1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

444. 
İ
nsidentaloma zaman
ı
 birincili adrenal kütl
ə
nin ölcüsü n
ə
 q
ədə
r olduqda b
ə
dxass
ə
li
tör
əmədə

ş
übh
ələ
nm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
A) >2 sm
B) >3 sm
C) >6 sm
D) >1 sm
E) <1 sm
445. Tireotoksikozu olan x
ə
st
ələrə
 xas olmayan 
ə
lam
ə
t:
A) Sinir sisteminin oyan
ı
ql
ığı
B) Ür
ə
kdöyünm
ə
C) Tremor
D) B
ədə
n ç
ə
kisinin artmas
ı
E) 
İ
stilik hissiyat
ı
446. Tietze sindromunu provokasiya ed
ə
n amill
ə
r?
A) Transfuziya
B) Dö
ş
 q
əfə
sinin Rentgen 
ş
üalanmas
ı
C) Antibiotikoterapiya
D) Dö
ş
 q
əfə
sinin xroniki travmatizasiyas
ı
E) Hemodializ
447. Hans
ı
 halda birincili hiperaldostronizmd
ə

ş
übh
ələ
nm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
A) hipertenziya, hipernatremiya
B) hipertenziya, hipokalemiya
C) hipotenziya, hipokalemiya
D) hipotenziya, hipokalsemiya
E) hipertenziya, hiperkalsemiya
448. Hipertenziya v
ə
 hipokalemiya il
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olunan hiperaldostrenizm zaman
ı
əmə
liyyatdan 
ə
vv
ə
lki dövrd
ə
 ilk seçim preparat hans
ıdı
r?
A) Spironolakton
B) AÇF-blokatoru
C) Kalsium blokatoru
D) furosemid

E) Epleronon
449. Bo
ş
luqlu orqanlar üz
ə
rind
ə
 apar
ı
lm
ış əmə
liyyatlardan sonra trombun yaranmas
ı
üçün 
şə
rait yarad
ı
r:
1) qan
ı
n fibrinolitik aktivliyinin artmas
ı
2) piyl
ə
nm
ə
3) hipodinamiya
4) onkoloji x
ə
st
ə
likl
ə
r
5) a
ğ
 ciy
ə
rin xroniki iltihabi x
ə
st
ə
likl
ə
ri
A) 2, 3, 4
B) 3, 4, 5
C) 1, 2, 4
D) 1, 2, 5
E) 1, 3, 5
450. Feoxromasitoma zaman
ı
 s
ə
hvdir:
A) Bilateral feoxromasitoma v
ə
 çoxtipli endokrin neoplazmalar il
ə
 birg
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olunur
B) X
ə
st
ədə
 hipometabolizm mü
ş
ahid
ə
 olunur
C) Diaqnozu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
kd
ə
 Klonidin supressiya s
ı
na
ğı
ndan istifad
ə
 olunur
D) 90-95% hallarda xo
ş
xass
ə
lidir
E) Eklampsiya il
ə
 differensial diaqnostika apar
ı
lmal
ıdı
r
451. Plevra bo
ş
lu
ğ
unda eksudat
ı
n toplanmas
ı
 zaman
ı
 palpator v
ə
 auskultativ olaraq:
A) S
ə
s titr
əmə
si gücl
ənəcə
k, t
ənə
ffüs küyl
ə
ri z
ə
ifl
əyəcə
k
B) S
ə
s titr
əmə
si v
ə
 t
ənə
ffüs küyl
ə
ri gücl
ənəcə
kdir
C) S
ə
s titr
əmə
si v
ə
 t
ənə
ffüs küyl
ə
ri z
ə
ifl
əyəcə
kdir
D) S
ə
s titr
əmə
si z
ə
ifl
əyəcə
k, t
ənə
ffüs küyl
ə
ri gücl
ənəcə
kdir
E) S
ə
s titr
əmə
si gücl
ənəcə
k, t
ənə
ffüs küly
ə
ri e
ş
idilm
əyəcə
kdir
452. Qalxanvari v
ə
zin hansi x
ə
st
ə
liyind
ə əmə
liyyatönü larinqoskopiya aparmaq
mütl
ə
qdir?
A) Ridel
B) Hasimoto
C) Plummer x
ə
st
ə
liyind
ə
D) Uru olan bütün x
ə
st
ələ
rd
ə
E) De Quervain x
ə
st
ə
liyind
ə

453. Donordan al
ı
nan ür
ə
k üçün soyuq i
ş
emiyan
ı
n t
ə
xmini müdd
ə
ti n
ə
 q
ədə
rdir?
A) 14-24 saat
B) 8-12 saat
C) 24-32 saat
D) 32 – 48 saat
E) 4-6 saat
454. Pankreas transplantasiyas
ı
 zaman
ı
 anastomoz üçün istifad
ə
 olunan 
ə
sas arterial
damarlar hans
ı
lard
ı
?
A) A
şağı
 v
ə
 yuxar
ı
 çöz arteriyalar
B) Dalaq v
ə
 yuxar
ı
 çöz arteriyalar
C) Dalaq v
ə
 a
şağı
 çöz arteriyalar
D) Qaraciy
ə
r v
ə
 a
şağı
 çöz arteriyalar
E) Qaraciy
ə
r v
ə
 yuxar
ı
 çöz arteriyalar
455. Yad orqan v
ə
 toxumalar
ı
n köçürulm
ə
sind
ə
 hans
ı
 tip immunoloji reaksiya qeyd edilir?
A) bioloji
B) hüceyr
ə
C) toxuma
D) humoral
E) qar
ışı
q (hüceyr
ə
-humoral)
456. 65 ya
şı
nda 40 ildir günd
ə
 2 paket siqaret ç
əkə
n ki
ş
i x
ə
st
ə
nin a
ğ
ciy
ə
r R-da 2 sm
ölçüd
ə
 nodulyar tör
əmə
 izl
ə
nildi. Bu x
ə
st
ədə
 a
şağı
dak
ı
 görüntül
əmə
 üsullar
ı
ndan hans
ı
bu nahiyy
ə
nin 
ə
trafl
ı
 d
əyə
rl
ə
ndirilm
ə
sind
ə
 daha önc
ə
 seçilm
ə
lidir.
A) Sintiqrafiya
B) USM
C) MRT
D) Angioqrafiya
E) KT
457. Transplantant
ı
n çox k
ə
skin “r
ə
ddetm
ə
” reaksiyas
ı
 n
ə
 zaman ba
ş
 verir?
A) 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 ilk d
ə
qiq
ələ
rd
ə
 v
ə
 saatlarda
B) 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 ilk 3 ay 
ə
rzind
ə
C) 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 ilk 1 il 
ə
rzind
ə
D) 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 ilk 2 il 
ə
rzind
ə

E) 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 ilk 5 il 
ə
rzind
ə
458. Somatostatin hans
ı
 adac
ı

şiş
ind
ə
 hormon ifraz
ını
 azaltmaq üçün istifad
ə е
dilmir?
A) qastrinoma
B) insulinoma
C) V
İ
P-oma
D) qlukaqonoma
E) somatostatinoma
459. Solid orqanlar
ı
n trasplantasiyas
ı
ndan sonra x
ə
st
ələ
r immunosupressiv müalic
ə
ni n
ə
qədə
r vaxt al
ı
r?
A) 7 il
ə
 q
ədə
r
B) H
ə
yat boyu
C) 1 il
ə
 q
ədə
r
D) 6 aya q
ədə
r
E) 10 il
ə
 q
ədə
r
460. Qab
ırğ
alar
ı
n osteomielitind
ə
 il
ə
 yana
şı
 prosesin 
ə
traf toxumalara yay
ı
lma d
ərəcə
sini

qiql
əş
dirm
əyə
 imkan ver
ə
n müayin
ə
 üsulu:
A) USM
B) Dö
ş
 q
əfə
sinin KT müayin
ə
si
C) Dö
ş
 q
əfə
sinin MRT müayin
ə
si
D) Fistuloqrafiya
E) Dö
ş
 q
əfə
sinin rentgenoqrafiyas
ı
461. Transplantasiyadan sonra hans
ı
 immunosupressor kombinasiyas
ı
 daha effektiv

sir
ə
 malikdir?
A) Siklosporin A + MMF + qlükokortikoid
B) MMF + qlükokortikoid
C) Siklosporin A + qlükokortikoid
D) Siklosporin A + MMF
E) Yaln
ı
z qlükokortikoidl
ə
r
462. Birincili hiperaldostronizm zaman
ı
 böyr
ə
k kanalc
ı
qlar
ı
ndan hans
ı
 ionun
rearbsorbsiyas
ı
 artm
ış
 olur?
A) Ca
2+
B) K
+

C) Fe
2+
D) Mg
2+
E) Na
+
463. 27 ya
şlı
 qad
ı
n sol p
ə
nc
ədə
n bald
ırı
n ortas
ı
na q
ədə
r uzanan a
ğrı
 v
ə
 hiperemiya
ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə
 t
ə
cili poliklinikaya müraci
ə
t etmi
ş
dir. Sol aya
ğı
nda 15 ildir ki, 
şiş
kin, sa
ğ
aya
ğını
n is
ə
 normal oldu
ğ
unu bildirir. H
ə
rar
ə
ti 39 C-dir. Sol aya
ğı
nda hissiyyat z
ə
ifdir,
qas
ı
q ba
ğı
ndan a
şağı şiş
kindir v
ə
 bud nahiy
ə
sind
ə
 n
əzərə
 çarpan sellulit var. X
ə
st
ə
nin
diaqnozu:
A) Dizalt
ı
 arteriyan
ı
n s
ıxı
lma sindromu
B) D
ə
rin venalar
ı
n trombozu
C) Limfangit
D) Arteriovenoz malformasiya
E) K
ə
skin arterial çat
ış
mazl
ı
q
464. Donor orqanlar
ını
n uzunmüdd
ə
tli konservasiya üsulu:
A) Radioaktiv
B) Hipertermik
C) Ultras
ə
s
D) Kimy
ə
vi
E) Hipotermik
465. Donor orqanlar
ını
n uzunmüdd
ə
tli konservasiyas
ı
 üçün optimal temperatur
göst
ə
ricil
ə
ri:
A) (+15) – (-15) °
С
B) (+20) – (+38) °
С
C) (-15) – (+22) °
С
D) (+3) – (+5) °
С
E) (-5) - 0°
С
466. 70 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 klinikaya dö
ş
 q
əfə
sinin sa
ğ
 t
ərə
find
ə
 a
ğrı
lar, t
ə
ng
ənəfə
slik, qan
izl
ə
ri olan selikli b
əlğə
mli öskür
ə
k, n
əzərə
 çarpan emfizema 
ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə
 daxil olmu
ş
dur.
R-da III-IV-V sa
ğ
qab
ırğ
a s
ınığı
,pnevmotoraks izl
ə
nilir. II qab
ırğ
aaras
ı
 sah
ədə
n2 drenl
ə
dnel
əş
dirilmi
ş
dir. Buna baxmayaraq d
ə
rialt
ı
 emfizema yüks
ə
k templ
ə
 art
ı
r v
ə
 drenajdan
fasil
ə
siz hava v
ə
 qan xaric olur. Hans
ı
 müalic
ə
 üsulunu seç
ə
rsiniz?
A) D
ə
rialt
ı
 iyn
ələ
rin yerl
əşmə
si

B) Mediastinumun drenaj
ı
C) T
ə
xir
ə
sal
ı
nmaz torakotomiya
D) Drenl
ə
rin vakum aparat
ı
na birl
əş
dirilm
ə
si
E) Müalic
ə
vi bronxoskopiya
467. Allogen transplantasiya n
əyə
 deyilir?
A) Eyni yumurta 
ə
kizl
ə
ri aras
ı
nda
B) Toxuman
ı
n sintetik materialla 
əvə
z edilm
ə
si
C) Donor ba
ş
qa bir insand
ı
r
D) Resipiyentin özü üçün donor olmas
ı
E) Heyvandan insana orqan köçürülm
ə
si
468. Orqan konservasiyas
ı
nda istifad
ə
 olunan HTK m
ə
hlulunun t
ə
rkibi:
A) laktobionat, raffinoza, qlutation
B) natrium, maqnium, kalium
C) laktobionat, aspartat, maqnezium
D) histidin, triptofan, ketoqlutarat
E) aspartat, desferal, kalsium
469. Dö
ş
 divar
ını
n b
ə
dxass
ə
li tör
əmələ
rind
ə əmə
liyyata 
ə
ks göst
ə
ri
ş
?
A) 
Şiş
in ölçüsünün 4 sm d
ə
n böyük olmas
ı
B) A
ğ
ciy
ə
r sisti
C) Plevraya yay
ı
lma
D) 
Şiş
in ölçüsünün 2 sm d
ə
n böyük olmas
ı
E) Bronxoektaziya
470. Heterotopik transplantasiya n
əyə
 deyilir?
A) Transplantant
ı
 ona m
ə
xsus olan yer
ə
 implantasiyas
ı
B) Transplantant
ı
n iki f
ə
rqli resipiyent
ə
 implantasiyas
ı
C) Transplantant
ı
 ona m
ə
xsus olmayan yer
ə
 implantasiyas
ı
D) Transplantant
ı
n iki f
ə
rqli donordan al
ı
nmas
ı
E) Donor hüceyr
ələ
rini resipiyent orqan
ı
n toxumas
ı
na implantasiyas
ı
471. A
şağı
dak
ı ə
lam
ə
tl
ə
r kombinasiyas
ı
ndan hans
ı
 qastrinoma üçün xarakterikdir?
A) Çoxlu xoralar, sekretor diareya
B) Anemiya, diabet, nekrotik eritema
C) Diabet, öd da
şı
, diareya

D) Hipoqlikemiya, hipoqlikemik kriz
E) Sekretor diareya, hipovolemiya, hipokalemiya.
472. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 böyr
ə
k transplantasiyas
ı
nda sonra yaranan 
ə
sas c
ə
rrahi
ağı
rla
ş
malara aid deyil?
A) Veziko-ureteral anastomozun obstruksiyas
ı
B) Damar anastomozunun stenozu
C) C
ə
rrahi müdaxil
ə
 olunan yerl
ə
rd
ə
n qanaxma
D) Operasion yaran
ı
n irinl
əmə
si
E) Transplantant
ı
n çox k
ə
skin reddetm
ə
 reaksiyasi
473. C
ə
rrah a
ğ
ciy
ə
rin xroniki absesi olan x
ə
st
ədə
 hans
ı
 a
ğı
rla
ş
man
ı
n ba
ş
 ver
ə
bil
əcə
yind
ə
n ehtiyat etm
ə
lidir?
A) A
ğ
ciy
ə
rl
ə
rd
ə
 bullan
ı
n inki
ş
af
ı
B) Diafraqmaalt
ı
 abses
C) Qanaxma
D) Ür
ə
yin i
ş
emik x
ə
st
ə
liyi
E) V
ərə
min inki
ş
af
ı
474. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 pankreas transplantasiyas
ı
ndan sonra yaranan 
ə
sas c
ə
rrahi
ağı
rla
ş
malara aid deyil?
A) Damar anastomozunun stenozu
B) C
ə
rrahi müdaxil
ə
 olunan yerl
ə
rd
ə
n qanaxma
C) 
Əmə
liyyat yaras
ını
n irinl
əmə
si
D) Transplantant
ı
n çox k
ə
skin r
ə
ddetm
ə
 reaksiyas
ı
E) Anastomozun tutmamas
ı
475. Boyun-Dö
ş
 sümüyü arxas
ı
 ur x
ə
st
ə
liyinin 
ə
lam
ə
ti deyil?
A) Sif
ə
tin 
şiş
kinliyi
B) Taxikardiya
C) Boyunda pulsasiya
D) Disfagiya
E) T
ə
ngn
əfə
slik
476. Beyin ölümünün t
ə
sdiqi üçün hans
ı ə
lam
ə
t vacib deyil?
A) Burun-dodaq üçbuca
ğını
n sianozu

B) EEQ-da beyinin elekrik aktivliyinin olmamas
ı
C) S
ə
rb
ə
st t
ənə
ffüsün olmamas
ı
D) Hu
ş
un tam v
ə
 daimi olmamas
ı
E) B
əbə
yin i
şığ
a qar
şı
 reaksiyas
ını
n olmamas
ı
477. Resipiyentd
ə əmə
liyyatdan önc
ə
 köçürül
ə
n orqana qar
şı
 anticisiml
ə
rin olmas
ı
transplantasiyadan sonra n
əyə
 g
ə
tirib ç
ı
xara bil
ə
r?
A) Immunodepressantlar
ı
n effektivliyinin azalmas
ı
B) Tromboz 
əmələgə
lm
ə
 riskinin artmas
ı
C) Immunodepressantlar
ı
n effektivliyinin artmas
ı
D) Transplantant
ı
n “r
ə
ddetm
ə
” riskinin artmas
ı
E) Transplantant
ı
n “r
ə
ddetm
ə
” riskinin azalmas
ı
478. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 HLA sisteminin 1ci sinif antigenl
ə
rin
ə
 aid deyil?
A) DR
B) B
C) A
D) D
E) C
479. Kulenkampf simptomu hans
ı
 patologiyada müsb
ə
t olur ?
A) M
ədə
nin yaralanmas
ı
nda
B) Periton daxili qanaxmalarda
C) Nazik ba
ğı
rsaq perforasiyas
ı
nda
D) Öd kis
ə
sinin z
ədələ
nm
ə
sind
ə
E) Ba
ğı
rsaq burulmas
ı
nda
480. Abses n
ə
dir?
A) Toxumaaras
ı
 sah
ədə
 irinin toplanmas
ı
B) Hüdudlanm
ış
 nekroz
C) M
ə
hdudla
ş
mam
ış
 nekrotik-irinli ocaq
D) Toxuma daxilind
ə
 hüdudlanm
ış
 irinli-nekrotik ocaq
E) Toxuma daxilind
ə
 nekrotik-irinli ocaq
481. HLA sisteminin 2-ci sinif antigenl
ə
ri:
A) DR, DQ, DP, DW
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə