1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ə
 taktikas
ı
düzgündür?
A) dinamik mü
ş
ahid
ə
B) c
ə
rrahi müalic
ə
C) 
ş
üa müalic
ə
si
D) kimy
ə
vi müalic
ə
E) kombin
ə
olunmu
ş
 müalic
ə
42. Transplantant
ı
n k
ə
skin “r
ə
ddetm
ə
” reaksiyas
ı
 n
ə
 zaman ba
ş
 verir?
A) 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 ilk d
ə
qiq
ələ
rd
ə
 v
ə
 saatlarda
B) 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 ilk 3 ay 
ə
rzind
ə
C) 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 ilk 2 il 
ə
rzind
ə
D) 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 ilk 1 il 
ə
rzind
ə
E) 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 ilk 5 il 
ə
rzind
ə
43. Ezofaqoqastroduodenoskopiyadan sonra 40 ya
şlı
 x
ə
st
ədə
 dö
ş
 sümüyü arxas
ı
nda
kür
əyə
 v
ə
 sol çiyin
ə
 irradiasiya ed
ə
n k
ə
skin a
ğrı
, bir d
əfə
 qanl
ı
 qusma meydana ç
ı
xm
ışdı
r.

st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
ti orta a
ğı
rl
ı
qdad
ı
r. Qarn
ı
 yum
ş
aq v
ə
 a
ğrısı
zd
ı
r. H
ə
rar
ə
ti - 37. 2,
leykositl
ə
r - 10000. Sizin ilkin diaqnozunuz?
A) Mallori-Veys sindromu
B) k
ə
skin miokard infarkt
ı
C) qida borusu venalar
ını
n varikozu
D) m
ədə
 xoras
ını
n perforasiyas
ı
E) qida borusunun z
ədələ
nm
ə
si
44. Bronxoskopiya zaman
ı
 x
ə
st
ədə
 traxeya bifurkasiyas
ı
nda 
şiş
 a
ş
karlanm
ışdı
r. Sizin
taktikan
ı
z?
A) Biopsiya icra etm
ə
k
B) 
Ş
üa müalic
ə
si t
ə
yin etm
ə
k

C) Kimy
ə
vi terapiya t
ə
yin etm
ə
k
D) Antibakterial müalic
ə
 t
ə
yin etm
ə
k
E) Torakoskopiya icra etm
ə
k
45. Körpücük-qoltuqalt
ı
 seqmentin venoz trombozu üçün xarakterik deyildir:
A) i
ş
 zaman
ı ə
lin tez yorulmas
ı
B) 
ə
trafda ödemin olmas
ı
C) mil arteriyas
ı
 üz
ə
rind
ə
 pulsasiyan
ı
n z
ə
ifl
əmə
si
D) 
ə
trafda a
ğrını
n olmas
ı
E) bazunun v
ə
 saidin d
ə
ri örtüyünün sianozu
46. Total tiroidektomiyadan 5 gün sonra x
ə
st
ə
nin 
ə
l barmaqlar
ı
nda q
ı
colma ba
ş
lam
ışdı
r.
Qanda kalsiumun miqdar
ı
 5,6 mg/dl-dir. Bu x
ə
st
ə
nin ilkin müalic
ə
sind
ə
 a
şağı
dak
ı
laradan
hans
ı
 t
ə
tbiq edilm
ə
lidir?
A) 
İ
/V yolla z
ə
if sür
ə
tl
ə
 3-6 qr/gün kalium xlorid t
ə
tbiq edilm
ə
lidir
B) Qanda kalsiumun miqdar
ı
 normaya çatana q
ədə
r gözl
əmə
 taktikas
ı
 seçilm
ə
lidir
C) Günd
ə
 50000-100000 vahid vit D2 v
ə
 ya D3 verilm
ə
lidir
D) Per os yolla kalsium qlukonat 1,5 qr/gün verilm
ə
lidir
E) 
İ
/V yolla z
ə
if sür
ə
tl
ə
 3-6 qr/gün kalsium qlukonat t
ə
tbiq edilm
ə
lidir
47. Diffuz mastopatiya zaman
ı
 hans
ı
 növ mülic
ə
 metoduna üstünlük verilm
ə
lidir?
A) 
Ş
üa terapiyas
ı
B) Sektoral rezeksiya
C) Radikal mastektomiya
D) Hormonoterapiya
E) Sad
ə
 mastektomiya
48. Qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zi qidaland
ı
ran arteriyalaradan biri olan a. thyroidea ima
aşağı
dak
ı
lardan hans
ını

ş
ax
ə
sidir?
A) Truncus thyroservicalis
B) A. subclavia
C) A. carotis interna
D) Arcus aorta
E) A. carotis externa
49. 
İ
leofemoral trombozun invaziv müayin
ə
 üsulu say
ılı
r:

A) Osilloqrafiya
B) Dopler müayin
ə
si
C) Kompyuter tomoqrafiyas
ı
D) Ultras
ə
s müayin
ə
si
E) Kontrast fleboqrafiya
50. Qalxanvari v
ə
z toxumas
ını

ə
n çox ektopik yerl
əş
diyi v
ə
 funksiya ed
ə
n yeri
aşağı
dak
ı
lardan hans
ıdı
r?
A) Arxa mediastinum
B) Ön mediastinum
C) Dilin kökü
D) Yumurtal
ı
q
E) Qida borusu
51. Qulaqc
ı
qlararas
ı
 ç
əpə
r defektinin hans
ı
 növü hiss
ə
vi pulmonar venoz dönü
ş
anomaliyas
ı
 il
ə
 birg
ə
 daha çox rast g
ə
linir?
A) Sekundum tip
B) Ostium primum tip.
C) Tam atrioventrikulyar (AV) kanal tip.
D) Koronar sinus tip.
E) Sinus venozus tip
52. Graves x
ə
st
ə
liyi a
şağı
dak
ı
 göz 
ə
lam
ə
tl
ə
rind
ə
n hans
ını
 tör
ə
tmir ?
A) Göz yar
ığını
n geni
ş
 aç
ı
lmas
ı
B) Ptoz il
ə
 b
ə
rab
ə
r ekzoftalm
C) Iridosiklit
D) Konvergensiyan
ı
n z
ə
ifl
əmə
si
E) Supraorbital 
şiş
kinlik
53. Hipertiroidizmin müalic
ə
sind
ə
 istifad
ə
 olunan d
ə
rmanlardan hans
ını
n aqranulositoz
tör
ə
tm
ə
 riski daha yüks
ə
kdir?
A) Propronalol
B) Kalsium qlukonat
C) Pi
ş
ikotu ekstrakt
ı
D) Merkazolil
E) Kalium yodid

54. Qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zin papilyar x
ə

ə
ngi haqq
ı
nda hans
ı
 yanl
ışdı
r?
A) 20-50 ya
ş
 aras
ı
 qad
ı
nlarda daha çox rast g
ə
linir
B) Ya
ş
 artd
ı
qca daha sür
ə
tli malignizasiya edir.
C) 
Ə
sas
ə
n hematogen yolla metastaz verir
D) Nadir hallarda anaplastik karsinomaya çevrilir
E) TSH-
ı
n stimulyasiyas
ı
ndan as
ılıdı
r
55. Ortotopik transplantasiya n
əyə
 deyilir?
A) Transplantant ona m
ə
xsus olmayan yerd
ə
 implantasiyas
ı
B) Transplantant ona m
ə
xsus olan yerd
ə
 implantasiyas
ı
C) Transplantant
ı
 bölüb iki f
ə
rqli resipiyent
ə
 implantasiyas
ı
D) Transplantant
ını
n hüceyr
ələ
rini resipiyent orqan
ını
n toxumas
ı
na implantasiyas
ı
E) X
ə
st
ə
 orqan
ı
n sintetik analoq il
ə əvə
z edilm
ə
si
56. A
şağı ə
traflar
ı
n varikoz x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 d
ə
rinin trofiki poz
ğ
unluqlar
ı
 hans
ı
 faktorlar il
ə
ə
laq
ə
dard
ı
r?
1) bald
ı
r arteriyalar
ı
n okklüziyas
ı
.
2) perforant venalar
ı
n çatmazl
ığı
.
3) böyük d
ə
rialt
ı
 vena qapaqlar
ını
n çatmazl
ığı
.
4) d
ə
rin bald
ı
r venalar
ını
n k
ə
skin trombozu.
5) dermatit v
ə
 limfostaz
A) 3, 4;
B) 2, 5;
C) 2,3;
D) 1, 2,
E) 1, 3,
57. Medulyar tiroid x
ə

ə
ngind
ə ə
sas diaqnostik göst
ə
rici hans
ıdı
r?
A) Qanda kalsiumun az olmas
ı
B) TSH-
ı
n yüks
ə
k olmas
ı
C) Tiroksin hormonunun yüks
ə
k olmas
ı
D) Parathormonun yüks
ə
k olmas
ı
E) Kalsitoninin yüks
ə
k olmas
ı
58. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 tiroid 
əmə
liyyatlar
ını
n gec a
ğı
rla
ş
mas
ıdı
r?

A) 
İ
nfeksiya
B) Hematoma
C) S
ə
sin itm
ə
si
D) Hipotireoz
E) Q
ı
colma
59. Pankr
е
as z
ədələ
nm
ələ
rinin t
ə
yinind
ə ə
n d
ə
qiq müayin
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) Qanda amilaza
B) Laparosentez
C) USM
D) Abdominal R-qrafiya
E) KT
60. Hipertireoz il
ə
 hipotireozu differensiasiya ed
ə
rk
ə
n hans
ı ə
lam
ə
tin 
əhə
miyy
ə
ti yoxdur?
A) Ekzoftalm
B) Qanda TSH miqdar
ı
C) Qanda T3 v
ə
 T4 miqdar
ı
D) N
ə
bzin say
ı
E) Tiroid v
ə
zin ölçüsü
61. X
ə
st
ə
 V
ə
liyev Z. dö
ş
 q
əfə
sinin sa
ğ
 yar
ısı
ndak
ı
 a
ğrı
lara gör
ə
 müraci
ə
t edib. 6 ay 
ə
vv
ə
l
avtoq
ə
za n
ə
tic
ə
sind
ə
 x
ə
sar
ə
t al
ı
b. Dö
ş
 q
əfə
sinin küt travmas
ı
, yum
ş
aq toxumalar
ı
n
ə
zilm
ə
si diaqnozu il
ə
 stasionarda müalic
ə
 al
ı
b. R-ji müayin
əyə ə
sas
ə
n x
ə
st
ədə
 a
ş
karlanan
patologiya. . . .
A) Sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
r y
ı
rt
ığı
B) Sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin emfizemas
ı

C) Sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
r absesi
D) Sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin exinikokku
E) D
ə
rialt
ı
 hematoma
62. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 tireotoksikozun 
ə
n çox rast g
ələ
n s
əbə
bidir?
A) Graves x
ə
st
ə
liyi
B) Ha
ş
imoto x
ə
st
ə
liyi
C) Ridel zobu
D) De-Kerven tiroiditi
E) Tiroid 
şiş
i
63. Tireotoksik kriz il
ə ə
laq
ə
dar hans
ı
 ifad
ə
 do
ğ
ru deyil?
A) Müalic
ə
 almayan hipertireozlu x
ə
st
ələ
rd
ə
 rast g
ələ
 bilir.
B) Hipertiroidizmi olan x
ə
st
ələ
rd
ə əmə
liyyatlardan, travmadan, infeksiyalardan sonra ba
ş
 ver
ə
bilir
C) Hipertermiya, taxikardiya v
ə
 h
ərə
ki oyan
ı
ql
ı

ə
lam
ə
tl
ə
ri il
ə
 biruz
ə
 verir
D) Prednizolon, antitirod d
ə
rmanlar v
ə
 intensiv terapiya laz
ı
m g
ə
lir.
E) Qanda tiroid hormonlar
ını
n bird
ə
n-bir
ə
 azalmas
ı
 n
ə
tic
ə
sind
ə
 ba
ş
 verir
64. A
şağı ə
traf arteriyalar
ını
n aterosklerozunun simptomlar
ı
na aid deyildir:
A) R
ə
ng v
ə
 temperatur d
ə
yi
ş
iklikl
ə
ri
B) N
ə
bzin itm
ə
si
C) Venoz m
ənşə
li xora
D) 
İş
emik xora
E) Fasil
ə
li axsama
65. Qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zi 
əmə
liyyatlar
ı
ndan sonra hans
ı
 a
ğı
rla
ş
ma rast g
ə
lm
ə
z?
A) Qay
ı
dan q
ı
rtlaq sinirin z
ədələ
nm
ə
si
B) Tireotoksik kriz
C) Hematoma
D) Hiperkalsiemiya
E) Q
ı
colma
66. Bronxoektaziya x
ə
st
ə
liyinin radikal c
ə
rrahi müalic
ə
sin
ə
 aid deyil:
A) Seqmentar rezeksiya
B) Lobektomiya

C) Bilobektomiya
D) Dekortikasiyas
ı
E) Pnevmonektomiya
67. Paratiroid adenomas
ını
 ç
ı
xard
ı
qdan sonra ba
ş
 ver
ə
n hipokalsiemiyan
ı

ə
n ön
ə
mli
mexanizmi hans
ıdı
r ?
A) Qandak
ı
 kalsium sür
ə
tli 
şə
kild
ə
 sümükl
ərə
 keçir
B) Paratiroid hormonu azal
ı
r v
ə
 ba
ğı
rsaqlardan Ca
2+
 sorulmas
ı
 azal
ı
r
C) Sidikd
ə
 kalsiumun miqdar
ı
 art
ı
r
D) 
İ
nfuziya hemodilyusiyaya, Ca
2+
 azalmas
ı
na s
əbə
b olur
E) Qandak
ı
 Ca
2+
 böyr
ə
kl
ə
rd
ə
n sür
ə
tl
ə
 ifraz olur.
68. Qalxanvari v
ə
zin hormonlar
ını
n yaranmas
ı
 üçün 
ə
sas komponentl
ə
r:
1) Yod
2) Sink
3) Tirozin amintur
ş
usu
4) Zülal
5) Kalsium
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 2,3,5
B) 1,4,5
C) 1,3,4
D) 2,3,4
E) 3,4,5
69. Hiperparatiroidizm zaman
ı
 qanda n
ə
 yüks
ə
lir?
A) tiroksin
B) kalsium
C) yod
D) TSH
E) kalium
70. Qulaqc
ı
qlaras
ı
 ç
əpə
rin defekti ad
ətə
n perikarddan haz
ı
rlanm
ış
 v
ə
 ya suni protezl
ə
ba
ğ
lan
ı
r. Qulaqc
ı
qlararas
ı
 ç
əpə
r defektinin hans
ı
 növü birincili (protez istifad
ə
olunmadan) ba
ğ
lan
ı
la bil
ə
r?

A) Ostium primum tip qulaqc
ı
qlararas
ı
 ç
əpə
r defekti.
B) Tam atrioventrikulyar(AV) kanal defekti.
C) Koronar sinus tip defect
D) 
İ
kinci tip qulaqc
ı
qlararas
ı
 ç
əpə
r defekti
E) Sinus venozus tip qulaqc
ı
qlararas
ı
 ç
əpə
r defekti hiss
ə
vi pulmonar venoz dönü
ş
 anomaliyas
ı
il
ə
 birg
ə
.
71. A. thyreoidea inf. hans
ı
 damar
ı

ş
ax
ə
sidir?
A) Yuxar
ı
 q
ı
rtlaq arteriyas
ı
B) Qalxan-boyun kötüyü
C) Xarici yuxu arteriyas
ı
D) Aorta qövsü
E) Daxili yuxu arteriyas
ı
72. M
ədə
alt
ı
 v
ə
z x
ə

ə
nginin diaqnostikas
ı
nda h
ə
lledici üsul hans
ıdı
r?
A) KT
B) ERXPQ
C) Biopsiya
D) USM
E) EUS
73. A
ğ
ciy
ə
rl
ə
rind
ə
 çox sayda bulla a
ş
kar edil
ə
rs
ə
 hans
ı
 a
ğı
rla
ş
man
ı
n ehtimal
ı
 daha
çoxdur?
A) A
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ını
n tromboemboliyas
ı
B) Spontan pnevmotoraks
C) Bronxektaziya
D) Miokard infarkt
ı
E) A
ğ
ciy
ə
r qanaxmas
ı
74. Bu x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 anadang
ə
lm
ə
dir?
A) Ha
ş
imoto uru
B) Sporadik ur
C) Toksiki ur
D) Ridel uru
E) Kretinizm
75. Total tiroidektomiya zaman
ı
 sa
ğ
 a
şağı
 paratiroid v
ə
z ç
ı
xar
ı
larsa, h
ə
min v
ə
z hans
ı
əzələyə
 autotransplantasiya edil
ə
 bil
ə
r?

A) m. sternocleidomastoideus dextra
B) m. sternothyreoideus dextra
C) m. thyreohyoideus dextra
D) m. omohyoideus dextra
E) m. sternohyoideus dextra
76. Kiçik v
ə
 çoxdüyünlü eutiroid ur x
ə
st
ə
liyi olan x
ə
st
ədə
 ilk seçim müalic
ə
si n
ə
dir?
A) Radioaktiv yod
B) Antitiroid d
ə
rmanlar
C) Propranolol
D) 
İ
zl
əmə
 v
ə
 ya L-tiroksin
E) C
ə
rrahi müalic
ə
77. Autoimmun tiroiditl
ə
rin diaqnostikas
ı
nda qanda olan 
ə
sas göst
ə
rici n
ə
dir?
A) T
4
-ün yüks
ə
k olmas
ı
B) Parathormonun yüks
ə
k olmas
ı
C) Tireoqlobulinin a
şağı
 olmas
ı
D) Anti-TPO-nun yüks
ə
k olmas
ı
E) T
3
-ün yüks
ə
k olmas
ı

Yüklə 351,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə