1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ə
zind
ə
 d
ə
qiq olmayan x
ı
rda ocaqlar 
ə
ll
ə
nir, onlar
predmenstrual dövrd
ə
 a
ğrılı
 olmaqla b
ə
rab
ə
r daha da s
ə
rtl
əş
ir. Süd v
ə
zinin d
ə
risi

yi
şmə
yib. Gil
ələ
r düzgün formadad
ı
r, ifrazat yoxdur. Limfa düyünl
ə
ri böyüm
ə
yib. 
İ
lkin
diaqnoz?
A) Diffuz ikit
ərə
fli fibroz-kistoz mastopatiya
B) X
ə

ə
ngin infiltrativ-ödemli formas
ı
C) Diffuz ikit
ərə
fli mastit
D) Süd v
ə
zinin fibroadenomas
ı
E) Süd v
ə
zi mastit
əbə
nz
ə
r x
ə

ə
ngi
517. N
əyə
 gör
ə
 xronik irinli plevritin operativ müalic
ə
sind
ə
 a
ğ
ciy
ə
rin 
ş
vartlar
ını
n k
ə
silib
götürülm
ə
si vacibdir?
A) K
ə
skin irinli plevritin t
ə
krarlanmamas
ı
 üçün

B) A
ğ
ciy
ə
rin aç
ı
lmas
ı
 v
ə
 plevra bo
ş
lu
ğ
unun obliterasiyas
ı
 üçün
C) 
Ş
vartlar
ı
n malignizasiya riski oldu
ğ
u üçün
D) Bronxoplevral fistullar
ı

əmələ
 g
ə
lm
ə
sinin profilaktikas
ı
 üçün
E) M
ə
hdudla
şmış
 irinlikl
ə
rin aç
ı
lmas
ı
 üçün
518. Süd v
ə
zisind
ə
 fibroadenomaya 
ş
übh
ə
 olan x
ə
st
ədə
 gil
ədə
n axan ifrazat
ı
n
mikroskopiyas
ı
nda v
ə şiş
 punktat
ını
n müayin
ə
sind
ə
 atipik hüceyr
ələ
r tap
ı
lmam
ışdı
r. N
ə
etm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
A) Antibiotikoterapiya t
ə
yin etm
ə
k
B) T
ə
cili histoloji müayin
ə
 il
ə
 sektoral rezeksiya
C) Metiltestosteronla hormonal terapiyaya ba
ş
lamaq
D) Sad
ə
 mastektomiya etm
ə
k
E) Ambulator mü
ş
ahid
əyə
 almaq
519. Tiroid toxumas
ı
nda 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n x
ə

ə
ng tipi hans
ıdı
r?
A) Medulyar karsinoma
B) Papilyar karsinoma
C) Limfoma
D) Follikulyar karsinoma
E) Anaplastik karsinoma
520. Transplantasiya üçün yüks
ə
k immunoloji riski olan resipiyentl
ərə
 kiml
ə
r aid deyil?
A) Anamnezind
ə
 qalça sümüyünün k
ə
skin osteomielitini keçirmi
ş
 resipiyent
B) Canl
ı
 donorun leykositl
ə
ri il
ə
 ilkin tipl
əşmədə
 müsb
ə
t reaksiyas
ı
 olan resipient
C) Anamnezind
ə
 hemotransfuziya edil
ə
n resipiyent
D) Anamnezind
ə
 transplantasiya keçiril
ə
n resipiyent
E) ABO qan tipl
əşmədə
 uy
ğ
un g
ə
lm
əyə
n donor v
ə
 resipient
521. Mastopatiyan
ı

ə
n xarakterik palpator 
ə
lam
ə
ti hans
ıdı
r?
A) B
ə
rk konsistensiyal
ı
, payc
ı
ql
ı
 qurulu
ş
lu v
ə
 a
ğrılı şiş
B) Yum
ş
aq konsistensiyal
ı şiş
, payc
ı
ql
ı
 qurulu
ş
a malik
C) D
ə
qiq konturlu 
şiş
D) Yum
ş
aq konsistensiyal
ı şiş
, payc
ı
q qurulu
ş
a malik olmayan
E) S
ı
x konsistensiyal
ı
 a
ğrısı
z düyün

522. A
şağı
da qeyd olunanlar varikoz x
ə
st
ə
liyin planl
ı
 c
ə
rrahi müalic
ə
sin
ə ə
ks göst
ə
ri
ş
deyil?
A) D
ə
rin venalar
ı
n keçm
ə
zliyi
B) Dekompensasiya olmu
ş
 ür
ə
k qüsurlar
ı
C) K
ə
skin miokard infarkt
ı
D) Anamnezd
ə
 varikoz x
ə
st
ə
liyinin a
ğı
rla
ş
malar
ı
E) 
Ə
traf
ı
n k
ə
skin d
ə
ri x
ə
st
ə
likl
ə
ri
523. Ölçüsü 0,5 sm – d
ə
n kiçik olan süd v
ə
zi 
şiş
ind
ə ə
n effektiv müayin
ə
 hans
ıdı
r?
A) Termoqrafiya
B) Palpasiya
C) Radioizotop diaqnostika
D) Mammoqrafiya
E) Ultras
ə
s müayin
ə
524. X
ə
st
ə
nin 50 ya
şı
 var, süd v
ə
zi infiltratla
şmış
, ödemli, k
ə
skin b
ə
rkl
əş
mi
ş
 v
ə
 h
ə
cmi
böyümü
ş
dür, v
ə
zin d
ə
risi q
ı
rm
ızı
 l
əkə
li v
ə
 qeyri-düzgün “dil
əbə
nz
ə
r” k
ə
narl
ı
, gil
ə
dart
ı
lm
ış
, deformasiyal
ıdı
r. 
İ
lkin diaqnoz:
A) Solid x
ə

ə
ng
B) Q
ızı
lyel
əbə
nz
ə
r x
ə

ə
ng
C) Pedjet x
ə

ə
ngi
D) K
ə
skin mastit
E) Pansinar x
ə

ə
ng
525. Qalxanvari v
ə
zin x
ə

ə
nginin regionar limfatik metastaz
ı
 deyil:
A) Traxeyaönü
B) Traxeya
ə
traf
ı
C) A
ğ
ciy
ə
r kökün
ə
D) D
ə
rin boyun
E) Q
ı
rtlaqönü
526. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 k
ə
skin irinli plevritin xroniki plevrit
ə
 keçm
ə
sind
ə
 ön
ə
mli
mexanizm hesab edilir?
A) A
ğ
ciy
ə
r toxumas
ı
nda destruksiyan
ı
n olmas
ı
B) Plevra bo
ş
lu
ğ
unda fibroz toxuman
ı
n inki
ş
af
ı

C) Plevritin s
əbə
binin aradan qald
ırı
lmamas
ı
D) 
İ
rinli bo
ş
lu
ğ
un yet
ə
rsiz drenaj olunmas
ı
E) Medikamentoz müalic
ə
nin effektsiz olmas
ı
527. 28 ya
şlı
 x
ə
st
ədə
 h
ə
r iki süd v
ə
zisind
ə
 diffuz olaraq lakin d
ə
qiq olmayan x
ı
rda

rkl
əş
mi
ş
 ocaqlar palpasiya olunur, predmenstrual dövrd
ə
 a
ğrılı
 olur v
ə
 daha da

rkl
əş
ir, süd v
ə
zl
ə
rinin d
ə
risind
ə
 d
ə
yi
ş
iklik yoxdur, gil
ələ
r düzgün qurulu
ş
ludur,
onlardan ifrazat yoxdur. Limfa düyünl
ə
ri böyüm
ə
yib. 
İ
lkin diaqnoz?
A) Süd v
ə
zinin fibroadenomas
ı
B) X
ə

ə
ngin infiltrativ-ödemli formas
ı
C) Süd v
ə
zinin mastit
ə
 b
ə
nz
ə
r x
ə

ə
ngi
D) Diffuz ikit
ərə
fli fibroz-kistoz mastopatiya
E) Diffuz ikit
ərə
fli mastit
528. Böyr
ə
küstü v
ə
zid
ə
n k
ə
nar feoxromostoma 
ə
n çox harada rast g
ə
linir?
A) simpatik qanqlionlarda
B) yuxu üçbuca
ğı
nda
C) paratiroidd
ə
D) timusda
E) neyroqliyada
529. Palpasiya zaman
ı
 sa
ğ
 süd v
ə
zinin yuxar
ı
-bay
ı
r kvadrant
ı
nda 3 sm-
ə
 q
ədə
r diametrli,
ağrılı şiş
 a
ş
kar edilir, üz
ə
rind
ə
ki d
ə
ri d
ə
yi
şmə
mi
ş
dir. Gil
ədə
n-sar
ı
mt
ı
l r
ə
ngli ifrazat xaric
olur. Qoltuqalt
ı
 limfa düyünl
ə
ri böyüm
ə
mi
ş
dir. 
Şiş
in ölçüsü v
ə
 a
ğrılığı
, h
ə
mçinin gil
ədə
n
gələ
n ifrazat ay 
ə
rzind
ə
 dövrü olaraq d
ə
yi
ş
ir. 
İ
lkin diaqnoz?
A) axacaqdaxili papilloma;
B) fibroadenoma;
C) diffuz x
ə

ə
ng;
D) düyünlü x
ə

ə
ng
E) fibroz-kistoz d
ə
yisiklik
530. Burger x
ə
st
ə
liyi ba
ş
qa cür adlan
ı
r:
A) Yay
ı
lm
ış
 ateroskleroz
B) Tromboflebit
C) Endokardit
D) Düyünlü periarterit

E) Obliterasiyaedici trombangit
531. 60 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 qad
ı
n dö
ş
 gil
ə
sind
ə
n qanl
ı
 ifrazat
ı
n olmas
ı
ndan 
ş
ikay
ə
tl
ə
nir. 
İ
frazat
olmayanda z
ə
if a
ğrı
lar
ı
n oldu
ğ
unu qeyd edir.Xarici görünü
şcə
 v
ə
zi d
ə
yi
şmə
yib. Palpasiya
zaman
ı
 limfa düyünl
ə
ri 
ə
ll
ə
nmir. 
İ
lkin diaqnoz?
A) x
ə

ə
ng;
B) v
ərə
m;
C) mastopatiya
D) sarkoma;
E) axacaqdaxili papilloma;
532. Qalxanvar
ı
 v
ə
zin 
şiş
i, sisti, kalsifikat
ı
, fibrozu, qans
ı
zmalar
ı
 zaman
ı
 “soyuq
düyünl
ə
ri” hans
ı
 müayin
ə
 metodu il
ə
 a
ş
kar etm
ə
k olar:
A) Rentgenoloji
B) USM
C) Endoskopiya
D) Elektroensefaloqrafiya
E) Radioizotop


Yüklə 351,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə