ə
ricisi deyil?
A) T
3
-ün yüks
ə
k olmas
ı
B) TSH-
ı
n a
şağı
 olmas
ı
C) T
4
-ün yüks
ə
k olmas
ı
D) anti-TPO-nun yüks
ə
k olmas
ı
E) Ssintoqrafiyada “isti” düyün
401. 55 ya
şı
nda x
ə
st
ədə
 ikit
ərə
fli total strumektomiya 
əmə
liyyat
ı
 icra olunmu
ş
dur.
Əmə
liyyat zaman
ı
 qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zinin Follikulyar 
şiş
i a
ş
kar olunmu
ş
dur. 
Şiş
kapsuldanxaric 
ə
traf toxumalara invaziya etmi
ş
dir. Total tiroidektomiya v
ə
 m
ə
rk
ə
zi
limfadisseksiya apar
ı
lm
ışdı
r. Lakin 
əmə
liyyatdan sonra ekstubasiya zaman
ı
 x
ə
st
ədə
bo
ğ
ulma yaranm
ışdı
r. Bo
ğ
ulman
ı
n s
əbə
bi n
ə
dir v
ə
 c
ə
rrah
ı
n taktikas
ı
 nec
ə
 olmal
ıdı
r?
A) N. laringeus superiorun birt
ərə
fli z
ədələ
nm
ə
si; Spazmolitik t
ə
tbiqi
B) N. rekurrensin ikit
ərə
fli z
ədələ
nm
ə
si; Traxeostomiya
C) Tirotoksik kriz; Tirostatikl
ə
rin verilm
ə
si il
ə
 müalic
əyə
 ba
ş
lamaq
D) Bronxospazm; Gözl
əmə
E) N. rekurrensin birt
ərə
fli z
ədələ
nm
ə
si; O
2
 verilm
ə
si
402. Trombun yaranmas
ını
n yerli faktorlar
ı
na aiddir:
1) Damar divar
ını
n d
ə
yi
ş
iklikl
ə
ri
2) Qan
ı
n laxtalanma sisteminin poz
ğ
unluqlar
ı
3) Qan ax
ınını
n l
ə
ngim
ə
si
4) Qan
ı

ə
ks-laxtalanma sisteminin poz
ğ
unluqlar
ı
A) 2, 3
B) 1, 3
C) 3, 4
D) 1, 4
E) 1, 2

403. Hava emboliyas
ı
nn s
əbə
bidir:
A) A
şağı
 atmosfer t
ə
zyiqind
ə
n yüks
ə
k t
ə
zyiq
ə
 sür
ə
tli keçid
B) Yüks
ə
k atmosfer t
ə
zyiqind
ə
n normal t
ə
zyiq
ə
 sür
ə
tli keçid
C) Normal atmosfer t
ə
zyiqind
ə
n a
şağı
 t
ə
zyiq
ə
 sür
ə
tli keçid
D) Normal atmosfer t
ə
zyiqind
ə
n yüks
ə
k t
ə
zyiq
ə
 sür
ə
tli keçid
E) Yüks
ə
k atmosfer t
ə
zyiqind
ə
n normal t
ə
zyiq
ə
 t
ə
dric
ə
n keçid
404. Piy emboliyas
ı
 mü
ş
ahid
ə
 olunmur:
A) Ya
ğ
da haz
ı
rlanm
ış
 d
ə
rman preparatlar
ını
n t
ə
tbiqi zaman
ı
B) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
u orqanlar
ı
nda 
əmə
liyyat zaman
ı
C) Borulu sümükl
ə
rin s
ını
qlar
ı
 zaman
ı
D) D
ə
rialt
ı
 piy t
əbəqə
sinin travmas
ı
nda
E) Sümük iliyinin travmas
ı
nda
405. Hans
ı
 adac
ı

şiş
i daha ço
х
 pankreas
ı
n ba
ş
 nahiy
ə
sind
ə
 rast g
ə
linir?
A) qastrinoma
B) insulinoma
C) seratoninoma
D) qlükaqonoma
E) somatostatinoma
406. Venoz tromboz üçün meyiltör
ə
dici faktor deyildir:
A) Fiziki yük
B) Venoz çat
ış
mazl
ığı
C) 
İ
mmobilizasiya
D) Ür
ə
k çat
ış
mazl
ığı
E) Hiperkoaqulyasiya v
ə
ziyy
ə
ti

Yüklə 351,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə