1. 2 il ə vv ə l dö ş q


ı  immunodepressantlardan hansYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ı
 immunodepressantlardan hans
ı
 kalsineurin inhibitoruna aiddir?
A) Siklosporin A
B) Metilprednizolon
C) Mikofenolat-mofetil
D) Azatioprin
E) OTK3
483. A
şağı ə
traflar
ı
n d
ə
rin venalar
ı
ndan qopan tromb 
ə
n çox emboliya tör
ə
dir:
A) Beyin damarlar
ı
nda
B) Ür
ə
kd
ə
C) Yuxar
ı ə
traflar
ı
n damarlar
ı
nda
D) A
ğ
ciy
ə
r arteriyalar
ı
nda
E) Qaraciy
ə
r damarlar
ı
nda
484. Siklosporin A-n
ı

ə
sas yan t
ə
siri:
A) Ototoksik
B) Neyrotoksik
C) Nefrotosik
D) Rinotoksik
E) Miotoksik
485. Aldosteron ifraz ed
ə
n kiçik ölçülü insidentaloma zaman
ı
 hans
ı
 laborator d
ə
yi
ş
iklik

ş
ahid
ə
 edil
ə
r?
A) Hiperkalemiya
B) Hiponatremiya
C) Hipokalsemiya
D) Hiperkalsemiya
E) Hipokalemiya
486. Körpücükalt
ı
 arteriyadan o
ğ
urlama sindromunun müalic
ə
sind
ə
 kifay
ə
t deyildir:
A) Yuxu-körpücükalt
ı
 arteriyalar
ı
n transpozisiyas
ı

B) Yuxu-körpücükalt
ı ş
untlama
C) Aksillo-aksillyar arterial 
ş
untlama
D) Körpücükalt
ı
 arteriyada endarterektomiya
E) Onur
ğ
a arteriyas
ı
nda endarterektomiya
487. Pankreas transplantasiyas
ı
 zaman
ı
 pankreatik 
ş
ir
ə
 hara dren
ə
 edilir?
A) Qida borusuna
B) M
ədəyə
C) Siqmavari ba
ğı
rsa
ğ
a
D) Kor ba
ğı
rsa
ğ
a
E) Sidik kis
ə
sin
ə
 v
ə
 ya nazik ba
ğı
rsa
ğ
a
488. Miksedeman
ı

ə
sas simptomlar
ını
 göst
ə
rin:
1) D
ə
rinin ödemli olmas
ı
2) Sinir sistemind
ə
 l
ə
ngim
ə
3) T
ə
rl
əmə
4) H
ə
rar
ə
tin yüks
ə
lm
ə
si
5) 
Ə
sas mübadil
ə
nin z
ə
ifl
əmə
si
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 2,3,4
B) 3,4,5
C) 1,2,5
D) 1,3,5
E) 1,2,3
489. Pankreas transplantasiyas
ı
 zaman
ı
 anastomoz üçün istifad
ə
 olunan 
ə
sas venoz
damarlar hans
ı
lard
ı
r?
A) Qap
ı
 venas
ı
B) A
şağı
 çöz vena
C) A
şağı
 bo
ş
 vena
D) Yuxar
ı
 çöz vena
E) Dalaq venas
ı
490. Mammoqrafiya zaman
ı
 mikrokalsinatlar mü
ş
ahid
ə
 olunarsa, n
ə
 tövsiyy
ə
 olunur?
A) KT

B) Ultras
ə
s diaqnostika
C) Mastektomiya
D) Dinamik mü
ş
ahid
ə
E) T
ə
cili histoloji müayin
ə
491. Transplantasiya üçün yüks
ə
k immunoloji riski olan resipientl
ərə
 kiml
ə
r aiddir?
A) Anamnezind
ə
 qalça sümüyünün k
ə
skin osteomielitini keçirmi
ş
 resipient
B) K
ə
skin respirator virus infeksiyas
ı
 keçir
ə
n resipient
C) Borulu sümükl
ə
rin s
ınığı
 olan resipient
D) Anamnezind
ə
 transplantasiya keçiril
ə
n resipient
E) Anamnezind
ə
 peritonit keçirmi
ş
 resipient
492. 
İ
lefemoral trombozda a
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ını
n emboliyas
ını
n qar
şısını
 almaq üçün 
ə
n
do
ğ
ru seçim?
A) Aortokaval fistulun yarad
ı
lmas
ı
B) Trombektomiya
C) A
şağı
 bo
ş
 venan
ı
n ba
ğ
lanmas
ı
D) Trombolitikl
ə
rl
ə
 müalic
ə
E) Kava-filtrin implantasiyas
ı
493. 10-12 kq ç
ə
kisi olan u
ş
aqlarda donor böyr
ə
yi hans
ı
 nahiy
əyə
 implantasiya edilir?
A) Intraperitoneal
B) Intratorakal
C) Ekstratorakal
D) Diafraqma alt
ı
na
E) Retroperitoneal
494. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı ə
lam
ə
t qastrinoma diaqnozunun qoyulmas
ı
 üçün mütl
ə
q
kriteriyalardand
ı
r?
A) Acl
ı
q hiperqastrinemiyas
ı
B) Acl
ı
q tur
ş
u hipersekresiyas
ı
C) Acl
ı
q hiperqastrinemiyas
ı
 v
ə
 tur
ş
u hipersekresiyas
ı
D) Acl
ı
q hiperqastrinemiyas
ı
 v
ə
 pankreasda kütl
ə
E) Acl
ı
q tur
ş
u sekresiyas
ı
 v
ə
 hipoqlikemiya
495. Donor v
ə
 resipientin bioloji toxuma uy
ğ
unlu
ğ
unun seroloji qiym
ə
tl
ə
ndirm
ə
sind
ə
hans
ı
 hüceyr
ələ
r istifad
ə
 olunur?

A) Eritrositl
ə
r
B) Monositl
ə
r
C) Limfositl
ə
r
D) Trombositl
ə
r
E) Eozinofill
ə
r
496. Ezofaqoqastroduodenoskopiyadan sonra 40 ya
şlı
 x
ə
st
ədə
 dö
ş
 sümüyü arxas
ı
nda
kür
əyə
 v
ə
 sol çiyin
ə
 irradiasiya ed
ə
n k
ə
skin a
ğrı
, bir d
əfə
 qanl
ı
 qusma meydana ç
ı
xm
ışdı
r.

st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
ti orta a
ğı
rl
ı
qdad
ı
r. Qarn
ı
 yum
ş
aq v
ə
 a
ğrısı
zd
ı
r. H
ə
rar
ə
ti - 37. 2,
leykositl
ə
r - 10000. X
ə
st
əyə
 qida borusunun yuxar
ı
 hiss
ə
sinin z
ədələ
nm
ə
si diaqnozu
qoyulmu
ş
dur. X
ə
st
ədə
 hans
ı
 a
ğı
rla
ş
ma ehtimal
ı
 daha çoxdur?
A) kardiogen 
ş
ok
B) mediastinit
C) plevran
ı
n empiemas
ı
D) peritonit
E) pnevmoniya
497. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
nda HLA sisteminin antigenl
ə
rin
ə
 qar
şı
 anticisml
ə

əmələ

lir?
A) Antibiotikl
ə
rin q
ə
bulu
B) Borulu sümükl
ə
rin s
ınığı
C) Septiki hallar
D) Parenximatoz orqanlar
ı
n travmas
ı
E) Hemotransfuziya
498. Qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zin a
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
liyi bir qayda olaraq konservativ müalic
ə
 olunur:
A) Qalxanvar
ı
 v
ə
zin x
ə

ə
ngi
B) A
ğı
rla
ş
mam
ış
 k
ə
skin tireoidit
C) Qalxanvar
ı
 v
ə
zin absesi
D) Qalxanvari v
ə
zin sisti
E) T
ə
kdüyünlü ur
499. Düz çarpaz v
ə
 ya “kross-matç” s
ı
na
ğı
 hans
ı
 halda apar
ılı
r?
A) Donorda resipiyentin limfositl
ə
rin
ə
 qar
şı
 olan anticisml
ə
rin t
ə
yini
B) Donorda resipiyentin eritrositl
ə
rin
ə
 qar
şı
 olan anticisml
ə
rin t
ə
yini

C) Donorda resipiyentin eozinofill
ə
rin
ə
 qar
şı
 olan anticisml
ə
rin t
ə
yini
D) Resipiyentd
ə
 donorun limfositl
ə
rin
ə
 qar
şı
 olan anticisml
ə
rin t
ə
yini
E) Resipiyentd
ə
 donorun eritrositl
ə
rin
ə
 qar
şı
 olan anticisml
ə
rin t
ə
yini
500. A
şağı ə
traf venalar
ını
n varikoz x
ə
st
ə
liyin 
ə
sas patogenetik mexanizmi:
A) Mexaniki
B) Qapaq çat
ış
mazl
ığı
C) Irsi
D) Endokrin
E) Arterial 
ş
untlar.
501. Orqan konservasiyas
ı
nda istifad
ə
 olunan m
ə
hlullar
ı

ə
sas m
ə
qs
ə
di:
A) orqan damar
ını
n m
ə
nf
ə
zin
ə
 havan
ı
n keçm
ə
sinin m
ə
hdudla
ş
mas
ı
B) immunodepressantlar
ı
n effektiv t
ə
sirinin artmas
ı
C) orqan
ı
n i
ş
emik v
ə
 reperfuzion z
ədələ
nm
ə
sinin azalmas
ı
D) orqan hüceyr
ələ
rind
ə
 patogen mikroorqanizml
ə
rin m
ə
hv edilm
ə
si
E) orqan
ı
n çox k
ə
skin “r
ə
ddetm
ə
” riskinin azalmas
ı
502. A
şağı
dak
ı
 z
ədələ
nm
ələ
rd
ə
n hans
ını
n peritonit tör
ə
tm
ə
 ehtimal
ı
 daha yüks
ə
kdir?
A) Siqmavari ba
ğı
rsa
ğı
n c
ırı
lmas
ı
B) Qaraciy
ə
r z
ədələ
nm
ə
si
C) Dalaq z
ədələ
nm
ə
si
D) 12bb-
ı
n peritonarxas
ı
 hiss
ə
sinin z
ədələ
nm
ə
si
E) Ba
ğı
rsaqlar
ı
n müsariq
ə
sinin c
ırı
lmas
ı
503. 
İ
rinli plevritin diaqnozunu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün hans
ı
 müayin
ə
 mütl
ə
q apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) Punksiya
B) R-qrafiya
C) KT
D) USM
E) Torakoskopiya
504. Diffuz mastopatiya üçün hans
ı
 müalic
ə
 göst
ə
ri
ş
dir?
A) Kimyaterapiya
B) Mü
ş
ahid
ə
 v
ə
 konservativ müalic
ə
C) Müalic
ə
 t
ələ
b olunmur

D) 
Ş
üa terapiyas
ı
E) Operativ müalic
ə
505. Arxa divararal
ığı
nda 
ə
n çox hans
ı şişlərə
 rast g
ə
linir?
A) qanqlionar 
şişlə
r
B) dermoid 
şişlə
r v
ə
 teratomalar
C) neyrogen 
şişlə
r
D) ç
ə
ng
ələbə
nz
ə
r v
ə
zin 
şişlə
ri
E) limfomalar
506. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 antiestrogen preparatd
ı
r?
A) nurofen
B) naklofen
C) tamoksifen
D) baklofen
E) ibuprofen
507. Yalanç
ı
 ginekomastiya zaman
ı
 hans
ı
 operasiya icra olunur?
A) dö
ş
 v
ə
zinin rezeksiyas
ı
B) mastektomiya
C) lampektomiya
D) Sektoral rezeksiya
E) liposaksiya
508. 55 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 klinikaya a
ğı
r v
ə
ziyy
ə
td
ə
 daxil olmu
ş
dur. Daxil olark
ə
n dö
ş
qəfə
sinin sol t
ərə
find
ə
 a
ğrı
lar
ı
n olmas
ı
, t
ə
ng
ənəfə
slik, ümumi z
ə
iflik, qan izl
ə
ri olan selikli
bəlğə
ml
ə
 öskür
ə
k, 
ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə
 daxil olmu
ş
dur. Anamnezind
ə
n b
ə
lli olur ki,dö
ş
 q
əfə
sinin
qapal
ı
 travmas
ı
 alm
ışdı
r. H
ə
kim
ə
 müraci
ə
t etm
ə
mi
ş
dir. R-da solda IV-V qab
ırğ
alar
ı
n s
ınığı

 toplanm
ış
 hemotoraks mü
ş
ahid
ə
 edilir. Müalic
ə
 üsulunu seçin.
A) Plevra bo
ş
lu
ğ
unun drenaj
ı
B) Plevra bo
şuğ
una ximotripsin,streptaza,urokinaza yeridilm
ə
si
C) Plevra bo
ş
lu
ğ
un punksiyas
ı
D) Intensiv konservativ terapiya
E) Hemotoman
ı
n xaric edilm
ə
si v
ə
 plevral lavaj
509. X
ə
st
ə
 15 gündür ki, dö
ş
 q
əfə
sind
ə
 a
ğrı
lardan, h
ə
rar
ə
tin yüks
ə
lm
ə
sind
ə
n,ümumi

iflikd
ə

ş
ikay
ə
t edir. X
ə
st
əyə
 sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin a
şağı
 pay
ını
n pnevmoniyas
ı
 diaqnozu
qoyulub v
ə
 antibakterial terapiya apar
ılı
b. 7 gün önc
ə
 x
ə
st
ədə
 irinli b
əlğə
mli öskür
ə
k

ba
ş
lam
ışdı
r. Q
ə
fild
ə
n dö
ş
 q
əfə
sind
ə
 a
ğrı
, soyuq t
ə
r, t
ə
ng
ənəfə
slik olub. Sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
r
üz
ə
rind
ə
 t
ənə
ffüs k
ə
skin azal
ı
b. Sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin a
şağı
 hiss
ə
sind
ə
 perkutor s
ə
sin q
ı
salmas
ı

ş
ahid
ə
 edilir. Pnevmoniyan
ı
n hans
ı
 a
ğı
rla
ş
mas
ı
ndan 
ş
übh
ələnə
rsiniz?
A) Spontan pnevmotoraks
B) A
ğ
ciy
ə
r absesi
C) Fibrinoz plerit
D) Eksudativ plevrit
E) Piopnevmotoraks
510. Süd v
ə
zinin fibroadenomas
ı
 zaman
ı
 göst
ə
ri
ş
dir:
A) Radikal mastektomiya
B) Süd v
ə
zinin amputasiyas
ı
C) Sektoral rezeksiya
D) Tör
əmə
nin eksiziyas
ı
E) Sad
ə
 mastektomiya
511. Qalxanab
ə
nz
ə

ə
traf v
ə
zil
ə
rin funksiya çatmazl
ığını
n göst
ərə

ə
sas 
ə
lam
ə
tl
ə
r:
1) “Mamaça 
ə
li”
2) Diareya
3) 
Əzələ
 q
ı
c olmas
ı
4) Q
ə
bzlik
5) Osteoporoz
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 2,3,4
B) 3,4,5
C) 1,2,4
D) 1,3,5
E) 2,4,5
512. 27 ya
şlı
 x
ə
st
ə
nin sol süd v
ə
zinin yuxar
ı
 kvadrant
ı
 s
ə
rh
ə
didnd
ə
 iki 
ədə
d ölçüsü 2 sm-
ə
qədə
r olan b
ə
rkl
əşmə
 mü
ş
ahid
ə
 olunur, d
ə
ri il
ə ə
laq
ə
si yoxdur, predmenstrual periodda
ağrılı
 olub b
ə
rkl
əş
ir. 
İ
lkin diaqnoz:
A) Düyünlü mastopatiya
B) Fibroadenoma
C) Lipoma

D) Pedjet x
ə
st
ə
liyi
E) Qalaktosele
513. Hans
ı
 metod süd v
ə
zl
ə
rinin x
ə
st
ə
likl
ə
rind
ə
 h
ə
lledici diaqnostikad
ı
r?
A) USM
B) Termoqrafiya
C) 
İ
ntraoperasion histoloji müayin
ə
D) Duktoqrafiya
E) Mammoqrafiya
514. Hans
ı
 xo
ş
xass
ə
li x
ə
st
ə
lik üçün v
ə
zi gil
ə
sind
ə
n qan
ı
n axmas
ı
 xarakterdir?
A) Diffuz mastopatiya
B) Kista
C) Axacaqdaxili papilloma
D) Fibroadenoma
E) Düyünlü mastopatiya
515. Dö
ş
 q
əfə
sinin defektl
ə
rinin b
ə
rpas
ı
nda hans
ı
 orqandan istifad
ə
 olunmur?
A) böyük dö
ş əzələ
si
B) böyük piylik
C) belin enli 
əzələ
si
D) kiçik piylik
E) qarn
ı
n düz 
əzələ
si
516. X
ə
st
ə
nin 28 ya
şı
 var, h
ə
r iki süd v

Yüklə 351,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə