1. 2 il ə vv ə l dö ş q



Yüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

407. 60 ya
şlı
 x
ə
st
ədə
 sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin yuxar
ı
 pay bronxunun ba
ş
 bronxa keç
ə
n x
ə

ə
ngi

karlanm
ışdı
r. Hans
ı
 müalic
ə
 taktikas
ını
 seç
ə
rsiniz?
A) Yuxar
ı
 lobektomiya
B) Yaln
ı

ş
üa müalic
ə
si
C) Yaln
ı
z regionar limfadisseksiya
D) Pulmonektomiya
E) Yuxar
ı
 bilobektomiya
408. Körpücükalt
ı
 venan
ı
n spontan trombozu (Pedjet-
Ş
retter sindromu) üçün
xarakterikdir:

A) Yuxar
ı ə
traf
ı
n bazu oyna
ğı
na q
ədə
r ödemi
B) 
Ə
ld
ə
n dirs
ə
k oyna
ğı
na q
ədə
r ödem
C) Yuxar
ı ə
traf
ı
n, körpücükalt
ı
 nahiy
ə
nin v
ə
 boyunun ödemi
D) Bazu arteriyas
ı
 üz
ə
rind
ə
 pulsasiyan
ı
n z
ə
ifl
əmə
si
E) D
ə
ri örtüyünün avaz
ı
mas
ı
409. Papilyar tiroid x
ə

ə
ng
ə
 gör
ə
 total tiroidektomiya edilmi
ş
 x
ə
st
ələ
rin izl
ə
nm
ə
sind
ə
 n
ə
yoxlan
ı
lmal
ıdı
r?
A) S
ə
rb
ə
st T3
B) Tireoqlobulin
C) Parathormon
D) Anti-tiroid peroksidaza
E) Kalsitonin
410. 
İ
leofemoral flebotromboz zaman
ı
 trombun miqrasiyas
ını
n mümkün yolu:
1) A
şağı
 bo
ş
 vena
2) Qalça venas
ı
3) Sa
ğ
 qulaqc
ı
q
4) A
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ı
5) Sa
ğ
 m
ədə
cik
A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 2, 1, 5, 3, 4
C) 2, 1, 3, 5, 4
D) 3, 5, 4, 1, 2
E) 5, 4, 1, 2, 3
411. Döyün
ə
n ür
ə
kd
ə əmə
liyyat zaman
ı
 anostomoz bölg
ə
si nec
ə
 sabitl
ə
nir?
A) Süni ür
ə
k aparat
ı
na qo
ş
ulur.
B) Stabilizatorla
C) Assistent c
ə
rrah 
ə
li il
ə
 t
ə
sbit edir.
D) Ür
əyə
 kardioplegiya verilir.
E) Fibrillyasiya edilir.
412. X
ə
st
ə
nin 24 ya
şı
 var, a
ğrı
lar sol p
ə
nc
ədə
 v
ə
 bald
ı
rdad
ı
r, 50-60m. yol q
ə
t ed
ə
 bilir. Sol

nc
ə
 v
ə
 bald
ırı
n 1/3 hiss
ə
sinin d
ə
risi avaz
ımış
, soyuqdur. Oynaqlarda h
ərəkə
t
normadad
ı
r, p
ə
nc
ədə
 hiposteziyad
ı
r. Bud v
ə
 dizalt
ı
 arteriyada pulsasiya ayd
ı
nd
ı
r,

nc
ədə
 yoxdur. 
İ
lkin diaqnoz:

A) obliterasiyaedici ateroskleroz
B) sol a
şağı ə
traf
ı
n göy fleqmaziyas
ı
C) sol a
şağı ə
traf
ı
n a
ğ
 fleqmaziyas
ı
D) posttromboflebitik sindrom
E) obliterasiyaedici endoarterit
413. D
ə
rin venalar
ı
n trombozuna 
ş
übh
ə
 zaman
ı
 göst
ə
ri
ş
dir:
A) Flebomanometriya
B) Ultras
ə
s dopler müayin
ə
si
C) KT-angioqrafiya
D) Flebektomiya
E) D
ə
ri termometriyas
ı
414. K
ə
skin irinli mediastinitd
ə ə
sas müalic
ə
 hans
ıdı
r?
A) c
ə
rrahi müalic
ə
B) hemotransfuziya
C) immunoterapiya
D) 
ş
üa müalic
ə
si
E) infuzion terapiya
415. Posttromboflebitik sindrom üçün xarakterik deyildir:
A) D
ə
rinin hiperpiqmentasiyas
ı
B) A
ğ
 «m
ə
rm
ə
r» d
ə
ri
C) Trofiki xoralar
ı
n yaranmas
ı
D) 
İ
kincili varikoz
E) Dur
ğ
unluq dermatiti v
ə
 skleroz
416. D
ə
rin venalar
ı
n k
ə
skin trombozunun simptomlar
ı
na aid deyildir:
1) «Fasil
ə
li axsama» simptomu
2) 
Ə
traf
ı
n ölçüsünün azalmas
ı
3) 
Ə
traf
ı
n ödemi
4) Bald
ı

əzələlə
rind
ə
 a
ğrı
A) 1, 4
B) 2, 4
C) 1, 2
D) 3, 4
E) 2, 3
417. Mediastinit zaman
ı
 antibakterial müalic
əyə
 n
ə
 vaxt ba
ş
lamaq laz
ı
md
ı
r ?

A) mediastinit diaqnozu qoyulan kimi
B) divararal
ığını
n drenaj
ı
ndan sonra
C) bakterioloji n
ə
tic
ədə
n sonra
D) antibakterial müalic
ə
 m
ə
sl
əhə
t deyil
E) c
ə
rrahi müdaxil
ədə
n sonra
418. Ksenogen transplantasiya n
əyə
 deyilir?
A) Orqan
ı
n bir cinsd
ə
n dig
ə
r cins
ə
 transplantasiyas
ı
B) F
ə
rqli qan qrupuna sahib olan 2 insan aras
ı
nda transplantasiya
C) Bir yumurta 
ə
kizl
ə
ri aras
ı
nda transplantasiya
D) Orqan
ı
n heyvandan insana transplantasiyas
ı
E) Eyni bioloji növ
ə
 aid olan heyvanlar
ı
n birind
ə
n dig
ə
rin
ə
419. 
Əmə
liyyatdan sonrak
ı
 dövrd
ə
 a
şağı ə
traflar
ı
n venoz qan dövran
ını
 yax
şı
la
şdı
rm
ı
r.
A) bald
ı

əzələlə
rinin masaj
ı
B) erk
ə
n aya
ğ
adurma
C) uzunmüdd
ə
tli ciddi yataq rejimi
D) 
ə
traflar
ı
n elastik bintl
ə
nm
ə
si
E) a
şağı ə
traflara yüks
ə
klik v
ə
ziyy
ə
ti verm
ə
k
420. Xroniki a
ğ
ciy
ə
r absesinin h
ə
lledici müalic
ə
 metodu hans
ıdı
r?
A) A
ğ
ciy
ə
rin rezeksiyas
ı
B) Ümumi konservativ müalic
ə
C) Bronxial 
ş
ax
ə
nin bronxoskopiyas
ı
 v
ə
 lavaj
D) Pnevmotomiya dren
ə
 edilm
ə
 il
ə
E) Antibiotikoterapiya
421. Trombozun müalic
ə
sind
ə
 antikoaqulyant terapiyan
ı
n m
ə
qs
ə
di:
A) laxtalanman
ı
 art
ı
rmaq
B) laxtan
ı
n miqdar
ını
 art
ı
rmaq
C) damarlar
ı
n daxili qat
ını
n b
ə
rpas
ı
D) DHT-nin aktivliyinin azald
ı
lmas
ı
E) fibrini 
ə
ritm
ə
k
422. Diffuz toksiki urda 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n üç 
ə
lam
ə
t:
1) Qalxanvari v
ə
zin ölçüsünün böyüm
ə
si

2) “Baraban çubuqlar
ı
” formas
ı
nda barmaqlar
3) Anemiya
4) Taxikardiya
5) Ekzoftalm
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 3,4,5
B) 1, 2,4
C) 2,3,4
D) 1,4,5
E) 1, 3, 5
423. Venoz trombozlar üçün meyiltör
ə
dici faktor deyildir:
A) venalarda qan ax
ınını
n l
ə
ngim
ə
si
B) venalar
ı
n varikoz gen
ə
lm
ə
si
C) qan
ı
n fibrinolitik aktivliyinin azalmas
ı
D) vena divar
ını
n daxili qat
ını
n taml
ığını
n pozulmas
ı
E) s
ə
yrici aritmiya
424. A
şağı
da sadalanan simptomlardan hans
ı
 süd v
ə
zinin x
ə

ə
ngi üçün xarakterik deyil?
A) limon qab
ığı
;
B) gil
ə
nin v
ə
 areolun hiperpiqmentasiyas
ı
;
C) umbilikasiya;
D) gil
ədə
n sar
ı
mt
ı
l ifrazat
E) xorala
ş
ma
425. Arterial tromboz n
ə
tic
ə
sind
ə
 yaranm
ış
 v
ə
 sür
ə
tl
ə
 inki
ş
af ed
ə
n p
ə
nc
ə
nin qanqrenas
ı
zaman
ı
 göst
ə
ri
ş
dir.
A) arteriyan
ı

ş
untlanmas
ı
B) ya
ş
 qanqrenan
ı
n quru qanqrenaya keçm
ə
sini t
ə
min etm
ə
k
C) massiv antibakterial terapiya
D) t
ə
cili amputasiya
E) p
ə
nc
ə
 d
ə
risi üz
ə
rind
ə
 çoxsayl
ı
 k
ə
sikl
ə
rin apar
ı
lmas
ı
426. Parenximatoz orqanlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
sind
ə ə
n informativ müayin
ə
 metodu hans
ıdı
r?
A) Venadaxili uroqrafiya

B) USM
C) Selektiv angioqrafiya
D) Qarn
ı
n rentgenoskopiyas
ı
E) KT
427. A
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ını
n tromboemboliyas
ını
n simptomu deyildir:
A) kollaps
B) çoxlu miqdarda b
əlğə
m ifraz
ı
C) bo
ğ
ulma
D) üzün v
ə
 b
ədə
nin yuxar
ı
 yar
ısını
n sianozu
E) dö
ş
 sümüyü arxas
ı
nda a
ğrı
428. 
İ
rinli plevriti dig
ə
r eksudativ plevritl
ə
rd
ə
n f
ə
rql
ə
ndir
ə

ə
n vacib göst
ə
rici hans
ıdı
r?
A) Eksudatda zülal
ı
n miqdar
ı
B) Eksudatda bakteriyalar
ı
n tap
ı
lmas
ı
C) Eksudat
ı
n r
ə
nginin bulan
ı
q olmas
ı
D) Eksudat
ı
n pH-n
ı
n 7. 2-d
ə
n kiçik olmas
ı
E) Eksudatda neytrofill
ə
rin tap
ı
lmas
ı
429. A
ğ
ciy
ə
r absesinin ikinci fazas
ı
 üçün hans
ı
 instrumental müayin
ə
 metodu
informativdir?
A) KT
B) A
ğ
ciy
ə
r rentgenoskopiyas
ı
C) Radioizotop müayin
ə
D) USM
E) Angiopulmonoqrafiya
430. A
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ını
n tromboemboliyas
ını
n daha d
ə
qiq diaqnostika üsuludur:
A) dö
ş
 q
əfə
sinin rentgenoqrafiyas
ı
B) a
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin KT müayin
ə
si
C) EKQ
D) exokardioqrafiya
E) fonokardioqrafiya
431. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 HLA sisteminin 2-ci sinif antigenl
ə
rin
ə
 aid deyil?
A) C

B) DP
C) DW
D) DQ
E) DR
432. Flebotrombozlar daha çox t
ə
sadüf edir:
1) piyl
ə
nm
ə
si olan x
ə
st
ələ
rd
ə
2) varikoz gen
ə
lmi
ş
 venas
ı
 olan x
ə
st
ələ
rd
ə
3) böyr
ə
k çatmazl
ığı
 olan x
ə
st
ələ
rd
ə
4) xroniki a
ğ
ciy
ə
r x
ə
st
ə
likl
ə
ri olan x
ə
st
ələ
rd
ə
5) onkoloji x
ə
st
ə
likl
ə
ri olan x
ə
st
ələ
rd
ə
A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 5
C) 1, 3, 5
D) 1, 2, 4
E) 3, 4, 5
433. A
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ını
n tromboemboliyas
ını
n daha çox t
ə
sadüf ed
ə
n simptomlar
ıdı
r:
1) dö
ş
 sümüyü arxas
ı
nda a
ğrı
2) çoxlu b
əlğə
m ifraz
ı
3) üzün v
ə
 b
ədə
nin yuxar
ı
 yar
ısını
n sianozu
4) fasil
ə
siz qusma
5) t
ə
ng
ənəfə
slik
6) ishal
A) 1, 2, 5
B) 1, 4, 5
C) 2, 4, 6
D) 1, 3, 5
E) 3, 4, 6
434. Bürger x
ə
st
ə
liyinin c
ə
rrahi müalic
ə
sind
ə
 hans
ı əmə
liyyat icra olunur.
A) Aorto-femoral 
ş
untlama
B) Femoro-politeal 
ş
untlama
C) Aorto-dorsalis pedis 
ş
untlama

D) 
İ
lio –femoral 
ş
untlama
E) Simpatektomiya.
435. M
ədə
alt
ı
 v
ə
zin birincili b
ə
dxass
ə
li 
şişlə
ri aras
ı
nda 
ə
n çox rast g
ələ
ni hans
ıdı
r?
A) V
İ
P-oma
B) Adenokarsinoma
C) Qastrinoma
D) Qlükaqonoma
E) 
İ
nsulinoma
436. Aldosteron böyr
ə
küstü v
ə
zinin 
ə
sas
ə
n hans
ı
 qat
ı
nda sintez olunur?
A) D
ə
st
ə
li
B) Torlu
C) Beyin madd
ə
si
D) D
ə
st
ə
li v
ə
 torlu
E) Yumaqc
ı
ql
ı
437. Plevrada mayenin olmas
ını
 göst
ərə

ə
n d
ə
qiq müayin
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) KT
B) USM
C) R-qrafiya
D) Bronxoskopiya
E) Punksiya
438. Feoxromositoma zaman
ı
 qanda hans
ı
 madd
ə
nin miqdar
ı
 artm
ış
 olur?
A) Asetilxolin
B) Adrenokortikotrop hormon
C) Qamma amin ya
ğ
 tur
ş
usu
D) Kortizol
E) Metanefrin
439. Qalça-bud seqmentinin flebotrombozu üçün xarakterik deyildir:
A) p
ə
nc
ə
nin v
ə
 bald
ırı
n ödemi
B) bud nahiyy
ə
sind
ə
 a
ğrı
C) budun v
ə
 bald
ırı
n h
ə
cminin artmas
ı
D) venan
ı
n üz
ə
rind
ə
 budun d
ə
risinin hiperemiyas
ı

E) budun d
ə
risinin sianozu
440. Ku
ş
inq sindromunun 
ə
n çox hans
ı
 orqan
ı
n adenomas
ı
 tör
ə
dir?
A) Langerhas adac
ı
qlar
ı
B) Böyr
ə
küstü v
ə
zin qab
ı
q madd
ə
si
C) Paraqanqlionlar
D) Timus
E) Hipotalamus
441. Hans
ı
 m
ə
rh
ələdə
 resipient
ə
 immunosupressiv mualic
ə
 ba
ş
lamal
ıdı
r?
A) implantasiyadan 2 saat sonra
B) implantasiyadan 
ə
vv
ə
l
C) 
əmə
liyyatdan 3 gün sonra
D) Implantasiya zaman
ı
E) 
əmə
liyyatdan 24-48 saat sonra
442. Ki
ş
il
ə
rd
ə
 böyr
ə
küstü v
ə
zin qab
ı
q madd
ə
sinin feminiz
ə
edici 
şişlə
ri zaman
ı
aşağı
dak
ı
lardan hans
ı
 mü
ş
ahid
ə
 edilm
ə
z?
A) Prostat v
ə
zin ölçül
ə
rinin kiçilm
ə
si
B) Oliqospermiya
C) Xayalar
ı
n atrofiyas
ı
D) Ginekomastiya
E) S
ə
sin d
ə
yi
şmə
si
443. 26 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 k
ə
silmi
ş
 de
ş
ilmi
ş
 yaran
ı
n olmas
ı
ndan v
ə
 dö
ş
 q
əfə
sinin sol
yar
ısı
nda a
ğrı
lardan 
ş
ikay
ə
t edir. B
ı
caq yaras
ını
 3 saat 
ə
vv
ə
l alm
ışdı
r. Dö
ş
 q
əfə
sinin sol
yar
ısı
nda orta körpücük x
ə
tti üzr
ə
 3-cü qab
ırğ
aaras
ı
 nahiyy
ədə
 1. 5-2 sm ölçüd
ə
 b
ı
caq
yaras
ı
 qeyd olunur. Ümumi v
ə
ziyy
ə
ti kafidir. AT 110/70 mmHg, n
ə
bz 90/d
ə
q
Auskultasiyada sol a
şağı
 paylarda z
ə
ifl
ə
mi
ş
 t
ənə
ffüs e
ş
idilir. R-da pnevmotoraks yoxdur.
Sol sinusda maye var. Sizin müalic
ə
 taktikan
ı
z.
A) Hemostatik terapiya
B) Sol plevral punksiya
C) Yaran
ı
n 1-cili c
ə
rrahi i
şlə
nm
ə
si, dinamiki mü
ş
ahid
ə
D) Sol plevra bo
ş
lu
ğ
unun drenaj
ı
E) Torakotomiya
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə